17008

СТРАХУВАННЯ. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІ-НИ

Книга

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

С.О. Труфанова СТРАХУВАННЯ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ Методичний комплекс містить перелік тем які виносяться для вивчення на лекційних та практичних заняттях. До кожної теми наведені методичні вказівки необхідні для її опрацювання запитання

Украинкский

2013-06-29

566.5 KB

14 чел.

С.О. Труфанова

СТРАХУВАННЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Методичний комплекс містить перелік тем, які виносяться для вивчення на лекційних та практичних заняттях. До кожної теми наведені методичні вказівки, необхідні для її опрацювання, запитання до теми та тематика рефератів.

Також у методичному комплексі наведені контрольні запитання для аудиторної контрольної роботи та перелік варіантів для домашньої контрольної роботи для студентів, що навчаються без відриву від виробництва.

Рецензент: доктор екон. наук, професор   

зав. кафедри „Економіка підприємства ”      Данилюк М.О.

Дане видання – власність ІФНТУНГ

Забороняється тиражування та розповсюдження.

МВ   02070855-   1646   -2005

Труфанова С.О. Страхування: Методичні вказівки для вивчення дисципліни. - Івано-Франківськ: Факел, 2005.-        с.

Методичний комплекс містить перелік тем, які виносяться для вивчення на лекційних та практичних заняттях. До кожної теми наведені методичні вказівки, необхідні для її опрацювання, запитання до теми та тематика рефератів.

Також у методичному комплексі наведені контрольні запитання для аудиторної контрольної роботи та перелік варіантів для домашньої контрольної роботи для студентів, що навчаються без відриву від виробництва.

Рецензент: доктор екон. наук,

Професор  М.О. Данилюк

Голова навчально-методичного

об’єднання спеціальності

„Економіка підприємства”                               М.О. Данилюк

Завідувач кафедри фінансів

канд екон. наук, доцент                                    Т.М. Орищин

Нормоконтролер                                               О.Г. Гургула

Коректор                                                            Н.Ф. Будуйкевич

Член експертно-рецензійної

комісії                                                                 М.О. Данилюк

Заступник НТБ

з комп’ютерізації                                              В.В. Бабійчук

Дане видання власність ІФНТУНГ

Забороняється тиражування та розповсюдження.


Зміст

               с.

  Вступ                                                                                         

1 Мета, завдання і предмет дисципліни                                   

2 Типова програма нормативної навчальної дисципліни       

3 Зміст дисципліни                                                                      

4 Навчально – методичне забезпечення дисципліни               

5 Система оцінки знань студентів                                              

3


Вступ

Найважливішим чинником у подоланні існуючих проблем у сфері страхування є трансформація погляду на страхування як на необхідний атрибут ринкової економіки, піднесення в громадській думці його ролі, відведення страхуванню того місця в ринкових перетвореннях, яке воно по праву має посідати.

Для досягнення цих завдань немає більш ефективного шляху, як адекватно побудована страхова освіта.

Потреба у кваліфікованих фахівцях у галузі страхування є очевидною як на макро-, так і на мікро-рівні. Саме тому дисципліну „Страхування” віднесено до нормативних навчальних дисциплін, які вивчаються в обовязкому порядку студентами всіх економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Метою дисципліни є послідовне формування у студентів знання основних положень теорії і практики страхування:

 •  з’ясування об’єктивної необхідності, сутності й ролі страхування за умов переходу до економіки ринкового типу;
 •  висвітлення організації а шляхів розвитку страхового ринку і державного регулювання страхової діяльності;
 •  розгляд умов особистого страхування, страхування майна, страхування відповідальності, а також перестрахування з позицій вітчизняного та зарубіжного досвіду;
 •  вивчення особливостей фінансово – господарської діяльності страховиків, шляхів підвищення їх фінансової стійкості.

1 Мета, завдання і предмет дисципліни

Метою вивчення дисципліни “Страхування” є здобуття глибоких теоретичних знань з питань теорії створення та практичного застосування конкретних механізмів страхового захисту майнових інтересів юридичних і фізичних осіб на випадок настання ризикових ситуацій, організації страхового ринку та страхових компаній в умовах ринкової економіки.

Завдання дисципліни:

 •  вивчення сутності й ролі страхування, що сприятиме формуванню високого рівня знань для ефективного застосування в галузі страхування та повного використання можливості страхового захисту в роботі та особистому житті;
 •  вивчення засобів організації та розвитку страхового ринку й державного регулювання страхової діяльності;
 •  здобуття знань з основних видів страхування життя, майнового страхування і страхування відповідальності; перестрахування з позиції здобутків вітчизняного та зарубіжного досвіду;
 •  набуття вмінь аналізувати ринок страхових послуг, оцінювати фінансову стійкість страхових компаній.

Предметом дисципліни є відносини, що виникають у процесі формування, розподілу та використання страхових фондів.

Для досягнення мети та завдань вивчення дисципліни студенти повинні виконати запланований обсяг аудиторних занять пройти рубіжний контроль у вигляді відповідей на контрольні тестові завдання, а також самостійних занять у формі написання рефератів.

2 Типова програма нормативної навчальної дисципліни

ч/ч

Теми

Форми навчання

Очна

Заочна

лекції

практичні

л.

пр

ЕКП

ОА

МО

ФН

ЕКП

ОА

МО

ФН

1

Сутність, принципи і роль страхування.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Класифікація страхування.

2

2

3

Страхові ризики і їх оцінювання.

2

2

2

2

4

Страховий ринок.

2

2

2

2

5

Страхова організація.

2

2

2

2

6

Державне регулювання страхової діяльності.

7

Особисте страхування.

2

2

2

2

2

2

2

2

8

Майнове страхування.

2

2

2

2

9

Страхування відповідальності.

2

2

2

2

10

Перестрахування і співстрахування.

2

2

2

2

2

2

11

Доходи, витрати і прибуток страховика.

2

3

2

3

3

12

Фінансова надійність страхової компанії.

3

3

3

Всього

17

17

17

17

17

17

4

4

Таблиця 2.1 Типова програма нормативної навчальної дисципліни

3  ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

3.1  Зміст лекційного курсу

Сутність, принципи і роль страхування

Економічна сутність, необхідність і функції страхування. Визначення страхування. Страхування як гарантія безперервності процесу суспільного відтворення. Розподільче призначення страхування його, зв’язок з формуванням доданої вартості. Стабілізуюче призначення страхування, його вплив на соціально-економічний стан суспільства. Міжнародне фінансове призначення страхування. Функції страхування: захисна (компенсаційна), накопичувальна і інвестиційна. Основні терміни та поняття страхування. Страховик і вимоги до нього. Страхувальник, його визначення й вимоги до нього. Застрахована особа, особливості її визначення для різних видів страхових правовідносин. Одержувач і вигодонабувач. Об’єкт страхування, визначення і зв'язок із предметом, договірних відносин при страхуванні. Страховий інтерес і його визначення. Суб'єктивність, майновий характер і юридичне наповнення страхового інтересу. Страховий інтерес і його носії в особистому майновому страхуванні та страхуванні відповідальності. Страхова вартість і страхова сума. Страхова виплата і страхове відшкодування. Шкода, витрата і страховий збиток: визначення і класифікація. Прямі та непрямі збитки. Плата за страхування. Страховий тариф: визначення і види (базовий, реальний, конкретний). Страховий платіж, страховий внесок, страхова премія “Зміст і особливості застосування термінів”. Франшиза: сутність, призначення і чинники виникнення. Види франшизи: умовна та безумовна. Страховий фонд, способи і форми та етапи розвитку форм його організації. Поняття страхового фонду. Страховий фонд як матеріальне джерело страхового захисту. Форми організації фондів страхового захисту. Співстрахування. Взаємне страхування. Комерційне страхування. Державні страхові гарантії як складова загально – державних зобов’язань і гарантій. Джерела формування страхових фондів: особливості створення й використання. Приклади реалізації в умовах України й інших країн світу. Зв’язок між способами здійснення страхування і особливості їх реалізації. Принцип взаємної незалежності різних способів здійснення страхування. Принципи страхування. Поняття і призначення ризику у страхуванні. Ризиковий характер страхового договору. Юридичний зміст поняття “Страховий ризик”. Страховий випадок і страхова подія як форма реалізації страхового ризику. Принцип страхового інтересу і його основні компоненти. Принцип граничної сумлінності. Принцип безпосередньої причини. Принцип відшкодування і його зв’язок з компенсаційною функцією страхування. Принцип суброгації (регресивного позову, зворотної вимоги). Принцип подвійного страхування (сприяння, контребуції). Роль страхування в розвитку сучасних суспільних соціально – економічних відносин. Основні етапи розвитку страхування в сучасних умовах. Місце страхування в системі економічних категорій. Схеми застосування страхування в міжнародній практиці. Роль страхування в активізації бізнесу, економії коштів, що резервуються на покриття можливих втрат, і в ефективнішому формуванні й використанні фондів соціального призначення, збільшенні обсягів інвестицій.

Класифікація страхування.

Поняття класифікації, значення а критерії класифікації. Поняття класифікації. Найважливіші ознаки критеріїв класифікації: історична; економічна (за спеціалізацією страховика; за об’єктами страхування; за родом небезпек; за статусом страхувальника та страховика); законодавча (за вимогами міжнародних угод і внутрішнього законодавства, за формами проведення) та інші. Класифікація за формою проведення. Форми страхування: добровільна й обов’язкова. Основні відмінності змісту цих форм. Принцип добровільності й особливості його реалізації у страхуванні. Види добровільного страхування. Призначення і функції правил страхування. Умови ліцензування правил страхування. Вимоги законодавства до процедури внесення змін з правила страхування. Види обов’язкового страхування. Вимоги до умов страхування. Особливості здійснення різних видів обов’язкового страхування. Класифікація за об’єктом страхування і родом небезпеки. Галузі страхування. Класифікація за об’єктами страхування та три галузі страхування: особисте, майнове, відповідальності. Поділ галузей на підгалузі та види і використання цієї класифікації у практиці страхування. Комплексний страховий захист різних видів майнового страхування єдиним договором страхування і класифікація страхування за рядом небезпеки. Розкриття змісту транспортного страхування, страхування ядерних, космічних фінансових ризиків тощо. Класифікація за статусом страхувальника, спеціалізацією страховика. Страхувальники – фізичні та юридичні особи. Відмінність страхових інтересів цих груп страхувальників і підходів страховиків до їх страхування. Класифікація за юридичною формою створення страховика і особливості її використання при здійсненні державного регулювання страхової діяльності, контролю за страховиками, аналізу розвитку страхового ринку в інституційному і територіальному плані. Класифікація за спеціалізацією страховика за страхування життя та загальними видами страхування.

Класифікація за способом розрахунку страхової виплати. Системи страхової відповідальності. Поняття системи страхової відповідальності. Система вартості. Система “першого ризику”. Система пропорційної відповідальності. Система дробової частини. Система граничної відповідальності. Система відновлювальної вартості. Система “нове за старе”.

Страхові ризики і їх оцінювання.

Поняття, види, характеристики ризиків та їх класифікація. Визначення ризику. Ризик як історична й економічна категорія. Класифікація ризиків. чистий і спекулятивний ризики. Страховий ризик. Аномальні та катастрофічні ризики. Технічні, транспортні, економічні ризики. Фінансові, інвестиційні та комерційні ризики. Політичні та спеціальні ризики. Ризики, пов’язані з діяльністю осіб.

Поняття ризикової обставини. Об’єктивні та суб’єктивні ризикові обставини. Страховий випадок і його визначення. Причинно – наслідковий зв’язок між ризиковими обставинами, страховим ризиком і страховим випадком. Загальна характеристика страхових ризиків. ризики при особистому страхуванні. Ризики смерті й до визначеного віку. Ризик втрати працездатності. Ризики нещасних випадків. Ризик раптового захворювання і загострення хронічної хвороби. Ризик звертання за необхідною медичною допомогою. Ризики майнового страхування і страхування відповідальності. Стихійні лиха і катастрофи. Ризики протиправних дій і спеціальні ризики. Ризики тероризму. Транспортні, екологічні та інші аварії і катастрофи. Ризики фінансово – кредитної сфери діяльності. Сутність оцінювання ризиків і зміст актуарних розрахунків у страхуванні. Необхідність збирання, систематизації і централізації даних про стан потенційних джерел небезпечних ризиків. методи вивчення, оцінювання і класифікації страхових ризиків. Поняття, зміст і призначення актуарних розрахунків у страхуванні. Вивчення актуарної калькуляції. Поняття страхової сукупності. Урахування особливостей видів страхової діяльності при виконанні актуарних розрахунків. Урахування розміру облікової банківської ставки, відсотка за позику. Особливості розподілу можливих страхових збитків у часі та просторі. Дотримання принципу рівноваги між обсягами зібраних страхових премій і сукупної відповідальності страховика, вартістю страхової послуги і гарантованим обсягом страхової виплати.

Обчислення математичних критеріїв ймовірності настання страхових випадків і обсягу можливих збитків. Математичне обґрунтування необхідних витрат страховика. Урахування параметрів платоспроможності та прибутковості страхової діяльності. Показники страхової статистики і їх місце в оцінюванні ризиків. Джерела інформації для виконання антуарних розрахунків. Страхова статистика і відомчі статистичні дані: вид, джерела надходження і особливості використання. Основні показники страхової статистики та їх призначення. Ризикова надбавка: сутність і методи обчислення. Страхові тарифи і страхові премії, їх види та методики розрахунків для різних видів страхування. Поняття нетто - і брутто – ставки: основні складові та принципи визначення. Поняття ймовірності страхового випадку і ймовірності збитку та їх співвідношення. Класифікація видів актуарних розрахунків (за галузями страхування, часовими параметрами, територіальними ознаками). Тарифна ставка і тарифне керівництво. Принципи розрахунку тарифів для ризикових видів страхування. Склад тарифу і структура страхової премії. Види страхових премій і внесків. Класифікація внесків за формою сплати, часом оплати, способами відображення в балансі, розміром і способом обчислення. Принципи управління страховими ризиками. Зміст ризик – менеджменту у страхуванні. Поняття “менеджмент ризиків”; визначення, мета і зміст. Типові процедури менеджменту ризиків. Ідентифікація й оцінювання ризиків. організаційно – технічні способи керування ризиками. Фінансово – договірні способи керування ризиками. Страхування і перестрахування ризиків як різновид оплаченою трансферу ризику іншій особі. Повний цикл керування ризиком і особливості основних етапів його застосування.

Страховий ринок.

Поняття та основні категорії страхового ринку. Визначення страхового ринку. Територіальна і галузева ознаки страхового ринку. Внутрішній, зовнішній і міжнародний ринки: визначення і характеристики. Страхова послуга як специфічний ринковий продукт. Особливості реалізації страхової послуги та застосування маркетингу у страхуванні. Особливості страхової послуги як товару. Роль посування страхової послуги в розвитку страхової діяльності. Поняття й основні принципи здійснення аквізиції страхової послуги. Загальні закономірності й основні напрямки аквізиції страхових послуг: пряма, офісна, адресна, шляхом прямого поступового розсилання, використання Інтернету. Аквізиція через страхових посередників. Страхові агенти – фізичні та юридичні особи. Продаж через незалежних страхових фокусів і професійних фінансових консультантів. Переваги і недоліки різних напрямків аквізиції, їх порівняльний аналіз і напрямки використання за видами страхових послуг. Договір страхування як форма страхового зобов’язання і умова реалізації страхової послуги. Укладення, виконання та припинення договору страхування. Особливості змісту страхової послуги. Визначення страхового зобов’язання. Страхове зобов’язання на користь третьої особи. Особливості правового положення вкладонабувача при різних видах страхових правовідносин. Договір страхування як носій страхового зобов’язання. Істотні і негативні умови договору страхування. Вимоги законодавства до змісту договору і процедури його укладання. Поняття комплексного страхового ринку і його компоненти та їх взаємозв‘язок. Законодавче ядро і його склад. Структура страхового ринку.Страхова компанія як надавач страхової послуги. Страхувальник як споживач страхової послуги. Інфраструктура страхового ринку. Страхові і нестрахові посередники. Ринкові господарські форми: ринкові інструменти та регулятори. Договір страхування як основний ринковий інструмент. Податки, обов’язкові збори, платежі, страхова біржа і міжнародний страховий ринок як макроекономічні регулятори ціни страхової послуги. Страховий ринок України. Етапи розвитку страхового ринку України. Вплив на розвиток ринку його законодавчо – нормативної та організаційної складових. Основні економічні показники діяльності страховиків і динаміка їх зміни в часі. Учасники страхового ринку – страховики та їх об’єднання. Склад, структура та тенденції розвитку послуг, що надаються українськими страховиками. Основні проблеми та прогноз напрямків розвитку страхового ринку України. Тенденції розвитку страхових ринків інших країн світу. Основні проблеми розвитку міжнародних страхових ринків. Тенденції створення міжнародних страхових об'єднань. Процеси горизонтальної і вертикальної інтеграції у страхуванні. Диверсидикація і розширення сфери діяльності страховиків. Зв’язок з необхідністю збільшення обсягу інвестицій у фондові ринки і підвищення вимог з боку страхувальників. Розвиток нових інформаційних технологій у страхуванні.

Страхова організація.

Організаційно – правові форми здійснення страхової діяльності. Зовнішні та внутрішні фактори впливу на створення різновидів організаційно – правових форм здійснення страхової діяльності на національному ринку. Основні організаційно – правові форми здійснення страхової діяльності в Україні. Акціонерна страхова компанія. Представництво, агентство, філія страхової компанії. Порядок створення, функціонування та ліквідації страхової організації. Процес створення страхової компанії: реєстрація страховика як юридичної особи та надання юридичній особі статусу страховика. Спеціалізація страховика: страховики, що здійснюють страхування життя; страховики, що здійснюють загальні види страхування; страховики, що здійснюють перестрахування.Закони України “Про господарські товариства” та “Про страхування” і їх вимоги до реорганізації та ліквідації страховика. Структура та ресурси страхової організації. Визначення та сутність фінансових, матеріальних, трудових, інформаційних ресурсів. Організаційна структура страховика. Основні типи організаційних структур страховиків: переваги та недоліки. Етапи вдосконалення організаційних структур. Принципи управління страховою організацією. Менеджмент страхової діяльності, його складові та особливості здійснення. Принципи управління страховою організацією. Сутність стратегії страховика. Особливості здійснення стратегії страховика в сучасних умовах. Об’єднання страховиків. Роль об’єднань страховиків у розбудові ефективних механізмів ринкового середовища. Етапи розвитку об’єднань страховиків на страховому ринку. Ліга страхових організацій України: функції, права та обов'язки. Моторне транспортне, авіаційне, морське та ядерне страхові бюро. Об’єднання страховиків, створені для розв’язання завдань страхування та перестрахування.

Державне регулювання страхової діяльності.

Необхідність і призначення державного регулювання страхової діяльності. Склад системи правового регулювання страхових відносин. Регулювання процесу формування страхового фонду й інших напрямків діяльності страховика. Державний нагляд та регулювання страхової діяльності: завдання, функції, права й обов’язки. Вимоги до здійснення нагляду за страховою діяльністю. Страхове законодавство як інструмент регулювання страхової діяльності. Структура страхового законодавства України. Історія створення, стан та тенденції розвитку вітчизняного страхового законодавства. Закон України “Про страхування”. Орган нагляду за страховою діяльністю та його функції. Реєстрація та ліцензування страховиків. Контроль за діяльністю суб’єктів страхового ринку. Державний орган нагляду за страхуванням. Функції спеціального уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю. Функції реєстрації суб’єктів страхового ринку (страховиків та посередників), забезпечення гласності їхньої діяльності та підтримки правопорядку в галузі тощо.Ліцензування страхової діяльності та умови виконання. Вплив норм міжнародного права на формування законодавчої та нормативної бази регулювання страхової діяльності в Україні. Вітчизняне та міжнародне страхове право. Європейський союз та його право. Проблеми інтеграції на страховому ринку України. Оподаткування страхової діяльності. Світова тенденція до стандартизації бухобліку. Створення внутрішньодержавних і міжнародних страхових груп. Процес інтеграції України до європейського страхового ринку.

Особисте страхування.

Страхування життя і його основні види.

Класифікація видів особистого страхування. Умови страхування і вимоги до них. Страхування на випадок смерті і основні його види. Довічне страхування і страхування на визначений строк. Страхування з виплатою капіталу. Страхування з виплатою ренти. Змішане страхування і його особливості. Страхування від нещасних випадків. Поняття нещасного випадку і перелік страхових ризиків. вплив на розмір тарифів професії, віку тощо. Умови здійснення й облік страхових виплат залежно від виду страхового випадку. Обов’язкове страхування від нещасних випадків. Страхування здоров’я на випадок хвороби. Необхідність, сучасний стан і напрямки розвитку страхування здоров’я. Форми страхування здоров’я та їх особливості. Добровільне страхування здоров’я на випадок хвороби та умови його здійснення. Безперервне страхування здоров’я (медичне страхування). Добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) та особливості його здійснення. Організація роботи страховика зі здійснення страхових виплат. Медичне страхування громадян, які виїздять за кордон.

Майнове страхування.

Страхування майна від вогню та ризиків стихійних явищ. Основні положення. Особливості визначення об’єкта страхування. Класифікація видів майнового страхування. Поняття комбінованого майнового страхування. Страхування майна від вогню: історія виникнення та основні змови здійснення. Страхування майна від ризиків стихійних лих та ін. Страхування майна від техногенних ризиків та ризиків протиправних дій. Майнове страхування від техногенних ризиків. Протиправні дії третіх осіб, та страхування ризиків хуліганських дій крадіжки, пограбування, розбою, терористичних актів. Страхування транспортних засобів та вантажів. Поняття і сутність транспортного страхування. Об’єкти страхування. Сучасний стан і перспективи розвитку системи автотранспортного страхування в Україні. Майнове страхування транспорту (КАСКО - страхування). Транспортні страхові бюро України (моторне, авіаційне, морське, ядерне) їх функції, права й обов’язки страховиків – членів цих бюро. Страхування вантажів, що перевозяться транспортом. Страхування майна сільськогосподарських підприємств. Розвиток, сучасний стан, форми і види страхування майна суб’єктів – виробників сільськогосподарських продукції. Страхування врожаїв сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень. Страхування сільськогосподарських тварин, будівель та іншого майна сільськогосподарських підприємств. Страхування фінансово – кредитних ризиків. Необхідність, зміст і призначення страхування ризиків у фінансово – кредитної сфері. Сутність, економічний зміст і види страхування кредитів. Характеристика основних форм страхування кредитів. Сутність, економічний зміст і характеристика окремих видів страхування фінансових ризиків: втрати прибутку; неплатежу; депозитів; інших видів фінансових ризиків.

Страхування відповідальності.

Страхування відповідальності власників транспортних засобів. Поняття страхування відповідальності. Відповідальність загальноцивільна, професійна. Відповідальність за невиконання договірних зобов’язань. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Добровільна й обов’язкова форми цього страхування. міждержавна загальноєвропейська система Зеленої карти й участь у ній України. Особливості страхування відповідальності власників засобів водного і повітряного транспорту. Страхування відповідальності перевізників. Страхування відповідальності судовласників. Морські клуби (P & I Clubs); роль і завдання. Страхування відповідальності роботодавців товаровиробників. Страхування відповідальності роботодавця на випадок нанесення шкоди його працівникам внаслідок нещасного випадку на виробництві. Страхування відповідальності товаровиробника. Страхування професійної відповідальності. Особливості страхування професійної відповідальності. Страхування відповідальності за забруднення довкілля. Страхування відповідальності підприємств – джерел підвищеної небезпеки. Обов’язкові та добровільні види страхування. 

Перестрахування і співстрахування.

Необхідність і сутність перестрахування, стан і перспективи його розвитку. Визначення й зміст перестрахування. Функції забезпечення страхового захисту для значних ризиків, диверсифікації ризиків, вирівнювання страхових сум і формування збалансованого страхового портфеля при заданих параметрах фінансової усталеності та рентабельності страхових операцій. Принципи перестрахування. Принцип передавання ризику. Цемент (перестрахувальник), перестраховик, цесія, ретродесія. Бордеро, ексцедент власне утримання, Тантьема. Основні вимоги до договору перестрахування. Принципи відшкодування, граничної сумлінності й особливості їх додержання. Норматив максимальної відповідальності. Види і форми перестрахування. Види договорів перестрахування. Пропорційне перестрахування. Квотний, ексцендентний і змішаний договори пропорційного перестрахування. Основні види непропорційного

перестрахування. Перестрахування перевищення збитків абозбитковості. Факультативне перестрахування і його особливості. Облігаторне перестрахування. Законодавче регулювання перестрахувальної діяльності. Стандартизація форм перестрахувальних договорів. Перестрахувальний стан і його призначення. Співстрахування та механізм його застосування. Визначення та зміст співстрахування, його відмінності від перестрахування. Механізм застосування співстрахування на прикладі функціонування страхових пулів.

Доходи, витрати і прибуток страховика.

Особливості грошового обігу у страховій організації. Оборот коштів для забезпечення виконання страхових зобов’язань. Ризиковий характер грошового обігу. Принцип територіально – часової розкладки збитку як засіб підвищення фінансової надійності страхових операцій і перестрахування. Оборот коштів, пов’язаних з організацією страхової справи, і особливості його регулювання. Порядок розподілу прибутку і відносин з бюджетом. Доходи і витрати страховика: склад, економічний зміст і порядок визначення. Джерела доходів страховика. Дохід від страхових операцій. Зароблена премія. Комісійні винагороди за перестрахування. Суми сплачені перестрахувальниками. Суми повернуті з централізованих страхових фондів і повернуті суми технічних резервів. Валовий дохід страховика від страхової діяльності. Його розрахунок і дата формування. Доходи страховика від інвестиційної діяльності. Інші доходи страховика. Склад і джерела витрат страховика. Поняття собівартості страхової послуги. Витрати на страхові виплати як основа страхового зобов’язання і їх випадковий характер. Відрахування в запасні фонди, резерви внесків і відрахування на упереджу вальні заходи як витрати майбутніх періодів. Витрати на ведення справи і особливості їх формування. Прибуток страховика, його склад і визначення особливості використання терміна „прибуток” у страховій діяльності. прибуток від страхових операцій. Способи визначення фінансових результатів страхових операцій. „Прибуток у тарифах”: особливості прогнозування і формування. Оподаткування страхової діяльності. Порядок оподаткування страхової діяльності. Поняття валового доходу від страхової діяльності і норми його оподаткування в Україні. Порядок і умови оподаткування страхової діяльності при страхуванні життя і за іншими видами страхування. Порядок оподаткування прибутків, одержаних з інших джерел, між страхова діяльність. Показники фінансових результатів діяльності страхової організації. Коефіцієнти збитку й збитку – нетто. Непрямі показники. Накладні витрати. Коефіцієнт витрат, його зв’язок з витратами і показниками ефективності страхової діяльності. Показники для оцінювання ефективності інвестиційної діяльності. Коефіцієнти ліквідності. Коефіцієнти фінансової усталеності, незалежності, ефективності використання активів і власних коштів.

Фінансова надійність страхової компанії.

Поняття і зміст фінансової надійності страховика та засоби її забезпечення. Діяльність страховика як гаранта фінансової стійкості інших суб’єктів економіки. Поняття, зміст та напрямки забезпечення фінансової надійності страховика: достатній обсяг власних коштів, врівноважена тарифна політика, адекватні страхові резерви, збалансованість страхового портфеля та надійні програми перестрахування. Платоспроможність страховика та умови її забезпечення. Визначення та зміст показників платоспроможності. Узагальнені показники платоспроможності, їх зв’язок зі структурою балансу страхової організації і способи обчислення. Вимоги українського законодавства до умов забезпечення платоспроможності страховика. Власні кошти страхової організації: склад і джерела формування. Фінансовий зміст власних коштів страховика. активи страховика. Нематеріальні активи. Акціонерний капітал. Капітальні та поточні витрати. Статутний фонд страховика і вимоги українського законодавства до його складу, розміру і особливостей формування. гарантійний фонд страховика та вільні резерви: шляхи формування. Страхові резерви, умови їх формування і розміщення. Визначення, склад і призначення страхових резервів. Види страхових резервів. Резерви за ризиковими видами страхування і резерви щодо страхування життя. Технічні резерви: визначення, склад і призначення. Резерв незароблених премій: поняття, основні варіанти розрахунків. Розрахунок за принципом „pro rate temporis методи „1/24” „фінансованого відсотка”, „плаваючих кварталів”. Резерви позиків, що не минули, катастроф, коливань збитковості. Резерви збитків. Резерв заявлених, але не врегульованих збитків. Резерв незаявлених збитків, нормативи для його створення. Резерви щодо страхування життя. Резерви довгострокових зобов’язань і способи їх обчислення. Резерви належних виплат страхових сум.

Резерви: упереджувальних заходів і вільні. Принципи розміщення страхових резервів. Вимоги до надійності (повернення), ліквідності, диверсифікованості, рентабельності розміщення. Структура розміщення резервів, припустимі норми їх територіальної і об’єктивної концентрації. Положення про порядок формування, розміщення й обчислення страхових ресурсів за ризиковими видами страхування. Фактичний і нормативний запаси платоспроможності ,порядок їх обчислення. Інші показники платоспроможності страховика. Коефіцієнт запасу платоспроможності і його визначення. Роль перестрахування в забезпеченні платоспроможності страховика.

3.2 Зміст практичних занять

Таблиця 3.1 Зміст практичних занять

Тиждень

теми

Тема занять

Обсяг годин

ЕКП, ОА

МО

ФН

1

2

3

4

5

6

2

1,2,2

1,2

1

Страхування у ринковій економіці

Сутність, принципи та класифікації

Сутність, принципи і роль страхування

2

2

2

4

4,5,6

3,4

2

Страховий ринок

Страховий ринок

Класифікація страхування

2

2

2

6

7

5,6

3

Особисте страхування

Страхова організація і державне регулювання

Страхові ризики і їх оцінювання

2

2

2

8

8

7

4

Майнове страхування

Особисте страхування

Страховий ринок

2

2

2

10

9

8

5-6

Страхування відповідальності

Майнове страхування

Страхова організація і державне регулювання

2

2

2

12

10

9

7-8-9

Перестрахування і співстрахування

Страхування відповідальності

Галузі страхування

2

2

2

14

11

10

10-11

Доходи, витрати і прибутки страховика

Перестрахування і співстрахування

Перестрахування і співстрахування

2

2

2

16

18

12

11-12

12

Фінансова надійність страховика

Доходи і витрати страховика

Фінансова надійність страховика

3

3

3

Всього

17

17

17


3.2.1 Плани практичних занять для спеціальностей

„Економіка промисловості” і „Облік і аудит”.

Тема 1 Страхування у ринковій економіці.

 1.  Сутність, функції і роль страхування.
 2.  Принципи страхування.
 3.  Класифікація страхування.
 4.  Системи страхування.
 5.  Страхові ризики і їх класифікація.
 6.  Страхові тарифи і страхові премії.

Тема 2 Страховий ринок.

 1.  Поняття та основні категорії страхового ринку.
 2.  Страхова послуга. Особливості реалізації страхової послуги.
 3.  Договір страхування. Укладання, виконання та припинення договору страхування.
 4.  Страхова організація.
 5.  Об’єднання страховиків.
 6.  Державне регулювання страхової діяльності.

Тема 3 Особисте страхування.

 1.  Страхування життя і його основні види.
 2.  Страхування від нещасних випадків.
 3.  Страхування здоров’я на випадок хвороби.
 4.  Безперервне страхування здоров’я.

Тема 4 Майнове страхування.

 1.  Страхування майна від вогню та ризиків стихійних явищ.
 2.  Страхування майна від техногенних ризиків та ризиків та ризиків протиправних дій.
 3.  Страхування транспортних засобів та вантажів.
 4.  Страхування майна сільськогосподарських підприємств.
 5.  Страхування фінансово – кредитних ризиків.

Тема 5 Страхування відповідальності.

 1.  Страхування відповідальності власників транспортних засобів.
  1.  Страхування відповідальності перевізників.
  2.  Страхування відповідальності роботодавців та товаровиробників.
  3.  Страхування професійної відповідальності.
  4.  Страхування відповідальності за забруднення довкілля.

Тема 6 Перестрахування і співстрахування.

 1.  Необхідність і сутність перестрахування, стан і перспективи його розвитку.
 2.  Принципи перестрахування.
 3.  Види і форми перестрахування.
 4.  Регулювання процедури перестрахування в Україні.
 5.  Співстрахування та механізм його застосування.

Тема 7 Доходи, витрати і прибуток страховика.

 1.  Особливості грошового обігу у страховій організації.
 2.  Доходи і витрати страховика: склад, економічний зміст і порядок визначення.
 3.  Доходи страховика від інвестиційної діяльності. Інші доходи страховика.
 4.  Прибуток страховика, його склад і визначення.
 5.  Оподаткування страхової діяльності.
 6.  Показники фінансових результатів діяльності страхової організації.

Тема 8 Фінансова надійність страхової компанії.

 1.  Поняття і зміст фінансової надійності страховика та засоби її забезпечення.
 2.  Платоспроможність страховика та умови її забезпечення.
 3.  Власні кошти страхової організації: склад і джерела формування.
 4.  Страхові резерви, умови їх формування і розміщення.
 5.  Фактичний і нормативний запаси платоспроможності, порядок їх обчислення. Інші показники платоспроможності страховика.

3.2.2 Плани практичних занять для спеціальності „Менеджмент організацій”.

Тема 1 Сутність, принципи та класифікація страхування.

 1.  Економічна сутність, необхідність і функції страхування.
 2.  Основні терміни та поняття страхування.
 3.  Принципи страхування.
 4.  класифікація за формою проведення.
 5.  класифікація за об’єктом страхування. Галузі страхування.
 6.  Системи страхування.

Тема 2 Страховий ринок.

 1.  Поняття, види, характеристика ризиків та їх класифікації.
 2.  Сутність оцінювання ризиків.
 3.  Зміст ризик – менеджменту у страхуванні.
 4.  Поняття та основні категорії страхового ринку.
 5.  Укладення, виконання та припинення договору страхування.
 6.  Страховий ринок України.

Тема 3 Страхова організація та державне регулювання страхової діяльності.

 1.  Порядок створення, функціонування та ліквідації страхової організації.
 2.  Структура та ресурси страхової організації.
 3.  Об’єднання страховиків.
 4.  Необхідність і призначення державного регулювання страхової діяльності.
 5.  Орган нагляду за страховою діяльністю та його функції.

Тема 4 Особисте страхування.

 1.  Страхування життя і його основні види.
 2.  Страхування від нещасних випадків.
 3.  Страхування здоров’я на випадок хвороби.
 4.  Медичне страхування.

Тема 5 Майнове страхування.

 1.  Страхування майна від вогню та ризиків стихійних явищ.
 2.  Страхування майна від техногенних ризиків та ризиків протиправних дій.
 3.  страхування транспортних засобів та вантажів.
 4.  Страхування майна сільськогосподарських підприємств.
 5.  Страхування фінансово – кредитних ризиків.

Тема 6 Страхування відповідальності.

 1.  Поняття страхування відповідальності.
 2.  Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.
 3.  Страхування відповідальності перевізників.
 4.  Страхування відповідальності товаровиробника.
 5.  Особливості страхування професійної відповідальності.
 6.  Обов’язкові та добровільні види страхування відповідальності за забруднення довкілля.

Тема 7 Перестрахування і співстрахування.

 1.  Визначення й зміст перестрахування.
 2.  Принципи перестрахування.
 3.  Види договорів перестрахування.
 4.  Регулювання процедури перестрахування в Україні.
 5.  Співстрахування та механізм його застосування.

Тема 8 Доходи, витрати страховика, його фінансова надійність.

 1.  Доходи і витрати страховика: склад, економічний зміст і порядок визначення.
 2.  Прибуток страховика, його склад і визначення.
 3.  Оподаткування страхової діяльності.
 4.  Платоспроможність страховика та умови її забезпечення.
 5.  Власні кошти страхової організації: склад і джерела формування.
 6.  Страхові резерви, умови їх формування і розміщення.

3.2.3 Плани практичних занять для спеціальності „Фінанси”.

Тема 1 Сутність, принципи і роль страхування.

 1.  Економічна сутність, необхідність і функції страхування.
 2.  Основні терміни та поняття страхування.
 3.  Страховий фонд, способи і форми та історичні етапи розвитку форм його організації.
 4.  Принципи страхування.
 5.  Роль страхування в розвитку сучасних суспільних соціально – економічних відносин.

Тема 2 Класифікація страхування.

 1.  Поняття класифікації, значення та критерії класифікації.
 2.  Класифікація за формою проведення.
 3.  Класифікація за об’єктом страхування і родом небезпеки.
 4.  Класифікація за статусом страхувальника. спеціалізацією страховика.
 5.  Класифікація за способом розрахунку страхової виплати. Системи страхової відповідальності.

Тема 3 Страхові ризики і їх оцінювання.

 1.  Поняття, види, характеристика ризиків та їх класифікація.
 2.  Сутність оцінювання ризиків і зміст актуарних розрахунків у страхуванні.
 3.  Показники страхової статистики і їх місце в оцінюванні ризиків.
 4.  Страхові тарифи і страхові премії, їх види та методики розрахунків для різних видів страхування.
 5.  Принципи управління страховим ризиками. Зміст ризик – менеджмент у страхуванні.

Тема 4 Страховий ринок.

 1.  Поняття та основні категорії страхового ринку.
  1.  Страхова послуга як специфічний ринковий продукт. Особливості реалізації страхової послуги та застосування маркетингу у страхуванні.
  2.  Договір страхування як форма страхового зобов’язання і умова реалізації страхової послуги. Укладення, виконання та припинення договору страхування.
  3.  Поняття комплексного страхового ринку і його компоненти.
  4.  Страховий ринок Україні.
  5.  Тенденції розвитку страхових ринків інших країн світу.

Тема 5 Страхова організація. Державне регулювання страхової діяльності.

 1.  Порядок створення функціонування та ліквідації страхової організації.
 2.  Структура та ресурси страхової організації.
 3.  Принципи управління страховою організацією.
 4.  Об’єднання страховиків.
 5.  Необхідність і призначення державного регулювання страхової діяльності.
 6.  Орган нагляду за страховою діяльністю та його функції.

Тема 6 Галузі страхування.

 1.  Особисте страхування і його види.
 2.  Майнове страхування. Види майнового страхування.
 3.  Страхування відповідальності.
 4.  Перестрахування і співстрахування.

Тема 7 Доходи, витрати і прибуток страховика.

 1.  Особливості грошового обігу у страховій організації.
 2.  Доходи і витрати страховика: склад, економічний зміст і порядок визначення.
 3.  Прибуток страховика, його склад і визначення.
 4.  Оподаткування страхової діяльності.
 5.  Показники фінансових результатів діяльності страхової організації.

Тема 8 Фінансова надійність страхової компанії.

 1.  Поняття і зміст фінансової надійності страховика та засоби її забезпечення.
 2.  Платоспроможність страховика та умови її забезпечення.
 3.  Власні кошти страхової організації: склад і джерела формування.
 4.  Страхові резерви, умови їх формування і розміщення.
 5.  Фактичний і нормативний запаси платоспроможності, порядок їх обчислення. Інші показники платоспроможності страховика.

3.3 Зміст самостійної роботи студентів стаціонару.

Питання для самоконтролю

 1.  Які події визначають необхідність страхування?
 2.  Чому страхування є видом підприємницької діяльності?
 3.  Що таке майнове страхування?
 4.  Назвіть обєкти майнового страхування?
 5.  Що таке транспортне страхування?
 6.  Які ви знаєте об’єкти транспортного страхування?
 7.  Для чого здійснюється обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів?
 8.  Що таке угода страхування?
 9.  У чому полягають обов’язки страховика?
 10.  У чому полягають обов’язки страхувальника?
 11.  Що таке страховий ризик?
 12.  Які функції страхування?
 13.  У чому полягають принципи добровільного страхування?
 14.  Хто може бути страховиком в Україні?
 15.  Які існують обмеження на джерела формування статутного фонду страховика?
 16.  Що є предметом діяльності страховика?
 17.  Хто може бути застрахованим в Україні?
 18.  Що таке страхова відповідальність?
 19.  Що таке страхова сума?
 20.  Що таке страхове відшкодування?
 21.  Які бувають види франщизи?
 22.  Що таке страховий ринок?
 23.  Які функції страхових агентів?
 24.  Як працюють страхові брокери?
 25.  Як обмежується діяльність страхових посередників?
 26.  Що охоплює поняття “комбінованого (змішаного) страхування життя”?
 27.  У чому полягають особливості страхування додаткової пенсії?
 28.  Чому довгострокове страхування життя становить для страховика особливий інтерес?
 29.  Що виключається з переліку страхування майна?
 30.  Що є основним джерелом прибутку страхової компанії?
 31.  За яких причин виникло страхування?
 32.  Яка відмінність між майновим і особистим страхуванням?
 33.  Хто і що виступає в ролі суб’єктів і об’єктів страхування?
 34.  Страхова послуга, як і будь-який товар, має споживчу і цінову вартість. Яка їх суть?
 35.  Що собою являє структура страхового ринку?
 36.  Що відносять до страхової інфраструктури?
 37.  На які види поділяється обов’язкове страхування?
 38.  Класифікація страхових ризиків?
 39.  Складові системи страхування?
 40.  Організаційно-правова структура страхового ринку України?
 41.  Інстуціональна структура страхового ринку України?
 42.  Територіальна структура страхового ринку України?
 43.  Галузева структура страхового ринку України?
 44.  Зовнішнє середовище страхового ринку?
 45.  Умови відшкодування збитків при страхуванні майна юридичних осіб.
 46.  Особливості страхування майна сільськогосподарських підприємств.
 47.  Причини необхідності соціального страхування.
 48.  Порядок надходження та форми використання засобів соціального страхування?
 49.  Основні та допоміжні договори страхування майна.
 50.  Страхування основних та оборотних фондів.
 51.  Страхування врожаю сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень.
 52.  Страхування тварин.
 53.  Форми використання засобів соціального страхування.
 54.  Страхування від нещасних випадків.
 55.  Як забезпечується платоспроможність страховика?
 56.  Як і з якою метою створюються вільні резерви страховика?
 57.  Що таке актуарні розрахунки?
 58.  Коли страховик має право на відмову у виплаті страхових сум?
 59.  Функції і права Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю.

Завдання для самостійної роботи і аудиторної контрольної роботи.

1. Розрахувати суму страхового відшкодування для страхування автомобіля “Таврія” з використанням системи пропорційної відповідальності за варіантами, наведеними у таблиці 1.

Таблиця 3.2- Вихідні дані.

Варіант

Вартісна оцінка об’єкта страхування, грн. (w)

Страхова сума за угодою страхування, грн. (S)

Фактичні суми збитків, грн. (Т)

1

5200

5000

4678

2

5400

4500

2879

продовження таблиці 3.2

3

4600

3800

1485

4

5200

4800

3659

5

4600

4500

4550

6

3700

3700

3260

7

5000

4500

3258

8

4500

4200

4300

9

3800

3500

1368

10

5100

5000

4875

11

4600

3500

4200

12

4200

4000

3965

13

5500

5500

4000

14

4800

4500

4676

15

5200

4000

4267

 

Страхування за системою пропорційної відповідальності передбачає виплату страхового відшкодування, розрахованого за формулою

Q = Т (S/W)   

Де  Q – страхове відшкодування;

Т – фактична сума збитків;

S – страхова сума за угодою;

W – вартісна оцінка об’єкта страхування.

2. Розрахувати суму першого і другого ризику при страхуванні домашнього майна за варіантами, поданими в таблиці 2.

Таблиця 3.3 - Вихідні дані.

Варіант

Вартість

домашнього майна,

грн.

Страхова сума

за угодою

страхування,

грн.

Сума збитків від

пожежі, 

грн.

1

35000

12000

18000

2

38000

35000

34000

3

35000

28000

32500

4

42000

40000

41500

5

40000

25000

32000

6

50000

45000

28000

7

40000

28000

32500

8

28000

12000

25000

9

40000

27000

33600

10

35000

14000

33500

продовження таблиці 3.3

11

41000

32000

21000

12

42000

18000

25000

13

50000

42000

41000

14

28000

28000

27000

15

32000

24000

31000

3. Розглянути умови використання умовної франщизи, якщо страхова сума складає 100 тис. грн, умовна франщиза становить 20%, збитки страхувальника дорівнюють:

1.   10 тис.грн.;   4. 25 тис. грн.;

 1.    15 тис.грн.;   5. 40 тис.грн.
 2.    20 тис.грн.;

4. Розглянути умови використання безумовної франщизи, якщо страхова сума складає 100 тис.грн., безумовна франщиза складає 20%, збитки страхувальника дорівнюють:

 1.  10 тис.грн.;   4)  40 тис. грн.;
 2.  15 тис.грн.;   5) 50 тис. грн.
 3.  20 тис.грн.;

Література до завдань

 1.  Базилевич В.Д.,Базилевич К.С. Страхова справа. – К.:1997.
 2.  Заруба О. Страхова справа. – К.:1998.
 3.  Внукова М. Практика страхового бизнеса. – К.:1998.
 4.  Журавлев Ю.М., Секкерж И.Г. Страхование и перестрахование. – М.:1993.
 5.  Шахов В.В. Страхование. Учебник. – М.: 1997.

Тести до перевірки знань

ТЕСТ 1 Сутність, принципи і роль страхування

1. Що з наведеного далі охоплюється обсягом поняття «страховий захист»?

 1.  Здійснення запобіжних заходів, спрямованих на зменшення страхового ризику;
 2.  фінансування витрат на боротьбу зі страховою подією;
 3.  відшкодування збитків, завданих стихійним лихом;
 4.  збільшення запасів товарів з огляду на сезонність їх виробництва.

2. З яких фондів складається сукупний фонд страхового захисту?

 1.  Резервних фондів підприємств;
 2.  амортизаційних фондів;
 3.  кредитів банків;
 4.  резервних фондів, передбачених бюджетом;
 5.  іноземних інвестицій;
 6.  резервів страхових організацій.

3. У яких формах виникли перші страховики?

 1.  Товариства взаємного страхування;
 2.  страхового товариства з повною відповідальністю;
 3.  акціонерного страхового товариства:
 4.  державної с фахової організації.

4. У якій послідовності виникли перелічені далі види страхування?

 1.  Страхування життя:
 2.  страхування від вогню:
 3.  страхування морських суден;
 4.  страхування сільськогосподарських тварин від загибелі;
 5.  страхування від нещасних випадків на виробництві;
 6.  страхування вантажів;
 7.  страхування ритуальних витрат.

5. Які функції виконує страхування ?

 1.  Фіскальну;
 2.  заощадження коштів;
 3.  превентивну;
 4.  формування і використання резервів;
 5.  ризикову;
 6.  стимулюючу.

6. З наведеної дачі інформації вибрати принципи страхування.

 1.  Максимальна сумлінність сторін страхового договору:
 2.  суброгація;
 3.  форма власності на об'єкт страхування;
 4.  страховий інтерес;
 5.  повне відшкодування збитків від діяльності в несприятливих умовах;
 6.  повна сплата страхових премій;
 7.  відсутність простроченої заборгованості за кредитами.

7. Які з перелічених далі заходів сприяють підвищенню ролі страхування («+»), а які цьому заважають («-»)?

 1.  Зниження інфляції;
 2.  поліпшення роботи персоналу страхових компаній;
 3.  відсутність належного статистичного та іншого інформаційного забезпечення;
 4.  збільшення обсягів банківського кредитування;
 5.  низькі розміри державного пенсійного забезпечення;
 6.  зменшення безплатних соціальних послуг.

ТЕСТ 2 Класифікація страхування

1. Класифікація страхування за економічними ознаками це класифікація за такими характеристиками:

 1.  об'єктами страхування;
 2.  формами проведення страхування;
 3.  статусом страхувальника;
 4.  часом виникнення окремих видів страхування.

2. Існують такі галузі страхування:

 1.  обов'язкове;
 2.  майнове;
 3.  добровільне;
 4.  страхування життя;
 5.  особисте;
 6.  відповідальності.

3. Класифікація страхування Укрстрахнаглядом з метою ліцензування страхової діяльності передбачає такі види:

 1.  страхування вантажів та багажу;
 2.  страхування автомобілів;
 3.  страхування кредитів;
 4.  страхування дітей до повноліття;
 5.  страхування пенсій;
 6.  страхування загальної відповідальності.

4. Страхові події при страхуванні громадян від нещасних випадків можуть бути такі:

 1.  смерть застрахованого з будь-якої причини;
 2.  смерть застрахованого лише від нещасного випадку;
 3.  дожиття застрахованим до закінчення строку дії договору страхування.

5. Які з перелічених видів страхування є обов’язковими?

 1.  Страхування майна (крім врожаю) у державних сільськогосподарських підприємствах;
 2.  страхування військовозобов'язаних;
 3.  страхування пасажирів на приміських маршрутах;
 4.  страхування авіапасажирів;
 5.  страхування заставного майна;
 6.  страхування небезпечних вантажів.

6. Які з видів страхування не належать до майнового?

 1.  Страхування наземного транспорту;
 2.  страхування інвестицій;
 3.  страхування кредитів;
 4.  страхування відповідальності власників автотранспортних засобів.

7. Які форми страхування ви знаєте?

 1.  Добровільне і обов'язкове;
 2.  життя і загальне;
 3.  особисте, майнове, відповідальності;
 4.  правильними є твердження 1), 2), 3).

8. Які з перелічених дачі видів страхування є добровільними?

1) Страхування майна (крім врожаю) в державних сільськогосподарських підприємствах;

2). Страхування будівель, що належать громадянам;

3). Страхування морських суден;

4). Страхування авіаційних суден;

5). Страхування залізничного транспорту;

6). Страхування врожаю в державних сільськогосподарських підприємствах.

9. Майно підприємства загальною вартістю 200 млн. грн. застраховане на 100 млн. грн. Через пожежу знищено майна на 80 млн. грн. Яку суму страхового відшкодування отримає страхувальник:

1) за пропорційною системою відшкодування;

2) за системою «першого ризику»?

ТЕСТ З Страхові ризики

1. Які компоненти становлять зміст економічного ризику? Їх пріоритетність.

 1.  випадкові події;
 2.  збитки, завдані через випадкові події;
 3.  додаткова вигода, отримана внаслідок випадкових подій;
 4.  імовірність настання випадкових подій;
 5.  об'єкт, який зазнає дії випадкової події;
 6.  імовірність настання випадкових збитків.

2. При яких значеннях імовірності настання випадкової події ризик є найбільшим?

   0      0,25        0,5      0,75       1,0

3. Яка з обчислених ймовірностей має найбільшу точність?

 1.  Апріорна;
 2.  естиматична;
 3.  апостеріорна.

4. Які риси безпосередньо характеризують «великі ризики»?

 1.  Імовірність настання ризику;
 2.  територія, охоплена ризиком;
 3.  охоплена ризиком галузь господарської діяльності;
 4.  основні показники виробничої діяльності промислових підприємств;
 5.  вид стихійного явища (події): вода, вогонь, вітер і т. ін.

5. У чому полягає аналіз ризику?

 1.  Оцінка ризику;
 2.  зменшення ризику;
 3.  ідентифікація ризику;
 4.  уникнення ризику;
 5.  діагностика ризику;
 6.  пізнання ризику.

6. Які заходи є етапами менеджменту ризиком?

 1.  Фінансування;
 2.  самофінансування ризику;
 3.  уникнення ризику;
 4.  страхування;
 5.  контроль;
 6.  обмеження ризику;
 7.  аналіз ризику;
 8.  попередження ризику.

7. Які риси є критеріями страхувальності ризиків?

 1.  Випадковість;
 2.  можливість оцінки у вартісних одиницях;
 3.  низький ступінь імовірності;
 4.  надзвичайно великі втрати.

ТЕСТ 4 Маркетинг у страхуванні

1. Що з наведеного далі входить до комплексу маркетингових комунікацій (marketing communication mix)?

1) Реклама в засобах масової інформації; діяльність, спрямована на формування позитивної громадської думки щодо свого товару, фірми;

2) реклама в засобах масової інформації; заходи, які стимулюють купівлю; діяльність, спрямована на формування позитивної громадської думки про свій товар, фірму; пошук і утримання клієнта:

 1.  реклама в засобах масової інформації, заходи, які стимулюють купівлю; пошук і утримання клієнта, відновлення напрямлених довгострокових зв'язків між виробником і споживачем;
 2.  «sales promotion»: «public relations»; «direct marketing».

2. Що належить до друкованої реклами:'

1) Газети, журнали, проспекти., каталоги, довідники; листівки, інформаційні листки, прес-релізи;

 1.  пряме поштове розсилання друкованих рекламних матеріалів, проспекти, каталоги;
 2.  проспекти, каталоги, довідники; листівки, інформаційні листки, прес-релізи і т. ін.;
 3.  упаковка, етикетки, плакати й наклейки, розміщені в салонах, проспекти, каталоги, довідники, газети, журнали.

3. Де проявляється функція ЗМІ під назвою «антена»?

 1.  Через ЗМІ надходить різного роду інформація, яка порушує баланс різних сторін суспільства;
 2.  ЗМІ є місцем, де фокусуються зміни соціокультурних течій;
 3.  підсилює і поширює створений дисбаланс у суспільстві доти, доки відчуття його не стане масовим;
 4.  засоби масової інформації відтворюють і обстоюють інтереси визначеної соціальної структури.

4. Реклама використовує функцію ЗМІ під назвою «антена»:

 1.  стосовно добре відомих, консервативних та поширених споживчих стереотипів;
 2.  для пропозиції нового «способу життя» та послуг, які відповідають цьому способу життя;
 3.  щоб драматизувати, перебільшити зміни в соціальних стереотипах поведінки;
 4.  щоб ввести нові настанови поведінки та споживання.

5. Які з наведених далі завдань має виконувати реклама страхової компанії?

 1.  Створювати широку популярність і образ продуктів компанії та самої компанії, що запам'ятовується;
 2.  бути спрямована на надання більшої значущості запропонованим нововведенням;
 3.  підтримувати популярність компанії, поширювати образ продуктів і компанії, брати участь в оновленні образу продуктів компанії;
 4.  бути позиціонуючою у «відповідь на сподівання споживачів», масованого впливу, ненав'язливо всюдисущою.

ТЕСТ 5 Реалізація страхових продуктів

1. Що таке страховий продукт?

 1.  Страховий поліс;
 2.  процес укладання договору страхування;
 3.  комплекс зобов'язань страховика;
 4.  боргове зобов'язання страховика;
 5.  страхове відшкодування.

2. Коли провадиться мінімізація ризику?

 1.  На кожному етапі процесу страхування;
 2.  при настанні страхового випадку;
 3.  під час визначення розміру страхового відшкодування;під час укладання страхового договору:
 4.  при суброгації (використанні регресних прав).

3. Якщо страховий випадок протягом дії договору страхування не настав, чи реалізовано страховий продукт?

 1.  Лише частково;
 2.  Так, у повному обсязі;
 3.  Ті, бо не сплачене страхове відшкодування;
 4.  Так, якщо до договору страхування було видано страховий поліс;
 5.  Ті, оскільки страховик не виконав усіх зобов'язань.

4. Виконання страхувальником зобов'язань за договором страхування являє собою:

 1.  складову частину страхового продукту;
 2.  частину страхового внеску;
 3.  одну з умов для отримання страхового відшкодування;
 4.  підстави для сплати тантьєми;
 5.  своєчасну сплату страхових внесків.

5. Основні фактори підвищення ефективності реалізації страхового продукту такі:

 1.  страховий тариф, страхова сума, термін дії договору;
 2.  страховий тариф, ризики, франшиза;
 3.  зобов'язання сторін, ризики, розмір страхових резервів;
 4.  якість страхового продукту, тариф, сервіс;
 5.  якість страхового продукту, тариф, реклама.

ТЕСТ 6 Договори страхування

1. Чи існує різниця між такими документами, як «страховий договір», «страховий поліс», «страхове свідоцтво»?

 1.  Так;
 2.  існує незначна різниця;
 3.  різниці немає.

2. На який мінімальний термін може бути укладено страховий договір?

 1.  Зі страхування життя;
 2.  зі страхування майна громадян;
 3.  з обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

3. Чи існують законодавчі обмеження на максимальний термін страхування за одним договором?

 1.  Так;
 2.  ні;
 3.  так, на окремі види страхування.

4. Хто може припинити дію договору страхування?

 1.  Страхувальник;
 2.  Ліга страхових організацій;
 3.  страховик;
 4.  судові органи;
 5.  Укрстрахнагляд.

5. Чи можна протягом строку дії договору вносити зміни до його змісту?

 1.  Так;
 2.  ні;
 3.  з дозволу Укрстрахнагляду.

ТЕСТ 7 Державне регулювання страхової діяльності

1. У якій послідовності з огляду на субординацію слід розташувати нижче наведені правові акти?

 1.  Міжнародні угоди, що містять положення зі страхування;
 2.  Конституція України;
 3.  постанови Уряду;
 4.  рішення міністерств і відомств України;
 5.  Цивільний кодекс України;
 6.  Закон України «Про страхування».

2. Який орган повноважний прийняти рішення щодо:

 1.  Зміни назви страхового товариства;
 2.  введення нового виду обов'язкового страхування;
 3.  припинення дії конкретного страхового договору;
 4.  зміни умов формування страхових резервів;
 5.  надання пільг з оподаткування страховиків;
 6.  затвердження тарифів страхових платежів з обов'язкових видів страхування.

3. Які з перелічених функцій покладено на Укрстрахнагляд?

 1.  Реєстрація страхових договорів, за якими частина ризиків передається на перестрахування нерезидентам;
 2.  контроль за платоспроможністю страховиків;
 3.  визначення мінімального розміру статутного фонду для страховиків;
 4.  надання ліцензій на право здійснення страхової діяльності;
 5.  опрацювання страхових тарифів;
 6.  затвердження рішень про ліквідацію страхових компаній;
 7.  опрацювання проектів законодавчих актів з питань страхової діяльності.
 8.  Чи може обласний уповноважений Укрстрахнагляду зупинити дію ліцензії на здійснення страхової діяльності в області?

1). Так

2). Ні.

ТЕСТ 8 Страхування життя та пенсій

1. Страхування життя передбачає:

 1.  змішане страхування життя;
 2.  страхування дітей від нещасних випадків;
 3.  обов'язкове страхування життя і здоров'я народних депутатів.

2. Види особистого страхування бувають такі:

 1.  страхування життя;
 2.  страхування до вступу в шлюб;
 3.  страхування від нещасних випадків.

3. Функція накопичення страхової суми характерна для таких видів страхування:

 1.  страхування життя дітей;
 2.  страхування дітей від нещасних випадків;
 3.  змішаного страхування життя.

4. Основні страхові випадки за змішаного страхування життя:

 1.  народження;
 2.  вступ до шлюбу;
 3.  дожиття до закінчення строку страхування.

5. Таблиця смертності складається на основі:

 1.  показників статистичного обліку населення у країні;
 2.  матеріалів самої страхової компанії;
 3.  матеріалів зарубіжних страхових компаній.

6. Договір змішаного страхування життя може бути укладений:

 1.  на 6 місяців;
 2.  довічно;
 3.  на 3 роки.

7. Страхова сума під час укладання договору змішаного страхування життя визначається:

 1.  страховиком;
 2.  страхувальником;
 3.  тільки застрахованим.

8. Страхова сума за договором змішаного страхування життя не виплачується:

 1.  у випадку смерті страхувальника від злоякісного захворювання після одного року від початку дії договору страхування;
 2.  у випадку самогубства страхувальника;
 3.  у випадку смерті страхувальника після одного місяця від початку дії договору страхування від серцево-судинного захворювання.

9. Після закінчення договору змішаного страхування життя страхувальник одержує:

 1.  страхову суму;
 2.  викупну суму;
 3.  страхове відшкодування.

10. Договір страхування ренти може бути укладений з такою особою:

 1.  лише юридичною;
 2.  лише фізичною;
 3.  фізичною або юридичною.

11. Договори страхування додаткової пенсії укладаються:

 1.  з будь-якими особами;
 2.  з дієздатними особами;

3) лише з фізично здоровими особами

ТЕСТ 9 Обов'язкове особисте страхування

1. Чим відрізняється страхування від нещасних випадків від довгострокового страхування життя?

 1.  У разі страхування від нещасних випадків страхова сума не виплачується або сплачені внески по закінченні терміну дії договору страхування не повертаються.
 2.  У разі страхування від нещасних випадків по закінченні терміну страхування передбачається повернення сплачених внесків.
 3.  У разі страхування від нещасних випадків у разі їх настання договір припиняє свою дію незалежно від виплаченої суми.

2. Державне обов'язкове особисте страхування. Що означає це поняття?

1) Це означає, що джерелом сплати страхових платежів є державний бюджет і в разі неплатоспроможності страховика з цього виду страхування держава гарантує виконання зобов'язань перед страхувальниками.

 1.  Це означає, що держава вимагає від страховиків обов'язково виплатити страхову суму.
 2.  Це означає, що держава покладає виконання обов'язків страховика на державну страхову компанію.

3. Термін виплати страхових сум з обов'язкового особистого страхування.

 1.  Одноденний з дня настання страхового випадку;
 2.  семиденний з дня одержання страховою компанією всіх необхідних документів;
 3.  негайно — після одержання страховою компанією всіх необхідних документів.

4. Що належить до страхових випадків з обов'язкового особистого страхування на транспорті?

 1.  Одержання застрахованим травми;
 2.  тимчасова втрата застрахованим працездатності або встановлення інвалідності;
 3.  загибель або смерть, одержання травми при встановленні інвалідності або тимчасова втрата працездатності внаслідок нещасного випадку на транспорті.

5. Чим стримується в Україні обов'язкове страхування ризикових професій народного господарства від нещасних випадків?

 1.  Відсутністю затверджених умов страхування;
 2.  відсутністю визначення таких професій;
 3.  відсутністю визначення переліку таких професій та затверджених умов страхування.

ТЕСТ 10 Медичне страхування

1. Соціальна система фінансування охорони здоров'я базується на внесках:

 1.  підприємств;
 2.  працівників;
 3.  на самих лише державних субсидіях.

2. У якому співвідношенні перебувають страхова медицина і медичне страхування?

 1.  Не пов'язані між собою;
 2.  медичне страхування — це складова страхової медицини;
 3.  страхова медицина — це складова медичного страхування.

3. Обов'язкова форма медичного страхування передбачає, що сплата внесків покладається на:

 1.  підприємців;
 2.  працівників;
 3.  все населення країни.

4. Суб'єкти обов'язкового медичного страхування:

 1.  страхові компанії,
 2.  користонабувачі;
 3.  застраховані.

5. Лікувально-профілактична установа як суб'єкт обов'язкового медичного страхування повинна:

 1.  мати лише ліцензію на право надання медичних послуг у системі обов'язкового медичного страхування;
 2.  пройти саму тільки акредитацію на відповідність установленим професійним стандартам;

виконати обидві зазначені умови.

6. Договір добровільного медичного страхування може бути:

 1.  індивідуальним;
 2.  колективним;
 3.  лише індивідуальним.

7. При укладанні договору добровільного медичного страхування програма страхування обирається:

 1.  страховиком;
 2.  страхувальником;
 3.  застрахованим.

8. Страхові внески, які сплачуються страхувальником згідно з договором добровільного медичного страхування, залежать від:

 1.  строку страхування;
 2.  фінансових можливостей страхувальника;
 3.  програми медичного страхування.

9. Страхова компанія не відшкодовує вартості медичних послуг, наданих застрахованому медичною установою, якщо сталося таке:

а) умисне завдання страхувальником тілесних пошкоджень самому собі;

б) одержання медичних послуг, які не передбачені договором;

в) тимчасові фінансові проблеми страховика.

ТЕСТ 11 Страхування майна юридичних осіб

1. В основу страхування основних та оборотних фондів покладено:

 1.  відшкодування збитків страхувальника;
 2.  страховий захист майна;
 3.  страховий інтерес.

2. Яке майно підлягає страхуванню згідно з основним договором?

 1.  Майно, отримане підприємством за договором майнового найму;
 2.  продукція, отримана від населення для переробки, зберігання тощо;
 3.  усе майно, яке належить підприємству.

3. Яке майно підлягає страхуванню за додатковою угодою?

 1.  Майно, призначене для проведення дослідних та експериментальних робіт;
 2.  об'єкти незавершеного будівництва;
 3.  майно, яке не застраховане в наймодавця.

4. Яке майно підприємства не приймається на страхування?

 1.  Грошові кошти (готівка);
 2.  готова продукція, інвентар, сировина;
 3.  деревина під час сплаву.

5. Що береться за основу при оцінюванні основних фондів?

 1.  Фактична вартість;
 2.  повна балансова (первісна) вартість;
 3.  фактична собівартість.

6. Як страхуються об'єкти у стадії незавершеного будівництва?

 1.  У розмірі фактичної собівартості;
 2.  у розмірі матеріальних і трудових затрат;
 3.  на вартість, визначену за пред'явленими страхувальником документами, або згідно з експертною оцінкою,

7. В якій оцінці приймається на страхування перелічене далі майно?

 1.  Об'єкти у стадії незавершеного будівництва;
 2.  готова продукція;
 3.  будівлі і споруди;
 4.  продукція у процесі виробництва;
 5.  грошові кошти;
 6.  деревина на лісосіках.

Відповідь до кожного запитання доберіть із поданих далі:

а) за балансовою оцінкою;

б) фактичною собівартістю;

в) у розмірі матеріальних і трудових затрат;

г) за договірною оцінкою;

д) не підлягає страхуванню;

є) на вартість витрачених на час страхового випадку сировини й матеріалів, а також вкладеної праці.

8. В яких із перелічених далі випадків страхова компанія може відмовити підприємству у відшкодуванні збитків від втрати майна?

 1.  Збитки завдані вогнем, який виник з вини будівельників (погана ізоляція електрошнура);
 2.  майно вкрадене невідомими особами (довідки правоохоронних органів немає).

9. Яку суму становить страхове відшкодування за втрачене внаслідок стихійного лиха майно вартістю 250 тис. гри., якщо в договір страхування було включено майно вартістю 800 тис. грн., а страхова сума дорівнювала 400 тис. грн. ?

10. Майно підприємства загальною вартістю 280 тис. грн. застраховано на 140 тис. грн. Через пожежу знищено майна на 60 тис. грн. Яку суму страхового відшкодування отримає підприємство?

 1.  30 тис. грн;
 2.  42 тис. грн.;
 3.  60 тис. грн.

11. Матеріальні активи підприємства були застраховані на 60 лин. грн., що становить 50 % від їх оцінки. Після укладення договору підприємство додатково закупило майна на суму 15 млн. грн. Яку суму страхового відшкодування отримає підприємство, якщо в результаті настання страхового випадку все його майно загине?

1) 75 тис; 2) 60 тис; 3) 95 тис.

ТЕСТ 12 Страхування кредитних та фінансових ризиків

1. Які з перелічених далі форм забезпечення кредиту мають правовий, а які матеріальний характер?

 1.  Порука третьої особи;
 2.  гарантія;
 3.  цесія кредиторської заборгованості позичальника;
 4.  застава нерухомого майна;
 5.  застава валютних засобів;
 6.  блокада коштів на рахунках;
 7.  страхування.

2. Хто в умовах делькредерної форми страхування кредитів відіграє роль страхувальника?

 1.  Позичальник;
 2.  банк;
 3.  гарант позичальника.

3. Які з названих форм страхування кредитів належать до делькредерного типу?

 1.  страхування банківських кредитів;
 2.  страхування товарних кредитів;
 3.  страхування експортних кредитів;
 4.  страхування споживчих кредитів;
 5.  страхування кредитів, виданих під заставу.

4. Які з названих видів страхування найбільше подібні між; собою?

 1.  Продаж за «факторингом» — продаж «на виплату»;
 2.  продаж за «факторингом» — лізинг;
 3.  продаж «на виплату» — лізинг.

5. Які з названих характеристик мають становити основу системи депозитного страхування (СДС)?

1) Однаковість страхових внесків усіх банків — учасників СДС до фонду страхування;

 1.  необмеженість страхової відповідальності за депозитами;
 2.  диференціація страхових тарифів (внесків);
 3.  власна участь застрахованих у покритті ризиків;
 4.  добровільність участі банків у СДС.

6. Які втрати враховуються при страхуванні прибутку?

 1.  Прибуток, не отриманий страхувальником;
 2.  прибуток не отриманий контрагентами страхувальника;
 3.  витрати, які мають постійний характер;
 4.  витрати, які мають змінний характер.

7. Термін відшкодування це термін, протягом якого:

 1.  страховик має право розраховуватися із клієнтом;
 2.  враховуються збитки, яких зазнав.

ТЕСТ 13 Страхування водного транспорту

1. На який законодавчий документ необхідно посилатися при укладанні договорів морського страхування в Україні?

 1.  Усі питання, що стосуються страхування, визначені Законом України «Про страхування»;
 2.  законодавчим документом в Україні в галузі морського страхування є Кодекс торговельного мореплавства;
 3.  основоположним документом морського страхування є Закон Великої Британії про морське страхування 1906 року.

2. Назвіть п’ять основних принципів, на яких будується договір морського страхування.

1) Це такі принципи:

а) наявність об'єкта страхування;

б) вірогідність настання страхового випадку;

в) наявність зв'язку збитку і випадку, що до нього призвів;

г) здійснення відшкодування в межах визначених страхових сум;

д) можливість передбачення права регресу до винуватця.

2) Це такі принципи:

а) наявність страхового ризику;

б) довіра до страхувальника;

в) довіра до страховика;

г) здійснення відшкодування в розмірах фактичних збитків;

д) передбачення можливості застосування абандону.

3) Це такі принципи:

а) наявність страхового інтересу;

б) найвищий ступінь довіри сторін;

в) наявність причинно-наслідкового зв'язку збитку і випадку, що до нього призвів;

г) здійснення відшкодування в розмірах фактичних збитків;

д) суброгація.

3. Що відноситься до об'єктів страхування?

 1.  Судно, у тому числі й таке, що будується, а також його спорядження, такелаж і устаткування (виключно каско).
 2.  Будь-який інтерес, пов'язаний із мореплавством, а саме: судно, у тому числі й таке, що будується, вантаж, фрахт, плата за проїзд, орендна плата, очікуваний від вантажу прибуток і вимоги, що забезпечуються судном, вантажем і фрахтом, заробітна плата, інші винагороди капітана, членів команди судна, цивільна відповідальність судновласника і перевізника, а також ризик, узятий на себе страховиком (перестрахування).
 3.  Інтерес, пов'язаний із судном, вантаж, фрахт, цивільна відповідальність судновласника і перевізника, а також ризик, узятий на себе страховиком (перестрахування).

Тест 14 Страхування будівель громадян

1. За якою вартістю страховик приймає майно до страхування?

1) договірну вартість

 1.  ринкову вартість, що склалася в даному регіоні;
 2.  первісну вартість;
 3.  дійсну вартість.

2. Страховик не несе відповідальності за збитки, завдані:

 1.  неправомірними діями третьої особи;
 2.  конструктивними недоліками будівель;
 3.  навмисними діями повнолітніх членів родини страхувальника;
 4.  експлуатацією несправних електроприладів;
 5.  аварією опалювальної системи.

3. Страхування будівель здійснюється за системою:

 1.  першого ризику;
 2.  пропорційної відповідальності;
 3.  граничної відповідальності.
 4.   На будівлі, що належить громадянину Н., уперше укладається договір страхування терміном на 1 рік. Страховий платіж вноситься готівкою 15 липня поточного року. Визначити термін дії договору страхування.
 5.   Коли починається та закінчується дія договору страхування будівель із громадянином Г., продовженого пролонгованого на новий строк, що дорівнює одному року, коли дія попереднього договору закінчується 18 вересня, а страховий платіж за новим договором сплачено готівкою представникові страховика 16 вересня?
 6.   Громадянин Т. страхував садовий будинок протягом чотирьох років. Дія останнього договору закінчилась 24 березня поточного року. Із проханням поновити договір страхування страхувальник звернувся 10 квітня того самого року, висловивши побажання того самого дня сплатити готівкою страховий платіж. Чи можливе поновлення договору страхування?

1)Так; 2)Ні.

7. До оформлення договору страхування страховик має:

 1.  з'ясувати вартість будівлі;
 2.  оглянути будівлю;
 3.  обчислити суму страхового відшкодування;
 4.  з'ясувати факт належності будівель страхувальникові;
 5.  скласти страховий акт;
 6.  скласти розрахунок вартості відновлення будівлі.

8. При настанні страхового випадку страхувальник має:

 1.  заявити про страховий випадок до компетентних органів;
 2.  скласти страховий акт;
 3.  одразу після страхового випадку почати відновлювальні роботи;
 4.  обчислити суму збитку;
 5.  вжити заходів із запобігання та зменшення збитків.

9. При знищенні будівлі сума збитку визначається так:

 1.  дійсна вартість будівлі з урахуванням витрат з її рятування;
 2.  ринкова вартість;
 3.  первісна вартість відновлення знищеної будівлі з урахуванням витрат з її рятування.

10. При пошкодженні будівлі збиток визначається так:

 1.  це вартість реконструкції пошкодженої будівлі з урахуванням витрат із рятування будівлі;
 2.  вартість залишків від пошкодженої будівлі, зменшена на величину зносу;
 3.  вартість відновлення пошкодженої будівлі з урахуванням суми зносу та витрат з рятування будівлі;
 4.  вартість матеріалів та робіт, необхідних для ремонту будівлі, з урахуванням суми зносу.

11. Страховик відмовить у виплаті страхового відшкодування, якщо:

 1.  договір страхування укладено після страхового випадку;
 2.  страхувальник із заявою про відшкодування збитків від викрадення майна звернувся через тиждень;
 3.  якщо двері будівлі пошкоджені при викраденні майна із садового будинку;
 4.  збиток заподіяний прибудованій новій споруді;
 5.  пошкодження підлоги та стін будівлі сталося внаслідок раптового розриву труб опалювальної системи.

12. Страховик виплатить страхове відшкодування, якщо:

 1.  збиток став наслідком ремонтних робіт;
 2.  дах будівлі пошкоджено вітром;
 3.  покрівля будинку з черепиці пошкоджена градом;
 4.  пожежа виникла внаслідок вибуху балона з газом.

TЕCT 15 Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

1. Якими причинами зумовлюється обов’язковість страхування цивільної відповідальності автовласників?

 1.  Причинами релігійного характеру;
 2.  необхідністю додаткового залучення коштів для утримання автомобільних доріг;
 3.  тим, що автомобіль є джерелом підвищеної небезпеки.

2.  Які країни входять до міжнародної системи страхування цивільної відповідальності автовласника «Зелена картка»?

 1.  Країни, в яких кількість автотранспортних засобів перевищує 10 млн. одиниць;
 2.  європейські країни, а також країни що мають з ними спільні кордони;
 3.  країни, в яких населення більш як 7 млн.

3. Хто має право звертатися до страховика з вимогою про виплату страхового відшкодування?

 1.  Як страхувальник (водій) транспортного засобу, так і потерпілий;
 2.  тільки водій транспортного засобу;
 3.  тільки судовий виконавець.

4. До кого має звертатися водій автомобіля-рефрижератора для отримання страхового відшкодування відповідно до умов договору обов’язкового страхування його цивільної відповідальності у випадку псування товарів, що перевозились, з причини поломки холодильного агрегату?

 1.  До страховика, що уклав договір страхування цивільної відповідальності цього автовласника.
 2.  до покупця;
 3.  вартість зіпсованих товарів не є об'єктом страхування цивільної відповідальності автовласника.

ТЕСТ 16 Страхування відповідальності

1.  Згідно з цивільним правом правопорушник вважається:

1) винним за будь-яких обставин:

 1.  винним, поки не доведе інше;
 2.  невинним, якщо не буде доведена його вина.

2. Який з видів відповідальності не страхується?

 1.  Відповідальність товаровиробника за якість продукції;
 2.  відповідальність за договором;

3) моральна відповідальність;

4) професійна відповідальність.

3. Договір страхування на основі «прояву збитків» покриває позови:

1) що були подані в період дії договору;

2) що виникли внаслідок шкоди, яка виявилася під час дії договору;

3) що виникли внаслідок шкоди, яка спричинена під час дії договору.

4. Договір страхування на основі «заявлених позовів» покриває позови:

 1.  що були подані після ретроспективної дати і до закінчення продовженого періоду;
 2.  що виникли внаслідок шкоди, яка виявилася під час дії договору чи продовженого періоду;

3) що були подані під час дії договору чи продовженого періоду за умови, що шкода виявилася після ретроспективної дати і до закінчення договору.

5. У результаті виробничого дефекту розфасовувального автомата в партії товару сталася нестача. її було виявлено тільки підчас реалізації товару. Збитки, спричинені витратами власника автомата па усунення дефекту та його наслідків, покриваються договором страхування:

1). гарантії продукції;

 1.  відповідальності товаровиробника за якість продукції;
 2.  відповідальності за контрактом;
 3.  відповідальності перед споживачем.

6. Яка шкода не компенсується за полісом страхування відповідальності роботодавця ?

1) Тілесні пошкодження, які нанесено робітнику фірми його співробітником при виконанні зварювальних робіт;

2) травма, яку отримано під час доставляння замовлення клієнтові, у результаті автомобільної аварії;

3) перелом ноги робітника, який посковзнувся на сходах їдальні.

7. Через помилки в розрахунках міцності бетону, що його було використано при будівництві батонів, виникла небезпека настання нещасного випадку. Балкони необхідно перебудувати. Збитки можуть бути відшкодовані договором страхування:

 1.  відповідальності за якість продукції підрядчика;
 2.  відповідальності домовласника;
 3.  відповідальності роботодавця архітектора;

4) професійної відповідальності інженера-конструктора

ТЕСТ 17 Перестрахування

1. Сума власного утримання страховика становить 50 тис. ум.од. Сума ексцедента 200 тис. ум. од. Якою буде місткість договору?

 1.  250 тис. ум. од.;
 2.  150 тис. ум. од.;
 3.  200 тис. ум. од.

2. Що означає договір з 60 %-вою квотою?

 1.  Цедент приймає 60 % кожного ризику;
 2.  цедент приймає 40 % кожного ризику;
 3.  перестраховик приймає 40 % кожного ризику;
 4.  перестраховик приймає 60 % кожного ризику.

3. Коли використовується 2-й договір ексцедента суми?

 1.  Використовується додатково до 1-го договору ексцедента суми;
 2.  використовується для небезпечних ризиків;

використовується як альтернатива до 1-го договору ексцедента суми;

використовується в тому разі, коли 1-й договір ексцедента суми не може задовольнити позовів.

4. Основна перевага факультативного перестрахування:

 1.  жодних переваг;
 2.  висока ставка комісії перестрахування;
 3.  увага, що приділяється окремим ризикам;
 4.  легкість в управлінні.

5. Що означає «погодинне» застереження?

 1.  Час виявлення страхового випадку;
 2.  час оплати перестраховиком претензій;
 3.  час початку перестрахування.

6. Які з наведених дачі тверджень правильні? (Так; ні)

 1.  Перестрахувальний пул діє як посередник, розподіляючи передані в перестрахування ризики.
 2.  Власне утримання в перестрахуванні — це частина ризику, яку утримує цедент згідно зі своїми фінансовими можливостями.
 3.  Ліміт покриття в перестрахуванні — це відповідальність цедента і перестраховика за договором.

4). Тантьєма — це винагорода перестрахувальникові від перестраховика за прибуток, отриманий перестраховиком.

7. Коли цедент одержує найвищу комісію перестрахування?

 1.  За квотним договором;
 2.  за договором ексцедента суми;
 3.  за факультативно-облігаторним договором.

8. Власне утримання цедента за договором ексцедента суми становить 20 тис. ум. од. Ексцедентний договір складається з чотирьох часток (ліній). Клієнт має намір укласти договір страхування на суму 200 тис. ум. од.

Який розмір ризику може прийняти цедент?

 1.  80 тис. ум. од.;
 2.  100 тис. ум. од.;
 3.  40 тис. ум. од.

9. Чи правильне твердження, що сукупний ексцедент збитку це той самий договір ексцедента збитковості (stop loss) за умови, що ліміти будуть виражені в абсолютній сумі?

1) Так; 2) Ні.

10. У непропорційному перестрахуванні збитки, котрі більші за середню суму власного утримання цедента і вищі за верхню максимальну межу відповідальності перестраховика, покриваються:

 1.  перестраховиком;
 2.  цедентом;
 3.  перестраховиком і цедентом згідно з їхніми частками (поділяються між ними).

ТЕСТ 18 Визначення страхових тарифів

1. Таблиця містить дані страхових відшкодувань за останній рік зі страхування автомобілів (каско).

Номер

Сума відшкодування

1

110

2

89

3

98

4

101

Знайти емпіричне середнє та незсунену емпіричну дисперсію страхових відшкодувань.

 1.  ¯х = 99,5,         S2= 75;
 2.  ¯х =75,           S2=99,5;
 3.  ¯х = 98,3,         S2=9,5.

2. Ставка інвестиційного доходу дорівнює і = 50 %. Знайти дисконтуючий множник та інтенсивність ставки інвестиційного доходу.

l) ν = 0,563,       δ = 0,740;

 1.  ν = 0,723,       δ = 0,566;

3) ν = 0,667,       δ = 0,405.

3. Нетто-премія становить 123 грн., навантаження до нетто-премії дорівнює 35 %. Обчислити брутто-премію.

 1.  5=135,11;
 2.  5=189,23;
 3.  5=123,00.

4.  За даними задачі № 1 класичним методом обчислити нетто-тариф, коли відомо, що страховий портфель становив 50 договорів. Довірча ймовірність 98 %.

 1.  N= 12,58%;
 2.  N= 10,5%;
 3.  N =6,88%.

5. За даними задачі № 4 в індивідуальній моделі ризику обчислити нетто-тариф, коли відомо, що страхова сума за кожним з договорів становила 150.

 1.  N=12,58%;
 2.  N=10,5%;
 3.  N=6,88%.

ТЕСТ 19 Доходи, виграти і прибуток страховика

1. Прибуток від страхової діяльності формується за рахунок:

 1.  зароблених страхових премій;
 2.  одержаних комісійних винагород за передачу ризиків на перестрахування;
 3.  доходів від розміщення тимчасово вільних коштів;
 4.  комісійних винагород страховим посередникам.

2. Частина тарифу, яка призначена для покриття витрат на проведення страхування, називається:

 1.  брутто-тариф;
 2.  нетто-тариф;
 3.  навантаження.

3. Чи можуть страхувальники брати участь у прибутку страховика?

 1.  Так;
 2.  ні;
 3.  тільки якщо належать до засновників або акціонерів.

4. Плата за страхування, яку страхувальник зобов’язаний внести страховику відповідно до договору страхування, називається:

 1.  страховим тарифом;
 2.  страховою сумою;
 3.  страховою премією;
 4.  тантьемою.

5. При страхуванні майна страхова сума не повинна перевищувати його дійсної вартості:

 1.  на момент укладання договору страхування;
 2.  на момент настання страхової події.

6. Чи може страхова виплата бути замінена на компенсацію збитку в натуральній формі?

 1.  Так;
 2.  ні;
 3.  так, якщо це передбачено умовами договору страхування.

7. Норматив витрат на ведення справи з обов'язкових видів страхування встановлюється:

 1.  страховиком;
 2.  страхувальником;
 3.  Урядом;
 4.  Укрстрахнаглядом.

8. При передачі ризику на перестрахування комісійні винагороди за перестрахування отримує:

 1.  перестраховик;
 2.  цедент;
 3.  як перестраховик, так і цедент.

9. За наявності кількох страхових полісів зі страхування одного й того самого об’єкта виплата відшкодування в повному обсязі:

 1.  не відбувається;
 2.  відбувається тільки з особистого страхування;
 3.  відбувається тільки зі страхування відповідальності.

10. Страхова премія це:

 1.  винагорода страхувальнику за беззбиткове проходження договору страхування;
 2.  оплата послуг страхового брокера;

3).плата страхувальника за страхування. 

ТЕСТ 20 Фінансова надійність страховика

1. Фінансова надійність страховика забезпечується:

 1.  розміром статутного фонду;
 2.  кількістю учасників страховика;
 3.  видами страхування, які проводить страховик;
 4.  величиною страхових резервів;
 5.  збалансованим страховим портфелем.

2. Страхові резерви, які формуються українськими страховиками:

 1.  технічні резерви;
 2.  резерв збитків;
 3.  резерви належних виплат страхових сум;
 4.  резерв збитків, що заявлені, але ще не урегульовані;
 5.  резерви із страхування життя;
 6.  резерв коливань збитковості.

3. Страхові резерви розміщуються згідно з принципами:

 1.  тільки прибутковості;
 2.  безпечності, прибутковості, ліквідності, диверсифікованості;
 3.  безпечності та ліквідності.

4. Розрахунковий нормативний запас платоспроможності визначається на основі:

 1.  розміру статутного фонду;
 2.  надходжень страхових премій та страхових виплат;
 3.  страхових премій, сплачених перестраховикам;
 4.  кількості страхових полісів.

Тематика контрольних робіт з курсу «Страхування» для студентів заочного факультету.

Теми контрольних робіт для студентів заочної форми навчання розподіляються відповідно до початкової літератури прізвища студента. Студенти, прізвища яких починаються з букви «А» пишуть роботу №1, Б - №2, В - №3, Г - №4, Д - №5, Е - №6, Є - №7, Ж - №8,

З - №9, І - №10, Ї - №11, Й - №12, К - №13, Л - №14, М - №15, Н - №16, О - №17, П - №18, Р - №19, С - №20, Т - №21, У - №22, Ф - №23, Х - №24, Ц - №25, Ч - №26, Ш - №27, Щ - №28, Ю - №29, Я - №30.

    

ТЕМА 1. СТРАХОВИЙ ФОНД СУСПІЛЬСТВА ЯК МАТЕРІАЛЬНА ОСНОВА СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ

Орієнтовний план

1. Необхідність і значення страхового захисту.

2. Страховий фонд суспільства, його роль і значення.

3. Порівняльна характеристика методів формування страхового фонду суспільства.

Рекомендована  література:  14, 32, 33, 40, 45, 51, 57, 88, 95, 100, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 116, 118, 121.

ТЕМА 2. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ І РОЛЬ СТРАХУВАННЯ

Орієнтовний план

1. Сутність страхування, його виникнення та розвиток.

2. Принципи страхування.

3. Роль страхування в економіці ринкового типу.

Рекомендована  література:  1, 32, 33, 40, 45, 51, 57, 75, 88,    95, 100, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 116, 118, 121.

ТЕМА 3.  КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАХУВАННЯ

Орієнтовний план

1. Поняття класифікації, її ознаки  (історичні,  економічні, юридичні).

2. Класифікація за обєктами страхуваняя.

3. Класифікація за формами проведення.

Рекомендована  література:  1, 22, 29, 34, 45, 57, 61, 88, 100, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 116, 118.

ТЕМА 4.  СТРАХОВІ РИЗИКИ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ

Орієнтовний план

1. Поняття та основні характеристики ризику.

2. Класифікація страхових ризиків.

3. Управління страховим ризиком.

Рекомендована  література:  1, 33, 34, 40, 45, 57, 92, 96, 100, 106, 107, 108, 109, 116, 117.

ТЕМА 5.  ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКА СТРАХОВОГО РИЗИКУ

Орієнтовний план

1. Визначення доцільності страхування первинного ризику.

2. Критерії визначення ціни страхування.

3. Страховий тариф як ціна страхування.

Рекомендована  література:  1, 33, 34, 40, 45, 57, 92, 96, 100, 106, 107, 108, 109, 116, 117.

ТЕМА 6.  СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ

Орієнтовний план

1. Поняття страхового ринку, його значення.

2. Суб’єкти страхового ринку і взаємовідносини між ними.

3. Проблеми і перспективи розвитку страхового ринку в Україні.

Рекомендована  література:  1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 42, 46, 48, 49, 51, 57, 64, 65, 72, 74, 76, 78, 88, 89, 93, 94, 95, 100, 107, 109, 113, 114, 116, 117, 121.

ТЕМА 7.  МАРКЕТИНГ У СТРАХУВАННІ

Орієнтовний план

1. Необхідність маркетингових досліджень у страхуванні.

2. Основні завдання, принципи, функції страхового маркетингу.

3. Інформаційне забезпечення страхового маркетингу.

Рекомендована  література:  1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 42, 46, 48, 49, 51, 57, 64, 65, 72, 74, 76, 78, 88, 89, 93, 94, 95, 100, 107, 109, 113, 114, 116, 117, 121.

ТЕМА 8.  СТРАХОВИЙ ДОГОВІР

Орієнтовний план

1. Порядок підготовки та укладення страхового договору.

2. Права та обов’язки сторін за договором страхування.

3. Контроль за виконанням умов договору страхування.

Рекомендована  література:  1, 17, 20, 24, 29, 31, 45, 48, 49, 51, 53, 100, 106, 107, 108, 109, 117, 118.

ТЕМА 9. РОЛЬ ПОСЕРЕДНИКІВ У ФУНКЦІОНУВАННІ СТРАХОВОГО РИНКУ

Орієнтовний план

1. Необхідність та значення страхових посередників.

2. Порівняльна характеристика страхових брокерів і страхових  агентів.

3. Особливі вимоги щодо здійснення посередницької діяльності в Україні.

Рекомендована  література:  1, 11, 20, 29, 31, 47, 51, 56, 70, 78, 100, 107, 109, 114, 116, 117, 120.

ТЕМА 10. СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Орієнтовний план

1. Характеристика основних типів страхових організацій.

2. Організаційні форми страхових товариств в Україні.

3. Порядок створення, функціонування, ліквідації страхових компаній в Україні.

Рекомендована  література:  1, 2, 20, 22, 40, 50, 51, 56, 63, 76, 88, 94, 95, 100, 108, 109, 112, 114, 116, 117, 120, 121.

ТЕМА 11.  СТРАХОВА ОРГАНІЗАЦІЯ (КОМПАНІЯ), ЇЇ СТРУКТУРА

Орієнтовний план

1. Форми організації страхових компаній в Україні.

2. Внутрішня структура страхових компаній.

3. Управління страховою компанією.

Рекомендована  література:  1, 2, 20, 22, 40, 50, 51, 56, 63, 76, 88, 94, 95, 100, 108, 109, 112, 114, 116, 117, 120, 121.

ТЕМА 12.  ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Орієнтовний план

1. Необхідність і значення регулювання страхової діяльності.

2. Органи нагляду за страховою діяльністю та її функції.

3. Світовий досвід щодо регулювання страхової діяльності.

Рекомендована  література:  1, 20, 22, 28, 48, 50, 84, 100, 106, 109,  112, 116, 118, 120.

ТЕМА 13. СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ТА ЙОГО ОСНОВНІ ВИДИ

Орієнтовний план

1. Страхування життя та його місце в галузі особистого страхування.

2. Характеристика основних видів страхування життя.

3. Зарубіжний досвід страхування життя та перспективи його впровадження в Україні.

Рекомендована  література:  1, 20, 22, 24, 29, 33, 36, 45, 51, 57, 60, 61, 63, 67, 70, 88, 90, 91, 97, 99, 100, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 116, 117,  118, 120.

ТЕМА 14.  СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

Орієнтовний план

1. Необхідність і значення страхування від нещасних випадків.

2. Обов’язкове страхування від нещасних випадків в Україні. Особливості та характеристика окремих видів страхування.

3. Добровільне індивідуальне і колективне страхування від нещасних випадків.

Рекомендована  література:  1, 20, 22, 29, 45, 51, 57, 61, 88, 97, 100, 106, 107, 109, 110, 117, 118, 120.

ТЕМА 15.  МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Орієнтовний план

1. Необхідність впровадження медичного страхування в Україні.

2. Умови проведення обов’язкового (добровільного) страхування.

3. Проблеми і перспективи розвитку медичного страхування в Україні.

Рекомендована  література:  1, 16, 20, 22, 28, 29, 45, 51, 57, 59, 61, 63, 85, 88, 90, 91, 97, 99, 100, 106, 107, 109, 117, 118, 120.

 

ТЕМА 16. СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Орієнтовний план

1. Особливості страхування сільськогосподарських підприємств.

2. Страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень.

3. Страхування сільськогосподарських тварин.

Рекомендована  література:  1, 3, 4, 20, 29, 33, 38, 41, 45, 51,  69, 79, 81, 100, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 117, 118.

ТЕМА 17. СТРАХУВАННЯ ВРОЖАЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР  І  БАГАТОРІЧНИХ  НАСАДЖЕНЬ

Орієнтовний план

1. Необхідність та  особливості  страхування  врожаю  сільське - господарських культур.

2. Основні умови страхування врожаю сільськогосподарських  культур і багаторічних насаджень.

3. Стан і перспективи розвитку страхування врожаю сільське  господарських культур в Україні.

Рекомендована  література:  1, 3, 4, 20, 29, 33, 38, 45, 51,  69, 79, 81, 100, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 117, 118.

ТЕМА 18.  СТРАХУВАННЯ ТВАРИН У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Орієнтовний план

1. Необхідність, сутність і специфіка страхування сільськогосподарських тварин.

2. Основні умови страхування тварин у сільському господарстві.

3. Проблеми та перспективи розвитку страхування сільськогосподарських тварин в Україні.

Рекомендована  література:  1, 3, 4, 29, 33, 38, 45, 51,  69, 79, 81, 100, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 117, 118.

ТЕМА 19. СТРАХУВАННЯ МАЙНА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Орієнтовний план

1. Стан і розвиток страхування майна юридичних осіб в Україні.

2. Стандартні умови страхування майна промислових підприємств від вогню та інших небезпек.

3. Страхування втрат від тимчасової перерви у виробництві.

Рекомендована  література:  1, 20, 22, 25, 29, 33, 41, 45, 51,   86, 89, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 120.

ТЕМА 20.  СТРАХУВАННЯ МАЙНА ГРОМАДЯН

Орієнтовний план

1. Принципи страхового захисту власності громадян.

2. Страхування будівель, що належать громадянам.

3. Страхування домашнього майна.

Рекомендована  література:  1, 20, 22, 25, 29, 33, 41, 45, 51,   86, 88, 89, 100, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 120.

ТЕМА 21. АВІАЦІЙНЕ СТРАХУВАННЯ

Орієнтовний план

1. Сутність і види авіаційного страхування.

2. Основні умови страхування авіаційних суден.

3. Сучасний стан і перспективи розвитку авіаційного страхування в Україні.

Рекомендована  література:  1, 14, 15, 18, 20, 39, 51, 52, 54, 55, 66, 80, 98, 100, 106, 107, 108, 109, 117.

ТЕМА 22.  МОРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ

Орієнтовний план

1. Сутність і види морського страхування.

2. Основні умови страхування морських суден.

3. Сучасний стан і перспективи розвитку морського страхування в Україні.

Рекомендована  література:  1, 6, 14, 19, 20, 29, 39, 52, 54, 55,  89, 100, 106, 107, 108, 109, 110.

ТЕМА 23.  СТРАХУВАННЯ ВАНТАЖІВ

Орієнтовний план

1. Необхідність та особливості страхування вантажів.

2. Основні умови страхування вантажів.

3. Світовий досвід у страхуванні вантажоперевезень.

Рекомендована  література:  6, 19, 20, 29, 39, 45, 52, 54, 55,  57, 77, 83, 89, 106, 107, 108, 109, 110, 117, 118, 119.

ТЕМА 24.  СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

Орієнтовний план

1. Сутність і призначення страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

2. Умови обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

3. Сучасний стан і перспективи розвитку страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів в Україні.

Рекомендована  література:  9, 10, 20, 23, 29, 33, 39, 46, 55, 100, 104, 106, 107, 108, 109, 117.

ТЕМА 25. СТРАХУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Орієнтовний план

1. Необхідність, сутність і значення страхування автотранспортних засобів.

2. Основні умови страхування автотранспорту.

3. Сучасний стан і перспективи розвитку страхування автотранспортних засобів.

Рекомендована  література:  6, 13, 23, 29, 33, 39, 51, 55, 57, 87, 106, 107, 108, 109, 117.

ТЕМА 26.  СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ

Орієнтовний план

1. Необхідність і сутність екологічного страхування.

2. Умови проведення страхування відповідальності за забруднення довкілля.

3. Закордонний досвід у галузі екологічного страхування.

Рекомендована  література:  7, 8, 29, 71, 89, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 109, 111, 116, 118.

ТЕМА 27.  ПЕРЕСТРАХУВАННЯ ТА СПІВСТРАХУВАННЯ

Орієнтовний план

1. Необхідність, сутність, принципи перестрахування.

2. Ринок перестрахування. Суб’єкти перестрахування.

3. Стан і перспективи розвитку перестрахування в Україні.

Співстрахування і механізм його застосування.

Рекомендована  література:  1, 12, 20, 29, 31, 33, 35, 51, 53, 54, 57, 72, 74, 89, 94, 95, 100, 109, 112, 116, 117, 120, 121.

ТЕМА 28. ФОРМИ І МЕТОДИ ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ

Орієнтовний план

1. Факультативне та облігаторне перестрахування. Переваги, вади.

2. Пропорційне перестрахування. Види договорів, їх характеристика.

3. Непропорційне перестрахування. Види договорів, їх характеристика.

Рекомендована  література:  1, 12, 20, 29, 31, 33, 35, 51, 53, 54, 57, 72, 74, 89, 94, 95, 100, 109, 112, 116, 117, 120, 121.

ТЕМА 29.  ДОХОДИ, ВИТРАТИ І ПРИБУТОК СТРАХОВИКА

Орієнтовний план

1. Доходи страховика та їх склад.

2. Витрати страхової компанії.

3. Прибуток страховика та його оподаткування.

Рекомендована  література:  1, 2, 20, 21, 27, 29, 40, 50, 51, 84,  94, 95, 100, 107, 109, 112, 115, 116, 120, 121.

ТЕМА 30.  ФІНАНСОВА НАДІЙНІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Орієнтовний план

1. Поняття «фінансова надійність страховика»,  її значення.

2. Методи забезпечення фінансової надійності страхових компаній.

3. Перестрахування як метод забезпечення фінансової надійності страховика.

Рекомендована  література:  1, 2, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 33, 40, 45, 48, 50, 51, 54, 75, 84, 93, 94, 95, 100, 107, 109, 112, 115, 116, 117, 120, 121.


4.
 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДИСЦИПЛІНИ

4.1. Основна і додаткова література

 1.  Закон  України  “Про страхування” // Урядовий кур’єр.- 1996.-

18 квітня (із змінами, внесеними згідно із Законами: № 306/97 – ВР від 4.06.97; № 589/97 – ВР від 21.10.97; № 684/97 – ВР від 3.12.97).

2. Закон України “Про господарські товариства” // Відомості Верховної Ради України (далі - ВВР). – 1991.

3. Закон України “Про селянське (фермерське) господарство” // Голос України. – 1992. – 14 січня.

4. Закон України “Про колективне сільськогосподарське підприємство” // Там само. – 20 березня.

5. Закон України “Про заставу” // ВВР. – 1992. - № 47.

Закон України “Про транспорт” // Там само. – 1994. - № 51.

 1.  Закон України “Про охорону навколишнього середовища” // Закони України. – Т.2. – К.: Ін-т законодавства, 1996.
 2.  Закони України “Про приєднання України до Віденської Конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду” // Голос України. – 1996. - № 41.
 3.  Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок і умови проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів” // Україна-Business. – 1996. – 24 жовтня.
 4.  Постанова Кабінету Міністрів України “Положення про Моторне (транспортне) страхове бюро” // Там само.
 5.  Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про порядок провадження діяльності страховими посередниками” // Урядовий кур’єр. – 1997. – 21 січня.
 6.  Постанова Кабінету Міністрів України “Положення про порядок здійснення операцій з перестрахування” // Україна-Business. – 1996. – 14 листопада.
 7.  Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про організацію діяльності аварійних комісасарів” // Там само. – 1997. – 18 лютого.
 8.  Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок утворення та державної реєстрації Авіаційного страхового бюро і Морського страхового бюро” // Там само. – 1998. – 13 травня.
 9.   Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок і умови проведення обов’язкового авіаційного страхування” // Там само. – 22 липня.
 10.   Постанова Кабінету Міністрів України “Про створення мержі закладів з організації надання медичної допомоги “Асістанс Україна” // Там само. – 23 грудня.
 11.   Цивільний кодекс України. – К.: Вид-во політ. літ. України, 1985.
 12.   Повітряний кодекс України // ВВР. – 1993. - № 25.
 13.   Кодекс Торговельного мореплавства України // Там само. – 1995. - № 47.

19.  Законодавство України про страхування // Бюл. законодавства і юрид. практики України. - 1997. -  № 4.

 1.   Положення про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування інших, ніж страхування життя: Затв.наказом Укрстрахнагляду № 41 від 26.05.97.
 2.   Інструкція про порядок видачі суб’єктам підприємницької діяльності ліцензій на здійснення страхової діяльності на території України. Умови і правила її здійснення та контроль за їх дотриманням: Затв.наказом Ліцензійної палати при Міністерстві економіки України та Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю // Урядовий кур’єр. – 1996. – 19 травня.
 3.   Автострахование: теория, практика и зарубежный опыт: Спец. прил. К журн. «Финансы». – М.: Финансы, 1995.
 4.   Азейштейн Х.А. Сравнение и критика полисных условий по страхованию жизни. – М.: Анкил, 1993.
 5.   Александрова Т.Г., Мещерякова О.В. Коммерческое страхование (справочник). – М.: Ин-т новой экономики, 1996.
 6.   Аленичев В.В., Аленичева Т.Д. Страхование валютных рисков, банковских и экспортных коммерческих кредитов. – М.: ТОО «ИСТ-Сервис», 1994.
 7.   Алтыникова И. Формирование страховых резервов. – М.: Агенство фин. маркетинга, 1995.
 8.   Анисимов В.М. Развитие страховой медицины – путь к реформированию здравохранения // Финансы. – 1995. - № 5.
 9.   Антипов К.М. Страхування в Україні: Збірник нормат. актів методичних та інформаційних матеріалів. – К.: Б.в., 1996.
 10.   Архипов А.П. Структура страховых рынков // Финансы. – 1997. - № 3.
 11.   Бабенко В. Канали розподілу страхових послуг в промислово розвинутих країнах // Економіка України. - № 7.
 12.   Бабенко В. Страхування – це рівень культури // Урядовий кур’єр. – 1996. – 26 вересня.
 13.   Базилевич В.Д., БАзилевич К.С. Страхова справа. – К.: Знання, 1997.
 14.   Балабанов И.Т. Риск – менеджмент. – М.: Финансі и статистика, 1996.
 15.   Барановський О.Г. Розвиток страхового бізнесу в Україні // Фінанси України. – 1996. - № 8.
 16.  Баторин В.Г. Страхование жизни. – М.: Финансы и статистика, 1990.
 17.  Бирюков В. Банковское страхование – защита от различных видов преступлений // Україна-Business. – 1996. – № 9.
 18.  Бондаренко Л.Н. Страхованиеурожая: новые подходы к старой дискусии // Финансы. – 1997. - № 5.
 19.  Виноградов П.П., Нейфельд П.Б. Транспортное страхование. – М.: НИВ ЮКИС, 1993.
 20.  Воблый Г.К. Основы экономики страхования. – М.: Анкил, 1995.
 21.  Воробьев М.В. Страхование от огня. – М.: Анкил, 1992.
 22.  Галагуза Н.Ф. Реклама в страховании: ключ к успеху. – М.: Финансы, 1995.
 23.  Гвозденко А.А. Основы страхования.: Учеб. – М.: Финансы и статистика, 1998.
 24.  Гончар С. Обов’язкове страхування депозитів фізичних осіб // Галицькі контракти. – 1996. - № 14.
 25.  Государственное страхование в СССР: Учеб. / Под ред. Л.И.Рейтмана. – М.: Финансы и статистика, 1989.
 26.  Гуминский И. Моторное бюро действует // Фин. услуги. – 1997. - № 1.
 27.  Дарков В. Ассоциация страховых посредников Украины – какой ей быть? // Там же. - № 3.
 28.  Дюжиков Е.Ф. Контроль за деятельностью страховщика по заключению договоров страхования // Финансы. – 1995. - № 2.
 29.  Ефимов С.Л. Деловая практика страхового агента и брокера: Учеб. пособие.- М.: Рос. юрид. издат. дом, 1996.
 30.  Ефимов С.Л. Организация управления страховой компанией: теория, практика, зарубежный опыт. – М.: Рос. юрид. издат. дом, 1995.
 31.  Ефимов С.Л. Энциклопедический словарь: Экономика и страхование. – М.: Церих-ПЭЛ, 1996.
 32.  Журавлев Ю.М. Страхование во внешнеэкономических связях. – М.: Анкил, 1993.
 33.  Журавлев Ю.М.Формы и методы проведения перестраховочных операций. Основные виды перестраховочных договоров. – М.: ЮНИКС, 1993.
 34.  Журавлев Ю.М., Секкерж И.Г. Страхование и перестрахование (Теория и практика). – М.: Анкил, 1993.
 35.  Журавский Н.К. Основы транспортного страхования. – М.: Страховое дело, 1995.
 36.  Захаревич Н. Перші кроки Асоціації професійних посередників // Україна-Business. – 1997. – 17 вересня.
 37.  Заруба О.Д. Страхова справа: Підручник. - К.: Т-во “Знання”, 1998.
 38.  Захаревич Н. Обов’язкове страхування цивільної відповідальності в полі зору виконавчих органів та громадськості // Україна-Business. – 1997. – № 10.
 39.   Иванова И.Г. Медицинское страхование: Учеб. пособие. – СПб.: Изд-во Петерб. ун-та экономики и финансов, 1992.
 40.  Кагаловская Э.Т. Страхование жизни (тенденции развития). – М.: Финансы, 1979.
 41.  Кагаловская Э.Т., Левант Н.А. Справочное пособие по личному страхованию в России. – М.: ЮНИКС, 1993.
 42.  Клапків М. Кредитно-страховий альянс. – Тернопіль: Збруч, 1995.
 43.  Концепція медичного страхування населення за участю страхових організацій // Україна-Business. – 1996. – 26 грудня.
 44.  Королюк Ю. Страховий ринок України: характеристика основних гравців // Галицькі контракти. – 1997. - № 25.
 45.  Корун Н.А. Реклама в условиях формирования рынка. – К.: Учеб.-метод. Центр, 1991.
 46.   Корунов С.С. и др. Методическое обеспечение страхования космических программ. – М.: Анкил, 1996.
 47.   Косырев Б.А. Пенсионное страхование как главный вид социального обеспечения // Деньги и кредит. – 1996. - № 6.
 48.   Кредитное страхование (по материалам Великобритании). – М.: Анкил, 1992.
 49.   Криворучко А. Рівень розвитку страхування в сільському господарстві // Фин. услуги. – 1998. - № 1.
 50.   Крылов А.А., Вяткин Ю.Г. Практическая психология для страховых агентов. Психологическая служба А/О Марко-Медиа.- М.: Б.и., 1993.
 51.   Кузнецов Ю.М. Положення про порядок та умови страхування ядерних ризиків // Орієнтир: Інформ. дод. до газ. “Урядовий курєр”.- 1998. - № 5-6.
 52.   Ларіонова Л. Страховий ринок в Україні: яким йому бути? // Фінанси України. – 1996. - № 8.
 53.   Локшин Д. Страхование неплатежей иностранного партнера // Бизнес и страхование. – 1997. - № 10.
 54.   Лукашевич И.А. Страховой рынок: краткий аналитический обзор // Вестн. Петерб. ун-та. Сер.5. Экономика. – 1994. – Вып.4.
 55.   Манэс А. Основы страхового дела. – М.: Анкил, 1992.
 56.  Маркетинг в страховом деле // Україна-Business. –1996.–№ 10.
 57.  Мартынов В. Грузы и контракты // Посредники –1996. - № 16.
 58.   Махно В., Нечипоренко В. Реализация страховых продуктов // Фин. услуги. – 1997. - № 4, 5.
 59.   Михайлов В.И. Роль страхования в сельскохозяйственном производстве // Бизнес и страхование. – 1997. - № 8.
 60.   Непочатова Л. Тенденции развития рынка авиационного страхования в Украине // Фин. услуги. – 1997. - № 6.
 61.   Никитенков Л.К. Сельськохозяйственное страхование. – М.: Финансы и статистика, 1988.
 62.   Нэлмэн У. Роль страхования в управлении рисками банков Фин. услуги. – 1997. - № 2.
 63.   Оговорки института Лондонских страховщиков по страхованию грузов // Там же. - № 3.
 64.   Орланюк-Малицкая Л.А. Платежеспособность страховых компаний. – М.: Анкил, 1994.
 65.   Осипян А. Проблемы организации медицинского страхования в Украине // Бизнес-Информ. – 1997. - № 17.
 66.   Особенности имущественного страхования (опыт страхового рынка Швейцарии). – М.: Анкил, 1994.
 67.   Плешков А.П. Автотранспортное страхование в СССР: проблемы и перспективы развития. – М.: Финансы и статистика, 1980.
 68.   Плешков А.П., Кагаловская Э.Т. Методология исследования страховых интересов населения. – М.: Н.-и. фин. ин-т, 1991.
 69.   Плешков А.П., Орлова И.В. Очерки зарубежного страхования. – М.: Анкил, 1997.
 70.   Програма заходыв щодо розвитку медичного страхування (проект) // Україна-Business. – 1998. – 2 вересня.
 71.   Путов А. Альтернативная медицина: бесплатная, платная или страховая // Фин. консультации. – 1997. - № 12.
 72.   Редькин И. Страхование грузов: анализ и перспективы // Финансовые услуги. – 1997. - № 1.
 73.   Рейтман Л.И. Страховая монополия в СССР: взгляд из 90-х годов // Финансы СССР. – 1991. - № 11.
 74.   Рудницкий В.В. Экономика и организация страхового дела. – СПб.: Б.и., 1993.
 75.   Рудницкий В.В., Федорова Т.А. Основы страховой деятельности. – СПб.: Изд-во Петерб. ун-та экономики и финансов, 1992.
 76.   Савченко И. Экологические риски и хозяйственная деятельность // Бизнес. – 1996. - № 5.
 77.   Саркисов С.Э. Личное страхование. – М.: Финансы и статистика, 1996.
 78.   Сахар И. Авиационному страхованию необходима профессиональная основа // Фмн. услуги. – 1997. - № 3.
 79.  Семенков А.В., Чернов А.Ю. Медицинское страхование. – М.: Финстатинформ, 1993.
 80.  Словарь страховых терминов / Под ред. Е.В.Коломина, В.В.Шахова. – М.: Финансы и статистика, 1991.
 81.  Сплетухов Ю. Страхование рисков, связаных с предпринимательской деятельностью // Фин. бизнес. – 1997. - № 12.
 82.  Справочник по страхованию в промышленности / Под ред. Н.А.Никологородского. – М.: ЮНИТИ, Страховой полис, 1994.
 83.  Страхование в промышленности: опыт страхового рынка ФРГ / Под ред. О.Ю.Бриллиантова. – М. : Анкил, 1993.
 84.  Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств // Бизнес-информ. – 1997. - № 21.
 85.  Страхование жизни на примере Швейцарии. – М.: Анкил, 1994.
 86.  Страхование от А до Я (книга для страхователей) / Под ред. Л.И.Корчевской, К.Е.Турбиной. – М.: Инфра-М, 1996.
 87.  Страховое дело: Учебник / Под ред. Л.И. Рейтмана. - М.: Банковский и биржевой научно-консультац. центр, 1992.
 88.  Страховой портфель: Книга предпринимателя. Книга страховщика. Книга страхового менеджера / Ред. Ю.Б.Рубин, В.И.Солдаткин. – М.: СОМИНТЭК, 1994.
 89.  Страхування: Підручник / Керівник автор. колективу і наук. ред. С.С.Осадець. _ К.: КНЕУ, 1998.
 90.  Суворов Д.В. История страхования // Финансы. – 1997. - № 12.
 91.  Суворов Д.В., Кочетков В.П. Обязательное страхование гражданской ответственности пользователя ядерной установки // Там же. – 1993. - № 2.
 92.  Сухов В.А. Государственное регулирование финансовой устойчивости страховиков. – М.: Анкил, 1995.
 93.  Тагиев Г.И. Развитие государственного страхования в СССР. – М.: Финансы. – 1978.
 94.  Туровский В. Брокер – трудный путь на рынок // Фин. услуги. – 1997. - № 4-5.
 95.  Хемптон Ф. Финансовое управление в страховых компаниях: Пер. с англ. – М.: Анкил, 1995.
 96.  Шахов В.В. Введение в страхование: экономический аспект. - М.: Финансы и статистика, 1992.
 97.  Шахов В.В. Страхование .– М.: ЮНИТИ, Страховой полис, 1997.
 98.  Шиминова М.Я. Страхование: история, действующее законодательство, перспективы. – М.: Наука, 1989.
 99.  Янишин Д. Страхование во внешней торговле //Бизнес и страхование. – 1997. - № 8.
 100.  Європейський досвід страхової діяльності і вдосконалення її кадрового забезпечення. Професійні дискусії педагогів і практиків Сходу і Заходу / Матеріали Міжнар. конф. 17-18 жовтня 1996. – К.: КДЕУ. 1996.
 101.  Экономика страхования и перестрахования.- М.: Анкил, 1996.

4.2. Методичні рекомендації по самостійному вивченню страхування

Основні положення лекцій

1 Із часу виникнення матеріального виробництва суспільство постійно має справу з його непередбачуваними порушеннями. Вони викликаються як природними стихійними лихами, відвернути які неможливо, так і технологічними аваріями, пожежами тощо. В міру розвитку виробництва постійно зростає частка затрат на створення умов його безпеки і досягнення прийнятного рівня ризику. При цьому збитки підприємства пов’язані не лише з втратою основних чи оборотних активів. Для відновлення нормального відтворювального процесу необхідні додаткові кошти, котрі нерідко буває важко отримати навіть у борг. Коли б кожний окремо взятий суб’єкт господарювання спробував відшкодувати втрати за свій рахунок, то здебільшого через фінансові обмеження це  було б неможливо. Саме страхування дозволяє створити замкнуту систему для компенсації збитків від дії негативних  природних та інших факторів у матеріальному виробництві.

2 Деякі науковці зв’язок страхування з виробництвом вбачають в тому, що підприємці передають частину своїх підприємницьких ризиків страховику за певну плату і ці витрати повинні бути економічно обґрунтовані. Проте страхування з виробництвом споріднює те, що воно є процесом створення специфічного товару (послуг), продавши який він отримує прибуток, як і підприємці в сфері виробництва.

3 Майнове страхування – галузь страхової діяльності, в якій об’єктом страхової діяльності, об’єктом страхового захисту стає майно в найрізноманітніших його проявах.

4 До об’єктів майнового страхування відносять:

- страхування залізничного транспорту;

 •  страхування наземного транспорту крім залізничного транспорту;
 •  страхування повітряного транспорту;
 •  страхування водного транспорту (морського, внутрішнього);
 •  страхування вантажів та багажу;
 •  страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;
 •  страхування кредитів;
 •  страхування фінансових ризиків;
 •  страхування виданих гарантій (порук та прийнятих гарантій);
 •  страхування майна (інших, ніж передбачено вище).

5 Транспортним страхуванням називають страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Регламентується цей вид страхування в Україні положенням “Про порядок і умови проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів”, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996р. № 1175.

6 Об’єктом транспортного страхування є цивільна відповідальність власників транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам внаслідок ДТП, а саме здоров’ю або життю фізичних осіб, їхньому майну та майну юридичних осіб.

7 Поглиблення суспільного поділу праці та посилення господарських зв’язків, розвиток економічних взаємовідносин і комерційної діяльності сприяють активізації перевезень вантажів, посилюють вимоги та відповідальність за якість, своєчасність та безпечність перевезень. Ось чому об’єктами страхування в сучасних умовах стають транспортні засоби. Страхування транспортних засобів отримало назву – КАСКО. Про необхідність укладання договору страхування власниками автотранспортних засобів свідчить статистика, згідно з якою 53,9% машин викрадають на вулицях, 25,5% - викрадають із гаражів, 15% - за місцем роботи та від магазинів.

8 Угода страхування – це обопільна угода страховика та страхувальника, за якої страховик зобов’язується за умови настання події (страхового випадку) здійснювати страхову виплату страхувальнику або іншій особі, на користь якої підписаний договір, а страхувальник зобов’язується сплатити внески у визначені строки і у встановлених розмірах.

9 Страхувальник зобов’язаний:

 •  вчасно внести страхові платежі;
 •  надавати страховику достовірну інформацію про ступінь ризику;
 •  повідомити страховика про інші діючі договори страхування щодо  цього об’єкта страхування;
 •  вживати заходів щодо зменшення збитків, спричинених страховим випадком;
 •  повідомити страховика про настання страхового випадку в термін, передбачений умовами страхування.

10 Страховик зобов’язаний:

- ознайомити страхувальника з умовами та правилами страхування;

- впродовж 2 робочих днів з моменту коли йому стало відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення документів, необхідних для виплати страхової суми.

 •  при настанні страхового випадку здійснити виплату страхової суми;
 •  тримати в таємниці відомості про страхувальника і його майновий стан.

11 Страховий ризик – певна подія, у разі настання якої проводять страхування. Вона має ознаки вірогідності та випадковості. Страхується той ризик, за яким можна оцінювати ймовірність страхового випадку, визначити розмір збитку і обчислювати ціну страхової послуги.

12 Функціями страхування є:

1. Упереджувальна (превентивна);

2. Репресивна (спрямована на усунення наслідків страхового випадку);

3. Функція компенсації збитків;

4. Створення і використання страхових резервів;

5. Функція заощадження коштів;

6. Ризикова функція.

13 Добровільне страхування характеризується тим, що воно діє відповідно до чинного законодавства і укладається лише за доброю волею страхувальника. Законодавство визначає об’єкти та суб’єкти страхування, а також обумовлює загальні умови укладання договорів добровільного страхування. Особливості правовідносин, що виникають між страховиком і страхувальником при укладанні договору добровільного страхування, визначається самими партнерами  і є предметом їхньої обопільної згоди.

14 На страховому ринку в Україні в якості страховика, як самостійного суб’єкта ринку, можуть виступати лише юридичні особи у формі акціонерних, повних, командних товариств, або товариств за додатковою відповідальністю, які отримали ліцензію та здійснення страхової діяльності. Згідно закону України “Про страхування” (ст. 2) передбачено, що учасників страховика, тобто юридичних осіб, що уособлюють одного страховика повинно бути не менше трьох.

15 Статутний фонд це може формуватися з коштів страхових резервів; кошти, одержані в кредит та під заставу не можуть складати основу статутного капіталу. Забороняється вносити також нематеріальні активи. Виходячи з закону “Про страхування” ст. 29 передбачено встановлення мінімального статутного фонду страховика в сумі, еквівалентній 100 тис. ЕВРО для вітчизняних страховиків. Для тих страховиків, що створені за участю іноземного капіталу розмір статутного фонду має бути не менше 5000 тис. ЕВРО. Однак загальна, іноземних юридичних осіб та іноземних громадян не повинна перевищувати 49 відсотків у статутному фонді страховика.

16 Страхувальник, як суб’єкт страхового ринку має свій страховий інтерес, задоволення якого зумовлює виникнення певних правовідносин з страховиком. Предметом їх діяльності є вироблення умов страхування та пропонування своїх послуг клієнтам.

17 Застрахована особа – це фізична особа, яка при настанні обумовленого страховим договором страхового випадку має право на отримання страхової суми.

Застрахована особа не завжди є страхувальником. Можуть бути умови, за яких страхувальник страхує не себе, а інших фізичних осіб. Страхувальником надано право під час укладання страхових договорів із страховиками на свій розсуд призначати громадян для отримання страхових сум.

18 Страхова відповідальність (страхове покриття) – зобов’язання страховика сплачувати страхове відшкодування або страхову суму за передбаченої умовами страхування сукупності подій або окремої події.

19 Страхова сума – сума на яку страхується об’єкт за законом (обов’язкове страхування) або за договором (добровільне страхування). У майновому страхуванні вона визначається, як правило на одиницю об’єкту, що підлягає страхуванню, або в цілому за конкретним вибором майна. Страхова сума в майновому страхуванні не може перевищувати вартості об’єкту, що підлягає страхуванню. В особистому страхуванні страхова сума не має верхньої межі і встановлюється за угодою сторін.

20 Страхове відшкодування – сума, яку повинен сплатити страховик за майновим страхуванням та страхуванням відповідальності з настанням страхових випадків для покриття збитків.

21 Франшиза – звільнення страховика від покриття збитків передбачена підписаним страховим договором. Розрізняють умовну та безумовну франшизи.

Умовна франшиза звільняє страховика від відповідальності за збитки, які не перевищують встановленої франшизи, і зобов’язує його покривати збитки повністю, якщо розмір їх перевищує франшизу.

Безумовна франшиза теж передбачає певне застереження (клауза) в страховому договорі. Вона за будь-яких умов звільняє страховика від компенсації перших Х% страхової суми незалежно від величини збитків. При безумовній франшизі страхове відшкодування дорівнює різниці між збитками та безумовною франшизою.

22 Страховий ринок – частина фінансового ринку, де об’єктом купівлі-продажу виступає страховий захист, формується попит і пропозиція на нього. Головною функцією страхового ринку є акумуляція та розподіл страхового захисту суспільства.

23 Страхові агенти – громадяни або юридичні особи, які діють від імені та за дорученням страховика і виконують частину його страхової діяльності (укладання договорів страхування, одержання страхових платежів, виконання робіт, пов’язаних з виплатами страхових сум і страхового відшкодування). Страхові агенти є представниками страховика і діють в його інтересах за комісійну винагороду на підставі договору із страховиком.

24 Страхові брокери – громадяни або юридичні особи, які зареєстровані у встановленому порядку як суб’єкти підприємницької діяльності і здійснюють посередницьку діяльність на страховому ринку від свого імені на підставі доручень страховика або страхувальника.

25 Посередницька діяльність страхових агентів і страхових брокерів на користь іноземних страховиків на території України не допускається, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

26 Змішане страхування життя - вид страхування, який об’єднує в одному кілька самостійних договорів страхування, зокрема три випадки:

 •  дожиття до закінчення строку страхування;
 •  смерть застрахованого;
 •  втрата здоров’я від нещасного випадку.

Страхувальником у цьому виді страхування є тільки фізичні особи. Розмір страхової суми визначає страхувальник. Договори змішаного страхування укладаються з громадянами віком від 16 до 75р. строком на 3, 5,10, 15 або 20 р.

27 Недержавне пенсійне страхування (страхування додаткової пенсії) охоплює цілу низку різноманітних форм пенсійного забезпечення: страхування пенсій страховими компаніями; створення недержавних страхових фондів; організація пенсійних фондів безпосередньо на підприємствах; відкриття особистих пенсійних рахунків у банках; особливої уваги в умовах ринку набувають страхові системи пенсійного забезпечення. Саме вони акумулюють дієві економічні механізми для систематичного і довгострокового накопичення внесків, які за обумовленою схемою будуть виплачуватись у вигляді пенсійних нарахувань.

28 За останні роки на ринку особистого страхування України зросла питома вага ризикових короткострокових видів страхування, що передбачають відповідальність за наслідки нещасних випадків. Зростання ваги короткострокових договорів має більше негативних наслідків, ніж позитивних. Вони не дають можливості акумулювати кошти з метою їх довгострокового інвестування та отримання від інвестиційної діяльності прибутку, який можна було б використати на здешевлення послуг із страхового захисту та на здійснення повнішого захисту інтересів громадян.

29 При державному (обов’язковому страхуванні) в договір страхування не включаються домашні господарські тварини: собаки, кішка, декоративні птахи, звірі. Не страхуються також фотографії, креслення, рукописи, гроші, також не включаються в договір страхування зруйновані або трухляві споруди, а також ті, власники котрих постійно не проживають у даному населеному пункті.

За добровільним страхуванням можуть бути застраховані ті ж об’єкти, що й за обов’язковим. Не приймаються на страхування ті споруди та будівлі, котрі знаходяться в районах, яким загрожують обвали, повені та інші стихійні лиха і про можливість їх настання було повідомлено у встановленому порядку.

Органи страхування відмовляються від укладання договору з тими власниками господарських тварин, які не дотримуються встановлених правил з утриманням та відновленням їх, внаслідок чого можливе захворювання та загибель поголів’я. Не страхуються тварини в тих районах де встановлений карантин. Не включаються в договір з добровільного страхування на загальних підставах грошові знаки, цінні папери, рукописи, унікальні та антикварні предмети, колекції, вироби з коштовних металів, коштовне та напівкоштовне каміння, фотознімки, предмети релігійного культу, кімнатні рослини, їхнє насіння, декоративні культури. Не приймаються на страхування антикварні та унікальні предмети, що транспортуються. Не страхуються предмети, які не належать страхувальнику, членам його сімї або ж підготовлені для продажу.

30 Прибуток страхової компанії – різниця між доходами від страхової діяльності та собівартістю страхових послуг.

До доходів страхової компанії належать:

 1.  страхові платежі за договорами страхування;
 2.  комісійні винагороди за перестрахування;
 3.  частка від страхових сум та страхових відшкодувань, сплачена перестрахувальником;
 4.  повернуті суми спеціальних страхових резервів;
 5.  інші доходи від страхової діяльності.

У балансовому прибутку страхових компаній дуже велику частку займають прибуток, отриманий від інвестиційної діяльності страховика з тимчасово вільними коштами.

31 Із часу виникнення матеріального виробництва суспільство має постійно справу з його непередбачуваними подіями. Вони викликаються як природними стихійними лихами, відвернути які неможливо, так і технологічними аваріями, пожежами тощо.

По мірі розвитку виробництва постійно зростає частка затрат на створення умов його безпеки і досягнення прийнятного рівня розвитку. При цьому збитки підприємства пов’язані не лише з втратою основних чи оборотних активів. Для відновлення нормального відтворення виробничого процесу необхідні додаткові кошти, котрі не рідко буває отримати важко в борг. Тому економічно доцільно є солідарне відшкодування втрат зацікавленими ринковими суб’єктами, що помітно згладжує наслідки стихійних лих та інших небезпек для підприємницької діяльності.

Саме страхування дозволяє створити замкнуту систему для компенсації збитків від дії негативних природних та інших факторів у матеріальному виробництві.

32 При майновому страхуванні об’єктом страхових відносин виступає майно у всіляких видах; його економічне призначення – відшкодування збитку внаслідок страхового випадку. Особисте страхування – галузь страхування, за допомогою якої здійснюється страховий захист доходів громадян або зміцнення досягнутого сімейного добробуту. На відміну від об’єктів майнового страхування об’єкти особистого страхування не мають вартості. Тому при особистому страхуванні не відшкодовується матеріальний збиток, а надається грошова допомога громадянам або їхнім сім’ям.

33 В ролі об’єктів страхування виступають майнові інтереси, що не суперечать законодавству України і пов’язані:

 •  з життям, здоров’ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням страхувальника або застрахованої особи;
 •  з володінням, користуванням і розпорядженням майна (майнове страхування);
 •  з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або майну громадянина, а також шкоди заподіяної юридичній особі (страхування відповідальності);

Суб’єктами страхування є:

 •  страховик;
 •  страхувальник;
 •  застрахований;
 •  страхові посередники (брокери, агенти).

34 Товар (страхова послуга) має споживну і мінову вартість. Споживна вартість товару, “страховий захист”, втілена у потенційній можливості для страхувальника отримати страхове покриття втрат від реалізованого страхового випадку, що був визначений у страховому договорі.

Мінова вартість товару “страховий захист” проявляється через ціну, яка набуває форми страхового тарифу або страхової премії.

35 Страховий ринок – частина фінансового ринку, де об’єктом купівлі-продажу виступає страховий захист. Об’єктивна необхідність виникнення та розвитку страхового ринку зумовлюється наявністю  суспільної потреби на страхові послуги та наявністю страховика, здатного їх задовольнити.

36 Залежно від критерію, покладеного в основу класифікації страхового ринку розрізняють інституціональну, територіальну, галузеву і організаційну структури.

37 Страхування поділяється на два види: добровільне та обов’язкове. Обов’язкове страхування ґрунтується на законі, згідно з яким страховик зобов’язується страхувати відповідні об’єкти, а страхувальник – вносити визначені страхові платежі у належні строки. Добровільне страхування ґрунтується на договорі між страховиком і страхувальником на добровільних засадах.

38 Страховий ризик – певна подія, яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, на випадок цієї події проводиться страхування. Є такі види ризику:

а) виробничий ризик, який викликаний можливістю виконання за певних умов зобов’язань перед замовниками;

б) фінансовий, або кредитний ризик, його особливість полягає в тому, що за певних умов підприємець може втратити здатність виконати свої зобов’язання перед інвестором;

в) ринковий ризик – виявляється за умови коливання ринкових процентних ставок як національної, так і іноземних курсів валют;

г) інвестиційний ризик – виявляється у можливості знецінення цінних паперів, що містяться у інвестиційно-фінансовому портфелі суб’єкта господарювання.

39 Системи страхування.

 1.  Система за дійсною вартістю майна – це та вартість, яка склалася на момент, підписання договору. При цій системі страхове відшкодування дорівнює сумі збитків.
 2.  Система страхування пропорційна відповідальність.

Q = T  S/W, де Q - страхове відшкодування;

Т – фактична сума збитків;

Sстрахова сума за угодою;

W – вартісна оцінка об’єктів.

Відповідальність страховика в покритті збитків буде тим вища, чим менша різниця між вартістю майна і страховою сумою.

 1.  Страхування за системою першого ризику. При даній системі страховик відшкодовує страхувальнику суму, вказану в договорі.
 2.  Страхування дробової частини. Ця система залежить від так званої показаної вартості і відповідальності, обмежується розмірами дробу.
 3.  Страхування за відновною вартістю. Знос майна не враховується.
 4.  Франшиза – звільнення страховика від покриття збитків – передбачена підписаним страховим договором.


40

 

41  

42 У територіальному аспекті виділяють місцевий ринок (регіональний) - задовольняє  інтереси регіону; національний ринок – інтереси держави, що перенесли межі регіону і розширились до рівня нації; світовий ринок – задовольняє попит на страхові послуги в масштабі світового господарства.

43 За галузевими критеріями аналізу структура страхового ринку поділяється на ринки особистого, майнового страхування та страхування відповідальності.

44 Зовнішнє середовище  страхового ринку – система взаємодіючих факторів, що оточують внутрішню систему ринку і впливають на неї.

Зовнішнє середовище страхового ринку складається  з елементів, якими страховик може управляти, та з тих, на які він впливати не може, але повинен враховувати у своїй діяльності.

До складових, на які страховик може впливати, належать:

 •  ринковий попит;
 •  конкуренція;
 •  ноу-хау страхових послуг тощо;
 •  інфраструктура товарного ринку.

До складових, на які страховик не може впливати, належать:

 •  чисельність населення, його структура;
 •  сезонні міграції;
 •  купівельна спроможність населення та ін.  

45 Страхове відшкодування з настання страхового випадку стосовно застрахованого майна юридичних осіб сплачується після того, як повністю виявлені причини та розмір збитків.

У випадку втрати або пошкодження майна через необачність страхувальника страхові  відшкодування зменшується на 30 %.

Якщо за фактами зменшення або пошкодження майна відкрито кримінальну справу, то страховик сплачує 30 % страхового відшкодування, а решту 70% - після закінчення розслідування.

Виплата страхового відшкодування не проводиться, якщо страхувальнику відшкодовують збитки  треті особи. Страховик зобов’язаний сплатити відшкодування в розмірі різниці між сумою збитків та сумою, відшкодованою третіми особами.

46 При страхуванні майна сільськогосподарських підприємств страхуванню підлягає, як правило, також сільськогосподарські тварини.

Страхування врожаю починається з дня посіву їх і припиняється в день закінчення збирання врожаю. Страхують урожай від засухи, вимерзання, бурі, нападу шкідників та інших хвороб. Об’єктом є головна продукція культури. В державних підприємствах страхова оцінка врожаю визначається за середньою врожайністю з 1 га за попередні 5 років у діючих цінах. Відшкодуванню у тваринництві пов’язано лише з падіжем або загибеллю об’єктів страхування, якими виступає поголів’я кожного виду сільськогосподарських тварин.

47 Соціальне страхування – гарантована державою система заходів матеріального забезпечення державою громадян в старості, хворобі, працездатності та охорони їхнього здоровя.

Необхідність соціального страхування зумовлена такими принципами:

 •  наявністю осіб, котрі є дієздатними, але не можуть реалізувати цю дієздатність;
 •  наявністю осіб, котрі не є дієздатними з дитинства або стали такими.

48 Страхові внески на державне соціальне страхування нараховуються на фонд оплати праці та інші виплати, які підлягають оподаткуванню прибутковим податком з громадян. Нараховані страхові внески страхувальник сплачує шляхом безготівкових рахунків – перезарахування відповідних сум із свого рахунка на рахунок № 691 “Кошти Фонду соціального страхування”.

Підприємства сплачують страхові внески в день виплати заробітної плати. Форми використання засобів соціального страхування:

 •  грошові виплати;
 •  пільги;
 •  фінансування послуг.

49 Договір страхування – письмова угода між страхувальником і страховиком, за якою страховик бере на себе зобов’язання в разі настання страхового випадку виплатити страхувальнику відшкодування. Договір складається на підставі чинного законодавства України і включає в себе перелік речей, які може застрахувати страхувальник. Це є основний договір, який складається на загальних підставах.

Якщо страхування відбувається на перелік речей, не передбачених за загальним договором страхування, складають допоміжний договір страхування.

50 Основні фонди підприємств підпадають під обов’язкове страхування. В основу страхових відносин покладено фактичну вартість основних фондів, що складається з первісної оцінки за вирахуванням зносу. Для оборотних фондів поняття зносу немає сенсу. Тому відшкодування фактичних втрат здійснюється за повною балансовою оцінкою. Це стосується страхування фондів обігу, основну частину яких становить готова продукція.

51 Для всіх сільськогосподарських культур страхування врожаю починається з дня посіву (посадки їх) і припиняється в день закінчення збирання врожаю, хоча для визначення цього моменту враховуються особливості культур. Після завершення збирання врожаю його страхування змінюється страхуванням продукції.

52 У страхуванні тварин є принципова відмінність, що відрізняє його від інших видів майнового страхування, в яких втрати компенсуються при частковому пошкодженні основних та оборотних фондів. Відшкодування збитків у тваринництві пов’язано лише з падіжем або загибеллю об’єктів страхування, якими вступає поголів’я кожного виду сільськогосподарських тварин.

53 Форми використання засобів соціального страхування:

 1.  грошові виплати (виплати інвалідам війни, непрацездатним від народження, малозабезпеченим сім’ям тощо);
 2.  пільги;
 3.  фінансування послуг (утримання будинків - інтернатів для дітей, працевлаштування інвалідів, протезування, оплата пільг, покриття затрат на лікування та відпочинок пристарілих).

54 Страхування від нещасних випадків – вид добровільного особистого страхування оформляється за індивідуальними договорами, що укладаються особами віком від 16 до 70 років на строк від 1 до 5 років.

55 Для забезпечення вимог безпечності, прибутковості та ліквідності активів страхової компанії сума її достатніх технічних резервів і 50 відсотків сформованого статутного фонду мають бути представлені активами таких категорій:

 •  грошові кошти на депозитному рахунку;
 •  банківські вклади (депозити);
 •  нерухоме майно;
 •  цінні папери і права участі, що передбачають отримання доходів;
 •  державні цінні папери;
 •  готівка .

Резерви не можуть змішуватись у цінні папери та права інших страховиків.

56 Для забезпечення страхових зобов’язань із страхування життя страховики мають право утворювати окремі резервні фонди за методикою, встановленою Кабінетом Міністрів України за подання Комітетом у справах нагляду за страховиком.

Страховики, які прийняли страхові зобов’язання в обсягах, що перевищують можливість виконання їх за рахунок власних засобів, зобов’язані застрахувати ризик виконання власних зобов’язань у перестраховиків.

Страхові компанії створюють страхові резервні фонди для забезпечення заходів по запобіганню нещасних випадків, втрати та пошкодження застрахованого майна також шляхом  відрахувань у межах, встановлених нормативними актами.

57 Актуарні розрахунки – система економіко-математичних та статистичних методів, за допомогою яких страховики розраховують суми страхових премій при різних видах страхування.

58 Відмова у виплаті страхових сум передбачена законодавством - причина для невиконання страховиком своїх зобов’язань перед страхувальником.

Підставою для відмови у виплаті страхових сум є:

 1.  навмисні дії особи або страхувальника спрямовані на настання страхового випадку;
 2.  вчинено умисний злочин страхувальником-громадянином, що призвів до страхового випадку;
 3.  подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об’єкт страхування;
 4.  інші умови, передбачені законодавчими актами.

59 Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю – державний орган, який регулює страхову діяльність в Україні.

Основними функціями  Комітету є:

 •  ведення єдиного реєстру страховиків;
 •  контроль за платоспроможністю страховиків щодо виконання страхових зобов’язань перед страхувальником;
 •  надання ліцензій на проведення страхової діяльності;
 •  встановлення правил формування, обліку страхових резервів та інші;

Комітет має право:

 •  проводити перевірку правильності застосування страховиками законодавства України;
 •  у межах своєї компетенції одержувати від страховиків встановлену звітність про страхову діяльність;
 •  при виявленні порушення страховиками законодавства України надавати поради або обмежувати дію їх ліцензій;
 •  звертатись до арбітражного суду з позовом про скасування державної реєстрації.

Задачі

 1.  Страхування за системою пропорційної відповідальності передбачає виплату страхового відшкодування, яке розраховується за формулою:

Q = T  (S / W) де,

Q – страхове відшкодування;

T – фактична сума збитків;

S – страхова сума за угодою;

W – вартісна оцінка страхування.

T = 4300

W = 4200

S = 4500

Q = 4300  () = 4013 (грн.)

Q - ?

Відповідь: сума страхового відшкодування для автомобіля “Таврія” становить 4013 грн.

 1.  Страхування за системою першого ризику передбачає виплату страхового відшкодування у розмірі збитків, але в межах страхової суми. Під “першим ризиком” розуміють ризик, вартісна оцінка якого не перевищує страхові суми.

При страхуванні за цією системою всі збитки в межах страхової суми (перший ризик) відшкодовуються повністю, а збитки, що перевищують страхову суму (другий ризик) страховиком не відшкодовуються зовсім.

Оскільки вартість домашнього майна в нашому випадку становить 28 000 грн., збитки від пожежі становлять 25 000 грн., а страхова сума за угодою страхування становить 12000 грн. За системою першого ризику страхувальнику відшкодовують суму збитків на 12000 грн. – вона становитиме суму першого ризику, тоді сума другого ризику відповідно становитиме 13000 тис. грн.

Франшиза – звільнення страховика від покриття збитків – передбачена підписаним страховим договором.

 1.  Умовна франшиза страховика, відповідальності за збитки, які не перевищують встановленої франшизи, і зобов’язують його покривати збитки повністю, якщо розмір їх перевищує франшизу.

За нашою умовою страхова сума складає 300 тис. грн., умовна франшиза становить 20% то:

 •  в першому випадку, при сумі збитків в 10 тис. грн. не виплачується страхувальнику відшкодування оскільки ця сума не перевищує суми франшизи, яка становить 60 000 грн;
 •  в другому випадку збитки страхувальника 15 тис. грн. не перевищують суму умовної франшизи і збитки не будуть відшкодовуватись;
 •  в п’ятому випадку збитки страхувальника 40 тис. грн. Не перевищують суму франшизи і збитки відшкодовуватись не будуть.
 1.  Безумовна франшиза за будь-яких умов  звільняє страховика від перших х % страхової суми, незалежно від величини збитків.

За нашою умовою страхова сума складає 100 тис. грн., франшиза 20% від страхової суми і дорівнює 20 тис. грн.

 1.  При збитках страхувальника 10 тис. грн., відшкодування не виплачують, оскільки безумовна франшиза більша суми збитку.
 2.  При збитках страхувальника 15 тис. грн. Відшкодування не виплачується, оскільки безумовна франшиза  більша суми збитку.
 3.  При збитках 20 тис. грн. відшкодування не буде, оскільки сума збитку в межах франшизи .
 4.  При збитках 40 тис. грн. Відшкодування буде 20 тис. грн., оскільки сума збитку перевищує франшизу.
 5.  При збитках 50 тис. грн. Відшкодування буде 30 тис. грн., оскільки сума збитку перевищує франшизу.

5. СИСТЕМА ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Підсумком вивчення дисципліни “ Страховування” є залік. Заліковий бал  - 60 – 100 балів.

“Зараховано” виставляється тоді, коли студент опанував програму, володіє основними термінами і категоріями, був присутній на всіх практичних заняттях або відробив пропуски.

“Незараховано” виставляється тоді, коли студент не володіє матеріалом, має багато пропусків, і не відробив їх і, як результат, недопущений до заліку.


Організаційно-правова структура страхового ринку України

Закриті акціонерні товариства

Відкриті акціонерні товариства

овариства з додатковою відповідальністю

Командитні товариства

Товариства з повною відповідальністю

Інституціональна структура страхового ринку України

Страхові компанії створені капіталом фізич-них осіб

Страхові компанії створені капіталом юридичних та фізичних осіб

Страхові компанії створені на основі капіталу держави

Страхові компанії створені капіталом  юридичних осіб

Страхові компанії створені на основі приватного і державного капіталу


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

78569. Мы школьниками стали 43 KB
  Ведущий: Ну, конечно, в первый! Мы проучились в нем...месяца и стали настоящими учениками. Приглашаем всех на весёлый праздник - «Мы школьниками стали». 3-й ученик: Пусть зовут нас «шестилетки»! пусть не ставят нам отметки! Не ведём мы дневники!
78570. Повторення вивченого про прикметник. Спостереження за роллю прикметників у мовленні 90 KB
  Прикметники-синоніми прикметники-антоніми та прикметники багатозначні слова. Спиши вставляючи в речення потрібні за змістом прикметники. Випиши прикметники. Опиши поданий український вишитий рушник використовуючи різні прикметники.
78571. Водойми, їх різноманіття 49 KB
  Вода. Під горою під крутою не ріка тече струною Це холодна бє вода із старого Джерела. Яке значення має вода на Землі Які водойми суші ви знаєте Яким кольором позначають воду на карті глобусі IV Вивчення нового матеріалу 1. Вода напуває Землю яка годує людину.
78572. Збережемо природу Землі разом 95 KB
  Мета. Поглибити і розширити знання учнів про вплив людини на природу Землі. Підвести дітей до усвідомлення необхідності зберігати та примножувати природні багатства, раціонально їх використовувати.
78573. Що належить до природи. Жива і нежива природа 35.5 KB
  Мета: розширити знання учнів про різноманітність природи; формувати уявлення про живу та неживу природу; вчити відрізняти предмети природи від речей виготовлених людиною; розвивати вміння спостерігати за обєктами природи; виховувати дбайливе ставлення до природи речей створених людиною.
78574. Охорона природи України 165.5 KB
  Поглибити і розширити знання дітей про роль природи її вплив на людину про необхідність збереження і охорони природного середовища; підвести дітей до усвідомлення необхідності зберігати і примножувати природні багатства раціонально їх використовувати.
78575. Охрана природы 10.03 MB
  Много животных там стало водиться: Змеи слоны черепахи и птицы. За 1000 лет наша Земля изменилась до неузнаваемости: обмелевшие реки вырубленные леса нефтяные пятна на поверхности морей и океанов сотни исчезнувших растений и животных.
78576. Допоможемо природі 37 KB
  На мелодію з мультфільму Бременські музики Весь світ у нас в руках Керують ним лиш люди Дізнатись хочем ми Що завтра з світом буде Ось ми прийшли сюди до Вас Привіт Бонжур Хеллоу Те що розкажемо в цей час Хвилює всіх давно Нумо в цей час Слухайте нас Загітувати...
78577. Водойми рідного краю. Охорона водойм 64.5 KB
  Виховувати любов до природи та дбайливе ставлення до водойм. Формувати в учнів поняття «водойми». З’ясувати значення водойм рідного краю у житті людини. Ознайомити з різноманітністю водойм рідного краю. Розвивати пізнавальний інтерес, уміння аналізувати, порівнювати, робити висновки.