15316

Настройка портов ввода-вывода в CodeVision AVR

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Настройка портов вводавывода в CodeVision AVR Рассмотрим примеры настройки портов в CodeVision AVR DDRB=0×02; данная запись означает что вторая ножка порта В настроена как выход но откуда взялось это число Для начала переведем данную запись в более понятный нам вид: приставка 0...

Русский

2013-06-11

77.5 KB

18 чел.

Настройка портов ввода-вывода в CodeVision AVR

Рассмотрим примеры настройки портов в CodeVision AVR

DDRB=0×02;

данная запись означает что вторая ножка порта В настроена как выход, но откуда взялось это число????

Для начала переведем данную запись в более понятный нам вид:

приставка 0х означает что число записано в шестнадцатеричной системе счисления, чтобы легко понять его суть нужно перевести его в двоичную систему. Поможет нам в этом калькулятор Windows из набора стандартных программ, сразу переводим его в режим программист.

Переключаем его в режим шестнадцатеричной системы (галочка HEX), и вводим наше число 0х02 просто как 2.

теперь не нажимаем никаких равно и пр. просто переключаемся в двоичную систему счисления (галочка Bin)

Получили число 10. Что же оно значит? У нашей ATmega8 имеется 8 ножек на порту В (обведены на картинке)

так вот если представить число 10 как 00000010, то это будет означать что только вторая ножка настроена как выход, остальные как вход.

PORTB.7

PORTB.6

PORTB.5

PORTB.4

PORTB.3

PORTB.2

PORTB.1

PORTB.0

0

0

0

0

0

0

1

0

Тут нужно отметить, что если вместо
DDRB=0×02;

Запишем

DDRB=0b00000010;

то оно тоже будет работать, т.е. это равнозначные записи одного и того же числа, в разных системах счисления.

С DDRB разобрались 1-выход, 0-вход, а что же означает

PORTB=0×01;

тут принцип тот же самый, но:

если нога сконфигурирована как выход и значение PORTB будет равно единице на этой же ноге, то ножка после прошивки будет включена по умолчанию (т.е. на ней будет напряжение), если 0, то ножка будет выключена. В первом уроке мы могли бы заменить запись PORTB.0=1; записью PORTB=0×01; и получили тот же самый результат.

Если нога сконфигурирована как вход и значение PORTB будет равно единице на этой же ноге, то к ножке будет подключен подтягивающий резистор, для устранения помех. Если внутренний резистор не нужен то просто установите 0 на этой ножке.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17279. Методичні прийоми (метод) бухгалтерського обліку 41.5 KB
  Методичні прийоми метод бухгалтерського обліку Бухгалтерський облік як і кожна наука має свій метод. Слово метод від гр. methodos дослідження означає спосіб дослідження явищ підхід до вивчення явищ планомірний шлях встановлення істини взагалі прийом спосіб дії. У ...
17280. Суть і побудова бухгалтерського балансу 43.5 KB
  Суть і побудова бухгалтерського балансу Оперативне управління господарюючим суб'єктом вимагає достовірних і точних даних про стан і наявність господарських засобів їх склад і розміщення а також про джерела їх формування і цільове призначення. Таку інформацію узагал
17281. Структура балансу 55.5 KB
  Структура балансу Змістовна частина бухгалтерського балансу визначається його будовою та структурою. У побудові активу і пасиву є як вітчизняна так і світова практика. Загальну характеристику побудови активу і пасиву балансу у світовій і вітчизняній практиці показан
17282. Вплив господарських операцій на баланс 77.5 KB
  Вплив господарських операцій на баланс Бухгалтерський баланс як відомо відображає в узагальненому грошовому вимірнику стан засобів підприємства та джерел їх формування на певну дату. Проте у процесі господарської діяльності відбуваються безперервний рух засобів зм...
17283. Порядок читання та аналізу балансу 42.5 KB
  Порядок читання та аналізу балансу Бухгалтерський баланс це не тільки метод узагальнення інформації про стан та склад господарських засобів підприємства і джерел їх формування а й форма фінансової звітності яка містить важливу інформацію про фінансовий стан підпри...
17284. Рахунки бухгалтерського обліку, їх зміст та будова 47.5 KB
  Рахунки бухгалтерського обліку їх зміст та будова Зафіксована в первинних документах інформація за технологією облікового процесу підлягає реєстрації та класифікації групуванню з метою її систематизації з тим щоб у кінцевому підсумку стати окремою статтею балансу....
17285. Метод подвійного запису 43.5 KB
  Метод подвійного запису Економічна суть господарської операції полягає в тому що вона викликає подвійні й рівновеликі зміни засобів та джерел їх формування. Двоїстий характер господарської операції зумовлює необхідність відображення її на рахунках методом подвійног...
17286. Синтетичні й аналітичні рахунки, їх взаємозвязок 42 KB
  Синтетичні й аналітичні рахунки їх взаємозв'язок Залежно від обсягів інформації і рівня узагальнення рахунки бухгалтерського обліку поділяють на синтетичні і аналітичні. Рахунки бухгалтерського обліку які відкриваються на підставі статей балансу для обліку господ...
17287. План рахунків бухгалтерського обліку 51.5 KB
  План рахунків бухгалтерського обліку Для забезпечення єдності порівнювання й узагальнення облікових даних необхідно щоб господарські операції однаково відображалися на рахунках бухгалтерського обліку підприємств незалежно від організаційноправових форм. Такої є