15961

Переклад англомовної громадсько-політичної літератури

Книга

Иностранные языки, филология и лингвистика

DICTUM FACTUM ПЕРЕКЛАД АНГЛОМОВНОЇ ГРОМАДСЬКОПОЛІТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ МІЖНАРОДНІ КОНВЕНЦІЇ В ГАЛУЗІ ПРАВ ЛЮДИНИ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти що навчаються за спец...

Украинкский

2013-06-18

2.92 MB

118 чел.

DICTUM  FACTUM

ПЕРЕКЛАД АНГЛОМОВНОЇ ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

МІЖНАРОДНІ КОНВЕНЦІЇ В ГАЛУЗІ ПРАВ ЛЮДИНИ

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти,

що навчаються за спеціальністю “Переклад”

За  редакцією

д.п.н. Л.М.Черноватого та д.ф.н. В.І.Карабана

Вінниця

Поділля – 2000

2003


ББК

УДК

К

Л.М.Черноватий, В.І.Карабан, Т.В.Ганічева, І.П.Ліпко. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Міжнародні конвенції в галузі прав людини: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – Вінниця: Поділля-2000, 2003. – 212 с.

       Посібник побудований на автентичному матеріалі і охоплює п’ять міжнародних конвенцій в галузі прав людини (про забезпечення економічних, соціальних та культурних прав; про забезпечення  громадянських та політичних прав; про запобігання тортурам та іншим формам жорстокого, нелюдського або принизливого поводження чи покарання; про викорінення будь-яких форм дискримінації жінок; про забезпечення прав дитини), а також включають відповідний розділ Конституції України), забезпечуючи засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш вживаною термінологією. Система різноманітних вправ, побудована за циклічним принципом, наявність двомовних тематичних словників у кожному уроці, абеткового словника  наприкінці посібника та ключів до переважної більшості вправ створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника в класі і надійного самоконтролю під час роботи вдома.

       Для студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються в галузі суспільних наук, студентів перекладацьких відділень (факультетів) університетів, фахівців, які прагнуть вдосконалити власні навички та вміння перекладу громадсько-політичної літератури, а також для перекладачів.

Рецензенти:

С.О.Швачко, доктор філологічних наук, професор кафедри теорії та практики перекладу Сумського державного університету

Н.Ф.Гладуш, кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету перекладачів Київського національного лінгвістичного університету

Рішення колегії Міністерства освіти і науки України №      , від

ISBN

ISBN                                (серія)

                         © Л.М.Черноватий: ідея, структура, типи та послідовність                    

                                                              вправ, попереднє редагування, 2003

                         © В.І.Карабан: остаточне редагування тексту посібника,  2003

                         © Т.В.Ганічева: компонування тексту посібника, підготовка                

                                                       вправ, 2003

                   © І.П.Ліпко: редагування юридичної термінології в галузі                                     

                       міжнародних відносин, 2003

                          © Видавництво “Поділля-2000”: оформлення, 2003


Передмова до серії

           Підготовка перекладачів на сучасному етапі вимагає, по-перше, розширення (в розумних межах) галузевих блоків, з якими знайомляться студенти під час навчання, а по-друге, оптимізації системи вправ для підвищення ефективності навчання за рахунок його інтенсифікації. Хоча перші кроки на цьому шляху вже зроблено (див. Карабан  2001), проте коло проблем залишається досить широким. Однією з найважливіших з них є забезпечення процесу навчання перекладачів посібниками, зміст, структура та система вправ яких відповідали б сучасним вимогам.

         Спроба вирішення означеної проблеми здійснюється в  рамках спільного проекту кафедр перекладу Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка та Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, метою якого є розробка, апробація, публікація та розповсюдження матеріалів для навчання практики перекладу у різних галузях людської діяльності. Видання таких матеріалів планується у серії DICTUM FACTUM (назва утворена від латинського прислівя, яке можна перекласти, як “Сказано – зроблено”, та яке можна вважати прийнятним гаслом для перекладачів).

 Залишаючи за межами обговорення комплекс питань, пов`язаних з організацією підготовки перекладачів взагалі  (див. Зорівчак 1983, Карабан  2001, Корунець 2000, Мірам 1999, Чередниченко та Коваль 1995, Черноватий 2002, Швачко 2002), зосередимося тут лише на проблемі вправ.

Компетенція професійного перекладача становить собою систему, що включає всі необхідні передумови: знання (фонові, теми, контексту), матеріал (мовний, зокрема термінологічний) та перекладацькі дії, доведені до рівня автоматизмів. Відповідно, система вправ для навчання  перекладу має забезпечити наявність у свідомості студента: 1) відповідних фонових знань; 2) термінологічних еквівалентів з відповідної тематики; 3) здатність виконувати перекладацькі дії на рівні автоматизмів (див. докладніше про це у: Черноватий 2002).

             Конкретний вигляд системи вправ для навчання спеціальних видів перекладу може варіюватися в залежності від конкретної ситуації. Варіант,  запропонований у посібниках серії, включає шість циклів.

           Цикл 1 (Text1). Введення та тренування іншомовної термінології за темою на рівні тексту (для створення мікро- і макроконтексту) з одночасною її семантизацією у правій частині тексту. Вправа 1 (цілісна, рецептивно-продуктивна, на рівні тексту, для розвитку контекстуальної догадки): Закрийте праву частину аркуша і перекладіть виділені слова за рахунок контексту. Вправа 2 (цілісна, рецептивна, на рівні тексту): Прогляньте текст, звертаючи увагу на переклад термінології у правій частині тексту. Вправа 3 (цілісна, рецептивно-продуктивна, на рівні тексту): Закрийте праву частину тексту і перекладіть його українською мовою. Вправа 4 (операційна, рецептивно-продуктивна, на рівні термінологічних відповідників): Закрийте ліву частину тексту і перекладіть українські терміни англійською мовою. Вправа 5 (цілісна, рецептивно-продуктивна, на рівні тексту, для розвитку контекстуальної догадки – для вправ 5-11: див. вправу 1A у посібнику).  Tекст 1 вводиться у вигляді “розрізаних” фрагментів, які подаються у таблиці з двох колонок. У  лівому стовпці таблиці подаються (але не у тій послідовності, в якій вони йдуть у тексті) фрагменти тексту англійською мовою, а у  правій – українською. При цьому послідовність подачі різномовних фрагментів також не співпадає. Завдання студентам:  закрийте праву частину аркуша і перекладіть виділені слова українською мовою, користуючись контекстом.Вправа 6 (цілісна, рецептивна, на рівні тексту): Перевірте правильність вашого перекладу, використовуючи українські відповідники у правій частині тексту. Вправа 7 (цілісна, рецептивно-продуктивна, на рівні тексту, для розвитку контекстуальної догадки): Закрийте ліву частину аркуша і перекладіть українські терміни англійською мовою. Вправа 8 (цілісна, рецептивна, на рівні тексту): Перевірте правильність вашого перекладу, використовуючи англійські відповідники у лівій частині тексту. Вправа 9 (цілісна, рецептивно-продуктивна, на рівні тексту): Закрийте праву частину тексту і перекладіть його українською мовою. Вправа 10 (операційна, рецептивно-продуктивна, на рівні термінологічних відповідників): Закрийте ліву частину тексту і перекладіть українські терміни англійською мовою. Вправа 11 (для розвитку механізму антиципації): Розташуйте англомовні фрагменти тексту у тій послідовності, в якій вони мають йти у тексті.  Вправа 12 (операційна, рецептивно-продуктивна, на рівні термінологічних відповідників,  словосполучень та синтагм): Перекладіть англомовні терміни та словосполучення українською мовою (див. вправу 1B у посібнику). Вправа 13 (операційна, рецептивно-продуктивна, на рівні термінологічних відповідників,  словосполучень та синтагм):  Перекладіть українські терміни та словосполучення англійською мовою (див. вправу 1С у посібнику). Вправа 14 (цілісна, рецептивно-продуктивна,  на рівні тексту): Прослухайте текст, запишіть його перекладацьким скорописом і перекладіть англійською мовою (див. вправу 1С у посібнику). Студенти сприймають на слух модифікований (незначною мірою)  український варіант тексту 1 (див. текст 1А у Додатку).

          Цикли 2-4.  За змістом відповідають вправам 5-14 циклу 1. Навчання проводиться з використанням англомовних текстів (№№ 2-4).Для усного перекладу у вправах 2D, 3D, 4D (за нумерацією у посібнику) використовуються тексти 2A, 3A, 4A, що містяться у Додатку.

          Цикл 5. Комплексне тренування вживання термінології текстів 1-4 (вправи 5-7 за нумерацією у посібнику). Вправа 1 (вправа 5 за нумерацією у посібнику - операційна, рецептивно-продуктивна, на рівні термінологічних відповідників,  словосполучень та синтагм): Перекладіть українські терміни та словосполучення англійською мовою. Вправа 2 (вправа 6 за нумерацією у посібнику -  операційна, рецептивно-продуктивна, на рівні термінологічних відповідників,  словосполучень та синтагм):  Перекладіть англомовні терміни та словосполучення українською мовою. Вправа 3 (вправа 7 за нумерацією у посібнику - цілісна, рецептивно-продуктивна, на рівні тексту, для розвитку контекстуальної догадки та механізму антиципації): Заповніть пропуски у англомовному тексті (№2) та перекладіть його українською мовою. Вправа 4 (вправа 8 за нумерацією у посібнику - цілісна, рецептивно-продуктивна, на рівні тексту): Перекладіть англомовні тексти з аркуша (тексти №№ 3-4, студенти працюють в парах).

                   Цикл 6. Перенесення навичок та умінь, які були набуті у попередніх циклах, на нові тексти, що відносяться до даної тематики. Вправа 1 (вправа 9 за нумерацією у посібнику - цілісна, рецептивно-продуктивна, на рівні тексту): Перекладіть українські тексти з аркуша (тексти №№ 5 - 6, студенти працюють в парах). Вправа 2 (вправа 10 за нумерацією у посібнику - цілісна, рецептивно-продуктивна,  на рівні тексту): Прослухайте текст 7 (англійською мовою), запишіть його перекладацьким скорописом та перекладіть українською мовою. Вправа 3 (вправа 11 за нумерацією у посібнику - цілісна, рецептивно-продуктивна,  на рівні тексту): Прослухайте текст 8 (українською мовою), запишіть його перекладацьким скорописом та перекладіть англійською мовою. Вправа 4 (вправа 12 за нумерацією у посібнику - цілісна, рецептивно-продуктивна,  на рівні тексту): Перекладіть текст 9 українською мовою. Вправа 5 (вправа 13 за нумерацією у посібнику - цілісна, рецептивно-продуктивна,  на рівні тексту): Перекладіть текст 10 англійською мовою.

    Структура кожного посібника серії створює максимально сприятливі умови для розвитку перекладацьких навичок та умінь і включає: основний курс з вправами, зміст яких розглядався вище; додаток (з текстами для усного перекладу); ключі до всіх вправ, за винятком вправ 1B, 1C, 2B, 2C, 3B, 3C, 4B, 4C, 5, 6, правильність виконання яких легко перевірити на основі текстів 1-4 (вправи  1A, 2A, 3A, 4A), англо-український та українсько-англійський абеткові словники після кожного уроку та такі ж словники до всього курсу в цілому.


Література:  Зорівчак Р.П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія. – Львів: Вища школа. – 1983; Карабан В.І. Переклад англійської наукової та технічної літератури / У 2-х т. – Вінниця: Нова книга. – 2001;  Корунець І.В. Теорія і практика перекладу. - Вінниця: Нова книга. – 2000;   Мирам Г.Э. Профессия: переводчик. – Киев.: Ника – 1999; Чередниченко О.І., Коваль Я.Г. Теорія і практика перекладу (французька мова). – К.: Либідь. – 1995; Черноватий Л.М. Принципи складання вправ для навчання галузевого перекладу. – Вісник Сумського держ. ун-ту. Серія “Філологічні науки”. -  №3 (36). - 2002.- с.101-105;  
Shvachko S. In search of translatorsefficiency. – Вісник Сумського держ. ун-ту. Серія “Філологічні науки”. -  №4 (37). - 2002.- с.189-


Передмова до посібника для навчання громадсько-політичного перекладу у галузі прав людини

Завданням посібника є забезпечення фонових знань, необхідних перекладачеві для роботи у галузі прав людини, засвоєння відповідної термінології та розвиток власне перекладацьких навичок та вмінь.

        Для вирішення перших двох завдань матеріал посібника подається у 6 розділах, які за змістом є міжнародними конвенціями (Міжнародна конвенція про забезпечення економічних, соціальних та культурних прав; Міжнародна конвенція про забезпечення  громадянських та політичних прав; Міжнародна конвенція про запобігання тортурам та іншим формам жорстокого, нелюдського або принизливого поводження чи покарання; Міжнародна конвенція про викорінення будь-яких форм дискримінації жінок; Міжнародна конвенція про забезпечення прав дитини), а також включають відповідний розділ Конституції України.  Посібник ґрунтується на оригінальних текстах, розміщених на відповідних сайтах Інтернету, що забезпечує автентичність як змісту, так і термінології. Система вправ (див. детальний опис у передмові до серії у цьому ж посібнику) забезпечує як засвоєння термінології, так і розвиток власне перекладацьких навичок і вмінь. Англо-українські та українсько-англійські абеткові словники після кожного уроку та до курсу в цілому роблять посібник зручним у користуванні, а наявність ключів до переважної більшості вправ створює сприятливі умови для самостійної роботи учнів.

         Експериментальна перевірка змісту посібника на перекладацькому відділенні факультету іноземних мов Харківського національного університету ім.В.Н. Каразіна (див. Черноватий та Ганічева 2002) показала, що його застосування сприяє ефективному розвитку перекладацьких навичок та вмінь.  Орієнтовні норми часу – 6-8 годин на кожний розділ, залежно від рівня підготовки студентів.

Література:  Черноватий Л.М., Ганічева Т.В. Шляхи оптимізації підготовки перекладачів в Україні // Актуальні проблеми підготовки перекладачів: І Всеукраїнська науково-методична конференція. – Луцьк, 2002.


UNIT 1  

INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC,SOCIAL AND CULTURAL  RIGHTS

 

Exercise 1. Read and translate into Ukrainian.

   The States Parties to these Conventions (1) ,

Considering that the Charter of the United Nations(2) is based on the principles of the dignity and equality(3) inherent in all human beings, and that all Member States(4) have pledged themselves to take joint and separate action(5), in co-operation with the Organization, for the achievement of one of the purposes of the United Nations which is to promote and encourage universal respect for(6) and observance of human rights(7) and fundamental freedoms(8) for all,

   Bearing in mind that the peoples of the United Nations have, in the Charter, reaffirmed their faith in fundamental human rights(9) and in the dignity and worth of the human person(10), and have determined to promote social progress(11) and better standards of life in larger freedom,

   Recognizing that the United Nations(12) has, in the Universal Declaration of Human Rights(13) and in the International Covenants on Human Rights(14), proclaimed and agreed that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind, such as race(15), colour(16), sex(17), language, religion, political or other opinion, national or social origin(18), property(19), birth or other status,

   Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of free human beings enjoying freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his economic, social and cultural rights(20), as well as his civil and political rights(21).

1. держави-учасниці цих Конвенцій

2. Статут Організації Об'єднаних Націй

3. на принципах гідності і рівності

4. держави-члени Організації

5. вживати спільні і самостійні заходи

6. загальне поважання

7. додержання прав людини

8. основні свободи

9. відданість забезпеченню основних прав людини

10. цінність людської особи

11. сприяти соціальному прогресу

12. Організація Об'єднаних Націй

13. Загальна декларації прав людини

14. Міжнародні пакти про права людини

15. раса

16. колір шкіри

17. стать

18. національне або  соціальне походження

19. майновий стан

20. економічні, соціальні і  культурні права

21. громадянські і політичні праваExercise 1A.
Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

A

B

1. The States Parties to these Conventions,

Considering that the Charter of the United Nations is based on the principles of the dignity and equality inherent in all human beings, and that all Member States have pledged themselves to take joint and separate action, in co-operation with the Organization.

A. Визнаючи, що Організація Об'єднаних Націй у Загальній декларації прав людини та Міжнародних пактах про права людини проголосила і погодилася з тим, що кожна людина має володіти всіма зазначеними у них правами і свободами без будь-якої дискримінації за такими ознаками, як раса, колір шкіри, стать, мова, релігія, політичні або інші переконання, національне або соціальне походження, майновий стан, народження або інші обставини.

2. Bearing in mind that the peoples of the United Nations have, in the Charter, reaffirmed their faith in fundamental human rights and in the dignity and worth of the human person, and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom.

B. Держави-учасниці цих Конвенцій, вважаючи, що Статут Організації Об'єднаних Націй ґрунтується на принципах гідності і рівності, властивих кожній людині, і що всі держави-члени Організації зобов'язалися вживати спільні і самостійні заходи у співробітництві з Організацією Об'єднаних Націй.

3. Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of free human beings enjoying freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his economic, social and cultural rights, as well as his civil and political rights.

C. Для досягнення однієї з цілей Організації Об'єднаних Націй, що полягає в заохоченні і розвитку загального поважання і додержання прав людини та основних свобод для всіх. 

 4. For the achievement of one of the purposes of the United Nations which is to promote and encourage universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms for all.

D. Беручи до уваги, що народи, які створили Організацію Об'єднаних Націй, підтвердили в Статуті свою відданість забезпеченню основних прав людини,   гідності і цінності людської особи та сповнені рішучості сприяти соціальному прогресу, підвищенню рівня життя і водночас збільшення свободи.

5. Recognizing that the United Nations has, in the Universal Declaration of Human Rights and in the International Covenants on Human Rights, proclaimed and agreed that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

E. Визнаючи, що згідно з Загальною декларацією прав людини ідеалу вільної людської особи, яка вільна від страху та нужди, можна досягти тільки тоді, коли будуть створені такі умови, за яких кожний може користуватися своїми економічними, соціальними і культурними правами, а також громадянськими і політичними правами.

Exercise 1B. Translate the following words and word combinations into Ukrainian.

1. Universal Declaration of Human Rights; 2. economic, social and cultural rights; 3.civil and political rights; 4.promote social progress; 5. United Nations; 6.the Charter of the United Nations; 6.to promote social progress; 7.Member States; 8.preamble; 9.on the principles of the dignity and equality; 10.take joint and separate action; 11.standards of life; 12.fundamental human rights; 13.International Covenants on Human Rights; 14. promote and encourage universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms;15.property; 16.national or social origin; 17.colour; 18.worth of the human person; 19.States Parties to these Conventions; 20.race.

Exercise 1C. Translate the following words and word combinations into English.

1. міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права; 2. міжнародні пакти про права людини; 3. загальне поважання і додержання прав людини та основних свобод; 4. цінність людської особи; 5. економічні, соціальні і культурні права; 6. раса;           7. умови життя; 8. Загальна декларації прав людини; 9. майновий стан; 10. держави-члени ООН; 11. вживати спільні і самостійні заходи; 12. колір шкіри; 13. держави-учасниці цих конвенцій; 14. на принципах гідності і рівності; 15. сприяти соціальному  прогресу; 16. національне  або соціальне походження; 17. стать; 18. громадянські  та політичні права; 19. Статут Організації Об'єднаних Націй.

Exercise 1D. Listen to text 1A in Ukrainian. Use your shorthand to write down. Translate it into English.

Study the vocabulary below and then proceed to the exercises

Vocabulary – 2

available resources

наявні ресурси

co-operation

співробітництво

international assistance

міжнародна допомога  

recognize the right to work

визнавати  право на працю

full realization of the rights

здійснення  прав у повному обсязі

undertake to guarantee

зобов'язуватися  гарантувати

developing countries

країни, що розвиваються

productive employment

продуктивне використання робочої сили  

legislative measures

законодавчі заходи

policies and techniques

шляхи і методи

economic and technical resources

економічні і технічні галузі

national economy

народне господарство

enjoyment of all rights

користування всіма правами

safeguard the right

забезпечувати  право

discrimination

дискримінація

appropriate means

належні способи (засоби)

technical and vocational guidance and training programmes

програми професійно-технічного навчання і підготовки

gain one’s living by work

заробляти собі на життя працею


Exercise 2A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

A

B

1. Держави, що беруть участь у цьому Пакті, зобов'язуються гарантувати, що права, проголошені в цьому Пакті, здійснюватимуться без будь-якої дискримінації за ознаками   раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, майнового стану, народження або іншої обставини. 

A. Each State Party to the present Covenant undertakes to take steps, individually and through international assistance and co-operation, especially economic and technical, to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights.

2. Держави, що беруть участь у цьому Пакті, визнають право на працю, що включає право кожної людини мати можливість заробляти собі на життя працею, яку вона вільно обирає або на яку вона вільно погоджується, і зроблять належні кроки до забезпечення цього права. 

B. Developing countries, with due regard to human rights and their national economy, may determine to what extent they would guarantee the economic rights recognized in the present Covenant to non-nationals.

3. Країни, що розвиваються, можуть з належним урахуванням прав людини і свого народного господарства визначати, якою мірою вони можуть гарантувати визнані в цьому Пакті економічні права особам, які не є їх громадянами.

C. The States Parties to the present Covenant recognize the right to work, which includes the right of everyone to the opportunity to gain his living by work which he freely chooses or accepts, and will take appropriate steps to safeguard this right.

4. Заходи, яких повинні вжити держави-учасниці цього Пакту з метою повного здійснення цього права у повному обсязі, включають програми професійно-технічного навчання і підготовки, шляхи і методи досягнення продуктивного використання праці..

D. The States Parties to the present Covenant undertake to ensure the equal right of men and women to the enjoyment of all economic, social and cultural rights set forth in the present Covenant.

5. Держави, що беруть участь у цьому Пакті, зобов'язуються забезпечити рівне для чоловіків і жінок право користування всіма економічними, соціальними і культурними правами, передбаченими в цьому Пакті.

E. The States Parties to the present Covenant undertake to guarantee that the rights enunciated in the present Covenant will be exercised without discrimination of any kind as to race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

6. Кожна держава, яка бере участь у цьому Пакті, зобов'язується в індивідуальному порядку і в порядку міжнародної допомоги та співробітництва, особливо в економічній і технічній галузях, вжити із максимальним використанням наявних ресурсів заходів для того, щоб забезпечити поступово повне здійснення визнаних у цьому Пакті прав.

 F. The steps to be taken by a State Party to the present Covenant to achieve the full realization of this right shall include technical and vocational guidance and training programmes, policies and techniques to achieve steady economic, social and cultural development and full and productive employment .

Exercise 2B. Translate the following words and word combinations into Ukrainian.

1.achieve the full realization of the rights; 2.technical and vocational guidance and training programmes; 3. rights enunciated in the present Covenant; 4.developing countries; 5.take steps, individually and through international assistance and co-operation; 6.legislative measures; 7.appropriate means; 8.national economy; 9.available resources; 10. fundamental political and economic freedoms; 11.discrimination; 12.ensure the equal right of men and women to the enjoyment of all economic, social and cultural rights; 13.safeguard this right; 14.undertake to guarantee; 15. enjoyment of all rights; 16.achieve productive employment; 17.non-national; 18.recognize the right to work; 19.policies and techniques. 

Exercise 2C.Translate the following words and word combinations into English.

1. дискримінація за ознаками раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших переконань; 2. міжнародна допомога та співробітництво; 3. економічні і технічні галузі; 4. наявні ресурси; 5. законодавчі заходи; 6. зобов'язуватися гарантувати;                     7. країни, що розвиваються; 8. повне здійснення визнаних у цьому Пакті прав усіма належними способами; 9. користування всіма економічними, соціальними і культурними правами; 10. заробляти собі на життя працею; 11. визнавати право на працю; 12. робити  належні кроки до забезпечення цього права; 13. народне господарство; 14. програми професійно-технічного навчання і підготовки; 15. шляхи і методи; 16. користування всіма правами; 17. права, проголошені в цьому Пакті; 18. не громадянин; 19. забезпечувати рівне право для чоловіків і жінок.

 

Exercise 2D. Listen to text 2A in Ukrainian. Use your shorthand to write it down. Translate it into English.

Study the vocabulary below and then proceed to the exercises

Vocabulary – 3

trade unions  

професійні спілки  

restrictions

обмеження

democratic society

демократичне суспільство

International Labour Organisation Convention

Конвенція Міжнародної організації праці

national security

державна безпека, безпека держави

armed forces

збройні сили

public order

громадський порядок

prejudice  guarantees

завдавати шкоди  гарантіям

apply the law

застосовувати закон

confederations

конфедерації

right to strike

право на страйк

freedom of association

свобода асоціації

establish national federations

утворювати  національні федерації

international trade-union organizations

міжнародні професійні організації

take legislative measures

вживати  законодавчі заходи

protection of the right to organize

захист права на організацію

imposition of lawful restrictions

запровадження законних обмежень

administration of the State

керівництво державою

Exercise 3A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

A

B

1. This article shall not prevent the imposition of lawful restrictions on the exercise of these rights by members of the armed forces or of the police or of the administration of the State.

A. Користування зазначеним правом не підлягає жодним обмеженням, крім тих, які передбачаються законом і які є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах безпеки держави чи громадського порядку або для захисту прав і свобод інших.

2. The right of everyone to form trade unions and join the trade union of his choice, subject only to the rules of the organization concerned, for the promotion and protection of his economic and social interests.

B. Ця стаття не перешкоджає запровадженню законних обмежень користування цими правами для осіб, що входять до складу збройних сил, поліції або керівництва державою.

3. No restrictions may be placed on the exercise of this right other than those prescribed by law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public order or for the protection of the rights and freedoms of others.

C. Право кожної людини створювати для здійснення і захисту своїх економічних та соціальних інтересів професійні спілки і вступати до них на свій вибір за єдиної  умови додержання правил відповідної організації.

4. The right of trade unions to establish national federations or confederations and the right of the latter to form or join international trade-union organizations.

D. Право професійних спілок функціонувати безперешкодно без будь-яких обмежень, крім тих, які передбачаються законом і які є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах безпеки держави чи громадського порядку або для захисту прав і свобод інших.

5. The right of trade unions to function freely subject to no limitations other than those prescribed by law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public order or for the protection of the rights and freedoms of others.

E. Право професійних спілок утворювати національні федерації чи конфедерації і право цих останніх засновувати міжнародні професійні організації або приєднуватися до них.

Exercise 3B. Translate the following words and word combinations into Ukrainian.

1. prevent the imposition of lawful restrictions;2.democratic society; 3.national security; 4.no restrictions may be placed on the exercise of this right; 5.right of trade unions to establish national federations or confederations; 6.members of the armed forces or of the police or of the administration of the State; 7.protection of the right to organize; 8. International Labour Organisation Convention; 9.for the promotion and protection of his economic and social interests; 10. take legislative measures; 11.freedom of association; 12.public order; 13.in conformity with the laws of the particular country; 14.to prejudice  guarantees; 15.no limitations other than those prescribed by law; 16. right to strike; 17. form or join international trade-union organizations;18.apply the law;19. authorize.

Exercise 3C. Translate the following words and word combinations into English.

1. створювати професійні спілки; 2. право на страйки; 3. для здійснення і захисту економічних та соціальних інтересів; 4. конвенція Міжнародної організації праці;                   5. користування цими правами; 6. свобода асоціацій; 7. захист права на організацію;                8. право професійних спілок функціонувати безперешкодно без будь-яких обмежень;               9. міжнародні професійні організації; 10. керівництво державою; 11. завдавати шкоди  гарантіям; 12. застосовувати закон; 13. приймати законодавчі акти; 14. право професійних спілок утворювати національні федерації чи конфедерації; 15. в інтересах державної безпеки чи громадського порядку; 16. надавати право; 17. демократичне суспільство; 18. перешкоджати запровадженню законних обмежень.

Exercise 3D. Listen to text 3A in Ukrainian. Use your shorthand to write it down. Translate it into English.

Study the Vocabulary below and then proceed to the exercises

Vocabulary – 4

just and favourable conditions of work

справедливі і сприятливі умови праці

safe and healthy working conditions

умови роботи, що відповідають вимогам безпеки та гігієни

seniority

трудовий стаж  

decent living

гідне існування

fair wages

справедлива зарплата

competence

кваліфікація

remuneration

винагорода

public holidays

святкові дні

medical service

медична допомога

social insurance

соціальне страхування

be promoted

просуватися по роботі

physical and mental health

фізичне і психічне здоров'я

infant mortality

дитяча смертність

medical attention

медичний догляд

environmental and industrial hygiene

гігієна зовнішнього середовища і гігієна праці у промисловості

treatment and control of epidemic, endemic, occupational and other diseases

лікування епідемічних, ендемічних, професійних та інших хвороб

social security

соціальне  забезпечення

periodic holidays with pay

оплачувана періодична  відпусткa

reduction of the stillbirth-rate

скорочення мертвонароджуваності  

reasonable limitation of working hours

розумне обмеження робочого часу

Exercise 4A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

A

B

1. Запобігання і лікування епідемічних, ендемічних, професійних та інших хвороб і боротьби з ними. Створення умов, які б забезпечували надання всім медичної допомоги і медичного догляду в разі хвороби.

A. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to social security, including social insurance.

2. Однакова для всіх можливість просування по роботі на відповідні вищі посади тільки на підставі трудового стажу і кваліфікаці, а не будь-яких інших підставах. Відпочинок, дозвілля і розумне обмеження робочого часу та оплачувану періодичну відпустку, а також винагороду за роботу в святкові дні.

B. Fair wages and equal remuneration for work of equal value without distinction of any kind, in particular women being guaranteed conditions of work not inferior to those enjoyed by men, with equal pay for equal work.

3. Держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають право кожної людини на соціальне забезпечення, включаючи соціальне страхування.

C. The prevention, treatment and control of epidemic, endemic, occupational and other diseases.The creation of conditions which would assure to all medical service and medical attention in the event of sickness.

4. Забезпечення скорочення мертвонароджуваності та дитячої смертності і здорового розвитку дитини. Поліпшення всіх аспектів гігієни зовнішнього середовища і гігієни праці в промисловості.

D. Equal opportunity for everyone to be promoted in his employment to an appropriate higher level, subject to no considerations other than those of seniority and competence. Rest, leisure and reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay, as well as remuneration for public holidays.

5. Справедлива зарплата і рівна винагорода за рівну працю без будь-якої різниці, причому, зокрема, жінкам повинні гарантуватися умови праці, не гірші від тих, якими користуються чоловіки, з рівною оплатою за рівну працю.

E. The provision for the reduction of the stillbirth-rate and of infant mortality and for the healthy development of the child. The improvement of all aspects of environmental and industrial hygiene.

Exercise 4B. Translate the following words and word combinations into Ukrainian.

1. environmental and industrial hygiene;2.just and favourable conditions of work; 3.seniority;    4. creation of conditions; 5.competence; 6.equal pay for equal work; 7.medical attention; 8.prevention, treatment and control of epidemic, endemic, occupational and other diseases; 9.fair wages and equal remuneration for work of equal value; 10.safe and healthy working  conditions; 11.rest, leisure and reasonable limitation of working hours; 12. remuneration for public holidays; 13.the right of everyone to social security, including social insurance;                 14. medical service; 15.highest attainable standard of physical and mental health; 16.healthy development of the child; 17.periodic holidays with pay; 18.decent living; 19.be promoted; 20.the reduction of the stillbirth-rate and of infant mortality.

Exercise 4C. Translate the following words and word combinations into English.

1. справедлива зарплата; 2. відпочинок, дозвілля і розумне обмеження робочого часу;  3. оплачувана періодична відпустка; 4. забезпечення скорочення мертвонароджуваності;  5. дитяча смертність;  6. рівна винагорода за рівну працю;             7. створення умов; 8. задовільні і сприятливі умови праці; 9. соціальне страхування;            10. медичний догляд; 11. соціальне забезпечення; 12. задовільне існування; 13. медична допомога; 14. профілактика і лікування епідемічних, ендемічних, професійних та інших хвороб і боротьба з ними;    15. гарантувати умови праці; 16. поліпшення всіх аспектів гігієни зовнішнього середовища і гігієни праці у промисловості; 17. здоровий розвиток дитини; 18. право кожної людини на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров'я; 19. умови роботи, що відповідають вимогам безпеки та гігієни; 20. винагорода за святкові дні.

Exercise 4D. Listen to the text 4A in Ukrainian. Use you shorthand to write it down. Translate it into English.


Exercise 5.
 Translate the following words and word combinations into English.

1. держави-учасниці цих  Конвенцій; 2. Статут Організації Об'єднаних Націй;                        3. національне або соціальне походження; 4. Конвенція Міжнародної організації праці; 5. дитяча смертність; 6. зобов'язуватися гарантувати; 7. захист права на організацію;                       8. право професійних спілок функціонувати безперешкодно без будь-яких обмежень;   9. соціальне страхування; 10. медичний догляд; 11. завдавати шкоди гарантіям;                   12. задовільне існування; 13. медична допомога; 14. право професійних спілок утворювати національні федерації чи конфедерації; 15. гарантувати умови праці; 16. в інтересах державної безпеки чи громадського порядку; 17. міжнародні професійні організації; 18. Загальна декларація прав людини; 19. майновий стан; 20. економічні, соціальні і культурні права; 21. громадянські та політичні права; 22. країни, що розвиваються; 23. дискримінація за ознаками раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших переконань; 24. міжнародна допомога та співробітництво;                  25. економічні і технічні галузі; 26. право кожної людини на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров'я; 27. застосовувати закон; 28. народне господарство; 29. користування всіма правами; 30. керівництво державою; 31. свобода асоціації;  32. приймати законодавчі акти; 33. створення умов; 34. відпочинок, дозвілля і розумне обмеження робочого часу; 35. оплачувана періодична відпустка;                   36. забезпечення скорочення мертвонароджуваності; 37. рівна винагорода за працю рівної цінності; 38. здоровий розвиток дитини; 39. справедливі і сприятливі умови праці; 40. соціальне забезпечення; 41. профілактика і лікування епідемічних, ендемічних, професійних та інших хвороб і боротьба з ними;  42. поліпшення всіх аспектів гігієни зовнішнього середовища і гігієни праці в промисловості;  43. вживати спільні і самостійні заходи; 44. цінність людської особи; 45. визнати  право на працю; 46. Організація Об'єднаних Націй; 47. на принципах гідності і рівності; 48. держави-члени організації; 49. міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права.

Exercise 6. Translate the following words and word combinations into Ukrainian.

1. Universal Declaration of Human Rights; 2. technical and vocational guidance and training programmes; 3. rights enunciated in the present Covenant; 4. promote social progress; 5. right of trade unions to establish national federations or confederations; 6. members of the armed forces or of the police or of the administration of the State; 7. Member States; 8. International Labour Organisation Convention; 9. fair wages and equal remuneration for work of equal value; 10. take joint and separate action; 11. freedom of association; 12. remuneration for public holidays; 13. right of everyone to social security, including social insurance;                     14. medical service; 15. International Covenants on Human Rights; 16. civil and political rights; 17. economic, social and cultural rights; 18. environmental and industrial hygiene;                19. apply the law; 20. legislative measures; 21. be promoted; 22. reduction of the stillbirth-rate and of infant mortality; 23. national security; 24. prevent the imposition of lawful restrictions; 25. take steps, individually and through international assistance and co-operation; 26. right to strike; 27. form or join international trade-union organizations; 28. prevention, treatment and control of epidemic, endemic, occupational and other diseases; 29. no limitations other than those prescribed by law; 30. prejudice  guarantees; 31. periodic holidays with pay; 32. just and favourable conditions of work; 33. seniority; 34. on the principles of the dignity and equality; 35. competence;  36. in conformity with the laws of the particular country;  37.rest, leisure and reasonable limitation of working hours; 38. highest attainable standard of physical and mental health; 39. appropriate means; 40. achieve productive employment; 41. safe and healthy working  conditions;  42. no restrictions may be placed on the exercise of this right;  43. safeguard this right;  44. undertake to guarantee; 45. public order; 46. developing countries; 47. creation of conditions; 48. United Nations.

Exercise 7. Fill  in the missing words in the text below and then translate into Ukrainian. Use Vocabulary 2 and Exercise 2A.

      Each State Party to the present Covenant undertakes to take steps, individually and through                   international       (1) and                    (2), especially economic and technical, to the maximum of its                    (3) resources, with a view to achieving progressively the full            (4) of the rights recognized in the present                   (5) by all                     (6) means, including particularly the adoption of                      (7) measures.

      The States Parties to the present Covenant undertake to                         (8)that the rights enunciated in the present Covenant will be exercised without                   (9) of any kind as to race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin,

 (10) birth or other status.

                 

                        (11)countries, with due regard to human rights and their national                    (12), may determine to what extent they would guarantee the economic rights recognized in the present Covenant to non-nationals.

      The States Parties to the present Covenant undertake to ensure the                    (13) right of men and women to the enjoyment of all economic, social and cultural rights set forth in the present Covenant.

      The States Parties to the present Covenant recognize the right to                     (14), which includes the right of everyone to the opportunity to gain his                      (15)by work which he freely chooses or accepts, and will take appropriate steps to                      (16)this right.

      The steps to be taken by a  State                         (17) to the present Covenant to achieve the

full realization of this right shall include                      (18) and                         (19) guidance   

and                         (20) programmes, policies and techniques to achieve steady economic, social and cultural development and full and productive employment under conditions safeguarding fundamental political and economic freedoms to the individual.

Exercise 8. Work in pairs. Translate the following two texts into Ukrainian.Use Vocabulary 3-4 and Exercises 3A-4A in case of difficulties.

TEXT 3

Article 8

1. The States Parties to the present Covenant undertake to ensure:

  (a) The right of everyone to form trade unions and join the trade union of his choice, subject only to the rules of the organization concerned, for the promotion and protection of his economic and social interests. No restrictions may be placed on the exercise of this right other than those prescribed by law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public order or for the protection of the rights and freedoms of others;

  (b) The right of trade unions to establish national federations or confederations and the right of the latter to form or join international trade-union organizations;

(c) The right of trade unions to function freely subject to no limitations other than those prescribed by law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public order or for the protection of the rights and freedoms of others;

  (d) The right to strike, provided that it is exercised in conformity with the laws of the particular country.

2.This article shall not prevent the imposition of lawful restrictions on the exercise of these rights by members of the armed forces or of the police or of the administration of the State.

3. Nothing in this article shall authorize States Parties to the International Labour Organisation Convention of 1948 concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize to take legislative measures which would prejudice, or apply the law in such a manner as would prejudice, the guarantees provided for in that Convention.


TEXT 4

Article 7

 The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of just and favourable conditions of work which ensure, in particular:

(a) Remuneration which provides all workers, as a minimum, with:

  (i) Fair wages and equal remuneration for work of equal value without distinction of any kind, in particular women being guaranteed conditions of work not inferior to those enjoyed by men, with equal pay for equal work;

  (ii) A decent living for themselves and their families in accordance with the provisions of the present Covenant;

(b) Safe and healthy working conditions;

(c) Equal opportunity for everyone to be promoted in his employment to an appropriate higher level, subject to no considerations other than those of seniority and competence;

(d ) Rest, leisure and reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay, as well as remuneration for public holidays

Article 9

The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to social security,   including social insurance.

Article 12

1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health.

2. The steps to be taken by the States Parties to the present Covenant to achieve the full realization of this right shall include those necessary for:

(a) The provision for the reduction of the stillbirth-rate and of infant mortality and for the healthy development of the child;

(b) The improvement of all aspects of environmental and industrial hygiene;

(c) The prevention, treatment and control of epidemic, endemic, occupational and other diseases;

(d) The creation of conditions which would assure to all medical service and medical attention in the event of sickness.

Exercise 9. Translate the following texts into English. Work in pairs.

TEXT 5

Cтаття 11

1. Держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають право кожного на достатній життєвий рівень для нього і його сім'ї, що включає достатнє харчування (adequate food), одяг і житло, і на неухильне поліпшення (continuous improvement ) умов життя. Держави-учасниці вживуть належних заходів щодо забезпечення здійснення цього права, визнаючи важливе значення в цьому відношенні міжнародного співробітництва, основаного на вільній згоді.

2. Держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнаючи основне право кожної людини на свободу від голоду, повинні вживати необхідних заходів індивідуально і в порядку міжнародного співробітництва, які б включали проведення конкретних програм для того, щоб:

а) поліпшити методи виробництва, зберігання і розподілу (distribution) продуктів харчування шляхом широкого використання технічних і наукових знань, поширення знань про принципи харчування і вдосконалення або реформи аграрних систем так, щоб досягти найбільш ефективного освоєння і використання природних ресурсів, і

b) забезпечити справедливий розподіл світових запасів продовольства відповідно до потреб і з урахуванням проблем країн, які імпортують і експортують харчові продукти (food-importing and food-exporting countries).

TEXT 6

Cтаття 13

1. Держави, що беруть участь у цьому Пакті, визнають право кожної людини на освіту. Вони погоджуються, що освіта повинна спрямовуватись на повний розвиток людської особи та усвідомлення її гідності і повинна зміцнювати повагу до прав людини і основних свобод. Вони, далі, погоджуються в тому, що освіта повинна дати можливість усім бути корисними учасниками вільного суспільства, сприяти взаєморозумінню, терпимості (tolerance) і дружбі між усіма націями і всіма расовими, етнічними та релігійними групами і сприяти роботі Організації Об'єднаних Націй по підтриманню миру (maintenance of peace).

2. Держави, що беруть участь у цьому Пакті, визнають, що для повного здійснення цього права:

а) початкова освіта повинна бути обов'язкова і безплатна для всіх;

b) середня освіта в її різних формах, включаючи професійно-технічну середню освіту (vocational secondary education), повинна бути відкрита і зроблена доступною для всіх шляхом вжиття всіх необхідних заходів і, зокрема, поступового запровадження (progressive introduction ) безплатної освіти;

с) вища освіта повинна бути зроблена однаково доступною для всіх на основі здібностей кожного шляхом вжиття всіх необхідних заходів і, зокрема, поступового запровадження безплатної освіти;

d) елементарна освіта (fundamental education) повинна заохочуватися або інтенсифікуватися по можливості для тих, хто не проходив чи не закінчив повного курсу початкової освіти;

е) має активно проводитися розвиток мережі шкіл усіх ступенів, повинна бути встановлена задовільна система стипендій і повинні постійно поліпшуватися матеріальні умови викладацького персоналу.

3. Держави, що беруть участь у цьому Пакті, зобов'язуються поважати свободу батьків і у відповідних випадках законних опікунів обирати для своїх дітей не тільки запроваджені державними властями школи, а й інші школи, що відповідають тому мінімуму вимог щодо освіти, який може бути встановлено чи затверджено державою, і забезпечувати релігійне та моральне виховання своїх дітей відповідно до власних переконань (convictions).

4. Жодна частина цієї статті не повинна тлумачитися (construe) у розумінні обмеження свободи окремих осіб та установ створювати навчальні заклади і керувати ними за незмінної умови додержання принципів, викладених у пункті 1 цієї статті, і вимоги, щоб освіта, яку дають у таких закладах, відповідала тому мінімуму вимог, що його може бути встановлено державою.

Exercise 10. Listen to text 7 in English. Use your shorthand to write it down. Translate it into Ukrainian.

TEXT 7

Active vocabulary

scientific progress

науковий прогрес

moral and material interests

моральні і матеріальні інтереси

scientific, literary or artistic production

наукові, літературні чи художні праці

conservation

охорона; збереження

diffusion of science and culture

поширення досягнень науки та культури

scientific research

наукове дослідження  

creative activity

творча діяльність

international contacts

міжнародні контакти

conclusion of conventions

укладання конвенцій

adoption of recommendations

прийняття рекомендацій

furnishing of technical assistance

надання технічної допомоги

regional and technical meetings

регіональні і технічні наради

consultation

консультація

application

практичне застосування

study

дослідження

Exercise 11. Listen to text 7 in Ukrainian. Use your shorthand to write it down. Translate it into Ukrainian.

TEXT 8

Active vocabulary

територія  метрополії

metropolitan territory

під  юрисдикцією

under jurisdiction

докладний план заходів

detailed plan of action

поступове втілення у життя

progressive implementation

подавати доповіді

submit reports

Генеральний секретар

Secretary-General

надсилати примірники

transmit copies

Економічна і соціальна рада

Economic and Social Council 

конституційні акти

constitutional instruments

Exercise 12. Translate text 9 into Ukrainian.

TEXT 9

Article 29 

1. Any State Party to the present Covenant may propose an amendment (поправка) and file it with the Secretary-General of the United Nations. The Secretary-General shall thereupon communicate any proposed amendments to the States Parties to the present Covenant with a request that they notify him whether they favour a conference of States Parties for the purpose of considering and voting upon the proposals. In the event that at least one third of the States Parties favours such a conference, the Secretary-General shall convene the conference (скликати  конференцію) under the auspices (під егідою) of the United Nations. Any amendment adopted by a majority of the States Parties present and voting at the conference shall be submitted to the General Assembly of the United Nations for approval.

2. Amendments shall come into force when they have been approved by the General Assembly (Генеральна Асамблея) of the United Nations and accepted by a two-thirds majority of the States Parties to the present Covenant in accordance with their respective constitutional processes.

3. When amendments come into force (набувати чинності) they shall be binding on those States Parties which have accepted them, other States Parties still being bound by the provisions of the present Covenant and any earlier amendment which they have accepted.

Exercise 13. Translate text 10 into English.

TEXT 10

Стаття 10

      Держави, що беруть участь у цьому Пакті, визнають, що:

1. Сім'ї, яка є природним і основним осередком суспільства (natural and fundamental group unit of society), повинні надаватися по можливості якнайповніша охорона і допомога, особливо при її утворенні і поки на її відповідальності лежить турбота про дітей, які перебувають на утриманні, (dependent children) та їх виховання. Шлюб повинний укладатися за вільною згодою (free consent ) тих, хто одружується.

2. Особлива охорона повинна надаватися матерям протягом розумного періоду до і після пологів (childbirth). Протягом цього періоду працюючим матерям повинна надаватися  оплачувана відпустка (paid leave) або відпустка із достатньою допомогою із соціального забезпечення (leave with adequate social security benefits).

3. Особливі заходи охорони і допомоги мають вживатися щодо всіх дітей і підлітків без будь-якої дискримінації за ознакою сімейного походження (parentage) чи за іншою ознакою. Діти і підлітки мають бути захищені від економічної і соціальної експлуатації. Застосування їх праці в галузі, шкідливій для їх моральності і здоров'я чи небезпечній для життя або такій, що може завдати шкоди їх нормальному розвитку, повинно каратися за законом. Крім того, держави повинні встановити вікові межі (age limits), нижче яких користування оплачуваною дитячою працею (paid employment of child labour) забороняється і карається законом.

VOCABULARY

English – Ukrainian  

adequate food

достатнє харчування

administration of the State

керівництво державою (держави)

adoption of recommendations

прийняття рекомендацій

amendment

поправка

application

практичне застосування

apply the law

застосовувати закон

appropriate means

належні способи (засоби)

armed forces

збройні сили

available resources

наявні ресурси

Charter of the United Nations

Статут Організації Об'єднаних Націй

childbirth

пологи

civil and political rights

громадянські та політичні права

colour

колір шкіри

come into force

набувати чинності

competence

кваліфікація

conclusion of conventions

укладання конвенцій

confederation

конфедерація

conservation

охорона; збереження

construe

тлумачити

constitutional instrument

конституційний акт

consultation

консультація

continuous improvement

неухильне поліпшення

convene a conference

скликати  конференцію

conviction

переконання

co-operation

співробітництво

creative activity

творча діяльність

decent living

задовільне існування

democratic society

демократичне суспільство

dependent children

діти, які перебувають на утриманні (батьків); несамостійні діти

detailed plan of action

докладний план дій (заходів)

developing countries

країни, що розвиваються

diffusion of science and culture

поширення досягнень науки та культури

discrimination

дискримінація

distribution

розподіл

Economic and Social Council

Економічна і соціальна рада

economic, social and cultural rights

економічні, соціальні і  культурні права

enjoyment of all rights

користування всіма правами

environmental and industrial hygiene

санітарний стан навколишнього середовища і гігієна праці у промисловості

establish national federations

утворювати  національні федерації

fair wages

справедлива зарплата

faith in fundamental human rights

віра в основні права людини

food-exporting countries

країни, шо експортують продукти

food-importing countries

країни, що імпортують продукти

free consent

вільна згода

freedom of associations 

свобода об’єднань (асоціацій)

full realization of the rights

повне здійснення  прав

fundamental education

базова (елементарна) освіта

fundamental freedoms

основні свободи

furnishing of technical assistance

надання технічної допомоги

gain his living by work

заробляти собі на життя працею

General Assembly

Генеральна Асамблея

imposition of lawful restrictions

запровадження законних обмежень

infant mortality

дитяча смертність

international assistance

міжнародна допомога  

international contacts

міжнародні контакти

International Covenants on Human Rights

Міжнародні пакти про права людини

International Labour Organisation Convention

Конвенція Міжнародної організації праці

international trade-union organizations

міжнародні професійні організації

just and favourable conditions

належні і сприятливі умови (праці)

leave with adequate social security benefits

відпустка з достатньою допомогою із соціального забезпечення

legislative measures

законодавчі заходи

maintenance of peace

підтримання миру

medical attention

медичний догляд

medical service

медична допомога

Member States

 держави-члени (організації)

metropolitan territory

територія  метрополії

moral and material interests

моральні і матеріальні інтереси

national economy

народне господарство

national or social origin

національне або  соціальне походження

national security

державна безпека

natural and fundamental group unit of society

природний і основний осередок суспільства

observance of human rights

додержання прав людини

on the principles of dignity and equality

на принципах гідності і рівності

paid leave

оплачувана відпустка

parentage

сімейне походження

periodic holiday(s) with pay

оплачувана періодична  відпустка

physical and mental health

фізичне і психічне здоров'я

policies and techniques

шляхи і методи

productive employment

продуктивне використання робочої сили

progressive implementation

поступове втілення у життя

progressive introduction

поступове запровадження

(be) promoted

просуватися по службі (роботі)

property status

майновий стан

prejudice  guarantees

завдавати шкоди  гарантіям

promote social progress

сприяти соціальному прогресу

protection of the right to organize

захист права на організацію

public holidays

святкові дні

public order

громадський порядок

recognize the right to work

визнавати  право на працю

race

раса

reasonable limitation of working hours

розумне обмеження робочого часу

reduction of stillbirth-rate

скорочення мертвонароджуваності  

regional and technical meetings

регіональні і технічні наради

remuneration

винагорода

restrictions

обмеження

right to strike

право на страйки

safe and healthy working conditions

умови роботи, що відповідають вимогам безпеки та гігієни

safeguard a right

забезпечувати  право

scientific progress

науковий прогрес

scientific research

наукове дослідження  

scientific, literary or artistic production

наукові, літературні чи художні твори

Secretary-General

Генеральний секретар

seniority  

трудовий стаж  

sex

стать

social insurance

соціальне страхування.

social security

соціальне забезпечення

States Parties to these Conventions

Держави-учасниці цих Конвенцій

study

дослідження

submit reports

подавати доповіді

take joint and separate action

вживати спільні і самостійні заходи

take legislative measures

вживати законодавчі заходи

technical and vocational guidance and training programmes

програми професійно-технічного навчання і підготовки

transmit copies

надсилати примірники

trade unions  

професійні спілки  

treatment and control of epidemic, endemic, occupational and other diseases

лікування епідемічних, ендемічних, професійних та інших хвороб та боротьба з ними

under jurisdiction

під  юрисдикцією

undertake to guarantee

зобов'язуватися  гарантувати

under the auspices

під егідою

United Nations

Організація Об'єднаних Націй

Universal Declaration of Human Rights

Загальна декларація прав людини

universal respect (for)

загальне поважання

vocational secondary education

професійно-технічна середня освіта

worth of the human person

цінність людської особи

Ukrainian–English  

базова (елементарна) освіта

fundamental education

вживати законодавчі заходи

take legislative measures

вживати спільні і самостійні заходи

take joint and separate action

визнавати  право на працю

recognize the right to work

винагорода

remuneration

відпустка з достатньою допомогою із

соціального забезпечення

leave with adequate social security benefits

вільною згодою

free consent

відданість основним правам

faith in fundamental human rights

Генеральна Асамблея

General Assembly

Генеральний секретар

Secretary-General

громадський порядок

public order

громадянські та політичні права

civil and political rights

демократичне суспільство

democratic society

держави-члени Організації

Member States

держави-учасниці цих Конвенцій

States Parties to these Conventions

державна безпека, безпека держави

national security

дискримінація

discrimination

дитяча смертність

infant mortality

діти, які перебувають на утриманні

dependent children

додержання прав людини

observance of human rights

докладний план дій (заходів)

detailed plan of action

дослідження

study

Економічна і соціальна рада

Economic and Social Council

економічні, соціальні і  культурні права

economic, social and cultural rights

забезпечувати це право

safeguard this right

завдавати шкоди  гарантіям

prejudice  guarantees

Загальна декларації прав людини

Universal Declaration of Human Rights

загальне поважання

universal respect (for)

задовільне існування

decent living

законодавчі заходи

legislative measures

запровадження законних обмежень

imposition of lawful restrictions

заробляти собі на життя працею

gain his living by work

застосовувати закон

apply the law

захист права на організацію

protection of the right to organize

збройні сили

armed forces

здійснення прав у повному обсязі

full realization of the rights

зобов'язуватися  гарантувати

undertake to guarantee

кваліфікація

competence

керівництво  державою (держави)

administration of the State

колір шкіри

colour

Конвенція Міжнародної організації праці

International Labour Organisation Convention

конституційні акти

constitutional instruments

консультація

consultation

конфедерації

confederations

користування всіма правами

enjoyment of all rights

країни, що розвиваються

developing countries

країни, що експортують харчові продукти

food-exporting countries

країни, що імпортують харчові продукти

food-importing countries

лікування епідемічних, ендемічних,

професійних та інших хвороб

treatment and control of epidemic, endemic,

occupational and other diseases

майновий стан

property (status)

медична допомога

medical service

медичний догляд

medical attention

міжнародна допомога  

international assistance

міжнародні контакти

international contacts

Міжнародні пакти про права людини

International Covenants on Human Rights

міжнародні професійні організації

international trade-union organizations

моральні і матеріальні інтереси

moral and material interests

на принципах гідності і рівності

on the principles of the dignity and equality

набувати чинності

come into force

надсилати примірники

transmit copies

належне харчування

adequate food

належні і сприятливі умови праці

just and favourable conditions

належні способи (засоби)

appropriate means

народне господарство

national economy

наукове дослідження  

scientific research

науковий прогрес

scientific progress

наукові, літературні чи художні твори (праці)

scientific, literary or artistic production

національне або соціальне походження

national or social origin

наявні ресурси

available resources

несамостійні діти

dependent children

неухильне поліпшення

continuous improvement

обмеження

restriction(s)

оплачувана відпустка

paid leave

оплачувана періодична  відпустка

periodic holidays with pay

Організація Об'єднаних Націй

United Nations

основні свободи

fundamental freedoms

охорона

conservation

переконання

conviction

під  юрисдикцією

under jurisdiction

під егідою

under the auspices

підтриманню миру

maintenance of peace

повне здійснення  прав

full realization of the rights

подавати доповіді

submit reports

подання технічної допомоги

furnishing of technical assistance

пологи

childbirth

поправка

amendment

поступове втілення у життя

progressive implementation

поступового запровадження

progressive introduction

поширення досягнень науки та культури

diffusion of science and culture

право на страйки

right to strike

практичне застосування

application

прийняття рекомендацій

adoption of recommendations

природний і основний осередок суспільства

natural and fundamental group unit of society

програми професійно-технічного навчання і

підготовки

technical and vocational guidance and training programmes

продуктивне застосування робочої сили

productive employment

просуватися по роботі (службі)

(be) promoted

професійні спілки  

trade unions  

професійно-технічна середня освіта

vocational secondary education

раса

race

регіональні і технічні наради

regional and technical meetings

розподіл

distribution

розумне обмеження робочого часу

reasonable limitation of working hours

санітарний стан навколишнього середовища і

гігієна праці в промисловості

environmental and industrial hygiene

свобода асоціацій (обєднань)

freedom of associations 

святкові дні

public holidays

сімейне походження

parentage

скликати  конференцію

convene a conference

скорочення мертвонароджуваності  

reduction of the stillbirth-rate

соціальне забезпечення

social security

соціальне страхування.

social insurance

співробітництво

co-operation

справедлива зарплата

fair wages

сприяти соціальному прогресу

promote social progress

стать

sex

Статут Організації Об'єднаних Націй

Charter of the United Nations

творча діяльність

creative activity

територія  метрополії

metropolitan territory

тлумачити

construe

трудовий стаж  

seniority  

укладання конвенцій

conclusion of conventions

умови роботи, що відповідають вимогам

безпеки праці та гігієни

safe and healthy working conditions

утворювати  національні федерації

establish national federations

фізичне і психічне здоров'я

physical and mental health

цінність людської особи

worth of the human person

шляхи і методи

policies and techniques


UNIT 2

INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL  RIGHTS

Exercise 1. Read and translate into Ukrainian.

   Every human being has the inherent right(1) to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.

   In countries which have not abolished the death penalty (2), sentence of death (3) may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime (4) and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (5). This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement(6) rendered by a competent court (7).

   When deprivation of life(8) constitutes the crime of genocide, it is understood that nothing in this article shall authorize any State Party to the present Covenant to derogate (9) in any way from any obligation assumed under the provisions of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.

Anyone sentenced to death shall have the right to seek pardon (10) or commutation of the sentence (11). Amnesty(12), pardon or commutation of the sentence of death may be granted in all cases.

   Sentence of death shall not be imposed for crimes committed by persons below eighteen years of age and shall not be carried out on pregnant women. Nothing in this article shall be invoked(13) to delay or to prevent the abolition (14) of capital punishment (15) by any State Party to the present Covenant.

   No one shall be subjected to torture (16) or to cruel, inhuman or degrading treatment (17) or punishment (18). In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation (19).

   No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference (20) with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

1. невід'ємне право

2. смертна кара

3. смертний вирок 

4. вчинення злочину 

5. Конвенція про запобігання злочину  геноциду і покарання за нього

6. остаточний вирок

7. компетентний суд

8. позбавлення життя 

9. відступати

10 .просити про помилування

11. пом'якшення вироку

12. aмністія

13. бути підставою; застосовуватися

14. скасування

15. смертна кара 

16. катування

17. принижуюче гідність поводження

18. покарання

19. медичні чи наукові досліди

20. свавільне чи незаконне втручання 


Exercise 1A.
 Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

A

B

1. Anyone sentenced to death shall have the right to seek pardon or commutation of the sentence. Amnesty, pardon or commutation of the sentence of death may be granted in all cases. Sentence of death shall not be imposed for crimes committed by persons below eighteen years of age and shall not be carried out on pregnant women.

A. Нікого не може бути піддано катуванню чи жорстокому, нелюдському або принижуючому гідність поводженню чи покаранню. Зокрема, жодну особу не може бути без її вільної згоди піддано медичним чи науковим дослідам.

2. In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court.

B. Ніхто не повинен зазнавати свавільного чи незаконного втручання в його особисте і сімейне життя, свавільних чи незаконних посягань на недоторканність його життя або таємницю його листування чи незаконних посягань на його честь і репутацію. Кожна людина має право на захист закону від такого втручання чи таких посягань.

3. When deprivation of life constitutes the crime of genocide, it is understood that nothing in this article shall authorize any State Party to the present Covenant to derogate in any way from any obligation assumed under the provisions of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.

C. Кожний, кого засуджено до смертної кари, має право просити про помилування чи про пом'якшення вироку. Амністія, помилування або заміна смертного вироку можуть бути даровані в усіх випадках. Смертний вирок не виноситься за злочини, вчинені особами, молодшими за вісімнадцять років, і не виконується щодо вагітних жінок.

4. No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

D. У країнах, які не скасували смертної кари, смертні вироки можуть виноситися тільки за найтяжчі злочини відповідно до закону, який діяв під час вчинення злочину і який не суперечить постановам цього Пакту і Конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього. Це покарання може бути здійснене тільки на виконання остаточного вироку, винесеного компетентним судом.

5.  No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation.

E. Коли позбавлення життя становить злочин геноциду, слід мати на увазі, що ніщо в цій статті не дає державам-учасницям цього Пакту права якимось шляхом відступати від будь-яких зобов'язань, прийнятих згідно з постановами Конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього.


Exercise 1B. Translate the following words and word combinations into Ukrainian.

1. inherent right to life; 2.right shall be protected by law; 3.abolish the death penalty; 4.sentence of death; 5.most serious crimes; 6.commission of the crime; 7.Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide; 8.final judgement; 9.competent court; 10.unlawful attacks on honour and reputation; 11.deprivation of life; 12.crime of genocide; 13.derogate from any obligations; 14. right to seek pardon; 15.commutation of the sentence; 16.amnesty, pardon or commutation of  the sentence of death may be granted in all cases; 17.sentence of death shall not be imposed for crimes committed by persons below eighteen years of age and shall not be carried out on pregnant women; 18.be invoked to delay or to prevent the abolition of capital punishment; 19.be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; 20.medical or scientific experimentation; 21.no one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with  privacy, family, home or correspondence; 22.right to the protection of the law against  interference or attacks.

Exercise 1C. Translate the following words and word combinations into English.

1. катування чи жорстоке, нелюдське або принижуюче гідність поводження чи покарання; 2. незаконні посяганя на честь і гідність (репутацію); 3. право на життя є невід'ємним правом кожної людини; 4. найтяжчі злочини відповідно до закону;                     5. смертний вирок;               6. скасовувати смертну кару; 7. конвенція про запобігання злочину геноциду і покарання за нього; 8. амністія, помилування або заміна смертного вироку можуть бути даровані в усіх випадках;   9. компетентний суд; 10. право охороняється законом; 11. позбавлення життя; 12. смертна кара; 13. медичні чи наукові досліди;               14. свавільні чи незаконні посягання на недоторканність  життя або таємницю  листування; 15. відступати від будь-яких зобов'язань; 16. остаточний вирок; 17. право на захист закону від втручання чи  посягань; 18. просити про помилування; 19. пом'якшення вироку; 20. смертний вирок не виноситься за злочини, вчинені особами, молодшими за вісімнадцять років, і не виконується щодо вагітних жінок; 21. бути підставою для відстрочення або недопущення скасування смертної кари.  

Exercise 1D. Listen to text 1A in Ukrainian. Use your shorthand to write down.  Translate it into English.

Study the vocabulary below and then proceed to the exercises

Vocabulary – 2

be detained in custody

утримуватися під вартою

social rehabilitation

соціальне перевиховання, суспільна реабілітація

reformation

виправлення

appear for trial

з’являтися на суд

arbitrary arrest

свавільний  арешт

right to liberty

право на свободу  

be deprived of liberty

бути позбавленим волі

security of person

особиста недоторканність

juvenile offenders

неповнолітні правопорушники

officer authorized by law

службова особа

criminal charge

кримінальне обвинувачення

exercise judicial power

здійснювати судову владу

trial

судовий розгляд, судовий процес

release

звільнення; звільняти

contractual obligation

договірне зобов'язання

penitentiary system

пенітенціарна система  

adjudication

винесення судового  рішення

execution of the judgement

виконання вироку

exceptional circumstances

виняткові обставини

take proceedings before a court

розглядати справи  у суді

judicial proceeding

судовий розгляд

unconvicted persons

незасуджені особи

Exercise 2A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

A

B

1. Кожна заарештована або затримана за кримінальним обвинуваченням особа в терміновому порядку повинна постати перед суддею чи іншою службовою особою, якій належить за законом право здійснювати судову владу, і має право на судовий розгляд, що не відкладається на невизначений термін, або на звільнення.  

A. Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law.

2. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Ніхто не може бути підданий свавільному арешту чи затриманню. Ніхто не може бути позбавлений волі інакше, як на підставах і відповідно до такої процедури, що визначена законом.

B. Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable  time or to  release.

3. Всі особи, позбавлені волі, мають право на гуманне поводження і поважання гідності, властивої людській особі. Обвинувачені у випадках, коли немає виняткових обставин, поміщаються окремо від засуджених, і їм надається окремий режим, що відповідає їх статусу незасуджених осіб.

C. The penitentiary system shall comprise treatment of prisoners the essential aim of which shall be their reformation and social rehabilitation. Juvenile offenders shall be segregated from adults and be accorded treatment appropriate to their age and legal status.No one shall be imprisoned merely on the ground of inability to fulfil a contractual obligation.

4. Пенітенціарною системою передбачається режим для ув'язнених, істотною метою якого є їх виправлення і соціальне перевиховання. Неповнолітні правопорушники відокремлюються від повнолітніх, і їм надається режим, що відповідає їхньому віку і правовому статусу. Ніхто не може бути позбавлений волі на тій лише підставі, що він не в змозі виконати якесь договірне зобов'язання.

D. Anyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings before a court, in order that court may decide without delay on the lawfulness of his detention and order his release if the detention is not lawful. Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to compensation.

5. Кожний, позбавлений волі внаслідок арешту чи затримання, має право на розгляд його справи у суді, щоб цей суд міг невідкладно винести постанову щодо законності його затримання і розпорядитися про його звільнення, якщо затримання є незаконним. Кожний, хто був жертвою незаконного арешту чи затримання, має право на компенсацію із позовною силою.

E. All persons deprived of their liberty shall be treated with humanity and with respect for the inherent dignity of the human person. Accused persons shall, save in exceptional circumstances, be segregated from convicted persons and shall be subject to separate treatment appropriate to their status as unconvicted persons.

Exercise 2B. Translate the following words and word combinations into Ukrainian.

1. right to liberty; 2. exercise judicial power; 3. be detained in custody;  4. no one shall be subjected to arbitrary arrest or detention; 5. criminal charge; 6. judicial proceedings;                   7. exceptional circumstances; 8. accused juvenile persons shall be separated from adults and brought as speedily as possible for adjudication; 9. be entitled to trial within a reasonable time or to release;  10. execution of the judgement; 11. release may be subject to guarantees to appear for trial; 12. victim of unlawful arrest or detention; 13. lawfulness of the detention; 14. be segregated from convicted persons; 15. penitentiary system; 16. bring promptly before a judge or other officer authorized by law; 17. take proceedings before a court; 18. be deprived of liberty; 19. security of person; 20. enforceable right to compensation; 21. reformation and social rehabilitation; 22. no one shall be imprisoned merely on the ground of inability to fulfil a contractual obligation;  23. juvenile offenders.

Exercise 2C.Translate the following words and word combinations into English.

1. винесення судового  рішення; 2. виняткові обставини; 3. обвинувачені- неповнолітні;  4. поміщатися окремо від засуджених; 5. суддя чи інша службова особа; 6. неповнолітні правопорушники відокремлюються від повнолітніх, і їм надається режим, що відповідає їхньому віку і правовому статусу; 7. незасуджені особи;  8. кожний позбавлений волі внаслідок арешту чи затримання має право на розгляд його справи у суді;  9. здійснювати судову владу; 10. всі особи, позбавлені волі, мають право на гуманне поводження і поважання гідності, властивої людській особі; 11. кримінальне обвинувачення; 12. право на свободу та особисту недоторканність; 13.  право на компенсацію; 14. свавільний арешт; 15. тримати під вартою; 16. виконання вироку; 17. судовий розгляд;                              18. пенітенціарною системою передбачається режим для ув'язнених, істотною метою якого є їх виправлення і соціальне перевиховання; 19. звільнення може ставитися у залежність від надання гарантій явки до суду;  20. бути позбавленим волі; 21. звільнення;  22. жертва незаконного арешту; 23 .договірне зобов'язання.

Exercise 2D. Listen to text 2A in Ukrainian. Use your shorthand to write it down. Translate it into English.

Study the vocabulary below and then proceed to the exercises

Vocabulary – 3

higher tribunal

вищестояща  судова інстанція

criminal offence

кримінальний злочин

final decision

остаточне рішення

act or omission

дія(ння) чи бездія

newly discovered fact

нововиявлена обставина

miscarriage of justice

помилка у відпраленні правосуддя,  судова помилка

suffer punishment

зазнавати покарання

international law

міжнародне право

lighter penalty

менше покарання

be acquitted

бути виправданим

pardon

помилування, дарувати помилування

penal procedure

кримінально-правова процедура

national law

внутрішньодержавне законодавство

be held guilty

бути визнаним винним

be tried  again

бути вдруге під судом

be punished again for an offence

бути вдруге покараним за злочин

heavier penalty

більш тяжке покарання

prejudice the trial

перешкоджати відданню під суд

community of nations

міжнародне товариство

be compensated

одержувати компенсацію

Exercise 3A.Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

A

B

1. No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence, under national or international law, at the time when it was committed.

A. Коли будь-яку особу остаточним рішенням було засуджено за кримінальний злочин і коли винесений їй вирок був потім скасований або вона була помилувана на тій підставі, що якась нова чи нововиявлена обставина незаперечно доводить наявність судової помилки, то ця особа одержує компенсацію.

2. No one shall be liable to be tried or punished again for an offence for which he has already been finally convicted or acquitted in accordance with the law and penal procedure of each country.

B. Ніщо в цій статті не перешкоджає відданню під суд і покаранню будь-якої особи за будь-яке діяння чи бездію, що на момент вчинення були кримінальним злочином згідно з загальними принципами права, визнаними міжнародним співтовариством.

3. Everyone convicted of a crime shall have the right to his conviction and sentence being reviewed by a higher tribunal according to law. 

C. Ніхто не повинен бути вдруге засуджений чи покараний за злочин, за який він уже був остаточно засуджений або виправданий відповідно до закону і кримінально-правової процедури відповідної країни.

4.  Nothing in this article shall prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations.

D. Кожний засуджений за будь-який злочин має право на те, щоб його засудження і вирок були розглянуті вищестоящою судовою інстанцією згідно з законом.

5. When a person has by a final decision been convicted of a criminal offence and when subsequently his conviction has been reversed or he has been pardoned on the ground that a new or newly discovered fact shows conclusively that there has been a miscarriage of justice, the person shall be compensated.

E. Ніхто не може бути визнаний винним у вчиненні будь-якого кримінального злочину внаслідок якоїсь дії чи бездії, що, згідно з чинним на момент його вчинення внутрішньодержавним законодавством або міжнародним правом, не були кримінальним злочином.


Exercise 3B.
Translate the following words and word combinations into Ukrainian.

1. pardon;  2. final decision; 3. be acquitted; 4. miscarriage of justice; 5. suffer punishment;             6. act or omission;  7. no one shall be liable to be tried or punished again for an offence;                   8.  prejudice the trial;  9. according to the general principles of law recognized by the community of nations; 10. offender; 11. criminal offence;  12. higher tribunal; 13. commit a criminal offence; 14. under national or international law; 15. unknown fact;  16. newly discovered fact; 17. heavier penalty; 18. imposition of the lighter penalty; 19. be held guilty;  20. in accordance with the law and penal procedure of each country; 21. reverse the conviction.

Exercise 3C. Translate the following words and word combinations into English.

1. остаточне рішення; 2. скасувати  вирок; 3. нововиявлена обставина; 4. зазнавати покарання в результаті такого засудження; 5. бути вдруге засудженим; 6. бути виправданим; 7. бути вдруге покараним за злочин; 8. одержувати компенсацію;                      9. міжнародне право; 10. невідома обставина;11. менше покарання; 12. згідно з законом; 13. кожний засуджений за будь-який злочин, має право на те, щоб його засудження і вирок були переглянуті вищестоящою судовою інстанцією; 14. внутрішньодержавне законодавство;  15. вчиняти кримінальний злочин; 16. внаслідок якоїсь дії чи бездії;             17. кримінально-правова процедура; 18. більше покарання; 19. ніхто не повинний бути вдруге засудженим чи покараним за злочин; 20. ніхто не може бути визнаний винним у вчиненні будь-якого кримінального злочину;  21. ніщо в цій статті не перешкоджає відданню під суд і покаранню будь-якої особи за будь-яке діяння чи бездію;                      22. перешкоджати відданню під суд;  23. міжнародне співтовариство; 24. судова помилка.

Exercise 3D. Listen to text 3A in Ukrainian. Use your shorthand to write it down. Translate it into English.

Study the Vocabulary below and then proceed to the exercises

Vocabulary – 4

hold in slavery

тримати в рабстві

lawful order of a court

законне розпорядження суду

slave-trade

работоргівля

Citizencitizen

громадянин

prohibit

забороняти

imprisonment

позбавлення волі; ув’язнення

civil obligations

громадянські обов'язки

conditional release

умовне звільнення

hard labour

каторжні роботи

Calamitycalamity

лихо

service of a military character

служба військового характеру

cases of emergency

випадки надзвичайних ситуацій

propaganda for war

пропаганда війни

hold in servitude

тримати у підневільному стані

hostility

ворожнеча; (мн.) військові дії

violence

насильство

forced or compulsory labour

примусова чи обов'язкова праця

conduct of public affairs

ведення державних справ

genuine periodic elections

справжні періодичні вибори

universal and equal suffrage

загальне і рівне виборче право

vote

голосувати

Representativerepresentative

представник

secret ballot

таємне голосування

be elected

бути обраним

Exercise 4A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

A

B

1. Брати участь у веденні державних справ як безпосередньо, так і за посередництвом вільно обраних представників.  Голосувати і бути обраним на справжніх періодичних виборах, що проводяться на основі загального і рівного виборчого права при таємному голосуванні і забезпечують свободу волевиявлення виборців.

A. Any propaganda for war shall be prohibited by law. Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law.

2. Будь-яка пропаганда війни забороняється законом. Будь-який виступ, що розпалює національну, расову чи релігійну ворожнечу і становить собою підбурювання до дискримінації, ворожнечі або насильства, повинен бути заборонений законом.

B. Any service exacted in cases of emergency or calamity threatening the life or well-being of the community. Any work or service which forms part of normal civil obligations.

3. Нікого не можуть тримати в рабстві: рабство і работоргівля забороняються в усіх їх формах.  Нікого не можуть тримати у підневільному стані. Нікого не можуть приневолювати до примусової чи обов'язкової праці.

C. To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives.To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors.

4. Будь-які роботи, необхідні у випадках надзвичайної ситуації або лиха, що загрожують життю чи благополуччю населення. Будь-яка робота чи служба, що входять до звичайних громадянських обов'язків.

D. Any service of a military character and, in countries where conscientious objection is recognized, any national service required by law of conscientious objectors.

5. Будь-яка служба військового характеру, а в тих країнах, де визнається відмова від військової служби з політичних чи релігійно-етичних мотивів, будь-яка державна служба, передбачена законом для осіб, що відмовляються від військової служби з таких мотивів.

E. No one shall be held in slavery: slavery and the slave-trade in all their forms shall be prohibited. No one shall be held in servitude.No one shall be required to perform forced or compulsory labour.

Exercise 4B. Translate the following words and word combinations into Ukrainian.

1. slavery and the slave-trade in all their forms shall be prohibited; 2. forced or compulsory labour; 3.  lawful order of a court;  4. no one shall be held in servitude; 5. competent court;                6. conditional release;  7. service of a military character;  8. hard labour;  9.imprisonment;               10. any service exacted in cases of emergency or calamity threatening the life or well-being of the community; 11. any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law; 12. take part in the conduct of public affairs; 13. chosen representatives; 14. vote and to be elected at genuine periodic elections; 15. universal and equal suffrage; 16. any propaganda for war shall be prohibited by law; 17.civil obligations; 18. secret ballot; 19. guarantee free expression of the will of the electors; 20. citizen.

Exercise 4C. Translate the following words and word combinations into English.

1. голосувати і бути обраним на справжніх періодичних виборах; 2. забезпечувати свободу волевиявлення виборців; 3. таємне голосування; 4. випадки надзвичайних ситуацій або лиха, що загрожують життю чи благополуччю населення; 5. будь-яка служба військового характеру; 6. ворожнеча; 7. вільно обрані представники; 8. загальне і рівне виборче право;  9. будь-який виступ, спрямований на розпалювання національної, расової чи релігійної ненависті, що являє собою підбурювання до дискримінації;                 10. законне розпорядження суду; 11. громадянські обов’язки; 12. будь-яка пропаганда війни повинна бути заборонена законом; 13. брати участь у веденні державних справ;       14. умовне звільнення; 15. примусовa чи обов'язковa праця; 16. каторжні роботи;                   17. нікого не можуть утримувати в рабстві; 18. работоргівля забороняються в усіх її формах; 19. компетентний суд;  20. нікого не можуть тримати у підневільному стані.

Exercise 4D. Listen to the text 4A in Ukrainian. Use you shorthand to write it down. Translate it into English.

Exercise 5.  Translate the following words and word combinations into English.

1. скасувати вирок; 2. катування чи жорстоке, нелюдське або принижуюче гідність поводження чи покарання; 3. медичні чи наукові дослідження; 4. конвенція про запобігання злочину геноциду і покарання за нього; 5. просити про помилування;                   6. свавільні чи незаконні посягання на недоторканність  життя або таємницю листування; 7. остаточний вирок;  8. відступати від будь-яких зобов'язань; 9. смертний вирок не виноситься за злочини, вчинені особами, молодшими за вісімнадцять років, і не виконується щодо вагітних жінок; 10. амністія, помилування або заміна смертного вироку можуть бути даровані в усіх випадках; 11. звільнення може ставитися у залежність від надання гарантій явки до  суду; 12. винесення судового  рішення;                   13. жертва незаконного арешту; 14. пенітенціарною системою передбачається режим для ув'язнених, істотною метою якого є їх виправлення і соціальне перевиховання;                       15. здійснювати судову владу; 16. право на свободу та особисту недоторканність;                    17. карно-правові процедури; 18. утримання під вартою; 19. будь-яка пропаганда війни повинна бути заборонена законом; 20. невідома обставина; 21. кримінальні обвинувачення; 22. міжнародне право; 23. договірне зобов'язання; 24. остаточне рішення; 25. бути вдруге засудженим; 26. міжнародне співтовариство; 27. свавільний арешт;                  28. бути виправданим; 29. громадянин;  30. таємне голосування;   31. голосувати і бути обраним на справжніх періодичних виборах; 32. ніщо в цій статті не перешкоджає відданню під суд і покаранню будь-якої особи за будь-яке діяння чи бездію;                               33. нововиявлена обставина; 34. зазнавати покарання в результаті такого засудження;              35. кожний засуджений за будь-який злочин має право на те, щоб його засудження і вирок були розглянуті вищестоящою судовою інстанцією;  36. одержувати компенсацію; 37. брати участь у веденні державних справ;38. внутрішньодержавне законодавство;                39. судова помилка; 40. громадянські обов’язки; 41. внаслідок якоїсь дії чи бездії;                  42. забезпечувати свободу волевиявлення виборців; 43. законне розпорядження суду;              44. умовне звільнення; 45. будь-яка служба військового характеру; 46. ворожнеча;                      47. приневолювати до примусової чи обов'язкової праці; 48. каторжні роботи;                         49. випадки надзвичайних ситуацій або лиха, що загрожують життю чи благополуччю населення;  50. компетентний суд.

Exercise 6. Translate the following words and word combinations into Ukrainian.

1. slavery and the slave-trade in all their forms shall be prohibited; 2. forced or compulsory labour; 3. hard labour; 4. universal and equal suffrage; 5. secret ballot; 6.  any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law; 7. take part in the conduct of public affairs; 8. vote and to be elected at genuine periodic elections; 9. conditional release; 10. no one shall be held in servitude; 11. any service exacted in cases of emergency or calamity threatening the life or well-being of the community;  12. be acquitted; 13. suffer punishment; 14. miscarriage of justice;  15. final decision; 16. criminal offence; 17. take proceedings before a court; 18. be deprived of liberty; 19. guarantee free expression of the will of the electors; 20. enforceable right to compensation; 21. higher tribunal; 22.right to the protection of the law against  interference or attacks; 23. prejudice the trial;   24. according to the general principles of law recognized by the community of nations; 25. any propaganda for war shall be prohibited by law; 26. newly discovered fact; 27. no one shall be liable to be tried or punished again for an offence;                   28. under national or international law; 29. pardon; 30. act or omission; 31. offender;                    32. exercise judicial power; 33. commit a criminal offence; 34. no one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with  privacy, family, home or correspondence; 35. unknown fact; 36. right shall be protected by law; 37. security of person;  38. accused juvenile persons shall be separated from adults and brought as speedily as possible for adjudication; 39. be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;  40. execution of the judgement;  41. release may be subject to guarantees to appear for trial;  42. victim of unlawful arrest or detention; 43. juvenile offenders; 44. be segregated from convicted persons; 45. penitentiary system;  46. be detained in custody;  47. reformation and social rehabilitation; 48. bring promptly before a judge or other officer authorized by law; 49. no one shall be imprisoned merely on the ground of inability to fulfil a contractual obligation; 50. civil obligations; 51. lawfulness of the detention; 52. right to liberty; 53. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide;  54. reverse the conviction.

Exercise 7. Fill  in the missing words in the text below and then translate into Ukrainian.Use Vocabulary 2 and Exercise 2A.

Everyone has the right to liberty and   (1) of person. No one shall be subjected to          (2)arrest or      (3). No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by               (4). Anyone who is arrested shall be informed, at the time of arrest, of the reasons for his arrest and shall be promptly informed of any      (5) against him. Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise  judicial        (6) and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release. It shall not be the general rule that persons awaiting trial shall be detained in  (7),       but release may be subject to guarantees to appear for                         (8), at any other stage of the           (9) proceedings, and, should occasion arise, for execution of the            (10).        Anyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings before a         (11), in order that court may decide without delay on the lawfulness of his detention and order his release if the detention is not lawful. Anyone who has been                       the            (12)of unlawful arrest or detention shall have an   (13) right to compensation.All persons deprived of their        (14) shall be treated with   (15) and with respect for the inherent dignity of the human person.            (16) persons shall, save in exceptional circumstances, be         (17) from convicted persons and shall be subject to separate treatment appropriate to their status as unconvicted persons.

Accused      (18) persons shall be separated from adults and brought as speedily as possible for            (19). The         (20) system shall comprise treatment of prisoners the essential aim of which shall be their reformation and social   (21). Juvenile   (22) shall be segregated from adults and be accorded treatment appropriate to their age and legal status. No one shall be imprisoned merely on the ground of inability to fulfil a  (23) obligation.

Exercise 8. Work in pairs. Translate the following two texts into Ukrainian.Use Vocabulary 3 – 4 and Exercises 3A – 4A in case of difficulties.

TEXT 3

Article 14

Everyone convicted of a crime shall have the right to his conviction and sentence being reviewed by a higher tribunal according to law.

When a person has by a final decision been convicted of a criminal offence and when subsequently his conviction has been reversed or he has been pardoned on the ground that a new or newly discovered fact shows conclusively that there has been a miscarriage of justice, the person who has suffered punishment as a result of such conviction shall be compensated according to law, unless it is proved that the non-disclosure of the unknown fact in time is wholly or partly attributable to him.

No one shall be liable to be tried or punished again for an offence for which he has already been finally convicted or acquitted in accordance with the law and penal procedure of each country.

Article 15

No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time when the criminal offence was committed. If, subsequent to the commission of the offence, provision is made by law for the imposition of the lighter penalty, the offender shall benefit thereby.

Nothing in this article shall prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations.

TEXT 4

Article 8

No one shall be held in slavery; slavery and the slave-trade in all their forms shall be prohibited.

No one shall be held in servitude.

No one shall be required to perform forced or compulsory labour;

Paragraph 3 (a) shall not be held to preclude, in countries where imprisonment with hard labour may be imposed as a punishment for a crime, the performance of hard labour in pursuance of a sentence to such punishment by a competent court;

For the purpose of this paragraph the term "forced or compulsory labour" shall not include:

Any work or service, not referred to in subparagraph (b), normally required of a person who is under detention in consequence of a lawful order of a court, or of a person during conditional release from such detention;

Any service of a military character and, in countries where conscientious objection is recognized, any national service required by law of conscientious objectors;

Any service exacted in cases of emergency or calamity threatening the life or well-being of the community;

Any work or service which forms part of normal civil obligations.

Article 20

Any propaganda for war shall be prohibited by law.

Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law.

Article 25

Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions:

To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;

To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors;

To have access, on general terms of equality, to public service in his country.

Exercise 9. Translate the following texts into English. Work in pairs.

TEXT 5

Стаття 1

Всі народи мають право на самовизначення (self-determination). На підставі цього права вони вільно встановлюють свій політичний статус (political status) і вільно забезпечують свій економічний, соціальний і культурний розвиток.

Всі народи для досягнення своїх цілей можуть вільно розпоряджатися своїми природними багатствами і ресурсами без шкоди для будь-яких зобов'язань, що випливають з міжнародного економічного співробітництва, заснованого на принципі взаємної вигоди (mutual benefit), та з міжнародного права. Жодний народ в жодному разі не може бути позбавлений належних йому засобів існування (means of subsistence).

Всі держави, що беруть участь у цьому Пакті, в тому числі ті, що несуть відповідальність за управління несамоврядними і підопічними територіями (Non-Self-Governing and Trust Territories), повинні, відповідно до положень Статуту Організації Об'єднаних Націй, заохочувати здійснення права на самовизначення і поважати це право.

Стаття 5

Ніщо в цьому Пакті не може тлумачитися як таке, що означає, що якась держава, група чи особа має право займатися будь-якою діяльністю або чинити будь-які дії, спрямовані на знищення  прав і свобод, визнаних у цьому Пакті, або на обмеження їх у більшій мірі, ніж передбачається в цьому Пакті.

Жодне обмеження чи приниження будь-яких основних прав людини, визнаних або існуючих в якій-небудь державі-учасниці цього Пакту на підставі закону, конвенцій, правил чи звичаїв, не допускається під тим приводом, що в цьому Пакті не визнаються такі права або що в ньому вони визнаються в меншому обсязі.

TEXT 6

Стаття 12

Кожний, хто законно перебуває на території будь-якої держави, має право у межах цієї території на вільне пересування (right to liberty of movement) і свобода вибору місця проживання (freedom to choose the residence).

Кожна людина має право покидати будь-яку країну, включаючи свою власну.

Згадані вище права не можуть бути об'єктом жодних обмежень, крім тих, що передбачено закономі що є необхідними для охорони державної безпеки, громадського порядку, здоров'я (public health) чи моральності населення або прав та свобод інших і є сумісними з іншими правами, визначеними в цьому Пакті.

Ніхто не може бути свавільно позбавлений права (be deprived of the right) на в'їзд до своєї власної країни.

Стаття 13

Іноземець (alien), який законно перебуває на території будь-якої держави-учасниці цього Пакту, може бути висланий (be expelled ) тільки на виконання рішення, винесеного відповідно до закону, і, якщо імперативні міркування (compelling reasons) державної безпеки не вимагають іншого, має право на подання доводів проти свого вислання (submit the reasons against the expulsion) , на перегляд своєї справи (review a case) компетентним органом чи особою або особами, спеціально призначеними компетентним  органом, і на те, щоб бути представленим для цієї мети перед цим органом, особою чи особами.

Exercise 10. Listen to text 7 in English. Use your shorthand to write it down. Translate it into Ukrainian.

TEXT 7

Active vocabulary

independent and impartial tribunal

незалежний і безсторонній суд

fair and public hearing

справедливий і публічний розгляд справи

prejudice the interests of justice

шкодити інтересам правосуддя, порушувати інтереси правосуддя

judgement

судова постанова

matrimonial disputes

матримоніальні спори

guardianship of children

опіка над дітьми

suit

судова справа, судовий процес; судочинство

right to be presumed innocent

право на презумпцію невинуватості

counsel

Захисник

undue delay

невиправдана затримка

examine  witnesses

допитувати свідків

be compelled

бути приневоленим

testify against oneself

свідчити проти самого себе

confess guilt

визнавати себе винним

Exercise 11. Listen to text 7 in Ukrainian. Use your shorthand to write it down. Translate it into Ukrainian.

TEXT 8

Active vocabulary

право на свободу думки, совісті і релігії

right to freedom of thought,conscience and religion

вибирати релігію або переконання

adopt a religion or belief

сповідувати  релігію

manifest the religion

культ

Worship

право на мирні збори

right of peaceful assembly


Exercise 12.
Translate text 9 into Ukrainian.

TEXT 9

Article 23

1. The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.

2. The right of men and women of marriageable age (шлюбний вік) to marry and to found a family shall be recognized.

3. No marriage shall be entered into without the free and full consent of the intending spouses.

4. States Parties to the present Covenant shall take appropriate steps to ensure equality of rights and responsibilities of spouses as to marriage, during marriage and at its dissolution  (розірвання шлюбу). In the case of dissolution, provision shall be made for the necessary protection of any children.

Article 24

1. Every child shall have, without any discrimination as to race, colour, sex, language, religion, national or social origin, property or birth, the right to such measures of protection as are required by his status as a minor, on the part of his family, society and the State.

2. Every child shall be registered immediately after birth and shall have a name.

3. Every child has the right to acquire a nationality (набуття громадянства).

Exercise 13. Translate text 10 into English.

TEXT 10

Стаття 19

 1.  Кожна людина має право безперешкодно дотримуватися своїх поглядів

(hold opinions).

2. Кожна людина має право на вільне вираження своїх поглядів; це право включає свободу шукати, отримувати і поширювати будь-яку інформацію (impart information) та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку, або художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір.

3. Користування передбаченими в пункті 2 цієї статті правами накладає особливі обов'язки і особливу відповідальність. Воно може бути, отже, пов'язане з певними обмеженнями, які, однак, мають встановлюватися законом і бути необхідними:

а) для поважання прав і репутації інших осіб;

b) для охорони державної безпеки, громадського порядку, здоров'я чи моральності населення.

Стаття 26

Усі люди є рівними перед законом і мають право без будь-якої дискримінації на рівний захист закону.

У цьому відношенні всякого роду дискримінація повинна бути заборонена законом, і закон повинен гарантувати всім особам рівний і ефективний захист проти дискримінації за будь-якою ознакою, як-от: раса, колір шкіри, стать, мова, релігія, політичні чи інші переконання, національне чи соціальне походження, майновий стан, народження чи інші обставини.

Стаття 47

Ніщо в цьому Пакті не може тлумачитися (be interpreted ) як ущемлення невід'ємного права (inherent right) всіх народів володіти і користуватися повною мірою і вільно своїми природними багатствами та ресурсами.VOCABULARY

English – Ukrainian  

abolition

скасування

acquire a nationality

набувати громадянство

act or omission

діяння чи бездія

(be) acquitted

бути виправданим

adjudication

винесення судового  рішення

adopt a religion or belief

вибирати релігію або переконання

alien

іноземець

amnesty

амністія

appear for trial

зявлятися на судовий процес

arbitrary arrest

свавільний  арешт

arbitrary or unlawful interference

свавільне чи незаконне втручання

calamity

лихо

capital punishment

смертна кара

cases of emergency

випадки надзвичайних ситуацій

citizen

громадянин

civil obligations

громадянські  обов'язки

commission of the crime

вчинення злочину

community of nations

міжнародне співтовариство

commutation of the sentence

пом'якшення вироку

compelling reasons

імперативні міркування

(be) compelled

бути приневоленим

(be) compensated

одержувати компенсацію

competent court

компетентний суд

conditional release

умовне звільнення

conduct of public affairs

ведення державних справ

confess guilt

визнавати себе винним

contractual obligation

договірне зобов'язання

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide

Конвенція про запобігання злочину геноциду і покарання за нього

counsel

захисник

criminal charge

кримінальне обвинувачення

criminal offence

кримінальний злочин

death penalty

смертна кара

degrading treatment

принижуюче гідність поводження

deprivation of life

позбавлення життя

(be) deprived of liberty

бути позбавленим волі

derogate

відступати (від зобов’язання тощо)

dissolution

розірвання (шлюбу, угоди тощо)

(be) detained in custody

утримуватися під вартою

(be) elected

бути обраним

(be) expelled

бути висланим

examine the witnesses

допитувати свідків

exceptional circumstances

виняткові обставини

execution of the judgement

виконання вироку

exercise judicial power

здійснювати судову владу

fair and public hearing

справедливий і публічний розгляд справи

final decision

остаточне рішення

final judgement

остаточний вирок

forced or compulsory labour

примусова чи обов'язкова праця

freedom to choose the residence

свобода вибору місця проживання

genuine periodic elections

справжні періодичні вибори

guardianship of children

опіка над дітьми

hard labour

каторжні роботи

heavier penalty

тяжче (більше) покарання

(be) held guilty

бути визнаним винним

higher tribunal

вищестояща судова інстанція

hold in servitude

тримати у підневільному стані

hold in slavery

тримати в рабстві

hostility

ворожнеча; мн. бойові дії

impart information

поширювати інформацію

imprisonment

позбавлення волі; ув’язнення

independent and impartial tribunal

незалежний і безсторонній суд

inherent right

невід'ємне право

international law

міжнародне право

(be) interpreted

тлумачитися

(be) invoked

бути підставою; застосовуватися

judgement

судова постанова

judicial proceeding

судовий розгляд

juvenile offenders

неповнолітні правопорушники

lawful order of a court

законне розпорядження суду

lighter penalty

менше покарання

manifest the religion

сповідувати релігію

marriageable age

шлюбний вік

matrimonial disputes

матримоніальні спори

means of subsistence

засоби існування

medical or scientific experimentation

медичні чи наукові дослідження

miscarriage of justice

судова помилка; неправильність у відправленні правосуддя

mutual benefit

взаємна вигода

national law

внутрішньодержавне законодавствo

newly discovered fact

нововиявлена обставина

Non-Self-Governing and Trust Territories

несамоврядні і підопічні території

officer authorized by law

службова особа, яка має повноваження за законом

pardon

помилування; помилувати, дарувати помилування

penal procedure

кримінально-правова процедура

penitentiary system

пенітенціарна система  

political status

політичний статус

prejudice the interests of justice

зашкодити інтересам правосуддя

prejudice the trial

перешкоджати відданню під суд

prohibit

забороняти

propaganda of war

пропаганда війни

public health

здоров'я населення

(be) punished again for an offence

бути вдруге покараним за злочин

punishment

покарання

reformation

виправлення

release

звільнення

representative

представник

reverse the conviction

скасувати вирок

review a case

переглядати  справу

right of peaceful assembly

право на мирні збори

right to be presumed innocent

право на презумпцію невинності, право вважатися невинним

right to freedom of thought,conscience and religion

право на свободу думки, совісті і релігії

right to liberty

право на свободу  

right to liberty of movement

право на вільне пересування

secret ballot

таємне голосування

security of person

особиста недоторканність

seek pardon

клопотати про помилування

self-determination

самовизначення

sentence of death

смертний вирок

service of a military character

служба військового характеру

slave-trade

работоргівля

social rehabilitation

соціальне перевиховання, соціальна реабілітація

submit the reasons against the expulsion

наводити аргументи проти  вислання

suffer punishment

зазнавати покарання

suit

судова справа; судовий процес; судочинство

take proceedings before a court

розглядати справи  у суді

testify against oneself

свідчити проти самого себе

torture

катування

trial

судовий процес, судовий розгляд

(be) tried  again

знову поставати перед судом

unconvicted persons

незасуджені особи

undue delay

невиправдана затримка

universal and equal suffrage

загальне і рівне виборче право

violence

насильство

vote

голосувати

worship

культ

Ukrainian–English

aмністія

amnesty

більше покарання

heavier penalty

бути вдруге покараним за злочин

(be) punished again for an offence

бути визнаним винним

(be) held guilty

бути виправданим

(be) acquitted

бути висланим

(be) expelled

бути обраним

(be) elected

бути підставою

(be) invoked

бути позбавленим волі

(be) deprived of liberty

бути приневоленим

(be) compelled

ведення державних справ

conduct of public affairs

взаємна вигода

mutual benefit

вибирати релігію або переконання

adopt a religion or belief

визнавати себе винним

confess guilt

виконання вироку

execution of the judgement

винесення судового  рішення

adjudication

виняткові обставин

exceptional circumstances

випадки надзвичайних ситуацій

cases of emergency

виправлення

reformation

вищестояща судова інстанція

higher tribunal

відступати (від зобов’язання тощо)

derogate

внутрішньодержавне законодавствo

national law

ворожнеча

hostility

вчинення злочину

commission of the crime

голосувати

vote

громадське здоров'я

public health

громадянські обов'язки

civil obligations

громадянин

citizen

дарувати помилування

pardon

дія(ння) чи бездія

act or omission

договірне зобов'язання

contractual obligation

допитувати свідків

examine the witnesses

забороняти

prohibit

загальне і рівне виборче право

universal and equal suffrage

зазнавати покарання

suffer punishment

законне розпорядження суду

lawful order of a court

засоби існування

means of subsistence

захисник

counsel

звільнення

release

здійснювати судову владу

exercise judicial power

з’являтися на судовий процес

appear for trial

імперативні міркування

compelling reasons

іноземець

alien

каторжні роботи

hard labour

катування

torture

клопотати про помилування

seek pardon

компетентний суд

competent court

Конвенція про запобігання злочину геноциду і покарання за нього

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide

кримінальне обвинувачення

criminal charge

кримінальний злочин

criminal offence

кримінально-правова процедура

penal procedure

культ

worship

лихо

calamity

матримоніальні спори

matrimonial disputes

медичні чи наукові досліди

medical or scientific experimentation

менше покарання

lighter penalty

міжнародне право

international law

міжнародне співтовариство

community of nations

набувати громадянство

acquire a nationality

наводити аргументи проти вислання

submit the reasons against  expulsion

насильство

violence

невиправдана затримка

undue delay

невід'ємне право

inherent right

незалежний і безсторонній суд

independent and impartial tribunal

незасуджені особи

unconvicted persons

неповнолітні правопорушники

juvenile offenders

несамоврядні і підопічні території

Non-Self-Governing and Trust Territories

нововиявлена обставина

newly discovered fact

одержувати компенсацію

( be) compensated

опіка над дітьми

guardianship of children

особиста недоторканність

security of person

остаточне рішення

final decision

остаточний вирок

final judgement

пенітенціарна система  

penitentiary system

переглядати   справу

review a case

перешкоджати відданню під суд

prejudice the trial

позбавлення волі

imprisonment

позбавлення життя

deprivation of life

покарання

punishment

політичний статус

political status

пом'якшення вироку

commutation of the sentence

порушувати інтереси правосуддя

prejudice the interests of justice

постати перед судом повторно  

(be) tried  again

поширювати інформацію

impart information

право вважатися невинним

right to be presumed innocent

право на вільне пересування

right to liberty of movement

право на мирні збори

right of peaceful assembly

право на свободу  

right to liberty

право на свободу думки, совісті і релігії

right to freedom of thought,conscience and religion

представник

representative

примусова чи обов'язкова праця

forced or compulsory labour

принижуюче гідність поводження

degrading treatment

пропаганда війни

propaganda of war

работоргівля

slave-trade

розглядати справи  у суді

take proceedings before a court

розірвання (шлюбу, угоди тощо)

dissolution

самовизначення

self-determination

свавільне чи незаконне втручання

arbitrary or unlawful interference

свавільний  арешт

arbitrary arrest

свідчити проти самого себе

testify against oneself

свобода вибору місця проживання

freedom to choose the residence

скасування

abolition

скасувати вирок

reverse the conviction

служба військового характеру

service of a military character

службова особа, яка має повноваження за законом

officer authorized by law

смертна кара

capital punishment, death penalty  

смертний вирок

sentence of death

соціальне перевиховання

social rehabilitation

сповідувати релігію

manifest the religion

справедливий і публічний розгляд (справи)

fair and public hearing

справжні періодичні вибори

genuine periodic elections

судова помилка

miscarriage of justice

судова постанова

judgement

судова справа; судовий процес 

suit

судовий розгляд

judicial proceeding, trial

таємне голосування

secret ballot

тлумачитися

(be) interpreted

тримати в рабстві

hold in slavery

утримуватися під вартою

(be) detained in custody

тримати у підневільному стані

hold in servitude

умовне звільнення

conditional release

шлюбний вік

marriageable age


UNIT 3

 

CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL,INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT

Exercise 1. Read and translate into Ukrainian.

For the purposes of this Convention, the term "torture" means any act by which severe pain (1) or suffering, whether physical or mental (2), is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or a  confession (3), punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating (4) or coercing (5) him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation (6) of or with the consent or acquiescence of a public official (7) or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions (8). This article is without prejudice to any international instrument or national legislation which does or may contain provisions of wider application (9).

Each State Party shall take effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent acts of torture (10) in any territory under its jurisdiction. No exceptional circumstances whatsoever, whether a state of war(11) or a threat of war (12), internal political instability(13) or any other public emergency, may be invoked as a justification of torture. An order from a superior officer (14) or a public authority (15) may not be invoked as a justification (16) of torture.

No State Party shall expel (17), return or extradite (18) a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture.

For the purpose of determining whether there are such grounds, the competent authorities (19) shall take into account all relevant considerations including, where applicable, the existence in the State concerned of a consistent pattern of gross (20), flagrant or mass violations (21) of human rights.

1. сильний біль

2. фізичне чи моральне страждання

3. зізнання

4.залякування

5. примушування

6. підбурювання

7. державна посадова  особа, державний службовець

8. законні санкції

9. ширше застосування

10. акти катувань, катування

11. стан війни

12. загроза війни

13. внутрішня політична нестабільність

14. начальник

15. державний орган

16. виправдання

17. висилати

18. видавати, екстрадіювати

19. компетентні органи

20. грубий, брутальний

21. масові порушення


Exercise 1A.
Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

A

B

1. For the purpose of determining whether there are such grounds, the competent authorities shall take into account all relevant considerations including, where applicable, the existence in the State concerned of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations of human rights.

A. Жодні виключні обставини, якими б вони не були, чи стан війни, чи загроза війни, внутрішня політична нестабільність чи будь-який інший надзвичайний стан не можуть бути виправданням катувань. Наказ начальника або державного  органу не може слугувати виправданням катувань.

2. The term "torture" means any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed.

B. Ця стаття не завдає шкоди будь-якому міжнародному договору чи будь-якому національному законодавству, в яких є або можуть бути положення про ширше застосування.Кожна держава-учасницявживає ефективних законодавчих, адміністративних, судових та інших заходів для запобігання актам катувань на будь-якій території під її юрисдикцією.

3. No State Party shall expel, return or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture. 

C. Для визначення наявності таких підстав компетентні органи беруть до уваги всі обставини, що стосуються справи, включаючи, у відповідних випадках, існування в даній державі постійної практики брутальних і масових порушень прав людини.

 4. This article is without prejudice to any international instrument or national legislation which does or may contain provisions of wider application.Each State Party shall take effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent acts of torture in any territory under its jurisdiction.

D. Жодна держава-учасницяучасниця не повинна висилати, повертати чи видавати будь-яку особу іншій державі, якщо є серйозні підстави вважати, що їй там може загрожувати застосування катувань.

5. No exceptional circumstances whatsoever, whether a state of war or a threat of war, internal political instability or any other public emergency, may be invoked as a justification of torture. An order from a superior officer or a public authority may not be invoked as a justification of torture.

E. Tермін “катування” означає будь-яку дію, якою будь-якій особі умисно заподіюються сильний біль або страждання, фізичне чи моральне, щоб отримати від неї або від третьої особи відомості чи зізнання, покарати її за дії, які вчинила вона або третя особа, чи у вчиненні яких вона підозрюється.

Exercise 1B. Translate the following words and word combinations into Ukrainian.

 1.   severe pain; 2. wider application; 3. coerce; 4. take effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent acts of torture; 5. state of war; 6. internal political instability; 7. justification of torture;  8. physical or mental suffering; 9. information or a confession;  10. order from a superior officer or a public authority may not be invoked as a justification of torture; 11. no State Party shall expel, return or extradite a person to another State; 12. competent authorities; 13. this article is without prejudice to any international instrument or national legislation; 14. threat of war; 15. take into account all relevant considerations  16. gross, flagrant or mass violations of human rights; 17. intimidate;                  18. public official; 19. substantial grounds;  20. lawful sanctions.

Exercise 1C. Translate the following words and word combinations into English.

1. фізичне чи моральне страждання; 2. відомість чи визнання; 3. сильний біль;                       4. залякувати;  5. державна посадова особа;  6. ця стаття не завдає шкоди будь-якому міжнародному договору чи будь-якому національному законодавству; 7. вживати ефективних законодавчих, адміністративних, судових та інших заходів для запобігання актам катувань; 8. ширше застосування; 9. до значення цього терміну  не включаються біль або страждання, що виникли внаслідок лише законних санкцій;                               10. примушувати; 11.підбурювання; 12. надзвичайний стан; 13. жодна держава-учасницяучасниця не повинна висилати, повертати чи видавати будь-яку особу іншій державі; 14. компетентні органи; 15. серйозні підстави; 16. загроза війни;                              17. виправдання катувань; 18. внутрішня політична нестабільність; 19. стан війни;                20. постійна практика брутальних і масових порушень прав людини; 21. наказ начальника або державного органу не може слугувати виправданням катувань.

Exercise 1D. Listen to text 1A in Ukrainian. Use your shorthand to write down. Translate it into English.

Study the vocabulary below and then proceed to the exercises

Vocabulary – 2

criminal law

карне право; карне законодавство

arrangements for the custody

умови утримання під вартою

commit torture

піддавати катуванням, катувати

evidence

свідчення, показання; давати свідчення (показання)

witness

свідок

appropriate penalties

відповідні покарання

complaint

позовна заява; скарга

right to complain (to)

право на подання скарги

grave nature (of an offence)

тяжкий характер

(злочину)            

keep under systematic review interrogation rules, instructions, methods and practices

систематично переглядати правила, інструкції, методи і практику  допитів

prompt and impartial investigation

швидке  й неупереджене розслідування

complainant

позивач

Exercise 2A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

A

B

1. Кожна держава-учасниця систематично переглядає правила, інструкції, методи і практику допитів, а також умови утримання під вартою та поводження з людьми, які піддані будь-якій формі арешту, затримання чи ув’язнення на будь-якій території, що перебуває під її юрисдикцією.

A. Each State Party shall ensure that its competent authorities proceed to a prompt and impartial investigation, wherever there is reasonable ground to believe that an act of torture has been committed in any territory under its jurisdiction.

2. Кожна держава-учасниця забезпечує будь-якій особі, яка стверджує, що вона зазнала катувань на території, що перебуває під юрисдикцією цієї держави, право на подання скарги до компетентних органів цієї держави та на швидкий неупереджений розгляд такої скарги.

B. Each State Party shall keep under systematic review interrogation rules, instructions, methods and practices as well as arrangements for the custody and treatment of persons subjected to any form of arrest, detention or imprisonment in any territory under its jurisdiction.

3. Кожна держава-учасниця забезпечує розгляд всіх актів катування згідно з її карним законодавством як злочинів. Те ж саме стосується й спроби піддати катуванням та дій будь-якої особи, що становлять собою співучасть або участь у катуванні.

C. Each State Party shall ensure that any individual who alleges he has been subjected to torture in any territory under its jurisdiction has the right to complain to, and to have his case promptly and impartially examined by, its competent authorities.

4. Кожна держава-учасниця забезпечує проведення швидкого й неупередженого розслідування її компетентними органами, коли є достатні підстави вважати, що катування було застосоване на будь-якій території, що перебуває під її юрисдикцією.

D. Each State Party shall make these offences punishable by appropriate penalties which take into account their grave nature.

5. Кожна держава-учасниця встановлює відповідні покарання за такі злочини з урахуванням ступеню їх тяжкості.

E. Each State Party shall ensure that all acts of torture are offences under its criminal law. The same shall apply to an attempt to commit torture and to an act by any person which constitutes complicity or participation in torture.

Exercise 2B. Translate the following words and word combinations into Ukrainian.

1.commit torture; 2. participation in torture; 3. grave nature (offence); 4. keep under systematic review interrogation rules, instructions, methods and practices; 5.arrangements for the custody; 6. right to complain to; 7. criminal law; 8.complainant; 9. witnesses are protected against all ill-treatment;10.complaint; 11. evidence; 12.any form of arrest, detention or imprisonment; 13.each State Party shall make these offences punishable by appropriate penalties; 14.prompt and impartial investigation; 15. reasonable ground; 16. take into account;                17. detention or imprisonment; 18. prevent any cases of torture; 19. competent authorities.

Exercise 2C.Translate the following words and word combinations into English.

1.співучасть у катуванні; 2. кожна держава-учасниця забезпечує розгляд всіх актів катування згідно з її карним законодавством як злочинів; 3. встановлювати  відповідні покарання; 4. тяжкий  характер (злочину); 5. враховувати;  6. поводження з людьми;            7. умови утримання під вартою;  8.будь-яка форма арешту, затримання чи ув’язнення; 9. не допускати жодних випадків катувань; 10. проводити швидке й неупереджене розслідування; 11. компетентні органи; 12. право на подання скарги; 13. піддавати катуванням; 14. позивач; 15. свідчення; 16. скарга; 17. розглядати правила, інструкції, методи і практику щодо допиту; 18.погане  поводження  чи залякування; 19. свідки; 20.кожна держава-учасниця встановлює відповідні покарання за такі злочини.

Exercise 2D. Listen to text 2A in Ukrainian. Use your shorthand to write it down. Translate it into English.

Study the vocabulary below and then proceed to the exercises

Vocabulary – 3

review governmental, national and local policies

переглядати урядову, державну та регіональну політику

not to defend or support racial discrimination

не захищати  і  не  підтримувати  расову  дискримінацію

rescind

скасовувати

racial discrimination

расова   дискримінація   

unequal or separate rights

нерівні чи особливі права

pursue a policy of eliminating racial discrimination

проводити політику  ліквідації  всіх  форм  расової  дискримінації

integrationist multiracial organizations

об'єднавчі   багаторасові   організації

racial division

расовий поділ, расове роз'єднання

public institutions

державні установи

condemn

засуджувати (не у суді)   

amend  

вносити поправки  (виправлення)

eliminate barriers between races

знищувати расові бар'єри 

laws and regulations

закони і постанови

objective

мета

perpetuate

увічнювати, зберігати назавжди

nullify

робити нечинним, скасовувати, анулювати

Exercise 3A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

A

B

1. Each State Party undertakes to engage in no act or practice of racial discrimination against persons, groups of persons or institutions and to ensure that all public authorities and public institutions, national and local, shall act in conformity with this obligation.

A. Кожна Держава-учасниця повинна, використовуючи всі належні засоби,  в тому числі й законодавчі заходи,  залежно від обставин, заборонити расову дискримінацію,  що її здійснюють будь-які  особи, групи осіб  чи організації, і покласти їй край.

2. States Parties condemn racial discrimination and undertake to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating racial discrimination in all its forms and promoting understanding among all races.

B. Кожна Держава-учасниця   зобов'язується заохочувати в належних випадках створення  об'єднавчих багаторасових   організацій   та об'єднавчий рух, так само як і інші заходи, спрямовані на знищення расових бар'єрів, і не  підтримувати  ті  з них, які сприяють поглибленню расового роз'єднання.

3. Each State Party undertakes to encourage, where appropriate, integrationist multiracial organizations and movements and other means of eliminating barriers between races, and to discourage anything which tends to strengthen racial division.

C. Держави-учасниці засуджують   расову дискримінацію і зобов'язуються невідкладно всіма  можливими способами проводити політику  ліквідації всіх форм расової  дискримінації і сприяти взаєморозумінню між усіма расами.

4. Each State Party shall take effective measures to review governmental, national and local policies, and to amend, rescind or nullify any laws and regulations which have the effect of creating or perpetuating racial discrimination wherever it exists.

D. Кожна держава-учасниця зобов'язується не чинити щодо осіб, груп осіб або установ будь-яких актів  чи  дій,  пов'язаних  з  расовою дискримінацією,  і  гарантувати, що всі державні органи і державні установи,  як центральні,  так і місцеві, діятимуть відповідно до цього зобов'язання.

5. Each State Party shall prohibit and bring to an end, by all appropriate means, including legislation as required by circumstances, racial discrimination by any persons, group or organization.

E. Кожна  Держава-учасниця  повинна  вжити ефективних заходів для перегляду урядової, державної та регіональної політики, а  також  для  виправлення,  скасування  або  проголошення нечинними будь-яких законів і постанов,  що ведуть до виникнення або увічнення расової дискримінації всюди, де вона існує.

Exercise 3B. Translate the following words and word combinations into Ukrainian.

1. pursue  a policy of eliminating racial discrimination in all its forms;  2. public authorities; 3. act or practice of racial discrimination; 4. amend; 5. integrationist multiracial organizations and movements;  6. any laws and regulations; 7. means of eliminating barriers between races;  8. promote understanding among all races; 9. act in conformity with this obligation;                    10. special and concrete measures; 11. legislation; 12. perpetuate; 13.each State Party shall prohibit and bring to an end racial discrimination;  14. public institutions; 15. nullify;                 16. ensure the adequate development and protection of certain racial groups or individuals; 17. rescind; 18. condemn racial discrimination; 19. not to defend or support racial discrimination by any persons or organizations; 20. take effective measures to review governmental, national and local policies; 21. objective; 22. unequal or separate rights.

Exercise 3C. Translate the following words and word combinations into English.

1.сприяти взаєморозумінню між усіма расами; 2. проводити політику  ліквідації  всіх  форм  расової  дискримінації; 3. акти  чи  дії пов'язані  з  расовою дискримінацією;                4. скасовувати; 5. державні установи; 6. кожна держава-учасниця повинна заборонити расову дискримінацію і покласти їй кінець; 7. закони і постанови; 8. кожна  держава-учасниця  повинна  вжити ефективних заходів для перегляду урядової, державної та регіональної політики;  9. об'єднавчі   багаторасові   організації   та об'єднавчий рух;            10. нерівні чи особливі права; 11. увічнювати;  12. повне і рівне використання прав людини та основних свобод; 13. не захищати  і  не  підтримувати  расову  дискримінацію; 14. скасовувати, анулювати; 15. знищення расових  бар'єрів; 16. мета; 17. вживати  спеціальних  і  конкретних   заходів   у   соціальній, економічній,  культурній  та  інших  галузях;   18. державні органи;  19. вносити виправлення;                  20. засуджувати   расову   дискримінацію.   

Exercise 3D. Listen to text 3A in Ukrainian. Use your shorthand to write it down. Translate it into English.

Study the Vocabulary below and then proceed to the exercises

Vocabulary – 4

racial segregation

расова сегрегація

justify

виправдовувати

apartheid

апартеїд

ethnic origin

етнічне походження

racial superiority

расова зверхність (вивищеність)

racial hatred

расова ненавість

dissemination of ideas

поширення ідей

theories of superiority

теорії зверхності (вивищеності)

acts of violence

акти насильства

adopt immediate and positive measures

вживати негайних і конструктивних  заходів

interrogation

допит

racist activities

расистська діяльність

propaganda activities

пропагандистська діяльність

training of law enforcement personnel

програми підготовки співробітників правоохоронних органів

civil or military, medical personnel

цивільний чи військовий медичний персонал

Exercise 4A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

A

B

1. Кожна держава-учасниця повною мірою забезпечує включення навчальних матеріалів та інформації про заборону катувань до програм підготовки працівників правоохоронних органів, цивільного чи військового медичного персоналу та державних посадових осіб.

A. States Parties particularly condemn racial segregation and apartheid and undertake to prevent, prohibit and eradicate all practices of this nature in territories under their jurisdiction.

2. Держави-учасниці оголошують  злочином,  що  карається  за  законом, будь-яке поширення ідей, заснованих на расовій зверхності або ненависті, будь-яке підбурювання до расової дискримінації, а також всі акти насильства або підбурювання до таких актів,  спрямованих проти будь-якої раси чи групи осіб іншого кольору шкіри  або  етнічного  походження.

B. States Parties shall declare illegal and prohibit organizations, and also organized and all other propaganda activities, which promote and incite racial discrimination, and shall recognize participation in such organizations or activities as an offence punishable by law.

3. Держави-учасниці оголошують  протизаконними  і  забороняють організації,  а також організовану і будь-яку іншу пропагандистську  діяльність,  які заохочують  расову дискримінацію та підбурюють до неї,  і визнають участь у таких організаціях чи в  такій  діяльності  злочином,  що карається законом.

C. States Parties condemn all propaganda and all organizations which are based on ideas or theories of superiority of one race or group of persons of one colour or ethnic origin, or which attempt to justify or promote racial hatred and discrimination in any form.

4. Держави-учасниці особливо засуджують  расову  сегрегацію  та апартеїд і зобов'язуються відвертати,  забороняти  і  викорінювати будь-яку  практику  такого  характеру  на  територіях,  які  є під їхньою юрисдикцією.

D. Each State Party shall ensure that education and information regarding the prohibition against torture are fully included in the training of law enforcement personnel, civil or military, medical personnel, public officials .

5. Держави-учасниці засуджують будь-яку пропаганду і всі організації,  що засновані на ідеях або теоріях зверхності однієї раси чи групи осіб певного кольору шкіри або етнічного  походження чи намагаються  виправдати,  або  заохочують  расову ненависть і дискримінацію в будь-якій формі.

E. Shall declare an offence punishable by law all dissemination of ideas based on racial superiority or hatred, incitement to racial discrimination, as well as all acts of violence or incitement to such acts against any race or group of persons of another colour or ethnic origin.

Exercise 4B. Translate the following words and word combinations into Ukrainian.

1. condemn racial segregation;  2. ethnic origin; 3. racial hatred;  4. eradicate all incitement (to); 5.prevent, prohibit and eradicate all practices of this nature; 6. apartheid;                               7. dissemination of ideas; 8. acts of violence; 9.  provision of any assistance to racist activities, including the financing thereof; 10. propaganda activities; 11. not to permit public authorities or public institutions, national or local, to promote or incite racial discrimination; 12. adopt immediate and positive measures;  13. racial superiority;  14. States Parties condemn all propaganda and all organizations which are based on ideas or theories of superiority of one race; 15. recognize participation in such organizations or activities as an offence punishable by law; 16. justify;   17. training of law enforcement personnel; 18. civil or military, medical personnel; 19. persons who may be involved in the custody, interrogation or treatment of any individual subjected to any form of arrest, detention or imprisonment;              20. include this prohibition in the rules or instructions issued in regard to the duties and functions of any such persons.

Exercise 4C. Translate the following words and word combinations into English.

1. програми підготовки працівників правоохоронних органів;  2. допит; 3. цивільний чи військовий медичний персонал; 4. не дозволяти центральним чи місцевим органам державної влади або державним установам заохочувати расову дискримінацію чи підбурювати до неї; 5. визнавати участь у таких організаціях чи в такій  діяльності злочином, що карається законом; 6. подання  будь-якої  допомоги  для  проведення расистської діяльності, включаючи її фінансування; 7. поширення ідей; 8. вживати негайних і конструктивних заходів;  9. засуджувати  расову  сегрегацію; 10. акти насильства; 11. етнічне  походження; 12. підбурювання до расової дискримінації;                13. апартеїд; 14. відвертати,  забороняти  і  викорінювати будь-яку практику; 15. расовa ненависть і дискримінація в будь-якій формі; 16. пропагандистська  діяльність;                     17. кожна держава-учасниця включає цю заборону до правил чи інструкцій, що стосуються обов’язків і функцій будь-яких таких осіб; 18. расова зверхність; 19.виправдовувати; 20.держави-учасниці засуджують будь-яку пропаганду і всі організації,  що засновуються на ідеях або теоріях зверхності однієї раси.

Exercise 4D. Listen to the text 4A in Ukrainian. Use you shorthand to write it down. Translate it into English.

Exercise 5.  Translate the following words and word combinations into English.

1. право на подання скарги; 2.кожна держава-учасниця повинна заборонити расову дискримінацію і покласти їй край; 3. допит;  4. вживати ефективних законодавчих, адміністративних, судових та інших заходів для запобігання актам катувань; 5. расова зверхність; 6. поширення ідей; 7. анулювати, скасувати; 8. програми підготовки працівників правоохоронних органів; 9. не допускати жодних випадків катувань;               10. расова ненависть і дискримінація в будь-якій формі; 11. скарга; 12. примушувати; 13. внутрішня політична нестабільність; 14. свідчення; 15. ця стаття не завдає шкоди будь-якому міжнародному договору чи будь-якому національному законодавству;               16. жодна держава-учасниця не повинна висилати, повертати чи видавати будь-яку особу іншій державі; 17. загроза війни; 18. вживати негайних і конструктивних заходів;                    19. серйозні підстави; 20.держави-учасниці засуджують будь-яку пропаганду і всі організації,  що засновуються на ідеях або теоріях зверхності однієї раси;                             21. проведення швидкого й неупередженого розслідування; 22. погане поводження  чи залякування; 23. залякувати; 24. пропагандистська  діяльність; 25. скасовувати;                    26. сприяти взаєморозумінню між усіма расами; 27. тяжкий  характер (злочину);                   28. будь-яка форма арешту, затримання чи ув’язнення; 29.апартеїд; 30. закони і постанови; 31. наказ начальника або державного органу не може слугувати виправданням катувань; 32. знищення расових  бар'єрів; 33. переглядати правила, інструкції, методи і практику допитів;  34. сильний біль; 35. державні установи; 36. стан війни; 37. встановлювати  відповідні покарання;38. компетентні органи; 39. позивач;  40. державна посадова особа; 41. постійна практика брутальних і масових порушень прав людини; 42.кожна  держава-учасниця  повинна  вжити ефективних заходів для перегляду урядової, державної та регіональної політики; 43. щирше застосування;             44. кожна держава-учасниця забезпечує розгляд усіх актів катування згідно з її карним законодавством як злочинів; 45. вносити поправки (виправлення); 46. свідок;                       47. фізичне чи моральне страждання; 48. не захищати  і  не  підтримувати  расову  дискримінацію; 49.об'єднавчі  багаторасові організації та об'єднавчий рух; 50. подання  будь-якої  допомоги  для  проведення  расистської діяльності, включаючи її фінансування. 

Exercise 6. Translate the following words and word combinations into Ukrainian.

1.dissemination of ideas;  2. criminal law; 3. take effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent acts of torture; 4. prevent, prohibit and eradicate all practices;              5. training of law enforcement personnel;   6. severe pain;  7. provision of any assistance to racist activities, including the financing thereof;  8. arrangements for the custody;  9. this article is without prejudice to any international instrument or national legislation; 10. commit torture; 11. grave nature (of an offence); 12. lawful sanctions; 13. complainant; 14. racial hatred; 15. adopt immediate and positive measures; 16. not to permit public authorities or public institutions, national or local, to promote or incite racial discrimination; 17. physical or mental suffering;18. ethnic origin; 19. keep under systematic review interrogation rules, instructions, methods and practices; 20. any laws and regulations; 21. any form of arrest, detention or imprisonment; 22. participation in torture; 23. intimidate;  24. acts of violence; 25. propaganda activities;  26. no State Party shall expel, return or extradite a person to another State; 27.condemn racial segregation; 28. internal political instability; 29. threat of war; 30.condemn racial discrimination; 31. justify; 32.coerce; 33. means of eliminating barriers between races; 34.  rescind; 35. States Parties condemn all propaganda and all organizations which are based on ideas or theories of superiority of one race; 36. amend;             37. recognize participation in such organizations or activities as an offence punishable by law; 38. the right to complain to; 39. apartheid; 40. civil or military, medical personnel; 41. wider application; 42. witnesses are protected against all ill-treatment or intimidation;                             43. justification of torture; 44. pursue  a policy of eliminating racial discrimination in all its forms; 45. take effective measures to review governmental, national and local policies;                 46. state of war; 47. public official; 48. each State Party shall make these offences punishable by appropriate penalties;  49. complaint; 50. each State Party shall prohibit and bring to an end racial discrimination; 51.integrationist multiracial organizations and movements;                  52. gross, flagrant or mass violations of human rights.

Exercise 7. Fill  in the missing words in the text below and then translate into Ukrainian. Use Vocabulary 2 and Exercise 2A.

Each State Party shall   (1) that all acts of      (2) are offences under its      (3) law. The same shall apply to an attempt to commit torture and to an act by any person which constitutes complicity or             (4) in torture.

Each State Party shall make these offences          (5) by appropriate     (6) which take into account their        (7) nature.

Each State Party shall keep under systematic review  (8) rules, instructions, methods and practices as well as arrangements for the   (9) and treatment of persons subjected to any form of      (10), detention or               (11) in any territory under its jurisdiction, with a view to preventing any cases of torture.

Each State Party shall ensure that its       (12) authorities proceed to a       (13) and      (14) investigation, wherever there is reasonable ground to believe that an act of torture has been committed in any territory under its jurisdiction.

Each State Party shall ensure that any individual who alleges he has been subjected to torture in any territory under its jurisdiction has the             (15) to complain to, and to have his case promptly and impartially examined by, its competent authorities. Steps shall be taken to ensure that the              (16) and               (17) are protected against all ill-treatment or           (18) as a consequence of his       (19)or any        (20) given.

Exercise 8. Work in pairs. Translate the following two texts into Ukrainian.Use Vocabulary 3 – 4 and Exercises 3A – 4A in case of difficulties.


TEXT 3

Article 2

1. States Parties condemn racial discrimination and undertake to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating racial discrimination in all its forms and promoting understanding among all races, and, to this end:

(a) Each State Party undertakes to engage in no act or practice of racial discrimination against persons, groups of persons or institutions and to en sure that all public authorities and public institutions, national and local, shall act in conformity with this obligation;

(b) Each State Party undertakes not to sponsor, defend or support racial discrimination by any persons or organizations;

(c) Each State Party shall take effective measures to review governmental, national and local policies, and to amend, rescind or nullify any laws and regulations which have the effect of creating or perpetuating racial discrimination wherever it exists;

(d) Each State Party shall prohibit and bring to an end, by all appropriate means, including legislation as required by circumstances, racial discrimination by any persons, group or organization;

(e) Each State Party undertakes to encourage, where appropriate, integrationist multiracial organizations and movements and other means of eliminating barriers between races, and to discourage anything which tends to strengthen racial division.

2. States Parties shall, when the circumstances so warrant, take, in the social, economic, cultural and other fields, special and concrete measures to ensure the adequate development and protection of certain racial groups or individuals belonging to them, for the purpose of guaranteeing them the full and equal enjoyment of human rights and fundamental freedoms. These measures shall in no case en tail as a con sequence the maintenance of unequal or separate rights for different racial groups after the objectives for which they were taken have been achieved.

TEXT 4

Article 3

States Parties particularly condemn racial segregation and apartheid and undertake to prevent, prohibit and eradicate all practices of this nature in territories under their jurisdiction.

Article 4

States Parties condemn all propaganda and all organizations which are based on ideas or theories of superiority of one race or group of persons of one colour or ethnic origin, or which attempt to justify or promote racial hatred and discrimination in any form, and undertake to adopt immediate and positive measures designed to eradicate all incitement to, or acts of, such discrimination and, to this end, with due regard to the principles embodied in the Universal Declaration of Human Rights and the rights expressly set forth in article 5 of this Convention, inter alia:

(a) Shall declare an offence punishable by law all dissemination of ideas based on racial superiority or hatred, incitement to racial discrimination, as well as all acts of violence or incitement to such acts against any race or group of persons of another colour or ethnic origin, and also the provision of any assistance to racist activities, including the financing thereof;

(b) Shall declare illegal and prohibit organizations, and also organized and all other propaganda activities, which promote and incite racial discrimination, and shall recognize participation in such organizations or activities as an offence punishable by law;

(c) Shall not permit public authorities or public institutions, national or local, to promote or incite racial discrimination.

Article 10

1.Each State Party shall ensure that education and information regarding the prohibition against torture are fully included in the training of law enforcement personnel, civil or military, medical personnel, public officials and other persons who may be involved in the custody, interrogation or treatment of any individual subjected to any form of arrest, detention or imprisonment.

2.Each State Party shall include this prohibition in the rules or instructions issued in regard to the duties and functions of any such persons.

Exercise 9. Translate the following texts into English. Work in pairs.

TEXT 5

Стаття 8

1. Злочини, зазначені в статті 4, вважаються такими, що підлягають включенню як злочини, що мають наслідком екстрадицію (extraditable offences), в будь-який договір про екстрадицію (extradition treaty), що існує між державами-учасниками. Держави-учасниці зобов’язуються включати такі злочини як злочини, що мають наслідком екстрадицію, у будь-який договір про екстрадицію, що укладається між ними.

2. Якщо держава-учасниця, яка обумовлює екстрадицію наявністю договору, отримає прохання про видачу (request for extradition) від іншої держави-учасниці, з якою вона не має договору про видачу, вона може розглядати цю Конвенцію щодо таких злочинів як правову підставу (legal basis) для видачі. Видача здійснюється згідно з іншими умовами, передбаченими законодавством держави, якій адресовано прохання про видачу.

3. Держави-учасниці, що не обумовлюють видачу наявністю договору, розглядають у відносинах між собою такі злочини як злочини, що мають наслідком видачу, згідно з умовами, передбаченими законодавством держави, до якої адресовано прохання про видачу.

4. Такі злочини для цілей видачі між державами-сторонами розглядаються як такі, що були вчинені не лише в місці їх вчинення, а й на території держав, які зобов’язані встановити свою юрисдикцію згідно з пунктом 1 статті 5.

Стаття 9

1. Держави-учасниці надають одна одній найповнішу допомогу в зв’язку з кримінально-процесуальними діями (criminal proceedings), що застосовуються щодо будь-якого із злочинів, перелічених у статті 4, включаючи подання всіх наявних у їх розпорядженні доказів, необхідних для судового розгляду.

2. Держави-учасниці виконують свої зобов’язання ( carry out the obligations) відповідно до пункту 1 цієї статті згідно з будь-якими договорами про взаємну правову допомогу (mutual judicial assistance), які можуть бути укладені між ними.

TEXT 6

Стаття 1

(1) У цій Конвенції вислів  "расова дискримінація"  означає будь-яке виокремлення (distinction), виключення (exclusion), обмеження чи перевагу (preference), засновані на ознаках раси,  кольору шкіри, родового (descent), національного чи етнічного походження,  метою  або  наслідком яких є знищення або применшення визнання, використання чи здійснення на рівних засадах (on an equal footing) прав людини та   основних   свобод   у  політичній,  економічній,  соціальній, культурній чи будь-яких інших галузях суспільного життя (public life).

(2) Ця Конвенція не застосовується до виокремлень, виключень, обмежень  чи  переваг,  що  їх  Держави-учасниці  цієї   Конвенції проводять чи роблять між громадянами і негромадянами.

(3) Ніщо в цій Конвенції не може бути витлумачено як таке, що якоюсь  мірою  впливає  на положення законодавства (legal provisions) Держав-учасниць стосовно національної належності (nationality),  громадянства (citizenship) або натуралізації (naturalization), за умови,  що в таких постановах не проводиться дискримінація щодо якоїсь певної національності.

(4) Вжиття спеціальних заходів з виключною метою забезпечення належного прогресу деяких расових або  етнічних  груп  чи  окремих осіб,  що  потребують захисту,  який може виявитися необхідним для того, щоб забезпечити таким групам чи особам рівне використання і здійснення  прав  людини  та основних свобод,  не розглядається як расова дискримінація за умови,  однак, що такі заходи не ведуть до увічнення   особливих прав для різних расових груп і що їх не буде залишено в силі після досягнення тих цілей,  заради яких вони були запроваджені.

Exercise 10. Listen to text 7 in English. Use your shorthand to write it down. Translate it into Ukrainian.

TEXT 7

Active vocabulary

equality before the law

рівноправність перед законом

right to equal treatment before the tribunal

право на рівність перед судом

organs administering justice

органи, що здійснюють правосуддя

bodily harm

тілесне ушкодження

participate in elections

брати участь у виборах

stand for election on the basis of universal and equal suffrage

виставляти свою кандидатуру на основі загального і рівного виборчого права

take part in the Government

брати участь в управлінні (країною)

right to own property

право на володіння майном

right to inherit

право спадкоємства

right to education and training

право на освіту і професійну підготовку

right to marriage and choice of spouse

право на одруження і на обрання подружжя

medical care

медичне обслуговування, медична допомога

social services

соціальні послуги, соціальне обслуговування

Exercise 11. Listen to text 7 in Ukrainian. Use your shorthand to write it down. Translate it into Ukrainian.

TEXT 8

Active vocabulary

особа, яка підозрюється у вчиненні будь-якого із злочинів

alleged offender

брати  під варту

take  into custody

юридичні заходи (засоби)

legal measures

проводити попереднє розслідування фактів

make a preliminary inquiry into the facts

особа без громадянства

stateless person

відповідальний представник держави

appropriate representative of the State

обставини, що стали підставою для затримання

circumstances which warrant  detention

здійснювати  юрисдикцію

exercise jurisdiction

Exercise 12. Translate text 9 into Ukrainian.

TEXT 9

 Article 7

1.The State Party in the territory under whose jurisdiction a person alleged to have committed any offence referred to in article 4 is found shall in the cases contemplated in article 5, if it does not extradite him, submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution (судове переслідування).

2.These authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any ordinary offence of a serious nature under the law of that State. In the cases referred to in article 5, paragraph 2, the standards of evidence required for prosecution and conviction shall in no way be less stringent (суворий) than those which apply in the cases referred to in article 5, paragraph 1.

Any person regarding whom proceedings are brought in connection with any of the offences referred to in article 4 shall be guaranteed fair treatment at all stages of the proceedings.

Article 14

1.Each State Party shall ensure in its legal system that the victim (жертва) of an act of torture obtains redress and has an enforceable right to fair and adequate compensation, including the means for as full rehabilitation as possible. In the event of the death of the victim as a result of an act of torture, his dependants (утриманці) shall be entitled to compensation.

2.Nothing in this article shall affect any right of the victim or other persons to compensation which may exist under national law.

Exercise 13. Translate text 10 into English.

TEXT 10

Засновується Комітет проти катувань. Комітет складається з десяти експертів, що відзначаються високими моральними якостями й визнаною компетентністю в галузі прав людини та виступають у своїй особистій якості. Експерти обираються державами-учасницями, при цьому увага приділяється справедливому географічному розподілу й доцільності участі кількох осіб, що мають юридичний досвід.

Вибори членів Комітету проводяться на нарадах держав-сторін, що скликаються Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй один раз на два роки. На цих нарадах, кворумом для яких є присутність двох третин представників держав-учасниць, обраними до Комітету членами вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів і абсолютну кількість голосів представників держав-членів Конвенції, що присутні й брали участь у голосуванні.

Члени Комітету обираються на чотирирічний строк. Вони мають право на переобрання при повторному висуненні.

Держави-учасниці беруть на себе покриття витрат членів Комітету під час виконання ними обов’язків у Комітеті.

VOCABULARY

English -Ukrainian  

absolute majority

абсолютнa більшість

acts of torture

акти катувань

acts of violence

акти насильства

adopt immediate and positive measures

вживати негайних і конструктивних заходів

alleged offender

особа, яка підозрюється у вчиненні злочину

amend  

вносити поправки, робити  виправлення

apartheid

апартеїд

appropriate penalties

відповідні покарання

appropriate representative of the State

відповідальний представник держави

arrangements for the custody

умови утримання під вартою

bodily harm

тілесне ушкодження

carry out the obligations

виконувати  зобов’язання

circumstances which warrant detention

обставини, що є (стали) підставою для затримання

citizenship

громадянства

civil or military, medical personnel

цивільний чи військовий медичний персонал

coerce

примушувати

commit torture

катувати, піддавати катуванням

Committee against Torture

Комітет проти катувань

competent authorities

компетентні органи

complainant

позивач

complaint

позовна заява, скарга

condemn

засуджувати (не у суді)   

confession

Ззізнання

criminal law

карне право, карне законодавство

criminal proceedings

кримінально-процесуальні дії

dependants

утриманці

descent

походження

dissemination of ideas

поширення ідей

distinction

виокремлення, розрізнення

eliminate barriers between races

знищувати расові бар'єри 

exercise jurisdiction

здійснювати  юрисдикцію

expel

висилати

extradite

видавати

equality before the law

рівність перед законом

equitable geographical distribution

справедливий географічний розподіл

ethnic origin

етнічне походження

evidence

свідчення, показання

exclusion

виключення

expenses

витрати

extraditable offence

злочин, що має наслідком екстрадицію

extradition treaty

договір про екстрадицію (видачу)

grave nature

тяжкий характер (злочину)

gross

брутальний

(be) in performance of Committee duties

виконати  обов’язки у Комітеті

in the field of human rights

в галузі прав людини

instigation

підбурювання

integrationist multiracial organizations

об'єднавчі   багаторасові   організації

internal political instability

внутрішня політична нестабільність

interrogation

допит

intimidate

залякувати

justify

виправдовувати

justification

виправдання

keep under systematic review interrogation rules, instructions, methods and practices

систематично переглядати правила, інструкції, методи і практику допитів

lawful sanctions

законні санкції

laws and regulations

закони і постанови

legal basis

правова підстава

legal experience

юридичний досвід

legal measures

юридичні заходи

legal provisions

положення законодавства

make a preliminary inquiry into the facts

проводити попереднє розслідування фактів

mass violations

масові порушення

medical care

медична допомога, медичне обслуговування

mutual judicial assistance

взаємна правова допомога

nationality

національна  належність

naturalization

натуралізація

not to defend or support racial discrimination

не захищати  і  не  підтримувати  расову  дискримінацію

nullify

анулювати, скасувати

objective

мета

on an equal footing

на рівних засадах

organs administering justice

органи, що здійснюють правосуддя

participate in elections

брати участь у виборах

perpetuate

увічнювати

physical or mental suffering

фізичне чи моральне страждання

preference

перевага

Prompt and impartial investigation

швидке  й неупереджене розслідування

propaganda activities

пропагандистська діяльність

prosecution

судове переслідування

public authority

державний орган

public institutions

державні установи

public life

суспільне життя

public official

державна посадова  особа, державний службовець

pursue a policy of eliminating racial discrimination

проводити політику  ліквідації  всіх  форм  расової  дискримінації

quorum

кворум

racial discrimination

расова   дискримінація   

racial division

расове роз'єднання

racial hatred

расова ненависть

racial segregation

расова сегрегація

racial superiority

расова зверхність (вивищеність)

racist activities

расистська діяльність

re-election

переобрання

renominate

повторно висувати (кандидатуру)

request for extradition

прохання про видачу

rescind

скасовувати

review governmental, national and local policies

переглядати урядову, державну і регіональну політики

right to complain  

право на подання скарги

right to education and training

право на освіту і професійну підготовку

right to equal treatment before the tribunal

право на рівність перед судом

right to inherit

право спадкоємства

right to marriage and choice of spouse

право на одруження і на обрання подружжя

right to own property

паво на володіння майном

Secretary-General of the UN

Генеральний секретар ООН

severe pain

сильний біль

social services

соціальне обслуговування,

state of war

стан війни

stringent

cуворий

superior officer

начальник

theories of superiority

теорії зверхності

threat of war

загроза війни

stand for election-on the basis of universal and equal suffrage

виставляти свою кандидатуру на основі загального і рівного виборчого права

stateless person

особа без громадянства

take  into custody

брати  під варту

take part in the government

брати участь в управлінні країною

training of law enforcement personnel

підготовка працівників правоохоронних органів

unequal or separate rights

нерівні чи особливі права

victim

жертва

wider application

ширше застосування

witness

cвідок

Ukrainian – English

абсолютнa  більшість

absolute majority

акти катувань

acts of torture

акти насильства

acts of violence

анулювати

nullify

апартеїд

apartheid

брати  під варту

take  into custody

брати участь в управлінні країною

take part in the government

брати участь у виборах

participate in elections

брутальний

gross

в галузі прав людини

in the field of human rights

вживати негайних і конструктивних заходів

adopt immediate and positive measures

взаємна правова допомога

mutual judicial assistance

видавати (злочинця)

extradite

виконувати  обов’язки у Комітеті

(be) in performance of Committee duties

виконувати  зобов’язання

carry out the obligations

виключення

exclusion

виокремлення

distinction

виправдання

justification

виправдовувати

justify

висилати

expel

виставляти свою кандидатуру на основі загального і рівного виборчого права

stand for election-on the basis of universal and equal suffrage

витрати

expenses

відповідальний представник держави

appropriate representative of the State

відповідні покарання

appropriate penalties

вносити поправки

amend  

внутрішня політична нестабільність

internal political instability

Генеральний секретар ООН

Secretary-General of the UN

громадянство

citizenship

державна посадова  особа

public official

державний орган

public authority

державний службовець

public official

державні установи

public institutions

договір про видачу

extradition treaty

допит

interrogation

етнічне походження

ethnic origin

жертва

Victimvictim

загроза війни

threat of war

закони і постанови

laws and regulations

законні санкції

lawful sanctions

залякувати

intimidate

засуджувати (не у суді)   

condemn

здійснювати  юрисдикцію

exercise jurisdiction

зізнання

confession

злочини, що мають наслідком видачу

extraditable offences

знищувати расові бар'єри 

eliminate barriers between races

карне законодавство

criminal law

кворум

quorum

Комітет проти катувань

Committee against Torture

компетентні органи

competent authorities

кримінально-процесуальні діі

criminal proceedings

масові порушення

mass violations

медична допомога

medical care

на рівних засадах

on an equal footing

натуралізація

naturalization

національна  належність

nationality

начальник

superior officer

не захищати  і  не  підтримувати  расову  дискримінацію

not to defend or support racial discrimination

нерівні чи особливі права

unequal or separate rights

об'єднавчі   багаторасові   організації

integrationist multiracial organizations

обставини, що є (стали) підставою для затримання

circumstances which warrant detention

органи, що здійснюють правосуддя

organs administering justice

особа без громадянства

stateless person

особа, яка підозрюється у вчиненні злочину

alleged offender

право на володіння майном

right to own property

перевага

preference

переглядати урядову, державну та регіональну політики

review governmental, national and local policies

переобрання

re-election

підбурювання

instigation

піддавати катуванням

commit torture

повторно висувати (кандидатуру)

renominate

позивач

complainant

позовна заява

complaint

показання

evidence

положення законодавства

legal provisions

поширення ідей

dissemination of ideas

право на одруження і на обрання подружжя

right to marriage and choice of spouse

право на освіту і професійну підготовку

right to education and training

право на подання скарги

right to complain  

право на рівність перед судом

right to equal treatment before the tribunal

право спадкоємства

right to inherit

правова підстава

legal basis

примушувати

coerce

проводити політику  ліквідації  всіх  форм  расової  дискримінації

pursue a policy of eliminating racial discrimination

проводить попереднє розслідування фактів

make a preliminary inquiry into the facts

підготовка працівників правоохоронних органів

training of law enforcement personnel

пропагандистська діяльність

propaganda activities

прохання про видачу

request for extradition

расистська діяльність

racist activities

расова   дискримінація   

racial discrimination

расова ненависть

racial hatred

расова зверхність (вивищеність)

racial superiority

расова сегрегація

racial segregation

расове роз'єднання

racial division

рівність перед законом

equality before the law

походження

descent

переглядати правила, інструкції, методи і практику допитів

keep under systematic review interrogation rules, instructions, methods and practices

свідок

witness

свідчення

evidence

сильний біль

severe pain

скарга

complaint

скасовувати

rescind

соціальне обслуговування, соціальні послуги

social services

справедливий географічний розподіл

equitable geographical distribution

стан війни

state of war

суворий

stringent

судове переслідування

prosecution

суспільне життя

public life

теорії зверхності

theories of superiority

тілесне ушкодження

bodily harm

тяжкий характер (злочину)

grave nature

увічнювати

perpetuate

умови утримання під вартою

arrangements for the custody

утриманці

dependants

фізичне чи моральне страждання

physical or mental suffering

цивільний чи військовий медичний персонал

civil or military, medical personnel

ціль

objective

ширше застосування

wider application

швидке  й неупереджене розслідування

prompt and impartial investigation

юридичний досвід

legal experience

юридичні заходи

legal measures


UNIT 4

CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN

Exercise 1. Read and translate into Ukrainian.

For the purposes of the present Convention, the term "discrimination against women"(1) shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex(2) which has the effect or purpose of impairing(3) or nullifying the recognition(4), enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status(5), on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field.

States Parties shall take in all fields, in particular in the political, social, economic and cultural fields, all appropriate measures, including legislation, to en sure the full development (6) and advancement (7) of  women, for the purpose of guaranteeing them the exercise and enjoyment of human rights and fundamental freedoms on a basis of equality with men.

States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the political and public life of the country and, in particular, shall ensure to women, on equal terms with men, the right:

to vote in all elections and public referenda(8) and to be eligible for election (9) to all publicly elected bodies(10); to participate in the formulation (11) of government policy(12) and the implementation(13) thereof and to hold public office(14) and perform all public functions(15) at all levels of government (16);

 to participate in non-governmental organizations (17) and associations(18) concerned with the public and political life of the country.

States Parties shall take all appropriate measures to ensure to women, on equal terms with men (19) and without any discrimination, the opportunity to represent their Governments(20) at the international level (21) and to participate in the work of international organizations (22).

1. дискримінація жінок

2. обмеження за ознакою статі

3. пораження; ослаблення

4. зведення нанівець визнання

 1.  сімейний стан
 2.  всебічний розвиток
 3.   прогрес
 4.  (все)народні  референдуми
 5.   бути обраними
 6.   державні виборні органи
 7.   формування
 8.   державна політика; політика уряду
 9.   реалізація, здійснення
 10.   обіймати державні посади
 11.   державні функції
 12.   державне  управління
 13.   неурядові організації
 14.   об’єднання; асоціації
 15.   на рівних умовах з чоловіками
 16.   представляти  уряди
 17.   на міжнародному рівні
 18.   міжнародні організації


Exercise 1A.
Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

A

B

1. States Parties shall take all appropriate measures to ensure to women, on equal terms with men and without any discrimination, the opportunity to represent their Governments at the international level and to participate in the work of international organizations.

A. Брати участь у формулюванні та здійсненні політики уряду та обіймати державні посади, а також здійснювати всі державні функції на всіх рівнях державного управління. Брати участь у діяльності неурядових організацій і обєднань, що займаються проблемами громадського та політичного життя країни.

2. For the purposes of the present Convention, the term "discrimination against women" shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms.

B. Держави-учасницівживають в усіх галузях, і зокрема в політичній, соціальній, економічній і культурній, всіх відповідних заходів, включаючи законодавчі, щодо забезпечення всебічного розвитку та прогресу жінок, з тим щоб гарантувати їм реалізацію і користування правами людини та основними свободами на основі рівності з чоловіками.

3. States Parties shall take in all fields, in particular in the political, social, economic and cultural fields, all appropriate measures, including legislation, to ensure the full development and advancement of women, for the purpose of guaranteeing them the exercise and enjoyment of human rights and fundamental freedoms on a basis of equality with men.

C. У цій Конвенції поняття "дискримінація жінок" означає будь-яке викоремлення, виключення або обмеження за ознакою статі, спрямовані на зменшення чи зведення нанівець визнання, користування або реалізацію  жінками, незалежно від їхнього сімейного стану, на основі рівноправності чоловіків і жінок, прав людини та основних свобод.

4. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the political and public life of the country and, in particular, shall ensure to women, on equal terms with men, the right: To vote in all elections and public referenda and to be eligible for election to all publicly elected bodies.

D. Держави-учасниці вживають усіх відповідних заходів, щоб забезпечити жінкам можливість на рівних умовах з чоловіками і без будь-якої дискримінації представляти свої уряди на міжнародному рівні і брати участь у роботі міжнародних організацій.

5. To participate in the formulation of government policy and the implementation thereof and to hold public office and perform all public functions at all levels of government. To participate in non-governmental organizations and associations concerned with the public and political life of the country.

E. Держави-учасниці вживають усіх відповідних заходів для ліквідації дискримінації жінок у політичному та суспільному житті країни і, зокрема, забезпечують жінкам на рівних умовах з чоловіками право: голосувати на всіх виборах і народних референдумах та бути обраними до всіх державних виборних органів.

Exercise 1B. Translate the following words and word combinations into Ukrainian.

1. marital status; 2. human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field; 3.  guarantee the exercise and enjoyment of human rights and fundamental freedoms on a basis of equality with men; 4. eliminate discrimination against women in the political and public life of the country;  5. on equal terms with men; 6. on a basis of equality of men and women; 7. term "discrimination against women" shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex;  8.full development and advancement of women;  9. impairing or nullifying the recognition;10.vote in all elections;                11. public referenda; 12. be eligible for election to all publicly elected bodies; 13.participate in the formulation of government policy and the implementation thereof; 14. hold public office;  15. at all levels of government; 16.participate in non-governmental organizations;                              17. organizations and associations concerned with the public and political life of the country; 18.at the international level; 19. perform all public functions;  20.participate in the work of international organizations.

Exercise 1C. Translate the following words and word combinations into English.

1. будь-яке виокремлення, виключення або обмеження за ознакою статі;  2. голосувати на всіх виборах; 3. займати державні посади; 4. на всіх рівнях державного управління;             5. дискримінація жінок;  6. державні виборні органи; 7. брати участь у формуванні та здійсненні політики уряду;  8. здійснювати всі державні функції; 9. бути обраним;                         10. сімейний стан; 11. права людини та основні свободи  у політичній, економічній, соціальній, культурній, громадській або будь-якій іншій галузі; 12. організації і асоціації, що займаються проблемами громадського та політичного життя країни;             13. брати участь у роботі міжнародних організацій;  14. на рівних умовах з чоловіками; 15. на основі рівноправності чоловіків і жінок; 16. народні референдуми;                           17. представляти  уряди;                    18. зменшення чи зведення нанівець визнання; 19. брати участь у діяльності неурядових організацій і об’єднань; 20. на міжнародному рівні;           21. вживати всіх відповідних заходів для ліквідації дискримінації жінок у політичному та суспільному житті країни.

Exercise 1D. Listen to text 1A in Ukrainian. Use your shorthand to write down. Translate it into English.

Study the vocabulary below and then proceed to the exercises

Vocabulary – 2

temporary special measures

тимчасові спеціальні заходи

all forms of traffic in women

всі види торгівлі жінками

accelerate de facto equality

пришвидшити встановлення фактичної рівності

administer property

управляти майном

legal effect

правовий наслідок; юридична сила

unequal or separate standards

нерівноправні або диференцiйовані норми (стандарти)

grant women equal rights with men

надавати жінкам рівні з чоловіками права

be deemed null and void

вважатися нечинним (недійсним)

acquire, change or retain the nationality

набувати, змінювати або зберігати громадянство

domicile

фактичне місцеперебування

legal capacity of women

правоздатність жінок

conclude contracts

укладати угоди (контракти, договори)

exploitation of prostitution of women

використання проституції жінок

accord  legal capacity

надавати громадянську правоздатність (дієздатність)

suppress

припиняти

residence

(місце) проживання

discriminatory

дискримінаційний

Exercise 2A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

A

B

1. Держави-учасниціі вживають усіх відповідних заходів, включаючи законодавчі, щодо припинення всіх видів торгівлі жінками та використання проституції жінок.

Держави-учасниці надають жінкам рівні з чоловіками права щодо громадянства їхніх дітей.

A. States Parties shall accord to women, in civil matters, a legal capacity identical to that of men and the same opportunities to exercise that capacity. In particular, they shall give women equal rights to conclude contracts and to administer property and shall treat them equally in all stages of procedure in courts and tribunals.

2. Держави-учасниці надають жінкам рівні з чоловіками права щодо набуття, зміни або збереження громадянства. Вони, зокрема, гарантують, що ані одруження з іноземцем, ані зміна громадянства чоловіка під час шлюбу не тягнуть за собою автоматичної зміни громадянства дружини, не перетворюють її на особу без громадянства і не можуть змусити її прийняти громадянство чоловіка.

B. States Parties shall take all appropriate measures, including legislation, to suppress all forms of traffic in women and exploitation of prostitution of women.

States Parties shall grant women equal rights with men with respect to the nationality of their children.

3. Держави-учасницінадають жінкам однакову з чоловіками громадянську правоздатність і однакові можливості її реалізації.

Вони, зокрема, забезпечують їм рівні права при укладанні договорів і управлінні майном, а також рівне відношення до них на всіх етапах розгляду справ у судах і трибуналах.

C. States Parties shall grant women equal rights with men to acquire, change or retain their nationality. They shall ensure in particular that neither marriage to an alien nor change of nationality by the husband during marriage shall automatically change the nationality of the wife, render her stateless or force upon her the nationality of the husband.

4. Держави-учасницінадають чоловікам і жінкам однакові права щодо законодавства, яке стосується пересування осіб і свободу вибору місця проживання та фактичного місцеперебування.

D. States Parties agree that all contracts and all other private instruments of any kind with a legal effect which is directed at restricting the legal capacity of women shall be deemed null and void.

5. Держави-учасниці погоджуються з тим, що всі договори та всі інші приватні документи будь-якого роду, правовим наслідком яких є обмеження правоздатності жінок, вважаються нечинними.

E. States Parties shall accord to men and women the same rights with regard to the law relating to the movement of persons and the freedom to choose their residence and domicile.

Exercise 2B. Translate the following words and word combinations into Ukrainian.

1. suppress all forms of traffic in women and exploitation of prostitution of women;                        2. unequal or separate standards;  3.legal capacity;   4. change of nationality;  5.States Parties shall grant women equal rights with men with respect to the nationality of their children;               6. grant women equal rights with men; 7. conclude contracts;  8. legal effect; 9. legal capacity of women;                   10. administer property; 11. accord to women equality with men before the law; 12. temporary special measures; 13. be deemed null and void; 14. domicile; 15. marriage to an alien;                 16. movement of persons; 17. accelerate de facto equality between men and women;  18. private instruments; 19. freedom to choose the residence; 20. acquire, change or retain the nationality.


Exercise 2C.Translate the following words and word combinations into English.

1. держави-учасницінадають жінкам рівні з чоловіками права щодо громадянства їхніх дітей;  2. правоздатність жінок; 3. держави-учасницінадають чоловікам і жінкам однакові права щодо законодавства;  4. надавати жінкам рівні з чоловіками права;            5. управляти майном; 6. вважатися нечинним;  7. приватні документи;  8. правовий наслідок;                         9. пересування осіб; 10. фактичне місцеперебування; 11. припиняти всі види торгівлі жінками; 12. вжиття державами-учасницями спеціальних заходів, спрямованих на охорону материнства; 13. одруження з іноземцем; 14. укладати договори (контракти); 15. держави-учасниці надають жінкам однакову з чоловіками громадянську правоздатність;                          16. свобода вибору місця проживання; 17. використання проституції жінок;                              18. встановлювати фактичну рівність між чоловіками та жінками; 19. тимчасові спеціальні заходи; 20. нерівноправні або диференційовані норми (стандарти); 21. набувати, змінювати або зберігати  громадянство;  22. держави-учасницівизнають рівність з чоловіками перед законом.  

Exercise 2D. Listen to text 2A in Ukrainian. Use your shorthand to write it down. Translate it into English.

Study the vocabulary below and then proceed to the exercises.

Vocabulary – 3

conditions for career

умови для просування по службі (роботі)

achievement of diplomas

одержання дипломів

curricula

програми навчання

stereotyped concept

стереотипна концепція

educational establishments

навчальні заклади

family planning

планування розмірів сім'ї

rural and urban areas

сільські та міські райони

vocational guidance

професійна орієнтація

benefit from scholarships

одержувати стипендії

study grants

допомога на освіту

school premises

шкільні приміщення

adult and functional literacy programmes

програми поширення грамотності серед дорослих

physical education

фізичнa підготовкa

leave school prematurely

передчасно залишати школу

teaching methods

методи навчання

coeducation

спільне навчання

equipment

обладнання

pre-school, general, technical, professional and higher technical education

дошкільна, загальна, спеціальна і вища технічна освіта

teaching staff

(професорсько-) викладацький склад

vocational training

професійна підготовка