17815

ГРОШОВІ СИСТЕМИ

Лекция

Деньги и денежные системы

ЛЕКЦІЇ ПО ДИСЦИПЛІНІ ГРОШІ ТА КРЕДИТ ТЕМА 5. ГРОШОВІ СИСТЕМИ ПЛАН 5.1. Суть грошової системи її призначення та місце в економічній системі країни. Елементи грошової системи. 5.2. Основні типи грошових систем їх еволюція. Системи металевого й кредитного обігу. 5.3.

Украинкский

2013-07-05

89 KB

20 чел.

ЛЕКЦІЇ ПО ДИСЦИПЛІНІ "ГРОШІ ТА КРЕДИТ"

ТЕМА 5. ГРОШОВІ СИСТЕМИ

ПЛАН

5.1. Суть грошової системи, її призначення та місце в економічній системі країни. Елементи грошової системи. 

5.2. Основні типи грошових систем, їх еволюція. Системи металевого й кредитного обігу.

5.3. Державне регулювання грошової сфери як головне призначення грошової системи

5.4. Грошово-кредитна політика центрального банку: суть, типи, стратегічні цілі. Інструменти грошово-кредитного регулювання. 

5.5. Фіскально-бюджетна й грошово-кредитна політика в системі державного

регулювання ринкової економіки. Сеньйораж і монетизація бюджетного дефіциту. 

5.6. Суть, причини та наслідки інфляції. 

5.7. Грошові реформи: поняття, цілі та види грошових реформ. 

5.1. Суть грошової системи, її призначення та місце в економічній системі країни. Елементи грошової системи

Грошова система - це встановлена державою форма організації грошового обігу в країні. Основними елементами грошової системи є:

- грошова одиниця (встановлений у законодавчому порядку грошовий знак;

служить для вимірювання цін товарів та послуг);

- масштаб цін (законодавча фіксація вагової кількості монетарного металу (золота чи срібла), що закріплюється державою за певною грошовою одиницею);

-емісійна система (установи, що випускають гроші і цінні папери та визначають порядок емісії);

- форми грошей (матеріалізована в певному типі загального еквівалента вартість, яка забезпечує стабільність обігу товарів і є стабільним платіжним засобом у готівковому обігу. До основних форм грошей належать банківські білети, казначейські білети та розмінні монети. Суттєвою відмінністю видів грошових знаків є механізм їх емісії);

-валютнмй.куое (співвідношення між грошовими одиницями різних країн, яке використовується для обміну валют під час здійснення валютних та інших економічних операцій. Виступає як ціна валюти однієї країни, виражена у валюті іншої країни);


- регламентація готівкового та безготівкового обігу (містить визначення сфер готівкових та безготівкових розрахунків і режиму використання грошей на рахунках, форми розрахунків, порядок платежів тощо).

5.2. Основні типи грошових систем, їх еволюція. Системи металевого й кредитного обігу

Тип грошової системи визначається змістом її елементів та їх взаємодією, які обумовлюють тенденції розвитку та закономірності функціонування грошової системи. . Типи грошових систем класифікуються:

1) як елемент господарського механізму:

- грошова система ринкового зразка (при цьому регулювання грошового обігу проводиться через використання економічних методів впливу на обсяг, динаміку і структуру грошової маси);

- грошова система неринкового зразка (характеризується наявністю обмежень функціонування грошей (талони, картки). Регулювання грошового обігу здійснюється адміністративними методами (розмежування сфер готівкового і безготівкового грошового обігу, заборона певних грошових операцій, проведення контролю за грошовими операціями суб'єктами економічних відносин, лімітування кредитів та ін.);

2) відповідно до механізму регулювання валютних відносин:

- грошова система відкритого типу (відсутні обмеження на проведення валютних операцій юридичними та фізичними особами. Національна економіка органічно включена у світову);

- грошова система закритого типу (передбачає використання валютних обмежень. Національна грошова система ізольована від світової).

3) відповідно до загальних законів функціонування грошей:

- саморегулююча грошова система (характерна дія механізму стихійного регулювання грошового обігу. Саморегульованими були системи металевого обігу);

- регульована грошова система (порядок регулювання грошового обігу є окремим елементом грошової системи).

Еволюція грошових систем характеризується виникненням і розвитком таких систем, як: металевого, паперово-грошового та кредитного обігу.

Історично система металевого обігу реалізувалась у формі біметалізму та Монометалізму. При біметалізмі роль загального еквівалента законодавче закріплялася за двома металами - золотом і сріблом. Відповідно до принципів Регулювання співвідношення між золотими і срібними монетами виділяються три Різновиди біметалізму:

• система паралельної валюти, за якої співвідношення між золотими і срібними монетами встановлюється стихійно на ринковій основі;

система подвійної валюти, коли таке співвщношення визначається державою;

система "кульгаючої" валюти, за якої один із видів монет карбується у закритому порядку.

Монометалізм - це грошова система, за якої тільки один вид металу виконує роль грошей. Різновидами монометалізму є:

золотомонетний стандарт (передбачав безпосередній обіг золотих монет, а також вільний обмін грошових знаків (банкнот) на золото);

золотозлитковий стандарт (згідно з яким монети в обіг не випускались, але забезпечувався обмін банкнот на стандартні золоті злитки);

золотодевізний стандарт (за якого національні грошові одиниці обмінювалися на іноземну валюту (девізи), розмінну на золото).

Отже, система металевого обігу - це обіг металевих грошових знаків (монет).

Для системи паперово-грошового обігу характерна бюджетна емісія, яка може виступати у двох формах: 1) випуск казначейських білетів; 2) покриття бюджетного дефіциту за рахунок кредитної емісії. Регулювання грошового обігу проводиться здійсненням заходів, спрямованих на оздоровлення фінансів та збалансування бюджету

Система кредитного обігу - це випуск і рух грошових знаків, що виникають ; на основі кредиту. Органом регулювання грошового обігу є банківська система.

5.3. Державне регулювання грошової сфери як головне призначення грошової системи

Регулювання грошового обігу- сукупність заходів, які проводяться в галузі грошового обігу з метою забезпечення його сталості, стримування інфляції, гнучкого забезпечення грошима потреб сфери обігу; є складовою частиною грошово-кредитної політики держави.

Визначальна роль у здійсненні всього комплексу заходів держави у сфері грошового обігу та кредитних відносин належить її центральному банку.

Вплив на основні параметри грошового обігу здійснюється через такі інструменти:

1) прямі (механізми готівкової емісії; встановлення межі кредиту центрального банку, що надається урядові та банківським установам; пряме регулювання позикових операцій банків, визначення маржі, межі на вартість кредитних ресурсів, що виділяються згідно з пріоритетами макроекономічної політики для фінансування окремих галузей економіки, обмеження споживчого кредиту);

2) опосередковані (здійснення операцій на відкритому ринку; регулювання норм банківських резервів; регулювання облікової ставки відсотка на позики, що надаються центральним банком).

Операції на відкритому ринку- гнучкий валютно-платіжний інструмент, який виявляється у продажу чи купівлі центральним банком цінних паперів на відкритому ринку в комерційних банків, а також застосовується для проведення експансивної (купівля цінних паперів) чи рестрикційної (продаж цінних паперів) грошово-кредитної політики.

Політика облікової ставки - виявляється в змінах облікової ставки відповідно до кон'юнктурних коливань економіки і застосовується для управління кредитною активністю.

Політика мінімальних резервів - найбільш жорсткий інструмент грошово-кредитного регулювання; виявляється в маніпуляції нормою обов'язкових резервів, які комерційні банки зобов'язані зберігати на рахунках у центральному банку; астосовується як засіб швидкого стиснення чи розширення кредитної маси у системі.

5.4. Грошово-кредитна політика центрального банку:

суть, типи, стратегічні цілі. Інструменти грошово-кредитного регулювання

Грошово-кредитна політика - це сукупність заходів у сфері грошового обігу і кредитних відносин, які проводить держава.

Розробка та реалізація грошово-кредитної політики - це основна функція центрального банку.

Основними типами грошово-кредитної політики є:

1) політика грошово-кредитної рестрикції (політика "дорогих грошей") (весь інструментарій грошово-кредитної політики підпорядковується згідно з динамікою економічного циклу стисненню обсягів грошової та кредитної емісії);

2) політика грошово-кредитної експансії (політика "дешевих грошей") (забезпечення доступності для суб'єктів економічної діяльності грошових і кредитних ресурсів).

До цілей грошово-кредитної політики можна віднести:

- стратегічні- можуть бути кінцеві цілі загальноекономічної політики держави;

-проміжні- досягнення такого стану деякими економічними змінними, який сприятиме досягненню стратегічних цілей;

-тактичні- мають короткостроковий, оперативний характер і покликані забезпечити досягнення проміжних цілей.

Суб'єктами грошово-кредитної політики є: банківська система -центральний банк і комерційні банки; урядові структури- Міністерство фінансів чи казначейство, органи нагляду за діяльністю банків і контролю за грошовим обігом, інституції зі страхування депозитів, а також інші установи.

Для грошово-кредитного регулювання центральний банк використовує такі інструменти грошово-кредитної політики:

• здійснення операцій на відкритому ринку, де реалізуються державні цінні папери;

• регулювання резервної норми комерційних банків;

• зміна норми банківського відсотка.

Операції на відкритому ринку - це здійснення купівлі та продажу уповноваженими установами держави її цінних паперів.

Коли центральний банк купує цінні папери, що перебувають у володінні комерційних банків, він здійснює таким способом додаткову грошову емісію. При цьому, у зв'язку із зростанням резервів, збільшується кредитний потенціал комерційних банків.

Обов'язкові резерви-це частина (норма у відсотках) банківських депозитів та інших пасивів, отриманих банком з інших джерел, яка, згідно з чинним законодавством або із встановленими нормативними актами, має зберігатися у формі касової готівки комерційних банків та їх депозитів у центральному банку.

Змінюючи норму обов'язкового резерву, центральний банк безпосередньо впливає на пропозицію грошей та банківського кредиту. Якщо зменшується норма обов'язкових резервів, комерційні банки мають можливість збільшити ліквідність своїх активів і вдатися через кредитування до емісії нових грошей. Коли норма резерву підвищується, то грошова маса в обігу зменшується.

Облікова ставка відсотка формується на базі надання центральними банками позик комерційним банкам. Такий кредит надається банкам, що зіткнулися з тимчасовими фінансовими труднощами, як правило, на короткий термін і під заставу державних цінних паперів.

Коли комерційний банк бере в центральному банку позику, він збільшує на таку суму вільні резерви і кредитний потенціал. Це надає банкові-позичальнику можливість видавати додаткові кредити населенню та юридичним особам.

Облікова ставка відіграє опосередковану функцію - визначає комерційним банкам вартість кредитів центрального банку. Якщо облікова ставка відсотка знижується, то в комерційного банку виникає зацікавленість в отриманні додаткових сум таких кредитів, і навпаки. Відповідно через зміну облікової ставки збільшується або зменшується на грошовому ринку пропозиція кредитних ресурсів.

5.5. Фіскально-бюджетна й грошово-кредитна політика в системі державного регулювання ринкової економіки. Сеньйораж і монетизація бюджетного дефіциту

Фіскально-бюджетна політика - це сукупність заходів держави у сфері оподаткування та державних витрат.

Основними функціями фіскально-бюджетної політики є:

1. Вплив на стан господарської кон'юнктури.

2. Перерозподіл національного доходу

3. Нагромадження необхідних ресурсів для фінансування соціальних програм.

Дискреційна та недискреційна фіскально-бюджетна політика - це основні її типи.

Дискреційна фіскально-бюджетна політика - політика, при якій уряд свідомо маніпулює податками та державними видатками з метою зміни реального обсягу національного виробництва та зайнятості, контролю за інфляцією та прискоренням економічного зростання. Основні засоби -зміна програм суспільних робіт та інших програм, пов'язаних з витратами; зміна програм "трансфертного типу" (перерозподільчих); циклічні зміни рівня податкових ставок.

Недискреційна фіскально-бюджетна політика - це пасивна політика, пов'язана з автоматичною зміною в рівнях державних витрат і податків.

У сфері державного регулювання ринкової економіки є необхідність застосування цілісної внутрішньозбалансованої системи заходів фіскально-бюджетної та грошово-кредитної політики. Заходи грошової стабілізації не можуть бути ефективними при перевищенні допустимого (більше 3-4 % ВВП) дефіциту державного бюджетута від'ємного сальдо платіжного балансу

Дефіцит державного бюджету - це перевищення видатків бюджету над його доходами.

Дефіцит державного бюджету є основною причиною інфляції. Однак дефіцит державного бюджету не є небезпечним для економіки в цілому, якщо він знаходиться на рівні 2-3 % ВНП. У протилежному випадку він негативно відображається на формуванні грошової, кредитної систем і всієї економіки в цілому. Джерелами покриття дефіциту державного бюджету є: збільшення кількості грошей (емісія); збільшення випуску облігацій Міністерства фінансів (казначейства); скорочення валютних резервів Центрального банку; позики у зовнішніх кредиторів.

Внаслідок монопольного права друкування грошей уряд отримує дохід, що називається сеньйораж.

Покупцями облігацій Міністерства фінансів (казначейства) можуть бути:

Центральний банк; комерційні банки; домашні господарства; іноземці (як приватний, так і суспільний сектори).

Купівля центральним банком державних боргових зобов'язань називається монетизацією бюджетного дефіциту. Монетизація дефіциту державного бюджету призводить до інфляції. У країнах з високою інфляцією населення, як правило, не купує нових державних боргових зобов'язань, валютні резерви центрального банку вичерпані, тому держава фінансує бюджетний дефіцит емісією.

5.6. Суть, причини та наслідки інфляції

Інфляція - знецінення грошей, яке проявляється як постійне підвищення загального рівня цін у результаті перевантаження сфери обігу грошовою масою, не забезпеченою матеріальними цінностями.

Основними формами вияву інфляції є:

-знецінення грошових знаків відносно вартості звичайних товарів, тобто падіння купівельної спроможності грошової одиниці;

- поглиблення розриву між рівнями цін на внутрішньому ринку країни та на ринках інших країн і світовому ринку в цілому;

- знецінення національних грошей щодо іноземної валюти;

- зниження валютного курсу національних грошей. Серед причин інфляції можна виділити такі:

- зовнішні (зростання цін на світових ринках; скорочення надходжень від зовнішньої торгівлі; від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу);

- внутрішні (деформація економіки; монополія держави на грошову емісію;

монопольне положення великих виробників і їх диктат цін на ринках; монополія профспілок на ринку праці та їх можливість впливу на рівень оплати праці; непомірне високі податки або процентні ставки за кредит).

Інфляція класифікується на такі види:

1) залежно від характеру інфляції і темпів наростання інфляційних процесів:

- помірна інфляція характеризується повільним зростанням цін (до 10% на  рік);

- галопуюча інфляція (від 10 % до 200 % на рік);

- гіперінфляція (до 1000 % на рік і більше);

2) залежно від зростання цін за товарними групами:

- збалансована інфляція- визначається пропорційною зміною цін на різні товари;

- незбалансована інфляція- визначає зміну цін різних товарів стосовно один до одного в різних пропорціях;

3) залежно від ступеня передбачення:

- очікувана інфляція - прогнозоване зростання цін;

- неочікувана інфляція- непрогнозоване ростання цін.


4) залежно від розповсюдження інфляційних процесів:

-локальна інфляція-мас місце в рамках окремих країн;

- світова інфляція - охоплює групу країн або цілі регіони.

Для країн, які залежать від зовнішньої торгівлі, існує загроза імпортованої інфляції. Вона виникає в разі підвищення цін на імпортовані товари за умови твердого валютного курсу

Стагфляція - це інфляція, яка супроводжується стагнацією виробництва і високим рівнем безробіття в країні (одночасне підвищення рівня цін і рівня безробіття).

Кількісну оцінку інфляційних процесів дають показники інфляції. Найбільш широко використовуваним показником інфляції є індекс зростання цін, в тому числі індекси споживчих цін та індекси цін виробників.

Інфляція має цілий ряд наслідків.

1. Зниження життєвого рівня населення у формах:

а) зниження реальної вартості особистих заощаджень;

б) скорочення поточних реальних доходів.

При цьому поточні реальні доходи населення знижуються навіть за умови індексації, оскільки протиінфляційні компенсації відстають від темпу зростання цін (при гіперінфляції важко передбачити рівень зростання цін) і не покривають скорочення доходів населення.

2. Ефект інфляційного оподаткування (зниження реальної вартості накопичених грошей).

Падіння виробництва як результат зниження стимулів до праці та розширення виробництва.

Некерована інфляція порушує управління економікою в цілому.

Серед протиінфляційних заходів можна виділити такі:

• грошові обмеження, обмеження доходів населення через заморожування заробітної плати;

• вирішення проблем дефіциту державного бюджету. Дефіцит державного бюджету повинен покриватися не додатковою емісією грошей, а державними позиками, які можна буде погасити;

• реформи оподаткування, скорочення податкових ставок;

• структурна перебудова і конверсія військового виробництва;

• регулювання валютного курсу;

•приватизація;

• засоби збільшення норм заощаджень та зменшення їх ліквідності;

• скорочення платоспроможного попиту в результаті проведення грошової реформи;

• підвищення процентних ставок за кредит;

• заморожування підвищення цін, коли спостерігається ріст попиту на ринку споживчих товарів і коли маса цих товарів не може збільшуватися.


5.7. Грошові реформи: поняття, цілі та види грошових реформ

Грошові реформи - це повна або часткова структурна перебудова державою наявної в країні грошової системи.

Головною функцією грошової реформи є стабілізація грошового обігу.

Грошові реформи у вузькому розумінні поділяються на такі типи:

Грошові реформи формального типу зводяться до впровадження нового зразка купюри з одночасним або поступовим вилученням функціонуючої.

Грошові реформи з деномінацією грошового обігу. Головною метою є заміна через обмін грошових купюр дійсного масштабу цін.

Грошові реформи, конфіскаційного типу (з деномінацією грошового обігу або без нього). Під час її проведення використовують диференційовану шкалу обміну старих грошей на нові.

Грошові реформи у широкому розумінні передбачають не лише впровадження в обіг нової грошової одиниці, а й структурну перебудову діючої системи грошово-валютних і кредитних відносин. Проведення структурної грошової реформи у широкому розумінні цього поняття передбачає також перехід від грошей адміністративно-командної економіки до грошей ринкової економіки.

Грошові реформи у широкому розумінні, у зв'язку з масштабністю й різноплановістю структурних змін та інституційних перетворень, є тривалими у часовому вимірюванні. Вони проводяться, як правило, декілька років.

Теми рефератів

1. Грошова система економіки ринкового типу.

2. Грошова система та її елементи в Україні.

3. Грошово-кредитна політика України.

4. Процес створення грошової системи в Україні. Методи проведення грошової реформи в Україні.

5. Суть інфляції та чинники, що впливають на її розвиток.

6. Особливості інфляційного процесу в Україні

7. Суть терміну "сталість грошей" та аналіз умов забезпечення механізму сталості грошової одиниці на прикладі економічної ситуації в Україні.

8. Інфляція та безробіття. Крива Філіпса.

9. Грошовий ринок та інфляція.

10. Сеньйораж та монетизація бюджетного дефіциту. Монетизація валового внутрішнього продукту.

Запитання для самоконтролю

1. У чому суть грошової системи, її призначення та місце в економічній системі?


2. Які основні типи грошових систем ви знаєте?

3. Які особливості процесу запровадження національної валюти України?

4. Місце і роль центрального банку в державному регулюванні грошової сфери.

5. У чому суть грошово-кредитної політики?

6. Розкрийте зміст стратегічних, проміжних і тактичних цілей грошово-кредитної політики.

7. У чому полягає зміст операцій на відкритому ринку?

8. Як здійснюється регулювання грошової сфери за допомогою зміни обов'язкових резервів?

9. Як впливає облікова політика на грошову сферу?

10. Які основні джерела покриття дефіциту державного бюджету?

11. Сеньйоражі монетизація дефіциту державного бюджету.

12. Поясніть суть інфляції і проаналізуйте форми її вияву та основні причини виникнення.

13. Назвіть основні типи інфляції.

14. У чому проявляється вплив інфляції на виробництво, зайнятість та життєвий рівень?

15. У чому полягає зміст і функції грошових реформ?

16. Які особливості грошових реформ у вузькому і широкому розумінні цього поняття?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54841. Переріз циліндра і конуса площиною, паралельно основі 279.5 KB
  Тема уроку: переріз циліндра і конуса площиною паралельно основі. Мета уроку: формувати в учнів навички будувати переріз циліндра і конуса площиною паралельною основі та розвязувати задачі повязані з ним. Поглибити знання про осьові перерізи конуса і циліндра. Радіус основи конуса 3 м висота 4 м.
54842. УКРАЇНСЬКО – МОСКОВСЬКИЙ ДОГОВІР 1654 р. 73.5 KB
  ; розвивати вміння учнів аналізувати складні історичні факти та події; формувати вміння працювати з історичними документами; розглянути наукові оцінки українськомосковської угоди; виховувати любов до історичної минувшини українського народу інтерес до історії України. 1 територія існування козацької України в межах Київського Брацлавського та Чернігівського воєводств. вояків 3 інші умови влада належала гетьманові та козацькій старшині державні посади мали обіймати лише православні шляхта поверталася до своїх володінь відновлювалася влада...
54843. Экономическая рента. Земельная рента и ее виды 18.13 KB
  Экономическая рента - это разница между платой за ресурс и минимальной платой, необходимой для того, чтобы этот ресурс был предложен. Ресурс, дающий экономическую ренту, приносит сумму, превышающую альтернативную стоимость его использования.
54844. Perl. Специальный справочник 2.54 MB
  Цель этой книги дать вам весь материал необходимый для того чтобы стать программистом на языке Perl. Perl это не просто обычный язык программирования. Perl больше чем язык для поэтов и фанатов программирования он источник творческого вдохновения и средство для его реализации. С момента начала моей работы с Perl до появления идеи создания книги о нем прошли многие годы.
54845. Конкурс «Перлина гімназії» 56.5 KB
  Ведучий. Доброго весняного дня Ведучий. І саме на початку цієї прекрасної пори коли все пробуджується оживає набирає сили ми проводимо традиційний гімназійний конкурс Перлина гімназії Ведучий. Ведучий.
54846. Презентація першокласника 136.5 KB
  Діти гостям віддають коровай Ведучий. Ведучий. Олівець поклав у сумку Книжку ручку гумку Сів Микита дума думку: Чи поклав усе у сумку Ведучий. В цей час звучить пісня Папа может Ведучий.
54847. Person’s appearance and traits of character 120.5 KB
  Objectives: - to practice vocabulary and structures on the topic; - to develop students’ writing and listening skills using active vocabulary on the topic; - to develop students’ fluency in using the language; - to teach student’s attitude towards other. Equipment: screen projection unit, flash cards, pictures.
54848. Рынок капитала и его особенности. Основные формы физического капитала. Физический и моральный износ основного капитала 20.5 KB
  Термин «капитал» используется в двух основных значениях: как мерило всей собственности (имущества) предприятия и как название фактора производства.
54849. Прес-конференція банку «Первісна» (навчальне заняття з алгебри і початків аналізу) 2.1 MB
  У нас з колегою виникло непорозуміння щодо кількості первісних для даної функції. Тестові завдання Яка з наведених функцій є первісною функції f x = x4 А Fx = 4x3; Б Fx =; B ; Г Fx = x5. Знайдіть загальний вигляд первісної функції f x = x : x2 x C; Б 4x C; В ; Г x2 C. Укажіть загальний вигляд первісної функції f x = 2x3 6x: А 6x 6 C; Б; В x4 2x3 C; Г 4x4 3x2 C.