15302

Исследования полупроводникового резистора

Лабораторная работа

Физика

В результате проделанной работы я получил конечные значения запрещённой зоны проводника, изучил вольт-амперную характеристику полупроводника Германия. Также получил зависимость ln R от 1000/T произведение тангенца угла наклона на постоянную Больцмана умноженное на 2 численно равно величине запирающего слоя

Русский

2013-06-11

52 KB

45 чел.

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №33

“Исследования полупроводникового резистора”

  1.  Расчетная  формула для измеряемой величины:

где к=-постоянная Больцмана;

R1, R2 –сопротивление резистора при температурах Т1 и Т2.

  1.  Средства измерений и характеристики.

Наименование средств измерений и его номер

Предел измерений или номинальное значение меры

Цена деления шкалы

Класс точности

Основной предел погрешности осн.

Милли амперметр

5 мА

0,1 мА

0,05 мА

Вольтметр

10 В

0,1 В

0,05 В

Вольтметр универсальный

999,9 Ом

0,1 Ом

0,05 Ом

Термометр

100 С

2 С

1 С

3.    Снятие вольтамперной характеристики полупроводникового резистора

3.1   Схема электрической цепи

3.2   Результаты измерений

Таблица I.

Сила тока I, мА

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Напряжение U, В

0

0,6

1,7

2,8

3,9

5

6

4. Задача 2. Исследование температурной зависимости электрического сопротивления полупроводнкового резистора и определение ширины запрещённой зоны в соответственном проводнике.

Таблиця II.

Зависимость сопротивления полупроводникового резистора от температуры

T, C

T, K

R, Ом

Ln R

22

295

3,39

767,7

6,643

26

299

3,34

731,0

6,594

30

303

3,30

683,5

6,527

34

307

3,26

653,5

6,482

38

311

3,22

611,5

6,416

42

315

3,17

571,2

6,348

46

319

3,13

534,1

6,381

50

323

3,10

500,1

6,215

5. Расчёт ширины запрещённой зоны в иследуемом проводнике по графику

=(6,527-6,482)/(3,3-3,26)*2*=3,105Дж;

(3,105*10Е-23)/(1,6*10Е-19)=1,941*10Е-4ЭВ;

6. Оценка погрешностей

6.1 Среднее квадратичное отклонение:

6.2 Граница случайной погрешности:

Примечание: Систематической погрешностью в данной  работе пренебрегают.

7. Окончательные результаты

8. Выводы: В результате проделанной работы я получил конечные значения запрещённой зоны проводника, изучил вольт-амперную характеристику полупроводника Германия. Также получил зависимость ln R от 1000/T произведение тангенца угла наклона на постоянную Больцмана умноженное на 2 численно равно величине запирающего слоя. В работе использовались: Нагреватель, термометр, амперметр, вольтметр, униворсальный вольтметр дла получения значения сопротивления полупроводника при данных условиях. В задаче также сказано, что систематической порешностью можно пренебреч.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83495. Спеціалізовані органи ООН із захисту прав людини 38.82 KB
  Рада з прав людини ООН є міжурядовим органом у системі ООН складі представників 47 держав що відповідає за зміцнення діяльності щодо заохочення і захисту прав людини по всьому світу. з основною метою реагування на ситуації порушення прав людини і винесення рекомендацій по них та прийшла на зміну Комісії ООН з прав людини утвореної в 1946 р. Основна відмінність Ради від Комісії полягає в тому що вона є допоміжним органом Генеральної Асамблеї ООН а не ЕКОСОР та до її функцій входить здійснення загальної координації діяльності із захисту...
83496. Універсальні і регіональні механізми захисту прав людини 36.13 KB
  Міжнародні механізми захисту прав людини це міжнародно правові акти з прав людини а також спеціалізовані міжнародні інстру менти організації установи які безпосередньо спрямовані на захис прав людини та виконання цих актів. Залежно від рівня реалізації механізмів захисту прав людини рої різняються: універсальні механізми які діють на рівні всього світу наприк лад Рада з прав людини Комітет з прав людини ООН Верховий комісар ООН з прав людини Верховний комісар ООН у справа біженців і т.; регіональні механізми що діють в межах...
83497. Європейський суд з прав людини: загальна характеристика діяльності 36.28 KB
  Європейський суд з прав людини утворений і діє на підставі Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод [ 1950 р. Для розгляду справ Суд засідає у складі одного судді комітетами І у складі трьох суддів палатами у складі семи суддів і Великою палатою у складі сімнадцяти суддів. Право на звернення до Європейськими суду зі скаргою про порушення прав людини передбачених Конвенцією 1950 р.
83498. Порядок виконання в Україні рішень Європейського судуд з прав людини 34.98 KB
  Порядок виконання в Україні рішень Європейського суду з прав людини визначається Законом України від 23 лютого 2006 р. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини. 7 цього Закону протягом трьох днів з моменту набуття рішенням Суду статусу остаточного Орган представництва України у Європейському суді з прав людини: надсилає стислий виклад рішення стягувачеві Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини всім державним органам посадовим особам та іншим суб’єктам прямо причетним до справи за якою...
83499. Поняття та джерела міжнародних договорів 32.22 KB
  Право міжнародних договорів це система правових норм що регламентують порядок укладання дії та припинення міжнародних договорів. Основу джерел галузі складають: Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 р. яка розглядає різноманітні питання права міжнародних договорів і є основним джерелом галузі.
83500. Поняття та види міжнародних договорів 35.05 KB
  В залежності від кількості учасників міжнародні договори поділяються на двосторонні та багатосторонні. За ступенем відкритості договори можуть бути відкритими та закритими. Закритими є договори участь в яких залежить від згоди їх учасників. За об’єктом міжнародні договори можуть поділятися на політичні економічні науковотехнічні і т.
83501. Стадії укладання міжнародного договору 39.55 KB
  Можна виділити наступні стадії укладання міжнародного договору: прийняття тексту встановлення автентичності тексту вираження згоди на обов’язковість. Для участі у будьякій з стадій укладення договору представник держави повинен мати повноваження. Повноваження оформлюються документом що видається компетентним органом держави і за допомогою якого одна чи кілька осіб призначаються представляти цю державу з метою ведення переговорів прийняття тексту договору або встановлення його автентичності вираження згоди держави на обов’язковість ДЛЯ...
83502. Застереження до міжнародного договору 36.01 KB
  Застереження це одностороння заява в будьякому формулюванні і під будьякою назвою зроблена державою при підписанні ратифікації прийнятті чи затвердженні договору або приєднанні до нього за допомогою якої вона бажає виключити або змінити юридичну дію певних положень договору в їхньому застосуванні до цієї держави ст. Застереження не повинно суперечити цілям і принципам договору змінювати його головний зміст. Воно не може бути зроблене якщо такого роду застереження заборонені договором або якщо договір допускає лише певний вид...
83503. Депозитарій міжнародного договору. Реєстрація договорів 33.67 KB
  Депозитарій зберігач оригіналу багатостороннього договору і всіх документів що до нього відносяться. Депозитарієм договору може бути одна або кілька держав міжнародна організація або головна посадова особа організації. функції депозитарію серед іншого полягають у: зберіганні автентичного тексту договору і переданих депозитарієві повноважень; підготовці засвідчених копій з автентичного тексту; одержанні підписів під договором та одержанні і зберіганні документів оповіщень і повідомлень які його стосуються; інформуванні учасників і...