1625

Половой цикл у разных видов животных, его стадии

Доклад

Медицина и ветеринария

Половой цикл - сложный нейрогуморальный рефлекторный процесс, сопровождающийся комплексом физиологических и морфологических изменений в пол органах и во всем организме самки от одной стадии возбуждения до других.

Русский

2013-01-06

20.82 KB

45 чел.

Половой цикл у разных видов животных, его стадии

Половой цикл (у коров – 18-22сут; овец – 16-17сут; кобыл – 20-21сут; свиней – 20-21сут) - сложный нейрогуморальный рефлекторный процесс, сопровождающийся комплексом физиологических и морфологических изменений в пол органах и во всем организме самки от одной стадии возбуждения до др. В половом цикле различают 3 стадии: 1) возбуждения (у коров – 3-5дн; овец – 3-6сут; кобыл – 7-12сут; свиней – 24ч) характеризируется ярким проявлением 4 феноменов: течки, полового возбуждения (общая реакция), охоты, созревания фолликулов и овуляции. Течка - процесс выделения слизи из половых органов как следствие морфолог-х изменений пол аппарата самки. Происходят сильная гиперемия всех компонентов полового аппарата. Слизистая оболочка влагалища и мочеполового преддверия покрывается 18 - 20 слоями. Сильная гиперемия половых органов, набухание слизистая оболочки и усиленное функционирование желез Преддверия, шейки матки и труб. В период течки шейка матки раскрывается и через нее во влагалище выдел слизь, которая затем вытекает наружу. Половое возбуждение (общая реакция) - изменение в поведении самки во время стадии возбуждения, возникающее в связи с фазами созревания фолликула. Беспокойства, отказа от корма, иногда злобности, самка проявляет «интерес» к самцу, может прыгать на него или на других самок, позволяет делать на себя прыжки других самок, но садку самца на себя не допускает. Охота (у коров – 10-23ч; кобыл – 2-12сут; свиней – 40ч) - положительная сексуальная реакция самки на самца, т. е. проявление у самки пол рефлекса, выражающегося в своеобразном ее поведении в присутствии самца. Во время охоты самка стремится приблизиться к самцу, принимает позу для пол акта, часто производит акт мочеиспускания, завершающийся ритмичными сокращениями половых губ, допускает садку и коитус. Процесс вскрытия созревшего фолликула и выводится из него яйцевой клетки называется овуляцией (у коров – ч/з 10-15 ч после окончания охоты; овец – 27-31ч; кобыл – в конце охоты; свиней – 24-48ч); 2) торможения (у коров – 1-3сут; кобыл – 2-8сут; ) стадия ослабления признаков пол возбуждения и течки. Безразличным отношением к самцу; на месте овулировавшего фолликула развивается желтое тело. Самка становится агрессивно настроенной к самцу. С ослаблением гиперемии уменьшается объем всех участков пол аппарата. Шейка матки закрывается, слизь не выделяется, железы пол аппарата претерпевают обратное развитие и 3) уравновешивания (у коров – 6-14дн; кобыл – 4-17сут;) наступает после стадии торможения пол процессов и длится до наступления новой, очередной стадии возбуждения. В эту стадию общее состояние самки уравновешено, у нее безразличное или отрицательное отношение к самцу (отсутствие охоты), в яичниках им фолликулы и желтые тела. Шейка матки закрыта.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25197. Концепції комунікативно-структурованого життєсвіту за Ю.Габермасом 35 KB
  Габермас виходить з концепції суспільної еволюції де суспільний розвиток постає у формі руху від родовогоархаїчного до традиційногодержавноорганізованого а потім до модерногокапіталістичного суспільства. Концепція життєсвіту дістає своє втілення в архаїчних суспільствах де структури нормативної інтеграції опосередковані мовленнєвою комунікацією водночас становлять системні структури. Системні механізми в цих суспільства невіддільні від соціальноінтегративних інституцій заснованих на життєвому світі. За умов традиційного...
25198. Пізнання та інтерес Техніка та наука як ідеологія Теорія комунікативної дії 1981 Моральна свідоміст 32.5 KB
  Концепція комунікативноструктурованого життєвого світу Габермаса Осн. Продовжуючи традицію внутрішнього взаємозв'язку між структурами життєвого світу і структурами мови традицію що сягає ще філософії Гумбольдта Г. зауважує що для самого життєвого світу мова і культура є конститутивними .досліджує шлях уречевлення комунікації визначаючи його як роз'єднання системи і життєвого світу.
25199. Поняття феномену в феноменологічній філософії 24 KB
  Він розрізняв даності зовнішнього досвіду фізичні феномени та безпосередньо очевидні психічні феномени які інтенційно містять у собі весь предмет. Феномени не подвоюють світ як деякі це вважають. Навпаки феномени показують виявляють себе як деяку цілісно схоплену одиницю.
25200. М. Вебер «Протестантська етика та дух капіталізму» 35 KB
  Вебер Протестантська етика та дух капіталізму М. Вебер один з найвизначніших соціологів автор роботи Протестантська етика та дух капіталізму 1907 яка вважається однією з найкращих з аналізу причин виникнення сучасного капіталізму. Щодо духу капіталізму то під ним Вебер розуміє комплекс звязків що існують в історичній дійсності які ми розглядаємо як єдине ціле під кутом їх культурного значення. Риси капіталізму можна побачити ще в Древньому Китаї Індії Вавилоні.
25201. Суперечка між західниками та слов’янофілами 26.5 KB
  Суперечка між західниками та словянофілами західники виступали за ліквідацію кріпосного права і розвиток Росії за західним взірцем Герцен Огарев розвиток ідей Просвітництва словянофіли обґрунтування необхідності особливого порівняно з західноєвропейським самобутнього шляху розвитку Росії Киреевский Хомяков основою суспільного життя вважали релігію а саме православя Лише народи що сповідують православя і перш за все росіяни можуть розраховувати на прогрес а інші народи лише тією мірою якою вони сприймуть православну...
25202. Емпіризм і Раціоналізм у філософії Нового часу 26.5 KB
  Емпіризм філософський напрям що визнає чуттєвий досвід джерелом знань і вважає що зміст знання може бути представлен в досвіді або зводитись до нього. Емпіризм зіштовхнувся з труднощами виокремлення вихідних компонентів досвіду і реконструкції на цій основі усіх видів і форм знання. Його девізом було знання сила тому головними методами пізнання він вважав спостереження аналіз експеримент порівняння. Джерелом пізнання людини є враження відчуттів які виникають під впливом матеріальних обєктів.
25203. Філософія неогегельянства 28.5 KB
  Центральний пункт гегелівської діалектики вчення про протилежності оцінюється як хибне МакТаггарт. Абсолютний дух розглядається як сукупність індивідуальних свідомостей МакТаггарт як вища форма індивідуальності Бозанкет.
25204. І.Кант Пролегомени до всякої майбутньої метафізики 29.5 KB
  Сутність метафізики: розум займається виключно самим собою і знайомство з обєктами які набуваються безпосередньо від роздумів над своїми власними поняттями не потребуючи для цього досвіду взагалі; таке пізнання не виводиться з досвіду. Кожний окремий досвід є тільки частина всієї сфери досвіду але саме абсолютне ціле всього досвіду не є досвід і тим не менш складає проблему для розуму. Поняття ж розуму мають повноту тобто збираючу єдність усього можливого досвіду і стають трансцендентними. Таким чином як розсудок потребує для досвіду...
25205. Постсруктуралізм як самокритика структуралізму 28 KB
  критика авторасубєкта і літературного твору в якості його продукту. Якщо для структуралізму структура це самодостатнє ціле яке не потребує ні адресата ні комунікативної ситуації ні автора автор лише простий виконавець структурних приписів то з позиції П. проголошує війну на два фронти і проти структури і проти автора які пригнічують будьяку різноманітність і різнобарвя дійсності. протиставив принцип багатозначного прочитання твору; а структуралістському розчиненню автора в мові його розєднанню на множину дискурсивних...