1662

Техника приготовления разбавителей и роль входящих в них компонентов

Доклад

Медицина и ветеринария

Целью разбавления спермы является создание окружающей среды, способной защитить половые клетки от повреждений в процессе консервирования, увеличение объема полового продукта для разделения его на множество спермодоз.

Русский

2013-01-06

20.73 KB

11 чел.

Техника приготовления разбавителей и роль входящих в них компонентов.

Целью разбавления спермы является создание окружающей среды, способной защитить половые клетки от повреждений в процессе консервирования, увеличение объема полового продукта для разделения его на множество спермодоз и обеспечение высокой выживаемости спермиев после хранения. Жизнедеятельность спермиев за пределами организма происходит в основном за счет расщепления тех запасов, которые были накоплены в период их формирования , и лишь частично за счет использования некоторых веществ из окружающей среды ( разбавителя)- глюкоза, фруктоза. Из этого следует , что для увеличения срока сохранении спермы необходимо замедлить процессы их жизнедеятельности, чтобы запасы жизненно важных веществ сохранялся на более длительное время. Разбавители должны содержать набор осматически активных компонентов в соотношениях, способных обеспечить получение физически оптимальных для спермиев физико - химических параметров ( рH, соотношение ионов и т. д). В зависимости от температурного режима хранения спермы предполагаемых сроках ее использования, в состав разбавителя должны входить те или иные компоненты:

1) соли натрия ( хлорид, бикарбанат) – позволяет поддерживать изотоничность разбавителя, способствует частичной нейтрализации молочной кислоты.

2) глюкоза ( фруктоза, сахароза, лактоза) – является доступным источником энергии и способствует сохранению элек. отрицательного заряда на поверхности спермиев, что предотвращает их склеивание( аглютинацию).

3)желток, компоненты желтка- лецитин, создают на поверхности спермиев дополнительную оболочку, которая значительно снижает риск развития температурного шока у спермиев в процессе их охлаждения.

4) хелотон ( трилон Б, ЭДТА)- создают слабокислую среду, применяется для разбавления спермы хряка при тем-ре +16-20С .

5) глицерин- трехатомный, органический спирт, мало токсичный для клеток, глицерин предотвращает образование кристаллов в клетках при замороженнии, таком образом не происходит повреждения.

6) бактериостатические вещества (стрептоцид, стрептолицин, пенициллин- не позволяет развитие микроорганизмов.

7) дистиллированная вода- основа.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68150. Драма-діалог Лесі Українки та діалогічна традиція в європейських літературах 204.5 KB
  Драматичні твори Лесі Українки завдяки своєрідності поєднання в жанрі філософського контексту й драматичної форми дозволяють виділити в них діалогізм філософськоестетичний спосіб мислення та діалогічність здатність до комунікації і окреслити їх поняттям драмадіалог. Творчі пошуки Лесі Українки...
68151. ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНА БЕЗПЛІДНІСТЬ ТА ДИСГОРМОНАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ 456.5 KB
  Відновлення репродуктивної функції жінок які страждають на безплідність частота якої коливається у межах від 10 до 20 є актуальною медичною та соціальною проблемою В. Тому дисгормональні захворювання молочних залоз ДЗМЗ являють значний інтерес з одного боку як можливий фон для виникнення злоякісного процесу...
68152. ОСНОВОПОЛОЖНІ ПРИНЦИПИ ПРАВА ЯК ІНТЕГРУЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 152 KB
  Протягом багатьох років принципи права є однією з центральних тем у теорії держави і права. В юридичній літературі слушно зазначається, що на підставі та з урахуванням принципів формується вся система права, приймаються юридичні акти, здійснюється правозастосування і тлумачення права.
68153. ЗАХОДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ВПЛИВУ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО НЕПОВНОЛІТНІХ 150 KB
  Така загрозлива тенденція зумовила у свою чергу необхідність пошуку оптимальних шляхів до покращання ситуації зокрема вжиття ефективних заходів адміністративного впливу спрямованих як на виховання так і на попередження адміністративних проступків серед молоді. Так до заходів адміністративної...
68154. ПРАГМАТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ США ТА УКРАЇНИ ХХІ СТОЛІТТЯ 948 KB
  Метою дисертаційної роботи є виявлення лексико-семантичних та синтактико-стилістичних типологічних особливостей сучасного українського й американського політичного дискурсу що зумовлює вирішення таких завдань: структурувати дефініції термінів політичний...
68155. КОНЦЕПТУАЛЬНА МЕТАФОРА У КЛІШЕ АНГЛОМОВНОГО НАУКОВОГО ТЕКСТУ 204.5 KB
  Для досягнення цієї мети в роботі вирішуються такі конкретні завдання: зясування ролі метафори у формуванні змісту наукового тексту а також ролі клішеметафор як стилістичного засобу мови науки; визначення основних положень теорії концептуальної метафори у їх взаємозвязку з положеннями попередніх...
68156. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІКОВОЇ ДИНАМІКИ СТРАХІВ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ 240 KB
  Динамічний розвиток сучасного суспільства висуває до людини все більш високі вимоги. Для того, щоб бути активним учасником подій, людина має мобілізувати усі сили, як розумові, так і фізичні, що передбачає високий рівень психологічного напруження. Не секрет, що шкільне навчання часто супроводжується виникненням страхів.
68157. ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ АВІАЦІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА СКЛАДНОПРОФІЛЬНИХ ВИРОБІВ НА БАЗІ АНАЛІТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕСУ ФОРМОУТВОРЕННЯ 13.91 MB
  Виникає необхідність у зміненні підходів до теорії формоутворення. Процеси формоутворення при цьому багато в чому визначаються керівними програмами аналітичними залежностями інтерполяційних функцій законами розгону й гальмування робочих органів обладнання. Крім того шляхом застосування аналітичних моделей...
68158. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 168.5 KB
  Розвиток міжнародних економічних відносин між країнами з різним рівнем економічного розвитку відбувається під впливом глобалізації економіки та світових інтеграційних процесів. Частиною цих відносин є відносини між донорами (міжнародними організаціями та індустріально розвиненими країнами) та країнами-реципієнтами...