1557

Практична оцінка капіталовкладень у створення і функціонування пунктів обміну валют

Контрольная

Банковское дело и рынок ценных бумаг

Аналіз валютно-обмінних операцій банку. Методи оцінки ефективності капіталовкладень банку в проекти пунктів обміну валюти. Методи оцінки ефективності використання авансу ПОВ.

Украинкский

2013-01-06

76.34 KB

3 чел.

Практична оцінка капіталовкладень у створення і функціонування пунктів обміну валют

1 Аналіз валютно-обмінних операцій банку

Даний розділ присвячений методам практичної оцінки капіталовкладень філії АКБ "Надра" Сумського РУ "Слобожанщина" у створення і функціонування пунктів обміну валюти. Подібна оцінка дозволяє прийняти правильне рішення про доцільність інвестування коштів у створення таких пунктів. Крім цього, розглядаються питання оптимізації авансів у валюті і національній грошовій одиниці, виданих пункту обміну валюти для поточної діяльності в межах установленого ліміту коштів.

Головна задача банку в процесі ухвалення управлінського рішення складається в порівнянні діяльності пункту обміну валюти (ПОВ) з іншими можливими вкладеннями капіталу й оцінці їх ефективності, а також у зіставленні роботи окремих ПОВ у банківській структурі.

Існуючі нормативні документи, які включають форми звітності, створюють адекватний механізм збору інформації. Залишається лише обробити її для ухвалення управлінського рішення. Велику допомогу в цьому зробить дана методика. Вона включає методи середньострокового аналізу, тому що на першому етапі базується на передумові визначеного економічного середовища ,а потім на багатоваріантності розвитку подій у середньостроковій перспективі.

Аналізуються наступні складові діяльності ПОВ:

— внутрішня ефективність;

— стабільність;

— адаптація до зміни зовнішнього економічного середовища.

У закордонній літературі існує загальне поняття для груп подібних методик— benefits-costs approach. Застосовуючи до нашого випадку, у тезовій формі, його можна виразити так:

— ПОВ для банку реалізує цільову функцію, тобто підвищує ефективність вкладеного у вигляді авансу в межах ліміту оборотного капіталу.

— При цьому цільовим орієнтиром повинна бути ефективність функціонування, тобто відношення ефекту до витрат.

— Незважаючи на те, що аванс, який видається ПОВ містить покриття як у гривні, так і у валюті, необхідно і економічний ефект і витрати привести до однієї грошової форми.

Оскільки абсолютні (кількісні) фінансові показники залежать від зовнішніх економічних факторів — інфляції, стрибків попиту-пропозиції і т.п., у методиці в основному використовуються відносні показники, які менш піддаються впливу зовнішніх факторів і разом з тим досить адекватні.

Практично будь-яке управлінське рішення має як позитивні, так і негативні наслідки, а ціль управлінської політики — знайти таку кількісну міру, коли різниця між позитивним і негативним рішенням була б максимально сприятливою для діяльності ПОВ.

Багато банків створюють системи підготовки обліково-фінансової інформації для внутрішнього користування керівництва. Саме вони відомі як системи управлінського обліку, іноді їх називають системами внутрішнього розподілу витрат. Однією з головних особливостей даного обліку є те, що він підрозділяє витрати на два основних типи: маржинальні, постійні.

При цьому маржинальні витрати в залежності від характеру діяльності компанії можуть підрозділятися на експлуатаційні, оперативні (відповідно неексплуатаційні, неоперативні) тощо. Така класифікація дозволяє оцінити, наскільки зміниться вартість банківських послуг при збільшенні їхніх обсягів.

Крім того, оцінюючи сукупний дохід при різних обсягах реалізованої продукції, можна вимірити величину очікуваного прибутку і затратної частини при рості обсягу реалізації. Цей метод управлінських розрахунків називається аналізом беззбитковості і також є присутнім у даній методиці.

Нагадаємо, що маржинальні витрати — це витрати, що при рості або падінні обсягу виробництва і реалізації послуг відповідно збільшуються або зменшуються в сумі. Як правило, в управлінському обліку досить точним буде припущення про те, що маржинальні витрати на одиницю зробленої послуги однакові для кожної додаткової одиниці.

Постійні витрати — це витрати, на суму яких зміна обсягу і реалізації послуг не впливає. Для ПОВ це наступні витрати:

  1.   зарплата персоналу на одне робоче місце (якщо не брати до уваги премії і різні доплати);

— рентна плата: оренда площ, комунальні платежі;

  1.  амортизація технічного оснащення, що нараховується по рівномірному методу. Вона нараховується незалежно від того, чи використовується устаткування частково, цілком або взагалі простоює в зв'язку з нульовим попитом.

Постійні витрати — це незмінні витрати за даний період часу. З плином якого, однак, вони збільшуються. Наприклад, орендна плата приміщення за два роки вдвічі більше орендної плати за рік. Аналогічним образом знос, нарахований на технічне оснащення, збільшується в міру його старіння. З цієї причини постійні витрати іноді називають періодичними, оскільки вони постійні щодо конкретного періоду часу.

В аналізі беззбитковості передбачається, що усі витрати можна класифікувати як постійні і маржинальні.

Система управлінського обліку носить вторинний характер стосовно системи управлінського аналізу. Інакше кажучи, процес збору інформації підлеглий цілям аналізу цієї інформації і служить їм. Звичайно для того, щоб визначити необхідний обсяг і структуру інформації, що збирається (а це складає зміст управлінського обліку) необхідно представляти механізм комплексної аналітичної обробки інформації в банку, а він, у свою чергу, представлений рядом методик.

Аналіз беззбитковості, як методика, так чи інакше є присутньою у всіх проведених економічних дослідженнях. Не будемо докладно зупинятися на ній, але розглянемо типову задачу. Керівництво банку стає перед вибором, яку з двох технологій розвитку ПОВ вибрати.

Варіант А. Банк здобуває касовий модуль за ціною 2000 дол. Умови постачання такі, що модуль надійде в банк тільки через місяць після оплати. У фірмі “Скорпіон” закуповується технічне оснащення (оргтехніка, табло, засоби зв'язку і т.п.) на суму 600 дол. Установка модуля планується в “спальному” мікрорайоні з оплатою 12 кв. м землі за ціною 20 дол. за квадратний метр на місяць. При цьому, припустимо, маркетологи банку порахували, що:

— місячний грошовий обіг складе 5000 дол.;

— необхідні трудові ресурси: 2 касира;

— потрібно установити додаткову сигналізацію ціною 300 дол.;

— інкасація займе 45 годин на місяць;

— маржинальні витрати складають 0,1% від долара, що обертається.

Варіант Б. Банк вирішує розмістити ПОВ у центрі міста на території великого універсального магазина, що охороняється. Накладні витрати по дообладнанню приміщення складають 300 дол. У фірмі “Скорпіон” закуповується технічне оснащення на суму 750 дол. Рентні платежі орендодавцю складають 70 дол. за кв. м. площі на місяць; необхідно для розміщення пункту обміну валюти 10 кв. м.

Припустимо, маркетологи банку порахували, що:

— місячний грошовий обіг складе 5500 дол.;

— необхідні трудові ресурси  3 касира;

— інкасація займе 60 годин на місяць;

— потрібно проводити операції по картках кредитних союзів;

— маржинальні витрати складають 0,2% від долара, що обертається.

Додаткова інформація до варіантів А и Б:

  1.   заробітна плата касирів 25 дол.
  2.  інкасація для віддалених районів коштує 9 дол. за годину, для прилеглих— 10 дол. за годину.
  3.   термін служби устаткування 10 років.
  4.  оціночний операційний дохід-брутто від діяльності ПОВ — 3% від обороту, при роботі з кредитними картками— 3,5% обороту.

Розглянемо варіанти з погляду аналізу беззбитковості:

Варіант А Варіант Б

Вкладення 2900,00 дол. 1050,00 дол.

Постійні витрати 719,16 дол. 1383,75 дол.

Маржинальні витрати 50,00 дол. 110,00 дол.

Тепер є можливість побудувати залежність прибутку від часу діяльності ПОВ.

Опустимо розрахунок прибутку, тому що його розрахунок не є важким для фінансових менеджерів банку, і відразу побудуємо часовий графік (рисунок 1).

 

Рис. 1 Аналіз окупності ПОВ

Аналіз показує, що варіант Б окупається за 2,5 місяці, варіант А за 5 місяців. Далі варіант Б узагалі переважніше протягом 8,5 місяців, але по закінченні цього терміну варіант А починає приносити більший прибуток.

Можна також розглянути беззбитковість з погляду зміни грошового обігу (рисунок 2).

 

Рис. 2 Аналіз безбитковості

Аналіз показує, що варіант А можливий при оборотах, що більше 25 000 дол., варіант Б при оборотах, що більше 42 000 дол.

Підсумком проведених розрахунків буде прийняття керівництвом банку рішення: який з двох варіантів необхідно реалізувати в даний момент часу. Варіант А окупається через 5 місяців, але приносить надалі банку більший ніж Варіант Б прибуток. Варіант Б при оборотах більше 42000 дол. окупається за 2,5 місяця і у перші місяці приносить прибуток більший ніж Варіант А.

Для правильної побудови системи обліку-аналізу діяльності ПОВ необхідно:

1. Мати представлення про фактори, що обумовлюють динаміку інтегральних показників діяльності ПОВ.

2. Мати представлення про внутрішній зв'язок різних факторів.

Частина факторів буде відноситися до категорії обмежуючих. Їх необхідно визначати заздалегідь при складанні фінансового плану на рік. Розглянемо один обмежуючий фактор — положення на ринку, а точніше попит. Рішення по ньому відноситься скоріше до звичайних, ніж до спеціальних дій. Але навіть у цьому випадку при ухваленні управлінського рішення з'являється поняття “ціна шансу”.

Може бути не один обмежуючий фактор, відмінний від максимального попиту, однак ми зосереджуємо увагу на однофакторній моделі, тому що ситуації з великим числом цих факторів вимагають застосування методів дослідження операцій, відомих як лінійне програмування, а це призведе до зайвого подорожчання аналізу, який проводиться банками.

Загальний підхід можна визначити у виді наступної схеми (рисунок 3).

Внутрішній зв'язок між факторами може бути досить складним:

— сполучений (поліпшення одного фактора веде до поліпшення іншого);

— нейтральний (поліпшення одного фактора не змінює іншого);

— конфронтуючий (поліпшення одного фактора веде до погіршення іншого).

Виробнича ефективність

Адаптація до зовнішнього економічного середовища

ПОВ

Фінансовий стан інсайдера

Положення на ринку

Рис 3 Фактори, які обмежують діяльність ПОВ.

За результатами комплексного аналізу можна виявити загальний вплив факторів на динаміку доходу. Виявлення ж причин зміни самих факторів лежить в області ситуаційного аналізу, що більше відноситься до маркетингових, чим до фінансових служб.

Ситуаційний аналіз доцільно проводити за наступними складовими:

— аналіз ситуації на ринку валютно-обмінних операцій серед фізичних осіб;

  1.  аналіз конкурентного положення.

У першій частині ситуаційного аналізу треба відбити наступні основні моменти:

— ємність ринків для існуючих видів послуг;

— динаміка курсів і комісій;

— капітальний мінімум для виходу на ринок;

— адміністративні обмеження;

  1.  довгострокові фактори (фінансова політика держави, рівень забезпеченості клієнтів ПОВ тощо).

Природно, що тут робиться припущення про однорідність ринку, тобто обмеження однаково впливають на банки-конкуренти.

В другій частині ситуаційного аналізу відбивають моменти зв'язані з:

— виявленням основних конкурентів;

— виявленням регіональної динаміки і загальних тенденцій;

— проведенням параметричного аналізу конкурентів у розрізі:

а) рівень курсів купівлі-продажу і комісій;

б) забезпеченість матеріально-технічними ресурсами;

в) забезпеченість кадрами;

г) політика в області диспетчерської служби.

На основі проведеного маркетингового аналізу фінансовий менеджмент банку може зробити висновки про ринкову частку банку в проведенні валютно-обмінних операцій і внести відповідні корективи в управлінську і фінансову політику.

2 Методи оцінки ефективності капіталовкладень банку в проекти пунктів обміну валюти

Капіталовкладення в проекти створення пункту обміну валюти складаються з наступних елементів:

- вартість покупки основних засобів;

- вартість установки;

- ліквідаційна вартість (грошові кошти від реалізації старих основних засобів і устаткування за винятком сплачених податків).

Передбачається, що капіталовкладення зможуть приносити дохід протягом декількох років, а наприкінці періоду будуть мати деяку ліквідаційну вартість або ж не будуть мати ніякої вартості.

Філія АКБ “Надра” Сумське РУ “Слобожанщина” планує додатково відкрити пункти обміну валюти. Перед банком стає задача оцінити проекти капіталовкладень банку в ПОВ. Нижче розглядаються три основних методи такої оцінки.

1. Метод окупності. Цей метод простий для розрахунку й аналізу, він дає представлення про те, скільки часу банк повинний чекати, поки його капіталовкладення не почнуть окупати початкові витрати. Оскільки майбутні результати точно пророчити неможливо, цей метод дає представлення про те, протягом якого часу банк буде ризикувати своїми грішми. Невизначеність тим більша, чим далі в майбутнє ми намагаємося заглянути, тому короткий період окупності означає низький ризик і швидку віддачу.

Період окупності  це відрізок часу, наприкінці якого сума надходження коштів від реалізації проекту стає рівною сумі первісних грошових витрат.

Приклад 1.

Розглянемо два проекти пунктів обміну валюти (ПОВ1 і ПОВ2), розташованих по різних адресах. Правління банку стає перед вибором, який із представлених проектів переважніше з погляду окупності інвестованих засобів.

ПОВ1 ПОВ2

Грошові кошти, витрачені

банком на організацію ПОВ… $7000 $7000

Приплив Коштів у Банк

У 1 рік 2000 3500

В 2 рік 2000 3000

У 3 рік 2500 1500

У 4 рік 3000 1500

У 5 рік 3500 1000

13000 10500

Як бачимо з представлених даних другий пункт обміну валюти (ПОВ2) окупається через два роки, а перший (ПОВ1) - лише через три роки. При використанні методу окупності виходить, що варто затратити кошти на ПОВ2, однак при цьому не враховується той факт, що загальний прибуток ПОВ1 (13000 дол. США ) більше, ніж ПОВ2 (10500дол. США).

Отже, незважаючи на свою простоту і загальновживаність, даний метод має істотний недолік: якщо метод окупності використовувати обособленно, то загальну рентабельність проекту вимірити неможливо. Тут ми маємо одну з найбільших проблем оцінки ефективності капіталовкладень – точність прогнозування доходів від представлених проектів пунктів обміну валюти через тривалий проміжок часу.

2. Метод розрахунку віддачі від вкладеного капіталу. Цей метод дозволяє вимірити відносну рентабельність проекту шляхом порівняння середньої величини прибутку від проекту за рік по бухгалтерському обліку із середньою величиною капіталу, який вкладений в нього. У даного методу є безсумнівні переваги: відносна простота, можливість виміру рентабельності щодо витрат. Крім того, він дозволяє побачити, чи підвищується планова прибутковість використаного капіталу.

Для розрахунку віддачі від вкладеного капіталу (ВВК) використовують наступну формулу:

Очікуваний середній прибуток ВВК= ——————————————— х 100% ( 1 )

Очікуваний середній обсяг

вкладень

Спрощену дію даного методу розглянемо на наступному прикладі.

Приклад 2.

Банк хоче придбати або почати експлуатацію двох пунктів обміну валюти, розташованих по різних адресах, про які мається наступна інформація:

Грошові кошти, витрачені банком

на організацію ПОВ

$ 7000

$7000

Очікуваний термін експлуатації

4 роки

4 роки

Очікувана ліквідаційна вартість

Очікуваний припливгрошових коштів

у Банк у 1-й рік

1000

2500

1500

3500

в 2-й рік

2500

3000

у 3-й рік

2500

1500

у 4-й рік

3000

1500

разом

10500

9500

Для наочності і спрощення розрахунків представимо їх у такому вигляді :

Очікуваний валовий прибуток до відрахування

амортизації 10500 9500

Сумарна амортизація 6000 5500

Валовий прибуток за винятком амортизації 4500 4000

Середній прибуток (за чотири роки) 2625 2375

Величина первісної інвестиції 7000 7000

Ліквідаційна вартість 1000 1500

8000 8500

Середня величина інвестицій 4000 4250

Виходячи з цього можемо розрахувати віддачу від вкладеного капіталу (формула 1):

2625 2375

ВВКПОВ1= ---------- х 100%=65,6%; ВВКПОВ2= ---------х 100%=55,9%

4000 4250

Віддача на вкладений капітал 65,6% 55,9%

Розрахунки показують, що банку доцільніше вкласти кошти в ПОВ1.

Прибутковість вкладень є показником рентабельності, з цього і випливає перевага методу розрахунку віддачі - він дає показник, який легко розраховується з доступних обліково-бухгалтерських даних, і його зміст досить простий.

До недоліків цього методу варто віднести наступне:

- У ньому не враховується розподіл надходжень від ПОВ1 у часі. Дохід, який принесений на ранніх етапах його діяльності, має більшу цінність, ніж такаж сума, що надійде через кілька років, тому що його вже можна використовувати для подальшого нарощування капіталу.

- Віддача на вкладений капітал - це відносний, а не абсолютний показник росту, тут не враховується розмір обороту.

- Оскільки це процентний показник, існує тенденція порівнювати віддачу на вкладений капітал зі ставкою відсотка або прибутковістю вкладень, що не зовсім вірно.

Методи дисконтування грошових потоків. Ці методи більш надійні, чим методи, згадані раніш. В техниці дисконтування всі майбутні грошові потоки приводяться до еквівалентних значень на теперишній час (поточна вартість) шляхом обліку відсотків, що були б отримані, якби гроші надійшли негайно.

Реально існують два методи дисконтування грошових потоків: метод чистої поточної вартості і метод внутрішньої ставки доходу.

1. Метод чистої поточної вартості полягає в наступному:

1. Визначається поточна вартість витрат. Тобто вирішується питання: скільки грошових вкладень варто зарезервувати банку для відкриття пункту обміну валюти (ПОВ). Позначимо цю величину Z.

2. Розраховується поточна вартість грошових доходів від експлуатації ПОВ. Для цього доходи за кожний рік приводяться до поточної дати. Тобто які засоби необхідно було б інвестувати зараз для одержання заданих майбутніх доходів, якби ставка доходу дорівнювала б процентній віддачі. Підсумовуючи поточну вартість доходів за кожний майбутній рік, одержуємо загальну поточну вартість доходів від експлуатації ПОВ. Позначимо цю величину через F.

Поточна вартість витрат Z порівнюється з поточною вартістю доходів F. Чиста поточна вартість є різницею між цими величинами, тобто (F-Z).

4. Якщо чиста поточна вартість більше нуля, то поточна вартість доходів перевищує поточну вартість витрат. Це значить, що ПОВ у процесі експлуатації принесе дохід з перевищенням вартості капіталу.

5. Якщо чиста поточна вартість менше нуля, це означає, що при ставці доходу, рівній процентній віддачі, банку знадобиться вкласти більше коштів в експлуатацію ПОВ для одержання майбутніх грошових доходів. Даний ПОВ має прибутковість нижче вартості капіталу, тому він невигідний.

Приклад

Банк розглядає можливість придбання для введення в експлуатацію пункту обміну валюти, про яке мається наступна інформація:

Грошові кошти,що будуть витрачені

Банком на організацію ПОВ $7000

Очікуваний приплив коштів у банк

(без урахування амортизації) у 1 рік 2500

в 2 рік 2500

у 3 рік 2500

у 4 рік 3000

разом 10500

Банку необхідна прибутковість вкладень 20%

Чи варто вкладати кошти в даний проект?

Грошові платежі і надходження мають місце в останній день кожного року. Наприклад, незважаючи на те, що протягом першого року розподілений прибуток становить 25000 дол., передбачається, що він є валовим і надходить тільки в останній день першого року. Аналогічним образом прибуток 25000 дол. надходить в останній день другого і третього років, а 30000 дол. - наприкінці четвертого року. Інвестування засобів у вигляді грошового платежу в сумі 7000 дол. здійснюється безпосередньо на початку першого року. Звичайно, для забезпечення несуперечності говорять, що цей платіж зроблений в останній день поточного року, що приймається за нульовий рік.

Таблиця 1

Поточна вартість для долара

Рік

Поточна вартість 1дол.

(процентний фактор)

n

(1+r)-n де r =0,20

1

0,833

2

0,694

3

0,579

4

0,482

Таблиця 2

Поточна вартість грошових потоків при 20% дисконті

Рік

Грошові потоки

дол.

Процентний фактор при

20% дисконті дол.

Поточна вартість дол.

О

(7000)

1,0

(7000)

1

2500

0,833

2082

2

2500

0,694

1735

3

2500

0,579

1447

4

3000

0,482

1446

6711

Чиста поточна вартість = 6711 – 7000 = -289

Ми одержали негативну чисту поточну вартість, отже, не варто чекати від експлуатації даного ПОВ прибутковості в 20%.

Ще раз звернемо увагу на те, що чиста поточна вартість є поточна вартість величини грошових потоків, яка дисконтується по середній необхідній ставці доходу по операціях банку.

2 Метод внутрішньої ставки доходу. Даний метод відноситься до групи методик, що розраховують мінімальну вигоду. Внутрішня ставка доходу - це дисконтна ставка відсотка, при якій чиста поточна вартість (ЧПВ) дорівнює нулю. Даний метод включає:

а) розрахунок ставки доходу дисконтованих грошових потоків по розглянутому проекту про введення в дію ПОВ;

б) порівняння прибутковості з відсотками на капітал.

Якщо ставка доходу по розглянутому проекту (ЧПВ) більше відсотків на капітал, то він вигідний (ЧПВ>0).

Якщо ставка доходу по розглянутому проекті дорівнює відсоткам на капітал, то його вигода мінімальна (ЧПВ=ВК).

Якщо ставка доходу по розглянутому проекті менше відсотків на капітал, то він не вигідний (ЧПВ<0).

Цей метод розрахунку ставки доходу також як і попередній, побудований на ряді припущень, що може показатися не цілком задовільним. Продемонструємо його на прикладі.

Приклад 4.

Грошові кошти, що будуть витрачені

банком на організацію ПОВ $ 70000

Очікуваний приплив грошових, засобів у банк

(без урахування амортизації) у 1-й рік 25000

в 2-йгод 25000

у 3-й рік 25000

у 4-й рік 30000

Таблиця 3

Відсотки на капітал в 1 дол.*

Рік

10%

11%

12%

13%

14%

15%

16%

17%

18%

19%

20%

1

0,909

0,901

0,893

0,885

0,877

0,870

0,862

0,855

0,847

0,840

0,833

2

0,826

0,812

0,797

0,783

0,769

0,756

0,743

0,731

0,718

0,706

0,694

3

0,751

0,731

0,712

0,693

0,675

0,658

0,641

0,624

0,609

0,593

0,579

4

0,683

0,659

0,636

0,613

0,592

0,572

0,552

0,534

0,516

0,499

0,482

5

0,621

0,593

0,567

0,543

0,519

0,497

0,476

0,456

0,437

0,419

0,402

6

0,564

0,535

0,507

0,480

0,456

0,432

0,410

0,390

0,370

0,352

0,335

*- дані показники розраховуються аналогічно таблиці поточної вартості для долара (Табл. 1)

Перше питання, що виникає в даному випадку, чому дорівнює внутрішня ставка доходу даного проекту?

Згадаємо, що внутрішня ставка доходу (або прибутковість дисконтованих грошових потоків) - це ставка відсотка, при якій ЧПВ=0, і сума поточних (дисконтованих) річних доходів складає 70000 дол. Необхідно установити, яка ставка відсотка або вартість капіталу дає нульову ЧПВ?

Її можна приблизно оцінити, і розрахувати чисту поточну вартість при цій вартості капіталу.

Існує дуже слабка імовірність, що ЧПВ=0, але сподіваємося, що її значення буде близько до нуля.

Варто робити розрахунок, поки не будуть знайдені дві ставки доходу:

1) ставку, при якій ЧПВ=0+q (невелике позитивне значення); фактична прибутковість дисконтованих грошових потоків буде вище цієї ставки доходу;

2) ставку, при якій ЧПВ=0-q (невелике негативне значення); фактична прибутковість дисконтованих грошових потоків буде нижче цієї ставки доходу.

Фактичну прибутковість дисконтованих грошових потоків можна оцінити по цим двом значенням. (Табл. 4-8)

Таблиця 4

Поточна вартость грошових потоків при 10,11% дисконті

Рік

Грошові потоки дол.

Коефіцієнт дисконтування ставка 10%

Поточна вартість при ставці 10%

Коефіцієнт дисконтування ставка 11%

Поточна вартість при ставці 11%

0

(7000)

1.00

(7000)

1.00

(7000)

1

2500

0.909

2272

0.901

2252

2

2500

0.826

2065

0.812

2030

3

2500

0.751

1877

0.731

1827

4

3000

0.683

2049

0.659

1977

ЧПВ= $126 ЧПВ= $108

Таблиця 5

Поточна вартость грошових потоків при 12,13% дисконті

Рік

Грошові потоки дол.

Коефіцієнт дисконтування ставка 12%

Поточна вартість при ставці 12%

Коефіцієнт дисконтування ставка 13%

Поточна вартість при ставці 13%

0

(7000)

1.00

(7000)

1.00

(7000)

1

2500

0.893

2232

0.885

2212

2

2500

0.797

1992

0.783

1957

3

2500

0.712

1780

0.693

1732

4

3000

0.636

1908

0.613

1839

ЧПВ= $913 ЧПВ= $741

Таблиця 6

Поточна вартость грошових потоків при 14,15% дисконті

Рік

Грошові потоки дол.

Коефіцієнт дисконтування ставка 14%

Поточна вартість при ставці 14%

Коефіцієнт дисконтування ставка 15%

Поточна вартість при ставці 15%

0

(7000)

1.00

(7000)

1.00

(7000)

Продовження табл. 6

1

2500

0.877

2192

0.870

2175

2

2500

0.769

1922

0.756

1890

3

2500

0.675

1687

0.658

1645

4

3000

0.592

1776

0.572

1716

ЧПВ= $577 ЧПВ= $426

Таблиця 7

Поточна вартость грошових потоків при 16,17% дисконті

Рік

Грошові потоки дол.

Коефіцієнт дисконтування ставка 16%

Поточна вартість при ставці 16%

Коефіцієнт дисконтування ставка 17%

Поточна вартість при ставці 17%

0

(7000)

1.00

(7000)

1.00

(7000)

1

2500

0.862

2155

0.855

2137

2

2500

0.743

1857

0.731

1827

3

2500

0.641

1602

0.624

1560

4

3000

0.552

1656

0.534

1602

ЧПВ= $271 ЧПВ= $127

Таблиця 8

Поточна вартость грошових потоків при 18,19% дисконті

Рік

Грошові потоки дол.

Коефіцієнт дисконтування ставка 18%

Поточна вартість при ставці 18%

Коефіцієнт дисконтування ставка 19%

Поточна вартість при ставці 19%

0

(7000)

1.00

(7000)

1.00

(7000)

1

2500

0.847

2117

0.840

2100

2

2500

0.718

1795

0.706

1765

3

2500

0.609

1522

0.593

1482

4

3000

0.516

1548

0.499

1497

ЧПВ= -$18 ЧПВ= -$155

Прибутковість дисконтованих грошових потоків більше 17% і менше 18%. Для її оцінки припустимо, що ЧПВ зменшується рівномірно від 127 дол. при 17% до - 18 дол. при 18%. Маржа, на яку зменшується ЧПВ між 17% і 18%, складає 127 + 18 = 145 дол. Таким чином, на кожний 0,1% збільшення дисконтної ставки приходиться в середньому 145 х 0,1 = 14,5 дол. зменшення ЧПВ.

Оскільки прибутковість дисконтированных грошових потоків має місце при нульовому значенні ЧПВ, вона повинна бути на (127/14,5) х 0,1% вище 17%, тобто внутрішня ставка доходу 17,87%.

Формула для розрахунку подібної інтерполяції має такий вигляд:

Внутрішня ставка доходу = А+(а/(а+b))х(В-А), (2)

де: А - дисконтна ставка, що дає позитивну ЧТС;

а - величина позитивної ЧТС;

В - дисконтна ставка, що дає негативну ЧТС;

b - величина негативної ЧТС по модулю (без знака мінус).

Тобто згідно формули 2

Внутрішня ставка доходу = 17+(127/(127+18))х(18-17), що дорівнює 17,87%

Отже, на наш погляд, метод внутрішньої ставки доходу дає найбільш точне рішення і Сумському РУ варто використовувати саме цей метод для аналізу капіталовкладень в пункти обміну валюти. Але кожний з розглянутих методів спрацьовує тільки у випадку, якщо чітко розставлені пріоритети цілей, що переслідує банк.

3 Методи оцінки ефективності використання авансу ПОВ

Головним критерієм управлінських мір у діяльності пунктів обміну валюти є вплив на їхню виробничу ефективність, тобто на прибутковість. Збільшення прибутковості пунктів обміну валюти можна досягти за рахунок:

- оптимізації використовуваних авансів;

- оптимізації встановлюваних протягом дня курсів купівлі-продажу валюти.

Нездатність задовольнити клієнта внаслідок недостатнього рівня авансів може означати втрату не тільки конкретного сьогоднішнього замовлення, але і майбутніх також. Значимість цього в умовах конкурентної боротьби постійно зростає.

Оптимально обраний аванс створює “границю безпеки”, коли різні непередбачені обставини не відбиваються на динамиці діяльності ПОВ і його доходах.

Зупинимося докладніше на задачі оптимізації використовуваних авансів.

На початку робочого дня пункту обміну валюти Сумського РУ “Слобожанщина” видані визначені суми (аванс) у валюті й у національній грошовій одиниці. Під авансом мається на увазі сума, що формується в межах ліміту на підставі заявок, що надходять від пунктів обміну валюти за попередній день, інших факторів, прийнятих на увагу фінансовими менеджерами. Необхідно оцінити ефективність його використання протягом робочого дня. Для спрощення задачі такої оцінки сума авансу не розбивається по операціях, проведених пунктами обміну валюти банку, як то: купівля-продаж валюти, конверсія, забезпечення картками кредитних союзів, забезпечення дорожніми чеками, розмін тощо, a розглядається як задача розподілу ресурсів для їхньої купівлі-продажу.

Допустимо, маються чотири абстрактних ресурси в різній кількості і за різною ціною, що може бути приведена до однієї вартісної одиниці:

а1 а2 а3 а4

Можна змінювати деяку кількість одного ресурсу на інший відповідно до його вартості і вести облік надходження і витрат ресурсів.

У деакий момент процес заміни ресурсів зупиняється, і з'ясовується що:

Використання Придбання

Ресурсу а1 b1 c1

Ресурсу а2 b2 c2

Ресурсу а3 b3 c3

Ресурсу а4 b4 c4

Ефективність використання ресурсів розраховується відповідно:

b1/а1, b2/а2, b3/а3, b4/а4 (3)

Ефективність придбання ресурсів розраховується відповідно:

k1=с1/(а2+а3+а4); (4)

k2=с2/(а1+(а3+а4)х(1-k1)); (5)

k3=с3(а1 х (1-k2)+а2 х (1-k1)+а4 х (1-k1) х (1-k2)); (6)

k4=с4/(а1 х (1-k2) х (1-k3)+а2 х (1-k1) х (1-k3)+а3 х (1-k1) х (1-k2)). (7)

Аналогічним образом даний підхід застосовується при визначенні ефективності використання наданого пунктам обміну валюти авансу, тобто, відволікаючи від єдиного процесу валютно-обмінних операцій, розглядаються окремо два процеси:

1. Ресурси авансу тільки продавалися, і результати відображалися у відповідній графі "Витрата валюти" у касовому звіті за день.

2. Аванс використовувався тільки для покупки валюти, і результати відображалися у відповідній графі "Прихід валюти" у касовому звіті за день.

Приклад 1. Продаж

На початку робочого дня в пункт обміну валюти філії АКБ “Надра” надійшов наступний аванс:

10000 гривень а1

500 доларів США а2

500 євро а3

5000 російських рублів а4

У звітній формі в графі “Витрата валюти” значиться:

8000 гривень b1

700 доларів США b2

50 євро b3

15000 російських рублів b4

Ефективність використання авансу при продажу валюти береться як середнє між (формула 3):

ефективність

ефективність

ефективність

ефективність

гривневої частини авансу

доларової частини авансу

частини авансу в євро

частини авансу в російських рублях

b1/а1

b2/а2

b3/а3

b4/а4

80%

100%

10%

100%

100%

(b1/a1+b2/a2+b3/a3+b4/a4)/4 73%

Можуть виникнути заперечення, що ефективність використання доларової частини авансу і частини авансу у російських рублях перевищує 100%, але справа в тому, що коефіцієнт ефективності не може перевищувати 1. Якщо виходить більше значення, то в процесі роботи пунктів обміну валюти продавалася не тільки валюта, яка видавалася в аванс, але і та, яку купили у клієнтів, а це вже використання іншого ресурсу.

Тому при підрахунку ефективності використання авансу в операціях продажу валюти необхідно визначати верхню стовідсоткова межу.

Приклад 2. Купівля

На початку робочого дня в пункт обміну валюти надійшов наступний аванс:

10000 гривень а1

500 доларів США а2

5000 російських рублів а3

У звітній формі в графі “Прихід валюти” значиться:

3000 гривень c1

6000 доларів США c2

8000 російських рублів c3

Якщо підходити в даному випадку до оцінки ефективності використання авансу при купівлі як до задачі з використання ресурсів, то:

ефективність гривневої частини авансу k1 = с1/(а2+а3) (8)

ефективність доларової частини авансу k2= с2/(а1+а3 х (1-k1)) (9)

ефективність частини авансу в євро k3= с3/[а1х(1-k2)+а2х(1-k1)]. (10)

Але саме при оцінці ефективності використання авансу на купівлі валюти безпосередньо застосувати даний метод не можливо. По-перше, не існує черговості купівлі ресурсів, по-друге, операції конверсії мають занадто малу частку у валютно-обмінних операціях (валюта в основному купується за гривню). Крім того, у процесі роботи може бути куплена валюта, ресурс якої не передбачений в авансі.

Таким чином, задача оцінки ефективності авансу при купівлі валюти зводиться до оцінки ефективності гривневої і валютної частини авансів, виражених у єдиних вартісних одиницях.

Повертаючи до нашого прикладу, замінемо "Прихід валюти" у такий спосіб:

3000 гривень, 1000 доларів США, 8000 російських рублів, 100 євро.

Ефективність використання авансу по купівлі гривень:

3000 / (500 х 5,39 + 5000 х 0,172 ) = 0,84 ( 84% );

курс курс

продажу USD продажу RUR 

Eфективність використання авансу по купівлі валюти

(1000 х 5,31+ 8000 х 0,166 + 100 х 4,65 )/10000=0,71 ( 71% )

курс курс курс

купівлі USD купівлі RUR купівлі EUR

Аналогічним образом встановлюється верхня межа ефективності використання авансу при купівлі валюти в 100%, оскільки, якщо коефіцієнт ефективності більше 1, це означає, що на купівлю валюти витрачений не тільки весь аванс, але і частина доходу, отримана в результаті валютно-обмінних операцій.

Сумарна ефективність використання авансу для купівлі розраховується як середнє арифметичне між ефективністю при куплі гривні й ефективністю при купівлі валюти, в нашому випадку вона становить 78%.

Отже, отримані результати дозволяють регулювати діяльність пункту обміну валюти на підставі двох критеріїв:

а.) Ефективність використання авансу повинна прагнути до 1. Це, звичайно, ідеальний випадок. Цілком достатньо мати ефективність близько 80%.

б) Ефективність використання авансу при продажі валюти повинна бути порівнянна з ефективністю використання авансу при купівлі валюти. Це означає, що бажаний результат досягається тоді, коли різниця між ними відбивається не вище, ніж у другому знаку, тобто ефективності повинні відрізнятися на одиниці відсотків, а не на десятки.

По проведених розрахунках можна зробити наступний висновок Сумське РУ видає своєму ПОВ оптимальний для роботи аванс. Ефективність використання авансу при продажі валюти (73%) порівнянна з ефективністю використання авансу при купівлі валюти (78%).В обох випадках ефективність використання авансу наближується до 80%.

Навіщо взагалі займатися оптимізацією виданих авансів? На перший погляд здається, що, видаючи аванс із великим запасом, банк застрахований від несподіванок ажіотажного попиту на покупку або продаж валюти. Але грошові засоби, що відволікаються на різні операції, мають свою ціну в розрізі одержаного доходу. Простіше всього в оцінці доходу орієнтуватися на ринок міжбанківських кредитів.

Припустимо, що грошові кошти, відвернені на міжбанківський ринок. Розрахунок потрібно проводити по середньозваженій ставці кредитних ресурсів на міжбанківському ринку. Таким чином, можна підрахувати не тільки ефективність використання авансу, але й упущену вигоду на невикористану частину авансу. Упущену вигоду звичайно оцінюють, а не піддають точним розрахункам.

Досить сильний вплив на роботу ПОВ робить його територіальне розташування, віддаленість від центра міста, великих торгових центрів тощо.

Повертаючись до початку, згадаємо, що оптимізуються аванси в межах ліміту, який відведений для даного ПОВ. Звичайно, ліміти авансів затверджуються на квартал, але не завжди є можливість збільшити їх у межах, регламентованих внутрішніми документами банку, але майже завжди їх можна зменшити і кошти, що вивільнилися, направити на інші банківські операції.

Звичайно, провівши ретроспективний аналіз за звітний місяць, відзначимо, що ліміт авансу повинний був в ідеальному випадку дорівнювати середньому між різницями денних авансів і невикористаних частин авансів, але звичайно інтерес викликає встановлення ліміту на наступний період з коректуванням попереднього. Тому як підхід до установки ліміту пропонуємо наступне:

а) оперативними методами довести середньомісячну ефективність використання авансу на пункті обміну валюти до 80%,

б) середнє значення авансів з додаванням 10%—20% резерву від його величини покаже ліміт на наступний місяць.

Ще раз звернемо увагу, що у випадку, якщо ефективність використання авансу на покупку і на продаж не сильно відрізняються, то робота даного ПОВ стабільна, тому що рівновага на фінансовому ринку (як і на будь-якому іншому) має місце в точці перетинання кривих попиту та пропозиції.

1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17225. РЕЛЯЦИОННАЯ АЛГЕБРА 216 KB
  Лекция №4 рЕЛЯЦИОННАЯ АЛГЕБРА Операционная спецификация из O см. модель данных M = {D R O} определяет набор операций для обеспечения доступа к данным. Манипулирование реляционными данными осуществляется при помощи реляционной алгебры или эквивалентного ему реляци
17226. ТЕОРЕТИКО-МНОЖЕСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ РЕЛЯЦИОННОЙ АЛГЕБРЫ 126.5 KB
  Лекция №5 Теоретикомножественные операции реляционной алгебры Объединение Как было отмечено теоретикомножественные операции Определение. Объединением двух совместимых по типу отношений и называется отношение с той же схемой что и у отношений и сос
17227. ЗАВИСИМЫЕ РЕЛЯЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ 87.5 KB
  Лекция №6 Зависимые реляционные операции Как было сказано в начале главы не все операции реляционной алгебры являются независимыми некоторые из них выражаются через другие реляционные операции. Операция соединения Операция соединения определяется ч...
17228. РЕЛЯЦИОННОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ 191 KB
  Лекция №7 РЕЛЯЦИОННОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ В выражениях реляционной алгебры всегда явно задается определенный порядок а также подразумевается определенная стратегия вычисления запроса. В реляционном исчислении не существует никакого описания процедуры вычисления за
17229. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕЛЯЦИОННЫХ БД 120.5 KB
  Лекция №8 ОСНОВЫ проектирования реляционных БД При проектировании базы данных решаются две основные проблемы. Проблема логического проектирования баз данных. Каким образом отобразить объекты предметной области в абстрактные объекты модели данных чтобы эт...
17230. НОРМАЛЬНЫЕ ФОРМЫ БОЛЕЕ ВЫСОКИХ ПОРЯДКОВ 69.5 KB
  Лекция № 9 Нормальные формы более высоких порядков Для большинства практических задач вполне достаточно 3НФ чтобы проектировать вполне работоспособные БД. При приведении БД к 3НФ неявно предполагалось что все отношения содержат один потенциальный ключ. Это не
17231. Организация баз данных. Основы построения представлений и триггеров в СУБД SQL Server 744 KB
  Лабораторная работа № 1. Тема: Организация баз данных. Основы построения представлений и триггеров в СУБД SQL Server. Цель работы: Изучение логической архитектуры сервера и клиента СУБД SQL Server возможностей создания модификация и выполнение запросов построение и испо...
17232. Создания хранимых процедур и функций с использованием средства СУБД SQL Server и языковых конструкций Transact-SQL 79.5 KB
  Лабораторная работа № 2. Создания хранимых процедур и функций с использованием средства СУБД SQL Server и языковых конструкций TransactSQL. Цель работы Изучение возможностей программирования элементов поддержки БД под управлением СУБД SQL Server. Задание на лабораторн
17233. Использование языка манипулирования данными Transact-SQL для создания курсоров 89.5 KB
  Лабораторная работа № 3. Использование языка манипулирования данными TransactSQL для создания курсоров Цель работы Изучение возможностей программирования элементов поддержки БД под управлением курсоров. Задание на лабораторную работу Ознакомиться с метод