16983

Побудова графіків функцій засобами Maple

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

Тема: Побудова поверхонь графіків функцій в Maple. Мета: Навчитися будувати графіки в різних системах координат а також будувати поверхні в середовищі Maple. Обладнання: ПК зі встановленим математичним пакетом Maple. Індивідуальне завдання

Украинкский

2014-10-04

184 KB

11 чел.

Практична робота №29.

Тема: Побудова поверхонь графіків функцій в Maple.

Мета: Навчитися будувати графіки в різних системах координат, а також будувати поверхні в середовищі Maple.

Обладнання: ПК зі встановленим математичним пакетом Maple.

 1.  Індивідуальне завдання

Побудувати графіки функцій, заданих в декартовій системі координат:

 1.  ;

> plot((abs(abs(x)-1)/x),x=-5..5,y=-1..1);

 1.  ;

> plot(x+sign(sin(x)),x=-5..5,y=-1..1);

 1.  ;

> plot(surd(x*x*sign(cos(Pi*x)),3 ),x=-5..5,y=-1..1);

 1.  ;

> plot(arctan((x^4-4*x^3+2*x*x)/(x-2)*(x-2)+(x+1)(x+1)),x=-5..5,y=-5..5);

 1.  ;

> plot(2^(log[4](sin(x))),x=-10..10,y=-5..5);

 1.  ;

> plot(x^(log[x](x*x-1)),x=-10..10,y=-5..5);

7.        ;

> plot(exp(-100*(1-x)*(1-x))+exp(-100*(1+x)*(1+x)),x=-5..5,y=-1..1);

Побудувати графіки функцій, заданих параметрично:

 1.  ;

> plot([(t*t-1)/(t*(t+2)),(t^2)/((t+2)*(t+1)),t=0..2*Pi]);

 1.  .

> plot([sin(3*t),cos(5*t),t=0..2*Pi]);

Побудувати графіки функцій, заданих в полярній системі координат:

 1.  ;

> r:=1/cos(phi);

> plot(r,phi=-Pi..Pi,coords=polar);

 1.  ;

> r:=Pi/3;

> plot(r,phi=-Pi..Pi,coords=polar);

 1.  ;

> r:=2;

> plot(r,phi=-Pi..Pi,coords=polar)

 1.  ;

> r:=exp(2*phi);

> plot(r,phi=-Pi..Pi,coords=polar);

 1.  .

> r:=1/(((cos(phi))^3)+((sin(phi))^3));

> plot(r,phi=-Pi..Pi,coords=polar);

Вирішити графічно рівняння:

.

> plot([(cos(Pi*x))/(1+(x^2)),(x+(2^x))],x=-1..(1/6)*Pi);

Побудувати наступні поверхні:

 1.  ;

> plot3d((sin((x^2)+(y^2))),x=-Pi..Pi,y=-Pi..Pi);

 1.  ;

> plot3d((x*y),x=-Pi..Pi,y=-Pi..Pi);

 1.  .

> plot3d((1-(x*x)+4*(y^2)),x=-Pi..Pi,y=-Pi..Pi);

 1.  Контрольні питання.
 2.  Команди двовимірної графіки в Maple.
 3.  Команда plot() та plot3d().
 4.  Опції двовимірної графіки в Maple.
 5.  Параметричне завдання кривої.
 6.  Відображення графіків декількох функцій.
 7.  Графіки функцій в полярній системі координат.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80332. Земельні ресурси та ефективність їх використання 145.5 KB
  Земля - головна умова існування людського суспільства і найважливіше джерело національного багатства, найперша передумова і природна основа суспільного виробництва, універсальний фактор будь-якої діяльності людини.
80333. Матеріально-технічна база в сільському господарстві 44.52 KB
  Машинотракторний парк та ефективність його використання. Транспортні засоби та ефективність їх використання. Це потребує додаткових витрат і впливає на ефективність використання матеріальнотехнічних засобів. Останні визначаються ростом і розвитком живих організмів і суттєво впливають на ефективність використання всіх інших засобів виробництва.
80334. Основні фонди та оборотні засоби сільськогосподарського підприємства 148 KB
  Амортизація основних фондів підприємства. Показники використання основних виробничих фондів підприємства. При цьому засоби праці знаходять своє вираження в основних фондах підприємства а предмети праці – в оборотних фондах. До основних виробничих фондів належать такі фонди які беруть безпосередню участь у процесі виробництва і формуванні собівартості продукції.
80335. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці в сільському господарстві 144 KB
  Продуктивність праці і методика її визначення. Оплата праці персоналу підприємства. Із розвитком продуктивних сил чисельність працівників аграрного сектора економіки зменшується.
80336. Витрати виробництва і собівартість продукції 146.5 KB
  Вони й утворюють витрати підприємства. Тому витрати операційної діяльності виправдано трактувати як грошовий вираз ресурсів використаних виробничоспожитих у процесі виробництва і збуту продукції надання послуг виконання робіт та організації управління ним на всіх його ієрархічних рівнях. У даному випадку йдеться про поточні операційні витрати які підприємства здійснюють постійно для забезпечення безперервності виробництва.
80337. Економіка рослинництва. Економіка виробництва картоплі, овочів, плодів та ягід 66.5 KB
  Вирішальне значення для розвитку всіх галузей сільського господарства має нарощування виробництва зерна. На корм використовується і побічна продукція зернових – солома полова відходи переробки зерна. Валове виробництво зерна у 2011 році – 56747 тис тонн що порівняно із 1990 роком більше на 112 .
80338. Економіка тваринництва 85.5 KB
  Показниками ефективності галузі скотарства є: Технологічна ефективність: середньорічний надій молока від однієї корови; середньодобовий та річний приріст живої ваги ВРХ; затрати кормів на 1 ц молока та на 1 ц приросту живої ваги ВРХ. Економічна ефективність: трудомісткість виробництва 1ц молока та 1 ц приросту живої ваги ВРХ. собівартість виробництва 1 ц молока 1 ц приросту живої ваги ВРХ та 1 ц живої ваги ВРХ. середня ціна реалізації 1 ц молока 1 ц живої ваги ВРХ.
80339. Проектирование редуктора привода агрегатов средств наземного обслуживания 692 KB
  Основными недостатками передачи являются: большие габариты, что заставляет использовать ее исключительно для малонагруженных и высокооборотных передач; малая долговечность ремней, составляющая в среднем 1000 – 5000 часов; наличие скольжения, приводящего к непостоянству передаточного отношения.
80340. Обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи як негласна слідча (розшукова) дія 49.06 KB
  Обстеження публічнонедоступних місць житла чи іншого володіння особи як негласна слідча розшукова дія. Поняття суть мета правова основа та принципи обстеження публічнонедоступних місць житла чи іншого володіння особи. Саме тому єдиним джерелом доказової інформації є матеріали негласних слідчих розшукових дій зокрема обстеження публічнонедоступних місць житла чи іншого володіння особи. Це обумовлює необхідність детального вивчення правової основи вимог та принципів обстеження публічнонедоступних місць житла чи іншого володіння...