17644

Багатопроменева інтерференція еталон Фабрі-Перо

Доклад

Физика

Багатопроменева інтерференція : еталон ФабріПеро. Дифракційна гратка – приклад багатопроменевої Інтерференції. Еталон ФабріПеро – 2 дзеркала розділені проміжком Пучок багато разів проходить через нього. форлиЕйрі: різниця фаз між 2ома сусідніми пучками: δ=2n ...

Украинкский

2013-07-05

961.05 KB

5 чел.

Багатопроменева інтерференція : еталон Фабрі-Перо.

Дифракційна гратка – приклад багатопроменевої Інтерференції.

Еталон Фабрі-Перо – 2 дзеркала розділені проміжком

Пучок багато разів проходить через нього.

фор-лиЕйрі:

різниця фаз між 2-ома сусідніми пучками:

δ=2n 

кут  – кут заломлення(враховує різницю показників заломлення)

                           

t, t’ – коеф. прозорості поверхні

r,r’ – коеф. відбиття 1-ої і 2-ої поверхні(не енергетич.,а по полю)

– енергетичний коефіцієнт прозорості для кожної з поверхонь.

Формула Ейрі для інтенсивності поля,що пройшло через еталон.

 – minсигнал

, ,

– сигнал відбитими променями

Параметри, які можна виміряти за допомогою схеми Фабрі-Перо.

  1.  Різницю фаз
  2.  Кут заломлення

Для кутовоїдисперсії:

:

   – область вільноїдисперсії

більша роздільна здатність , але менша обл..вільної дисперсії.

гляді еталон Фабрі-Перо застос. Як:

скануючий еталон Фабрі-Перо.

(додатково до еталону Ф-П не з лекції)

Інтерферометр Фабрі-Перо

Інтерферометр Фабрі-Перо – спектральний прилад високої роздільної здатності для вимірювань малих різниць довжин хвиль в спектрах оптичного діапазону. Оптична схема використання інтерферометра показана на малюнку.

У фокальній площині об’єктива утворюються яскраві інтерференційні максимуми густини випромінювання в тому випадку, якщо різниця ходу інтерферуючих променів рівна цілому числу довжин хвиль а різниця фаз рівна , m – ціле число, порядок інтерференції.

В результаті інтерференції будемо бачить кільця, радіуси яких обмежений апертурой спектрографа і зазвичай малі порівняно з фокусною відстанню об’єктива, тому з високою точністю можна вважати:

Співвідношення (2) визначає радіуси кілець для випромінювання із заданою величиною хвильового числа, сусідні кільця відрізняються по порядку на одиницю.

Відмітимо:

  1.  Для знаходження спектра необхідно виміри радіусів в одному(довільному) кільці;
  2.  Фокусна відстань об’єктива має враховувати його хроматичну аберацію.

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

28975. Консерваторы, либералы и революционные радикалы в политической жизни России в начале XX века 26.5 KB
  Их программа включала требование установления парламентского демократического строя в форме конституционной монархии всеобщего избирательного права введения широких политических свобод 8часового рабочего дня права на стачки и профсоюзы. Программа предусматривала установление конституционной монархии с сильной исполнительной властью царя и законодательной Думой сохранение единой и неделимой России с предоставлением автономии Финляндии. В 1903 на съезде в Лондоне были приняты устав и программа РСДРП. Первый – программаминимум – реализация...
28976. Выход из революционного кризиса. Столыпинская модернизация России 48 KB
  Столыпинская модернизация России 3 июня 1907 правительство осуществило государственный переворот и 2 Дума февральиюнь 1907 была распущена. Столыпин то она получила названия Столыпинской. Столыпиным предельно четко: Нам нужна Великая Россия . Значительная часть столыпинских законопроектов была направлена на улучшение труда и быта различных категорий служащих торговых железнодорожных почтовых телеграфных ремесленников учителей начальной и средней школы преподавателей высшей школы членовкорреспондентов академиков...
28977. Россия в условиях 1-й мировой войны и общенационального кризиса 38.5 KB
  Россия в условиях 1й мировой войны и общенационального кризиса. Боевые дествия Поводом к началу Первой мировой войны послужило убийство сербскими националистами в боснийском городе Сараево 15 июня 1914 г. вручил правительству ноту с объявлением войны. Принятые Россией накануне войны программы развития армии и флота предполагалось выполнить примерно к 1917 г.
28978. Демократическая революция 1917г в России и ее итоги 31.5 KB
  В городах появились очереди стояние в которых было психологическим надломом для сотен тысяч рабочих и работниц. Начало первым беспорядкам положила забастовка рабочих Путиловского завода 17 февраля. Рабочие завода требовали увеличения расценок на 50 и приёма на работу уволенных рабочих. К толпам рабочих присоединялись тысячи случайных людей: подростков студентов мелких служащих интеллигентов.
28979. Мировая цивилизация в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества и пути их разрешения 39.5 KB
  Теперь приведём главные глобальные проблемы человечества: Проблема мира и разоружения предотвращение новой мировой войны; Экологическая проблема; Демографическая проблема; Энергетическая и сырьевая проблема; Проблема использования Мирового океана; Глобальные проблемы человечества стали важным объектом междисциплинарных исследований в которых участвуют и общественные и естественные и технические науки. 1 Проблема мира: На протяжении нескольких послевоенных десятилетий проблема войны и мира предотвращения новой мировой войны была...
28980. История университета 29.5 KB
  Открыто 15 филиалов ИНЖЭКОНА в России в таких городах как Апатиты Анадырь Альметьевск Выборг Кизляр Мурманск Певек Псков Тверь Тихвин Чебоксары Череповец. Ежегодно в университете проходят профессиональную подготовку по 32 специальностям более 25000 студентов из России а также из стран ближнего зарубежья Европы Азии Африки Латинской Америки. Наши выпускники работают на крупнейших предприятиях в компаниях коммерческих фирмах и банках СевероЗападного региона по всей России за рубежом.
28981. Проблемы и противоречия современного периода развития российского общества 25 KB
  Основное противоречие современного этапа развития российского общества заключается в необходимости реформирования всех сфер деятельности переоценке традиционных ориентиров и ценностей открытости для контактов с другими государствами и одновременно сохранении национальной идентичности и этнической самобытности при соблюдении национальных интересов. Люди признают что роль государства в решении проблем региональной и национальной безопасности приоритетна. Для оптимизации государственного и общественного понимания проблем национальной...
28982. ИТ экспертных систем: назначение, структура, функционирование 28.5 KB
  Базы знаний содержат факты описывающие предметную область а так же качественную взаимосвязь между ними как правило в форме правил. Интерпретатор осуществляет обработку знаний в БЗ путем перебора правил правило за правилом. модуль создания системы служит для пополнения базы знаний а также для модернизации экспертной системы.
28983. Модели данных 28.5 KB
  Модель данных – совокупность структур данных и операций их обработки отражает записи и взаимосвязи между ними. Модели данных: 1 иерархическая – в виде иерархии в которой данные размещены по уровню подчиненности древовидная структура. Основные понятия: 1 таблица – совокупность записей одной структуры представляет один объект БД; 2 запись – совокупность логически связанных полей строка таблицы; 3 поле – элементарная единица данных которая соответствует определённому реквизиту столбец.