17359

Сутність ринку і його головні елементи

Контрольная

Экономическая теория и математическое моделирование

1. Сутність ринку і його головні елементи. Субєкти ринкового господарювання. Принципи функціонування ринку. Функції ринку: позитив негатив. Сьогодні ринок розглядається як економічний інститут власності і далі з цього будемо і виходить в розкритті засад функціо

Украинкский

2013-07-01

103 KB

4 чел.

1. Сутність ринку і його головні елементи. Субєкти ринкового господарювання. Принципи функціонування ринку. Функції ринку: позитив негатив.       

Сьогодні ринок розглядається як економічний інститут власності і далі з цього будемо і виходить в розкритті засад функціонування ринку.

Ринок є середовищем, в рамках і з допомогою якого відтворюються  відносини і звзки та панують закони товарного виробництва.

В економічній системі Ринок має дві сторони прояву:

з одного боку Ринок є сферою обміну та сукупністю купівлі-продажу, що відбиває а)збалансування попиту і пропозиції; б) рівновагу вигоди для економічних суб’єктів;

з другого боку Ринок генерує безперервність процесів відтворення та його цілісність.

Отже, Ринок, формуючи конкурентне середовище, ефективно організовує товарне виробництво та виступає механізмом, за допомогою якого товарно-грошові відносини перманентно виявляються в господарському житті.

І саме тому  ринкова економіка передбачає чіткі відповіді на такі запитання:

1.Що і в якому обсязі виробляти?  2.Як виробляти товар (технології і ресурси)? 3.Які будуть витрати виробництва? 4.Для кого призначена вироблена продукція?  І головне 5. Який життєвий цикл виробленого товару? 

Отже, Ринкова економіка має таке сучасне визначення – це сфера прояву законів і відтворення відносин товарного виробництва.

Найзагальніши елементи ринкової економіки (ринку), запам’ятайте!:

1.  Багатоукладність економіки, різноманітність форм власності.

2.  Ринковий механізм саморегулювіання.

3.  Державне регулювання.

4.  Рівень і стан ринкової свідомості.   (з 4-х в Україні тільки 1. і  3. пункти)

В чому полягає Сутність ринку - почитаєте в Додатках

А Загальновизнаними ознаками ринкової економіки (ринку) є:

1. захищеність приватної власності;

2. економічна самостійність та економічна відповідальність товаровиробників;

3.економічно справедливі звязки і відносини (ніякої дискримінації між економ. суб’єктами) ;

4. дієздатність товарно-грошового інструментарію, (насамперед грошей та цін) ;

5. Розвинутість ринкової інфраструктури, зокрема: аукціони, торгово-промислові пала-ти, маркетинг(ринок, збут), будь-які ярмарки (міжн.,нац.), біржі (праці, товарні, аграрні), брокерські фірми, фондові біржі (купівля-продаж цінних паперів), страхові компанії, аудиторські фірми, холдинги та інше.  

    Перехід  до  ринкової  економіки  зумовлюється наявністю приватної власністі та формами господарювання, що відповідають їй.

Приватна власністьце є спосіб творення суспільних продуктивних сил на основі: а)економічної свободи людини; б)самореалізації; в)економічного інтересу..

Приватизація-це формування прошарку власників–господарів через роздержавлення.

Вільне підприємництво – це одна з передумов ринкової економіки:

його сутністю є самостійне, ініціативне господарювання;

його метою є діловий успіх у вигляді прибутку або особистого доходу;

його основними рисами  є постійний ризик, матеріальна відповідальність., новаторство та раціональність в організації господарського життя.

Форми: індивідуально-приватне, індивідуально-сімейне, асоційоване, державне.

   Хто може бути суб’єктами ринкової економіки? почитаєте - див. Додат.

   Запам’ятайте! Принципи функціонування ринку базуються на тому, що ринок виступає тим середовищем в якому необхідною умовою конкурентного господарювання є вільний доступ членів суспільства до будь-яких, не заборонених законом, видів економічної діяльності.

Умови реалізації принципів функціонування ринку теж почитаєте в Додат. - це  і 1.Розвинутий інститут грошей (їх конвертованість). Гроші - це кисень для ринкового орга-нізму. і 2.Розвинутий інститут вільного ціноутворення, без якого існування саморе-гулюючої системи ринкових відносин неможливе. Вільне ціноутворення – це пунк перехрестя попиту, пропозиції.і 3. Наявність інших необхідних інститутів .

Далі зверніть увагу:

Ринок, Функціонуючи, впливає позитивно чи негативно на зміну окремих аспектів економічної системи,  що залежить від дії його функцій.   Основних функцій  ринку  16: 8 позитивних - це 1.ціноутворююча, 2.регулююча, 3.стимулююча, 4.інтегруюча,                        5.контролююча,  6.розвитку, 7.санації, 8.інформаційна ; (детально в Додатку)

8 негативних - це 1.провокування та здійснення банкрутства; 2.породження монополістичних тенденцій в економіці; 3.диспропорційності; 4.ф-ція нерівномірності розвитку; 5.антисоціальна, 6.антиекономічна, 7.антиекологічна; 8.платіжнозвужуюча f-ція.

Завдання Держави: посилювати позитивні чи послаблювати або нейтралізувати  негативні фії.

Усвідомте: Сучасний ринок – це феномен, зумовлений складною систе-мою господарювання, де тісно взаємодіють: 1.ринкові закономірності; 2.численні регулюючі інститути(передусім державні); 3.масова ринкова свідомість.

Види ринків за обєктами: 1.Ринки споживчих товарів і послуг(продовольчих, непродов. товарів і послуг).2.Ринки факторів виробництва(праці,засобів вироб-цтва, сировини). 3.Ринок нерухомості(житла, землі). 4.Фінансовий ринок(фондовий, грошовий,  інвестицій та капіталу, ф’ючерсний чи ринок термінових контрактів. 5.Інформаційний ринок – ринок духовно-інтелектуального продукту та інтелектуальної власності. (більш конкретизовано ці питання розглянуті в Додатках до Лекцій)

2. Еволюція ринку. Вільний і регульований ринок. Умови ефективного функціонування ринку. !Уважно прочитайте.

Якщо коротко, то еволюція ринку проходила в три етапи:

   Перший етап – це коли, ринкове регулювання проходило через: а)механізм вільної ринкової конкуренції; б)вільного ціноутворення; в)повної свободи господарської діяльності економічних суб’єктів. Цей процес супроводжували такі характеристики розвитку: 1.ВІДБУВАЛОСЯ стихійне переливання капіталу через внутрішньогалузеву та міжгалузеву конкуренцію; 2.ЗДІЙСНЮВАЛИСЬ структурні зрушення в економіці; 3.ВСТАНОВЛЮВАЛИСЬ пропорції між сферами і галузями ринкової системи – ОТЖЕ, ТАК ФУНКЦІОНУВАВ ПРОЦЕС САМОРЕГУЛЮВАНЯ ЕКОНОМІКИ.  

без особливих збоїв декілька століть.

В центрі цієї моделі стояв підприємець, а держава брала на себе роль «нічного вартового».

Позитивне значення мали: 1.«природний добір» підприємців у конкурентному середовищі, 2.відпрацювання «ринкових правил гри», 3.становлення підприємницької етики. Перша економічна криза мала прояв у 1825 році, коли ринковий механізм виявив свою неспроможність через те, що рівновага між попитом і пропозицією досягалась шляхом руйнування частини національного багатства та стагнації продуктивних сил. Остаточного краху система ринкового саморегулювання зазнала під час Великої Депресії 1929-1933 роки.

  Другий етап – це коли, певні функції регулювання економікою бере на себе держава. Цей етап почався з часів великої Депресії (1929 рік), коли Рузвельтом (президент США) для виходу країни з кризи було введено державне регулювання. Тут саме держава виступила сукупним споживачем, сприяючи створенню системи підприємництва, підтримуючи її, через розміщення замовлень на конкурентній основі, купуючи озброєння, продовольство та метал, а також займаючись реалізацією будівельних процесів. Проте, після другої світової війни з розвитком НТР, відбулися якісні перетворення в виробничих силах, що потягли за собою ланцюг модифікацій, який в середині ХХ століття в країнах розвинутого ринку зробив перехід від доіндустріальної, індустріальної економіки до постіндустріальноїнової економіки, змішаного типу.      

    Третій етап – це коли, соціально-орієнтована змішана економіка містить в собі два починання «соціальність» та «змішаність». Ця система являє з себе конгломерат досягнень як соціалістичної, так і капіталістичної системи господарювання, що і сьогодні знаходиться в русі і в стані формування. Так, в цьому процесі еволюції до традиційних системо утворюючих факторів виробництва (праця, земля, капітал) додались: екологія, інформація, час(конкуренція). Загальні ознаки нової економіки такі:

1. Інтелектуальна праця встановлює домінування робітника над виробництвом.

2. Привалюють асоційовані форми власності(партнерські, корпоративні, АТ).

3. В структурі економіки стала переважати сфера послуг і сфера інформації

4. Пріоритетний статус відводиться сфері споживання.

5. Виросла роль інститутів – роль держави як гаранта економічних, політичних, соціальних прав як економічного субєкта, так і пересічного громадянина.

6.  Нова ринкова економіка передбачає створення відкритих національних господарств з включенням їх у світовий процес глобалізації.

Запам’ятайте! Визначальною метою змішаних конкурентно-планомірних  економічних систем при всіх соціально-економічних особливостях та суперечностях розвитку є стабільність та соціально-економічний прогрес виключно на конкурентній основі.

Почитайте уважно Додат.: Вільний, регульований,ефективний ринок. Існує класифікація

1.Ринок реальний, 2.формальний ринок; 3.досконалий ринок; 4.недосконалий ринок.

Питання 3,4. Економічна конкуренція належить до базових понять ринку.

Як зазначалось Диктат споживача над виробником є пануванням вільної або досконалої конкуренції і за цих умов відбувалось саморегулювання ринку. Цей стан домінував в основному на першому етапі розвитку ринкової економіки.

Проте, еволюція ринку породила нові види конкурентних моделей, що і розглянемо:  

 Отже, у залежності від співвідношення між кількістю виробників і кількістю споживачів розрізняють такі види конкурентних структур:

1.Поліполія - породжує т. з. досконалу конкуренцію - це велика кількість виробників однорідного товару (послуги) і маса відособлених споживачів цього товару або послуги. (Сьогодні, як приклад, бізнес в сфері громадського харчування).

2.Олігополія - породжує т. з. недосконалу конкуренцію - це багато споживачів і мала кільк.виробників, які задовольняють значну частку загального попиту(бензозаправ.)

3.Монопсонія (монополія попиту) - породжує особливий тип недосконалої конкуренції - це єдиний споживач і велика кільк. виробників(підприємство-монополіст купує комплектуючі до своїх виробів у різних підприємств)

4.Двостороння монополія - це структура взаємозвязків, де єдиному споживачу протиставиться єдиний виробник, вона не є конкурентною і не є  ринковою (держава замовляє товар або послугу у одного виробника і це можуть бути корупційні звязки).    

Більш докладніше перераховані мною моделі розглянуті в Додатку 2.

Але більш детально хочу зупинитися на монополістичний конкуренції, оскільки вважаю, що цей вид конкуренції на ринку буде переважати найближчі 20 р. 

Отже, Монополістична конкуренція – це коли велика кількість виробників пропонує схожу, але не ідентичну продукцію. Фірма виготовляє не однакову, а «диференційовану» продукцію(по якості, оформленні, після продажному обслуговуванні або престижності, тобто певний ексклюзив) і тим самим стає своєрідним «монополістом» своєї марки, товарного знаку, реклами, ін.І  тоді на споживача впливають «нецінові переваги». При такий моделі ринку фірма намагається розширювати свою сферу переваг шляхом індивідуалізації своєї продукції. Між тим, за цією монополією -індивідуалізацією і ексклюзивом, стоїть інтелектуальна власність, яка не є чимось сталим загалом в часі, тобто вдосконалення в часі не має меж. О тут як раз і міститься конкуренція, яка вимушує товаровиробника весь час вдосконалювати свій продукт.    

       Таким чином, запам’ятайте : Монополія  –  це антипод конкуренції.

Монополізований ринок (коротко)–це ринок, де існує: 1.дефіцит необхідної інфор-мації, 2.ускладнений доступ до ресурсів, 3.узгодженість дій учасників ринкових відносин,  

яка може бути або у вигляді тіньових домовленостей, або змови.(види монополій в Додат.)    

Причини втручання держави у ринкову економіку обумовлено антимонопольною діяльністю держави як одного з провідних напрямів державного регулювання через Антимонопольний Комітет, вирішуючи два основних питання щодо ринку: 1.регулювання діяльністю природних монополій; 2.підтримання (розвиток) конкурентного середовища. 

Антимонопольна практика та законодавство(світовий досвід: США -антитрестовський «З-н Шермана»1890р.,«З-н Клейтона»1914р.,«З-н Седлера»1980р.,з-во ЄС,ООН), також антимоно-польне регулювання підприємницької діяльності див. Додат.2, Додат. 4, де розкрито про-цес демонополізації економіки, зокрема, це - здійснений державою комплекс заходів у т.ч. примусових, спрямованих на зниження рівня монополізації ринків. До того ж заува-жимо, що цей процес в ринковій економіці повинен супроводжуватись створенням умов для розвитку підприємництва у формі малого і середнього бізнесу, які відіграють провідну роль у структурі форм власності, оскільки фактично представляють приватні інтереси.   

Питання 5,6,7: Ринковий механізм, попит, пропозиція, кон’юнктура ринку. Всі еко-номічні субєкти ринку підпорядковуються єдиним загальним правилам, які: з одного боку обмежують свободу дії кожного обовязковими для всіх нормами права і межами його володіння   –   це і є ринкова свідомість ;

з другого – забезпечують значне підвищення самостійності та економічної активності.

  При цьому з розширенням індивідуальної свободи дій загальна упорядкованість та регламентованість економічної діяльності суттєво зростає. – ось вам безпосередньо        і   є         економічна відповідальність.

Тому наслідки невдалих економічних рішень можуть бути досить чутливими, в т.ч. державних економічних рішень, які мають бути найвідповідальнішими.

Запам’ятайте, роль координації дій економічних субєктів та розміщення благ в економіці виконує ринковий механізм і перш за все система цін.

Проблеми координації економічної діяльності в умовах ринку можна розглянути у двох моделях:1.моделі кругообігу; 2.моделі попиту і пропозиці (див.Додат.), це і демонструє РИНКОВИЙ МЕХАНІЗМ. А яка ж роль ціни?   А от Ціни виступають результатом взаємодії попиту та пропозиції, повідомляючи важ-ливу інформацію щодо рішення суспільством проблеми розподілу ресурсів.

Попит і пропозиція – це фундаментальні поняття та невід’ємні категорії ринку.

Попит –визначає сукупну суспільну чи ринкову потребу в товарах(послугах), яка зумовлена платоспроможністю і виражена в грошовій формі.

Пропозиція –представлена результатами господарськ. діяльності(вир.-цтва), що набувають товарного вигляду і доставлені на ринок у певному обсязі і часі.  

Закон попиту має прояв в тому, що при будь-яких незмінних факторах вели-чина (обсяг) попиту зменшується у відповідності до збільшення ціни товару.

Це означає, що між величиною попиту і ціною існує зворотньо пропорційний зв’язок

Криву попиту означають D; ціна  P(на осі х); величіна попиту Q(на осі у):

                            Q  !      max

                                 !                    D

                                 !____________________________ min P

Закон пропозиції має прояв в тому, що при будь-яких незмінних факторах ве-личина(обсяг)пропозиції збільшується відповідно до збільшення ціни товару.

Це означає, що між величиною пропозиції і ціною існує прямо пропорційний зв’язок

Проте, цей з-н в основному застосовується до конкурентного ринку.

Криву пропозиції означають S; ціна  P(ось х); величіна пропозиціїQ(ось у):                          Q  !                                                        max

                                 !                      S

                                 !min_____________________________ P

    Нажаль, поки що: В реаліях України дія з-ну пропозиції має специфічний прояв, а саме: в умовах підвищення цін у виробника(продавця) виникає спокуса не збільшити пропозицію, а навпаки, понизити її, тобто зробити штучний дефіцит  -  відповідно прибуток зростає і при зниженні обсягів виробництва.

Ступінь залежності величини попиту або пропозиції від ціни товару наз. еластичністю попиту і відповідно еластичністю  пропозиції.

Головні елементи ринкового механізму:попит, пропозиція, ціна та конюнктура 

Які основні економічні фактори впливають на попит? Платоспроможність населення.

Які основні економічні фактори впливають на пропозицію? Рівень НТП .

Кон’юнктура ринку – це сукупність умов, ознак, які характеризують співвідношення попиту і пропозиції на товари та послуги.

Тому для прогнозування розвитку ринку є необхідним його моніторинг.

Далі питання 8.. В Додат. 3 детально розглянуто національні моделі Англії, Німеччини, Швеції, США і Японії (в т.ч. їх порівняльна табл.) та України.

У порівн.табл. знати відмінності щодо: прибутку, інвестицій, роб.сили, роль уряду. 

Тепер щодо України(див. Додат.3): Той факт, що приватизація як інструмент перерозподілу національного багатства супроводжувалась активізацією груп пошуку економічної ренти є вже доведеним. І саме ці групи були, в основному ,тісно пов'язаними з владними колами. Тоді економічна рента переходила у політичну.

! Політична рента - це одержувані впливовою групою з особливими інтересами економічні вигоди від сприятливих для них дій уряду, що майже ніколи не покривають збитків, заподіяних суспільству в цілому.

  І, на жаль, сьогодні відбувається зростання кількості груп з особливими інтересами, шо отримають чи перебувають у пошуку політичної ренти. Це сповільнює економічне зростання, ускладнює систему державного регулювання, збільшує роль уряду та змінює напрями соціального розвитку. А суспільство отримує два альтернативних типи економічних втрат: Перший - зумовлений непродуктивним використання ресурсів.

 Другий - зумовлений економічними диспропорціями

  При цьому, на відміну від конкуренції на економічних ринках, йде конкуренція у пошуках ренти на політичних ринках, яка, навіть у теорії, не може забезпечити досягнення економічного (господарського) оптимуму. Більш того, така політична конкуренція робить зовсім неможливим конструктивне державне економічне регулювання.

   В чому ж небезпека? небезпека полягає в тому, що дії означених груп можуть не тільки несприятливо впливати на економічне зростання та перешкоджати проведенню необхідних реформ, а і змінити пріоритети загальнодержавної економічної політики на протилежні та зосередити економічну систему на постійній опозиційно-політичній боротьбі за можливість отримання політичної ренти. Зазначене є застереженням щодо можливих, але небажаних, перспектив формування моделі економічного розвитку України. Оскільки, необхідно розуміти, що економічний розвиток в цивілізованому світі сприймається як багатоплановий процес, який веде до радикальних змін у:  1.Соціальних структурах, 2.Поведінці людей, 3.Суспільних інститутах, а також призводить до: 1)прискорення економічного зростання, 2)скорочення нерівності, 3)викорінювання безробіття. Інакше кажучи - це комплекс змін, за допомогою яких соціальна система, орієнтована на задоволення основних потреб та попиту окремих людей і груп населення, рухається від стану загальної незадоволеності до нових сприятливіших матеріальних та духовних умов життя. Радикальні зміни в Україні не сталися, що і дало кризу.

Сьогодні в цивілізованій ринковій економіці серед ціннісних складових умов розвитку виділяється: 1.Забезпечення елементарних умов існування, 2амоповагу та 3вободу.

    Основними параметрами економічного розвитку вважаються: 1.характеристики груп бідності; 2.рівень безробіття; а головне 3.структура СПРАВЕДЛИВОГО  перерозподілу.       УВАГА!  Якщо хоча б один із зазначених параметрів погіршився, то ні про жоден розвиток не може йтися, навіть за подвійного зростання доходів на душу населення. А тепер дайте відповідь: чи погіршилися ці основні параметри в Україні?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15118. А.Байтұрсынов - қазақ әдебиеттану ғылымының атасы 73 KB
  Ахмет Байтұрсынов әдебиеттанушы Ахмет Байтұрсыновтың ғалымтеоретик эстетиксыншы тұлғасын айқындап беретін күрделі толымды жаңашыл туындысы Ташкентте 1926 жылы Әдебиет танытқыш Теория словестности деген атпен басылған. Араға екіүш жыл салып авторы ұст...
15119. Абайтанушы ғалым Қайым Мұхаметханұлы 53.5 KB
  Абайтанушы Әркімнің пешенесіне жазылған мөлшерлі ғұмыры бар. Пенделік пайымдау бойынша бұл әліптік ақиқат. Осы негізден шығарсақ Қайым Мұхаметханұлының ғұмыры сексен сегіз жылды қамтыды. Осы орайда Абай сөзіне ден қойсақ: Ақыл мен жан мен өзім тән менікі ...
15120. Абыл Тілеуұлы 30.5 KB
  АБЫЛ ТІЛЕУЛЫ 1777-1864 18 ғасырдың екінші жартснда өмір сүрген бұрнғ ақнжраулардң дәстүрін жалғастырушылардың бірісуырыпсалма ақынАбыл Тілеуұлы.Ол Маңғыстауда туыпөсіпбүкіл Атырау айм
15122. Ақтамберді жырау 35 KB
  Сарыұлы Ақтамберді 1675 1768 Сарыұлы Ақтамберді 1675 1768 атақты жырау қолбасшы батыр қоғам қайраткері. Ұлы жүздің Ошақты руынан. Әкесі Сары мен шешесі Сырбикеден жалғыз туған. Жыраудың атадан жалғыз туғанның жүрегінің бастары сары да жалқын су болар деуінде өз өмірін...
15123. Аралбай Оңғарбекұлы 26 KB
  Аралбай Оңғарбекұлы 1854-1914 Аралбай Оңғарбекұлы Маңғыстаудың Қарақұм аумағында туып өскен.Кедейліктің кесірінен жасынан ауруға шалдығыпкедейлік тірлігімен қатар денсаулықтың кемдігі де оны өмірге...
15124. Асан қайғы - дала данышпаны 47.5 KB
  АСАН ҚАЙҒЫ ДАЛА ДАНЫШПАНЫ Г.Б. Әбдіқадрова № 47 М.В. Ломоносов атындағы қазақ орта мектебі Шиелі ауданы Қызылорда облысы Табиғат бүкіл әлем.Адам табиғатта өмір сүреді онымен тұрақты қатынаста болады. Адам оның денесі мен рухани өмірі табиғатпен тікелей байл...
15125. Асан қайғы - жырау, данышпан ойшыл 58 KB
  Мәлім де беймәлім асан абыз Сәбитұлы Асан қайғы 14 15 ғғ. жырау философ қоғам қайреткері. Еділ бойында дүниеге келген. Құрбанғали Халидұлы өзінің Тауарих хамса атты еңбегінде әйгілі Майқы биді Асан қайғының арғы атасы еді дейді. Берке хан дүниеден қайтқан соң...
15126. Ахмет Байтұрсынұлының өмірі мен қызметі 47 KB
  А. Байтұрсыновтың өмірі мен қызметі Кезінде репрессияға ұшырап мерт болған боздақтар қайта тірілді сөнген жанып жоғалған табылды. Алыптар қайта оралды. Тұтас буынның төлбасы кешегі Абай Ыбырай Шоқан салған ағартушылық демократтық бағытты ілгері жалғастырушы ір...