1691

Расчет амплитудного диодного детектора

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Исследовать две практически используемые схемы амплитудного детектирования и сопоставить экспериментальные данные с теорией. Изучить основные характеристики и качественные показатели работы детектора и выявить их зависимости от параметров схемы детектора и данных сигнала.

Русский

2012-12-16

225.99 KB

105 чел.

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

Московский технический университет связи и информатики

Кафедра радиоприёмных устройств

Лабораторная работа №14

Исследование амплитудного диодного детектора

Выполнила:

Студентка Егорова Е.А.

Группа РТ0501

Москва 2009 г.

Лабораторная работа №14

Исследование амплитудного диодного детектора.

Цель работы

Исследовать две практически используемые схемы амплитудного детектирования и сопоставить экспериментальные данные с теорией. Изучить основные характеристики и качественные показатели работы детектора и выявить их зависимости от параметров схемы детектора и данных сигнала.

Задание по расчётной части

Рассчитать:

2.1. Используя аппроксимацию ВАХ диода Д9В односторонней параболы третьей степени, вычислить и построить характеристику детектирования для сопротивления нагрузки детектора кОм при отсутствии постоянного смещения на диоде детектора ().

2.2. Вычислить амплитуду напряжения модулирующей частоты на нагрузке детектора кОм при подаче на вход детектора модулированного колебания с амплитудой несущей В и коэффициентом модуляции .

2.3. Вычислить значение при В, и кОм.

2.4. Вычислить входное сопротивление последовательного и параллельного детектора при кОм.

Расчёт:

3.13.2

3.3


 


3.4

Входная проводимость и сопротивление последовательного диодного детектора определяется по формуле:

При определении параллельного АД следует учесть, что первая гармоника входного тока протекает не только через диод VD, но и через резистор . Поэтому и входное сопротивление

Выполнение работы

 1.  Исследование характеристики детектирования для сопротивления нагрузки кОм при отсутствии начального смещения


Характеристика детектирования с начальным смещением и

сопротивлением нагрузки кОм

 1.  
  Измерение напряжения модулирующей частоты на нагрузке детектора и определение коэффициента передачи детектора
  .

кОм, амплитуда несущей В и коэффициенты модуляции .

мВ

Последовательный АД

Парралельный АД

m

,мВ

, мВ

0.3

45

0.5

75

0.8

120

=

=

 1.  Измерение напряжения модулирующей частоты на нагрузке детектора и определение коэффициента передачи детектора .

кОм, амплитуда несущей В и коэффициент модуляции .

мВ

Последовательный АД

Парралельный АД

m=0.5

мВ

, мВ

,

кОм

1

10

50

=

=

 1.  Измерения входного сопротивления последовательного и параллельного АД при кОм.

А) Последовательный АД

 кГц.

 кГц

 кГц

Б) Параллельный АД

 кГц.

 кГц

 кГц

 1.  
  Снятие осциллограмм.

А) РЧ сигнал с и без АМ модуляции

Б) Напряжение на нагрузке кОм и МОм, последовательного и параллельного АД без учёта разделительной цепи


В) Напряжение на нагрузке
кОм и кОм, последовательного и параллельного АД с учётом разделительной цепи

Г) Напряжение немодулированного сигнала на резисторе R, которое практически полностью совпадает с формой тока через диод, при и кОм для последовательного детектора


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23220. Філософія екзистенціалізму – історія та проблеми 37 KB
  Філософія екзистенціалізму історія та проблеми. Хоч історичні корені екзистенціалізму сягають Давньої Греції як філософське вчення він був уголос артикульований починаючи з епохи Просвітництва. На основі їхніх славетних ключових працьБуття і час 1927 таБуття і ніщо 1943 можна вивести головні принципи екзистенціалізму. Можливо головний парадокс екзистенціалізму полягає в тім що екзистенціалісти відчувають себе здатними виробляти в рамках цього доситьтаки похмурого погляду на умови людського буття більш позитивні настанови.
23221. Філософія життя – формування нової філософської парадигми 35 KB
  Філософія життя формування нової філософської парадигми. Одним із основних джерел філософії життя є ірраціоналістичнопесімістична філософія Шопенгауєра. Філософія мислення замінюєфілософія життя. Основа життя за концепцією Ніцше це воля.
23222. Філософські ідеї психоаналізу 39 KB
  Психоаналітичний підхід є однією із найвидатніших теорій особистості. У анатомії особистості він виділяв три взаємодіючі компоненти: 1. Філософські ідеї психааналізу: 1Позитивні моменти: положення про складність та багатоплановість структури особистості; про свідоме та несвідоме; про внутрішні суперечності розвитку особистості. Далі виникла потреба у подоланні біологізаторських поглядів на особистість у соціалізації фрейдистської теорії особистості що і було здійснено неофрейдистами: К.
23223. Герменевтика як напрям сучасної філософії 31.5 KB
  Герменевтика як напрям сучасної філософії Принципове положення про історичну конкретність теоретичної діяльності та про облік широкого контексту різноманітного практичного життя суб'єкта в рамках теорії пізнання було вперше чітко сформульовано в марксистськоленінській філософії. Критикуючи вузький методологізм попередньої буржуазної філософії К. Одне з найбільш впливових в сучасної буржуазної філософії напрямків герменевтична філософія претендує на не менш ніж справді адекватне критичне розуміння наукового nізнання і самої проблеми...
23224. Структуралізм 58.5 KB
  Структуралізм методологія гуманітарних наук яка намагається аналізувати певну специфічну галузь наприклад міфологію як складну систему взаємопов'язаних частин. Таким чином структуралізм став не просто методом а інтелектуальним рухом який в 60х роках XXго століття прийшов на заміну екзистенціалізму. В 1970х роках структуралізм потрапив під вогонь критики. Проте чимало теоретиків структуралізму таких як Мішель Фуко йЖак Лакан продовжують впливати на європейську філософію .
23225. Світогляд як духовно-практичний спосіб освоєння світу 33 KB
  Світогляд як духовнопрактичний спосіб освоєння світу Філософія має органічний звязок зі світоглядом. Що ж таке світогляд Слід підкреслити що у визначенні цього поняття немає чіткості. У сучасних філософських працях про світогляд мовиться таке: світогляд це форма суспільної відомості; світогляд це форма самоусвідомлення особистості; світогляд це система поглядів на світ і на місце людини у цьому світі; світогляд це система принципів діяльності людини; світогляд це погляд людини на світ як ціле; світогляд це...
23226. Поняття суспільного виробництва та його різновиди 35.5 KB
  Поняття суспільного виробництва та його різновиди. Продуктивні сили становлять лише одну сторону суспільного виробництва. Адже в процесі виробництва люди вступають у певні відносини не тільки з природою а й один з одним. Ці взаємовідносини людей у процесі виробництва дістали назву виробничі відносини і представляють другу складову способу виробництва.
23227. Поняття власності та її норми 31.5 KB
  Власність означає право на дії з речами які підлягають обміну. Важливі типи власності включають нерухомістьземля особисту власністьінша фізичне майно та інтелектуальну власністьправа на артистичні творінням винаходам і т. Право на власність пов'язано з власністю яка встановлює відношення між товарами послугами та іншими людьми або групами запевняючи власника на право обійтися без власності в манері яку він або вона вважає доцільною. Громадська власність це будьяка власність якою керує держава або ціле співтовариство.
23228. НТР:сутність, закономірності та соціальні наслідки 41 KB
  НТР це поступальний рух науки і техніки еволюційний розвиток усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на основі широкого пізнання і освоєння зовнішніх сил природи це об'єктивна постійнодіюча закономірність розвитку матеріального виробництва результатом якої є послідовне вдосконалення техніки технології та організації виробництва підвищення його ефективності. Виявом науковотехнічної революції є до корінна перебудова всієї технічної і технологічної основи виробництва його організації й управління які здійснюються на...