16354

ИСПЫТАНИЕ АСИНХРОННОЙ МАШИНЫ В РЕЖИМЕ ГЕНЕРАТОРА

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

ИСПЫТАНИЕ АСИНХРОННОЙ МАШИНЫ В РЕЖИМЕ ГЕНЕРАТОРА. ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Ознакомиться на разобранном образце по учебнику и конспекту лекций с конструкцией асинхронной машины. Получить практические навыки перевода асинхронной машины из двигател...

Русский

2013-06-20

318 KB

15 чел.

PAGE  2

ИСПЫТАНИЕ АСИНХРОННОЙ МАШИНЫ В РЕЖИМЕ ГЕНЕРАТОРА

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

1.1. Ознакомиться на разобранном образце, по учебнику и конспекту лекций с конструкцией асинхронной машины.

1.2. Получить практические навыки перевода асинхронной машины из  двигательного режима  в генераторный режим работы параллельно с сетью.

1.3. На основе экспериментальных данных рассчитать и построить   механическую характеристику асинхронной машины, работающей в режиме двигателя и в генераторном режиме параллельно с сетью.

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

        2.1. Для определения  механической мощности Р2 и потерь в   асинхронной машине ΔРт.ам.  и нагрузочной машине постоянного тока ΔРт.мпт использовать их упрощенные энергетические диаграммы.   

2.2. Поскольку номинальная мощность исследуемого асинхронной машины М и нагрузочной машины постоянного тока G примерно равны, считать равными и  потери в них ΔРт.ам. = ΔРт.мпт .

2.3. Момент на общем валу двигателя и генератора определять из условия    Ммпт = Мам = Р2/;

2.4. Критическое скольжение Sкр и критический момент Мкр для расчета механических характеристик определить используя упрощенную формулу Клосса и по две пары значений (Мам1; S1) и (Мам2; S2) полученных экспериментально для генераторного и двигательного режимов АМ.

   2.5. Для расчета механических характеристик в генераторном и двигательном режимах работы АМ воспользоваться упрощенным уравнением Клосса: М = 2Мкр/(Sкр/S +S/Sкр), и зависимостью скорости вращения ротора от скольжения  n = nc (1-S), где  nc=1500об/мин– частота вращения поля статора.

  2.6. При снятии опытных данных необходимо провести опыт, при котором мощность  асинхронной машины равна нулю, а скорость ротора n = 1500 об/мин (точка холостого хода ).

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА

Таблица

Измеряемые

параметры

1

2

3

4

Пост.

ток

Ток якоря МПТ, А

Ia

2,8

1,6

-0,4

-1,2

Напряжение МПТ, В

Ua

90

95

-73

-60

Эл. мощность МПТ, Вт

Pмпт

252

152

29,2

72

Потери в МПТ, Вт

ΔPт.мпт

110,4115427

73,4019238

29,56729559

54,9326674

Переменный ток

Линейное напряжение АМ, В

Uл

224

226

226

226

Ток АМ, А

Iл

0,5875

0,46

0,3975

0,675

Мощность АМ, Вт

P1

18

3

51

105

Число оборотов АМ, об/мин

n

1600

1560

1450

1350

Скольжение АМ,

S

-0,06667

-0,04

0,033333333

0,1

Коэф. мощности АМ,

cos

0,136778116

0,02885725

0,567707464

0,68829892

Потери в АМ, Вт

ΔPт.ам

110,4115427

73,4019238

29,56729559

54,9326674

Мех. мощность АМ, Вт

Р2

-141,5884573

-78,5980762

58,76729559

126,932667

КПД АМ,%

-22,01938995

-6,61104275

66,52806653

69,7948664

Момент АМ, Н•м

Мам

-0,845043857

-0,48112586

0,387025059

0,89786495

Скорость ротора, рад/сек

167,5516082

163,362818

151,8436449

141,371669

Рабочие характеристики


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

35304. Тема: Метод РунгеКутта вирішення задачі Коші. 38 KB
  h void min {int in; double hbdely; doublek = new double [4]; doublex=new double [n]; doubley=new double [n]; cout Vvedite bh endl; cin ; cin b; cin h; cout Vvedite y[0] endl; cin y[0]; n=b h; x[0]=; cout x y ; cout endl; cout ; cout endl; fori=0;i =n;i { k[0]=hx[i]x[i]2y[i]; k[1]=hx[i]h 2x[i]h 22y[i]k[0] 2; k[2]=hx[i]h 2x[i]h 22y[i]k[1] 2; k[3]=hx[i]hx[i]h2y[i]k[2]; dely=k[0]2k[1]2k[2]k[3] 6; x[i1]=x[i]h;...
35305. Основи трудового права України, Поняття, сторони, умови та види трудового договору 88 KB
  Право громадян України на працю, тобто на одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державою мінімального розміру, - включаючи право на вільний вибір професії, роду занять і роботи, забезпечується державою.
35306. Основи цивільного та сімейного права України 97 KB
  Цивільне право як галузь права – це сукупність встановлених чи санкціонованих державою цивільно-правових норм, що відображають інтереси окремих осіб (громадян, організацій) як членів суспільства, сприяють, на основі їх волевиявлень, досягненню цілей, що не суперечать закону, забезпечують можливість для задоволення духовних потреб громадян, а також захист їх інтересів.
35307. Основи адміністративного права України. Поняття, предмет, джерела, система адміністративного права України 29.54 KB
  Адміністративне право – це галузь права, яка регулює суспільні відносини в сфері виконавчої та розпорядчої діяльності органів державної виконавчої влади, а також інших державних органів в процесі здійснення їх владних повноважень.
35308. Теорія, основи розрахунку і аналіз роботи тракторів і автомобілів 2.18 MB
  Способи раціонального комплектування і використання машин.чо-тракторних агрегатів (МТА) вивчаються в курсі експлуатації МТА. Однак для успішного оволодіння цим курсом і згаданими способами необхідно добре знати властивості машин
35309. Основи господарського права України 89 KB
  Господарське право – це галузь права, система правових норм, що регулюють відносини з приводу безпосереднього здійснення господарської діяльності, використання результатів господарської діяльності та керівництво господарською діяльністю органами державної влади та місцевого самоврядування
35310. Основи кримінального права України. оняття злочину та його ознаки 134 KB
  Кримінальне право як галузь права — це сукупність юридичних норм (кримінальних законів), встановлених найвищим органом законодавчої влади (Верховною Радою України) або всеукраїнським референдумом, що визначають, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покарання підлягають застосуванню до осіб, що їх вчинили.
35311. Основи теорії держави та права. Правові відносини 94 KB
  Найхарактернішою ознакою соціальних норм є нормативність: по-перше, вони є правилами поведінки, тобто вказують, як варто себе вести у тій чи іншій конкретній ситуації; по-друге, вони є правилами загального характеру, для них характерна багаторазовість застосування, тривалість дії, невизначеність адресата (адресуються всім, хто може опинитись у визначених соціальними нормами умовах).
35312. Основи конституційного права України. Загальна характеристика органів державної влади в Україні 92 KB
  Верховна Рада є загальнонаціональним представницьким органом державної влади. Український парламент складається з 450 народних депутатів, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років.