16405

Финансовые функции Excel ПЛПРОЦ, ОСНПЛАТ

Контрольная

Информатика, кибернетика и программирование

Финансовые функции Excel ПЛПРОЦ ОСНПЛАТ. Рассмотрим пример вычисоения основных платежей платы по процентамобщей ежегодной платы и остатка долга на примере ссуды 100000руб. на срок 5 лет при годовой ставке 2 представленной на рисунке: Ежегодная плата вычисляется в ячей

Русский

2013-06-20

71 KB

30 чел.

Финансовые функции Excel ПЛПРОЦ, ОСНПЛАТ.

Рассмотрим пример вычисоения основных платежей, платы по процентам,общей ежегодной платы и остатка долга на примере ссуды 100000руб. на срок 5 лет при годовой ставке 2%, представленной на рисунке:

Ежегодная плата вычисляется в ячейке В3 по формуле =ППЛАТ(Процент;Срок;-Размер_ссуды), где ячейки В1, В2 и В4 имеют имена: Процент, Срок и Размер_ссу-ды. Присвоение имени ячейке осуществляется с помощью команды Вставка|Имя |Присвоить. За первый год плата по процентам в ячейке В7 вычисляется по формуле: =D6*Процент.

Основная плата в ячейке С7 вычисляется по формуле: =Ежегодная_плата-B7, где Ежегодная_плата – имя ячейки В3. Остаток долга в ячейке D7 вычисляется по формуле: =D6-C7.

В оставшиеся годы эти платы определяются с помощью протаскивания маркера заполнения выделенного диапазона В7:D7 вниз по столбцам. Отметим, что основную плату и плату по процентам можно было непосредственно найти с помощью функций ОСНПЛАТ и ПЛПРОЦ, соответственно.

Функция ПЛПРОЦ возвращает платежи по процентам за данный период на основе периодических постоянных выплат и постоянной процентной ставки. Синтаксис:

ПЛПРОЦ (ставка; период; кпер; нз; бз; тип).

Функция ОСНПЛАТ возвращает величину выплаты за данный период на основе периодических постоянных платежей и постоянной процентной ставки. Синтаксис:

ОСНПЛАТ (ставка; период; кпер; нз; бз; тип).

Аргументы функций ПЛПРОЦ и ОСНПЛАТ:

ставка

процентная ставка за период

период

период, за который требуется найти прибыль (должен находиться в интервале от 1 до кпер)

кпер

общее число периодов выплат

выплата

величина постоянных периодических платежей

нз

текущее значение, т.е. общая сумма, которую составят будущие платежи

бз

будущая стоимость или баланс наличности, который нужно достичь после последней выплаты; если аргумент бз опущен, он полагается равным 0

тип

число 0 или 1, обозначающее, когда должна происходить выплата; если тип равен 0 или опущен, то оплата производится в конце периода, если 1 – то в начале периода

Функций ПЛПРОЦ и ОСНПЛАТ тесно связаны между собой, а именно

ПЛПj=iBj-1, ОСНПj=A – ПЛПj, Bj= Bj-1ОСНПj при j [0,n],

где j  номер периода, n – кпер, ПЛПj, ОСНПj, Bj – это ПЛПРОЦ, ОСНПЛАТ и остаток долга, соответственно, за j-ый период, ПЛП0=0, ОСНП0=0, B0=нз, А – величина выплаты за один период годовой ренты на основе постоянных выплат и постоянной процентной ставки, вычисляемая с помощью функции ППЛАТ.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47913. Призначення випробувань, впливаючі фактори при експлуатації РЕМА і ЕОЗ 1.59 MB
  Призначення випробувань впливаючі фактори при експлуатації РЕМА і ЕОЗ. Слід виділити три групи завдань вирішуваних проведенням випробувань: здобуття емпіричних даних необхідних для проектування апаратури; встановлення відповідності виробу проектним вимогам; визначення граничного стану ЕА. Цілі випробувань не постійні: вони міняються на різних етапах проектування і виготовлення апаратури. Перерахуємо основні цілі випробувань ЕА : Експериментальне підтвердження теоретичних розрахунків прийнятих допущень і гіпотез заданих показників якості...
47914. Сучасний стан охорони праці в Україні. Мета та завдання дисципліни Основи охорони праці 19.12 MB
  Виявити мету та завдання дисципліни Основи охорони праціâ€œ. Визначити правові та організаційні питання охорони праці. Сучасний стан охорони праці в Україні.
47916. Звітність підприємства. Методичні вказівки 334 KB
  Звіт про рух грошових коштів Тема 5 Звіт про власний капітал Тема 6. Фінансова бухгалтерська звітність документи які містять інформацію про фінансовий стан результати діяльності про рух грошових коштів підприємства за звітний період і тому подібне. № 2 Звіт про рух грошових коштів ф. № 4 представляється за станом на 31 грудня Звіт про рух грошових коштів ф.
47917. СУТЬ І ЗМІСТ МАРКЕТИНГУ 1.29 MB
  За ним маркетинг це: спрямування ділового мислення інтегрована орієнтована на споживача і кінцевий результат діяльність фірми довгостроковий максимальний прибуток від реалізації її продукції філософія ділової активності бізнесу в умовах ринкових відносин і конкуренції; оснований на точному знанні передбаченні та врахуванні вимог ринку і побажань споживачів комплекс науково обгрунтованих уявлень про управління виробничозбутовою діяльністю фірми в умовах ринкових відносин; Більш конкретним є функціональний підхід до розуміння...
47918. Мікроекономіка. Конспект лекцій 1.22 MB
  Особливості споживчого попиту. Попит закон попиту чинники що впливають на попит. Ринкова рівновага цін попиту і пропозиції. Поняття і зміна цінової еластичності попиту.
47919. Кінематика матеріальної точки. Основні поняття і способи задання руху 4.42 MB
  Основні поняття і способи задання руху Теоретичне ядро Вступ в курс класичної механіки. Природничі науки: хімія біологія астрономія географія вивчають різні але конкретні явища та процеси живої і неживої природи а також форми матерії та закони її руху. Таким чином предметом фізики є вивчення найбільш загальних і найпростіших властивостей і форм руху матерії. Проте цим не вичерпуються наші уявлення про типи та форми існування матерії як відомо матерія перебуває у вічному русі що означає: а світ що оточує нас за своєю природою...
47920. Криволінійний рух та рух точки по колу 2.37 MB
  Змістовий модуль 2 Криволінійний рух та рух точки по колу Теоретичне ядро Кінематика криволінійного руху матеріальної точки. Кінематика руху матеріальної точки по колу. Одним із поширених рухів матеріальної точки є механічний рух траєкторія якого довільна крива лінія. Найпростішими криволінійними рухами точки є рухи по кривій ІІ порядку: колу круговий рух; еліпсу еліптичний рух; а також рух по параболі гіперболі і т.
47921. Динаміка матеріальної точки 5.09 MB
  ІІ задача обернена: знаючи кінематичний закон руху і масу тіла визначити сили що діють на матеріальну точку. адитивність маси: 3 рівність інертної та гравітаційної маси з точністю: Поняття сили. Сили в природі. Таким чином із визначення поняття сили випливає 2 прояви дії сили: а динамічний прояв можемо судити по прискоренню яке отримують взаємодіючі тіла; б статичний прояв по деформації взаємодіючих тіл.