1691

Расчет амплитудного диодного детектора

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Исследовать две практически используемые схемы амплитудного детектирования и сопоставить экспериментальные данные с теорией. Изучить основные характеристики и качественные показатели работы детектора и выявить их зависимости от параметров схемы детектора и данных сигнала.

Русский

2012-12-16

225.99 KB

105 чел.

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

Московский технический университет связи и информатики

Кафедра радиоприёмных устройств

Лабораторная работа №14

Исследование амплитудного диодного детектора

Выполнила:

Студентка Егорова Е.А.

Группа РТ0501

Москва 2009 г.

Лабораторная работа №14

Исследование амплитудного диодного детектора.

Цель работы

Исследовать две практически используемые схемы амплитудного детектирования и сопоставить экспериментальные данные с теорией. Изучить основные характеристики и качественные показатели работы детектора и выявить их зависимости от параметров схемы детектора и данных сигнала.

Задание по расчётной части

Рассчитать:

2.1. Используя аппроксимацию ВАХ диода Д9В односторонней параболы третьей степени, вычислить и построить характеристику детектирования для сопротивления нагрузки детектора кОм при отсутствии постоянного смещения на диоде детектора ().

2.2. Вычислить амплитуду напряжения модулирующей частоты на нагрузке детектора кОм при подаче на вход детектора модулированного колебания с амплитудой несущей В и коэффициентом модуляции .

2.3. Вычислить значение при В, и кОм.

2.4. Вычислить входное сопротивление последовательного и параллельного детектора при кОм.

Расчёт:

3.13.2

3.3


 


3.4

Входная проводимость и сопротивление последовательного диодного детектора определяется по формуле:

При определении параллельного АД следует учесть, что первая гармоника входного тока протекает не только через диод VD, но и через резистор . Поэтому и входное сопротивление

Выполнение работы

 1.  Исследование характеристики детектирования для сопротивления нагрузки кОм при отсутствии начального смещения


Характеристика детектирования с начальным смещением и

сопротивлением нагрузки кОм

 1.  
  Измерение напряжения модулирующей частоты на нагрузке детектора и определение коэффициента передачи детектора
  .

кОм, амплитуда несущей В и коэффициенты модуляции .

мВ

Последовательный АД

Парралельный АД

m

,мВ

, мВ

0.3

45

0.5

75

0.8

120

=

=

 1.  Измерение напряжения модулирующей частоты на нагрузке детектора и определение коэффициента передачи детектора .

кОм, амплитуда несущей В и коэффициент модуляции .

мВ

Последовательный АД

Парралельный АД

m=0.5

мВ

, мВ

,

кОм

1

10

50

=

=

 1.  Измерения входного сопротивления последовательного и параллельного АД при кОм.

А) Последовательный АД

 кГц.

 кГц

 кГц

Б) Параллельный АД

 кГц.

 кГц

 кГц

 1.  
  Снятие осциллограмм.

А) РЧ сигнал с и без АМ модуляции

Б) Напряжение на нагрузке кОм и МОм, последовательного и параллельного АД без учёта разделительной цепи


В) Напряжение на нагрузке
кОм и кОм, последовательного и параллельного АД с учётом разделительной цепи

Г) Напряжение немодулированного сигнала на резисторе R, которое практически полностью совпадает с формой тока через диод, при и кОм для последовательного детектора


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69317. ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ТА ЙОГО ЕТАПИ 308 KB
  В результаті розміри і складність математичних моделей істотно зростають а їх розвязок в аналітичному вигляді стає неможливим. розвязок системи лінійних в загальному випадку лінеаризованих рівнянь; 2. розвязок нелінійних алгебраїчних рівнянь...
69318. Розв’язування СЛАР на основі LU-розладу матриці 542 KB
  До цієї задачі належать задачі обчислення визначників і обчислення елементів оберненої матриці. Іноді обчислення визначників і елементів оберненої матриці називають другою і третьою основними задачами лінійної алгебри. 2 заснований на використанні оберненої матриці...
69319. Аналіз похибок розв’язування СЛАР 336 KB
  Аналіз похибок через число обумовленості матриці Нехай обчислене значення x помилка розвязку ε = b відхил або невязка розвязку системи рівнянь x = b. Невязка може бути малим а помилка розвязку великою. 52 cond = 1 число обумовленості матриці що дорівнює максимально...
69320. Ітераційні методи розв’язування СЛАР 307.5 KB
  Метод простої ітерації умови збіжності Для розріджених великих систем рівнянь досить добрі результати можна отримати як це було показано в попередньому параграфі застосуванням методу визначальних величин.
69321. Властивості власних значень і власних векторів матриці 115 KB
  Метод характеристичного рівняння матриці Коли на деякий вектор х діє матриця А то в загальному випадку отримується новий вектор у = Ах який відрізняється від вектора х як своїм модулем розміром так і орієнтацією в багатовимірному просторі.
69322. Степеневий метод обчислення власних значень 149.5 KB
  Для оцінки окремих власних значень матриці можна використовувати теорему Гершгоріна яка стверджує що матриця А порядку nxn має n власних значень кожне з яких лежить в межах круга: 4. Якщо λ власне значення матриці то завжди можна вибрати відповідний йому...
69323. Власні значення симетричних матриць 174 KB
  Остаточно маємо формули алгоритму Ланцош довільний нормований вектор; При цьому вважається, що Якщо то було випадково взято ортогональним одному з власних векторів. Тоді Т розпадається на дві тридіагональної матриці; характеристичний поліном – на добуток двох поліномів...
69324. LR-та QR-алгоритми обчислення власних значень 325.5 KB
  Цей метод базується на перетворенні подібності матриці А таким чином щоб власні значення матриці отриманої внаслідок перетворення знаходилися простіше чим для початкової матриці. Найбільш просто обчислювати власні значення трикутної матриці для якої...
69325. Інтерполяція алгебраїчними поліномами. Інтерполяційні поліноми Лагранжа та Ньютона 213 KB
  Таку заміну називають наближенням функції fx. Тоді при вирішенні задачі замість функції fx оперують з функцією φx а задача побудови функції φx називається задачею наближення. Такий спосіб наближення базується на теоремі Вейерштраса про наближення неперервної функції...