17630

Фундаментальні поняття контроллінга

Лекция

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Тема 1. Фундаментальні поняття контроллінга 1. Сутність принципи і сфера застосування контроллінга 2. Мета предмет методи і обєкти контроллінга 3. Функції та завдання контроллінга 1. Сутність принципи і сфера застосування контроллінга Під контроллінгом ...

Украинкский

2013-07-05

109.5 KB

1 чел.

Тема 1. Фундаментальні поняття контроллінга

1. Сутність,  принципи і сфера застосування контроллінга

2. Мета, предмет, методи і об’єкти контроллінга

3. Функції та завдання контроллінга

1. Сутність,  принципи і сфера застосування контроллінга

Під контроллінгом розуміють концепцію ефективного управління економічним об’єктом з метою забезпечення його сталого і тривалого існування в постійно змінюваному середовищі.

Слово контроллинг произошло от английского to control – контролировать, управлять, которое в свою очередь происходит от французского слова, означающего «реестр, проверочный список». Следует сказать, что в англоязычных источниках слово «контроллинг» практически не используется. В Великобритании и США укоренился термин «управленческий учет».

В зарубіжній літературі під терміном «контроллінга» розуміють спеціально сконструйовану на основі інтеграції традиційних методів обліку, аналізу, нормування, планування, контролю та управління систему, яка забезпечує отримання, обробку та узагальнення інформації про діяльність підприємства. Така система разом з вирішенням оперативних завдань орієнтується і на стратегічні. Завдання контроллінга значно більші за обсягами від завдань управлінського обліку, який входить у систему контроллінга в якості однієї із складових.

Контроллінг  можна визначити як систему перевірки того, наскільки успішно підприємство просувається до своєї мети. Метою контроллінга є підтримання ефективного функціонування підприємства. Мета визначається вищим керівництво і може змінюватися залежно від змін факторів внутрішнього і зовнішнього середовища. Метою може бути висока якість продукції, завоювання частки та розширення ринку продажу, зниження витрат на виробництво, зниження цін, незалежність від кредиторів.

Основная цель контроллинга – ориентация управленческого процесса на достижение всех целей, стоящих перед предприятием. Для этого контроллинг обеспечивает выполнение следующих функций:

 •  координация управленческой деятельности по достижению целей предприятия;
 •  информационная и консультационная поддержка принятия управленческих решений;
 •  создание и обеспечение функционирования общей информационной системы управления предприятием;
 •  обеспечение рациональности управленческого процесса.

Функції системи контроллінга реалізуються через створення спеціальної служби, яка організовує збір, обробку, аналіз даних і забезпечує інформацію для менеджерів вищого рівня управління з метою розробки прогнозу оперативного та стратегічного розвитку підприємства.

Контроллінг пов’язується з пошуком слабких сторін у діяльності підприємства, ліквідацією «вузьких» та проблемних ділянок у виробничій та фінансовій сферах, формуванням плану стратегічного розвитку.

Якщо традиційні системи контролю діяльності підприємства базуються на відстеженні минулих подій (фінансовий облік) або подій в реальному масштабі часу (управлінський облік), то контроллінг орієнтується на майбутні події. Для системи контроллінга найважливіше значення мають відхилення від прогнозованих показників на перспективу. Відділ контроллінга готує інформацію про відхилення фактичних показників від запланованих з розшифровкою факторів, які вплинули на ці відхилення.

Необходимость появления на современных предприятиях контроллинга можно объяснить следующими причинами:

 •  повышение нестабильности внешней среды выдвигает дополнительные требования к системе управления предприятием (смещение акцента с контроля прошлого на анализ будущего, увеличение скорости реакций на изменения внешней среды, повышение гибкости предприятия, необходимость непрерывного отслеживания изменений во внутренней и внешней среде предприятия, необходимость продуманной системы действий по обеспечению выживаемости предприятия и избежанию кризисных ситуаций);
 •  усложнение систем управления предприятием требует механизма координации внутри системы управления;
 •  информационный бум при недостатке релевантной информации требует построения специальной системы информационного обеспечения управления;
 •  общекультурное стремление к синтезу, интеграции различных областей знания и человеческой деятельности.

У системі контроллінга обов’язковим елементом є визначення мети підприємства і окремих структурних підрозділів, управління цілями, своєчасне реагування на зміну середовища і відповідно уточнення мети, що дає можливість адаптуватися до зміни середовища і забезпечити існування об’єкта.

До принципів контроллінга  належать:

 •  визначення мети (цілей) – необхідно для забезпечення місії, яка є головною причиною існування підприємства, природою бізнесу;
 •  управління цілями – протягом року проводиться спостереження за тенденціями змін у зовнішньому середовищі і всередині підприємства для виявлення раптових і неочікуваних змін. виявлені зміни аналізуються і розробляються заходи щодо адаптації до зміненого середовища;
 •  досягнення цілей;
 •  принцип руху і стійкості. підприємство підпорядковується цьому принципу та виступає як складна матеріальна система, чий рух описується деяким загальним законом, який характеризує цілісну зміну системи у просторі й часу. розробка та реалізація обґрунтованих стратегічних рішень необхідні для того, щоб забезпечити висхідний рух підприємства. не стабільність роботи, а порушення стабільності є запорукою життєздатності системи;
 •  принцип своєчасності -  полягає в реагуванні на зміну середовища на основі слабких сигналів про можливу загрозу існуванню підприємства. сигнали стають інформацією лише тоді, коли вони пройдуть через два фільтри – психологічний та внутрішньофірмової управлінської ієрархії. в основі психологічного фільтру лежить модель успішності дій (власного досвіду, методу проб і помилок), що використовують керівні працівники для виявлення тієї інформації, яка, на їх думку, є актуальною. фільтр внутрішньофірмової управлінської ієрархії полягає в тому, що керівники повинні узагальнювати процеси і явища, бачити проблему в її багатоаспектності, вміти піднятися над складністю завдань з багатьма змінними, що виникають у нових ситуаціях, зосередитись на кількох змінних та залежностях, які визначають успішність реакції на новизну ситуації;
 •  принцип документального оформлення передбачає ведення документації з розробки стратегічних планів розвитку підприємства, збору інформації від підзвітних осіб;
 •  принцип стратегічного мислення реалізується через механізм розробки стратегічних завдань. успіх впровадження контроллінга залежить від розуміння важливості стратегічного прогнозування і планування  господарської діяльності з боку управління, особливо менеджерів вищого рангу. стратегічне мислення вимагає від команди менеджерів організації роботи підприємства в такому режимі, щоб створити конкурентні переваги на ринку товарів.

Стратегічне мислення вимагає адекватного вибору системи управління. Зміна організаційної структури управління відбувається у відповідності  до системи управління (табл. 1). На основі таблиці 1  вибирають таку систему, яка в найбільшій мірі задовольнить потреби підприємства на наступні 5-7 років.

Таблиця 1

Умови застосування моделей управління

Модель управління

Характеристика зовнішнього середовища

Підприємницькі здібності

Темп змін

Тип змін

Інтенсивність змін

Реакційна

Повільніший ніж реакція

Повторюваний

Нечасті

Традиційно сильні сторони

Спеціальна

Порівняний зі швидкістю реакції

Логічно поступовий

Нечасті

Поступова еволюція здібностей

Довготермінове планування

Швидший ніж реакція

Прогнозований

Нечасті

Нові здібності

Стратегічне планування

Швидший ніж реакція

Новий

Часті

Нові здібності

Принципи контроллінга неможливо засвоїти та творчо розвивати без використання модераційного методу мислення. Традиційні методи (виробничі наради, опитування, збори та ін.) завжди виявляються неефективними у випадках обмеженого часу і коли для вирішення проблеми потрібні спеціалісти з певним рівнем компетенції. Метод модерації допомагає саме в таких ситуаціях та сприяє генеруванню ідей, уточненню розробки стратегії розвитку підприємства, матеріалізації творчого потенціалу персоналу, подоланню психологічного бар’єру несприйняття нового. Він використовується для спільної розробки планів кількома спеціалістами з демонстрацією техніки мислення залучених до вирішення проблем людей у випадках коли:

 •  наради повинні дати ефективні результати;
 •  спеціалісти мають різні погляди на проблему.

Метод модерації включає такі елементи:

 •  обговорення поставленої мети;
 •  збір міркувань з першого питання порядку денного;
 •  оцінка першого питання;
 •  поділ учасників дискусії на невеликі групи за темами;
 •  перше обговорення невеликою групою (4-6 осіб);
 •  дискусія після ознайомлення з результатами роботи цієї групи;
 •  визначення кола питань для наступного засідання невеликої групи;
 •  формування інших невеликих груп;
 •  обговорення в кількох невеликих групах;
 •  дискусія після ознайомлення з результатами другої групи;
 •  обговорення проблем в інших групах;
 •  ознайомлення із загальними результатами перед проведенням загальної дискусії, розробка альтернативних рішень складних проблем.

Роль управлінського  апарату полягає у тому, щоб виявити зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищі на основі отриманої економічної інформації і розробити стратегію виживання фірми в умовах жорсткої конкуренції. За роки незалежності України відбулося багато політичних та економічних змін, однак порівняно мало відбулося змін у психології управлінських кадрів. Для усунення цього протиріччя необхідно адаптувати систему управляння до змін середовища.

Контроллінг, на відміну від функціональних дисциплін, є синтетичною наукою, яка базується на обліку, плануванні, аналізі та теорії управління. Роль управління в системі контроллінга полягає в координації елементів які входять в систему контроллінга  - облік, планування, аналіз, прийняття рішень.

Контроллінг організовується на таких принципах:

 •  планування (визначення чітких стандартів діяльності підприємства);
 •  облік (визначення фактичного стану об’єктів спостереження);
 •  аналіз (визначення того, чи відповідає фактичний стан об’єкта встановленим стандартам);
 •  прийняття рішень (визначення проблем у ситуаціях, які вимагають коригуючи дій).

 1.  Мета, види, предмет, методи і об’єкти контроллінга

Метою контроллінга є діагностування фактичного, техніко-економічного і фінансового стану, порівняння його з прогнозованим, виявлення тенденцій і закономірностей розвитку економіки підприємства відповідно до головної мети, попередження негативного впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на фінансовий результат і положення на ринку.

Стан контрольованих об’єктів визначається кількісними, якісними, структурними, часовими та просторовими характеристиками.

Ключовим поняттям у визначенні мети контроллінга є тенденції і закономірності економіки підприємства, його техніко-економічного та фінансового стану. Під економікою підприємства маються на увазі його активи, капітал і зобов’язання, а також потенціал з метою отримання максимально можливого результату.

Как было сказано выше, контроллинг – это система управления достижением целей и неотъемлемая часть  управления предприятием. Современный менеджмент разделяет цели предприятия на две группы: оперативные (краткосрочные) и стратегические (долгосрочные, перспективные). Контроллинг позволяет осуществлять постоянный контроль за достижениями как стратегических так и оперативных целей. Контроллинг как система включает в себя два аспекта: стратегический и оперативный.

Цель стратегического контроллинга – обеспечение выживаемости предприятия и «отслеживание» движения предприятия к намеченной стратегической цели развития Стратегический контроллинг несет ответственность за обоснованность стратегических планов. Прежде чем осуществлять контроль за достижением какой-либо цели необходимо установить насколько обоснованно она выбрана и насколько реально ее достижение.

Цель оперативного контроллинга – создание системы управления достижением текущих целей предприятия, а также принятие своевременных решений по оптимизации соотношения затраты – прибыль. В отличие от стратегического, оперативный контроллинг ориентирован на  достижение краткосрочных целей. Основные подконтрольные показатели: рентабельность капитала, производительность, степень ликвидности.

Таблиця 2

Характеристика понять «контрольованість системи» та «контроллінг»

Контроллінг

Контрольованість системи

а) у структурному вираженні

 •  планування
 •  облік
 •  аналіз
 •  управління
 •  не структурована

б) у технічному вираженні

 •  інформаційна система, яка оперативно реагує на відхилення
 •  технологія робіт (планова робота за строками, змістом, метою)
 •  бюджетна система управління за повними та частковими витратами
 •  електронна обробка інформації
 •  розробка норм контролю
 •  співставлення фактичного і заданого рівня фірми
 •  виявлення відхилень
 •  видача вказівок на усунення небажаних відхилень

в) орієнтація в часі

 •  майбутнє
 •  минуле

Складність предмету контроллінга вимагає деталізації його окремих елементів та розмежування понять «контрольованість системи» та «контроллінг» (табл. 2).

Поняття «бюджетна система управління» вжите в контексті термінології західних країн й означає розподіл коштів у розрізі відділів, продуктів тощо, а в нашому розумінні воно близьке за семантикою до слова «управління».

Предметом контроллінга є мікроекономічні процеси та явища на підприємстві, що характеризуються певними показниками - індикаторами в їх  динаміці та макроекономічні процеси в країні, які безпосередньо впливають на економіку підприємства.Для контроллінга важливим є врахування змін як внутрішнього, так і зовнішнього середовища, на відміну від фінансового обліку, який відстежує в основному внутрішні зміни в господарській діяльності та управлінського, який враховує зміни всередині системи спостереження і лише в певній мірі за її межами.

До предмету контроллінга належать такі елементи:

 •  формування системи показників стратегічного планування (визначення програми розвитку підприємства, складання бюджетів);
 •  розробка системи інформаційного забезпечення стратегічного менеджменту;
 •  збір даних з центрів відстеження за допомогою звітів;
 •  виявлення відхилень та факторів негативного впливу на розвиток підприємства;
 •  складання звітів для менеджменту;
 •  розробка пропозицій щодо ліквідації «вузьких» місць.

Ускладнення навколишнього середовища, в якому функціонує підприємство, вимагає ускладнення системи контролю за його діяльністю, тобто адаптації до нових умов.

Критерієм здатності підприємства адаптуватися до змінного середовища є отримання результату фінансової діяльності, а тому орієнтація на прибуток показує, що підприємство демонструє свою волю вистояти, долаючи зміни, часто небажані, у навколишньому середовищі. Тому підприємства мають перейти від пасивної реєстрації господарської діяльності (фінансовий облік) до систем, які дозволяють забезпечити дані для аналізу та оцінки своєї позиції у зміненому оточенні (контроллінг).

Контроллінг, як окрема, наука має свої методи дослідження:

 •  загальнометодологічні – відносяться методи характерні будь-якій науці: спостереження, порівняння, історія розвитку, аналіз, синтез, систематизація, виявлення закономірностей, прогнозування та ін;
 •  загальнонаукові – відносяться методи дослідження окремих систем: планування, обліку, аналізу, управління, статистики, кібернетики, інформатики;
 •  специфічні – контроллінга передбачає використання моделювання процесів та явищ і на цій основі визначає конкретні завдання системи.

Об’єктами контроллінга є фактори виробництва, показники ефективності їх використання та організації, потенціал підприємства (чисельність, основні засоби, обсяги виробництва та збуту та ін.), а також показники фінансового стану у порівнянні з прогнозованими.

Для контроллінга використовується різноманітна інформація фінансового та управлінського обліку, на підставі якої визначається ефективність використання ресурсів, хід протікання господарських процесів, формування прибутку, показники фінансового стану. Відбір показників визначається менеджерами на основі спеціальних досліджень.

3. Функції та завдання контроллінга

Перехід від планової моделі господарювання супроводжується зростанням інформаційних ресурсів як за обсягом, так і за змістом інформації (нові явища, процеси, події). Складнішими стають комунікаційні зв’язки, процедури прийняття рішень, що вимагає додаткової інформації, яка відсутня у традиційній системі фінансового обліку. Управління інформаційним процесом дедалі більші вимоги ставить перед менеджерами щодо розуміння ролі інформації та знань керівника в галузі створення інформаційних систем. Функції управління постійно ускладнюються. Так, звичайне планування трансформується у проблемно-орієнтоване планування, збут продукції – в маркетингову діяльність, фінансовий та управлінський облік доповнюється інтегрованою системою контроллінга. Єдина система бухгалтерського обліку диференціюється з єдиної системи на підсистеми фінансового, управлінського обліку та контроллінга.

Облік втрачає свою незалежність і набуває функції сервісного забезпечення менеджменту в інформації, необхідній для прийняття рішень. Контроллінг виконує функції створення, обробки, аналізу і передачі системної управлінської інформації.

Функції контроллінга:

 •  Установление целей – определение качественных и количественных целей предприятия и выбор критериев, по которым можно оценить степень достижения поставленных целей.
 •  Планирование – превращение целей предприятия в прогнозы и планы. Первый шаг планирования – анализ сильных и слабых сторон предприятия, возможностей и опасностей (SWOT-анализ). На основе этого разрабатывают стратегию предприятия, а затем – план. План – это количественное выражение целей предприятия и разработка путей их достижения. Для процесу планування створюється нормативно-довідкова база, визначаються обсяг і структура необхідної інформації, розробляються методики складання планів за часом та змістом;
 •  Оперативный управленческий учет – отражение всей финансово-хозяйственной деятельности предприятия в ходе выполнения плана. Специфика управленческого учета состоит в ориентации на информационные потребности руководителей предприятия и подразделений, на поддержку принятия управленческих решений. Для цього визначаються потреби системи в інформації, розробляється система показників контроллінга та звітні форми для збору та обробки даних;
 •  Система информационных потоков. Процесс управления рассматривают как процесс преобразования информации: управленческое воздействие – это информация особого рода. Управлять, не владея информацией, сегодня невозможно.  Контроллинг является поставщиком информации, необходимой для функционирования системы управления на предприятии. Информация – это совокупность сведений, уменьшающих степень неопределенности. Информация должна быть достоверной, полной, релевантной, понятной, полезной, своевременной, регулярной.
 •  Мониторинг – отслеживание протекающих на предприятии процессов в режиме реального времени; составление оперативных отчетов о результатах работы предприятия за наиболее короткие промежутки времени (день, неделя, месяц); сравнение целевых результатов с фактически достигнутыми.
 •  Анализ планов результатов и отклонений направлен на оценку результатов прошлой деятельности, определение происходящего на предприятии в настоящее время, анализ возможностей предприятия добиться поставленных целей в будущем.
 •  Контроль занимается фиксированием и оценкой уже свершившихся фактов в деятельности предприятия.
 •  На основании анализа вырабатывают рекомендации для принятия управленческих решений. С учетом сложившейся ситуации, а также будущих возможностей и опасностей контроллинг определяет, какие альтернативы действий есть у предприятия в настоящее время и оценивает эти альтернативы с точки зрения достижения целей предприятия.

Ступінь прояву та ефективність використання функцій контроллінга залежить від таких факторів: масштаб організації, фінансовий стан, розуміння керівництвом важливості функцій контроллінга, рівень диверсифікації виробництва, види діяльності, кваліфікація управлінського персоналу, інших факторів.

Інтегральною функцією контроллінга є координація зусиль кожного підрозділу підприємства і відділу управлінської системи на досягнення цілей, які ставить перед собою підприємство у виробничій, фінансовій та управлінській діяльності.

Необхідність створення системи контроллінга обумовлена нестабільністю зовнішнього середовища і вимагає:

 •  посилення уваги до прогнозування майбутнього стану об’єктів;
 •  прискорення реакції суб’єктів управління на зміни у діяльності підприємства;
 •  розробки та постійного коригування стратегічних прогнозів і планів.

В галузі планування завдання контроллінга формуються таким чином:

 •  створення нормативної бази для прогнозування розвитку фірми;
 •  сприяння розробникам стратегічних планів у визначенні цілей та напрямків розвитку;
 •  координація робіт з планування та складання бюджетів;
 •  участь у визначенні кількісних та якісних параметрів роботи фірми;
 •  узгодження проміжних цілей і планів та складання загальних стратегічних планів.

В галузі обліку завдання контроллінга вимагають:

 •  створення сучасної системи інформаційного забезпечення та звітності;
 •  визначення специфічних потреб менеджерів у необхідній інформації та звітності;
 •  періодичного подання інформації щодо відхилень фактичних показників від планових;
 •  подання керівництву звітів з поясненням факторів, що спричинили відхилення;
 •  аналіз відхилень та обговорення з зацікавленими особами.

В галузі інформаційно-аналітичного контроллінга необхідно:

 •  розробити архітектуру інформаційної структури;
 •  відібрати показники, носії інформації, канали їх передачі;
 •  визначити контрольні точки господарської та фінансової діяльності;
 •  скласти схему збору і систематизації даних;
 •  розробити інструментарій для планування, обліку, контролю, аналізу і прийняття рішень;
 •  консультувати менеджерів з питань функціонування системи контроллінга.

Робота працівників служби контроллінга повинна спрямовуватися на такі галузі контролю: стратегічні цілі; критичні умови зовнішнього та внутрішнього середовища, які лежать в основі стратегічних планів; вузькі і слабкі місця, які виявлені в процесі планування та аналізу роботи підприємства.

При визначенні системі підконтрольних показників необхідно забезпечити такі вимоги: обсяг показників повинен бути адекватним складності об’єкта управління; показники плануються в цілому по підприємству та за структурними підрозділами; показники не змінюються протягом планового періоду (дає можливість порівняння та виявлення відхилень);  порівнянність показників із показниками інших підприємств.

Потрібно зауважити, що контроллінг не бере безпосередньої участі в процесі управління, а виконує сервісну функцію в ньому (збирає, обробляє, аналізує та коментує явища), забезпечуючи інформацію для менеджерів. Отже, контроллінг знаходиться у такому ж положенні, як фінансовий чи управлінський облік, які є підсистемами загальної інформаційної системи, що обслуговують систему менеджменту. Принциповою відмінністю контроллінга є спрямованість на майбутнє (стратегічне планування), без чого неможливе тривале існування підприємства в ринковому середовищі.

Питання для самоконтролю:

 1.  Дайте визначення контроллінга та системи контроллінга.
 2.  Сформулюйте основні принципи контроллінга.
 3.  В чому полягає сутність модераційного методу мислення?
 4.  Назвіть основну мету контроллінга?
 5.  Перерахуєте основні види контроллінга.
 6.  В чому полягають принципи контроллінга?
 7.  Розкрийте зміст предмету контроллінга та охарактеризуйте його елементи.
 8.  Опишіть методи дослідження контроллінга.
 9.  Що виступає об’єктами контроллінга?
 10.  Які основні та спеціальні функції контроллінга?
 11.  Перерахуєте завдання контроллінга галузі планування, обліку, інформаційно-аналітичного забезпечення.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22594. Договір найму жилого приміщення 30.71 KB
  Договір найму жилого приміщення в будинках що належать громадянам на правах особистої власності укладається з власником будинку. Предметом договору найму жилого приміщення в будинках державного і громадського житлового фонду є окрема квартира чи інше ізольоване житлове приміщення а також одноквартирний жилий будинок. Не можуть бути самостійним предметом договору найму: жиле приміщення яке хоча і є ізольованим але розмір якого менший від установленого для надання одній особі; частина кімнати або кімнат з'єднаних з іншою кімнатою...
22595. Контролер локальних дисків 63.5 KB
  Програмування контролера НГМД 765 і мікросхеми прямого доступу до пам'яті 8237. Мікросхема контролера НГМД 765 фірми NEC управляє мотором і головками накопичувача на дискетах і обробляє потоки даних що направляються в або з дискових секторів. Один контролер встановлений на платі адаптора дисків може обслуговувати до чотирьох НГМД. За винятком випадків пов'язаних із захистом від копіювання програмістам не доводиться програмувати мікросхему контролера НГМД напряму.
22596. Імітаційна модель процесора 97.5 KB
  Команда як послідовність деяких дій над даними виконується по тактам мікропрограма команди. Команда має вигляд: Код команди 1й операнд 2й операнд . Найчастіше результат команди заноситься за місцем першого операнда. Формат операндів закладається у формат команди.
22597. Визначення швидкодії обчислювальної системи 80 KB
  2; текстові операції 0.2; файлові операції 0.35; операції сортування 0.15; текстові операції 0.
22598. Робота з регістрами CMOS-memory 45.5 KB
  Приведемо тут тільки короткі зведення: Номер регістра Використання 10H тип накопичувача НГМД 12H тип накопичувача фіксованого диска 14H периферія 15H пам'ять на системній платі молодший байт 16H пам'ять на системній платі старший байт 17H загальна пам'ять молодший байт 18H загальна пам'ять старший байт 30H пам'ять понад 1 мегабайту молодший байт 31H пам'ять понад 1 мегабайту старший байт Кожний з трьох каналів мікросхеми таймера 8253 8254 для AT складається з трьох регістрів. Доступ до кожної групи з трьох регістрів здійснюється...
22599. Контроль клавіатурного вводу 32 KB
  Скенкод це однобайтне число молодші 7 бітів якого представляють ідентифікаційний номер призначений кожній клавіші. На всіх машинах крім AT старший біт коду говорить про те чи була клавіша натиснута біт = 1 код натискання або відпущена біт = 0 код звільнення. Наприклад 7бітный скенкод клавіші В 48 або 110000 в двійковій системі.
22600. Управління відеоадаптером IBM PC 35.5 KB
  Однак вона також встановлює режим екрана управляє курсором і для кольорового графічного адаптора управляє кольором. Розмір і розташування цих буферів міняється з системою режимом екрана а також кількістю заздалегідь відведеної пам'яті. Коли в буфері зберігається декілька образів екрана то кожний окремий образ називають екранною сторінкою. Цього досить для відображення одного графічного екрана без сторінок або від чотирьох до восьми екранів тексту в залежності від числа символів в рядку 40 або 80.
22602. SQL. Знайти всі відомості про всіх постачальників 56 KB
  SELECT FROM П; Знайти номери постачальників з статусом більш 20 що живуть у місті N. SELECT КП FROM П WHERE місто = ‘NAND статус 20; Знайти прізвища постачальників які постачають деталь Д1. SELECT Прізвище FROM П WHERE КП IN SELECT КП FROM ОПД WHERE КД = ‘Д1; Знайти прізвища постачальників які постачають принаймні одну червону деталь. SELECT Прізвище FROM П WHERE КП IN SELECT КП FROM ОПД WHERE КД IN SELECT КД FROM ОПД WHERE колір = ‘червоний; Дужки обовязково ставляться якщо є неоднозначність.