17957

ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Лекция

Деньги и денежные системы

Тема 10 ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ Зміст завдання та методи фінансового планування. Зміст і структура фінансового плану підприємства. Зміст оперативного фінансового плану надходження коштів і здійснення платежів. Касовий план. 10.1. Зміс

Украинкский

2013-07-06

251.5 KB

8 чел.

Тема 10

ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ

НА ПІДПРИЄМСТВАХ

 1.  Зміст, завдання та методи фінансового планування.
 2.  Зміст і структура фінансового плану підприємства.
 3.  Зміст оперативного фінансового плану надходження коштів і здійснення платежів. Касовий план.

10.1. Зміст, завдання та методи фінансового планування

Можливість і необхідність планування як певного виду діяльності управлінського персоналу зумовлені загальними умовами господарювання. За допомогою планування зводиться до мінімуму невизначеність ринкового середовища та його негативні наслідки для суб'єкта господарювання.

У сучасних умовах роль фінансового планування принципово змінилася на відміну від часів централізовано керованої економіки. Зараз підприємства самі зацікавлені в тому, щоб реально оцінювати свій фінансовий стан сьогодні та на найближчу перспективу, по-перше, щоб досягти успіху в своїй господарській діяльності; по-друге, щоб своєчасно виконати свої зобов'язання перед бюджетом, соціальними фондами, банками та іншими кредиторами, тим самим захистивши себе від штрафних санкцій.

Для цього необхідно заздалегідь розрахувати доходи і витрати,
врахувати наслідки інфляції, зміни ринкової кон'юнктури, порушення договірних зобов'язань партнерами.

Фінансове планування це процес визначення обсягу фінансових ресурсів за джерелами формування і напрямками їх цільового використання згідно з виробничими та маркетинговими показниками підприємства у плановому періоді.

Метою фінансового планування є забезпечення господарської діяльності необхідними джерелами фінансування.

Основними завданнями фінансового планування на підприємстві є:

забезпечення виробничої та інвестиційної діяльності необхідними фінансовими ресурсами;

установлення раціональних фінансових відносин з суб'єктами господарювання, банками, страховими компаніями тощо;

визначення шляхів ефективного вкладення капіталу, оцінювання раціональності його використання;

виявлення та мобілізація резервів збільшення прибутку за рахунок раціонального використання матеріальних, трудових та грошових ресурсів;

здійснення контролю за утворенням та використанням платіжних засобів.

Фінансове планування дає змогу розв'язати такі конкретні питання:

які грошові кошти може мати підприємство у своєму розпорядженні;

які джерела їх надходження;

чи достатньо засобів для виконання запланованих завдань;

яка частина коштів має бути перерахована в бюджет, позабюджетні фонди, банкам та іншим кредиторам;

як повинен здійснюватись розподіл прибутку на підприємстві;

як забезпечується реальна збалансованість планових витрат і доходів підприємства на принципах самоокупності та самофінансування.

Фінансове планування пов'язане з плануванням виробничої діяльності підприємства. Показники всіх планових фінансових інструментів базуються на планах з обсягу виробництва, асортименту товарів і послуг, собівартості продукції. Вони повинні створювати необхідні фінансові умови для успішного виконання цих планів.

Принципи фінансового планування визначають характер і зміст цього виду управлінської діяльності.

 1.  Принцип фінансового співвідношення строків (золоте банківське правило) — отримання і використання коштів має здійснюватись у встановлені строки, тобто капітальні вкладення з тривалими строками окупності необхідно фінансувати за рахунок довгострокових залучених коштів.
 2.  Принцип платоспроможності — планування грошових коштів має постійно забезпечувати платоспроможність підприємства. У цьому випадку у підприємства має бути достатньо ліквідних коштів для забезпечення погашення короткострокових зобов'язань.
 3.  Принцип рентабельності капіталовкладень — для капіталовкладень необхідно вибрати найдешевші способи фінансування (фінансовий лізинг, інвестиційний селенг та ін.)
 4.  Принцип збалансованості ризиків — особливо ризикові довгострокові інвестиції доцільно фінансувати за рахунок власних коштів.
 5.  Принцип пристосування до потреб ринку — для підприємства важливо враховувати кон'юнктуру ринку та свою залежність від надання кредитів.
 6.  Принцип максимальної рентабельності — доцільно вибирати ті капіталовкладення, які забезпечують максимальну рентабельність.

Методи фінансового планування — це конкретні способи планових розрахунків. Планування фінансових показників здійснюється за допомогою кількох методів. До них належать:

 1.  балансовий;
 2.  нормативний;
 3.  розрахунково-аналітичний;
 4.  оптимізація планових розрахунків;
 5.  економіко-математичне моделювання.

Балансовий метод — полягає в тому, що балансуються не тільки підсумкові показники доходів і витрат, а для кожної статті витрат зазначаються конкретні джерела покриття. Застосовується при прогнозі надходжень і виплат їх грошових фондів, квартального плану доходів та витрат, платіжного календаря та ін.

Нормативний — полягає в тому, що на основі встановлених норм та техніко-економічних нормативів (ставки податків, ставки тарифів, зборів та внесків, норми амортизаційних відрахувань, норми оборотних коштів) розраховується потреба господарського суб'єкта у фінансових ресурсах та визначаються джерела цих ресурсів.

Розрахунково-аналітичний — планові показники розраховуються на основі аналізу фактичних фінансових показників, які беруться за базу, та індексів їх зміни у плановому періоді.

Оптимізація планових розрахунків — полягає у складанні кількох варіантів планових розрахунків. З метою отримання найоптимальнішого варіанта планових рішень проводять їх оптимізацію. Для цього можуть використовуватись різні критерії вибору:

максимум прибутку на грошову одиницю вкладеного капіталу;

мінімум фінансових витрат;

мінімум поточних витрат;

мінімум вкладень капіталу за максимально ефективного результату;

максимум абсолютної суми одержаного прибутку.

Економіко-математичне моделювання — дає змогу знайти кількісне вираження взаємозв'язків між фінансовими показниками та факторами, які їх визначають. Економіко-математична модель — це точний математичний опис факторів, які характеризують структуру та закономірності зміни даного економічного явища і здійснюються за допомогою математичних прийомів.

10.2. Зміст і структура фінансового плану підприємства

Фінансовий план це найважливіший елемент бізнес-плану, який складається як для обґрунтування конкретних інвестиційних проектів, так і для управління поточною та стратегічною фінансовою діяльністю.

Цей розділ бізнес-плану включає такі складові:

прогноз обсягів реалізації;

баланс грошових надходжень та витрат;

Таблиця 10.1. Баланс доходів і витрат грошових коштів на 200_ р.

Статті доходів і витрат

Рядок

Сума, тис. грн

І. Надходження

А. Від основної діяльності

1. Доходи від реалізації продукції, робіт, послуг

1

2. Інші операційні доходи

2

Підсумок по розділу А

3

Б. Від фінансових ор кращій

1. Доходи від участі в капіталі

4

2. Дивіденди і проценти одержані

5

3. Доходи від інших фінансових операцій

6

Підсумок по розділу Б

7

В. Від іншої звичайної діяльності

1. Доходи від реалізації фінансових інвестицій

8

2. Доходи від реалізації необоротних активів

9

3. Доходи від реалізації майнових комплексів

10

4. Інші доходи від звичайної діяльності

11

Підсумок по розділу В

12

Г. Від надзвичайних подій

1. Відшкодування збитків від надзвичайних подій

13

2. Інші надзвичайні доходи

14

Підсумок по розділу Г

15

Всього надходжень

16

II. Витрати

А. За основною діяльністю

1. Витрати на реалізовану готову продукцію, роботи

17

2. Адміністративні витрати

18

3. Витрати на збут

19

4. Інші операційні витрати

20

Підсумок по розділу А

21

Б. За фінансовими операціями

1. Витрати від участі в капіталі

22

2. Проценти за користування кредитами

23

3. Інші фінансові витрати

24

Підсумок по розділу Б

25

Статті доходів і витрат

Рядок

Сума, тис. грн.

В. За іншою звичайною діяльністю

1. Витрати за реалізованими фінансовими інвестиціями

26

2.Витрати за реалізованими необоротними активами

27

3.Витрати за реалізованими майновими комплексами

28

Підсумок по розділу В

29

Г. За надзвичайними подіями

1. Витрати від стихійного лиха

30

2.Витрати від техногенних аварій

31

3. Інші надзвичайні витрати

32

Підсумок по розділу Г

33

Всього витрат

34

Фінансовий результат (ряд. 16 - ряд. 37)

35

III. Податок на прибуток

36

Результат від основної діяльності (ряд. 3 - ряд. 21)

37

Результат від фінансових операцій (ряд. 7 - ряд. 25)

38

Результат від іншої звичайної діяльності (ряд. 12 - ряд. 29)

39

Результат від надзвичайних подій (ряд. 15 - ряд. 33)

40

таблицю доходів та витрат;

прогнозований баланс активів і пасивів підприємства;

розрахунок точки беззбитковості.

Найпоширенішою формою фінансового плану є баланс доходів та витрат (табл. 10.1). Його метою є взаємоузгодження доходів та витрат. За перевищення доходів над витратами сума перевищення може направлятися .в резервний фонд. Якщо витрати перевищують доходи, визначається сума фінансових ресурсів, якої бракує. Додаткові фінансові ресурси можна одержати за рахунок кредитів, позик, випуску цінних паперів тощо.

Складання фінансового плану може відбуватися в три етапи.

 1.  Аналіз очікуваного виконання фінансового плану поточного року.
 2.  Розгляд та вивчення виробничих, маркетингових показників на основі яких розраховуватимуться планові фінансові показники.
 3.  Розробка проекту фінансового плану.

У процесі складання балансу доходів та витрат необхідно перевірити взаємоузгодженість запланованих сум витрат та відрахувань із джерелами покриття їх відповідними доходами та надходженнями коштів, передбачених у першому розділі балансу доходів і витрат. Витрати на реалізацію продукції, передбачені в другому розділі балансу доходів та витрат, повинні покриватися з виручкою від реалізації продукції та послуг (за вирахуванням ПДВ та акцизного збору). Якщо виручка від реалізації продукції та послуг (за вирахуванням ПДВ і акцизного збору) виявляється меншою за витрати на реалізовану продукцію, то прибутку у першому розділі не буде. У другому розділі з'являються збитки в сумі перевищення витрат над виручкою.

У процесі фінансового планування здійснюється конкретне погодження кожного виду витрат та відрахувань із джерелом фінансування. З метою перевірки правильності складання балансу доходів та витрат складається перевірна таблиця (шахматка) до фінансового плану. У ній по горизонталі показують напрямки використання коштів, а по вертикалі — джерела. Таблицю складають, заповнюючи спочатку підсумкові показники доходів та витрат. Потім для кожної статті витрат указують відповідні джерела фінансування. Така таблиця дає змогу збалансувати доходи та витрати в розрізі окремих статей, виявити цільовий характер використання доходів та надходжень, визначити способи одержання коштів.

Виконання фінансового плану здійснюється у процесі фінансово-господарської діяльності, забезпечуючи стабільну платоспроможність підприємства через оперативне фінансове планування. З цією метою складають баланс грошових надходжень. Він показує, коли в підприємства виникають тимчасово вільні кошти, а коли воно має додаткову потребу в них. Це дає фінансовому менеджеру можливість тимчасово вільні фінансові кошти вкласти на депозитні рахунки комерційних банків або інвестувати в цінні папери, а в період, коли виникає додаткова потреба, — забезпечити залучення коштів.

10.3. Зміст оперативного фінансового плану надходження коштів і здійснення платежів

Для контролю за надходженням фактичної виручки на розрахунковий рахунок та за витрачанням готівкових фінансових ресурсів підприємству необхідне оперативне планування, яке доповнює поточне. Це пов'язано з тим, що фінансування запланованої підприємницької діяльності повинне здійснюватися за рахунок власних та залучених коштів, що потребує повсякденного ефективного контролю за їх формуванням.

Оперативне фінансове планування полягає у складанні та виконанні платіжного календаря, касового плану та розрахунку потреби в короткостроковому кредиті.

Платіжний календар складають на квартал із розбивкою за місяцями або на місяць із розбивкою за декадами. У платіжному календарі відображається весь грошовий оборот підприємства, основна частина якого проходить через розрахунковий, валютний, позиковий та інші рахунки підприємства в банку. У платіжному календарі відбито суму грошових коштів відповідно до їх надходження та використання (табл. 10.2).

Платіжний календар дає можливість фінансовим службам підприємства забезпечити оперативне фінансування, виконання розрахункових та платіжних зобов'язань, фіксувати поточні зміни платоспроможності підприємства, спостерігати за станом оборотних коштів. Він також вказує на необхідність використання позикових та залучених коштів у плановому періоді.

Платіжний календар складається на основі реальної інформаційної бази про грошові потоки підприємства.

Інформаційною базою платіжного календаря є плани підприємства, наприклад план реалізації продукції, кошторису витрат на виробництво, плану капітальних вкладень та ін.; виписки за рахунками підприємства; за нормативно встановленими термінами платежів фінансових зобов'язань; договори; графік виплати заробітної плати; внутрішні накази.

Крім того, підприємство складає касовий план, тобто план обороту наявних коштів, у якому відображаються їх надходження і витрачання. Упорядкування і виконання касового плану забезпечують суворий контроль за спрямуванням наявних коштів, своєчасне їх одержання й ефективне використання.

Таблиця 10.2. Платіжний календар за _ 200_ р.

з. п.

Статті

План

Факт

Відхилення

Надходження

1

Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг від основної діяльності

2

Виручка від реалізації основних фондів, нематеріальних активів, непотрібних і зайвих залишків сировини і матеріалів

3

Штрафи, пеня та інші надходження від застосування економічних санкцій

4

Надходження від реалізації цінних паперів і валюти

5

Дивіденди, відсотки, прибутки від цінних паперів та депозитів

6

Надходження від погашення дебіторської заборгованості покупців

7

Кредити отримані

8

Аванси, отримані від покупців, замовників

9

Надходження орендної плати

10

Отримана безповоротна фінансова допомога

11

Цільові надходження

12

Кошти, що надходять для формування статутного фонду

13

Інші надходження

Всього надходжень

Видатки

1

Платежі, пов'язані із задоволенням негайних потреб

2

Заробітна плата і прирівняні до неї платежі

3

Платежі в бюджет, усього

у тому числі:

акцизний збір податок на додану вартість податок на прибуток податок на землю

податок із власників транспортних засобів інші податки і збори

4

Внески в Пенсійний фонд

5

Внески на обов'язкове соціальне страхування і страхування на випадок безробіття

6

Інші відрахування в позабюджетні фонди

7

Оплата за товарно-матеріальні цінності

8

Оплата рахунків за отримані послуги підрядчиків за виконання капітальних робіт

9

Погашення кредиторської заборгованості

10

Погашення термінових позичок банку

11

Погашення прострочених позичок банку

12

Погашення довгострокових позичок банку

13

Сплата відсотків за кредит

14

Авансові платежі

15

Орендна плата

16

Платежі за векселями

17

Виплата дивідендів

18

Інші видатки

Всього видатків

Перевищення надходжень над видатками

Перевищення видатків над надходженнями

Залишок коштів на початок року

Залишок коштів на кінець року

Касовий план це план обігу готівки підприємства, необхідний для контролю за її надходженням і витрачанням. Він розробляється на квартал і у встановлений строк подається до комерційного банку, з яким підприємство уклало договір про розрахунково-касове обслуговування.

Касовий план складається за типовою формою і містить чотири розділи.

Перший розділ відображає надходження готівки (крім грошей, отриманих у банку) на підприємство в плановому кварталі за конкретними джерелами надходження (торгова виручка, виручка залізничного, повітряного транспорту, комунальні платежі, квартплата, виручка підприємств побутового обслуговування, інші надходження). Із загальної суми надходжень необхідно зазначити суми, які витрачаються на місці з виручки і здаються до каси банку.

У другому розділі показують види видатків підприємства готівкою (на заробітну плату, стипендії, постійні надбавки та інші види оплати праці, на виплату пенсій і допомог із соціального страхування, на господарські витрати та витрати на відрядження).

Третій розділ містить розрахунок виплат заробітної плати та інших видів оплати праці на плановий квартал із урахуванням всіх можливих утримань (податків, платежів за спецодяг, погашення позик тощо). Якщо заробітна плата працівників перераховується до банків платіжним дорученням, то ці види перерахувань також відображаються у третьому розділі. Всі види утримань і перерахувань, вартість натуральних видач і пільг, що обліковуються у фонді оплати праці, вираховуються із загального фонду оплати праці.

У четвертому розділі заповнюється календар видач заробітної плати працівникам і службовцям, де у встановлені строки (конкретні числа місяця) вказуються суми виплат підприємству готівкою. Ці суми відповідно до договору розрахунково-касового обслуговування банк видає підприємству за встановлену в договорі плату. Якщо фактично касова заявка в конкретні місяці перевищує суму, вказану в касовому плані, то банк, як правило, стягує підвищений відсоток за видачу готівки, що заздалегідь фіксується у договорі розрахунково-касового обслуговування.

Касовий план необхідний підприємству, щоб більш точно представити розмір зобов'язань перед працівниками підприємства із заробітної плати і розмір інших виплат. Банку, що обслуговує підприємство, також необхідний касовий план, щоб скласти зведений касовий план на обслуговування своїх клієнтів у встановлені строки.

Якщо підприємство має потребу в короткостроковому кредиті, то необхідні документи представляють в банк відповідно до його вимог, у результаті чого і укладається договір про кредитне обслуговування. Однак потрібно, щоб цьому передував обґрунтований розрахунок розміру кредиту, а також тієї суми, яку необхідно повернути банку. Ефективність заходу, що кредитується, чи очікувана виручка від реалізації продукції має забезпечити своєчасне повернення кредиту і виключити штрафні санкції.

Таблиця 10.3. Приблизна форма касового плану на І кв.

Найменування організації Поточний рахунок

Вид діяльності

І. НАДХОДЖЕННЯ

Джерела надходження готівки

Факт Ікв. попереднього року

План І кв. поточного року

1

2

3

1. Торгова виручка від продажу споживчих товарів по всіх каналах реалізації

2. Виручка пасажирського транспорту

3. Квартирна плата і комунальні платежі

4. Виручка видовищних організацій

5. Виручка підприємств, що надають інші послуги

6. Надходження від реалізації нерухомості

7. Надходження від реалізації державних та інших цінних паперів

8. Інші надходження

9. Всього з загальної суми надходжень

9.1. Витрачається на місці із виручки;

9.2. Здається до каси банку;

9.3. Здається до каси інших банків

II. ВИТРАТИ

Види витрат готівкою

Факт 1 кв. попереднього року

План витрат

1

2

3

1. На заробітну плату, виплати соціального характеру та ін.

2. На виплату пенсій і допомог із соціального страхування

3. На виплату за договорами страхування

4. На погашення і виплату доходу за цінними паперами

5. На купівлю державних та інших цінних паперів

в. На видачу позик співробітникам

7. На витрати на відрядження

8. На господарські витрати, в тому числі на представницькі витрати, паливно-мастильні матеріали

9. На закупівлю сільськогосподарських продуктів у населення

10. Всього

III. РОЗРАХУНОК ВИПЛАТ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, ВИПЛАТ
і СОЦІАЛЬНОГО
ХАРАКТЕРУ ТА ІН. 

Показник

Планове значення

1

2

1. Фонд заробітної плати

1.1. Оплата за відпрацьований час

1.2. Заохочувальні та інші виплати

2. Виплати соціального характеру

9. Надбавки до заробітної плати

4. Авторські винагороди

б. Стипендії

6. Всього

7. Всього утримань, в тому числі:

7.1. Податків

7.2. За товари, куплені в кредит

7.3. За харчування

7.4. Платежів за добровільними видами страхування

7.5. За квартплату і комунальні платежі

7.6. Інші утримання

8. Всього перерахувань, в тому числі перерахування: 8.1. У вклади

8.2. За акцептованими платіжними дорученнями

8.3. Для видач за кредитними картами

9. Підлягає видачі готівкою — всього, в тому числі:

9.1. Зі своїх касових надходжень;

9.2. Із готівки, що одержують у банку

IV. КАЛЕНДАР ВИДАЧІ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ РОБІТНИКАМ І СЛУЖБОВЦЯМ ЗА ВСТАНОВЛЕНИМИ СТРОКАМИ

(суми виплат готівкою)

Числа

1

2

3

4

26

27

28

29

ЗО

Січень

Лютий

Березень

Керівник організації

М.П.

Головний бухгалтер

Контрольні запитання і завдання

 1.  Розкрийте сутність та значення фінансового планування на підприємстві.
 2.  Назвіть та охарактеризуйте основні методи фінансового планування.
 3.  Розкрийте зміст:

перспективного фінансового планування;

поточного фінансового планування;

оперативного фінансового планування.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

62316. Сучасний урок української мови в допоміжній школі 18.3 KB
  Уроки української мови за своїм характером за їх змістом методикою проведення метою можуть бути різноманітними. У залежності від мети виділяється три основних типи уроку з української мови: аповідомлення учням нових знань бзакріплення вперевірки...