16292

Анализ работы счётчиков

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа № Тема: Анализ работы счётчиков Цель: Исследовать работу счётчиков с помощью программы EWB. Программное обеспечение:Windows EBW. Вопросы для повторения: 1.Что такое счётчик 2.Как классифицируется счётчики 3.Принцип работы суммирующего и вычитающ...

Русский

2013-06-20

30.5 KB

3 чел.

Лабораторная работа №

Тема: Анализ работы счётчиков

Цель: Исследовать работу счётчиков с помощью программы EWB.

Программное обеспечение:Windows, EBW.

Вопросы для повторения:

1.Что такое счётчик?

2.Как классифицируется счётчики?

3.Принцип работы суммирующего и вычитающего счётчиков.

Теоретическая часть:

Счётчик представляет собой устройство, предназначенное для подсчета числа сигналов, поступающих на его вход и фиксации этого числа в виде кода, хранящегося в триггерах. Количество разрядов счётчика определяется наибольшим числом, которое должно быть получено в каждом конкретном случае. Для счёта и выдачи результатов в счётчике имеется один вход и число выходов в зависимости от количества разрядов.

Счётчики подразделяются:

По целевому назначению на простые (суммирующие и вычитающие) и реверсивные. Суммирующий счётчик предназначен для выполнения счёта в прямом направлении. Вычитающий счётчик предназначен для работы в режиме вычитания.

По способу организации счёта счётчики подразделяются на синхронные и асинхронные.

По способу организации цепей переноса между разрядами различают счётчики с последовательным, параллельным и частично-параллельным переносом (только в группах разрядов).

Принцип работы счетчика прямого счёта с последовательным переносом:

До начала работы все триггеры установлены в состоянии «0». При поступлении первого импульса на вход счётчика триггер 1 перейдёт в состояние «1».В счётчике зафиксируется число 0001. Второй импульс, пришедший на вход счётчика, переведёт триггер 1 в состояние «0». При этом возникнет импульс переноса, который переведет триггер 2 в состояние «1». В счётчике фиксируется число 0010. После третьего импульса триггер 1 вновь перейдёт  в состояние «1», а остальные триггеры останутся в прежнем состоянии. С приходом четвёртого импульса триггер 1 перейдёт в состояние «0», а возникший импульс переноса поступит на триггер 2 и также переведёт его в состояние «0». В свою очередь на выходе триггера 2 тоже возникнет перенос в результате которого триггер 3 перейдёт в состояние «1» в счётчике появиться число 100. Так счёт будет продолжаться до тех пор пока счётчик не отсчитает максимально возможное для четырёх разрядов число 1111.

Ход работы:

  1.  Проанализировать работу счётчика

  1.  Зарисовать временную диаграмму, составить таблицу истинности.
  2.  Сделать вывод.

Литература: В.В. Стрыгин, Л.С. Щарев гл.

Составил преподаватель Ломака Н.Е.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47767. Ситуаційний і диспозиційний підходи у психології особистості 259.5 KB
  Кожна людина у силу свої індивідуальних властивостей особливостей онтогенезу соціалізації стає самостійним суб’єктом діяльності сфера активності якого соціально обумовлена. Коли йдеться про передбачуваність поведінки то маються на увазі не окремі поведінкові реакції і не вся діяльність в цілому а вчинки і система вчинків суб’єктом яких є особистість як соціальна індивідуальність. Це система структурована за ступенем узагальненості – від зв’язків особистостісуб’єкта до всієї дійсності до зв’язків з її окремими сторонами і...
47768. Загальна характеристика царства Тварин 3.62 MB
  Амеба не має постійної форми тіла що пояснюється здатністю плазми скорочуватись та відсутністю оболонки. Цисти зовні мають різноманітні випини можуть чіплятися наприклад до тіла водоплавних птахів що сприяє поширенню виду. Ектоплазма утворює пелікулу під якою містяться дуже тонкі скоротливі волоконця – міонеми розміщені у напрямку поздовжньої осі тіла. Відрізняються кулястою формою тіла тонкими довгими псевдоніжками що розходяться від клітини радіально а також наявністю черепашки з карбонату кальцію та органічних речовин або...
47769. Житлове право. Курс лекцій 1.5 MB
  У вузькому значенні житлове право традиційно розглядається як частина цивільного права яка врегульовує правові відносини які виникають в процесі користування жилими приміщеннями. Так наприклад для відносин користування жилими приміщеннями характерним є цивільноправовий метод регулювання рівність сторін їх майнова самостійність; для відносин розподілу надання житла управління житловим фондом інших відносин організаційного та управлінського характеру – метод адміністративноправового регулювання метод владипідпорядкованості. Таким...
47770. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ. ОПОРНИЙ КОНСТПЕКТ ЛЕКЦІЙ 1.3 MB
  Аналіз і прогнозування фінансового стану підприємства та оцінювання його інвестиційної привабливості . Методологічні засади інвестиційного аналізу Інвестиції у виробництво та у ринки збуту створюючи умови для підвищення якості продукції мінімізації витрат збільшення обсягів продажу забезпечують підвищення конкурентоспроможності підприємства. Цілі що їх за інвестування ставить перед собою підприємство відповідають стратегічним для великих проектів і тактичним для малих проектів цілям підприємства на ринку. До таких цілей можна...
47771. Курс лекцій. Порядок розгляду господарських спорів у міжнародних судах 829 KB
  Зуєва – кандидат юридичних наук доцент кафедри цивільноправових дисциплін Академії митної служби України. 120 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 149 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Докорінні зміни що сталися у політичному й економічному житті незалежної України призвели до формування принципово нової порівняно з радянським періодом системи зовнішньоекономічних зв’язків. Конституція України: Закон України від 28.
47772. Поняття і ознаки місцевого самоврядування в Україні 429.5 KB
  Поняття і ознаки місцевого самоврядування в Україні Місцеве самоврядування – це комплексне багатоаспектне явище яке ще не має досить точного і єдиного наукового визначення. Спільним для різних концепцій є розгляд місцевого самоврядування в якості основоположної засади конституційного ладу тобто в ролі одного з визначальних принципів організації та здійснення влади в суспільстві й державі який полягає у встановленні децентралізованої системи управління фінансово і організаційно відокремленої від державних органів. Конституційний принцип...
47773. ТРУДОВЕ ПРАВО. КУРС ЛЕКЦІЙ 975.5 KB
  У лекціях коротко і доступно викладено основні положення трудового права з використанням нормативноправових актів станом на 01 березня 2011 року. Загальна частина трудового права. Особлива частина трудового права. Джерелами трудового права є Кодекс законів про працю України закони та підзаконні акти України а також міжнародні акти ратифіковані Верховною Радою України.
47774. Екологія. Раціональне природокористування 1.08 MB
  Курс лекцій підготовлений відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напрямку 0501 – “Економіка і підприємництво” з врахуванням вимог Болонської декларації.
47775. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В КОРПОРАЦІЯХ 149.5 KB
  ПІДПРИЄМСТВА КОРПОРАТИВНОГО ТИПУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ОБЛІКУ І ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ. Згідно з юридичним об’єднанням підприємств: або активи та зобов’язання одного підприємства передаються іншому підприємству а перше підприємство ліквідується; б або активи та зобов’язання обох підприємств передаються новому підприємству а обидва попередні підприємства ліквідуються. 2 економічне об’єднання що є наслідком придбання поглинання за якого підприємства після об’єднання залишаються самостійними юридичними одиницями. У результаті...