17145

Процес створення структури БД в MS ACCESS. Конструювання таблиць бази даних у середовищі MS ACCESS, їх зв’язування та заповнення даними

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1 Тема: Процес створення структури БД в MS ACCESS. Конструювання таблиць бази даних у середовищі MS ACCESS їх зв’язування та заповнення даними. Мета: Вивчити основні засоби роботи з базами даних в MS ACCESS. Набути практичних навичок створення таблиць бази дан...

Украинкский

2013-06-29

1.85 MB

50 чел.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

Тема: Процес створення структури БД в MS ACCESS. Конструювання таблиць бази даних у середовищі MS ACCESS, їх зв’язування та заповнення даними.

Мета: Вивчити основні засоби роботи з базами даних в MS ACCESS. Набути практичних навичок  створення таблиць бази даних у різних режимах роботи, редагування табличних даних і створення схеми даних.

Призначення: Вивчити призначення і методику застосування інструментальних засобів системи управління базами даних (СУБД), а також основне меню і його команди. Придбати практичні навички  створення таблиць бази даних, редагування даних і створенню схеми даних. Освоїти прийоми редагування структури таблиць і записів у них.

Загальні положення

Система управління базами даних (СУБД) Microsoft Access входить до складу пакета Microsoft Office. У цьому розділі розглядається русифікована версія СУБД Access 2003. Вона дозволяє розв’язувати широке коло завдань користувачів без програмування.

Система управління базами даних - це спеціальний пакет програм, які забезпечують створення, супроводження і використання баз даних багатьма користувачами.

Розглянемо створення бази даних на прикладі фірми, яка реалізує продовольчі товари і має певну кількість замовників.  

Запуск MS Access здійснюється подібно до того, як запускається будь-яка інша прикладна програма. Після її завантаження на екрані дисплея з’являється вікно «Microsoft Access» (рис. 1.1).

Рис. 1.1 - Вікно «Microsoft Access»

Як видно з рис. 1.1, у верхній частині цього вікна розміщуються рядок заголовка, головне меню, панелі інструментів. У центрі знаходиться робоча область MS Access, у якій відображається вікно «Microsoft Access», що забезпечує вибір режиму роботи. У нижній частині - рядок стану системи.

Розглянемо коротке призначення основних елементів даного вікна (рис. 1.1).

Рядок заголовка. Містить назву програми - Microsoft Access. Керування системним меню і вікнами Access здійснюється за допомогою кнопок, розташованих у лівому і правому верхніх кутах. Головне меню MS Access має ієрархічну структуру і включає сім спадаючих меню другого рівня від меню Файл до меню Окно і Справка.

Кожне меню виконує визначені функції, містить кілька команд керування процесом роботи з базами даних і активізується за допомогою миші чи при натисканні клавіші <Alt> разом із клавішею першої букви в його імені.

Панелі інструментів являють собою групи піктограм - кнопок, за допомогою яких здійснюється швидкий і наочний вибір виконання команд СУБД, які часто використовуються.

Користувач має можливість включати чи змінювати стандартні панелі інструментів, а також створювати нові, привласнюючи їм потрібні імена. Для цього необхідно виконати команду меню Вид - Панели инструментов - Настройка... У результаті чого на екрані відобразитися діалогове вікно «Настройка», що дозволяє виконати зазначені дії.

Робоче поле Access. Використовується для роботи з різними об’єктами бази даних.

Рядок стану. У рядку стану міститься інформація про готовність MS Access до роботи, а також відомості про її функціонування.

Створення  бази даних починається по команді меню Файл – Создать або безпосереднім вибором в вікні системи команди Создать файл… , що викликає вікно системи «Создание файла».

Рис. 1.2 - Вікно «Microsoft Access» створення бази даних

Команди, розташовані в лівій частині вікна («Создание»), забезпечують створення нової порожньої бази даних, проектів з даними і т.д., а команди, розташовані в правій частині («Шаблоны»), забезпечують створення нових шаблонів або використання вже існуючих за допомогою майстра.

При виборі команди Новая база данных активізується діалогове вікно «Файл новой базы данных», за допомогою якого вибирається папка для розміщення бази даних і задається ім’я файла, наприклад – «Склад». Всі файли бази даних мають розширення mdb.

Далі, за командою Создать відкривається діалогове вікно «Склад : база данных» (рис. 1.3).

Рис. 1.3 - Вікно порожньої бази даних «Склад: база данных»

За допомогою кнопок даного вікна можна послідовно створити всі об’єкти порожньої бази даних: таблиці, запити, форми, звіти й т. п.

Наступним прикладом буде створення об’єктів бази даних «Склад». База даних  буде складатись з таких таблиць із визначеними в дужках полями: Групи товарів(КодГрупи, НазваГрупи), Товари(КодТовару, НазваТовару, КодГрупи, Ціна, На складі), Замовники(КодЗамовника, НазваЗамовника , Адреса, Телефон, Представник), Замовлення (КодЗамовлення, КодЗамовника, Дата), Обсяги замовлень (КодЗамовлення, КодТовару, Кількість).

Для створення нової таблиці необхідно активізувати у вікні Microsoft Access об’єкт «Таблицы» і праворуч вибрати один із  трьох запропонованих варіантів створення таблиці. Можна також клацнути на кнопку панелі інструментів діалогового вікна «Склад:база данных». Далі, у вікні «Новая таблица» (рис. 1.3) вибрати один із можливих режимів створення таблиці.

Рис. 1.3 - Вікно «Новая таблица»

Як випливає з рис. 1.3, таблиці бази даних можна створювати безпосередньо («Режим таблицы»), за допомогою Конструктора (режим «Конструктор») чи з застосуванням Майстра таблиць (режим «Мастер таблиц»), шляхом імпорту таблиць із зовнішнього файла, а також на основі зв’язаних таблиць із зовнішніх файлів.

Створення структури таблиці в режимі «Конструктор».

Розглянемо як приклад створення таблиці «Групи товарів».

При виборі даного режиму відкривається вікно Конструктора («Таблица1:таблица»), що містить дві панелі (рис. 1.4).

Рис. 1.4 - Вікно «Таблица1:таблица»

Верхня панель забезпечує присвоєння імені кожному полю таблиці і визначення типу даних.

Ім’я поля (Имя поля) може містити до 64 символів. По можливості, воно повинно бути унікальним, коротким і носити інформативний характер. Тип кожного поля визначається типом даних, які в ньому розміщуються. Тип даних(Тип данных) вибирається зі списка, що розкривається при клацанні на кнопці , що з’являється при активізації відповідної комірки.

Типи даних

Текстовый. У таких полях зберігаються дані, які не беруть участі в обчисленнях. Ними можуть бути імена, адреси, описи, а також числові дані, які не використовуються в обчисленнях (номера телефонів, документів, поштові індекси тощо). Довжина текстового поля не повинна перевищувати 225 символів.

Поле МЕМО. У полі МЕМО може міститися текст довільної довжини (від 0 до 64 000 символів). Це поле зручне ще тим, що під нього відводиться пам’яті рівно стільки, скільки займає текст.

Числовой. Числові поля містять числові значення, що використовуються в обчисленнях. Ці числові значення можуть бути цілими, зі звичайною та подвійною точністю.  

Дата/время. Це поле використовується для зберігання значень дати, часу або обох цих величин одночасно.

Денежный. Таке поле містить числові дані, що виражають грошові суми. Формат цього поля залежить від вибору національних стандартів (Пуск – Настройка - Панель управления – Языки и стандарты).

Счетчик. Це поле використовується для зберігання цілих числових значень, які Access автоматично збільшує на одиницю при переході до нового запису.

Логический. Це поле містить одне із двох значень ”Істинно” або ”Хибно”. У таблицях це поле відмічається галочкою.

Поле объекта OLE. Це поле може містити растрові або векторні рисунки, ділову графіку (наприклад, із Word чи Excel) та інші об’єкти, що можуть бути розміщені в ОLE - контейнері.

Гиперссылка. У такому полі знаходиться гіперпосилання, що вказує на ресурси локального комп’ютера або ресурси, що знаходяться у мережі Internet.

Мастер подстановок. Це поле використовується у випадку, якщо в ньому міститься деякий фіксований набір значень або значення із деякої таблиці, яку називають довідниковою (або підстановочною).

Опис(Описание) - це коментарі до кожного поля таблиці, які формуються в разі потреби.

Нижня панель вікна «Конструктор» забезпечує установку властивостей кожного поля.

Властивості полів

Размер поля. Для числових полів розмір поля визначає діапазон значень або точність представлення даних у цьому полі. Для текстових полів розмір визначає максимальну кількість символів, яку може містити дане поле.

Формат поля. Ця властивість дозволяє вказати формат чисел, грошових сум, дати і часу при виведені на екран та принтер. Наприклад, для поля ”Вартість” доцільно вказати грошовий формат.

Число десятичных знаков. Установлюється для числових полів та полів, у яких відображаються грошові суми.

Маска ввода. Ця властивість визначає форму, у якій уводяться дані в поле. Засіб часткової автоматизації введення даних.

Подпись. Визначає заголовок стовпця таблиці для даного поля.

Значение по умолчанию. Це значення буде заноситись у відповідне поле для кожного нового запису, що вноситься в таблицю.

Условие на значение. Ця властивість дозволяє ввести обмеження, що використовується для перевірки правильності введення даних.

Сообщение об ошибке. Текстове повідомлення, що з’являється автоматично при спробі введення в поле помилкових даних, якщо задана попередня властивість.

Обязательное поле. Якщо поле володіє цією властивістю, то кожен запис, який не містить даних, у такому полі в таблицю занесений не буде.

Пустые строки. Ця властивість дозволяє введення порожніх рядкових даних.

Индексированное поле. Якщо поле має цю властивість, то всі операції, пов’язані з пошуком чи сортуванням записів за значенням, що зберігається в даному полі, прискорюються. Такі поля дозволяють (при необхідності) автоматично виключити дублювання даних.

Властивості полів можуть розрізнятися  залежно від типу даних.

Ключове поле

Створення структури таблиці завершується визначенням первинного ключа, який однозначно ідентифікує кожен запис таблиці, дані в якому повторюватись не можуть. Наприклад, у таблиці «Групи товарів» таким полем може слугувати КодГрупи. Можна виділити два типи ключових полів: простий ключ та складений. Якщо ключ складається з одного поля,  він називається простим, якщо з декількох полів – складеним. Прикладом складеного ключа може слугувати завдання ключового поля в таблиці «Обсяги замовлень», а саме ним будуть поля – КодЗамовлення, КодТовару.

Первинний ключ уводиться за командою Ключевое поле контекстного меню обраного поля чи за допомогою кнопки . Як первинний ключ можна вибрати й деяке поле таблиці, що має унікальні значення. Таких полів може бути два й більше.

Якщо користувач не визначив ключове поле, то система автоматично, як ключове поле, використовує порядковий номер запису, вводячи додаткове поле типу Счетчик.

Після формування структури таблиці її необхідно зберегти за командою Файл – Сохранить, в вікні що з’явиться вводиться ім’я таблиці(рис. 1.5).

Рис. 1.5 - Вікно «Сохранение»

Засобами Конструктора можна змінювати імена полів, їхній тип і параметри; видаляти поля з таблиці й додавати нові; змінювати порядок проходження полів; змінювати чи задавати нові ключові поля й т. д. Наприклад, перенесення поля виконується «перетягуванням» курсора в потрібне місце. При цьому рух поля супроводжується горизонтальною лінією.

Для додавання нового поля в таблицю виконується команда меню Вставка - Строки. Новий рядок вставляється над поточним рядком з міткою . Аналогічна вставка можлива й за командою контекстного меню виділеного рядка - Добавить строку.

Створення таблиць в режимі «Режим таблицы».

У цьому режимі таблиця створюється простим, наочним і найбільш часто використовуваним способом. Прикладом може слугувати порядок дій стосовно до створення таблиці «Товари»:

 1.  у діалоговому вікні «Новая таблица» (рис. 1.3) вибирається «Режим таблицы», в результаті чого на екрані відображається діалогове вікно «Таблица1:таблица» (рис. 1.6);

Рис. 1.6 - Вікно «Таблица1:таблица»

 1.  імена полів таблиці «Поле 1», «Поле 2»,..., замінюються дійсними іменами таблиці «Товари». Для цього досить подвійним клацанням лівою кнопкою миші на імені поля викликати текстовий курсор і набрати відповідне ім’я;
 2.  вводяться тільки однотипні дані по рядках (записах) чи по стовпцях;
 3.  виконується команда Вид-Конструктор  (можна також клацнути на кнопку панелі інструментів), у результаті чого система запропонує зберегти таблицю й надати їй ім’я; далі відобразиться вікно Конструктора, в якому необхідно переконатися в правильності вибору типу полів таблиці й виконати в разі потреби необхідні зміни; створюється також  ключове поле;
 4.  після завершення цих дій, за командою меню Файл- Сохранить чи за допомогою однойменної кнопки стандартної панелі інструментів, створена таблиця зберігається.

Створення таблиць в режимі «Мастер таблиц».

Майстер таблиць дозволяє для кожної таблиці вибрати поля з множини наперед визначених таблиць.  Побудова таблиць виконується відповідно покроковим інструкціям майстра. Недоліком цього способу є обмеженість множини пропонованих таблиць та полів.

Введення даних у таблиці

Введення даних може бути виконано безпосередньо в режимі таблиць. Якщо до цього моменту зв’язки між таблицями ще не встановлені, то забезпечення коректності введення покладається на користувача. При введенні система перевіряє на відповідність даних, що вводяться, властивостям поточного поля і при необхідності перетворює дані у відповідний тип.

Для введення даних типу Поле объекта OLE необхідно активізувати комірку цього поля і виконати команду меню Вставка - Объект..., в результаті чого на екрані відобразиться діалогове вікно «Вставка объекта».

Використовуючи це діалогове вікно, виконуються дії з пошуку і вибору потрібного об’єкта (наприклад, точковий малюнок з фотографією працівника тощо).

Зв’язування таблиць

Для спрощення конструювання богатотабличних форм, запитів і звітів створені таблиці повинні бути зв’язані. Цей зв’язок забезпечується схемою даних, що визначається інформаційно-логічною моделлю предметної області.

Для створення зв’язків між таблицями, крім ключових полів, потрібно задати зовнішні ключі. Зовнішній ключ – одне або кілька полів, що містять посилання на ключове поле іншої таблиці. Поле зовнішнього ключа визначає спосіб зв’язування таблиць; значення такого поля повинно збігатися зі значенням ключового поля. Прикладом зовнішнього ключа може слугувати поле «КодГрупи»   таблиці «Товари».

Розглянемо види зв’язків між таблицями:

Зв’язок ”один-до-одного”. В цьому випадку одному запису у таблиці А відповідає один запис у таблиці В і навпаки, одному запису у таблиці В відповідає один запис у таблиці А. Цей тип зв’язку використовують рідко, оскільки такі дані можуть бути розміщені в одній таблиці. Зв’язок ”один-до-одного” використовується для розбиття дуже широких таблиць, для відділення частини таблиці з метою захисту інформації від несанкціонованого доступу, а також у випадку, коли друга таблиця є підмножиною записів для першої. Такий зв’язок створюється між ключовими полями двох таблиць.

Зв’язок ”один-до-багатьох”. В цьому випадку кожному запису у таблиці А може відповідати декілька записів у таблиці В і одному запису у таблиці В – лише один запис у таблиці А. Цей вид зв’язку використовується найчастіше. Такий зв’язок може бути встановлений між таблицями ”Групи товарів” і ”Товари”, оскільки  товари належать до певної групи товарів і не можуть більше належать до іншої групи. Зв’язок ”один-до-багатьох” створюється між ключовим полем таблиці на стороні ”один” і зовнішнім ключем на стороні ”багато”.

Зв’язок ”багато-до-багатьох”. В цьому випадку одному запису в таблиці А можуть відповідати декілька записів у таблиці В і навпаки, одному запису в таблиці В – декілька записів у таблиці А. Такий зв’язок реалізується за допомогою третьої таблиці, ключ якої складається не менші ніж з двох полів, кожне з яких є полем зовнішнього ключа в таблицях А і В. Вищезгадані таблиці ”Товари” та ”Замовлення” можуть бути зв’язані за допомогою третьої таблиці ”Обсяги замовлень”. В одне замовлення може входити декілька товарів і один і той же товар входить в різні замовлення.

Створення схеми даних починається з виконання команди меню Сервис - Схема данных чи клацанням на кнопці панелі інструментів. У результаті цього на екрані відображається діалогове вікно «Схема даних» і при першому виклику - діалогове вікно «Добавление таблицы» (рис. 1.7).

Рис. 1.7 - Вікна «Схема данных» і «Добавление таблицы»

Вибір потрібної таблиці (запиту чи таблиці і запиту) і клацання на кнопці «Добавить» забезпечує її включення в схему даних. Після включення всіх потрібних таблиць вікно закривається клацанням на кнопці «Закрыть».

Для того, щоб повторно викликати діалогове вікно «Добавление таблицы», необхідно виконати команду меню Связи - Добавить таблицу чи клацнувши на кнопці панелі інструментів «Связи».

У вікні «Схема данных» встановлення зв’язку між кожною парою таблиць здійснюється виділенням та «перетягуванням» ключового поля головної таблиці у відповідне поле підлеглої таблиці. При цьому відкривається вікно «Связи» для визначення параметрів зв’язку (рис. 1.8). За допомогою елементів управління цього вікна можуть бути встановлені режими забезпечення цілісності даних, каскадного відновлення чи видалення даних, а також параметри об’єднання даних.

Рис. 1.8 - Вікно «Изменение связей»

Схема даних бази даних «Склад» зображена на рис. 1.9.

Рис. 1.9 - Вікно «Схема данных» бази даних «Склад»

Перехід у режим редагування зв’язку забезпечує подвійне клацання мишкою по лінії зв’язку.

Завдання

 1.  Розробити структуру бази даних і структуру таблиць, які входять в неї, відповідно до Вашого варіанта. У таблицях №1-4 перше поле  визначити як ключове, а в таблиці №5 – перших два поля.
 2.  Виконати конструювання перших двох таблиць в режимі Таблиця, решта таблиць бази - у режимі Конструктор.
 3.  Визначити типи зв’язків між таблицями. Сконструювати схему даних. Виконати дії щодо її редагування.
 4.  Увести дані в таблиці в порядку їх слідування. Таблиця №1,№3 повинна містити не менше 3-х записів. Таблиця №2,№4 повинна містити не менше 10-ти записів. Остання таблиця – не менше 25-ти записів. У третій таблиці передбачити введення запису під власним прізвищем.
 5.  Розроблену базу даних зберегти у своїй папці.

Звіт з лабораторної роботи, виконаний у додатку MS Word, повинний містити тему і мету роботи, опис послідовності виконання завдання, роздрукування таблиць з введеними даними, діалогових вікон схеми даних, а також висновки до роботи.

Варіанти завдань

Введені такі скорочення типів даних: с–счетчик, ч–числовой; т–текстовый ; д/в–дата/время ; д–денежный.

Варіант 1

Реалізувати базу даних обліку продажу товарів продавцями  продуктового мінімаркету, яка буде містити такі таблиці:

 1.  Групи товарів (КодГрупи(ч), НазваГрупи(т)).
 2.  Товари (КодТовару(ч), НазваТовару(т), КодГрупи(ч), Ціна(д), На складі(ч)).
 3.  Продавці (КодПродавця(ч), ПІП(т), Адреса(т), РікПрийо-му(ч), Оклад(д)).
 4.  Продаж товарів (КодПродажу(с), КодПродавця(ч), Дата(д/в)).
 5.  Об’єми продажів (КодПродажу(ч), КодТовару(ч), Кількість(ч)).

Варіант 2

Реалізувати базу даних обліку послуг, наданих співробітниками салону краси за зміну, яка буде містити такі таблиці:

 1.  Відділи салону(КодВідділу(ч), НазваВідділу(т)).
 2.  Послуги (КодПослуги(ч), НазваПослуги(т), КодВідділу(ч), Ціна(д)).
 3.  Співробітники (КодСпівробітника(ч), ПІП(т), Адреса(т), Посада(т), РікПрийому(ч), Оклад(д)).
 4.  Замовлення співробітникам (КодЗамовлення(с), КодСпівробітника(ч), Дата(д/в)).
 5.  Обсяги наданих послуг(КодЗамовлення(ч), КодПослуги(ч)).

Варіант 3

Реалізувати базу даних обліку продажу косметичної продукції консультантами , яка буде містити такі таблиці:

 1.  Групи товарів (КодГрупи(ч), НазваГрупи(т)).
 2.  Товари (КодТовару(ч), НазваТовару(т), КодГрупи(ч), Ціна(д), На складі(ч)).
 3.  Консультанти (КодКонсультанта(ч), ПІП(т), Адреса(т), РікПрийому(ч), Оклад(д)).
 4.  Продаж товарів (КодПродажу(с), КодКонсультанта(ч), Дата(д/в)).
 5.  Об’єми продажів (КодПродажу(ч), КодТовару(ч), Кількість(ч)).

Варіант 4

Реалізувати базу даних обліку виготовленої продукції робітниками фабрики з пошиття одягу на замовлення, яка буде містити такі таблиці:

 1.  Цехи (КодЦеху(ч), НазваЦеху(т)).
 2.  Вироби (КодВиробу(ч),  НазваВиробу(т), КодЦеху(ч), ЦінаПошиття(д)).
 3.  Робітники (КодРобітника(ч), ПІП(т), Адреса(т), РікПрийому(ч), Посада(т), Оклад(д)).
 4.  Замовлення (КодЗамовлення(с), КодРобітника(ч), Дата(д/в)).
 5.  Вміст замовлень(КодЗамовлення(ч), КодВиробу(ч), Кількість(ч)).

Варіант 5

Реалізувати базу даних обліку виконаних робіт працівниками  фірми, що займається ремонтними послугами на замовлення, яка буде містити такі таблиці:

 1.  Види робіт (КодВиду(ч), НазваВиду(т)).
 2.  Роботи (КодРоботи(ч), НазваРоботи(т), КодВиду(ч), Оплата(д)).
 3.  Робітники (КодРобітника(ч), ПІП(т), Адреса(т), РікПрийому(ч), Посада(т), Оклад(д)).
 4.  Замовлення(КодЗамовлення(с), КодРобітника(ч), ДатаВико-нання(д/в)).
 5.  Обсяги виконаних робіт (КодЗамовлення(ч), КодРоботи(ч)).

Варіант 6

Реалізувати базу даних обліку прийнятих менеджерами замовлень для рекламного агентства, яка буде містити такі таблиці:

 1.  Види реклами(КодВиду(ч), Назва(т)).
 2.  Реклами(КодРеклами(ч), НазваРеклами(т), Код виду(ч), ОплатаХвилини(д)).
 3.  Менеджери (КодМенеджера(ч), ПІП(т), Адреса(т), РікПрийому(ч), Оклад(д)).
 4.  Замовлення(КодЗамовлення(с), КодМенеджера(ч), Замов-ник(т), Дата(д/в)).
 5.  Обсяги прийнятих замовлень (КодЗамовлення(ч), КодРеклами(ч), Тривалість(ч)).

Варіант 7

Реалізувати базу даних обліку продажів товарів менеджерами мобільного салону, яка буде містити такі таблиці:

 1.  Виробники(КодВиробника(ч), НазваВиробника(т)).
 2.  Товари(КодТовару(ч), НазваТовару(т), КодВиробника(ч), Ціна(д), На складі(ч)).
 3.  Менеджери (КодМенеджера(ч), ПІП(т), Адреса(т), РікПрийому(ч), Оклад(д)).
 4.  Продаж товарів (КодПродажу(с), КодМенеджера(ч), Дата(д/в)).
 5.  Обсяги продажів (КодПродажу(ч), КодТовару(ч), Кількість(ч)).

Варіант 8

Реалізувати базу даних обліку наданих послуг менеджерами туристичного агентства, яка буде містити такі таблиці:

 1.  Вид туризму(КодВиду(ч), НазваВиду(т)).
 2.  Путівки (КодПутівки(ч), МісцеВідпочинку(т), Код виду(ч), ТривалістьДнів(ч), Оплата(д), Наявність(ч)).
 3.  Менеджери (КодМенеджера(ч), ПІП(т), Адреса(т), РікПрийому(ч), Оклад(д)).
 4.  Замовлення (КодЗамовлення(с), КодМенеджера(ч), ДатаОформлення(д/в)).
 5.  Обсяги замовлень(КодЗамовлення(ч), КодПутівки(ч),  ДаніКлієнта(т), Кількість(ч)).

Варіант 9

Реалізувати базу даних обліку наданих послуг менеджерами відеосалону, яка буде містити такі таблиці:

 1.  Види носіїв(КодВиду(ч), Назва(т)).
 2.  Носії (КодНосія(ч), Автор_Назва(т), КодВиду(ч), ЦінаПрокату(д), На складі(ч)).
 3.  Менеджери (КодМенеджера(ч), ПІП(т), Адреса(т), РікПрийому(ч), Оклад(д)).
 4.  Замовлення (КодЗамовлення(с), КодМенеджера(ч), ДатаВидачі(д/в) ).
 5.  Вміст замовлення (КодЗамовлення(ч), КодНосія(ч), ТермінЕксплуатації(ч), ДаніКлієнта(т)).

Варіант 10

Реалізувати базу даних обліку продажу книг менеджерами видавництва, яка буде містити такі таблиці:

 1.  Відділи видавництва(КодВідділу(ч), НазваВідділу(т)).
 2.  Книги(КодКниги(ч), Автор_Назва(т), КодВідділу(ч), РікВидання(ч), Ціна(д), КількістьПримірників(ч)).
 3.   Менеджери (КодМенеджера(ч), ПІП(т), Адреса(т), РікПрийому(ч), Оклад(д)).
 4.  Продаж книг (КодПродажу(с), КодМенеджера(ч), Дата(д/в)).
 5.  Обсяги продажів (КодПродажу(ч), КодКниги(ч), Кількість(ч)).

Контрольні запитання

 1.  Дайте характеристику основних можливостей СУБД MS Access.
 2.  Дайте характеристику основним елементам вікна додатка MS Access.
 3.  Як створити файл бази даних?
 4.  Які основні способи створення бази даних засобами MS Access?
 5.  Перелічіть об’єкти бази даних. Дайте їм коротку характеристику.
 6.  Які ви знаєте режими створення структур таблиць, у чому полягають їх особливості?
 7.  Які типи даних можуть бути привласнені полям таблиці? Дайте кожному типові коротку характеристику.
 8.  Які типи зв’язків можуть бути встановлені між таблицями бази даних?
 9.  Що означає поняття «цілісність даних» в базі даних?
 10.  Якої послідовності завантаження таблиць треба дотримуватися і чому?

PAGE  1

2013  Пайонк О.П.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

81910. Мотивационная теория подкрепления 40.74 KB
  Теория подкрепления исходит из того что у любого действия или поведения есть последствия: негативные и позитивные. При этом люди повторяют поведение которое приносило удовольствие было позитивно подкреплено и избегают поведения которое доставило им неприятности. Подкрепление определяется как любые действия которые вызывают повторение или напротив подавление определенных образцов поведения. Позитивное подкрепление представляет собой вознаграждение желательного для руководства организации поведения с целью формирования или закрепление у...
81911. Контроль как функция менеджмента 41.93 KB
  Существует три аспекта управленческого контроля: установление стандартов точное определение целей которые должны быть достигнуты в определенный отрезок времени. Необходимость контроля обусловлена следующими обстоятельствами: потребностью организации процесса производства в соответствии с имеющимися резервами и ресурсами; требованиями потребителей к качеству стандарту и сертификации выпускаемой продукции; изменяющимися внутренними и внешними условиями производства необходимостью выявления тенденций меняющегося спроса и предложения...
81913. Этапы контроля в менеджменте 39.29 KB
  Независимо от типов и количества контрольных систем необходимых организации существует четыре основных этапа любого процесса контроля. Первый этап в контрольном процессе – установление стандартов. Второй этап в процессе контроля – измерение фактических результатов деятельности контролируемого объекта. На этом этапе необходимо определить качественные и количественные методы измерения.
81914. Новейшие тенденции в менеджменте в области контроля 37.86 KB
  Современные тенденции развития контроля. Контрольные функции традиционно осуществляемые централизованно в коммерческой фирме ее руководством а в государстве центральными органами постепенно перераспределяются между: верхними звеньями управления; сторонними организациями специализирующимися на функциях контроля; потребителями продукции; низовыми звеньями управления Часть контрольных функций передается внешним организациям. Изменение содержания контроля и новые методы его осуществления.
81915. Информация как основа коммуникаций и ее значение в менеджменте 38.97 KB
  Процесс управления рассматривается как процесс восприятия преобразования и передачи информации. Основой управления является принятие решений которые основаны на использовании информации. Степень обоснованности решений зависит от полноты достоверности и своевременности информации. происходит передача информации для принятия и реализации решения.
81916. Сущность и виды коммуникаций 40.32 KB
  Установить взаимосвязь между людьми в организации. Сформулировать общие взгляды на внутреннюю среду организации. Организовать совместную работу коллективов с целью выполнения задач организации. Виды коммуникаций: Вертикальная ϶ᴛᴏ обмен информацией между руководителем и подчиненными; Горизонтальная представляет собой процесс передачи информации между сотрудниками одного уровня; Вербальная процесс общения с целью передачи информации при помощи слов; Невербальная общение с помощью мимики жестов взглядов; Формальная Неформальная...
81917. Коммуникативный процесс в менеджменте 55.81 KB
  Декодирование это перевод символов отправителя в уме получателя. Если символы избранные отправителем имеют точно такое же значение для получателя последний будет знать что именно имел в виду отправитель когда формулировалась его идея. Получатель становится отправителем и проходит через все этапы процесса обмена информацией для передачи своего отзыва начальному отправителю который теперь играет роль получателя. Эффект коммуникационного процесса ϶ᴛᴏ изменение в поведении получателя кᴏᴛᴏᴩые происходят в результате принятия сообщения.
81918. Коммуникативные барьеры и способы их преодоления в менеджменте 41.28 KB
  Содержательные барьеры проблемы в понимании смысла и значения отправленного или полученного сообщения Они делятся в свою очередь на: фонетические использование элементов из других языков и диалектов дефекты речи и дикции невнятность речи нарушения темпа речи наличие значительного количества звуков и словпаразитов; семантические вложение различного содержания использования жаргонов и слешей; стилистические несовпадение стиля речи коммуникатора отправителя с содержанием сообщения; логические различные логические системы...