16405

Финансовые функции Excel ПЛПРОЦ, ОСНПЛАТ

Контрольная

Информатика, кибернетика и программирование

Финансовые функции Excel ПЛПРОЦ ОСНПЛАТ. Рассмотрим пример вычисоения основных платежей платы по процентамобщей ежегодной платы и остатка долга на примере ссуды 100000руб. на срок 5 лет при годовой ставке 2 представленной на рисунке: Ежегодная плата вычисляется в ячей

Русский

2013-06-20

71 KB

31 чел.

Финансовые функции Excel ПЛПРОЦ, ОСНПЛАТ.

Рассмотрим пример вычисоения основных платежей, платы по процентам,общей ежегодной платы и остатка долга на примере ссуды 100000руб. на срок 5 лет при годовой ставке 2%, представленной на рисунке:

Ежегодная плата вычисляется в ячейке В3 по формуле =ППЛАТ(Процент;Срок;-Размер_ссуды), где ячейки В1, В2 и В4 имеют имена: Процент, Срок и Размер_ссу-ды. Присвоение имени ячейке осуществляется с помощью команды Вставка|Имя |Присвоить. За первый год плата по процентам в ячейке В7 вычисляется по формуле: =D6*Процент.

Основная плата в ячейке С7 вычисляется по формуле: =Ежегодная_плата-B7, где Ежегодная_плата – имя ячейки В3. Остаток долга в ячейке D7 вычисляется по формуле: =D6-C7.

В оставшиеся годы эти платы определяются с помощью протаскивания маркера заполнения выделенного диапазона В7:D7 вниз по столбцам. Отметим, что основную плату и плату по процентам можно было непосредственно найти с помощью функций ОСНПЛАТ и ПЛПРОЦ, соответственно.

Функция ПЛПРОЦ возвращает платежи по процентам за данный период на основе периодических постоянных выплат и постоянной процентной ставки. Синтаксис:

ПЛПРОЦ (ставка; период; кпер; нз; бз; тип).

Функция ОСНПЛАТ возвращает величину выплаты за данный период на основе периодических постоянных платежей и постоянной процентной ставки. Синтаксис:

ОСНПЛАТ (ставка; период; кпер; нз; бз; тип).

Аргументы функций ПЛПРОЦ и ОСНПЛАТ:

ставка

процентная ставка за период

период

период, за который требуется найти прибыль (должен находиться в интервале от 1 до кпер)

кпер

общее число периодов выплат

выплата

величина постоянных периодических платежей

нз

текущее значение, т.е. общая сумма, которую составят будущие платежи

бз

будущая стоимость или баланс наличности, который нужно достичь после последней выплаты; если аргумент бз опущен, он полагается равным 0

тип

число 0 или 1, обозначающее, когда должна происходить выплата; если тип равен 0 или опущен, то оплата производится в конце периода, если 1 – то в начале периода

Функций ПЛПРОЦ и ОСНПЛАТ тесно связаны между собой, а именно

ПЛПj=iBj-1, ОСНПj=A – ПЛПj, Bj= Bj-1ОСНПj при j [0,n],

где j  номер периода, n – кпер, ПЛПj, ОСНПj, Bj – это ПЛПРОЦ, ОСНПЛАТ и остаток долга, соответственно, за j-ый период, ПЛП0=0, ОСНП0=0, B0=нз, А – величина выплаты за один период годовой ренты на основе постоянных выплат и постоянной процентной ставки, вычисляемая с помощью функции ППЛАТ.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

2341. Російська панславістська, польська федеративна й українська слов’янофільська теорії. 19.65 KB
  Мета: Проаналізувати суть російського панславізму, польського федералізму, українського слов’янофільства; визначити складові ідеї соборності українських земель, вивчити релігійно-конфесійні проблеми в національному питанні.
2342. Українські землі у складі Російської імперії. 48.5 KB
  Мета: охарактеризувати стан українських земель наприкінці XVIII – у першій третині XIX ст., вивчити адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських земель у складі Російської імперії; висвітлити процес включення українських земель до складу Російської імперії.
2343. Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії 45.5 KB
  Мета: вивчити адміністративно-територіальний устрій, соціальний та національний склад західноукраїнських земель, довести колоніальний характер політики австрійського уряду щодо українців; визначити роль реформ Марії-Терезії та Йосипа II у розвитку економічного й суспільного життя Галичини та Буковини.
2344. Вплив міжнародних відносин на розвиток українських земель у першій третині XIX ст 38 KB
  Мета: проаналізувати місце України в системі міжнародних відносин на початку XIX ст., висвітлити процес колонізації Російською імперією відвойованих у Туреччини українських земель, довести, що Україні відводилося у планах Наполеона I Бонапарта місце колонії, дослідити внесок українців у розгром наполеонівських військ, довести, що доля Азовського козацького війська була закономірним наслідком колонізаторської політики російського царизму щодо українства.
2345. Початок національного відродження 54 KB
  Мета: ознайомити учнів із процесом розвитку національної ідеї в суспільно-політичному русі України першої половини XIX ст. та внеском її видатних представників у цей процес, ознайомити учнів із діяльністю українського дворянства щодо відновлення автономних прав України наприкінці XVIII ст.
2346. Поширення ідей Просвітництва в Західній Україні. 19.27 KB
  Мета: з’ясувати характер суспільно-політичного життя та витоки національного відродження на західноукраїнських землях наприкінці XVIII – на початку XIX ст., довести, що діяльність Руської трійці була виявом галицько-українського відродження; з’ясувати, чому альманах Русалка Дністрова називають “політичним маніфестом українства”.
2347. Російський визвольний та польський національно-визвольний рухи на українських землях у 20-30-ті роки XIX ст. 20.71 KB
  Мета: розкрити причини поширення західноєвропейських революційних ідей в Україні та створення масонських лож в Україні, проаналізувати діяльність декабристів в Україні та історичне значення декабристського руху для України, довести, що Польське повстання 1830-1831 рр. мало антиколоніальний і антифеодальний характер.
2348. Формування модерної української нації. Теорія та суспільні виклики першої половини XIX ст 37.5 KB
  Мета: провести підсумкове оцінювання знань як кінцевий етап оцінювання знань з тем Вступ. Формування модерної української нації. Теорія та суспільні виклики першої половини XIX ст., Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці XVIII – у першій третині XIX ст., оцінити рівень навчальних досягнень учнів та перевірити уміння застосовувати нубуті знання.
2349. Історія України у визначеннях, таблицях і схемах 7-9 класи 44.9 MB
  Київська Русь та Галицько-Волинська держава. Національно-визвольна війна та відродження Української держави. Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ століття. Культура України другої половині ХІХ століття.