17644

Багатопроменева інтерференція еталон Фабрі-Перо

Доклад

Физика

Багатопроменева інтерференція : еталон ФабріПеро. Дифракційна гратка – приклад багатопроменевої Інтерференції. Еталон ФабріПеро – 2 дзеркала розділені проміжком Пучок багато разів проходить через нього. форлиЕйрі: різниця фаз між 2ома сусідніми пучками: δ=2n ...

Украинкский

2013-07-05

961.05 KB

5 чел.

Багатопроменева інтерференція : еталон Фабрі-Перо.

Дифракційна гратка – приклад багатопроменевої Інтерференції.

Еталон Фабрі-Перо – 2 дзеркала розділені проміжком

Пучок багато разів проходить через нього.

фор-лиЕйрі:

різниця фаз між 2-ома сусідніми пучками:

δ=2n 

кут  – кут заломлення(враховує різницю показників заломлення)

                           

t, t’ – коеф. прозорості поверхні

r,r’ – коеф. відбиття 1-ої і 2-ої поверхні(не енергетич.,а по полю)

– енергетичний коефіцієнт прозорості для кожної з поверхонь.

Формула Ейрі для інтенсивності поля,що пройшло через еталон.

 – minсигнал

, ,

– сигнал відбитими променями

Параметри, які можна виміряти за допомогою схеми Фабрі-Перо.

  1.  Різницю фаз
  2.  Кут заломлення

Для кутовоїдисперсії:

:

   – область вільноїдисперсії

більша роздільна здатність , але менша обл..вільної дисперсії.

гляді еталон Фабрі-Перо застос. Як:

скануючий еталон Фабрі-Перо.

(додатково до еталону Ф-П не з лекції)

Інтерферометр Фабрі-Перо

Інтерферометр Фабрі-Перо – спектральний прилад високої роздільної здатності для вимірювань малих різниць довжин хвиль в спектрах оптичного діапазону. Оптична схема використання інтерферометра показана на малюнку.

У фокальній площині об’єктива утворюються яскраві інтерференційні максимуми густини випромінювання в тому випадку, якщо різниця ходу інтерферуючих променів рівна цілому числу довжин хвиль а різниця фаз рівна , m – ціле число, порядок інтерференції.

В результаті інтерференції будемо бачить кільця, радіуси яких обмежений апертурой спектрографа і зазвичай малі порівняно з фокусною відстанню об’єктива, тому з високою точністю можна вважати:

Співвідношення (2) визначає радіуси кілець для випромінювання із заданою величиною хвильового числа, сусідні кільця відрізняються по порядку на одиницю.

Відмітимо:

  1.  Для знаходження спектра необхідно виміри радіусів в одному(довільному) кільці;
  2.  Фокусна відстань об’єктива має враховувати його хроматичну аберацію.

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

74081. ВОЗНИКНОВЕНИЕ БУРЖУАЗНОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 35 KB
  В зависимости от этого решался вопрос о форме государства созданного революцией о форме права и способах его кодификации. Буржуазное право Буржуазные революции положив начало перевороту в области социальных и политических отношений привели к значительным изменениям и в области права. Традиционные отрасли цивильного и карательного права дополняются новой и обособленной отраслью регулирования организации и деятельности учреждений государственной власти.
74082. Государство и право Англии 100 KB
  Накануне революции английское общество было расколото на два основных лагеря. Сторонники короля (роялисты) – представители “старого”, феодального дворянства и англиканского духовенства были опорой абсолютизма и выступали за сохранение прежних феодальных порядков и англиканской церкви. Противники абсолютизма (новое дворянство - “джентри” и буржуазия)
74083. Государство и право США в Новое время 76 KB
  Отношения американских колоний и метрополии в XVIII в. во многом определялись политикой Англии, стремящейся превратить колонии в сырьевой придаток и рынок сбыта. Это вызвало возмущение во всех слоях общества и в 60-е – начале 70-х гг. начались массовые выступления населения колоний. Королю была направлена петиция с просьбой прекратить притеснения и не давать повода к окончательному разрыву.
74084. Государство и право Франции в Новое время 144 KB
  В условиях острого кризиса абсолютизм был вынужден пойти на созыв Генеральных штатов, не собирающихся более 150 лет. Однако с самого начала работы делегаты третьего сословия, поддержанные частью других делегатов, вступили в конфликт с королевской властью. Депутаты организовались сначала в Национальное собрание, а позднее в Учредительное собрание
74085. Государство и право Германии в Новое время 93.5 KB
  Союзный акт 1815 г. стал основой для создания нового государственного объединения – Германского союза, представлявшего собой крайне расплывчатую конфедерацию. Он включал 34 государство и четыре вольных города (Франкфурт, Гамбург, Любек и Бремен), отличающихся исключительной пестротой государственных форм: одна империя (Австрия)
74086. Организация производственного процесса. Производственный процесс и принципы его организации 841 KB
  К основным относятся процессы, связанные непосредственно с превращением предмета труда в готовую продукцию (например, переплавка руды в доменной печи и превращение ее в металл; превращение муки в тесто, затем в испеченный хлеб), т.е., это технологические процессы, в ходе которых происходят изменения геометрических форм, размеров и физико-химических свойств предметов труда. Основными называются производственные процесс
74087. Типы производства и их технико-экономическая характеристика 102 KB
  Тип производства определяется комплексной характеристикой технических организационных и экономических особенностей производства обусловленных широтой номенклатуры регулярностью стабильностью и объемом выпуска продукции. Основным показателем характеризующим тип производства является коэффициент закрепления операций Кз. Различают три типа производства: единичное серийное массовое.
74088. Организация вспомогательного производства и обслуживающих хозяйств 757 KB
  Инструментальное хозяйство занимает ведущее место в системе технического обслуживания производства. Современный технический и организационный уровень машиностроения определяется высокой оснащенностью его моделями, штампами, прессформами, приспособлениями, режущим, измерительным и вспомогательными инструментами и приборами, объединенными в общий комплекс технологической оснастки.
74089. Совершенствование организации производства и оценка ее экономической эффективности 237 KB
  Совершенствование организации производства и оценка ее экономической эффективности Основные пути развития организационных резервов Многообразие производственнотехнических условий работы промышленных предприятий определяет значение различных путей использования организационных резервов. Организационные резервы производства Для того чтобы разработать пути совершенствования организации производства в объединениях и на предприятиях необходимо оценить состояние и уровень организации производства. Состояние организации производства характеризует...