1628

Понятие о естественном осеменении животных

Доклад

Медицина и ветеринария

Естественное осеменение в половые - комплекс условных и безусловных рефлексов обеспечения, выделения спермы из органа самца в половые органы самки.

Русский

2013-01-06

20.15 KB

11 чел.

Понятие о естественном осеменении животных

Естественное осеменение в половые - комплекс условных и безусловных рефлексов обеспечения, выделения спермы из органа самца в половые органы самки. Для осуществления полового акта необходим непосредственный контакт самца и самки. ЕО- делится на у домашних животных при ЕО с влагалищно-маточным типом осеменения у животных половой акт не большой, объем эякулята небольшой, концентрация спермиев в высокая, придаточные половые железы вырабатывают небольшое количество спермии, животные с маточным типом осеменения сперма поступают в матку самки, продолжительность полового акта значительная, объем эякулата большой, концентрация спермиев низкая.

Происходит при половом акте, т. е. при контакте самки и самца, когда проявляется весь комплекс половых рефлексов, характерных для спаривания. Основными способами естественного осеменения являются ручная, варковая, вольная случки.

Ручная случка — спаривание происходит под наблюдением обслуживающего персонала. Она дает возможность подбирать маток и производителя по намеченному плану и в определенные сроки; регулировать половую нагрузку на производителя; предупреждать появление половых заразных болезней, так как самки и самцы перед спариванием осматриваются ветспециалистом; точно учитывать приплод от родителей.

Варковая случка заключается в том, что самку в охоте и самца ставят в отдельное помещение (варок, баз, загон, клетка) и оставляют на некоторое время. Недостаток этого способа в том, что производитель несколько раз осеменяет одну и ту же самку.

Вольная случка — производитель постоянно находится в табуне, стаде или отаре на пастбище и осеменяет пришедших в охоту самок. Такая случка затрудняет племенную работу, производители быстро теряют потенцию, а также возможно распространение заразных болезней.

Половой акт у животных с влагалищным типом осеменения (корова, овца, коза, крольчиха) длится всего 1 — 3 с (после введения полового члена во влагалище делается один резкий толчок); у животных с маточным типом осеменения (лошадь, свинья, собака) во время полового акта сперма попадает непосредственно в матку. Продолжительность полового акта у лошадей составляет 15 —30 с, у свиней — 7—10 мин, у собак («склещивание») — 10 — 45 мин.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65602. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ОТРИМАННЯ ЦИНКОВОГО КУПОРОСУ ІЗ ЦИНКОВМІСНИХ ШЛАМІВ СТІЧНИХ ВОД 2.47 MB
  Відповідно до державних програм України що стосуються охорони навколишнього середовища за напрямком Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці промисловості та агропромисловому комплексі робота виконана в рамках...
65603. Стан регуляторних та захистно-пристосувальних механізмів плода при загрозі недоношування 272.5 KB
  Актуальність дослідження обумовлена тим фактом, що в перiод демографiчної кризи, яка вiдмiчається сьогоднi в Українi, проблема невиношування вагiтностi є не тiльки медичною, але i соцiальною, так як це - один з резервiв пiдвищення народжуваностi...
65604. ПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ФУНКЦІОНАЛЬНО- ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ 274.5 KB
  У системі виробничо-господарської діяльності машинобудівного підприємства важливе місце має інтеграція функціонального та процесного підходів до управління витратами, яка забезпечує організацію контролю за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.
65605. ПАРТІЙНО-ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНСЬКІЙ СРР (1919 – 1929 рр.) 157 KB
  Актуальність теми посилюється тим що сучасна Україна проголошена соціальною державою де охорона життя та здоров'я населення визначена одним з пріоритетних напрямків діяльності країни та суспільства.
65606. ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ РОЗВ’ЯЗУВАТИ СИТУАТИВНІ ЗАВДАННЯ 189 KB
  Реформування освітньої галузі у тому числі вищої економічної освіти зумовлене суттєвою трансформацією соціальноекономічної сфери та інноваційними процесами що відбуваються в європейському й світовому освітньому просторі.
65607. ФІЛОСОФСЬКО – ОСВІТНІЙ ВИМІР РАЦІОНАЛЬНОГО ПІЗНАННЯ 274 KB
  Перевизначення статусу раціонального пізнання в системі пізнавальної діяльності людини у звязку з розгортанням інформаційної революції та відповідною кризою класичної концепції раціональності разом із виявленням буттєвої небезпечності гіпертрофованої експансії...
65608. Закономірності впливу складу та способу отримання вибухової композиції і полімерного носія на властивості детонуючого хвилеводу 597.41 KB
  Таким чином задачею роботи є виявлення закономірностей що повязують склад та будову полімерної оболонки хвилеводу технологічні параметри її одержання та особливості порошків вибухових речовин з функціональними характеристиками ДХ.
65609. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ ОТВОРІВ ДЕТАЛЕЙ МАШИН З НАПЛАВЛЕННЯМ ВИСОКОВУГЛЕЦЕВИХ ПОКРИТТІВ 9.13 MB
  В багатьох деталях сучасних машин і апаратів отвори складають до 70% оброблюваних поверхонь. Від їх властивостей та точності в значній мірі залежить якісне виконання службового призначення та надійність всього механізму.
65610. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОКАРНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ З ВАЖКООБРОБЛЮВАНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ МОТС 5.84 MB
  Їхній сприятливий вплив на процес різання пов'язаний в основному із зниженням температури в зоні різання та зменшенням тертя між робочими поверхнями ріжучого інструменту стружкою що виникає та обробленою поверхнею.