16105

Виявлення та ліквідація підпільних лабораторій з виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин

Книга

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Г. В. Пасічник М С. Хруппа В. М. Жмінько та ін. Виявлення та ліквідація підпільних лабораторій з виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин: Метод. рекомендації. К.: РВВ МВС України 2000. 35 с. У методичних рекомендациях дано кримінолопчне визначення понят

Украинкский

2013-06-19

168 KB

20 чел.

Г. В. Пасічник, М, С. Хруппа, В. М. Жмінько та ін. -

Виявлення та ліквідація підпільних лабораторій з виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин: Метод. рекомендації. - К.: РВВ МВС України, 2000. - 35 с.

У методичних рекомендациях дано кримінолопчне визначення поняття ''підпільна лабораторія з виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин" за класифікацією та діючим антинаркотичним законодавством України. Розглянуто оперативно-розшукові заходи щодо виявлення та документування підпільних нарколабораторій, проведения невідкладних слідчих дій у процесі розслідування кримінальних справ цієї категорії; правила техніки безпеки під час огляду такої лабораторії (як місця події) та надання допомоги в разі нешасних випадків. а також порядок призначення експертиз у справі.

Розраховане на працівників оперативних підрозділш, слідчих та експертів територіальних міськрайорганів внутрішніх справ, а також слухачш та ад'юнктів закладів освіти МВС України.

Відповідальний редактор — полковник міліції В. I. Левошко

Рецензента:

I. В. Сервецький

начальник кафедри теорії та практики ОРД НАВСУ кандидат юридичннх наук

провідний науковий співробітник

НДІНАВСУ

кандидат юридичннх наук

Б. I. Бараненко

Кол. авторів, 2000

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕНИЯ

Аналіз стану незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів свідчить, Ідо останнім часом відбулися істотні зміни, які характеризуються не лише різким збільшенням обсягу протиправного виготовлення наркотиків зі снотворного маку та конопель з метою і'хнього збуту, а и значним поширенням в Україні нетрадиційних видів кустарного виробництва стимуляторів амфетамінного ряду в так  званих   підпільних  лабораторіях   з   виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин (далі - підпільш лабораторії)- Останні були виявлені працівниками міліції впродовж 1997-1999 рр. у містах: Бердянську (6), Запоріжжі (5), Дніпропетровську (4), Одесі (3), Донецьку (2), Луганську (2), Севастополі (2). За експертними оцінками з урахуванням латентності (1:5-1:7) кількість осіб, що зловживають вказаними психотропними речовинами, становить 30-35 тисяч, тобто 10-14 % від загальної кількості споживачів наркотиків та психотропів. Виходячи з тенденції неухильного зростання незаконного попиту на амфетаміни та зловживання ними, можна стверджувати, що в Україні штенсивно розвивається новий вид наркотизму, для обслуговування якого створюються підпільні лабораторії з виготовлення ефедрону, перветину, "екстазі" (МДА, МДМА, МДЕА), інших психотропних речовин амфетамінної групи.

Своєчасне виявлення і ліквідація таких підпільних нарколабораторій є одним із пріоритетних напрямів роботи органів внутрішніх справ щодо боротьби з незаконним наркообігом.

Незважаючи на нібито незначне вживання цих психотропних речовин це асоціальне явище становить підвищену суспільну небезпеку. Наркологічними та кримінологічними дослідженнями встановлено: інтоксикація зазначеними речовинами, особливо синтетичного походження, викликає відчуття тривоги. Воно часто переростає у панічний страх, агресивність, яка призводить до скоєння тяжких злочинів, що загрожують життю та здоров'ю громадян, і психотичний стан, який характеризуется наявністю слухових галюцинацій та марення. Тяжкі виладки отрусння призводять до судом і коматозних станів.

Здатність цих речовин викликати психічний розлад стала підставою для їхнього включения до списку № 2 таблиці 1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 (далі - Перелік).

Вивчення оперативно-розшукової та слідчо-судової практики у справах про незаконне виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин у підпільних лабораторіях свідчить про недостатні знания оперативними та слідчими працівниками органів внутрішніх справ тактики і методики виявлення, документування та розслідування зазначеної категорії злочинів. Цій обставині сприяє і відсутність посібників з цієї проблеми.

Шдготовлені рекомендації - спроба допомогти працівникам ОВС у боротьбі з наркоманією. 3 цією метою автори вивчили позитивний досвід роботи спецпідрозділів правоохоронних органів деяких зарубіжних країн, а також практичний досвід роботи підрозділів БНОН окремих органів внутрішніх справ України з виявлення і ліквідації підпільних нарколабораторій.

В антинаркотичному законодавстві України відсутня номінальна норма, що розкриває етимологічне значения терміна "підпільна нарколабораторія", і загальновизнана дефініція, яка використовується в зарубіжній юридичнш літературі. Це обумовлює, насамперед, необхідшсть визначення змісту цього терміна.

Під час вирішення питания, який саме кримінальний об'єкт, де виготовляються наркотичні засоби чи исихотропні речовини, слід визнавати підпільною нарколабораторією, необхідно виходити з того, що будь-яка лабораторія (науково-дослідна, контрольно-аналітична, навчальна тощо), в тому числі и підпільна нарколабораторія, - це, передусім, спеціально обладнане приміщення, в якому крім водопостачання, вентиляції, каналізації, джерел нагрівання (газова, електрична плита тощо), мае бути відповідне обладнання (знаряддя виробництва) для здійснення різного виду робіт у вказаному приміщенні з метою отримання кінцевого продукту споживання предмета праці.

У диспозиціях статей 229', 2296 КК України, що передбачають відповідальність за незаконне виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин, місце, знаряддя та засіб, які використовуються для вчинення злочину, не виділяються як обов'язкові ознаки об'єктивної сторони. Ці ознаки є факультативними, тобто не впливають на кваліфікацію скоєного злочину за вказаними статтями. Знаряддя та засоби незаконного виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин мають суттєве значения стосовно кримінально-правової оцінки його на початковому етапі готування до злочину, що кваліфікується за ч. 1 ст. 17 КК України. Відповідальність настає з моменту підшукання або пристосування знарядь чи засобів або іншого умисного створення умов для вчинення злочину, зокрема для незаконного виготовлення зазначених речовин. Під час встановлення такого факту скоєне, залежно від мети, необхідно кваліфікувати за ч. ! ст. 17 та ст. 2291 або ст. 2296 КК України.

Під поняттям підшукання знарядь або засобів для незаконного виготовлення згаданих речовин слід розуміти будь-який спосіб їхнього незаконного придбання (крадіжка, купівля, використання відомчоїтехніки), а під пристосуванням - будь-який спосіб виготовлення чи видозмінювання знарядь або засобів для скоєння цього злочину.

Знаряддям для незаконного виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин є різні предмети, що безпосередньо використовуються (застосовуються) для скоєння злочинних дій, пов'язаних з поняттям "виготовлення". Засобами скоєння вказаного виду злочину є: початкова природна наркотична чи психотропна сировина (макова солома, опій-сирець, пилок, смола коногші, трава ефедри тощо), лікарські препарата, що містять наркотичні чи психотропні речовини (таблиці II, III Переліку), прекурсори (таблиця IV Переліку), інші хімікати - екстрагенти.

Згідно зі ст. 1 Єдиної конвенції ООН про наркотичні засоби 1961 р. та Конвенції ООН про психотропні речовини 1971 р. термін "виготовлення" означає всі процеси, крім виробництва природної наркотичної чи психотропної сировини, за допомогою яких можуть бути отримані власне наркотичні та психотропні речовини, у тому числі рафінування, а також перетворення цих речовин на інші наркотики чи психотропи.

Слід зауважити, що український законодавець виділив окремі види підшукання та пристосування знарядь та засобів скоєння незаконного виготовлення згаданих речовин у самостійні склади злочинів, асаме: розкрадання, виготовлення, придбання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин, готових для вживання (ст. 22917); незаконне виготовлення, придбання прекурсорів (ст. 22920), їхнє розкрадання без мети збуту (статті 81-84, 140-144 КК України).

Наведені кримінально-правові норми свідчать, що злочинні діяння, передбачені ними, безпосередньо пов'язані зі створенням і функціонуванням підпільних нарколабораторій. Без наявності відповідного обладнання і прекурсорів дуже важко одержати так званий діючий природний алкалоїд (морфін - з опію, каннабіноли - зі смоли коногші, екгонін - із соку листя рослини коки, ефедрин - Із соку трави ефедри), не кажучи вже про напівсинтетичні і синтетичні наркотики або психотропні речовини.

Пленум Верховного Суду України, визначаючи обладнання, призначене для виготовлення вказаних речовин, як предмету злочину, передбаченого ст. 22917 КК України, дав роз'яснення з цього питания. Під обладнанням слід розуміти апарати, пристосування, прилади, призначені для виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин (наприклад, конденсаційнатруба, випарювач, генератор пари, прес, необхідні для виготовлення гашишу тощо), або окремі вузли, деталі відповідного агрегату (наприклад, насос та фільтр для перегонки опію). Водночас пленумом було зазначено, що використані для виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин побутові предмети (кухонний посуд, млинок для кави, м'ясорубка тощо) є обладнанням, призначеним для вказаної мети, за змістом закону не визнаються. Таким чином, обладнання - це не пристрої взагалі, а спеціальна технологічна апаратура, то забезпечує виготовлення напівсинтетичних та синтетичних наркотиків або психотропів.

3 урахуванням викладеного пропонується використовувати у правозастосуванні кримінологічний термін '"підпільна нарколабораторія" у такому значенні - це будь-яке приміщення, оснащене промисловим чи кустарним обладнанням, за допомогою я кого здійснюоься хіміко- технологічний пронес екстрагувания, перегонки, очищения або синтезу наркотичної чи психотропної сировини або прекурсорів для незаконного отримання готових природних, напівсинтетичних чи синтетичних наркотнчних засобів або психотропних речовин з метою їхнього особистого вживання чи збуту іншим особам.

Підпільні нарколабораторії можуть розташовуватися у будь-якому місці: ізольованих фермерських господарствах, житлових та підсобних примішеннях, науково-дослідних і виробничих установах, підприємствах тощо. Крім стаціонарних існують також пересувні і польові нарколабораторії (першими обладнують туристичні автомобільні причти, другими - тимчасово споруджені укриття). Підпільні лабораторії оснащують обладнанням від примітивного до найдосконалішого. Працювати у них можуть спеціалісти різного рівня - від непрофесійних підприємливих осіб до кваліфікованих біохіміків. У підпільних нарколабораторіях можуть виготовлятися різноманітні види наркотичних засобів і психотропних речовин у неоднаковій кількості.

Незважаючи на наявність великої кількості ознак, що характеризують підпільні нарколабораторії, останні можна умовно поділити на: промислові, то діють на базі виробничих цехів хімфармпідприємств, гірос|)ілюючих хімічних лабораторій науково-дослідних і закладів освіти, контрольно-аналітичних лабораторій підприємств хімічної та харчової промисловості; кустарні, під яке пристосовані житлові чи підсобні приміщення, оснащені промисловим чи саморобним обладнанням.

Запежно від мети виготовлення підпільні лабораторії можна поділити наті, що експлуатуються для задоволення особистої потреби

у згаданих речовинах, і ті, які виробляють ці речовини у великих чи особливо великих розмірах з метою їхньої реалізації.

Не виключається можливість класифікації підпільних нарколабораторій за ознакою кінцевого наркотичного чи психотропного продукту, що виготовляється в них - наприклад, підпільні нарколабораторії, які спеціалізуються на випуску ефедрону, перветину, "екстазі" (МДА, МДМА, МДЕА), кокаїну, героїну тощо.

Оперативно-розшукові заходи

з виявлення підпільних нарколабораторій

Оперативно-розшукова діяльність щодо виявлення підпільних нарколабораторій - це система гласних і негласних заходів, які здійснюються оперативними підрозділами органів внутрішніх справ із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів. її завдання - пошук та фіксація (документування) даних про злочинну діяльність окремих осіб та труп, пов'язану з виготовленням наркотичних засобів чи психотропних речовин у підпільних нарколабораторіях, з метою припинення злочинних дій та притягнення винних до кримінальної відповідальності, а також отримання інформації (з метою безпеки суспільства і держави) про криміногенні чинники, що сприяють зрощенню ділків міжнародного наркобізнесу з українськими кримінальними структурами, які сформувалися у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів та прекурсорів.

Вичерпний перелік оперативно-розшукових заходів (далі - ОРЗ) та порядок їхнього застосування викладено у Законах України "Про оперативно-розшукову діяльність" від 18 лютого 1992 р. (ст. 8), "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживаннто ними" від 15 лютого 1995 р. (статті 4, 5, 8), "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" від 30 червня 1993 р. (розділи 3,4), у міжвідомчих інструкціях, які регламентують порядок проведения проведения контрольовамих поставок та оперативних закупок наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відомчих нормативних актах, що регламентують питания організації оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ України.

Правову основу оперативно-розшукової діяльності (далі - ОРД) складають Конституція України (статті 26, 29-34, 40-42, 55, 60-63), Кримінальний та Кримінально-процесуальний кодекси України, вищезгадані закони, а також інші антинаркотичні законодавчі акти та міжнародні угоди, договори, учасником яких є Україна.

Виходячи із загального правила, приводами для здійснення ОРД у сфері боротьби з незаконним виготовленням наркотиків, зокрема в підпільних нарколабораторіях, є заяви, повідомлення громадян, посадових осіб, громадських організацій, засобів масової інформації, письмові доручення та постанови слідчого, вказівки прокурора, запити оперативних підрозділів міжнародних правоохоронних органів та організацій інших держав про злочини, пов'язані з виготовленням наркотичних засобів чи психотропних речовин, що скоюються або готуються, чи про осіб, які займаються цим кримінальним ремеслом. Підставою для здійснення ОРД є наявність у перерахованих приводах достатньої інформації про підпільну нарколабораторію, що створюється чи функціонує, або про осіб, які готуються до злочинів такого роду. За умов відсутності цих підстав забороняється приймати рішення про застосування оперативно-розшукових заходів.

За наявності підстав для проведения ОРЗ, спрямованих на пошук та фіксацію даних про підпільну нарколабораторію, у встановленому порядку заводять оперативно-розшукову справу. Оперативно-розшукові заходи в справах пієї категорії повинні проводитися відповідно до вимог ст. 9 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" та вищезгаданих нормативних відомчих актів.

Необхідність застосування того чи іншого виду ОРЗ або їхнього комплексу заложить від ситуації, то складається, та визначаеться спрямованістю оперативного пошуку на виявлення законспірованої лабораторії з виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин. Він може проводитися стосовно будь-якого з елементів каналу нелегального розподілу напівсинтетичних та синтетичних наркотиків чи психотропних речовин (споживач - збувальник - посередник - виробник цих засобів - організатор підпільної нарколабораторії).

Необхідно звернути особливу увагу на неприпустимість застосування у процесі проведения оперативної розробки осіб у вказаних справах технічних засобів, наркотичних, психотропних, хімічних та інших речовин, що пригнічують волю і шкодять здоров'ю людей та забруднюють оточуюче середовище.

Проведения оперативно-розшукових заходів щодо виявлення підпільних нарколабораторій

Вказані заходи слід починати з глибокого аналізу стану незаконного нарковиробництва у місті (районі), посилаючись на фактичні дані, що свідчать про наявність на території таких об'єктів.

До даних, на підставі яких можна зробити висновок про наявність   у   конкретному   місті   (районі)   підпільних нарколабораторій, належать:

- наявність серед місцевих споживачів наркотиків чи психотропних речовин осіб, які зловживають напівсинтетичними чи синтетичними речовинами такого роду, але не виготовляють їх самостійно;

- ступінь поширення серед молоді так званих "дискотечних", "тусовочних" і '"сексуальних"' синтетичних психотропів (ефедрон, "екстазі" тощо) та їхнього попиту на місцевому "черному" ринку;

- постійне надходження у незаконний обіг наркотичних чи психотропних лікарських засобів за відсутності фактів їхнього розкрадання споживачами наркотиків;

- зростання продажу в спеціалізованих магазинах хімічного лабораторного обладнання (посуд, апаратура), прекурсорів, реагентів чи їхнє розкрадання з об'єктів, де їх використовують;

- наявність акціонерних хіміко-фармацевтичних та біопромислових товариств, яким було відмовлено у видачі ліцензії щодо діяльності, пов'язаної з виробництвом наркотичних та психотропних речовин, речовин,  включених до таблиць II та III, а також придбання прекурсорів, внесених у таблицю IV Переліку;

- вербування наркоділками висококваліфікованих спеціалістів (хіміки, фармацевти тощо) як керівників підпільних нарколабораторій.

Можливе також надходження ініціативної інформації від оперативних джерел, підрозділів криминального пошуку, інших галузевих служб, а також професорсько-викладацького складу чи наукових співробітників учбових закладів системи МВС, що проводили анкетування (інтерв'ювання) осіб, які зловживають наркотиками чи психотропними речовинами, виготовленими у місцевих підпільних нарколабораторіях.

За умов наявності такої інформації важливо:

- провести розвідувальне опитування осіб, що зловживають ефедроном, перветином, "екстазі" та іншими психотропними речовинами, з метою встановлення джерел їхнього надходження;

- з'ясувати в службі комунального господарства, чи є на території їхнього обслуговування квартири, власники яких витрачають забагато електроенергії, води та газу, або звідки надходять запахи окислювачів, розчинників та інших речовин, що не використовуіоться для ремонту квартир;

- обстежити "підозрілі" мікрорайони на наявність у житлових будинках і квартирах, підсобних приміщеннях (гаражі, майстерні тощо) вентиляційних пристроїв, хімічного посуду та частин лабораторного обладнання, монтаж якого дозволяє виготовляти наркотики чи психотропи;

- визначити наявність спеціального потужного вентиляційного обладнання у приватних житлових будинках чи комунальних квартирах (особливо у зимовий період);

- встановити в реестраційній службі ДАІ власників автотуристичних причепів та разом з працівниками цієї служби здійснити оперативні заходи з перевірки причепів щодо наявності в них вищепереліченого лабораторного обладнання;

- отримати відомості з відділів кадрів установ хімічного, фармацевтичного профілю або інших підприємств, зокрема акціонерних фірм, що мають контрольно-аналітичні лабораторії, про хіміків-лаборантів та наукових співробітників, яких було звільнено через компрометуючі обставини чи за скороченням штатів;

- провести за допомогою місцевих підрозділів Комітету по контролю за наркотиками при МОЗ України обстеження фірм (юридичних осіб) різних форм власності, яким було відмовлено у видачі ліцензії на право діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, пси.хотропних речовин чи прекурсорів.

Не виключена можливість застосування и інших оперативно-розшукових методів виявлення підпільних нарколабораторій, наприклад, контрольованої поставки або оперативно!' закупки наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів.

Аналіз оперативно-розшукових справ, що були заведеш на організаторів нарколабораторій, а також вивчення досвіду зарубіжних країн вказали чотири найефективніші напрями виявлення та ліквідації підпільних лабораторій:

- від місцевого "чорного" ринку збуту ефедрону, перветину, "екстазі" та інших психотропів до осіб, що займаються їхнім роздрібним продажем, а від них - до оптового постачальника - виробника - організатора (керівника) підпільної нарколабораторії. Такий напрям використовували працівники підрозділів БНОН у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській та інших областях;

- від виробника - постачальника вихідних прекурсорів (список № 1 таблиці IV Переліку), необхідних для виготовлення синтетичних наркотичних чи психотропних речовин, до їхнього споживача - утримувача підпільної нарколабораторії. У цьому напрямі діяли працівники БНОН та СБ України разом з відповідними підрозділами Нідерландів;

- від виявлення низькооплачуваних висококваліфікованих кадрів, амбіційних спеціалістів підприємств хімічного чи фармацевтичного профілю і відповідних закладів освіти до власника створюваної або функціонуючої підпільної нарколабораторії. Такий напрям використовується спецслужбами західноєвропейських держав;

- від організатора підпільної нарколабораторії до оптового, дрібно-оптового, роздрібного торговця нарко-тиками чи психотропами та їхнього споживача (клієн-тура, що обслуговується цією нарколабораторією. Цей напрям успішно використовують спецслужби США та Західної Європи.

Важливою обставиною є налагодження централізованого міжрегіонального (міжобласного) та безперервного контролю (моніторингу) за ринком обігу наркотичних засобів чи психотропних речовин, що виготовляються у підпільних нарколабораторіях. Основним методом такого контролю є лабораторне визначення експертами-криміналістами виду наркотичної або психотропної речовини, що була гласно чи негласно вилучена з незаконного обігу в будь-якому місті (районі) України, а також ідентифікація джерела її походження (підпільної нарколабораторії).

Аналіз практики боротьби з незаконним виготовленням наркотиків свідчить, що підпільні нарколабораторії організовуються та кількісно збільшуються в регіонах, де склалися передумови для їхнього успішного функціонування, до яких у першу чергу належать:

а) попит на ефедрон, перветин, "екстазі" та інші синтетичні наркотичні засоби чи психотропні речовини у конкретному місті (районі) формується як стихійним шляхом, обумовленим дефіцитом цих речовин на "чорному" ринку, так і штучно, з метою підвищення цін на них (наприклад, ініціюється лідерами організованих злочинних труп, які займаються наркобізнесом, чи окремими наркоділками з різних мотивів, як правило, корисливих);

б) конкуренція у сфері виробничого і торговельного наркобізнесу, у процесі якого вишукуються швидкодіючі та компактні синтетичні наркотичні засоби чи психотропні речовини з низькою собівартістю, що дають надприбуток. Речовини такого роду виготовляються у підпільних нарколабораторіях і Іюстачаюп.ся на "чорпий"риноктоді, коли в результаті регулярного проведения міськрайорганами внутрішніх справ операцій ліквідовуються незаконні посіви снотворного маку та конопель, у зв'язку з чим різко скорочується місиева наркосировинна база, а відповідно - і незаконна пропозиція природних наркотиків, що виготовляються з рослин, які містять наркотичну сировину;

в) наявність у місті (районі) людей, що володіють спеціальними знаниями та навичками у сфері хімічного синтезу і з різних умов (безробіття, низька оплата праці, тривала невиплата заробітної плати, незадоволені амбіції, корисливі мотиви, параноїдні ідеї тощо) потенційно здатних криміналізувати свої професійні здібності. До цієї категорії осіб, як правило, належать студенти-хіміки, наукові працівники, рідше - наркомани, професійні злочинці;

г) наявність портів, залізничних вузлів (станцій), аеропортів, через які проходить транспортні шляхи з місць, відомих як сировинні джерела нелегальних наркотиків.

Сприятливими умовами для організації підпільних нарколабораторій та їхнього функціонування є, крім того, наявність значної сировинної бази, а гакож хімічних виробничих об'єктів підприємств медбіопрому, харчової ароматики, наукових закладів, що орієнтовані на вивчення проблем хімії та пов'язаних з нею технологічних (біотехнологічних) процесів.

У згаданих підприємствах і в закладах особи, втягнені у роботу підпільних нарколабораторій, експлуатують чи розкрадають спеціальне обладнання та хімічні речовини, які використовують для виготовлення синтетичних наркотиків або психотропних речовин. Хіміко-технологічний процес їхнього виробництва може бути залегендовано на промислових підприємствах чи в дослідних установах під викоиання офіційних промислових або науково-дослідних програм.

Вітчизняна і зарубіжна практика правоохоронних органів з виявлення та ліквідації підпільних нарколабораторій свідчить, що міжнародні і вітчизняні наркоділки виявляють підвищений інтерес до згаданих об'єктів щодо використання їхнього лабораторного обладнання, прекурсорів, реагентів І розчинників, необхідних для виготовлення на них об'єктах синтетичних наркотйчних засобів чи психотропних речовин, або організації підпільної нарколабораторії за межами таких об'єктів.

Прямий інтерес в аспект! виявлення підпільних нарколабораторій становлять також склади, бази підприємств медбіопрому, хімічних заводів, що виготовляють прекурсори, інші місця зберігання хімічних речовин, які можна використати для виготовлення наркотйчних засобів чи психотропних речовин, а також комерційні структури, що займаються реалізацією цих речовин.

Документування діяльності підпільних нарколабораторій

Важливим і відповідальним завданням, що забезпечує успіх у викритті осіб, які займаються незаконним виготовленням наркотйчних засобів чи психотропних речовин у підпільних нарколабораторіях, є своєчасне і якісне документування їхньої злочинної діяльності. Це складний процес перетворення добутої оперативними працівниками інформації про фактичні обставини події злочину в документи юридичного характеру для їхнього подальшого використання у криминальному судочинстві.

3 позиції оперативно-розшукової та процесуальної діяльності документ є важливою формою комунікації та матеріальним носієм інформації, за допомогою якого первинні відомості стосовно матеріальних носіїв фактичних обставин події злочину можуть зберігатися, передаватися та використовуватися для прийняття рішення по суті.

Слід мати на увазі, що в перспектив! доказове значения мають лише документи, матеріальний носій яких відомий і які в разі необхідності можуть бути перевірсні та зафіксовані процесуальним шляхом, а також засвідчені чи викладені працівниками органів внутрішніх справ чи інших організацій, закладів, підприємств або особами, від яких надійшов такий документ, у межах їхньої посадової компетенції, чи, якщо документ надійшов від громадянина, у межах його фактичної поінформованості.

Як свідчить практика, під час збирання доказів злочинної діяльності наркоділків найбільший ефект справляє використання оперативно!' закупки наркотйчних засобів або психотропних речовин, виготовлених у підпільних нарколабораторіях. Цей захід може здійснюватися як до порушення кримінальної справи. так і в процесі попереднього слідства. Практика підтверджує доцільність проведения оперативно!' закупки з метою викриття осіб, причетних до незаконного виготовлення у підпільних лабораторіях наркотйчних засобів та психотропних речовин, виявлення таких лабораторій та ідентифікації джерела походження закуплених речовин, а також притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності. Головним критерієм її ефективності є можливість використання добутих відомостей як підстав для порушення кримінальної справи та процесуальних доказів стосовно нєї. Порядок проведения оперативно! закупки регламентується відповідною міжвідомчою Інструкцією.

3 метою виявлення та ліквідації нарколабораторій використовуються можливості як спецапарату, так і відповідних оперативних служб.

Ліквідація виявленої підпільної нарколабораторії

Діяльність оперативних підрозділів органів внутрішніх справ з ліквідації підпільної нарколабораторії може здійснюватися двома способами:

1. Проведениям комплексу заходів (оперативної комбінації) з легалізації наявної інформації щодо функціонування підпільної нарколабораторії з подальшим порушенням кримінальної справи. При цьому спільна робота слідчого і оперативного працівника повинна починатися до порушення кримінальної справи. У разі необхідності слідчий може бути вибірково (а у визначених випадках повністю) ознайомлений з матеріалами оперативно-розшукової справи з дотриманням правил секретності та конспірації. Реалізаиія оперативних матеріалів щодо порушення кримінальної справи може бути здійснена як слідчим, так і органом дізнання. Але в усіх випадках порушенню кримінальних справ мае передувати спільний іх розгляд керівниками органу дізнання і слідчого підрозділу, розробка узгодженого плану скоординованих слідчих дій та оперативно-розшукових заходів (наказ МВС України за № 745-92 р.). У плані слід передбачати як невідкладні слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, так і організаційні питания (без них реалізація матеріалів справи оперативного обліку може ускладнюватися), а саме:

- створення умов для легального проникнення працівників міліції до приміщення підпільної нарколабораторії та затримання конкретних осіб, проведения особистого огляду останшх, місця події;

- організація першочергових експертних досліджень та порушення кримінальної справи;

- проведения обшуків;

- допити затриманих, свідків та понятих;

- проведения експертизи вилучених речовин та предметів;

- шляхи легалізації та додавання до матеріалів кримінальної справи результатів оперативних заходів (в т. ч. оперативно-технічних).

Залежно від конкретних обставин у плані визначають керівника операції та шляхи взаємодії задіяних під час її здійснення сил і засобів, деталізують інші необхідні оперативно-слідчі дії як учасників слідчо-оперативної групи (БНОН, КР, НДЕКЦ, ДСБЕЗ, ДІМ, кшологічна служба тощо), так и інших служб органів внутрішніх справ (чергова частина міськрайліноргану, патрульно-постова служба міліції, ДА1, кримінальний пошук тощо).

Кожен учасник операції мае бути ознайомлений з покладеним на нього завданням, проінструктований щодо дотримання заходів особистої безпеки.

2. Проведениям процесуальних слідчих дій у процесі роїслідування порушеної кримінальної справи. При цьому кримінальна справа попередньо може бути порушена за матеріалами оперативної закупки наркотичних засобів або психотропних речовин, виявлених фактів незаконного обігу виготовлених у підпільній лабораторії наркотичних засобів або психотропних речовин, а також фактів розкрадань обладнання чи прекурсорів для їхнього виготовлення тощо.

У цьому випадку слідчий із дотриманням вимог кримінально-процесуального законодавства виносить постанову про проведения обшуку з метою ліквідації виявленої підпільної иарколабораторії, фіксації та збирання доказів у справі.

Проведения слідчих дій у справах про підпільні нарколабораторії

Особливості огляду місця події

Для проведения огляду підпільної нарколабораторії, як місця події, формують слідчо-оперативну трупу, до складу якої входять: слідчий (дізнавач), оперативні працівники БНОН, КР, дільничні інспектори міліції, спеціалісти науково-дослідного експертно-криміналістичного центру (НДЕКЦ), а також кінолог зі службовим собакою, спеціально натренованим на пошук наркотиків. У разі необхідності до неї включають працівників ДСБЕЗ, фармацевтичної установи, інших спеціалістів. Оперативний черговий органу внутрішніх справ вживає заходів щодо оснащения групи необхідними технічними засобами, слідчою валізою, засобами зв'язку, металошукачем, експрес-аналізаторами, терезами аналітичного виміру ВЛА-200 з точністю до 0,001 г або терезами, які використовуються у фармацевтичних установах, пакувальними матеріалами та канцелярським приладдям, забезпечує автотранспортом.

Для виїзду на місце події запрошують двох осіб, які виступають як поняті. Ці особи не повинні бути зацікавленими у результатах вирішення справи, знайомими або родичами нарковиробників, причетними до скоєння злочину.

Підпільна нарколабораторія - об'єкт підвищеного ступеня небезпеки, де існує загроза отруєння наркотичними засобами, .психотропними та іншими високотоксичними речовинами в разі потрапляння на шкіру або вдихання парів, отримання хімічних опіків тощо. Тому перед виїздом на місце події членів слідпо-оперативної групи інструктує керівник операції. Вони ретельно готутоться до захоплення підпільної лабораторії та її обстеження, дотримуіоться застережних протипожежних заходів, мають передбачити, які хімічні речовини можуть застосовуватися під час виготовлення нарко-тичних засобів, психотропних речовин і контролювати та знезаражувати приміщення або знешкоджувати небезпечні речовини. За таких обставин важливо звертати увагу на особисту гігієну працівників слідчо-оперативної групи, наявність спецодягу, протигазів інших захисних засобів. Від правильного поводження на місці події залежить безпека учасників огляду та успіх операції.

Захоплення підпільної нарколабораторії та її огляд обой'язково проводять за участю фахівця-хіміка, який на місці події в першу чергу мае кваліфіковано оглянути наявні хімічні речовини та обладнання щодо можливих пожежі або вибуху, визначити доцільний порядок огляду. Після захоплення підпільної лабораторії і створення в ній безпечних умов фахівець-хімік шляхом відбору предметів, які свідчать про незакопне виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, допомагає слідчому (дізнавачу) правильно зафіксувати технічче обладнання, хімічні речовини и документи, що використовувалися з цією метою, та надійно упакувати речові докази для збереження і дослідження останніх.

Перед оглядом місця події та під час його проведения слідчому (дізнавачу), іншим учасникам слідчо-оперативної групи необхідно виконувати застережні заходи:

- у разі необхідності доручити відповідним службам вжити заходів щодо евакуації людей, які проживають на небезпечній відстані від лабораторії;

- доручити спеціалістам визначити зону заражения та безпечну територію, за якою можна харчуватися, палити тощо;

- за великої кількості випаровувань у приміщенні лабораторії за допомогою відповідних служб знеструмити все електричне обладнання, окрім приладів, які використовуються для контролю за хімічним процесом, а за їхньої відсутності припинити подачу електроенергії, газу та води, вимкнути нагрівальні прилади, впевнитися в тому, що приміщення не задимлене, не загазоване, без парів отруйних речовин. У разі необхідності провітрити приміщення;

- не палити в підпільних лабораторіях та прилеглих до них зонах, не користуватися електричними приладами, бо іскри можуть спричинити вибух;

- не фотографувати із застосуванням спалаху, використовувати освітлення строб-імпульсних вибухо- та пожежобезпечних джерел;

- припинити всі хімічні реакції;

- працювати лише в захисних гумових рукавичках, у разі необхідності користуватися засобами індивідуального захисту органів зору та дихання;

- остерігатися мін-пасток та вибухових пристроїв, прискіпливо перевіряти все, що викликає підозру, в разі виявлення таких пристроїв необхідно негайно припинити всі слідчі дії і не відновлювати їх, доки спеціальні підрозділи не проведуть перевірку;

- обережно поводитися із зараженими предметами, оберігати особисті речі від заражения;

- мати при собі аптечку та засоби вогнегасіння.

Особливу обережність слід виявляти під час захоплення підпільної лабораторії, в якій використовуються гідрид літію та натрій, які, сполучаючись з водою (вологою), стають вибухонебезпечними.

Після перебування у приміщенні, де виявлено підпільну нарко-лабораторію, необхідно струсити рукавичками з одягу хімікати та пил або змінити захисний одяг та взуття, вжити заходів щодо дегазації, вимити з милом руки, обличчя та відкриті частини тіла, прийняти душ. У разі погіршення самопочуття або виявлення симптомів отруєння обов'язково звернутися до лікаря, навіть тоді, коли здається, що все минуло.

Під час проведения огляду місця події категорично забороняється:

- одному входити до приміщення;

- без дозволу спеціаліста торкатися і переміщати предмети та відкривати ємності з хімікатами;

- вмикати або вимикати світло та електроприлади;

- нюхати, пробувати речовини;

  •  змішувати між собою різні препарата та хімікати;

-  торкатися руками відкритих частин тіла, особливо обличчя;

- залишати без нагляду ввімкненими прилади або установки, газові пальники та електронагрівальні прилади;

- працювати з вогне- та вибухонебезпечними речовинами при запалених пальниках та ввімкнених електронагрівальних приладах з відкритою спіраллю;

- палити, приносити та вживати в приміщеннях їжу, напої тощо.

Перша допомога в разі нещасних випадків

Нещасні випадки, що трапляються під час огляду місця .поди, проведения обшуку або виїмки у виявленій нарколабораторії, можуть бути спричинені поранениями, термічними і хімічними опіками, отруєнням, ураженням електричним струмом. Отже, у разі:

- порте склом, або від контакту з рухомими частиками обладнання, рану слід промити водою, місце навколо неї обробити ватою, змоченою (залежно від забруднення) водою або спиртом, після цього змастити йодом та забинтувати;

- термічнііх опіків на обпечене місце необхідно накласти складену в декілька разів марлю, просочену 5 % розчином перманганату калію або 2 % розчином гідрокарбонату натрію, або 96 % етанолом. Якщо це опік першого ступеня, то уражене місце слід присипати гідрокарбонатом натрію, крохмалем або тальком, другого і третьего ступеня - допустимі лише примочки з розчином перманганату калію. Якщо опік стався крізь одяг, то його необхідно швидко і обережно зняти;

- хімічннх опіків, викликаних концентрованими кислотами або лугами, то уражену ділянку шкіри слід негайно промити проточною водою, після цього накласти примочку, а при опіках кислотами - з 2 % розчину гідрокарбонату натрію (або слабкого розчину аміаку), лугами - 1 % розчину лимонної або оцтової кислоти та забинтувати;

- хімічних опіків очей кислотами або лугами необхідно негайно промити їх великою кількістю проточної води и доставити потерпілого до медичного закладу.

- отруєння слід передусім вивести отруту з організму, викликавши блювання від трьох-чотирьох склянок мильної води або слабкого розчину перманганату калію;

- ураження електричним струмом треба негайно вимкнути його, відвести провідник від постраждалого сухою палицею, мотузкою або іншим предметом и перемістити людину подалі від джерела ураження, взяти за сухі частини одягу і покласти на суху дошку чи тканину. Допомогу надавати в гумових рукавичках, калошах або вставши на суху непровідну підкладку.

У випадках серйозного травмування необхідно негайно звертатися до мсдичної устаноии.

Дії слідчо-оперативної групи на місці події

Огляд місця події - це едина невідкладна слідча дія, яку можна проводити до порушення кримінальної справи. Огляд проводять відповідно до вимог статей 190-192 і 195 КПК України з метою виявлення слідів злочину та інших речових доказів, з'ясування характеру події, особи злочинця та іпших обставин, що підлягають встановленню в ході подальшого розслідування кримінальної справи.

Після прибуття на місце події, керівник слідчо-оперативної групи (слідчий або дізнавач) організовує її роботу з метою виявлення, вилучення і закріплення відповідно до чинного законодавства слідів злочину, встановлення потерпілих, очевидців та свідків. До проведения огляду він з'ясовує чи:

- немає потерпілих або осіб, які потребують медичної допомоги;

- забезпечено охорону місця події;

- проведено огляд затриманих та вжито заходів щодо їхнього особистого обшуку. При цьому доцільно застосувати наручники до власника лабораторії і слідкувати за тим, щоб він перебував біля особи, яка проводить огляд, з метою своечасного попередження можливих негативних наслідків (наприклад, наявність вибухового пристрою або пастки тошо);

- не перебувають на місці події сторонні особи. Крім того, керівник слідчо-оперативної групи шляхом опитування:

- з'ясовує послідовність проведения операції та які зміни відбулися на місці події з моменту виявлення нарколабораторії;

- роз'яснює учасникам огляду місця події їхні права и обов'язки згідно зі статтями 127, 128 та 128' КПК України;

- встановлює зв'язок з черговим органу внутрішніх справ, доповідає про прибуття на місце події, оперативку обстановку та вжиті заходи.

Приступаючи до огляду, необхідно визначити територію та місце-розташування нарколабораторії і підлеглих об'єктів, з'ясу%ати послідовність, спосіб та межі огляду, дослідити весь комплекс питань щодо обставин місця події, визначити розташування та взаємозв'язок елементів обстановки, звернути увагу на наявність запаху, колір стін, стелі, засобів вентиляції, стан устаткування та інші деталі. Особливу увагу слід приділяти пошуку сховищ, тайників у житлі та в приміщеннях, де можливе виявлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Знайдені у них предмети і речовини, містять у собі інформацію про сировину або наркотики і в подальшому ел ужать речовими доказами. Якщо виявлено наркотичні засоби, розфасовані невеликими дозами, необхідно провести виїмку предметів. за допомогою яких підозрюваний міг би визначити їхню вагу, кількість та об'єм.

Наркотичні засоби та психотропні речовини можуть знаходитися в одязі, взутті, косметиці, гаманцях та інших особистих речах. Слід пам'ятати, що сторонні запахи ускладнюють пошук наркотичних засобів під час використання службових собак. Огляду підлягають різні дрібні або великі предмети, пристосовані під схованки (іграшки, продукта харчування, книги тощо). Для нейтралізації запаху злочинці заливають такі предмети воском або іншою сумішшю.

Практика свідчить, що, визначаючи межі огляду, крім приміщення, яке використовувалося для виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин, необхідно передбачати випадки викидання через вікна або балкони різних предметів та хімічних речовин, які можуть бути речовими доказами незаконно'! діяльності наркоділків (відходи від синтезу наркотиків, порожні ампули, хімічний посуд, шприци тощо). Також не виключена можливість знищення різних предметів і під час огляду. До того ж огляду підлягають особи, їхні особисті речі, пакунки, бандеролі, листи або багаж. За таких обставин можливе вилучення інших предметів, що також можуть бути речовими доказами.

Під час огляду місця події слідчий (дізнавач) враховує заяви та пояснения власника підпільної лабораторії стосовно технологи виготовлення наркотиків. Демонтаж обладнання нарколабораторії проводять спеціалісти після застосування фото- та відеозйомки всіх

предметів, пов'язаних з її роботою. Як речові докази вилученню підлягають:

- вихідна сировина (натуральна, хімічна), до якої можуть додаватися інші компонент для одержання кііщсіюіо продуісіу;

- первинні і вторинні прекурсори та речовини, що за ступеней хімічної обробки не відповідають кінцевому продукту;

- кінцевий продукт та відходи технологічного процесу;

- обладнання та пристосування, що використовуються на будь-якій стадії технологічного процесу, включаючи таблеточні преси тощо;

-технологічні матеріали (залишки речовини або сухий осадок);

- література з хімічного синтезу, фармакологи' та фармацевтики, записи з хімічними формулами;

- зразки та проби кіптяви на стелі, стінах, засобах вентшіяції, води із систем каналізації тощо;

- записи, що свідчать про виготовлення та збут наркотичних засобів і психотропних речовин (у зошитах, на окремих аркушах, клаптях паперу тощо);

- записники, листи, фотографії, відео- та аудіозаписи, пам'ять засобів зв'язку, оргтехніки, за допомогою яких можна встановити зв'язки затриманого та його причетність до виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин;

- чисті бланки рецептів, кліше печаток, які свідчать про виготовлення рецептів на право придбання препаратів, що містять наркотичні засоби або психотромні речовини;

- кошти та предмети розкоші, отримані від злочинної наркодіяльмості;

- у разі необхідності відбираються зразки волосся, змиви з пальців рук, а також одяг, в якому були затримані під час виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин.

У протоколі огляду місця події слід вказати гювний перелік усіх вилучених предметів.

Треба мати на увазі, що певні наркотичні засоби чи психотропні речовини (наприклад, ефедрон) під дією світла та кисню дуже швидко розкладаються, що унеможливлює їхнє визначення у подальшому, тому такі речові докази слід негайно направляти на експертизу, забезпе-чуючи при цьому необхідних заходів збереження (в темному закритому флаконі тощо). Заборонено змішувати матеріали та речовини, виявлені в різних місцях.      

У разі необхідності після завершения огляду місця події спеціалістам доручають вжити відповідних заходів щодо дезактивації заражених територій, приміщень, предметів.

За результатами затримання в лабораторії підозрюваних осіб можливе проведения обшуків за місцем їхнього проживания, інвентаризацій або документальних ревізій у державних та інших установах, а в разі необхідності -проведения інших слідчих дій згідно із законом. Ці питания бажано передбачити завчасно і погодити з прокурором.

Особлнвість огляду місць розкрадання наркотичних засобів, психотропних речовин, обладнання для їхнього виготовлення та нрекурсорів полягає у визначенні, звідки було викрадено вказані предмети (зі складу, аптечної бази, підприємства тощо).

Огляд місця події проводиться з урахуванням заяв та повідомлень про розкрадання предметів.

Під час огляду слідчий (дізнавач) повинен:

- вивчити обстановку на місці пригоди (розташування і стан сховищ, звідки, за словами матеріально-відповідальної або посадової особи, викрадено вказані засоби чи речовини);

- виявити сліди та предмети, залишені злочинцями (знаряддя зламу, недопалки, сліди транспортних засобів та інше), за участю фахівця-криміналіста;

- здійснити огляд наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, що залишилися в приміщенні;

- визначити наявність та стан схорони у цих приміщеннях, у тому числі захисних та сигнальних приладів.

Обшук та особливості його проведения

Обшук проводять після порушення кримінальної справи відповідно до вимог статей 177, 180-186 КПК України в житлових, господарських та підсобних приміщеннях, транспортних засобах, інших місцях. Ці заходи здійснюють з метою вилучення наркотичних засобів та психотропних речовин, обладнання, призначеного для їхнього виготовлення, документів, коштів або коштовностей, що добуті злочинним шляхом і підтверджують злочинну діяльність наркоділків.

Якщо обшук проводить у приміщенні чи іншому місці, де знаходиться підпільна нарколабораторія, то заходи безпеки та особливості його проведения ті самі, що і під час огляду подібного місця події.

Обшук бажано проводити поетапно, починаючи іззовні приміщень, включаючи и прилеглу територію, і закінчуючи зсередини.

Обшук транспортних засобів мае свою специфіку. Особливу увагу необхідно звернути на проведения його в автомобілях та причепах.

Спочатку слід ретельно обстежити салон автомобіля. Потім обшукати конструкцію всього транспортного засобу де є порожними (конструкції рами, трубопроводи, резервуари). Як сховища, можуть використовуватися запасні колеса, деформовані вузли тошо.

Під час обшуку транспорту, в тому числі и причепів, потрібно звертати увагу на санвузли, системи вентиляції, опалення, баки для сміття, електроприлади, різні ніші тощо.

Особиспшй обшук затриманого проводять з метою виявлення і вилучення предметів, пов'язаних із вчиненим злочином, та його особистих речей (одягу, взуггя тощо). За необхідності особистий обшук проводять за участю лікаря з метою виявлення на тілі або в органах обшукуваного прихованих тайників.

Важливим у таких випадках є використання засобів криміналістичної техніки.

Для пошуку наркотичних засобів та психотропних речовин бажано застосовувати: службового собаку, натренованого на пошук наркотиків, металошукач, рентгенапаратуру та експрес-аналізатори для визначення наркотичного засобу.

Вилучення коштів у наркоділків

Важливим в ході проведения першочергових слідчих дій під час розслідування злочинів цієї категорії є накладення арешту на вилучені при особистому обшуку і обшуку за місцем проживания наркоділка кошти з метою з'ясування, чи не отримані вони внаслідок здійснення злочинної діяльності та забезпечення їхньої можливої конфіскації згідно з вироком суду для відшкодування заподіяної злочином шкоди і звернення в доход держави безпідставного збаСачення. Для цього необхідно перевірити банківські установи щодо наявності вкладів таких осіб, членів їхніх сімей, рідних та близьких, а також майна, страхових полісів і нерухомості. Практика свідчить, що ці вилучені кошти підтверджують злочинну діяльність наркоділків і є речовим доказом у кримінальній справі. Крім того, це приводить до виявлення в ході попереднього слідства інших фактів вчинення злочинів.

Особливості допиту свідка

Допит свідка проводиться слідчим чи особою, в провадженні якої знаходиться кримінальна справа, згідно з вимогами статей 167-170 КПК України. Перед початком допиту свідка попереджують про кримінальну відповідальність за відмову дати показания і за дачу свідомо неправдивих показань (статті 178 і 179 КК України).

Коли як свідка допитують працівника міліції, який брав участь у знешкодженні підпільної лабораторії, правові наслідки у таких випадках однакові і є доказом у кримінальній справі. В разі необхідності як свідків допитують інших працівників міліції, що були присутні під час огляду місця події, а тому в подальшому вони не можуть проводити слідство чи дізнання у цій справі.

Понятих допитують за обставинами як свідків.

Проведения допиту підозрюваного

Допит як підозрюваного затриманого збувальника або особи, що виготовляла наркотичні засоби чи психотропні речовини, проводиться згідно зі ст. 107 КПК України слідчим або особою, в провадженні якої знаходиться кримінальна справа. Перед допитом підозрюваному необхідно роз'яснити його права, а також повідомити, у вчиненні якого злочину він підозрюється. Необхідно також зважати, у якому стані перебуває підозрюваний, чи потрібна йому медична допомога або лікар. Якщо підозрюваним є неповнолітній, іноземець, інозсмсць чи особа з фізичними вадами, тоді слідство проводиться згідно з вимогами відповідних статей КПК України.

В ході допиту підозрюваного необхідно з'ясовувати:

- в яких умовах ріс та виховувався, з ким підтримує стосунки, коло його друзів, знайомих, в тому числі тих, які вживають наркотики чи психотропи;

- яка обстановка у нього в сім'ї, на роботі, за місцем проживания чи навчання;

- чи вживає наркотики або психотропні речовини, якщо так, то з якого часу, які саме, в яких дозах, періодичність та причини вживання;

- його залежність від наркотиків чи психотропів, коли востаннє він їх вживав, в якій кількості;

- джерела здобування грошей для придбання наркотиків;

- де, в кого і за яку ціну він їх купував;

- кому належить приміщення (автомобіль), де було виявлено обладнання нарколабораторії;

- кому належить вилучене обладнання та інші предмети, що використовувалися для виготовлення наркотичних засобів або психо-тропних речовин, їх призначення;

- кому належать вилучені наркотичні засоби. психотропні речовини, сировина, прекурсори та хімікати-екстрагенти;

- за яких обставин, коли, у кого, під яким приводом, в якій кількості, з якою метою було придбано обладнання, допоміжні матеріали та хімікати, їхню вартість;

- коли і за яких обставин заготовлялася та доставлялася сировина для виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин;

- хто ініціатор виготовлення синтетичннх наркотичних або психотропних речовин, які прекурсори, хімікати використовувалися;

- хто і коли монтував обладнання, з яких матеріалів та частин, хто допомагав;

- що саме виготовлялося на цьому обладнанні, за який час, технологія виготовлення, хто брав участь;

- хто навчив виготовляти наркотичні засоби і психотропні речовини, з яких джерел з хімії, фармацевтики тощо добуто

інформацію щодо виготовлення (синтезу) наркотиків і де саме (у бібліотеці, знайомих тощо);

- скільки та з якою метою було виготовлено наркотиків

або психотропів;

- кому, коли і в якій кількості збувалися виготовлені наркотичні засоби або психотропні речовин, хто брав у цьому участь, хто і як розплачувався за них;

- на що використовувалися отримані кошти.

Залежно від вживання наркотиків чи психотропних речовин за участю лікаря бажано визначити, в якому стані наркотичного сп'яніння чи абстиненції перебуває допитуваний. 3 урахуванням стану підозрюваного треба вирішити питания про його додатковий допит.

Під час допиту підозрюваного дуже важливо з'ясувати його обізнаність щодо формул хімічних реакцій, схем виготовлення (синтезу) наркотичних засобів або психотропних речовин, а також виявити місця знаходження тайників, сховищ, предметів, важливих для розслідування.

Наведений перелік питань у процесі допиту підозрюваного не є вичерпним. 3 урахуванням допитів у плані слідчих дій та оперативно-розшукових заходів висуваються верен, вирішуються питания про їхнє уточнения або розширення.

Залучення спеціалістів та експертні дії

Для издания кваліфікованої допомоги слідчий (дізнавач) під час проведения дослідчої перевірки і слідчих дій залучає відповідних спеціалістів. Вилучені наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори направляють на дослідження, а після порушення кримінальної справи разом з обладнанням - на експертизу. Залежно від обставин розслідування кримінальної справи призначають судово-хімічну, дактилоскопічну, трасологічну, почеркознавчу, судово-наркологічну, судово-психіатричну та інші види експертиз, які можуть допомогти з'ясувати певні питания.

Судово-хімічна експертиза може визначити:

I) за вилученим обладнанням:

- чи мають представлені на дослідження об'єкти спеціальне хіміко-технологічне призначення, якщо так, то яке саме?

- чи можуть представлені на дослідження об'єкти (предмети) використовуватися для рафінування, екстракції або інших дій, в результаті яких відбувається перетворення наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів на готові до використання форми наркотичних засобів чи психотропних речовин?

- чи є на представлених об'єктах (предметах) сліди (залишки, нашарування) наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів або інших речовин, якщо так, то яких і яка їхня вага?

2) за вилученими речовинами:

- чи містять представлені на дослідження об'єкти наркотичні, психотропні речовини або прекурсори, якщо так, то які саме, яка їхня вага, об'ем?

- чи мають вилучені в різних місцях або в різних осіб наркотичні засоби, психотропні речовини або прекурсори загальне джерело походження (однакові фізико-хімічні показники, якісний та кількісний склад)?

- чи виготовлені представлені на дослідження наркотичні засоби або психотропні речовини за единою технологією?

- чи використовувалася представлена на дослідження рослинна маса для виготовлення наркотиків? Чи є в ній сліди наркотичних засобів? Якщо так, то яких саме?

- чи є представлені на дослідження речовини (рідини) відходами виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин? Якщо так, то яких саме?

- який вміст наркотикоактивних компонентов у речовинах?

- чи є серед представлених об'єктів хімічні речовини, що використовуються під час виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин (яких саме), якщо так, то які і на яких стадіях вони використовуються?

3) за вилучеиими рукописами:

- чи е в рукописах описи методик виготовлення (здійснення синтезу) наркотичних засобів або психотропних речовин, якщо так, то яких саме?

- чи можливе виготовлення (здійснення синтезу) наркотичних засобів або психотропних речовин згідно з описом?

4) за показаниями затриманого, зафіксованими у протоколі:

- чи можливе виготовлення (здійснення синтезу) наркотичних засобів або психотропних речовин, згідно зі схемами та описами їхнього отримання, які викладені в протокол! допиту затриманого (підозрюваного)?

Дактилоскопічна експертиза

Може з'ясувати, чи є на представлених об'єктах придатні для ідентифікації сліди рук, якщо так, то чи належать вони підозрюваним особам?

Трасологічна експертиза

може визначити:

1) за перепаятши головками ампул з наркотиками:

- яким способом (заводським чи кустарник) запаяні головки представлених ампул?

- чи мала місце перепаювання, якщо так, то яким шляхом воно проводилося (кустарним чи промисловим)?

2) за вилучеиими упаковками наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, а також за невикориспіаними частинами такого самого матеріалу:

- чи складали раніше поліетиленові (паперові) упаковки для наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, заготовки для цих упаковок, а також обрізки аналогічних матеріалів єдине ціле?

Почеркознаеча експертиза

Призначається за рукописами текстів, авторство яких необхідно визначити. Наприклад, за схемами синтезу наркотичних засобів або психотропних речовин, хімічними формулами тощо.

Судово-психіатрична експертиза стосовно обвинуваченого (підозрюваного)

може визначити:

- чи страждала особа в період вчинення правопорушення на будь-яке психічне захворювання, чи виявляється в неї тимчасовий розлад психіки?

- чи страждає особа нині будь-яким психічним захворюванням?

- чи може особа усвідомлювати свої дії та керувати ними?

- якщо особа нині страждає на психічну хворобу, то яких медичних заходів вона потребує, і чи не мае протипоказань до цього лікування?

- якщо особа мае розлади психіки, то чи не позбавляють вони здатності усвідомлювати свої дії та керувати ними?

Судово-наркологічна експертиза   

може визначити:

- чи страждає особа на наркоманію або токсикоманію, якщо так, то чи потребує вона примусового лікування?

- чи перебуває особа тривалий час у залежності від наркотичних засобів або психотропних речовин, якщо так, то який час?

- чи заподіяна здоров'ю особи (потерпілому) шкода від вживання наркотичних засобів або психотропних речовин і який термін її лікування в подальшому від цієї залежності?

- чи потрібне особі (потерпілому) примусове лікування від вживання наркотичних засобів або психотропних речовин?

Вказаш переліки питань не є вичерпними. Залежно від обставин бажано призначати комплексні стаціонарні (судово-психіатричні, наркологічні) експертизи.

Зберігання, передавання і знищення речових доказів

Вилучені наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори до набрання законної сили вироку суду чи винесення постанови про закриття або відмову в порушенні кримінальної справи зберігаються в опечатаному металевому ящику в спеціальних приміщеннях для зберігання речових доказів органу внутрішніх справ і разом з криминальною справою до суду не направляються. Там же зберігається вилучене обладнання для їхнього виготовлення.

В окремих випадках, на вимогу судді, наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори або обладнання для їхнього виготовлення, як речові докази, з супровідним листом направляються до суду, а потім, після винесення вироку, повертаються до органу, який розслідував цю справу, для подальшого знищення чи використання згідно з вироком суду. Порядок знищення наркотиків, психотропних речовин та прекурсорів, а також обладнання для їхнього виготовлення викладено в Інструкції "Про порядок знищення вилучених із незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, використання яких у законному обігу визнано недоцільним, а також обладнання для їхнього виготовлення", затвердженій 27 червня 1995 р. спільним наказом МВС, Служби безпеки, Генеральної прокуратуру Міністерства охорони здоров'я, Міністерства юстиції та Верховного Суду України і введеній в дію з 1 серпня 1995 р.

За результатами знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів або обладнання для їхнього виготовлення складається акт, який долучається до матеріалів справи.

3 М I С Т

Загальні положения                                                          3

Оперативно-розшукові      заходи      з      виявлення підпільних нарколабораторій 8

Проведения оперативно-розшукових заходів щодо виявлення підпільних нарколабораторій    10
           Документування діяльності підпільних нарколабораторій                                                              15

Ліквідація виявленої підпільної нарколабораторії                                                              16

Проведения слідчих дій у справах про підпільні нарколабораторії                           18

Особливості огляду місця події 18

Перша допомога в разі нещасних випадків 21

Дії слідчо-оперативної групи на місці події 22

Обшук та особливості його проведения 25

Вилучення коштів у наркоділків 26
          Особливості допиту свідка                                                27

Проведения допиту підозрюваного 27

Залучення спеціалістів та експертні дії 29

Судово-хічічна експертиза 30
Дакіпшіоскопічпа експертта                                                31
Трасо.іогічна експерпшга                                                        31
Почеркознавча ексігерпшіа                                                     32
Судово-психгагпрични експерпшіа стосовно обвинуваченого (підоїрюваного)                                             32
Судово-наркологічна експертиза                                           32
            
Зберігання, передавання і знншення речовихдоказів                                                                                 33

ВИЯВЛЕННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ

ПІДПІЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ

3 ВИГОТОВЛЕННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ ТА ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН

Методичні рекомендації

Григорій Васильевич ПАСІЧНИК,

Микола Серафімович ХРУППА,

Володимир Миколайоеич ЖМНЬКО,

Олександр Григорович ДЯЧУК,

Олександр Павлович ЗАМОШЕЦЬ,

Роман Миколайоеич ПАВЛЕНКО,

Олександр Михайлович СТРІЛЬЦІВ

Підписано до друку 23. 11. 2000. Формат 84 х 108/32. Папір офсетн. Гарнітура літературна. Друк офсетн. Умовн. друк. арк. 1,09. Обл.-вид. арк. 1,29. Тираж 1500 прим. Зам. М-1087


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

19288. Технология Ethernet 175.5 KB
  Лекция 4 Технология Ethernet Построение сетей Локальная сеть Ethernet фирмы Xerox считается одной из самых удачных разработок в области ЛВС. Её эксплуатационные характеристики дешевизна и универсальность позволили завоевать ведущие позиции в области рынка сбыта. Метод дост
19289. Интеграционное оборудование 82.5 KB
  Вычислительные системы сети и телекоммуникации Лекция 5 Интеграционное оборудование В качестве средств масштабирования сетей используются такие устройства как повторители мосты коммутаторы маршрутизаторы и шлюзы. Повторители мосты коммутатор...
19290. TCP/IP как основа межсетевых коммуникаций 227 KB
  Лекция 6 TCP/IP как основа межсетевых коммуникаций Структура TCP/IP TCP/IP TCP/IP это обширное семейство протоколов которые могут использоваться в гетерогенных сетях UNIX NetWare Windows NT обеспечивая при этом маршрутизацию. TCP/IP основан на модели открытых систем и состо...
19291. Формирование IP- адресов 681 KB
  Лекция 7 Формирование IP адресов Адреса IP Семейство протоколов TCP/IP используют 32 разрядную схему адресации которая для каждого узла определяет не только его собственный адрес но и адрес сети в которой этот узел находится. Перемещение компьютеров из одной сети в ...
19292. Определение имен узлов DNS 2.69 MB
  Лекция 8 Определение имен узлов DNS Правила именования Каждый узел в Интернет имеет свой собственный уникальный адрес. Эти уникальные адреса дают возможность связываться с любым другим адресом и посылать ему сообщение. Однако человеку обычно трудно запомнить эт...
19293. Протоколы аутентификации 165 KB
  Лекция 9 Протоколы аутентификации Аутентификация пользователя применяется для обеспечения того что в сеть будет допущен только авторизованный пользователь также как и к специальным ресурсам внутри сети. Методы используемые для аутентификации пользователя это
19294. Антивирусная защита 162 KB
  Лекция 10 Антивирусная защита Существует класс программ которые были изначально написаны с целью уничтожения данных на чужом компьютере похищения чужой информации несанкционированного использования чужих ресурсов и т. п. или же приобрели такие свойства вследствие ...
19295. Служба директорий Active Directory 3.58 MB
  Лекция 11 Служба директорий Active Directory Для централизованного управления большими сетями охватывающими несколько миллионов пользователей и компьютеров и быстрого доступа к ресурсам Windows 2003 использует службу каталогов Active Directory. Под каталогом в данном случае понима...
19296. Пользователи и группы 6.31 MB
  Лекция 12 Пользователи и группы Группы Windows 2003/XP Основным инструментом для управления возможностями пользователей в Windows 2003 является понятие группы. Под группой понимается набор учетных записей пользователей. Использование групп упрощает управление ресурсами сист...