17956

ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ

Лекция

Деньги и денежные системы

Тема 9 ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ Оцінювання фінансового стану підприємств його необхідність і значення. Показники фінансового стану підприємств. Ліквідність підприємства. Платоспроможність підприємства. Фінансова стійкість підприєм

Украинкский

2013-07-06

225 KB

14 чел.

Тема 9

ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ

ПІДПРИЄМСТВ

 1.  Оцінювання фінансового стану підприємств, його необхідність і значення. Показники фінансового стану підприємств.
 2.  Ліквідність підприємства.
 3.  Платоспроможність підприємства.
 4.  Фінансова стійкість підприємства.
 5.  Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства.

9.1. Оцінювання фінансового стану підприємств, його необхідність і значення. 

Показники фінансового стану підприємств Значні трансформаційні зміни, що відбуваються останніми роками в умовах ринкових відносин в Україні, зокрема кардинальні зміни банківської системи, впровадження нових форм власності, трансформація бухгалтерського обліку, надають надзвичайної актуальності питанням аналізу та управління фінансовими ресурсами суб'єкта господарювання як основним і пріоритетним. Це зумовлено бажанням підприємців визначати потенційні можливості збільшення прибутку фірми, які можна з'ясувати тільки на основі своєчасного й об'єктивного аналізу фінансового стану; необхідністю виявляти "больові точки" у фінансовій діяльності та способи найефективнішого використання фінансових ресурсів підприємства, адже неефективне використання фінансових ресурсів призводить до низької платоспроможності підприємства і, як наслідок, до можливих перебоїв у постачанні, виробництві та реалізації продукції. Враховують фінансовий стан підприємства і банки, розглядаючи режим його кредитування та диференціацію відсоткових ставок.

Значні трансформаційні зміни, що відбуваються останніми роками в умовах ринкових відносин в Україні, зокрема кардинальні зміни банківської системи, впровадження нових форм власності, трансформація бухгалтерського обліку, надають надзвичайної актуальності питанням аналізу та управління фінансовими ресурсами суб'єкта господарювання як основним і пріоритетним. Це зумовлено бажанням підприємців визначати потенційні можливості збільшення прибутку фірми, які можна з'ясувати тільки на основі своєчасного й об'єктивного аналізу фінансового стану; необхідністю виявляти "больові точки" у фінансовій діяльності та способи найефективнішого використання фінансових ресурсів підприємства, адже неефективне використання фінансових ресурсів призводить до низької платоспроможності підприємства і, як наслідок, до можливих перебоїв у постачанні, виробництві та реалізації продукції. Враховують фінансовий стан підприємства і банки, розглядаючи режим його кредитування та диференціацію відсоткових ставок.

Фінансовий стан підприємства це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Метою оцінювання фінансового стану підприємства є пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства і використання ним зобов'язань перед бюджетом, банком та іншими установами.

Основними завданнями аналізу фінансового стану є:

дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства;

дослідження ефективності використання майна (капіталу) підприємства, забезпечення підприємства власними оборотними коштами;

об'єктивне оцінювання динаміки та стану ліквідності, платоспроможності і фінансової стійкості підприємства;

оцінювання становища суб'єкта господарювання на фінансовому ринку та кількісне оцінювання його конкурентоспроможності;

• визначення ефективності використання фінансових ресурсів.
Показники оцінювання фінансового стану підприємства мають

бути такими, щоб усі ті, хто пов'язаний з підприємством економічними відносинами, могли одержати відповідь на запитання, наскільки надійне підприємство як партнер у фінансовому відношенні, а отже, прийняти рішення про економічну доцільність продовження або встановлення таких відносин з підприємством.

Існує досить велика кількість показників, які характеризують фінансовий стан підприємства. Виділяють такі групи показників:

 •  оцінювання майнового стану підприємства;
 •  прибутковості;
 •  ліквідності та платоспроможності;
 •  фінансової стійкості та стабільності підприємства;
 •  рентабельності підприємства
 •  ділової активності
 •  акціонерного капіталу.

Однак систематичний аналіз фінансового стану підприємства не завжди має здійснюватись за всіма показниками. Необхідна кількість та види показників обираються залежно від конкретної мети аналізу.

Наведена нижче табл. 9.1 містить порядок розрахунку та характеристику основних показників оцінювання фінансового стану підприємства.

Таблиця 9.1. Показники оцінювання фінансового стану підприємства

Показник

Порядок розрахунку або джерело одержання вихідних даних

Характеристика

1

2

3

Показники оцінювання майнового стану

Сума господарських коштів, що їх підприємство має у розпорядженні

Результат нетто-балансу

Цей показник дає  загальну вартісну оцінку активів, які перебувають на балансі підприємства.  Зростання цього показника свідчить про збільшення майнового потенціалу підприємства

Частка   активної частини основних засобів

Вартість активної частини основних

засобів/ Вартість основних засобів*100%

Згідно з нормативними документами під активною частиною основних засобів розуміють     машини,     обладнання і транспортні засоби. Зростання цього показника в динаміці — позитивна тенденція

Коефіцієнт зносу основних засобів

Знос/ Вартість основних засобів за балансом

Показник характеризує частку зношених основних засобів у загальній їх вартості. Використовується в аналізі як характеристика стану основних засобів.   Доповненням   цього показника до 100 % (або одиниці) є коефіцієнт придатності

Коефіцієнт оновлення

основних засобів

Балансова вартість

основних засобів, які

надійшли за період,

що аналізується/

Балансова вартість

основних засобів на

кінець періоду, що аналізується

Показує, яку частину наявних на кінець звітного періоду основних засобів становлять нові основні засоби

Коефіцієнт вибуття основних засобів

Балансова вартість

основних засобів, які вибули за період, що аналізується/ Балансова вартість основних засобів

на початок періоду, що аналізується

Показує, яка частина основних засобів, з котрими підприємство почало діяльність у звітному періоді, вибула з причини зносу та з інших причин

Оцінювання ліквідності та платоспроможності

Величина власних оборотних коштів (функціонуючий капітал)

Власний капітал + Довгострокові     зобов'язання     - Основні засоби та вкладення   —   Поточні   активи-Поточні зобов'язання

Характеризує ту частину власного капіталу підприємства, яка є джерелом покриття поточних активів підприємства (тобто активів, які мають період обороту менше ніж один рік). Зростання цього показника в динаміці — позитивна тенденція

Маневреність власних оборотних коштів

Грошові кошти/функціонуючий капітал

Зростання цього показника в динаміці — позитивна тенденція

Коефіцієнт покриття загальний

Поточні активи/поточні зобов’язання

Характеризує співвідношення активів і поточних зобов'язань. Для нормального функціонування підприємства цей показник має бути більшим за одиницю. Зростання його — позитивна тенденція

Коефіцієнт швидкої ліквідності

Грошові кошти,

розрахунки та інші активи/ Поточні зобов'язання

Він аналогічний коефіцієнту покриття, але обчислюється за вужчим колом поточних активів (з розрахунку виключають найменш ліквідну їх частину — виробничі запаси)

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності)

Грошові кошти/ Поточні зобов'язання

Він є найбільш жорстким критерієм ліквідності підприємства і показує, яку частину короткострокових зобов'язань можна за необхідності погасити негайно. Рекомендована нижня межа цього показника — 0,2

Частина власних оборотних коштів у покритті запасів

Власні оборотні    кошти/ Запаси та товари

Це вартість запасів, яка покривається власними оборотними коштами. Має велике значення для підприємств торгівлі. Рекомендована нижня межа цього показника — 50%

Коефіцієнт

покриття запасів

Стабільні джерела покриття / Запаси та витрати

Розраховується як співвідношення величини стабільних джерел покриття запасів і суми запасів. Якщо значення цього показника менше за одиницю, то поточний фінансовий стан підприємства вважають недостатньо стійким

Показники оцінювання фінансової стійкості

Коефіцієнт

концентрації

власного капіталу

Власний капітал/Активи

Характеризує частку власності самого підприємства у загальній сумі коштів, інвестованих у його діяльність. Чим більший цей коефіцієнт, тим більш фінансово стійким і незалежним від кредиторів є підприємство. Доповненням до цього показника є коефіцієнт концентрації залученого капіталу. Сума обох коефіцієнтів дорівнює 1 (100 %)

Коефіцієнт фінансової залежності

Активи/Власний капітал

Цей показник є оберненим до попереднього показника. Коли його значення наближається до 1 (100 % ), це означає, що власники повністю фінансують своє підприємство

Коефіцієнт

маневреності

власного капіталу

Власні кошти +

+ Довгострокові кредити +

+ Довгострокові позики -

- Позаоборотні активи/Власні кошти

+ Довгострокові кредити +

+ Довгострокові позики

Показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто яку вкладено в оборотні кошти, а яку капіталізовано. Оптимальне теоретичне значення цього показника не менше 0,5

Коефіцієнт довгострокових вкладень

Довгострокові кредити + +Довгострокові позики/ Власні кошти + Довгострокові кредити +

+ Довгострокові позики

Показує, яку частину основних коштів та інших позаоборотних активів профінансовано зовнішніми інвесторами, тобто яка частина належить їм, а не власникам підприємства

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

Довгострокові зобов'язання/ Довгострокові

зобов' язання +

+ Власний капітал

Характеризує структуру капіталу. Зростання цього показника — негативна тенденція, яка означає, що підприємство починає все більше залежати від зовнішніх інвесторів

Інформаційною базою для оцінювання фінансового стану підприємства є дані:

балансу;

звіту про фінансові результати;

звіту про рух грошових коштів;

звіту про власний капітал;

дані статистичної звітності та оперативні дані.

Інформацію, яка використовується для аналізу фінансового стану підприємства, за доступністю можна поділити на:

відкриту — інформація, яка міститься в бухгалтерській звітності та статистичній звітності, виходить за межі підприємству а отже, є відкритою;

закриту — планові та прогнозні показники підприємства, норми, нормативи, ліміти і тарифи, система їх оцінювання та регулювання фінансової діяльності.

З погляду фінансового аналізу є три основні вимоги до бухгалтерської звітності. Вона повинна давати:

• оцінку динаміки та перспектив одержання прибутку підприємства;

оцінку наявних у підприємства фінансових ресурсів;

можливість прийняття обґрунтованих управлінських рішень у сфері фінансів для здійснення інвестиційної політики.

Фінансовий аналіз це спосіб оцінювання і прогнозування фінансового стану підприємства на підставі його бухгалтерську та фінансової звітності і оперативних даних.

Успішність аналізу визначається різними факторами. З відомим ступенем умовності можна рекомендувати п'ять основних принципів, які доцільно мати на увазі, здійснюючи аналіз.

По-перше, перед початком виконання будь-яких процедур необхідно скласти достатньо чітку програму аналізу, включаючи пе реробку макетів аналітичних таблиць, алгоритм розрахунку показників, потрібних для їх розрахунку і для порівняльної оцінки дже рел інформаційного і нормативного забезпечення.

По-друге, схема аналізу повинна бути добудована за принципом «від загального до конкретного». Спочатку дається опис найбільш загальних, ключових характеристик об'єкта аналізу і лише потім починають аналіз окремих випадків.

По-третє, будь-які відхилення від нормативних або планових показників, навіть якщо вони мають позитивний характер, повинні ретельно аналізуватися.

По-четверте, завершеність і цільність будь-якого аналізу, що має економічну направленість, значною мірою визначається обґрунтованістю сукупності критеріїв, що використовуються. Як правило, ця сукупність включає якісні і кількісні оцінки, однак її основу зазвичай складають обчислювані показники, що мають зрозумілу інтерпретацію і, за можливості, деякі орієнтири (межі, нормативи, тенденції).

По-п'яте, здійснюючи аналіз, не слід без потреби намагатися досягти надмірної точності оцінок. Як правило, найбільшу цінність представляє виявлення тенденцій і закономірностей.

Отже, в сучасних умовах застосовується декілька методів аналізу фінансового стану підприємства і кожний об'єкт господарювання обирає свою систему показників, враховуючи цілі, задачі та користувачів інформації, що аналізується, та будує свою програму аналізу фінансово-господарської діяльності.

9.2. Ліквідність підприємства

Ліквідність підприємства — це його здатність швидко продати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов'язань. Вона характеризується співвідношенням величини його високоліквідних активів (грошові кошти, ринкові цінні папери, дебіторська заборгованість) і короткострокової заборгованості.

Результат розраховується як коефіцієнт ліквідності за інформацією з відповідної фінансової звітності.

Для визначення спроможності підприємства погасити свої зобов'язання необхідно:

проаналізувати процес надходження коштів від господарської діяльності і формування залишку коштів після погашення зобов'язань перед бюджетом та позабюджетними фондами, а також виплати дивідендів;

проаналізувати структуру кредиторської заборгованості підприємства; визначити, є вона "стійкою" чи простроченою, тобто такою, термін погашення якої минув.

Про незадовільний стан ліквідності підприємства свідчитиме той факт, що потреба підприємства в коштах перевищує їх реальні надходження.

Фактичне значення коефіцієнта абсолютної ліквідності вважається нормальним у межах 0,2—0,35.

  9.3. Платоспроможність підприємства

Аналіз платоспроможності здійснюється шляхом порівняння наявності і надходження коштів із платежами першої необхідності. Найбільш чітко платоспроможність виявляється при аналізі її за відносно короткий строк (тиждень, півмісяця). Платоспроможність виражається коефіцієнтом платоспроможності, тобто співвідношенням наявних грошових коштів із сумою термінових платежів на визначену дату або на очікуваний період.

Якщо коефіцієнт платоспроможності дорівнює або перевищує одиницю, це означає, що господарюючий суб'єкт платоспроможний. Якщо він менше одиниці, то в процесі аналізу слід встановити причини нестачі платіжних коштів (зниження зростання обсягу виручки, доходів, прибутків, невірне використання оборотних коштів, наприклад великі запаси сировини, товарів, готової продукції).

9.4. Фінансова стійкість підприємства

Фінансово стійким вважається таке підприємство, яке за рахунок власних коштів спроможне забезпечити запаси й витрати, не допустити невиправданої кредиторської заборгованості, своєчасно розрахуватись за своїми зобов'язаннями.

Оцінювання фінансової стійкості підприємства має на меті об'єктивний аналіз величини та структури активів і пасивів підприємства і визначення на цій основі міри його фінансової стабільності
й незалежності, а також відповідності фінансово-господарської
Діяльності підприємства цілям його статутної діяльності.

Можна визначити такі типи фінансової стійкості підприємства:

 1.  абсолютна фінансова стійкість (трапляється дуже рідко) — коли власні кошти забезпечують запаси й витрати;
 2.  нормальний стійкий фінансовий стан — коли запаси й витрати забезпечуються сумою власних оборотних коштів та довгостроковими позиковими джерелами;
 3.  нестійкий фінансовий стан — коли запаси й витрати забезпечуються за рахунок власних оборотних коштів, довгострокових позикових джерел та короткострокових кредитів і позик, тобто за рахунок усіх основних джерел формування запасів і витрат;
 4.  кризовий фінансовий стан — коли запаси й витрати не забезпечуються джерелами їх формування, і підприємство наближається до межі банкрутства.

Головним у фінансовій діяльності є правильна організація і використання оборотних коштів. Тому в процесі аналізу фінансового стану питанням раціонального використання оборотних коштів приділяється переважна увага.

Оцінювання фінансової стійкості підприємства доцільно здійснювати поетапно, на підставі комплексу таких показників.

Коефіцієнт фінансової стійкості (К ф.с.) — показує частку власних джерел та залучених на тривалий строк коштів у загальних витратах підприємства, які можна використати у своїй поточній діяльності без втрат для кредиторів:

К ф.с. = Джерела власних коштів + Довгострокові позикові кошти -                          - Використання позикових коштів / Валюта балансу

(9.1)

Теоретичне значення К ф.с це менше 0,6.

Коефіцієнт фінансової автономії (К ф.а.) — показує частку власних коштів у загальній сумі заборгованості підприємства:

К ф.а. = Власні кошти / Залучені кошти

(9.2)

Теоретичне значення К ф.а. не менше 0,2.

Коефіцієнт фінансової залежності (К ф.з.) — показує частку залучених коштів із розрахунку на 1 гривню власних коштів позичальника:

К ф.з. = ЗК / ВК,

 (9.3)

де ЗК — залучені кошти (довгострокові та поточні зобов'язання); ВК - власний капітал.

Оптимальне теоретичне значення показника не більше ніж 1,0.

Коефіцієнт оборотності балансу (Коб):

Коб = Виручка від реалізації за рік / Середня валюта балансу

(9.4)

Середня валюта балансу визначається як середнє арифметичне цього показника на початок і кінець року.

Коефіцієнт маневреності власних коштів (Км) — характеризує ступінь мобільності використання власних коштів:

Км = (ВК – АН) / ВК,

(9.5)

де ВК — власний капітал підприємства;

АН — необоротні активи.

Оптимальне теоретичне значення показника Км не менше ніж 0,5.

Показники надійності підприємства

Коефіцієнт забезпечення кредиту (Кз) характеризує наявність, обсяг та якість забезпечення повернення кредиту. Кз = 2 у випадках, коли забезпеченням кредиту є:

гарантії уряду України;

гарантії банків, зареєстрованих як юридичні особи у країнах, віднесених до категорії А;

грошові вклади і депозити позичальника, розміщені у банку, що надає позичку.

Кз = 0,5 у випадках, коли забезпеченням кредиту є гарантії (поручительство) чи страхування ризику.

У разі, якщо забезпеченням кредиту є застава майна, коефіцієнт забезпечення визначається так:

К3  = Вартість застави / Сума кредиту та відсотків

(9.6)

Вартість застави визначається на підставі договору застави, сума кредиту і процентів — виходячи з кредитного договору. Вартість майна та майнових прав позичальника, оформлених під заставу, визначається за реальною (ринковою) вартістю з урахуванням практичної складності реалізації майна у разі невиконання позичальником своїх зобов'язань.

Оборотність дебіторської заборгованості (Од.з.). Цей показник розраховується за даними річного звіту і його значення використовуються також на квартальні дати.

Од.з. = Виручка від реалізації за рік / Середня дебіторська заборгованість

(9.7)

Середня дебіторська заборгованість визначається як середнє арифметичне суми цієї заборгованості на початок і кінець року. Показник Од.з. оцінюється шляхом порівняння з попереднім періодом і може набувати таких значень:

Од.з = 2 у разі зменшення його розрахункового значення проти попереднього періоду;

Од.з. = 1 у разі, якщо його розрахункове значення знаходиться на рівні попереднього періоду;

Од.з = 0 у разі збільшення його розрахункового значення проти попереднього періоду.

Оборотність кредиторської заборгованості (Ок.з.). Цей показник розраховується і оцінюється аналогічно Од.з. :

Ок.з. = Виручка від реалізації за рік / Середня кредиторська заборгованість

(9.8)

Оборотність готової продукції (Ог.п.):

Ог.п. = .Виручка від реалізації за рік /

 Обсяг виробництва продукції за звітний період

(9.9)

Оцінювання показника здійснюється шляхом порівняння з попереднім періодом.

Ог.п.  може набувати таких значень:

Ог.п.  = 2 у разі зменшення його значення проти попереднього періоду;

Ог.п.  = 1 у разі, якщо його значення знаходиться на рівні попереднього періоду;

Ог.п.  = 0 у разі збільшення його значення проти попереднього періоду.

Примітка: По підприємствах з сезонним циклом виробництва оцінка Ог.п.  здійснюється за даними річного звіту і це значення враховується при оцінюванні фінансового стану позичальника на квартальні дати.

Визначення класу позичальника. Залежно від стану платоспроможності, фінансової стійкості, солідності та можливості виконувати свої зобов'язання перед банком підприємство-пози-чальник повинне бути віднесене до одного з п'яти класів, які характеризують його надійність:

Клас А — підприємство з дуже стійким фінансовим станом;

Клас Б — підприємство зі стійким фінансовим станом;

Клас В — підприємство має ознаки фінансового напруження;

Клас Г — підприємство підвищеного ризику;

Клас Д — підприємство з незадовільним фінансовим станом.

Для визначення класу позичальника визначається інтегрований Показник його фінансового стану, який розраховується на підставі наведених вище коефіцієнтів, їх вагових значень та вагових коефіцієнтів аналітичних груп (табл. 9.2).

Порядок визначення інтегрованого показника

1. Попередньо здійснюється оцінювання розрахованих фактичних значень Кз.л.,Кл, Ка.л., Кф.с., Кф.н., Кав, Кз. Оцінювання здійснюється згідно з таблицею 9.3. Залежно від того, в яких параметрах знаходиться фактичне значення коефіцієнта, останній набуває одне зі значень (2,1 чи 0).

 1.  Всі розраховані фактичні значення коефіцієнтів заносяться до табл. 9.4 (гр. 5). В колонку 6 вноситься оцінка кожного коефіцієнта Кз.л.,Кл, Ка.л., Кф.с., Кф.н., Кав, Кз визначена на основі табл. 9.3. Оскільки додаткова оцінка першої та четвертої групи показників (за винятком К3) не передбачена, то в гр. 6 табл. 9.4 показуються їхні розраховані фактичні значення (гр. 5 * гр. б).
 2.  Одержану оцінку помножити на вагове значення коефіцієнта (гр. 6 * гр.4).

Таблиця 9.2. Рейтингова шкала для визначення класу позичальника

Значення інтегрованого показника

Клас

Понад 200

А

Від 160 до 200

Б

Від 135 до 160

В

Від 110 до 135

Г

Менше 110

Д

Таблиця 9.3. Рейтингова шкала для оцінювання фінансового стану позичальника

Коефіцієнт

Оцінка

2

1

0

Коефіцієнт загальної ліквідності Кз.л

2 і більше

від 1 до 2

менше 1

Коефіцієнт ліквідності Кл

0,3 і більше

менше 0,3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності Ка.л

0,2 і більше

менше 0,2

Коефіцієнт фінансової стійкості Кф.с.

0,6 і більше

менше 0,6

Коефіцієнт фінансової незалежності Кф.н.

0,2 і більше

менше 0,2

Коефіцієнт фінансової автономності Кав.

менше 1,0

1,0 і більше

Коефіцієнт оборотності балансу Коб.

0,7 і більше

менше 0,7

Коефіцієнт маневреності Км.

0,5 і більше

менше 0,5

Коефіцієнт забезпеченості Кз.

2 і більше

від 1,4 до 2

менше 1,4

 1.  Суму значень показників за кожною групою помножити на вагомий коефіцієнт відповідної групи.
 2.  Знайти суму значень усіх груп (5).
 3.  Виходячи із суми значень усіх показників визначається клас позичальника на основі рейтингової шкали (табл. 9.2). Залежно від того, в яких параметрах знаходиться значення S, позичальника відносять до певного класу (А, Б, В, Г, Д).

При здійсненні оцінювання фінансового стану позичальника — фізичної особи мають враховуватися:

Таблиця 9.4. Розрахунок інтегрованого показника фінансового стану позичальника

з.

п.

Назва показника

Теоретичне значення показника

Вагоме значення показника

Розрахункове значення показника

Значення показника з урахуванням вагомості (гр. 5 * гр. 4)

1

2

3

4

б

6

І група — попередня оцінка позичальника. Ваговий коефіцієнт — 2

1

Період функціонування підприємства (ФП)

0,5—5

0,5

2

Наявність бізнес-плану (БП)

0—1

1,0

3

Прибуткова діяльність (ПД)

0—3

2

4

Погашення позичок (ПП)

0—1

6

5

Сплата відсотків (СВ)

0—1

6

Разом по групі І

II група — показники платоспроможності. Ваговий коефіцієнт — 5

1

Коефіцієнт загальної

Ліквідності Кз.л.

не менше 2,0

8

2

Коефіцієнт ліквідності Кл.

не менше 0,3

7

3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності Ка.л.

не менше 0,2

6

Разом по групі II

III група — показники фінансової стійкості. Ваговий коефіцієнт — 4

1

Коефіцієнт фінансової стійкості Кф.с.

не менше 0,6

6

2

Коефіцієнт фінансової незалежності Кф.н.

не менше 0,2

5

3

Коефіцієнт фінансової автономності Кав

не більше 1,0

4

4

Коефіцієнт оборотності балансу Коб

не менше 0,7

4

5

Коефіцієнт маневреності Км

не менше 0,5

4

Разом по групі III

IV група — показники "надійності" підприємства. Ваговий коефіцієнт — 2

1

Коефіцієнт забезпечення

кредиту К3

не менше

1,6

8

2

Оборотність дебіторської заборгованості Од.з.

0—2

2

3

Оборотність кредиторської заборгованості Ок.з.

0—2

2

4

Оборотність готової продукції Ог.п.

0—2

2

Разом по групі IV

ВСЬОГО


загальний матеріальний стан клієнта (доходи і витрати, майно, право власності на яке засвідчується згідно з чинним законодавством України; відповідні підтверджувальні документи);

соціальна стабільність клієнта, тобто наявність постійної роботи, сімейний стан; вік клієнта; інтенсивність користування банківськими кредитами (гарантіями тощо) у минулому та своєчасність погашення їх і відсотків (комісій тощо) за ними, а також користування іншими банківськими послугами тощо;

ділова репутація;

інша інформація.

Класифікація позичальників за результатами оцінювання їх фінансового стану здійснюється з урахуванням рівня забезпечення за кредитними операціями (табл. 9.4).

9.5. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства

Для комплексного аналізу фінансового стану підприємства необхідно оцінити тенденції найбільш загальних показників, які з різних сторін характеризують фінансовий стан підприємства.

До показників задовільного фінансового стану підприємства можна віднести:

стійку платоспроможність;

ефективне використання капіталу;

своєчасну організацію розрахунків;

наявність стабільних фінансових ресурсів.

Показники незадовільного фінансового стану підприємства:

неефективне розміщення коштів;

брак власних оборотних коштів;

наявність стійкої заборгованості за платежами;

негативні тенденції у виробництві.

До найзагальніших показників комплексної оцінки фінансового стану належать показники дохідності й рентабельності.

Велике значення мають аналіз структури доходів підприємства та оцінювання взаємозв'язку прибутку з показниками рентабельності. Важливо проаналізувати зв'язок прибутку підприємства з формуючими прибуток факторами.

Дохідність підприємства характеризується абсолютними і відносними показниками. Абсолютний показник дохідності — це сума прибутку або доходів. Відносний показник — рівень рентабельності (Р).

Р = П / С * 100% ,

(9.10)

де П — прибуток від реалізації продукції (грн.); С  - собівартість продукції (грн.).

Аналіз дохідності підприємства проводиться в порівнянні з планом та попереднім періодом. За умов інфляції важливо забезпечити об'єктивність показників та запобігти їх викривленню через постійне підвищення цін, тому показники торішні приводяться у відповідність із показниками звітного року за допомогою індексації цін.

Для оцінювання рентабельності підприємства бажано використовувати систему взаємопов'язаних показників рентабельності. З цією метою необхідно використовувати дві основні групи показників рентабельності.

 1.  Показники, розраховані на підставі поточних витрат (вартості продажу).

Розраховуються на базі даних бухгалтерського обліку прибутків та збитків і становлять систему таких показників:

1) коефіцієнт граничного рівня валового прибутку (К1)

К 1 = ВП / ЧОП = 1 – (Впр / ЧОП) ,

(9.11)

де ВП — сума валового прибутку;

Впр — вартість продажу (реалізації продукції); ЧОП — чистий обсяг продажу (реалізації);

2) коефіцієнт граничного рівня прибутку від основної операційної діяльності 2)

К2 = По.д. / ЧОП,

(9.12)

де По.д. — сума прибутку, отриманого від основної діяльності;

3) коефіцієнт граничного рівня прибутку від усієї діяльності
підприємства — операційної, фінансової, інвестиційної
3)

К3 = П / ЧОП

(9.13)

де П — сума прибутку до виплат за довгостроковими зобов'язаннями і податкових виплат;

4) коефіцієнт граничного рівня чистого прибутку (К4)

К4 = ЧП / ЧОП

(9.14)

де ЧП — сума чистого прибутку після виплати відсоткових сум за довгостроковими зобов'язаннями та сплати податків;

5) критичний коефіцієнт рентабельності 5)

К5 = (ЧОП - ЗВ) / ЧОП

 (9.15)

де ЗВ — сума змінних витрат у складі вартості продажу.

2. Показники, розраховані у зв'язку з використанням виробничого капіталу (виробничих активів).

Розраховуються як відношення прибутку і коштів, вкладених у підприємство засновниками, акціонерами та інвесторами:

6) коефіцієнт віддачі на всю суму виробничих активів 6)

К6  = ЧП / ВА

(9.16)

де ВА — середньорічна величина всіх виробничих активів підприємства.

Він характеризує величину дохідності всього потенціалу, яким володіє підприємство. Цей показник для детальнішої оцінки може обчислюватись у різних модифікаціях: в чисельнику формули можуть використовуватись різні показники прибутку — валового, операційного, до вирахування податків і т. д.;

7) коефіцієнт віддачі від інвестиційного капіталу 7)

К7 = П / СА

(9.17)

де СА — середньорічна сума всіх активів підприємства за мінусом короткострокових зобов'язань.

Він характеризує ефективність віддачі тільки частини всього капіталу — довгострокових інвестицій і капіталізованого прибутку підприємства;

8) коефіцієнт віддачі на акціонерний капітал (К8)

К8 =  ЧП / СК

(9.18)

де СК — середньорічна сума власного капіталу, представлена акціонерним капіталом.

Контрольні запитання і завдання

 1.  Розкрийте сутність, необхідність і значення оцінювання фінансового стану підприємства.
 2.  Які інформаційні джерела забезпечують можливість оцінювання фінансового стану підприємства?
 3.  Розкрийте класифікацію та порядок розрахунку основних показників оцінки фінансового стану підприємства за такими групами:

показники оцінки майнового стану підприємства;

показники прибутковості;

показники ліквідності та платоспроможності;

показники фінансової стійкості та стабільності підприємства;

показники рентабельності підприємства;

показники ділової активності;

показники акціонерного капіталу.

4. Розкрийте порядок проведення комплексного оцінювання
фінансового стану підприємства.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23454. Георгий Константинович Жуков Воспоминания и размышления 10.56 MB
  Скоро мы узнали что в Питере 9 января 1905 года царские войска и полиция расстреляли мирную демонстрацию рабочих которая шла к царю с петицией просить лучших условий жизни. После Нижегородской ярмарки в том же году пришлось поехать на другую ярмарку в Урюпино в Область Войска Донского. Я всегда восхищался этим романтическим родом войск. От раненых мы многое узнали и в первую очередь то что наши войска очень плохо вооружены.
23455. Третий Рим 14.12 MB
  Ведь ему известно что русские были сторонниками христианской Византии и противниками мусульманской Турции. Следуя тезису о богоустановленном единстве всего христианского мира Филофей доказывал что первым мировым центром был Рим старый за ним Рим новый –Константинополь а в последнее время на их месте стал третий Рим –Москва. Не надо думать что это какаято гипербола или метафора. Филофей ясно подчеркивает что речь идет об объединении всех христианских царств под властью великого князя Василия.
23456. ПРАВДА ВИКТОРА СУВОРОВА 3.84 MB
  Он гласит: СССР всегда последовательно боролся за мир. Смена статуса сталинского СССР с жертвы и освободителя на статус палача и агрессора тяжело дается даже людям не испытывающим симпатий к сталинизму. Даже если они специалисты по истории СССР. И тем более если они советские специалисты по военной истории СССР.
23457. Красные партизаны Украины 1941-1944 3.2 MB
  На обложке: Целлюлознобумажная фабрика сожжённая партизанами соединения им. Коротченко в верхнем ряду второй слева с партизанами Тернопольского соединения им. Соединения партизан которые посылали в эти регионы чтобы они с помощью агитации получали поддержку выслеживались и уничтожались 11. ИЗ ОПЕРАТИВНОГО ОТЧЁТА КОМАНДИРА СУМСКОГО ПАРТИЗАНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ С.
23458. Муса Джалиль 60 KB
  2002 Залилов Джалиль Муса Мустафович 15. Мир и мировая литература знает много поэтов обессмертивших свои имена неувядаемой славой но таких как поэтгерой Муса Джалиль увековечивших свое имя и бессмертными творениями и смертью которая сама является подвигом не так уж много. Вот они: великий Байрон славный поэт Венгрии Петефи герой Юлиус Фучик и наконец Муса Джалиль .
23459. ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК: ИЗУЧИТЬ ЛЕГКО! 866.5 KB
  Несколько слов о терминологии. В настоящей книге используется немало словтерминов лингвистического характера как падежные формы залог категория притяжательности которые многим напомнят уроки русского языка в школе. От терминов к сожалению не убежать если хочешь быть однозначным в своих пояснениях. И вместо того чтобы сказать: моя книга – минем китабым если дословно: минем китап – но это стилистическая ошибка можно сказать китап минеке или просто добавить –мын м ым в конце в виде суффикса т.
23460. ТАТАРСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ НОВЫХ СЛОВ И НОВЫХ 1.21 MB
  средства банка аграрчы аграр мґсьґлґлґр белгече аграрник агрегатчы агрегатлар ыючы кйлґче ремонтлаучы эшче агрегатчик агреман бер ил хїкємґтенеј икенче дипломатия вґкилен кабул итґргґ ризалык белдерєе агреман агрикультура агрикультура агнийога йоганыј индус фґлсґфи системасыныј бер тїре агнийога агробизнес авыл хуќалыгы сґнґгате агробизнес агробиоценоз кеше хезмґтлеге нигезендґ барлыкка килгґн семлеклґр ґнлеклґр ыелмасы агробиоценоз агролицей агролицей агрология авыл хуќалыгы эшлґренґ бґйле рґвештґ туфрак єзгґрешлґрен...
23461. Грамматика татарского языка 255 KB
  Так в татарском языке имеются индийские китайские финноугорские заимствования относящиеся к эпохе общетюркского состояния. После Октябрьской революции заимствования стали проникать в татарский язык через письменный язык и поэтому пишутся и произносятся как и в русском языке: армия балет герой завод кинотеатр колхоз консерватор начальник председатель революция резерв секретарь совет совхоз авторучка ваучер чек акция рейтинг и т. Через русский язык заимствуются и слова из западноевропейских языков в тех же значениях и...
23462. Просто и легко о татарском языке. Что такое грамматика 362.5 KB
  Просто и легко о татарском языке Что такое грамматика Грамматика – это правила. Если у человека плохо с грамматикой то он путает род имен существительных и выстраивает слова не связывая их по принятым в языке законам: моя твоя не понимай – яркий пример того что человек не владеет русской грамматикой. Но он говорит на этом языке а ты не можешь. Итак: Самое главное в татарском языке Итак в чем же особенности грамматики татарского языка Чем он отличается от русского в своих правилах.