16405

Финансовые функции Excel ПЛПРОЦ, ОСНПЛАТ

Контрольная

Информатика, кибернетика и программирование

Финансовые функции Excel ПЛПРОЦ ОСНПЛАТ. Рассмотрим пример вычисоения основных платежей платы по процентамобщей ежегодной платы и остатка долга на примере ссуды 100000руб. на срок 5 лет при годовой ставке 2 представленной на рисунке: Ежегодная плата вычисляется в ячей

Русский

2013-06-20

71 KB

36 чел.

Финансовые функции Excel ПЛПРОЦ, ОСНПЛАТ.

Рассмотрим пример вычисоения основных платежей, платы по процентам,общей ежегодной платы и остатка долга на примере ссуды 100000руб. на срок 5 лет при годовой ставке 2%, представленной на рисунке:

Ежегодная плата вычисляется в ячейке В3 по формуле =ППЛАТ(Процент;Срок;-Размер_ссуды), где ячейки В1, В2 и В4 имеют имена: Процент, Срок и Размер_ссу-ды. Присвоение имени ячейке осуществляется с помощью команды Вставка|Имя |Присвоить. За первый год плата по процентам в ячейке В7 вычисляется по формуле: =D6*Процент.

Основная плата в ячейке С7 вычисляется по формуле: =Ежегодная_плата-B7, где Ежегодная_плата – имя ячейки В3. Остаток долга в ячейке D7 вычисляется по формуле: =D6-C7.

В оставшиеся годы эти платы определяются с помощью протаскивания маркера заполнения выделенного диапазона В7:D7 вниз по столбцам. Отметим, что основную плату и плату по процентам можно было непосредственно найти с помощью функций ОСНПЛАТ и ПЛПРОЦ, соответственно.

Функция ПЛПРОЦ возвращает платежи по процентам за данный период на основе периодических постоянных выплат и постоянной процентной ставки. Синтаксис:

ПЛПРОЦ (ставка; период; кпер; нз; бз; тип).

Функция ОСНПЛАТ возвращает величину выплаты за данный период на основе периодических постоянных платежей и постоянной процентной ставки. Синтаксис:

ОСНПЛАТ (ставка; период; кпер; нз; бз; тип).

Аргументы функций ПЛПРОЦ и ОСНПЛАТ:

ставка

процентная ставка за период

период

период, за который требуется найти прибыль (должен находиться в интервале от 1 до кпер)

кпер

общее число периодов выплат

выплата

величина постоянных периодических платежей

нз

текущее значение, т.е. общая сумма, которую составят будущие платежи

бз

будущая стоимость или баланс наличности, который нужно достичь после последней выплаты; если аргумент бз опущен, он полагается равным 0

тип

число 0 или 1, обозначающее, когда должна происходить выплата; если тип равен 0 или опущен, то оплата производится в конце периода, если 1 – то в начале периода

Функций ПЛПРОЦ и ОСНПЛАТ тесно связаны между собой, а именно

ПЛПj=iBj-1, ОСНПj=A – ПЛПj, Bj= Bj-1ОСНПj при j [0,n],

где j  номер периода, n – кпер, ПЛПj, ОСНПj, Bj – это ПЛПРОЦ, ОСНПЛАТ и остаток долга, соответственно, за j-ый период, ПЛП0=0, ОСНП0=0, B0=нз, А – величина выплаты за один период годовой ренты на основе постоянных выплат и постоянной процентной ставки, вычисляемая с помощью функции ППЛАТ.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25164. Співвідношення науки і філософії в Античній культурі 22.5 KB
  А через досвід у людей виникає наука та мистецтво під мистецтвом в цьому контексті розуміється філософія. Та найвищою мудрістю яку Арістотель визначає як науку про граничні причини та начала є філософія. 1а філософія знання про істину; це наука що досліджує суще як таке а також те що йому властиве само по собі. 1а філософія бажана заради самої себе і заради пізнання а не ізза корисності.
25165. Проблема істини у філософії. Гносеологічне і онтологічне розуміння істини. (за Коретом) 24 KB
  Проблема істини у філософії. Гносеологічне і онтологічне розуміння істини. за Коретом Австрійський філософ Корет виокремлює 3 види істини: логічну онтічну та онтологічну. З цього приводу Корет виділяє 3 концепції істини: кореспондентна відповідність пізнання і судження з предметом іншими словами це те що дійсно є консенсусна дещо вважається істинним якщо компетентні в цій області судді погодяться з цим та когерентна нове знання не має суперечити вже існуючому має узгоджуватися з ним.
25166. Проблема істини у філософії. Гносеологічне і онтологічне розуміння істини 32.5 KB
  Проблема істини у філософії. Гносеологічне і онтологічне розуміння істини. Класичне визначення істини яке потім стало традиційним у філософії дав Арістотелькореспондентська теорія істини визначивши істину як відповідність наших знань дійсності. Це визначення істини визнавали такі мислителі як Аквінський Гольбах Гегель Фейєрбах а також Маркс.
25167. Філософські засади гуманітарного знання 28 KB
  Філософські засади гуманітарного знання Тривалий час для філософії головним напрямком орієнтації були ідеали природничого знання точність обєктивність повторюваність результату. Проте досить давно було підміченим що значна частина гуманітарного знання яке отримує своє коріння в культурі і з яким дуже тісно виявляється повязаним філософське знання не знаходить адекватного відображення в теорії і методології природничого знання. Головні проблеми гуманітарного знання властиві також і філософії пізнавальне і ціннісне відношення людини...
25168. Арістотель. «Метафізика»: вчення про сутність 22.5 KB
  Справді ми маємо на увазі одне й те ж коли говоримо людина і одна людина людина що існує і людина.
25169. Ідея поступу в філософії історії Просвітництва 24 KB
  Ідея поступу загальносвітоглядна ідея що відображає віру в прогрес і є символом європейської цивілізації. Активного розвитку в епоху Просвітництва набуває ідея розвитку. Ідея поступу розглядає історію як певний процес що прямує до досконалості. Також ідея поступу включає в себе ідею породження тобто кожна наступна стадія розглядається як результат попередньої.
25170. Поняття феномену у феноменологічній філософії 31 KB
  Поняття феномену у феноменологічній філософії Феномен від грецьк. У феноменології Гуссерля Ф. дається в принципово іншій феноменологічній установці. Після процедури феноменологічної редукції очищення змісту свідомості від натуралізму та психологізму цей зміст постає як інтенційна даність ноезоноематичних актів що конституюють змістовний результат пізнання.
25171. М.Фуко. “Слова і речі” 28 KB
  Підзаголовок Археологія гуманітарного знання. Археологія як протиставлення кумулятивістським концепціям для яких найважливішим є прогрес знання через накопичення спостережених фактів. В книзі Археологія знання доробив та помякшив розриви між епістемами за рахунок поняття дискурсивна практика.
25172. Роль соціальних інститутів в житті суспільства 25.5 KB
  Соціальні інститути бувають: Економічні поділ праці право приватної власності заробітна плата; Політичні держава армія суд партії Інститути шлюбу та сімї Виховні Соціальні інститути в системі культури.Дюркгейма вивів ряд базових соціальних характеристик якими повинні володіти соціальні інститути. Інститути сприймаються індивідами як зовнішня реальність. Інститути сприймаються індивідом як об'єктивна реальність.