17980

Фінансовий ринок

Лекция

Финансы и кредитные отношения

Тема 7. Фінансовий ринок Основні питання теми: сутність фінансового ринку. класифікація фінансових ринків. види цінних паперів основні їхні характеристики. правове регулювання фінансового ринку. оподаткування доходів від цінних паперів. ринок фін

Украинкский

2013-07-06

108 KB

4 чел.

Тема 7. Фінансовий ринок

Основні питання теми:

 1.  сутність фінансового ринку.
 2.  класифікація фінансових ринків.
 3.  види цінних паперів, основні їхні характеристики.
 4.  правове регулювання фінансового ринку.
 5.  оподаткування доходів від цінних паперів.
 6.  ринок фінансових послуг.

 1.  Сутність фінансового ринку.

У процесі господарювання в одних суб’єктів виникає потреба в коштах для розширення їхньої діяльності. Одночасно в інших накопичуються заощадження, котрі можуть бути використані для інвестицій. Обидві сторони зустрічаються на фінансовому ринку – акумулювання та ефективне розміщення заощаджень в економіці.

Фінансовий ринок – це грошові відносини, що складаються в процесі купівлі – продажу фінансових активів під впливом попиту та пропозиції на позичковий капітал, рух якого втілюється в цінних паперах.

Функції фінансового ринку:

 1.  мобілізація тимчасово вільних фінансових ресурсів;
 2.  розподіл акумульованих вільних коштів між багатокількісними кінцевими споживачами;
 3.  прискорення обертає мості капіталу, що сприяє активізації економічних процесів у державі;
 4.  забезпечення умов для мінімізації фінансових ризиків.

Принципи потроєння фінансового ринку:

 1.  вільний доступ до ринкової інформації і ринкових інструментів для всіх учасників фінансового ринку;
 2.  прозорість ринку і реальний захист інвесторів;
 3.  ліквідність фінансових інструментів ринку;
 4.  конкурентоспроможність і ефективність;
 5.  відповідність міжнародним стандартам.

В організаційному плані фінансовий ринок  - це сукупність ринкових фінансових інститутів, які супроводжують потік засобів від власників фінансових ресурсів до позичальників. Це :

 •  комерційні банки;
  •  валютні і фондові біржі;
  •  інвестиційні фонди компаній;
  •  лізингові організації;
  •  пенсійні і страхові фонди;
  •  НБУ;
  •  розрахунково-клірінгові організації.

2. Класифікація фінансових ринків.

Торгівля фінансовими ресурсами може здійснюватись в різних формах і різними методами, що визначає розгалуженість   і   різноманітність фінансового ринку. Його структуризація проводиться за двома основними ознаками: формою ресурсів і організацією торгівлі ними.

За формою фінансових ресурсів фінансовий ринок поділяється на ринок грошей і ринок капіталів.

Ринки грошей, тобто кредитних зобов'язань тривалістю до одного року. Мають справу з короткостроковими фінансовими активами, що є високоліквідними та малоризикованими. Інструментами цього ринку є короткострокові комерційні векселі та банківські акцепти.

Грошовий ринок досить складний. До нього входить багато дилерів з цінних паперів та різноманітні фінансові інститути. Відсотки по його інструментах надзвичайно чутливі до мінливих умов попиту та пропозиції. Нова інформація про будь-які економічні та політичні зміни майже миттєво впливає на ціну інструментів грошового ринку. Кошти переводяться між покупцями та продавцями за допомогою комп'ютерів, що дає змогу швидше оформлювати угоди. Завдяки високій ліквідності грошових інструментів цього ринку фінансові інститути, компанії та окремі громадяни можуть краще планувати свої інвестиційні портфелі.

Ринки капіталів, котрі є ринками довгострокових кредитних зобов'язань та часток капіталу акціонерних товариств. Тут можна виділити ринок облігацій та ринок часток капіталу, або акцій.

На ринку облігацій обертаються довгострокові зобов'язання уряду всіх рівнів та корпорацій.

На ринку часток капіталу продаються і купуються акції корпорацій. Акції є свідоцтвом права власності на частину капіталу компанії. Права, привілеї та ризик, пов'язані З акціями, відрізняються від тих. які має власник облігацій корпорації. На цьому ринку торгують привілейованими акціями, правами та варрантами, котрі є опціонами. тобто надають право купити або продати фіксовану кількість звичайних акцій протягом певного періоду.

За організацією торгівлі фінансовий ринок поділяють на кредитний і ринок цінних паперів, валютний ринок, страховий ринок, ринок золота, ринок фінансових послуг. 

Кредитний ринок відображає ту частину фінансового ринку, яка функціонує на основі заключения кредитних угод.

Кредитна система в умовах ринкової економіки виступає провідною ланкою фінансової системи в цілому. Це пояснюється тим. що кредитування є основною формою фінансового забезпечення діяльності суб'єктів господарювання, а також відіграє важливу роль в діяльності держави і фізичних осіб. Кредит як форма фінансових відносин відображає перерозподільні відносини з приводу використання на поворотній і платній основі тимчасово вільних фінансових ресурсів. Він поділяється на комерційний і банківський,

Комерційний кредит відображає взаємовідносини купівлі-продажу між суб'єктами господарювання з відстрочкою платежу. Він оформлюється борговим зобов'язанням -векселем.

Банківський кредит являє собою форму взаємовідносин між позичальниками і спеціалізованими кредитними установами, сукупність яких становить кредитну систему. Кредитна система включає банківську систему та сукупність небанківських кредитних установ (квазібанки - майже банки).

Банк виконує широкий спектр операцій, забезпечуючи рух грошових потоків і функціонування ринку грошей.

Квазібанки поділяються на дві групи:

Першу групу складають фінансові інститути банківського профілю з обмеженим колом банківських операцій (лізингові, факторингові компанії, кредитні спілки і товариства, ломбарди і т.д.).

Другу групу складають фінансові інститути небанківського спрямування, які, маючи певні фінансові ресурси, здійснюють кредитні операції (страхові компанії, інвестиційні компанії і фонди, пенсійні фонди і т.д.).

Ринок цінних паперів являє собою особливу форму торгівлі фінансовими ресурсами, яка опосередковується випуском та обігом цінних паперів.

Гроші

Зобовязання (цінні папери)

Ринок цінних паперів структурується за двома ознаками: стадіями та місцем торгівлі

За стадіями торгівлі виділяють:

первинний ринок;

вторинний ринок.

Первинний ринок

Центральне місце посідають фінансові посередники. До них відносяться спеціалізовані інвестиційні компанії, банки, трастові компанії, кредитні спілки, страхові компанії, пенсійні фонди. Вони трансформують прямі вимоги в посередні шляхом придбання первинних цінних паперів та випуску своїх власних.

Фінансові посередники надають багато корисних послуг учасникам фінансового ринку:

сприяють зниженню вартості операцій при одночасному зростанні їхньої кількості;

об'єднують заощадження своїх клієнтів для здійснення  великих    інвестицій на первинному ринку;

диверсифікують ризик, що досить важко зробити окремим власникам заощаджень самостійно:

трансформують термін  первинного  цінного  паперу  в різні  терміни  погашення посередніх зобов'язань.

Посередники спрямовують кошти від кінцевого кредитора до кінцевого позичальника за нижчою ціною та з меньшими перешкодами, ніж якби це було при прямій купівлі первинних цінних паперів кінцевими кредиторами.

Значні послуги на фінансовому ринку надаються групою фірм, що займаються цінними паперами. Вони організовані спеціалістами в галузі дилерської, брокерської та консультативної діяльності. Оскільки багато компаній лише іноді здійснюють первинні випуски цінних паперів, вони недостатньо добре обізнані в справі їхнього розміщення. Продати цінні папери безпосередньо інвестору - справа досить дорога та ризикована. Дилерська фірма має знання та зв'язки, зокрема зі збутовими організаціями, заінтересованими в ефективному розміщенні цінних паперів. Тому компанія, котра прийняла рішення розширити свої фонди, звичайно звертається до дилерської фірми. Остання часто купує нові випуски паперів, а потім пускає їх в обіг, продаючи інвесторам. Оскільки дилер є фахівцем у своїй справі, він може продати цінні папери більш вдало, ніж компанія. що їх випускає. За свої послуги дилер одержує платню у вигляді різниці між сумою грошей від продажу цінних паперів та тією, що сплачена компанії.

Вторинний ринок

Різноманітні ринки та примикаючи до них біржі здебільшого належать до вторинного ринку. Вони сприяють безперебійному кругообігу фінансових ресурсів. Вторинні торгівельні операції не збільшують загального обсягу фінансових активів. Але існування вторинних ринків підвищує їхню ліквідність, а отже, сприяє розвитку первинного ринку цінних паперів. Фірмі, звичайні акції якої продаються на фондовій біржі, буде порівняно легше розмістити новий випуск аналогічних цінних паперів. Можливість реалізації цінних паперів на вторинному ринку - це один з декількох факторів, котрі беруться до уваги потенційними інвесторами при оцінці нових випусків цінних паперів.

Валютний ринок – об’єктом купівлі-продажу є іноземна валюта і фінансові інструменти, які обслуговують операції з нею.

Страховий ринок - обєктом купівлі-продажу є страховий захист в формі різних страхових продуктів.

Ринок золота - обєктом купівлі-продажу є дорогоцінні метали.

За видами фінансових ринків фінансові інструменти поділяють:

 •  Інструменти кредитного ринку – гроші і розрахункові документи;
 •  Інструменти фондового ринку – цінні папери;
 •  Інструменти валютного ринку – іноземна валюта, розрахункові валютні документи і окремі види цінних паперів;
 •  Інструменти страхового ринку – страхові послуги, розрахункові документи і окремі види цінних паперів;
 •  Інструменти ринку золота – срібло, платина;
 •  Інструменти ринку фінансових послуг – кредитні операції, оренди страхування.

3. Види цінних паперів, основні їх характеристики.

Цінні папери - грошові документи, що засвідчують право  володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між  особою,   яка   їх випустила, та їх власниками та   передбачають, як правило,   виплату   доходів у вигляді дивідендів або відсотків, а також  можливість      передачі  грошових   та   інших   прав,   що   випливають   з   цих документів, інтим особам.

Юридична особа, яка від свого імені випускає цінні папери і зобов’язується виконувати обов'язки, що випливають з умов їх випуску, називається емітентом цінних паперів. Емітент виконує всі зобов'язання, які виникають у зв'язку із випуском цінних паперів. Права і обов'язки щодо цінних паперів виникають з моменту їх передачі емітентом одержувачу (покупцю) або уповноваженим особам.

В Україні випускаються і обертаються такі види цінних паперів:

акції;

облігації державних і місцевих позик, облігації підприємств:

казначейські зобов'язання держави;

ощадні сертифікати;

векселі;

приватизаційні папери.

Акція - цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право   на  участь   в  управлінні ним. дає право його власникові на одержання частини прибутку  у  вигляді дивіденду,  а також на участь  у розподілі  майна при     ліквідації акціонерного товариства.

Поділяють на прості, привелійовані, вторинні – варранти, опціони, ф’ючерси, форварди.

Варранти – спеціальний вид цінних паперів – похідні яких випускаються разом з привелійованими акціями і облігаціями і надають право власнику придбати прості іменні акції за обумовленою вартістю в продовж певного періоду. Інвестори можуть отримати прибуток на різниці курсів простих акцій при рості його в порівнянні його з обумовленим в варранті.

Опціон – угода між партнерами, один з яких виписує і продає опціон, а інший купує і отримує право к обумовленому періоду за фіксовану ціну придбати обумовлену кількість акцій у особи, яка продає цей опціон, або продати його. А продавець повинен виконати умови контракту.

Ф’ючерс – контракт на придбання відповідної кількості фінансових інструментів за обумовленими цінами.

Хеджирування – страховка від коливання цін на фінансовому ринку.

Посередники ринку цінних паперів:

 •  брокери;
 •  дилери;
 •  андеррайтери.

Брокери надають послуги клієнтам на основі угоди між ними по придбанню чи продажу цінних паперів за рахунок коштів клієнта – інвестора чи дилера.

Дилер – перепродає цінні папери третім особам і формує власний резерв цінних паперів за рахунок власних коштів.

Андеррайтер – посередники по розміщенню цінних паперів поміж інвесторів і гарантує емітенту цінних паперів їх розміщення за обумовленими умовами.

Облігація - цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений в ньому строк з виплатою фіксованого відсотка (якщо інше не передбачено умовами випуску). Поділяють на процентні, дисконтовані і конвертуємі

Казначейські зобов'язання України - вид цінних паперів на пред'явника: розміщуються виключно на добровільних засадах серед населення, засвідчують внесення їх власниками грошових коштів до бюджету і дають право на одержання фіксованого доходу.  Для покриття дефіциту Держбюджету.

Ощадні сертифікати - письмові свідоцтва банку про депонування грошових коштів, які засвідчують право вкладників на одержання після закінчення встановленого строку депозиту і відсотків по них.

Приватизаційні майнові сертифікати випускаються на суму вартості державного майна, що підлягає безоплатній передачі у процесі приватизації громадянам України. Всі приватизаційні майнові сертифікати громадян є іменними.

Вексель - цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця оплатити після настання строку визначену суму грошей власникові векселя. Характерною рисою вексельного зобов'язання є його абстрактність і безспірність.

4. Державне регулювання фінансового ринку.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку призначає державних представників на фондових біржах, які здійснюють контроль  за додержанням положень Статуту і Правил фондової біржі та мають право брати участь у роботі керівних органів фондових бірж.

Державне регулювання ринку цінних паперів - здійснення державою комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за ринком цінних паперів, також щодо запобігання зловживань і порушень у цій сфері.

Державне регулювання ринку цінних паперів здійснюється з метою:

реалізації єдиної державної політики у сфері випуску та обігу цінних паперів:

створення умов для ефективної мобілізації і розміщення учасниками ринку цінних паперів фінансових ресурсів з урахуванням інтересів суспільства:

одержання учасниками ринку цінних паперів інформації про умови випуску та обігу цінних паперів, результати фінансово-господарської діяльності емітентів, обсяги і характер угод з цінними паперами та іншої інформації, що впливає на формування цін на ринку цінних паперів:

забезпечення рівних можливостей для доступу емітентів, інвесторів і посередників на ринок цінних паперів:

гарантування прав власності на цінні папери:

захисту прав учасників фондового ринку:

інтеграції у європейський та світовий фондові ринки:

дотримання учасниками ринку цінних паперів вимог актів законодавства:

запобігання монополізації та створення умов розвитку добросовісної конкуренції.

Державне регулювання ринку цінних паперів здійснюється у таких формах:

прийняття законодавчих актів з питань діяльності учасників ринку цінних паперів;

регулювання випуску й обігу цінних паперів, прав та обов'язків учасників ринку цінних паперів;

видача ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів і забезпечення контролю за такою діяльністю;

заборона та зупинення професійної діяльності на ринку цінних паперів та притягнення до відповідальності за порушення   такої діяльності;

реєстрація та надання інформації про емісію цінних паперів;

контроль за дотриманням емітентами порядку реєстрації випуску цінних паперів та порядку надання інформації про випуск цінних паперів;

створення системи захисту прав інвесторів і контролю за дотриманням цих правил емітентами цінних паперів та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів:

встановлення правил і стандартів здійснення операцій на ринку цінних паперів та контролю за їх дотриманням;

контролю за дотриманням антимонопольного законодавства на ринку цінних паперів;

контролю за системами ціноутворення на ринку цінних паперів:

контролю за діяльністю осіб, які обслуговують випуск та обіг цінних паперів та інше.

Закон України «Про господарські товариства», «Про підприємства в Україні», «Про підприємництво», «Про власність», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про банки і банківську діяльність», «Про депозитарій», «Про цінні папери та фондову біржу» від 18.06.1991, «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії» від 19.02.1991.

5. Оподаткування доходів від цінних паперів.

Оподаткування операцій із продажу цінних паперів.

З метою оподаткування платник податку веде окремий облік фінансових результатів операцій з торгівлі цінними паперами та деривативами.

У випадку, коли протягом звітного періоду прибутки, отримані (нараховані) платником податку у зв'язку з продажем цінних паперів та деривативів. перевищують видатки, пов'язані із придбанням цінних паперів та деривативів протягом звітного періоду, збільшені на суму некомпенсованих балансових збитків від таких операцій минулих періодів, прибуток включається у склад валових доходів по результатам такого звітного періоду.

Під терміном "торгівля цінними паперами та деривативами" слід розуміти:

будь-які операції по придбанню або продажу цінних паперів або фондових деривативів торгівцям цінними паперами, чий статус встановлюється відповідним законодавством про цінні папери і фондовий ринок:

будь-які операції по придбанню або продажу товарних деривативів членам товарних бірж, чий статус встановлюється законодавством про товарні біржі:

Під терміном "видатки" слід розуміти суму коштів або вартість майна, сплачених (нарахованих) платником податку продавцю цінних паперів і деривативів у якості компенсації за їх вартість.

Під терміном "доходи" слід розуміти суму коштів або вартість майна, отриману платником податку від продажу, обміну або інших засобів відчуження цінних паперів і деривативів. збільшену на вартість будь-яких матеріальних цінностей або нематеріальних активів, які передаються платнику податку у зв’язку із таким продажем, обміном або відчуженням.

Оподаткування дивідендів.

Платник податку, який сплачує дивіденди своїм акціонерам, нараховує та стягує податок на дивіденди в розмірі ЗО   процентів нарахованої суми виплат за рахунок таких виплат незалежно від того, є емітент платником податку на прибуток чи ні. Вказаний податок вноситься до бюджету до або одночасно з виплатою дивідендів.

Платник податку – емітент корпоративних прав зменшує суму нарахованого податку на прибуток на суму внесеного в бюджет податку на дивіденди.

Юридичні особи, що отримують дивіденди, з яких стягується податок, не включають такі дивіденди у склад валового доходу.

6. Ринок фінансових послуг.

Фондова біржа є посередником на ринку цінних паперів як центр торгівлі.

Виконує функції:

 •  Посередницьку – створює умови для торгівлі цінними паперами емітентам, інвесторам, фінансовим посередникам. На фондовій біржі обертаються тільки цінні папери, які пройшли реєстрацію і включені у лістінг (список, що виставляється на торги). Торгові угоди на біржі укладають брокери, дилери купують через брокерів цінні папери з метою їх перепродажу.
 •  Індикативну – оцінка вартості і привабливості цінних паперів. Котування цінних паперів дає інформацію інвесторам щодо вартісної і якісної оцінки цінних паперів і динаміку їх розвитку.
 •  Регулятивна – організація торгівлі цінними паперами. Біржі визначають умови до емітентів, що виставляють свої цінні папері на біржові торги, правила формування і виконання угод, забезпечує контроль за діяльністю суб’єктів біржових торгів і за фінансовим станом емітентів. Мета контрольної діяльності біржі – забезпечити достовірність котування цінних паперів і надійність біржових торгів.

Ринок фінансових послуг – це складова частина фінансового ринку і є сферою різноманітних послуг, які надаються суб’єктам  фінансових відносин – підприємницьким структурам, державі і громадянам в процесі їх фінансової діяльності.

Види фінансових послуг:

 1.  лізинг
  1.  фінансовий – на період амортизації;
  2.  оперативний – на період, менший періоду амортизації.
 2.  факторинг – інкасування дебетової заборгованості своїх клієнтів і отримання належних їм розрахунків. Факторингові послуги надають можливість підприємству зробити продаж з відстрочкою розрахунку продажем з негайним розрахунком і цим прискорити обертаємість капіталу.
 3.  кредитні союзи – громадські неприбуткові організації, головна мета яких – фінансовий і соціальний захист своїх членів, через залучення їх власних заощаджень для взаємного кредитування.
 4.  страхування – страхові компанії можуть бути розглянуті і як виробники страхових послуг, і як фінансові посередники. Фінансові послуги в сфері страхування пов’язані з формуванням колективних страхових фондів і фінансовим возміщенням різних збитків.

Фінансове посередництво має місце при розміщенні фінансових ресурсів на фінансовому ринку.

Сегмент: консалтингових, аудиторських та інформаційних послуг.

Консалтингові фірми – консультаційна робота з мінімізації вартості приваблюваємих фінансових ресурсів, оптимізації їх розміщення, сприяння мінімізації податкового тягаря.

Аудиторські послуги – незалежна перевірка фінансової діяльності і фінансової звітності господарюючих суб’єктів.

Інформаційні послуги – надання відповідної фінансової і нефінансової інформації, необхідної суб’єктам господарювання для прийняття рішень в сфері фінансової діяльності.

Питання для самоконтролю:

 1.  Розкрити поняття «фінансовий ринок».
 2.  Розкрити класифікацію фінансових ринків.
 3.  Охарактеризуйте ринки матеріальних активів та ринки фінансових активів; ринки спот і ринки ф’ючерсів.
 4.  Охарактеризуйте ринки грошей, капіталів, споживчого кредиту, заставних.
 5.  Дайте характеристику первинному ринку.
 6.  Охарактеризуйте вторинний ринок.
 7.  Які цінні папери емітуються і обертаються в Україні.
 8.  Розкрити принцип оподаткування операцій з цінними паперами.
 9.  Визначить механізм оподаткування дивідендів.

Література:

 1.  Єпіфанов А.О.Бюджет і фінансова політика України. –К.: 1997, стор. 268-283.
 2.  Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій. – К.: 1993, стор. 71-92.
 3.  Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. –М.:1997, стр. 88-150.

PAGE  1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

81137. «Яке частування - таке й дякування». Вивчення української народної казки «Лисичка та журавель» 45.5 KB
  Вчити дітей виділяти в тексті дійових осіб давати їм елементарну характеристику спостерігати за структурою і сюжетом казки формувати навички правильного і свідомого читання мовчки та вголос. А хто друга дійова особа здогадаєтесь прочитавши назву казки. Чи дружили ці тварини?
81138. Кольорові віршики 77 KB
  Мета: повторити українські назви кольорів; учити використовувати їх у мовленні, збагачувати й активізувати словниковий запас на основі текстів за темою; розвивати мовленневі навички мислення учнів; виховувати інтерес до вивчення української мови, вміння бачити прекрасне довкола.
81139. Задачі на знаходження суми й остачі 39.5 KB
  Мета. Закріплювати навички табличного додавання і віднімання в межах 10, уміння складати й розв’язувати задачі на знаходження суми й остачі; учити вимірювати довжину сторін многокутника та будувати в зошиті чотирикутник за зразком; розвивати просторову уяву; виховувати бажання вчитись.
81140. Социальные конфликты. Управление социальным конфликтом 47.72 KB
  Сущность социального конфликта заключается в столкновении между постоянно обновляемым содержанием жизни и устаревшими отжившими формами культуры. На современном этапе развития социологической науки выделяют две основные парадигмы с точки зрения роли конфликта в обществе. Осознавая причины социального конфликта люди упрочивают социальные связи приспосабливаются друг к другу ассимилируются в группу где отдают предпочтение не конфликтам а другим видам социального взаимодействия. Причина конфликта связана с потребностями конфликтующих сторон.
81141. Динамика социального конфликта 35.58 KB
  Динамика конфликта это процесс изменения конфликта. Этапы конфликта: предконфликтная ситуация это время вызревания конфликта развития и обострения противоречий его вызывающих. Будущие оппоненты конфликта еще не осознают нарастание и последствия уже наметившегося конфликта.
81142. Сущность социальной организации. Миссия, цель организации 40.13 KB
  Миссия цель организации. формализация отношений в организации и нормативная регуляция поведения членов данной организации. Структура организации.
81143. Элементы организации 69.88 KB
  Организации это весьма изменчивые и высокосложные социальные образования. Социальная структура является центральным элементом любой организации. Она относится к шаблонным или регулируемым аспектам взаимоотношений между участниками организации.
81144. Основные понятия теории управления персоналом организации 39.82 KB
  В последние 50 лет термин управление персоналом использовался для описания функции управления посвященной найму развитию обучению ротации обеспечению безопасности и увольнению персонала. Управление персоналом вид деятельности по руководству людьми направленный на достижение целей фирмы предприятия путем использования труда опыта таланта этих людей с учетом их удовлетворенности трудом. В современном подходе управление персоналом включает: планирование потребности в квалифицированных сотрудниках; составление штатного расписания и...
81145. Современные модели управления 262.4 KB
  На сегодня многие признают концепцию управления персоналом известного российского ученого в области менеджмента Л. В рамках органической парадигмы последовательно сложились вторая концепция управления персоналом и третья концепция управления человеческими ресурсами. Научной основой концепции управления персоналом развивавшейся с 30х гг.