17985

Хозяйственное право в системе права Украины

Лекция

Политология и государственное регулирование

Лекция № 1 :Хозяйственное право в системе права Украины План 1. Понятие и виды хозяйственной деятельности. 2.Понятие и виды хозяйственных отношений. 3. Методы государственного регулирования хозяйственных правоотношений. 4. Принципы хозяйственного права. 5. И...

Русский

2013-07-06

169.5 KB

32 чел.

Лекция № 1 :“Хозяйственное право в системе права Украины”

План

1.  Понятие и виды хозяйственной деятельности.

2.Понятие и виды хозяйственных отношений.

3. Методы государственного регулирования хозяйственных правоотношений.

4. Принципы  хозяйственного права.

5. Источники хозяйственного права.

6. Наука хозяйственного права.

7. Понятие и содержание хозяйственного права.

8. Соотношение предмета хозяйственного права с предметом смежных отраслей права.

1. Понятие и виды хозяйственной деятельности.

Материальное производство является одной из важнейших сфер жизнедеятельности человека. Именно отношения, которые возникают при производстве и реализации продукции производственно-технического назначения, капитальном строительстве, выполнении научно-технических и проектно-конструкторских работ, перевозке грузов разными видами транспорта и других видах хозяйственной деятельности, регулирует хозяйственное право.

Господарська діяльність є основою людського життя, створює  матеріальну базу для  успішного  функціонування суспільства. Легальне визначення господарської діяльності дається в Господарському кодексі України від   16   січня   2003   р.   (далі — ГК),   Законі   України 'Про  зовнішньоекономічну діяльність"  від   16  квітня 991  р., Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28 грудня 1994 р. (у редакції За-ону України від 22 травня 1997 р.) та інших нормативно-правових актах.

Так, ст. З ГК визначає, що під господарською діяльністю розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Ст. 1 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" господарська діяльність визначається як будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом і обміном матеріальних та нематеріальних благ, що виступають у формі товару.

Дещо інше тлумачення господарської діяльності дається в п. 1.32 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", а саме: "Господарська діяльність — будь-яка діяльність особи, направлена на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах у разі, якщо безпосередня участь такої особи в організації такої діяльності є регулярною, постійною та суттєвою. Під безпосередньою участю слід розуміти зазначену діяльність особи через свої постійні представництва, філіали, відділення, інші відокремлені підрозділи, а також через довірену особу, агента або будь-яку іншу особу, яка діє від імені і на користь першої особи".

Отже, господарська діяльність — це діяльність членів суспільства, їхніх об'єднань і асоціацій із відтворення матеріальних благ. Перш за все це виробничо-господарська  діяльність:   виконання   робіт,   створення них технологій, надання послуг виробничого характеру. Ця виробнича діяльність визнається господарською діяльністю за наявності 2-х умов:

 1.  результати виробничої діяльності повинні бути призначені не для особистого споживання осіб, що їх створили, а для задоволення потреб третіх осіб;
 2.  передача результатів цієї діяльності повинна здійснюватися на платній основі, що дає можливість суб'єкту, який здійснює таку діяльність, продовжувати її.

Виробнича діяльність лише тоді вважається господарською, коли її результати функціонують як товар. Також до господарської діяльності відноситься діяльність з кредитування, страхування, надання послуг у галузі торгівлі, культури, охорони здоров'я тощо за умови, що всі ці послуги надаються за плату. Тобто одна й та сама діяльність може бути як господарською, так і негосподарською.

Господарська діяльність повинна здійснюватися належним чином, давати якісні результати, а це можна забезпечити, якщо суб'єкти господарювання будуть мати достатні знання, навички, досвід, що досягається в тому випадку, коли вона буде здійснюватися постійно у вигляді промислу. Отже, дуже важливою ознакою господарської діяльності є її систематичність, виконання на професійній основі.

Так, господарська діяльність — це суспільно-корисна діяльність, яка здійснюється суб'єктами господарювання на професійній основі, якщо її результати реалізуються за плату.

Господарська діяльність має свої особливості, що дає змогу здійснити її класифікацію. По-перше, залежно від мети і механізму здійснення вона поділяється на:

комерційну   господарську   діяльність   (підприємництво);

некомерційну господарську діяльність.

Підприємництво для сучасної України — явище відносно нове. Легальний відлік історії існуючого українського підприємництва починається з 7 лютого 1991 р., коли Верховною Радою України був прийнятий Закон України "Про підприємництво". Раніше, в радянський період, питання теорії і практики підприємництва не вивчалися. Воно офіційно оцінювалося тільки критично, відносилося до не властивих соціалізму пережитків минулого, до форм експлуатації людини людиною. Приватна підприємницька діяльність і комерційне посередництво, які нині входять до числа основних елементів ринкової економіки, знаходилися під забороною, за них було встановлено кримінальну відповідальність у вигляді тривалого терміну позбавлення волі.

На сьогодні підприємництво є одним із різновидів творчої, пошукової, ризикової, суспільної діяльності, і в більшості країн світу з ринковою економікою вважається одним із найпрестижніших. Адже саме ця діяльність у відповідних умовах найкращим чином виявляє людську сутність, допомагає прояву працівника як особистості.

Легальне визначення поняття "підприємництво" сформульоване в ст. 42 ГК: "підприємництво — це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку".

Для розуміння поняття "підприємницька діяльність" необхідно передусім виявити  його характерні ознаки, серед яких можна виділити п'ять основних :

 1.  Самостійність і ініціативність.
 2.  Систематичність (регулярність, професійність).
 3.  Ризиковий характер.
 4.  Цільове спрямування на отримання прибутку.
 5.  Самостійна юридична відповідальність.

У ст.. 44 ГКУ закріплені основні принципи підприємницької діяльності.(самостійно).

Важнейший признак предпринимательства — направленность деятельности на получение прибыли — позволяет его называть хозяйственной коммерческой деятельностью.

Общая правовая характеристика предпринимательства, предусмотренная ранее в Законе Украины «О предпринимательстве», находит теперь закрепление в гл. 4 ХК Украины.

Виды деятельности, предпринимательство в которых запрещается или ограничивается, устанавливаются исключительно законом (ч. 4 ст. 12, ч. 3 ст. 43 ХК). Например, согласно Закону «Об обращении в Украине наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров» и в соответствии с изданным на его основе постановлением КМУ от 06.05.2000 г. запрещен оборот героина, опия, кокаина и некоторых других веществ.

Некоторые виды деятельности могут осуществляться только государственными и некоторыми другими предприятиями. Так, исключительно государственные предприятия могут заниматься изготовлением и реализацией боеприпасов и осуществлять охрану объектов государственного значения, производить и запускать ракетоносители; только государственные предприятия и полные товарищества могут проводить ломбардные операции; государственные предприятия и объединения связи — осуществлять эксплуатацию первичных сетей телефонной и спутниковой связи; Кабинет Министров Украины утверждает перечни предприятий, которым разрешено осуществлять производство бензина, технического эфира, технического спирта и т.п. (см. подробнее ст. 4 Закона «О предпринимательстве»).

Некоммерческая хозяйственная деятельность составляет вторую часть предмета регулирования хозяйственного права.

Некоммерческая хозяйственная деятельность это самостоятельная систематическая хозяйственная деятельность, осуществляемая субъектами хозяйствования, направленная на достижение экономических, социальных и других результатов без цели получения прибыли. Некоммерческая хозяйственная деятельность осуществляется субъектами хозяйствования, которым осуществление хозяйственной деятельности в форме предпринимательства запрещено законом (ст. 52 ХК Украины).

Например, органы государственной власти и органы местного самоуправления, Вооруженные Силы Украины, политические партии, общественные объединения и благотворительные организации не вправе заниматься предпринимательской деятельностью (ч. 4 ст. 43, ч. 5 ст. 131, ч. 2 ст. 414 ХК Украины, ст.1 Закона «О благотворительности и благотворительных организациях» от 16.09.97 г., ст.ст. 1, 21, 24 «Об объединениях граждан» от 16.06.92 г.). В ряде случаев закон разрешает коммерческую деятельность таких субъектов опосредовано — путем получения доходов от деятельности созданных ими предприятий.

Следует учитывать, что на субъектов хозяйствования, осуществляющих некоммерческую хозяйственную деятельность, распространяются общие требования о регулировании хозяйственной деятельности с учетом особенностей неприбыльного характера их деятельности (ч. 1 ст. 54 ХК Украины). Однако в любом случае субъект некоммерческой хозяйственной деятельности обязан обеспечить надлежащие условия труда наемных работников, оплату их труда не ниже определенного законом минимального размера и обеспечить другие социальные гарантии, предусмотренные законом (ч. 2 ст. 54 ХК Украины).

По-друге, залежно від предмета діяльності, вона поділяється на:

господарську діяльність щодо виробництва продукції або товарів;

господарську діяльність щодо надання послуг (банківська, страхова,інвестиційна та інші види діяльності);

господарську діяльність щодо виконання робіт (науково-дослідних, конструкторських, будівельних тощо).

2.Понятие и  виды хозяйственных отношений.

В условиях рыночной трансформации экономики Украины, формирования новой хозяйственной системы, основанной на совокупности субъектов хозяйствования различных форм собственности, особое значение приобретает область законодательства, которая регулирует широкий спектр общественных отношений по организации и осуществлению хозяйственной деятельности.

Как и любая другая правовая отрасль, хозяйственное право имеет свой предмет правового регулирования — круг отношений, регулирование которого призваны осуществить нормы этой отрасли права.

Предмет хозяйственно-правого регулирования следует определять исходя из ст. 1 ХК Украины: хозяйственные отношения, которые возникают в процессе организации и осуществления хозяйственной деятельности между субъектами хозяйствования, а также между этими субъектами и другими участниками отношений в сфере хозяйствования.

Разнообразие и сложность хозяйственных отношений позволяет осуществлять их классификацию по разным критериям.  

Во первых, ХК Украины в ст. 3 определяет, что сферу хозяйственных отношений составляют:

 •  хозяйственно-производственные,
 •  -организационно-хозяйственные
 •  внутрихозяйственные отношения.

Первую группу указанных отношений традиционно относят к горизонтальным отношениям, а вторую и третью — к вертикальным отношениям.

Хозяйственно-производственные отношения возникают между субъектами хозяйствования при непосредственном осуществлении хозяйственной деятельности. Например, такие отношения возникают при взаимодействии поставщика и покупателя по договору поставки продукции. Здесь не возникает подчиненности субъектов друг другу, они действуют как равные и независимые контрагенты.

Иная ситуация наблюдается в организационно-хозяйственных и внутрихозяйственных отношениях.

Организационно-хозяйственные отношения складываются между субъектами хозяйствования и субъектами организационно-хозяйственных полномочий в процессе управления хозяйственной деятельностью.

Такие отношения являются проявлением публичного и иного властного интереса в сфере хозяйствования. Они складываются между органами хозяйственного контроля (например, Антимонопольный комитет, Государственная инспекция по контролю за ценами, Государственный комитет по защите прав потребителей и др.) и предпринимателями, между органами государственного управления и государственными предприятиями, между дочерними предприятиями и материнской (холдинговой) компанией, между хозяйственным объединением и предприятиями, входящими в его состав, и т.п.  В частности, организационные отношения возникают: при регистрации и ликвидации (реорганизации) субъектов хозяйствования, внесении изменений в их  учредительные документы; при выдаче лицензий, патентов, разрешений на размещение объектов торговли и т.п.; при формировании государственного заказа; при реализации функций государственного контроля за сферой хозяйствования; при обеспечении свободной экономической конкуренции; при защите прав потребителей и тд.

Вертикальные отношения в сфере хозяйствования неотделимы от горизонтальных отношений.

Внутрихозяйственные отношения возникают между структурными подразделениями субъекта-хозяйствования — юридического лица, а также между самим таким субъектом и его структурными подразделениями (цехами, отделами, филиалами, представительствами и т.д.). Например, такие отношения возникают по поводу перераспределения материальных ценностей между производственными участками, при взаимодействии между органами управления предприятия, при составлении сводного баланса отчетности юридического лица и его филиалов и т.д.

По-друге, за характером правовідносин господарські відносини поділяються на:

відносини щодо безпосереднього здійснення господарської діяльності (виробництво та реалізації товару);

відносини щодо керівництва (в т.ч. організації) господарською діяльністю (державна реєстрація, ліцензування в сфері господарювання, контроль власника майна за ефективністю використання останнього підприємством, що створене цим власником).

По-третє, за взаємним становищем сторін господарські відносини поділяються на:

горизонтальні — відносини, які складаються безпосередньо між господарюючими суб'єктами (між самими господарськими організаціями, підрозділами одного підприємства, між індивідуальними підприємцями й іншими організаціями). Для цих відносин характерна юридична рівність сторін і перевага майнових елементів господарських правовідносин;

вертикальні — це відносини в сфері управління. Для цих відносин характерна юридична нерівність сторін, перевага організаційних елементів. Ступінь такої нерівності може бути різним, але останнє слово завжди належить вищестоящій організації (створення, реорганізація, ліквідація суб'єктів господарювання, відносини з розміщення державних замовлень тощо).

По четверте, за сферою дії господарські відносини поділяються на:

внутрішньогосподарські (виникають всередині господарської організації, в т.ч. між її структурними підрозділами);

міжгосподарські (виникають між юридично самостійними суб'єктами господарювання).

По-п'яте, за галузями народного господарства і сферами управління, в яких вони виникають, відносини поділяються на:

правовідносини в галузі промисловості;

правовідносини в галузі сільського господарства;

правовідносини в галузі транспорту;

правовідносини в галузі капітального будівництва;

правовідносини в сфері приватизації;

правовідносини в сфері антимонопольного регулювання тощо.

При регулюванні діяльності суб'єктів різних галузей господарства законодавець враховує галузеві особливості. Складність, багатоплановість господарських відносин породжує таке явище, як численність методів правового регулювання, що є особливістю господарського права як галузі права.

3. Методы государственного регулирования хозяйственных правоотношений

Вопрос о методе хозяйственного права является одним из самых дискуссионных в науке хозяйственного права.

Московскими (B.C. Мартемьянов, В.В. Лаптев и др.) и киевскими (И.Г. Побирченко, Г.В. Пронская, B.C. Щербина и др.) учеными — представителями школы хозяйственного права обосновано сочетание различных методов хозяйственно-правового регулирования.

При данном подходе выделяются такие методы хозяйственного права, как метод обязательных предписаний (иногда — метод подчинения), метод согласования (автономных решений и координации) и метод рекомендаций. Выделение этих методов обосновано тем, что горизонтальные и вертикальные хозяйственные отношения требуют многоуровневого правового воздействия.

Метод обязательных предписаний (подчинения) заключается в том, что стороне, наделенной хозяйственной компетенцией, предоставлено право принимать обязательные для другой стороны управленческие решения, основанные на законе. Например, такими правами в соответствии с уставом наделяется учредитель (собственник) в отношении созданного им предприятия. Источником обязательных предписаний могут быть индивидуальные и нормативные управленческие решения.

Метод согласования может быть разделен на метод автономных решений и метод координации. При применении метода автономных решений субъект хозяйствования наделяется правами по собственной инициативе совершать любые действия, которые не противоречат законодательству. Механизмы этого метода действуют при установлении в законодательстве видов деятельности, которые нуждаются в лицензировании, при закреплении критериев нарушений в сфере экономической конкуренции. Метод координации обеспечивает принятие юридически значимых решений по согласию сторон. Причем, следует обратить внимание на то, что метод координации применяется не только в горизонтальных отношениях (например, при заключении хозяйственных договоров), но и в вертикальных хозяйственных отношениях (например, при осуществлении совместных действий налоговыми, таможенными органами и местными государственными администрациями по регистрации и контролю за перемещением иностранных инвестиций).

Метод рекомендации предусматривает издание компетентными органами определенных предложений (рекомендаций), адресованных субъектам хозяйствования, относительно желательной для общества и экономики поведения. Речь идет о разработке программ социально-экономического развития, примерных хозяйственных договоров и др.

Концептуально названные методы хозяйственного права базируются на двух принципах. Первый — общедозволительный («разрешено все, что не запрещено законом») — действует в правовом регулировании поведения субъектов хозяйствования. Второй — обязывающий (« разрешено только то, что предписано законом ») — касается правовой организации деятельности органов управления в сфере хозяйствования.

Совокупность методов (приемов) регулирования, которыми оперируют хозяйственно-правовые нормы, обладает отличительным своеобразием. Компоновка этих методов (приемов) осуществлена системно.

В этой связи стоит обратить внимание на мнение донецких ученых-хозяйственников (Г.Л. Знаменский, В.К. Мамутов, и др.) которые справедливо выделяют элемент, который «цементирует»  разрозненные методы в единый инструмент. Им выступает общественный хозяйственный порядок. Иными словами, «хозяйственное право — это соединение идей в купол, на котором начертано «общественный хозяйственный порядок».

Понятие общественного хозяйственного порядка используется не только в научной литературе, но и в преамбуле ХК Украины. Кроме того в тексте ХК используется понятие правового хозяйственного порядка, который является составной частью общественного хозяйственного порядка.

Общественный хозяйственный порядок это основанная на законодательстве и реальных интересах общества система правовых и экономических средств, направленная на обеспечение стабильности и эффективности хозяйствования, удовлетворение и защиту интересов хозяйствующих субъектов.

4 Принципы  хозяйственного права.

В ст. 5 ХК Украины определено, что правовой хозяйственный порядок формируется на основании оптимального сочетания рыночного саморегулирования экономических субъектов хозяйствования и государственного регулирования макроэкономических процессов, исходя из принципов, закрепленных в Конституции Украины.

Исходя из ст. 6 ХК Украины, можно выделить такие принципы хозяйственного права:

обеспечение экономического многообразия и равной защиты государством всех субъектов хозяйствования;

свобода предпринимательской деятельности в пределах закона;

свободное движение капиталов, товаров и услуг на территории Украины;

— ограничение государственного регулирования экономических процессов в рамках необходимости обеспечения социальной направленности экономики, добросовестной конкуренции в предпринимательстве,  экологической защиты населения, защиты прав потребителей и безопасности общества и государства;

защита национального товаропроизводителя;

запрет незаконного вмешательства органов государства и местного самоуправления, их должностных лиц в хозяйственные отношения.

5. Источники хозяйственного права.

Особенность хозяйственного права как отрасли права в значительной степени определяется его источниками.

Источники хозяйственного права внешняя форма выражения правил поведения в сфере хозяйствования, обеспечивающая их общеобязательность и регулятивное действие.

К источникам хозяйственного права Украины относятся:

хозяйственное законодательство;

нормативные договоры;

судебная практика (прецеденты);

деловые обычаи;

юридическая доктрина.

В своей совокупности источники хозяйственного права определяют рамки юридически значимого поведения субъектов хозяйствования.

В настоящем курсе будет немало сказано о различных системообразующих факторах хозяйственного права. Их совокупность позволяет говорить о том, что хозяйственное право — единая отрасль права, занимающая равное место в системе иных отраслей украинского права.

Хозяйственным законодательством принято называть совокупность нормативно-правовых актов, направленных на регулирование хозяйственной деятельности.

Хозяйственное законодательство включает в себя не только законы в собственном смысле, но и подзаконные нормативно-правовые акты в пределах, не противоречащих законам. Так, согласно ст. 7 ХК Украины отношения в сфере хозяйствования регулируются Конституцией Украины, Хозяйственным кодексом Украины, законами Украины, нормативно-правовыми актами Президента Украины и Кабинета Министров Украины, нормативно-правовыми актами других органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также иными нормативно-правовыми актами. В этом смысле следует различать понятия «акты законодательства» и «законодательные акты». Первое понятие более широкое, включает в себя любые нормативно-правовые акты в хозяйственной сфере. Второе понятие—более узкое, представляющее собой законы. Такое разграничение имеет практическую ценность. Например, в ч. 4 ст. 10 ХК Украины источники правового регулирования хозяйственных отношений ограничиваются законодательными актами (т.е. законами), а в ч. 3 ст. 175 ХК Украины правоотношения с участием граждан соотнесены с более широким понятием акта законодательства. В ряде случаев объем понятия «законодательство» специально очерчен нормами права. Например, в ст. 41 ХК Украины состав антимонопольно-конкурентного законодательства ограничен законами.

Среди законов в сфере хозяйственного законодательства высшей юридической силой обладает Конституция Украины. Статья 5 ХК Украины в концентрированном виде воспроизводит конституционные основы правопорядка в сфере хозяйствования. Речь идет об ответственности государства перед человеком; о провозглашении Украины суверенным, независимым, демократическим, социальным и правовым государством; о праве собственности Украинского народа на природные ресурсы; о праве гражданина пользоваться природными объектами права собственности народа в соответствии с законом; об обеспечении государством защиты прав всех субъектов права собственности и хозяйствования, социальной направленности экономики; о праве любого владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью; об экономическом многообразии и праве каждого на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом; о признании в Украине принципа верховенства права и других положениях, закрепленных в Конституции Украины (ст.ст. 3, 8, 13-15, 18, 36, 41-45 и др.).

Следующими в иерархии нормативно-правовых актов выступают законы. Особое место здесь отводится Хозяйственному кодексу Украины.

Нельзя не согласиться с мнением о том, что «одним из показателей отрасли законодательства, адекватной отрасли права, следует считать наличие сводного нормативного акта, который охватывает подавляющее большинство институтов данной отрасли». Для хозяйственного законодательства таким единым законодательным актом является Хозяйственный кодекс Украины, принятый 16 января 2003 года и вступивший в силу с 1 января 2004 года.

Такой кодифицированный акт является активным центром системы хозяйственного законодательства, управляет этой системой путем установления общих положений, принципов, понятий и соотношений институтов, размежевания компетенции между органами управления, закрепления мер ответственности, определения направлений развития специального хозяйственного законодательства и др. Принятие этого кодекса ознаменовало собой реальное воплощение в жизнь практически существующей раздельности гражданского и хозяйственного законодательства.

Идея принятия ХК Украины наравне с ГК Украины возникла в результате осознания того обстоятельства, что хозяйственное законодательство требует не только частноправового, но и публично-правового регулирования, что организационные и имущественные отношения в сфере хозяйствования существуют неразрывно друг от друга.

Не случайно, самостоятельные хозяйственные (коммерческие, торговые) кодексы приняты в большинстве стран мира, среди которых: Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Бразилия, Германия, Греция, Испания, Южная Корея, Люксембург, Мексика, Польша, Румыния, Словакия, США, Франция, Чехия, Чили, Швеция, Эстония, Япония и другие.

ХК Украины — результат многолетней работы ученых и практиков. Им удалось систематизировать разрозненное, неупорядоченное, раздираемое противоречивыми и зачастую неизвестными субъектам хозяйствования нормативными актами хозяйственное законодательство Украины. ХК Украины содержит немало бланкетных норм, однако их наличие объективно. Ведь хозяйственное законодательство составляет более 70 % всего законодательства Украины. Поэтому его невозможно охватить в одном кодексе. ХК Украины — первоначало системности хозяйственного законодательства.

ХК Украины свел воедино имущественные и организационные отношения в сфере хозяйствования, поскольку последние неподвластны Гражданскому кодексу. К таким организационным отношениям относятся: определение рамок государственной экономической политики, порядок государственной регистрации субъектов хозяйствования, лицензирование и патентование хозяйственной деятельности, разрешительные процедуры торговой и иной хозяйственной деятельности, сфера государственного упорядочения цен, антимонопольная политика, стандартизация и сертификация, государственные закупки, применение дотаций, индикативное планирование, ограничение контрольных функций государства и т.п.

С принятием ХК Украины отменены законы Украины «О предпринимательстве», «О предприятиях в Украине», нормы которых неоправданно пересекались и дублировались. Понятие предпринимательской деятельности (что прогрессивно) представлено частью понятия хозяйственной деятельности. Это позволило унифицировать «правила игры» в экономике вне зависимости от организационной, коммерческой или иной характеристики субъекта. Необходимость такой унификации подготовлена тенденциями не только хозяйственного, но и финансового, административного и уголовного законодательства. Ведь ранее хозяйственная деятельность, не носящая коммерческого характера, «выпадала» из сферы правового регулирования.

Следует учитывать, что ХК Украины будет всегда в большей степени тяготеть к изменениям, нежели ГК Украины. Это связано с тем, что хозяйственное право призвано обеспечивать динамично развивающиеся экономические отношения. Существование ХК Украины создает условия для стабильности ГК Украины, что крайне важно для успешной реализации прав и свобод обычными гражданами Украины.

Регулирование хозяйственных отношений невозможно осуществлять при помощи одного лишь ХК Украины. Ведь хозяйственное законодательство, как указывалось, составляет громадный массив юридических норм.  Иные акты хозяйственного законодательства призваны развивать основные начала ХК Украины, конкретизировать его нормы  и принципы.

Деловые обычаи как источник хозяйственного права

Под обычаем понимается правило поведения, сложившееся вследствие его фактического применения в  течение длительного времени. Обычай становится правовым, обязательным, если он санкционирован нормативно-правовыми актами или воспринят судебной практикой.

В ст. 7 ГК Украины дается общее легальное определение обычая. Под обычаем понимается правило поведения, которое не установлено актами гражданского законодательства, но является устоявшимся в определенной сфере гражданских отношений. Особенно велика роль обычаев в хозяйственном (торговом) праве. О применении обычая в хозяйственном праве свидетельствуют специальные указания норм права типа «торговые и иные честные обычаи» (ст. 32 ХК Украины), «профессиональная этика» (ст. 38 ХК), «условия, необходимые для договоров данного вида» (ст. 180 ХК Украины), «требования, которые обычно предъявляются» (ст. 193 ХК Украины), «виды обеспечения исполнения обязательств, которые обычно применяются в хозяйственном (деловом) обороте» (ст. 199), «обычный уровень качества» (ст. 268ХК Украины), «банковские обычаи» (ст. 344 ХК Украины) ит.д.

Учитывая тот факт, что хозяйственное право в ряде случаев допускает использование норм ГК Украины для регулирования диспозитивных отношений, следует выделять случаи соответствующего санкционирования обычаев со стороны ГК Украины. Так, ГК Украины указывает на «обычай делового оборота» в статьях 213, 526, 529, 538, 627, 630, 652 и др.

Косвенно на необходимость применения обычаев в хозяйственных отношениях указывают также такие оценочные понятия, как «добросовестность» (ст. 162 ХК), «своевременные меры» (ст. 211 ХК), «непреодолимая сила» (ст. 218 ХК) и т.д.

Проблемным является вопрос о юридической силе обычаев в иерархии иных источников хозяйственного права и хозяйственных оговоров. Обычай применяется в большинстве стран субсидиарно, когда нет источников права более высокого порядка. ХК Украины не содержит прямых указаний на этот счет. Например, в ст. 265 ХК Украины говорится, что условия договоров поставки должны излагаться сторонами  в соответствии с требованиями Международных правил  толкования коммерческих терминов «Инкотермс». Данный обычай  фактически приобретает силу нормативно-правового акта.

Нормативный договор как источник хозяйственного права

Нормативный договор представляет собой соглашение двух или нескольких субъектов (членов корпорации, корпораций, государств и. т.), которые устанавливают права и обязанности как общие правила поведения на будущее (неопределенное) время для неопределенного (неперсонифицированного, кроме участвующих в заключении соглашения) круга субъектов.

Наиболее важными для хозяйственного права являются такие межгосударственные договоры, как:

Конвенция о защите прав и основных свобод человека 1950 г.;

Конвенция ООН 1980 г. о международном договоре купли-продажи;

Женевская конвенция 1930 г., устанавливающая Единообразный закон о переводном и простом векселе;

Парижская конвенция 1965 г. об охране промышленной собственности;

Вашингтонская конвенция 1965 г. об урегулировании инвестиционных споров между государствами и лицами других государств и другие.

Судебная практика как источник хозяйственного  права

Вопрос о судебной практике как источнике хозяйственного права является дискуссионным. Господствующая доктрина не признает судебный прецедент в качестве источника права. В то же время практические исследования и многие ученые отмечают активное воздействие судебных решений на формирование общеобязательных правил поведения, в том числе в сфере хозяйствования. Приведем лишь некоторые обстоятельства, свидетельствующие в пользу мнения последних. Решения Конституционного Суда устраняют пробелы в праве. Правовые позиции, сформулированные Конституционным Судом Украины могут рассматриваться как судебные прецеденты, которые заполняют пробелы в законодательстве и формируют судебную практику, обеспечивая ее одинаковость.  Решения международных судебных органов, в частности, Международного суда ООН, Европейского суда по правам человека, Арбитражного трибунала Международного центра о урегулированию инвестиционных споров проникают в систему источников хозяйственного права.

Являясь участником Европейской конвенции «О защите прав и основных свобод человека», Украина согласилась с применением процессуальных механизмов, принятых в деятельности судебных органов, обеспечивающих применение конвенции. В свою очередь данные процессуальные механизмы допускают использование прецедентов в качестве источников права.

Законодательство Украины имеет оценочные понятия и другие неоднозначные категории, которые должны быть истолкованы судами общей юрисдикции. К таким категориям относится, в частности, «публичный порядок», «интересы», «добросовестность» и т.п. «Содержание таких понятий определяется не законодателем, а при его применении». Поэтому решения судов, в особенности высших инстанций, по определению данных оценочных понятий становятся неотъемлемой частью правил осуществления хозяйственной деятельности.

Юридическая доктрина

Юридическая доктрина как источник права представляет собой научные правовые идеи, принципы, теории, концептуально сформировавшиеся и содержащиеся в трудах, а также устных высказываниях ученых-юристов, официально признанные в качестве общеобязательных положений (норм) для осуществления юридической практики.  Значительна роль хозяйственно-правовой доктрины в настоящее время для Украины. Весьма распространены случаи, когда юрисдикционные органы ( или стороны в хозяйственном споре) обращаются к отдельным ученым-юристам или научным учреждениям за разъяснениями в связи с юридической квалификацией соответствующих фактов. Это оформляется экспертным заключением и приобщается к делу.

6. Наука хозяйственного права.

Важнейшим показателем отраслевой специфики хозяйственного законодательства, его способности существовать в рамках устойчивой системы норм права является отраслевая наука хозяйственного права.

Можно выделить 4 этапа становления отечественной науки хозяйственного права, отражающие наиболее существенные направления ее развития:

Первый этап — начало XIX — 20-е годы XX века — знаменует зарождение хозяйственно-правовых идей.

В то время, когда в странах Европы предпринимаются раздельные кодификации гражданского и торгового (коммерческого) законодательства, в отечественной правовой науке начинают появляться специальные исследования в соответствующей сфере.

Причем данный период характеризовался двоякими процессами. С одной стороны, ряд ученых отделяют торговое право от права гражданского (работы П. П. Цитовича, А. И. Каминки, О. Пергамента, А.Х.Гольмстена и других) в рамках специального частного права. С другой стороны — выдвигается самостоятельное научное направления хозяйственного права (профессоры К.Д. Ушинский, И.И. Янжул, В.А. Удинцев и др.), объединяющего частные и государственные аспекты хозяйствования.

В этот период формируются идеи, которые легли затем в основу теорий многих поколений ученых-хозяйственников.

Еще в середине XIX века К.Д. Ушинский сделал вывод о том, что внутри гражданского общества родилось « хозяйственное общество », и ему должно соответствовать свое особенное право — хозяйственное право, которое является «юридическим изложением хозяйственной деятельности ». Считается, что тогда и была создана первая концепция хозяйственного права.

Нельзя не заметить и выводы профессора П.П. Цитовича: «Гражданское право разъединяет и противопоставляет людей, торговое право их соединяет и подчиняет. Одно право индивидуально, другое социально». В этот период А.И. Каминка пишет: «Торговое право включает в себя и публичное и частное право, при этом публичное торговое право распадается на государственное право и международное торговое право». «Вся эта область проникнута специальным духом, в большей или меньшей степени чуждым остальной области отношений».

Профессор киевского университета В.А. Удинцев тогда же выдвинул идею о том, что в торгово-промышленном праве частноправовые принципы сближаются с принципами публично-правовыми. И это сближение вызвано тем, что в области торгового оборота наряду с защитой торговли и промышленности преследуется и «защита интересов общественного и третьих лиц».

Названные и другие ученые указанного периода, хотя порой и с различных сторон, но подчеркнули одну существенную черту намечаемого регулирования экономики — выделение самостоятельного, комплексного и динамично развивающегося образования норм права, именуемого сегодня хозяйственным (коммерческим, предпринимательским) правом.

Второй этап — это период раннего развития хозяйственного права — 20-е — конец 30-х годов XX века.

Данный период в развитии науки хозяйственного нрава может быть охарактеризован взаимодействием двух основных научных направлений: двухсекторной теории П.И. Стучки и теории единого хозяйственного права Л.Я.Гинцбурга и Е.Б. Пашуканиса.

Сторонники двухсекторной теории в период НЭПа поставили вопрос о необходимости особого правового стимулирования социалистического сектора экономики (хозяйственно-административное право) в противовес регулированию ее частного сектора (гражданское право). Данные отрасли признавались антагонистическими, а потому не способными к взаимодействию. Данная теория не выдержала проверку временем — гражданское право в условиях социалистического хозяйства не исчезло, а стало регулятором отношений граждан по удовлетворению своих потребностей.

Представителями теории единого хозяйственного права усматривали в нем особую форму политики государства «в области организации управления хозяйством и организации хозяйственных связей». Была сформулирована концепция единого подхода к регулированию экономических отношений, центром которого должен стать хозяйственный кодекс, проект которого был предложен в 1935 году. Отстаивался тезис о недопустимости деления единого хозяйственного права на две самостоятельные части — хозяйственно-административного и гражданского права. К сожалению данная теория нечетко подошла к определению предмета регулирования хозяйственного права, включив в него имущественные отношения с участием граждан.

Это дало повод для нападок в адрес хозяйственно-правовой концепции одиозными руководителями юридического ведомства того времени. В частности, В.Я. Вышинский (тогда — Генеральный прокурор СССР и директор института права АН СССР), наряду с некоторыми верными замечаниями извратил смысл этой прогрессивной в основе теории и даже обвинил представителей науки хозяйственного права во « вредительстве». В результате авторитарного вмешательства возобладала точка зрения, отразившаяся на взглядах многих поколений последующих, в том числе некоторых современных ученых, о том, что хозяйственное право не может существовать в рамках самостоятельной отрасли права.

Напротив, было обосновано такое существование в рамках гражданского права. В результате гражданин на долгое время оказался приниженным в рамках гражданского права, поскольку объединение в одной отрасли гражданских и хозяйственных отношений неизбежно отодвинуло гражданина с его нуждами на второй план, создало условия для бессистемного правотворчества различных административных органов. Сама же наука хозяйственного права — на долгие 20 лет была « предана анафеме», а многие ее представители — репрессированы.

Третий этап — период «фундаментализации» хозяйственного права в 60-80-е годы XX века.

Характеризовался этот период не только возрождением хозяйственно-правовой науки в СССР, но и окончательным становлением единой (монистической) концепции хозяйственного права. Именно в этот период новая школа хозяйственного права, начало которой положили труды В.В. Лаптева, В.К. Мамутова и других ученых-хозяйственников, предстала в целостном виде в противовес раздельным и несогласованным друг с другом гражданско-правовым и административно-правовым исследованиям экономики.

В этот период была обоснована главная цель хозяйственно-правовой науки, которая предстала со временем основной ее идеей и назначением — поставить хозяйственное законодательство на службу хозяйственному строительству, направить науку на решение проблем хозяйственного комплекса.

Этой прогрессивной идее посвятили свои работы многие отечественные ученые-хозяйственники: В.К. Андреев, В.Н. Гайворонский, З.М. Заменгоф, И.Е. Замойский, Г.Л. Знаменский, М.И. Клеандров, В.Ф. Кузьмин, В.С. Мартемьянов, С.З. Михайлин, Г.В. Пронская, И.Г. Побирченко, Ю.С. Цимерман, В.С. Шелестов, Л.М. Шор и другие.

Ученые-хозяйственники поставили вопрос о введении законности на всех уровнях экономики, об укреплении хозяйственного расчета на базе расширения прав предприятий, об установлении ответственности государственных органов за неправомерные действия в отношении предприятий, о развитии внутрихозяйственных отношений и других мерах. На базе Института государства и права СССР был создан проект Хозяйственного кодекса СССР.

К сожалению, не без участия цивилистов, которые усматривали в действиях хозяйственников посягательство на их «вотчину» в области имущественных отношений, идею о принятии ХК в то время отвергли. Административно-хозяйственная система управления времен Советского Союза не могла допустить существования рамок поведения в экономике, которые ограничивали бы ее безграничное господство над субъектами хозяйствования.

Четвертый этап развития хозяйственно-правовой науки — современный период, который ознаменовался расцветом этой правовой науки — с конца 80-х годов XX века по наши дни.

Не сдерживаемая более политическими и идеологическими границами наука хозяйственного права предстала мощной движущей силой прогрессивных идей на стыке экономики и права.

Данный период характеризуется двумя взаимодополняющими векторами приложения науки хозяйственного права. Первый — обеспечение экономико-правовых реформ. Второй — разработка самостоятельного Хозяйственного кодекса Украины. Принятие этого кодекса в 2003 г. ознаменовало собой новый качественный прорыв в осознании сущности, формы и содержания хозяйственного права как самостоятельной отрасли права.

Обеспечивают данную отрасль науки на сегодняшний день в Украине 14 докторов и более 60-ти кандидатов юридических наук, защитивших диссертации по специальности « Хозяйственное право; хозяйственно-процессуальное право». Ведущими центрами школы хозяйственного права выступают кафедра хозяйственного права Киевского национального университета им. Т. Шевченко, Институт экономико-правовых исследований НАН Украины (г. Донецк), кафедра хозяйственного права Донецкого национального университета, кафедра аграрного права Национальной юридической академии им. Я. Мудрого (г. Харьков). С конца 90-х годов активная поддержка хозяйственно-правовых идей оказывается кафедрой административного и хозяйственного права Одесского национального университета им. И.И. Мечникова. Вклад в изучение предпринимательских аспектов хозяйственных правоотношений вносит также кафедра предпринимательского и коммерческого права Одесской национальной юридической академии, кафедры предпринимательского и хозяйственного права многих других вузов.

Массив хозяйственно-правовых исследований, предпринятый за последние годы в Украине, определяется работами В.К. Мамутова, В.М. Гайворонского, Г.Л. Знаменского, Б.Г. Розовского, В. И. Семчика, В.С. Щербины, Г.В. Пронской, О.М. Винник, А.Г. Бобковой, Н.А. Саниахметовой, Б.М. Полякова, Д.Н. Притыки, Н. А. Абрамова, О.А. Беляневич, В.В. Джунь, О.П. Загнитко, И.В. Голованя, Д.Х. Липницкого, О.П. Подцерковного, М.И. Титова, В.В. Хахулина, А.А. Чувпило, О.В.Шаповаловой, А.И. Ющика,   и многих других. Сказанное позволяет утверждать, что хозяйственно-правовая школа, которая расцвела в период обретения независимости Украины, остро востребована в условиях становления прогрессивного экономического уклада и развития социально ориентированной экономики.

7. Понятие и содержание хозяйственного права.

Сущность хозяйственного права определяется теми задачами, которые оно призвано решать в обществе. Задача хозяйственного права – системное правовое обеспечение хозяйственной деятельности, осуществляемой на профессиональной основе.   Хозяйственное право состоялось как наука, как отрасль  права и как юридическая дисциплина.

В юридичній науці склалися три основні позиції щодо того, є господарське право самостійною галуззю права, чи ні.

Перша позиція ґрунтується на тому, що господарське право не є самостійною галуззю права, а є поєднанням цивільно-правових та адміністративно-правових норм, що діють у сфері господарювання. Прихильниками такого підходу є українські та російські вчені: А. С. Довгерт, Я. М. Шевченко, Р. О. Халфіна, С. М. Братусь та інші. Проте вважаємо, що ця позиція є помилковою, оскільки господарські правовідносини не можна розкласти на цивільно-правові та адміністративно-правові, хоча історичне коріння господарського пра на, безумовно, бере свій початок як з публічного, так 1 з приватного права.

Друга позиція полягає у визнанні господарського права самостійною галуззю права, яка не має нічого спільного з іншими галузями права. Прихильниками цього підходу є: В. К. Мамутов, І. Г. Побірченко, В. В. Лаптєв та інші.

Вважаємо, що найбільш відповідає дійсності позиція таких науковців, як Ю. К. Толстой, С. С. Алексээваі в, Г. В. Пронська, які вважають, що господарське право є комплексною галуззю права, в якій зібрані правові норми основних галузей права, пристосовані до одного предмета правового регулювання — господарської діяльності. Однак, не дивлячись на це, господарське право має досить значний за обсягом власний нормативний матеріал (власні інститути): інститут внутрішньогосподарських, в тому числі корпоративних відносин, інститут банкрутства, інститут антимонопольного   регулювання   господарської   діяльності.

Так, господарське право вивчає історію становлення та розвитку правового регулювання господарських відносин в Україні і за кордоном, виявляє закономірності, тенденції, прогалини правового регулювання цих відносин, напрацьовує рекомендації щодо вдосконалення правового регулювання та правозастосовчої практики.

Хозяйственное право – это совокупность правовых норм, которые регулируют общественные отношения в сфере управления экономикой, производством и реализацией продукции, выполнения работ и предоставление услуг с целью получения прибыли или без таковой.

Хозяйственное право – это отрасль права, которая базируется на нормах, регулирующих хозяйственную деятельность, хозяйственные отношения в сфере экономики в процессе хозяйственой деятельности предприятий, организаций и других субъектов хозяйствования.

Содержание и структура хозяйственного права, как учебной дисциплины следующее:

Общая часть: понятие, предмет и методы ХП, источники и принципы ХП, хозяйственные правоотношения, государственное регулирование хозяйственной деятельности,  субъекты хозяйствования и защита их прав и интересов, правовой режим имущества,  хозяйственные обязательства, хозяйственно-правовая ответственность и т.д.

Особенная часть: правовое регулирование торговой деятельности, строительства, транспорта, сельскохозяйственной деятельности, хозяйственной деятельности социальной сферы: здравоохранения, образование и т.д., внешнеэкономическая деятельность субъектов хозяйствования и т.д.  

8. Соотношение предмета хозяйственного права с предметом смежных отраслей права.

Соотношение предмета хозяйственного права с предметом смежных отраслей права важно установить для уточнения представления о предмете хозяйственного права.

Наиболее дискуссионным является разграничение предмета регулирования хозяйственного и гражданского права.

Фрагментарно предмет регулирования этих отраслей права совпадает. Речь идет об отдельных областях хозяйственно-правового и гражданско-правового регулирования, где имущественные отношения субъектов основаны на равенстве сторон. Например, в сфере возмещения вреда хозяйственные отношения не требуют специального, отличного от общегражданского построения. Здесь хозяйственное право допускает использование в своей сфере общих институтов и понятий гражданского права. Равно как из административного права хозяйственное право берет готовыми понятия должностного лица, органа исполнительной власти, акта управления, а из земельного права — понятия земли и платы за пользование земельным участком и т.д.

Однако в значительной степени предмет регулирования хозяйственного права выходит за рамки предмета регулирования гражданского права. Речь идет об отношениях организационно-хозяйственного и внутрихозяйственного характера. Эти отношения основаны на принципах подчинения и иных управленческих связях, а не на равенстве сторон.

Необходимо отметить, что предмет хозяйственного права в ходе правовой реформы приобрел более четкие очертания, в отличие от предмета гражданско-правового регулирования. В частности, новый ГК Украины охватил сферу публичной связи гражданина и государства (главы 21 и 22), отдельными цивилистами активно разрабатывается теория «управления» как составляющая гражданского права. В цивилистической литературе высказывается мнение, что главным критерием установления отраслевой принадлежности правовых отношений становится не предмет, а метод правового регулирования. Утрата традиционных критериев предмета гражданско-правового регулирования на фоне опредмечивания других отраслей права, в частности, хозяйственного, земельного, морского, экологического, бюджетного, налогового и других, говорит о неизбежной и объективной дальнейшей дифференциации законодательного материала. Ведь современные правоотношения нельзя вместить в прокрустово ложе принципов, выработанных в эпоху Древнего Рима.

Предмет регулирования административного права и хозяйственного права однозначно разграничить не всегда просто. Организационные отношения в сфере хозяйствования во многом обладают теми же чертами, которые свойственны административно-правовым отношениям. Однако организационные отношения в сфере хозяйствования по причине неразрывной связи с имущественными отношениями приобрели новое качество, которое привело к их выделению из непосредственного предмета административно-правого регулирования. Ведь нельзя, например, эффективно регулировать процессы создания предприятия (организационный аспект) без одновременного правового воздействия на отношения по наделению этого субъекта материальными ценностями (имущественный аспект).

В то же время административное право в сфере хозяйствования регулирует управленческие отношения, не имеющие имущественного содержания. К таким отношениям относятся принципы организации государственного аппарата, государственная служба, вопросы коллегиальности и единоначалия, участие трудящихся в управлении и др.'. Поэтому, например, формирование управленческой структуры и взаимодействие Антимонопольного комитета Украины с иными органами управления следует относить к отношениям, урегулированным нормами административного права, а реализацию его компетенции применительно к правам и обязанностям субъектов хозяйствования — к хозяйственным отношениям, урегулированным нормами ХКУкраины и иных актов хозяйственного законодательства.

Следует также прислушаться к мнению Г. Л. Знаменского о том, что вертикальные хозяйственные отношения строятся не на прямом подчинении одного лица другому, как это происходит в административной вертикали, а на взаимных обязательствах органа управления и хозяйствующего субъекта и их равном подчинении общественному хозяйственному порядку.

Разграничение предмета хозяйственного и трудового права следует находить в вычленении разных звеньев общественного производства, способных воспринимать правовое воздействие. Н.Г Александров отмечал, что одни из них составляют необходимые предпосылки процесса труда, а другие — отношения, возникающие непосредственно по поводу применения рабочей силы. Эти вторые отношения он как раз и рассматривал в качестве предмета трудового права. Что же касается того звена производственных отношений, которое включает предпосылки труда (вовлечение в производство средств производства и его организацию), то по меткому замечанию авторов учебника «Хозяйственное право» под редакцией В.К. Мамутова именно это звено и является предметом хозяйственного права.

Иными словами это означает, что взаимодействие между органами юридического лица, между учредителями и юридическим лицом регулируется нормами хозяйственного права, а отношения по поводу реализации права на труд конкретного гражданина — нормами трудового права.

Не всегда просто разделить финансовые и хозяйственные отношения. Проблема состоит, во-первых, в неоднозначности трактовки состава этих отношений. А во-вторых, — в их постоянном взаимодействии и взаимопроникновении. Однако теория и практика выработали здесь определенные подходы.

Так, ст. 4 ХК Украины предусматривает, что не являются предметом регулирования кодекса финансовые отношения при участии субъектов хозяйствования, возникающие в процессе формирования и контроля исполнения бюджетов всех уровней.

Следует также учитывать фактор вторичности финансовых отношений, подчеркиваемый отдельными исследователями. «Финансовые отношения, — писал Э.А. Вознесенский, — имеют характер государственных финансов вообще, будучи объективно необходимыми, они тем не менее не могут существовать без государственной регламентации, без установления их на основе правовых актов государства»1. Что же касается хозяйственных отношений, то они складываются объективно и существуют в большинстве своем независимо от наличия их правового регулирования. В финансовых отношениях денежная форма стоимости отделена от товарной, не является следствием встречного движения товарной формы стоимости (распределение денег через бюджет, платежи в бюджет, собирание налогов, размещение государственных займов и т.п.). В процессе производства и обмена, свойственного для хозяйственных отношений, совершается смена форм стоимости, в противовес движению исключительно денежной формы стоимости в финансовых отношениях.

Хозяйственные отношения базируются на эквивалентности обмена. Не случайно в ч. 4 ст. 175 ХК Украины предусматривается, что безвозмездные имущественные обязательства субъектов хозяйствования существуют в виде исключения. В то же время для финансовых отношений правилом является отсутствие обязанности по возврату материальных ценностей.

Кроме того, большинством отечественных правоведов обязательным субъектом финансовых отношений называется уполномоченный орган государства, а финансово-правовая деятельность соотносится с государственной финансовой деятельностью. В то же время, в хозяйственных отношениях значительная часть операций производится без участия государственных организаций, а порядок создания, распределения и использования материальных ценностей зависит от их собственников.

Большая степень взаимопроникновения наблюдается во взаимодействии хозяйственных и налоговых отношений. Это обусловлено, прежде всего, тем, что налоговое давление со стороны государства прямо отражается на поведении субъектов хозяйствования. И напротив, налоговый механизм, который не учитывает реалии хозяйственной системы, обречен на игнорирование субъектами хозяйствования.

Видимо поэтому во многих нормах ХК Украины регламентируются налоговые отношения (например, в ч. 1 ст. 10 предусматриваются направления налоговой политики, ч. 2 ст. 12 — налоговые льготы в контексте средств государственного регулирования хозяйственной деятельности, ст. 240 — последствия сокрытия объекта налогообложения, ст. 243 — последствия создания препятствий в проведении налоговых проверок и др.). Тем самым налоговые отношения рассматриваются как сфера хозяйственной деятельности, а налоговая дисциплина — как необходимое условие ее осуществления2. В силу ограниченности объемов настоящего курса не представляется возможным остановиться подробнее на разграничении предмета хозяйственного права с предметом иных отраслей права. Укажем лишь, что давно не существует «нерушимых границ» между предметами регулирования отраслей права. Нередко одни и те же отношения регулируются различными отраслями права. Это приводит к тому, что на стыке предметов регулирования различных отраслей права возникают универсальные институты. Такой универсальностью, например, обладают институты юридического лица, обязательственного права, права собственности, компетенции и др.

Дальнейшая дифференциация и взаимодействие актов законодательства, приспособление их содержания к практическим нуждам делают зачастую бессмысленными дискуссии о жестком разделении одних отношений, урегулированных правом, от других. Главным становится определение наиболее важных и системообразующих факторов тех отношений, которые подвергаются целенаправленному воздействию. Лишь представив в целостном виде такие отношения, в том числе хозяйственные, можно рассчитывать на адекватное и эффективное правовое регулирование со стороны государства.

Контрольні питання:

 1.  Визначте поняття та ознаки господарської діяльності.
 2.  Які види господарської діяльності ви знаєте?
 3.  Чи є легальне визначення поняття "підприємництво" в законодавстві України?
 4.  Назвіть ознаки підприємницької діяльності?
 5.  Чи є мета отримання прибутку єдиною у здійсненні підприємницької діяльності?
 6.  Які принципи підприємницької діяльності?
 7.  Що являє собою нскомерційна господарська діяльність?
 8.  Яка мета здійснення некомерційної господарської діяльності?
 9.  Яка роль держави в сфері економіки?

 1.  Які методи державного керівництва економікою ви знаєте?
 2.  Визначте поняття та ознаки господарських правовідносин.
 3.  Які види господарських правовідносин ви знаєте?
 4.  Визначте поняття господарського права як галузі права.

14. З яких частин складається навчальна дисципліна "Господарське право України"?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

84127. Классификация государств, её основания и значение. Место и роль типологии государств в системе классификации государств 23.92 KB
  Ленина и других решающим фактором общественного развития который детерминирует и соответствующий тип надстроечных элементов: государство и право. Рабовладельческое государство есть орудие поддержания власти рабовладельцев над рабами которые были собственностью свободных граждан. Феодальное государство это диктатура класса феодалов земельных...
84128. Развитие идей русской религиозной философии в рамках «метафизики всеединства» конца XIX - первой половины XX столетия (В. Соловьев, Н. Бердяев, С. Булгаков, П. Флоренский, С. и Е. Трубецкие) 36.64 KB
  Эта характерная черта русской религиозной философии была задана философской СИСТЕМОЙ ВСЕЕДИНСТВА ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕВА. По Соловьеву всеединство это органическое единство всего мира которое осуществляется в двух видах: 1. Следовательно у всего мира есть нечто внешнее ему некое Всеединство общее для всех его частей которое своим действием образует из множества отдельных и не причастных друг к другу частей единый мир. Следовательно Всеединство образуя из множества частей единое давая всем частям мира истинное и полноценное совместное...
84129. Русская идея как основная проблема отечественной философии истории (В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, И.А. Ильин) 36.2 KB
  Помимо святости как государствастолпа истинного христианства исключительность России Николай БЕРДЯЕВ обосновывал особенностями русского национального характера особенностями русской души. Это сняло с русского человека чувство личной ответственности за вопросы государственного характера и определило такие стороны его характера как: слабое осознание личных прав и личных интересов; равнодушие к политике и к политическим идеям; беспечность и лень; недостаток инициативы и самодисциплины. Восточный византийский склад характера устремляет...
84130. Космизм в русской философии (Н.Ф. Федоров, К.Э. Циолковский, А.О. Чижевский, В.И. Вернадский). Его основные положения 39.58 KB
  Его основные положения В русской философии XIX века сформировался так называемый русский космизм направление мысли пытающееся в глобальном смысле гармонизировать мир соединением человека с космосом. Истоки русского космизма как и сама его логика находились в представлениях о зависимости жизни человека от характера физических параметров ближнего космоса и вообще всей Вселенной: 1. Кроме того исходя из подобного предположения мы можем предположить и следующее глобальные процессы во Вселенной определяют и биологическую жизнь человека...
84131. Марксистская философия в России, легальное и революционное направления (П.Б. Струве, М.И. Туган-Барановский, Г.В. Плеханов, В.И.Ленин) 35.94 KB
  В противоборстве идей славянофилов и западников в России в конечном итоге победила западная ориентация которая тяготела к идеям популярного в то время в Европе марксизма. ЛЕГАЛЬНЫЕ МАРКСИСТЫ отрицали любое насилие в политическом процессе утверждали перспективность капитализма для России и предлагали совершенствовать общество путём демократических реформ. Основателем и первым идеологом легального марксизма в России стал Петр СТРУВЕ.
84132. Бытие, материя, природа как определяющие онтологические категории. Их взаимосвязь и различие 37.43 KB
  Бытие существующее сущее это действительность как таковая это всё то что реально существует. Изучением Бытия занимается раздел философии онтология поэтому Бытие как онтологическая категория выражает в философии ту сферу реальности которая не относится к процессам сознания и психики человека сфера гносеологии. Таким образом Бытие это онтологическая категория выражающая собой всё что объективно существует в мире вне сознания человека и вообще никак не зависит ни от сознания ни от воли ни от эмоций человека. Вследствие этого...
84133. Движение. Движение как способ существования материи. Становление, изменение, развитие. Основные формы движения 36.02 KB
  Основные формы движения. В таком случае само понятие движения изменения изменчивости можно понимать только относительно некоего момента устойчивости относительно некоего момента покоя содержащего в себе набор характеристик относительно которых возникает картина происходящих изменений. Следовательно само состояние устойчивости объектов систем или явлений само состояние стартового покоя от которого начинается и усматривается их изменение находится также в составе самого движения поскольку движение никогда нигде не исчезает и не...
84134. Пространство и время. Пространство и время как всеобщие формы существования материи. Принцип единства мира 32.48 KB
  Пространство и время как всеобщие формы существования материи. Концепции нераздельного с материей пространства могут предлагать его не только трехмерным но и четырехмерным например релятивизм длина ширина высота время или nмерным в еще больших количествах где каждое новое измерение отводится для того или иного отдельного физического взаимодействия фундаментального характера современные физические модели наподобие теории струн и пр. Время это некая мыслимая целостность вбирающая в себя длительность некоего движения и маркирующая...
84135. Проблемы сознания в философии. Язык и мышление как формы объективизации сознания. Их соотнесенность 36.48 KB
  Язык и мышление как формы объективизации сознания. Основной проблемой сознания в философии является вопрос его отношения к бытию. Этот вопрос имеет две стороны: онтологическую в рамках которой решается вопрос первичности материи или сознания по отношению друг к другу и гносеологическую в рамках которой решается вопрос о принципиальной возможности познания мир.