16768

АВТОКЛАВНО-ТИОМОЧЕВИННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА ИЗ УПОРНЫХ МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИХ РУД

Научная статья

География, геология и геодезия

АВТОКЛАВНОТИОМОЧЕВИННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА ИЗ УПОРНЫХ МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИХ РУД Степанов Б.А. Синяшина И.В. Шарипов Х.Т. Ежков А.Б.РО Спецсплав АО Узнипроцветмет Ташкентский технический университет Республика Узбекистан Доля сульфидно мышьяковых...

Русский

2013-06-25

24.5 KB

6 чел.

АВТОКЛАВНО-ТИОМОЧЕВИННАЯ  ТЕХНОЛОГИЯ  ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА  ИЗ УПОРНЫХ МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИХ  РУД

 Степанов Б.А., Синяшина И.В., Шарипов Х.Т., Ежков А.Б.(РО «Спецсплав», АО «Узнипроцветмет», Ташкентский технический университет, Республика Узбекистан)

Доля сульфидно- мышьяковых золотосодержащих  руд в запасах золотосодержащего сырья Узбекистана непрерывно возрастает, в ближайшее время сырье этого типа станет одним из основных источников получения благородных металлов. Упорность этого сырья объясняется тонкодисперсоностью золота и его связью с арсенопиритом и пиритом [1].

Анализ различных  технологических по переработке упорных золотосодержащих руд [2] и проведенные экспериментальные исследования позволили считать одной из наиболее перспективных разработанную нами автоклавно-тиомочевинную технологию извлечения золота из упорных флото- и гравиоконцентратов [3].

Процессу извлечения золота предшествует операция его вскрытия, позволяющая освободить мышьяк от связи с серой, перевести мышьяк в  раствор в виде мышьяковистой кислоты и железо (II) в виде сульфата, окислить элементы соответственно до мышьяковистой кислоты и сульфата железа, которые связываются в труднорастворимый арсенат железа, известный в природе в виде минерала скородита FeAsO4.2H2O :

FeAsS+2O2+2H2O=FeAsO4.2H2O+Sо

Проведены полупромышленные испытания автоклавно-тиомочевинной технологии при следующих режимах: автоклавное окисление при соотношении Т:Ж=1:4-5; рН среды 1-1,5; температуре ниже температуры плавления серы, давление кислорода менее 7 атм; продолжительности 4-5 часов; выщелачивание окисленных концентратов при концентрации тиомочевины и серной кислоты 50 г/л и продувке воздухом. При переработке Кокпатасского и Марджанбулакского флотоконцентратов извлечение  золота достигало 93,6%, серебра  94,9%.

Последующее выщелачивание обработанного в автоклаве концентрата кислыми растворами тиомочевины в замкнутом цикле с электролизом позволяет сократить ряд операций по сравнению с традиционным способом цианирования: нейтрализацию, сорбцию, десорбцию, регенерацию смолы и т.д.

Относительно мягкие режимы вскрытия определяют невысокие капитальные и эксплуатационные  затраты при использовании этого способа.

Литература

1.Зеленов В.И. Методика исследования золотосодержащих руд. М. Недра, 1989г

2.Лодейщиков В.В. Упорные золотые руды и основные принципы их металлургической переработки. Гидрометаллургия золота, М., Наука, 1980г

3.Степанов Б.А. и др. Способ переработки упорных золотосодержащих концентратов. Решение ГПЭ РУз о выдаче патента по заявке № 1НDP 9700749.1 от 23.01.98г.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64346. Активатор барабанно-валкового типу безперервної дії для комплексів по виробництву дрібноштучних виробів 952.46 KB
  Практичне використання механічної активації стримується відсутністю такої конструкції активатора яка б задовольняла численні вимоги реального виробництва до надійності довговічності стабільності ремонтопридатності й забезпечувала б прийнятні технікоекономічні показники.
64347. Метод підвищення оперативності передачі даних на основі динамічного управління маршрутизацією 1.61 MB
  Загальна характеристика роботи Сучасний рівень розвитку інформаційних систем і засобів автоматизації характеризується постійним впровадженням нових інформаційних технологій в процес збору обробки і передачі даних.
64348. Поліпшення тягово-економічних характеристик локомотивів шляхом підвищення коефіцієнту корисної дії системи подачі піску 311 KB
  Ця умова задовольняється завдяки багатьом чинникам серед яких найбільш ефективним і дешевим засобом який зберігся з часів створення перших локомотивів та безальтернативно використовується на залізничному транспорті...
64349. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗУБОНАРІЗАННЯ ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС ГІПЕРБОЛОЇДНИМ ІНСТРУМЕНТОМ ЗА РАХУНОК УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМОУТВОРЕННЯ РІЗАННЯМ 326.5 KB
  Одним з перспективних шляхів вирішення цієї задачі є створення нових видів ріжучого інструменту для формоутворення циліндричних зубчастих коліс на основі більш досконалих схем формоутворення на існуючому зубооброблюючому обладнанні.
64350. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 1.22 MB
  Виконання цього завдання потребує перегляду підходів до змісту та організації контролю навчальної діяльності учнів особливо при вивченні спеціальних і загальнотехнічних дисциплін де формуються професійні знання вміння і навички професійно важливі якості особистості.
64351. ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ ДУГОВОГО НАПЛАВЛЕННЯ РОБОЧОГО ШАРУ ВАЛИКАМИ ЗІ ЗМІННОЮ ТРАЄКТОРІЄЮ НАНЕСЕННЯ 29.87 MB
  На сьогоднішній день найбільш поширеним у промисловості є електродугове наплавлення під шаром флюсу. Воно досить універсальне і дозволяє отримати високу якість наплавленого металу, який може експлуатуватися в умовах високих статичних...
64352. МІЦНІСТЬ, ДЕФОРМАЦІЇ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЯКОСТІ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ МОСТІВ 313 KB
  Стрімке подорожчання цементу кам’яних матеріалів сприяє ширшому використанню в нашій країні сталезалізобетонних прогонових будов переважно для перекриття середніх а в особливих умовах та у важкодоступних гірських районах і малих прольотів мостів.
64353. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ГАЗОДИНАМІЧНОГО ЗАХИСТУ КАТОДІВ ПЛАЗМОТРОНІВ ДЛЯ НАЗЕМНИХ ВИПРОБУВАНЬ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ 4.71 MB
  Рівень температури повітря за фронтом ударної хвилі обумовлює вимоги до рівня температур на стенді теплових випробувань і є найбільш важливою характеристикою.
64354. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНИХ УСТАНОВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 153 KB
  Значна кількість завдань міліції реалізується в процесі виконання своїх функцій спеціальними установами органів внутрішніх справ. Проте організаційно-правові основи діяльності цих установ ОВС України, незважаючи на їх теоретичну і практичну важливість...