1664

Типы плацент у разных видов животных

Доклад

Медицина и ветеринария

Плацентой называется комплекс тканевых образований, развивающихся из сосудистой оболочки плода и слизистой оболочки матки для связи плода с материнским организмом, обеспечивающим питание плода.

Русский

2013-01-06

20.76 KB

92 чел.

Типы плацент у разных видов животных

Плацентой называется комплекс тканевых образований, развивающихся из сосудистой оболочки плода и слизистой оболочки матки для связи плода с материнским организмом, обеспечивающим питание плода.

В плаценте млекопитающих различают 2 части: материнскую и плодную.

Материнская часть плаценты может быть:

1)отпадающей – у приматов; в процессе прививки зародыша плацентарный участок слизистой оболочки настолько разрушается под влиянием ферментативного действия ворсин хориона, что в результате растворения тканей слизистой оболочки и плотного сращения с ней плацентарной части хориона ворсины плодной плаценты оказываются погруженными в специальные лакуны, в которых циркулирует материнская кровь.

2)неотпадающей – у всех сельскохозяйственных животных.

По характеру связи плодной и материнской частей плаценты бывают:

1)ахориальная(кенгуру, самка кита)

2)эпителиохориальная(кобыла, свинья, верблюдица)

3)десмохориальная(корова, овца, коза)

4)эндотелиохориальная(мясоядные)

5)гемохориальная(крольчиха)

По характеру питания плода плаценты разделяются на гистиотрофные, при которых плодная часть плаценты всасывает питательные вещества, образовавшиеся вследствие разжижения и растворения тканей ферментами хориона, и на эмбриотрофные, когда материнская часть плаценты вырабатывает особый секрет-эмбриотроф (маточное молочко), всасываемый ворсинками плодной части плаценты.

Э п и т е л и о х о р и а л ь н а я п л а ц е н т а . В ее составе эпителий хориона соприкасается с эпителием слизистой оболочки матки, причем ворсинки хориона проникают в маточные крипты. Питательным веществом являет ся маточное молоко, выделяемое эпителием слизистой оболочки матки. Этот тип плаценты характерен для копытных млекопитающих

Д е с м о х о р и а л ь н а я п л а ц е н т а . В этом случае ворсинки хориона разрушают эпителий слизистой оболочки матки и контактируют с ее соединительной тканью. Питательные вещества ворсинки берут из соединительной ткани той же слизистой оболочки. Из соединительной ткани эти вещества поступают в кровеносную систему зародыша. Этот тип плаценты встречается у жвачных.

Эндотелиохориальная плацента. Ворсинки хориона разрушают соединительную ткань слизистой оболочки матки и соприкасаются с эндотелием ее сосудов. Питательные вещества поступают через эндотелий сосудов в ворсинки хориона. Этот тип плаценты наблюдается у хищных млекопитающих.

Гемохориальная плацента. Ворсинки хориона разрушают стенку кровеносных сосудов, на месте которых в дальнейшем образуются кровяные лакуны. Питание зародыша осуществляется осмотическим путем (через стенку ворсинок хориона) из крови матери. Этот тип плаценты встречается у приматов, а следовательно, и у человека


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23180. Філософський зміст категорії матерія 37 KB
  Якщо для філософів стародавнього світу матерія це матеріал з якого складаються тіла предмети а кожний предметтіло складається з матерії та форми як духовного першопочатку то для Р.Ньютон додає до Декартового визначення матерії як субстанції ще три атрибути: протяжність непроникність непорушна цілісність тілаінертність пасивність нездатність самостійно змінювати швидкість згідно із законами динаміки; вага зумовлена дією закону всесвітньої гравітації. Причому інертність та вага потім об'єднуються ним у поняття маси яка виступає...
23181. Рух, як спосіб простір та час як форми існування матерії 37 KB
  Рухяк спосіб простір та час як форми існування матерії Простір і час це філософські категорії за допомогою яких позначаються основні форми існування матерії. Філософію цікавить насамперед питання про відношення простору і часу до матерії тобто чи є вони реальними чи це тільки абстракціїфеномени свідомості. Сучасна наука розглядає простір і час як форми існування матерії. Матеріалізм підкреслює об'єктивний характер простору і часу невіддільність від руху матерії: матерія рухається у просторі і часі.
23182. Онтологія 128.5 KB
  Поняття онтологія не має однозначного тлумачення у філософії. Існує принаймні три значення цього поняття: Поперше під онтологією розуміють ту частину філософії яка з'ясовує основні фундаментальні принципи буття першоначала всього сутнісного. Саме поняття онтологія у перекладі з грецької мови означає вчення про суще сутнісне найважливіше онто суще сутнісне логія вчення. Подруге у марксистській філософії поняття онтологія вживається для з'ясування сутності явищ що існують незалежно від людини її свідомості та...
23183. Визначальні категоріальні характеристики світу 40 KB
  Визначальні категоріальні характеристики світу. Визначення змісту поняття світ можливе і дійсне тільки у системі відношення людина світ . Іншими словами світ є все те що відмінне від людини і що одночасно органічно має людину в собі. Отже на противагу об'єктивно існуючому світу є внутрішній світ людини .
23184. Поняття природи 115 KB
  природаангл. В побуті слово природа часто вживається у значенні природне середовище в якому живе людина все що нас оточує за винятком створеного людиною. 4 Друга природа створені людиною матеріальні умови її існування. У широкому розумінні природа органічний і неорганічний матеріальний світ Всесвіт у всій сукупності і зв'язках його форм що є об'єктом людської діяльності і пізнання основний об'єкт вивчення науки включно з тим що створене діяльністю людини.
23185. Народонаселення як природне явище 45.5 KB
  Народонаселення як природне явище Насе́лення лю́дність сукупність людей що постійно живуть в межах якоїсь конкретно вказанної територіїрайоні місті області частини країни країні континенту чи всієї земної кулі тощо. Наука яка вивчає розмір структури динаміку руху і розвиток населення зветься д е мо г ра фі я. Сукупність людей які здатні до самовідтворення та саморозвитку й проживають на певній територіїкраїна регіон континент чи будьяка інша частина планети називають населенням або народонаселенням. Населення в...
23187. Поняття глобалізаціїї та форми її існування 43 KB
  Поняття глобалізаціїї та форми її існування. Історичні етапи глобалізації: Сучасна глобалізація підготовлена багатьма історичними процесами: 1. Деякі дослідники вважаютьщо початковими формами глобалізації була торгівля та захоплення нових територій5 тис.Інші знаходять елементи глобалізації в епоху античності а саме у створенні імперії Олександра Македонського 1V ст.
23188. Глобальні проблеми сучасності 53 KB
  В загальному вигляді всі ці ресурси можна умовно віднести до трьох груп: матеріальніповітря вода їжа одяг засоби виробництва пересування матеріали для житла та ін. енергетичнірізноманітні форми енергії що дозволяють перетворювати матеріальні ресурси та інформаційнімова знання досвід тощо. Всі ці ресурси людина в своїй повсякденній та виробничій діяльності отримує з навколишнього середовища яке по суті є системою що включає природний антропогеннийстворений людиною та соціальнийприродноантропогенний компоненти....