17977

ПОДАТКИ. ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Лекция

Финансы и кредитные отношения

ТЕМА 4. ПОДАТКИ. ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ Основні питання теми. Суть і функції податків. Класифікація податків. Податкова система України. Принципи й методи оподаткування. Податок на додану вартість. Акцизний збір. Оподаткування прибутку підприємств. П...

Украинкский

2013-07-06

149.5 KB

5 чел.

ТЕМА 4. ПОДАТКИ. ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Основні питання теми.

 1.  Суть і функції податків. Класифікація податків.

Податкова система України. Принципи й методи оподаткування.

Податок на додану вартість.

Акцизний збір.

Оподаткування прибутку підприємств.

Прибуткове оподаткування населення.

Податок на промисел.

Плата за ресурси.

Державне мито.

Місцеві податки і збори.

1. Суть і функції податків. Класифікація податків.

В сучасному суспільстві податки - основна форма доходів держави. Крім цієї фіскальної функції, податковий механізм використовується для економічного впливу держави на суспільне виробництво, його динаміку і структуру, на розвиток науково-технічного прогресу.

Податок - це обов'язковий і безповоротний платіж, який стягується державою з фізичних і юридичних осіб.

Податки виконують дві основні функції:

 1.  Фіскальна функція. Це основна функція, яка притаманна для всіх країн. За її допомогою створюються державні грошові фонди, тобто матеріальні умови для функціонування держави. Саме ця функція забезпечує реальну змогу перерозподілу частини вартості національного доходу на користь найменш забезпечених соціальних слоїв суспільства.

Регулююча функція. Ця функція означає, що податки чинять суттєвий вплив на відтворювальний процес, стимулюючи чи здержуючи його темпи, посилюючи чи послаблюючи накопичення капіталу, платіжоспроможний попит населення. Зміст цієї функції полягає у вирішенні наступних питань:

визначення об'єкта оподаткування;

визначення джерел сплати податків;

встановлення розміру ставок податків і методики їх розрахунку;

встановлення термінів сплати податків;

надання податкових пільг;

застосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства суб’єктами господарювання.

Класифікація податків.

1. В залежності від об'єкта оподаткування, взаємовідносин між платником податку і державою розділяють прямі й непрямі податки.

Прямі податки стягуються безпосередньо з доходу чи майна.

Непрямі податки встановлюються на товари чи послуги, сплачуються в ціні товару або входять до тарифу. Володар товару чи послуги , при їх реалізації отримує податкові суми, які перераховує в казну. Покупець товару або послуги є дійсним платником цього податку.

2. По їх використанню податки поділяються на загальні і спеціальні.

Загальні податки надходять до бюджету для фінансування різноманітних заходів.

Спеціальні податки мають строго визначене призначення.

3. В залежності від органу, який стягує податок і в розпорядження якого він надходить, податки поділяють на загальнодержавні і місцеві.

Податки і їх функції відображають взаємовідносини. які використовуються державою в податковій політиці за допомогою різноманітних інструментів(податкових ставок, засобів оподаткування, пільг і т.д.), які утворюють податковий механізм.

Податковий механізм - це сукупність організаційно-правових норм і методів управління оподаткуванням. Держава надає податковому механізму юридичну форму за допомогою податкового законодавства і регулює його, здійснюючи вплив на економічні процеси.

Організаційні і правові засади здіснення податкової політики і функціонування податкової системи в Україні визначені в Законах України "Про систему оподаткування" та "Про державну податкову службу в Україні". Ці законодавчі акти визначають систему податків в Україні, а також апарат держаної виконавчої влади, що здійснює податкову політику і організує стягнення податків.

Апаратом державної виконавчої влади, на який покладено здійснення податкової політики, організація стягнення податків, зборів та платежів, є державна податкова служба при Кабінеті Міністрів у складі Головної державної податкової адміністрації України і державних податкових адміністрацій в Автономній республіці Крим. областях, районах, містах і районах у містах.

2. Податкова система України. Принципи й методи оподаткування.

Податкова система - це сукупність загальнодержавних і місцевих податків, принципів, форм і методів їх встановлення, зміни, скасування, сплати, а також застосування заходів по забезпеченню їх сплати, здійснення податкового контролю, притягнення до відповідальності за порушення податкового законодавства.

Податкова система покликана:

 1.  забезпечити більш повну і своєчасну мобілізацію доходів бюджету, без здійснення якої не можливо впровадження соціально-економічної політики держави;

створювати умови для регулювання виробництвом і споживанням в цілому і по окремим сферам господарювання, враховуючи особливості формування і перерозподілу доходів різних груп населення.

Законом України "Про систему оподаткування" визначено такі важливі принципи її побудови:

стимулювання підприємницької виробничої діяльності та інвестиційної активності;

стимулювання науково-технічного прогресу, технологічного оновлення виробництв, виходу вітчизняного товаровиробника на світовий ринок високотехнологічної продукції;

обов'язковість;

рівнозначність і пропорційність;

рівність, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації;

соціальна справедливість;

стабільність;

економічна обґрунтованість;

рівномірність сплати;

компетентність;

єдиний підхід;

доступність.

Податкова система України складається з двох складових частин: підсистеми оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності (підприємств), рис. 4.2.1., а також підсистеми оподаткування фізичних осіб (громадян), рис. 4.2.2.


3. Податок на додану вартість.

Платниками ПДВ є суб'єкти господарської діяльності (юридичні особи) і громадяни (фізичні особи), які здійснюють підприємницьку діяльність на території України. При цьому податок стягується, якщо обсяг оподаткованих операцій платника з продажу товарів (робіт, послуг) за останні дванадцять календарних місяців перевищував 300000 гривень.

Об'єктами оподаткування є такі операції:

продаж товарів(робіт, послуг) на митній території України, у тім числі операції з оплати вартості послуг за договорами оперативної оренди (лізингу);

завезення (пересилання) товарів на митну територію України, виконання робіт (послуг), що здійснюється нерезидентами для використання або споживання на митній території України; завезення (пересилання) майна згідно з договорами оренди (лізингу), застави, іпотеки;

вивезення (пересилання) товарів за межі митної території України і виконання робіт, надання послуг для споживання за межами митної території України.

Отже, об'єктом оподаткування є операції, пов'язані з продажем товарів (робіт, послуг) усередині держави, їхнім імпортом чи експортом.

База оподаткування залежить від сфери та виду діяльності суб'єкта господарювання:

база оподаткування з продажу товарів (робіт, послуг) визначається, виходячи з договірної вартості цих товарів, розрахованої за вільними або регульованими цінами. У базу для розрахунку ПДВ включається акцизний збір.

у разі бартерних операцій база оподаткування визначається, виходячи з фактичної ціни вказаних операцій.

для товарів, які ввозяться на митну територію України, база оподаткування включає митну вартість, вартість митних процедур, ввізне мито, акцизний збір.

Сфера і види діяльності суб'єктів господарювання дуже різноманітні. Тому в процесі їхньої діяльності важливо враховувати, які операції звільнено від податку на додану вартість. Перелік цих операцій визначено чинним законодавством.

Для покупця - суб'єкта господарювання - важливим є визначення джерела сплати і наступного відшкодування ПДВ (вхідного ГТДВ), включеного в ціну.

Встановлено такі джерела відшкодування вхідного ПДВ:

 1.  Для придбаних товарів (робіт, послуг), вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва, вхідний ПДВ відшкодовується за рахунок сум ПДВ, які надходять від реалізації продукції (робіт, послуг) суб'єктом господарювання, а також із коштів державного бюджету.

Для суб'єктів господарювання, звільнених від оподаткування ПДВ, суми ПДВ, сплачені у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких включається до складу валових витрат виробництва.

Якщо суб'єкт господарювання - платник податку - купує товари (роботи, послуги), вартість яких не відноситься до складу валових витрат виробництва і не підлягає амортизації, вхідний ПДВ відшкодовується за рахунок відповідних джерел придбання товарів (робіт, послуг) і до складу податкового кредиту не включається.

Податковий кредит складається із сум ПДВ, сплачених платником цього податку у звітному періоді у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких відносять до складу валових витрат виробництва; основних фондів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації.

Згідно із Законом "Про податок на додану вартість" застосовуються дві ставки оподаткування: 20% і 0%.

Нульова ставка оподаткування ПДВ застосовується до таких операцій:

продаж товарів, що були вивезені за межі митної території України;

продаж робіт (послуг), призначених для використання і споживання за межами митної території України;

продаж товарів підприємствами роздрібної торгівлі, що розміщені на території України в зонах митного контролю;

надання транспортних послуг з перевезення пасажирів і вантажів за межами митного кордону України;

продаж вугілля та продуктів його збагачення, електроенергії, імпортованого газу. Таким чином, застосування нульової ставки оподаткування ПДВ до перелічених вище операцій дає змогу включати в суму податкового кредиту ПДВ на придбані товари (роботи. послуги), що використані для продажу товарів (робіт, послуг), які оподатковуються за нульовою ставкою.

Сума ПДВ, що підлягає сплаті в бюджет суб'єктом господарювання - платником податку, визначається як різниця між загальною сумою його податкових зобов'язань, що виникли у зв'язку з продажем товарів (робіт, послуг) протягом звітного періоду, і сумою податкового кредиту, що сформувався протягом того самого періоду.

Якщо сума податкового кредиту перевищує суму податкових зобов'язань платника ПДВ, різниця підлягає відшкодуванню платнику податку з державного бюджету.

Термін сплати ПДВ у бюджет. Для платників податку , у яких обсяг операцій, що оподатковується, за попередній календарний рік перевищує 7200 неоподатковуваних мінімумів, оподатковуваний (звітний) період дорівнює календарному місяцю (не пізніше 20 числа місяця, наступного звітному).

Інші платники ПДВ самі визначають податковий період. Він може дорівнювати календарному місяцю або кварталу.

4 Акцизний збір 

Акцизний збір - це непрямий податок, що встановлюється на високо рентабельні й монопольні товари та включається в їхню ціну.

Платниками податку в бюджет є суб'єкти підприємницької діяльності - виробники або імпортери підакцизних товарів.

Залежно від виду підприємницької діяльності визначено такі об'єкти оподаткування:

1. Обороти з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів. При цьому оборотом з реалізації є продаж, обмін на інші товари, безкоштовна передача.

2. Митна вартість імпортних товарів, придбаних за іноземну валюту, в порядку товарообмінних операцій, отриманих без оплати.

 1.  Обороти з реалізації конфіскованого чи заставленого майна.

Акцизний збір обчислюється за ставками, що визначаються у двох варіантах:

У твердих ставках з одиниці реалізованих, завезених. переданих товарів; (вони встановлені в ЕКЮ (ЄВРО) з одиниці переданих. завезених в Україну товарів, що реалізовані. Ці ставки диференційовані залежно від якісних характеристик товару).

У відсотках до обороту з реалізації (передачі) товарів або їх митної вартості.

5. Податок на прибуток підприємств.

Обчислення оподатковуваного прибутку здійснюється виключенням із суми скоригованого валового доходу валових витрат виробництва й обігу, а також нарахованих амортизаційних відрахувань.

Визначаючи валовий доход, ураховують:

загальні доходи від продажу товарів (робіт, послуг), а також від продажу цінних паперів (крім операцій з їх первинного випуску й остаточного погашення);

доходи від здійснення банківських операцій, страхових та інших операцій, пов'язаних із наданням фінансових послуг, від торгівлі валютними цінностями, цінними паперами, борговими зобов'язаннями та вимогами;

доходи від спільної діяльності у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів, від здійснення операцій лізингу;

доходи, не враховані під час обчислення валового доходу у попередніх періодах і виявлені у звітному періоді;

доходи з інших джерел і від позареалізаційних операцій.

У суму валового доходу не включають суми акцизного збору та податку на додану вартість, отримані підприємством у ціні товару. До складу валових витрат входять:

суми будь-яких витрат, сплачених протягом звітного періоду і пов'язаних з підготовкою, організацією, веденням виробництва, реалізацією продукції та охороною праці;

витрати на поточний і капітальний ремонт, реконструкцію, модернізацію, технічне переоснащення та інші види поліпшення основних фондів;

суми плати за землю, податку з власників транспортних засобів, внесених загальнодержавних зборів, а також місцевих податків і зборів;

суми коштів або вартість майна, добровільно перерахованих до Державного бюджету України або бюджетів територіальних громад;

суми коштів, унесених у страхові резерви;

суми безнадійної заборгованості.

До складу валових витрат дозволяється також включати такі витрати:

на гарантійний ремонт;

на винахідництво;

на придбання науково-технічної літератури;

на проведення передпродажних і рекламних заходів;

на придбання ліцензій;

на придбання спец. одягу;

на відрядження;

на експлуатацію об'єктів соціальної інфраструктури тощо.

Н.О Приб.=ВД-ВР-Ам.

Визначення валових витрат виробництва й обігу, особливостей їх формування дає змогу зробити висновок, що за складом і обсягом вони перевищують витрати, які підприємство включає в собівартість, що зменшує суму оподаткованого прибутку.

Це досягається шляхом віднесення до складу валових витрат: сплачених податків за землю та з власників транспортних засобів; використання прибутку на благодійну діяльність; використання прибутку на фінансування соціальної інфраструктури підприємств. Зменшення оподаткованого прибутку також досягається внаслідок збільшення суми амортизаційних відрахувань, які виключаються зі скоригованого валового доходу.

Ставки оподаткування прибутку: основну ставку встановлено в розмірі 25% до об'єкта оподаткування.

6. Прибуткове оподаткування населення.

Платниками прибуткового податку є громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства незалежно від віку, статі, раси, національності, сімейного, соціального і майнового стану, наявності та форми трудових відносин, належності до громадських організацій та політичних партій, ставлення до релігії, як ті, що мають постійне місце проживання в Україні, так і ті, що не мають його.

Об'єктом оподаткування у громадян, які мають постійне місце проживання в Україні, є сукупний оподатковуваний доход за календарний рік, що складається з суми сукупних оподатковуваних доходів за календарні місяці, одержаний з різних джерел як на території України, так і за її межами.

Об'єктом оподаткування у громадян, які не мають постійного місця проживання в Україні, є доход, одержаний протягом будь-якого календарного місяця з джерела в Україні (заробітна плата, вартість подарунків, страхові суми, орендна плата).

З 1.01.2007 цей податок становить 15%.

Пільги, щодо цього податку перелічені в Законі України "Про прибутковий громадян України, іноземних громадян і осіб без громадянства".

7. Податок на промисел.

Платниками податку на промисел є громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, якщо вони не зареєстровані як суб'єкти підприємництва і здійснюють несистематичний, не більше чотирьох разів протягом календарного року, продаж виробленої, переробленої та купленої продукції, речей, товарів.

Об'єктом оподаткування є сумарна вартість товарів за ринковими цінами, що зазначається громадянином у декларації, поданій до державної податкової адміністрації. Ставка податку на промисел встановлюється у розмірі 10% зазначеної в декларації вартості товарів. що підлягають продажу протягом трьох календарних днів. У разі збільшення строку продажу товарів до семи календарних днів ставка податку подвоюється.

Податок на промисел сплачується у вигляді придбання одноразового патенту на торгівлю, вартість якого визначається на підставі зазначеної платником сумарної вартості товарів і ставки податку.

Мінімальний строк дії патенту - три, максимальний - сім днів.

Податок на промисел зараховується до місцевих бюджетів за місцем придбання одноразового патенту.

На громадян, які здійснюють продаж товарів без придбання одноразових патентів або з порушенням строку їхньої дії чи здійснюють продаж товарів, не зазначених в деклараціях, накладаються адміністративні штрафи від одного до десяти розмірів неоподатковуваного мінімуму доходів на місяць. У разі повторного порушення протягом року після накладання адміністративного штрафу - від 10 до 20 розмірів неоподатковуваних мінімумів.

Не декларується і не оподатковується продаж вирощених в особистому підсобному господарстві продукції рослинництва, худоби, кролів, нутрій, птиці, продукції власного бджільництва.

8. Платежі за ресурси

Виробнича діяльність суб'єктів господарювання пов'язана з залученням значних матеріальних ресурсів. Ефективність їх використання безпосередньо впливає на результати господарської діяльності підприємств. 3 метою ефективного використання ресурсів, що є в розпорядженні або у власності суб'єктів господарювання, держава може встановлювати відповідні податкові платежі: 

податок (плата) за землю;

податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;

податок на нерухоме майно;

збір за спеціальне використання природних ресурсів (плата за воду, плата за корисні копалини);

збір за забруднення навколишнього природного середовища.

Податок (плата) за землю

Порядок обчислення і сплати податку регулюється Законом України "Про плату за землю" від 19.06.96 р. Власники землі сплачують земельний податок, за орендовані земельні ділянки стягується орендна плата, яка встановлюється в залежності від грошової оцінки землі. Тобто об'єктом оподаткування є земельна ділянка, платниками є землекористувачі.

Землі поділяються на:

землі сільськогосподарського призначення (ставки земельного податку встановлено з 1 гектара сільськогосподарських угідь у відсотках до грошової оцінки цих угідь);

землі населених пунктів

(ставки встановлюються у розмірі 1% від грошової оцінки землі).

Місцеві Ради можуть диференціювати і затверджувати ставки (виходячи із середніх ставок) податку залежно від місця знаходження земельної ділянки на території населеного пункту.

Податок нараховується з дня виникнення права власності або права користування і обчислюється за станом на 1 січня, а до 1 лютого надають відповідні дані до податкової адміністрації.

При спільній власності кількох юридичних осіб на земляну ділянку. на якій розміщено будівлю, земельний податок нараховується пропорційно до частки власності на будівлю.

Земельний податок сплачується за рахунок прибутку підприємства, одночасно включається до складу валових витрат, тобто зменшує суму оподаткованого прибутку, а відповідно і суму самого податку на прибуток.

За несвоєчасну сплату податку сплачується пеня у розмірі 0.3% суми заборгованості за кожний день несплати.

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Порядок обчислення і сплати цього податку регулюється Законом України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" від 18 лютого 1997 р. Податок зараховується в бюджети місцевого самоврядування.

Платниками податку є власники транспортних засобів (підприємства, організації, установи).

06'єкт оподаткування: автомобілі (легкові, вантажні, спеціального призначення), колісні трактори, мотоцикли, яхти, судна парусні, човни моторні і катери.

Не оподатковуються: трактори на гусеничному ходу, машини та механізми для сільськогосподарських робіт, автомобілі швидкої допомоги, пожежні автомобілі, підйомні і самохідні транспортні засоби для перевезення вантажів на короткі відстані (у складі).

Ставки податку з 1.01.2000 р. встановлені в гривнях, виходячи зі 100 смЗ об'єму двигуна, з 1 кВт потужності двигуна, з 1м довжини транспортного засобу.

Обчислення податку здійснюється на підставі даних про кількість транспортних засобів за станом на 1 січня поточного року. Якщо транспортні засоби отримані в II півріччі, то податок сплачується в половинному розмірі.

Податок сплачується поквартально до 15 числа місяця наступного за звітним за період до наступного технічного огляду.

Звільняються від сплати податку підприємства автомобільного транспорту загального користування (перевезення пасажирів при умові законодавчо встановлених тарифів на оплату за проїзд), сільськогосподарські підприємства-товаровиробники сплачують податок на трактори колісні, автобуси і спеціальні автомобілі для перевезення людей (з кількістю місць менше 10) у розмірі 50%.

Відповідальність: у разі зниження податку стягується вся сума заниження і штраф у двократному розмірі від тієї ж суми; при відсутності обліку об'єктів оподаткування або при веденні обліку з порушеннями встановленого порядку - стягується штраф у розмірі 50% від суми податку, що підлягає сплаті. Оплата штрафів здійснюється за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємств.

Сума податку включається до складу валових витрат платника, а отже зменшує оподаткований прибуток і суму самого податку на прибуток. Таким чином, поряд з фіскальною функцією вказаний податок виконує регулюючу функцію.

Податок на нерухоме майно.

Платниками податку на нерухоме майно є громадяни України, іноземні громадяни і особи без громадянства, які мають у власності нерухоме майно. що знаходиться на території України, а також громадяни, які постійно проживають в Україні та мають у власності особисте майно за її межами.

Об'єктом оподаткування є нерухоме майно, що перебуває у власності громадян: житлові будинки, квартири, дачні будинки, гаражі і т.д.

Нерухоме майно оподатковується за ставкою 0.5% його вартості.

Податок на нерухоме майно громадян зараховується до бюджетів відповідних Рад народних депутатів за місцезнаходженням об'єктів оподаткування.

Плата за воду

Плата за воду встановлюється за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного і місцевого значення. До природних ресурсів загальнодержавного значення належать:

• поверхневі води, що розташовані або використовуються на території більш як однієї області;

• підземні води (в тому числі мінеральні).

Водні ресурси, не віднесені до ресурсів загальнодержавного призначення. відносяться до ресурсів місцевого призначення.

Платежі за спеціальне використання водних ресурсів встановлюються з метою стимулювання їхнього раціонального і комплексного використання і відтворення, вирівнювання соціально-економічних умов господарювання при використанні цих ресурсів різної доступності, природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів.

Платниками до бюджету плати за спеціальне використання водних ресурсів є підприємства - водокористувачі, які діють на основі госпрозрахунку, мають самостійний баланс і розрахунковий рахунок у банку.

Платежі за спеціальне використання водних ресурсів включають:

платежі за право користування ресурсами;

платежі на охорону і відтворення ресурсів.

Розміри платежів за використання водних ресурсів встановлюються на основі нормативів плати та лімітів їх використання.

За понадлімітне використання водних ресурсів плата встановлюється у п'ятикратному розмірі по відношенню до плати за їх використання в межах установлених лімітів. Зазначені платежі в межах установлених лімітів відносять на витрати виробництва, а за надлімітне використання - вилучаються з прибутку, що залишається в розпорядженні підприємств.

9. Державне мито.

Платниками державного мита на території України є фізичні та юридичні особи за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу документів, що мають юридичне значення, уповноваженими на те органами. Державне мито справляється:

з позовних заяв;

за вчинення нотаріальних дій;

за реєстрацію актів громадського стану;

за видавання документів на право виїзду за кордон;

за видавання нового зразка паспорта громадянина України;

за прописку громадян або реєстрацію місця проживання;

за видавання дозволів направо полювання і рибальства;

за операції з цінними паперами;

за операції, що здійснюються на товарних. сировинних та інших біржах, крім валютних;

за проведення аукціону;

за дії. пов'язані з одержанням охоронних документів.

Розрізняють ставки мита пропорційні та у фіксованих розмірах. Так, з заяв, за якими можна визначити ціну позову, мито справляється в процентах до ціни позову. Ставки мита становлять 1-80% суми договору або ціни позову. У всіх інших випадках, мито справляється в твердих сумах, які становлять відповідне співвідношення до мінімальної заробітної плати, від 3% до 6 ставок заробітної плати.

Державне мито справляється готівкою, митними марками і шляхом перерахувань з рахунку платника в кредитній установі.

За несвоєчасне та неповне внесення державного мита до бюджету стягується пеня в розмірі 0.2% за кожний день прострочення.

10. Місцеві податки і збори.

Особливості стягнення місцевих податків і зборів та їх впливу на фінансово-господарську діяльність суб'єктів господарювання:

по-перше, місцеві податки і збори включаються до складу валових витрат, які виключаються зі скоригованого валового доходу, а отже. зменшують суму оподаткованого прибутку;

по-друге, місцеві податки і збори суб'єкти господарювання відносять на собівартість продукції (робіт, послуг), що впливає на формування їхнього прибутку.

Органи місцевого самоврядування мають право:

• запроваджувати тільки ті податки і збори, що передбачені законодавчими актами;

• установлювати ставки, що не перевищують граничних розмірів, передбачених законодавчими актами;

• установлювати додаткові пільги для окремих платників податків (установлення ставки нижче за мінімальну, звільнення від податку).

До складу місцевих податків і зборів відносяться

місцеві податки:

комунальний податок;

податок на рекламу;

місцеві збори:

за право використання місцевої символіки;

за паркування автотранспорту;

за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг;

за дозвіл на проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей;

за право проведення кіно- і телезйомок;

за проїзд територією прикордонних областей автотранспортом, що вирушає за кордон, та інші.

Комунальний податок

Платниками податку є юридичні особи усіх форм власності, що перебувають на території України, крім бюджетних установ, сільсько – господарчих та планово – дотаційних установ.

Ставку комунального податку встановлено від вартості реалізованих товарів без ПДВ.

17грн* чисельність робітників*10%/100%.

10% від ФЗПл по мін Н.М.

Податок з реклами

Платниками податку є суб'єкти підприємницької діяльності. їх філії, відділення, представництва. постійні представництва нерезидентів - замовники реклами, виробники і розповсюджувачі реклами.

Податок з реклами стягується під час оплати рекламних послуг з усіх видів комерційних оголошень і повідомлень, що поширюються з допомогою засобів масової інформації, афіш, плакатів, рекламних щитів, що друкуються на спортивному одязі чи майні.

0б'єктом оподаткування є вартість послуг за встановлення і розміщення реклами. Ставки податку диференційовано в залежності від місця розташування реклами, терміну надання рекламних послуг, товару, що рекламується:

 1.  разова реклама – 0.1% від вартості;

багаторазова – 0.5%.

Готельний збір – не більше 20% вартості найманого житла.

Збір за парковку а/м – не більше 3% від 17 грн.

Ринковий збір – не більше 20% мін (0,17-0,51) заробітної плати для фізичних осіб та 3 мін заробітні плати для юридичних осіб.

Збір за ордер на квартиру – не більше 30% ННМДГ(від 17 грн.).

Курортний збір – не більше 10% НМДТ.

Збір за участь в бігах на іподромі – не більше 3 ННМДГ(оплачується адміністрації до початку забігу).

Збір за виграш у бігах на іподромі – 6% від суми виграшу.

Збір за гру на тоталізаторі – до 5% з суми установленої плати за участь у грі.

Збір за право використання місцевої символіки:

 1.  з юридичних осіб – 0.1% вартості товару;

з фізичних осіб – 5 ННМДГ.

Збір за право проведення кіно та фото зйомок – не більше затрат на проведення.

Збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу, лотерей – не більше 0.1% від заявлених сум.

Збір за проїзд територією прикордонних областей автотранспортом, що їде за кордон:

 1.  з юридичних осіб – до 0.5% ННМДГ;

громадян інших держав 0 5-50 доларів.

Збір за дозвіл на розміщення об’єктів торгівлі – 20 ННМДГ для постійної торгівлі та 1 ННМДГ для одноразової.

Збір з власників собак. За 1 собаку не більше 10% ННМДГ.

Питання для самоконтролю:

 1.  Визначить сутність податку. Які функції виконують податки?

Розкрийте класифікацію податків.

Що таке податкова система, її роль?

Назвіть принципи побудови податкової системи.

Назвіть прямі податки, що сплачують юридичні особи.

Назвіть непрямі податки, що сплачуються юридичними особами.

Література:

 1.  Ковальчук С.В., Форкун І.В. Фінанси. – Львів, Новий світ – 2000, 2006 -568с.
 2.  Кудряшов В.П. Фінанси. Навчальний посібник – Херсон, Олді –плюс, 2002 – 352с.
 3.  Василик О.Д. Державні фінанси України.-К.: Вища школа, 1997, -с. 7-10, 17-19, 335-350.
 4.  Єпіфанов А.О., Сало І.В. Бюджет і фінансова політика України. К.: Наукова думка. 1997, -с. 3-4, 162-181.
 5.  Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія). –К.: КНЕУ, 1999, -с. 3-44.
 6.  Финансы/ Под ред.. Дробозиной Л.А. М.: Финансы, 1999, -с.8-75.
 7.  Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. – К. Центр навчальної літератури. 2003. -312с.

PAGE  12


Рис.4.2.1. Підсистеми оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності (підприємств)

Інші збори

отельний збір

Ринковий збір

За проїзд територією прикордонних областей автотранспортом, що прямує за кордон

За право використання місцевої символіки

За парковку автотранспорту

Податок з реклами

Комуналь-

ний податок

Державне мито

Рентні збори

За забруднення навколишнього середовища

За спеціальне використання природних ресурсів

За геолого-розвідувальні роботи

На обов’язкове соціальне страхування

На обов’язкове державне пенсійне страхування

Мито

Акциз-

ний збір

Податок на додану вартість (ПДВ)

Податок на нерухоме майно

Податок з власників транспорт-

них засобів

Плата (податок) на землю

Податок на прибуток підпри-

ємства

Податки

Збори

Збори

Не-

прямі податки

Прямі податки

Місцеві податки і збори

(обов’язкові платежі)

Загальнодержавні податки і збори

(обов’язкові платежі)

Податки і збори

(обов’язкові платежі)

Місцеві податки і збори

Внески до пенсійного фонду

Державне мито

Податок на промисел

Податок з власників транспортних засобів

Мито

Акцизний збір

Податок на землю

Податок на майно

Рис.4.2.2 Підсистеми оподаткування фізичних осіб (громадян)

Податок на додану вартість (ПДВ)

Податок з доходів громадян

Непрямі податки

Прямі податки і внески

Оподаткування фізичних осіб

(обов’язкові платежі)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36641. Економічна теорія 1.56 MB
  Попри певну обмеженість вчення досягненням фізіократів було те що вони вперше походження багатства повязали не зі сферою обміну а зі сферою виробництва. Найважливішим внеском класичної політекономії в економічну науку вважається остаточне перенесення аналізу зі сфери обігу до сфери виробництва. Маркс доводив неспроможність капіталізму та сформулював його основну суперечність що існує між суспільним характером виробництва та приватною формою привласнення доходів. відома як Велика депресія виявила що вільна некерована економіка не...
36642. Вироби на основі будівельного вапна 265.5 KB
  Вимоги ДСТУ на випуск силікатної цегли. Технологічна схема виробництва силікатної цегли. Переваги силікатної цегли Екологічність Силікатна цегла виготовлений з екологічно чистої натуральної сировини вапна і піску за технологією знайомої людству кілька десятиліть. Вартість силікатної цегли нижче ніж у його керамічних аналогів За техніко економічними показниками він значно перевершує глиняна цегла.
36643. Процесуальне право 1022 KB
  Цивільне процесуальне право як галузь права це сукупність правових норм що регулюють діяльність суду загальної юрисдикції осіб які беруть участь у справі та інших учасників цивільного процесу щодо здійснення правосуддя у цивільноправових спорах щодо справ наказного окремого провадження а також такі що виникають у звязку із цією діяльністю суспільні відносини щодо розгляду та вирішення зазначених категорій справ. Цивільний процес це сукупність процесуальних дій суду інших осіб які беруть участь у справі а також інших...
36644. Фінансовий аналіз, короткий конспект лекцій 469 KB
  Перехід до ринкової економіки юридичне визначення діяльності підприємства в умовах різних форм власності викликає необхідність високої компетенції в бізнесі. Для того щоб зберегти ринкові позиції в умовах жорсткої конкуренції будьякому виробникові можливо лише за умови прийняття адекватних ситуації ефективних управлінських рішень а для обґрунтованості цих рішень виробник має володіти обєктивною інформацією про фінансовий стан підприємства мати оцінку фінансових результатів його діяльності. Отже досягнення стабільного фінансового стану...
36645. Українська літературна мова 583 KB
  Функції мови. Функції мови. Лексичні норми сучасної української мови в професійному мовленні. Лексичне значення мови.
36646. Платіжні системи України 439 KB
  Основні визначення та правова основа діяльності платіжних систем Невідємним спеціалізованим елементом практично всіх економічних операцій що стосується передачі грошової вартості в обмін на товар послугу або фінансовий актив є платіжні системи. Платіжну систему можна представити у вигляді системи механізмів які служать для переказу грошових коштів між субєктами господарювання для розрахунку за платіжними зобовязаннями що виникають між ними. Такі системи можна класифікувати за різними характеристиками та ознаками. Виходячи з того яку...
36647. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 320.5 KB
  команда POINT точка команда XLINE конструкційна пряма команда LINE відрізок команда ARC дуга команда PLINE полілінія команда MLINE млінія команда CIRCLE коло команда ELLIPS еліпс команда POLYGON багатокутник команда RECTANG прямокутник команда SPLINE сплайн команда ВHATCH штриховка замкненого контуру команда MTEXT мультитекст. команда _END OF кінцева крапка команда _MID OF середина команда _INT OF перетин команда _APPINT OF уявний перетин команда _CEN OF...
36648. Предмет конституційного права 303 KB
  Предметом правового регулювання конституційного права України є суспільні відносини які виникають і діють у процесі здійснення влади. Конституційні норми закріплюють устрій України як незалежної держави яка цілком самостійно вирішує всі справи як всередині країни так і за її межами. Таким чином конституційне право України є одним із найважливіших засобів забезпечення повновладдя народу України в політичній економічній і соціальнокультурній сферах його життєдіяльності.
36649. Національна економіка та економічна безпека 189.5 KB
  Сутність економічної безпеки національної економіки 2. Методологічні аспекти визначення рівня економічної безпеки 3. Механізм забезпечення економічної безпеки національної економіки 1. Сутність економічної безпеки національної економіки Економічна безпека визначається таким станом національної економіки за якого забезпечуються національні інтереси стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз здатність до розвитку та захищеність життєво важливих інтересів людей суспільства держави.