18028

Форми обов’язкової бухгалтерської звітност

Курсовая

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Вступ Кожне підприємство в процесі свого функціонування має на меті досягнення максимального ефекту від своєї діяльності а це неможливо без ефективного управління ним. В свою чергу управління виступає творчим процесом керівника що ґрунтується на виважених рішеннях п...

Русский

2013-07-06

494 KB

4 чел.

Вступ

Кожне підприємство в процесі свого функціонування має на меті досягнення максимального ефекту від своєї діяльності, а це неможливо без ефективного управління ним. В свою чергу управління виступає творчим процесом керівника, що ґрунтується на виважених рішеннях прийнятих на основі даних, що відображають реальний стан речей на підприємстві.  Дані, що є основою для прийняття рішень, представляються у формі фінансових звітів відповідних звітних періодів. Тому неможливо переоцінити значення повної та достовірної інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства при вирішенні поточних та перспективних господарських проблем. Для прийняття правильних управлінських рішень на рівні підприємства повинні використовуватись дані, які відповідають певним правилам, вимогам і нормам, що є зрозумілими та прийнятними для користувачів. Як наслідок процес підготовки та складання фінансових звітів повинен бути організований відповідно до законодавства та забезпечувати користувачів повною, правдивою, неупередженою інформацією про фінансові результати діяльності і фінансовий стан підприємства.

Отже, фінансова звітність є провідною категорією, що покликана забезпечити користувачів в інформації і як наслідок створити умови для ефективної та цілеспрямованої роботи підприємства.

Дана курсова робота має за мету розглянути чинні в Україні форми обов’язкової бухгалтерської звітності, виявити специфіку форм звітів та дати поняття про зміст кожного з них, тобто, розкриття значимості й основних принципів фінансової звітності на підприємстві у відповідності з діючими нормативно-правовими актами на основі характеристики фінансово-господарської діяльності та постановки фінансового обліку на  підприємстві ТОВ « Карат», звітність якого є об’єктом  аналізу.

Більш детальну інформацію, що не наведена у цій роботі, містять конкретні закони, укази, на які зроблено посилання.

Завдання курсової роботи  розкриваються у наступних пунктах:

Підготовка та подання основних звітних форм

 •  Методика складання та подання фінансової звітності;
 •  Методика складання та подання податкової звітності;
 •  Методика складання та подання статистичної звітності;
 •  Шляхи вдосконалення звітності.

 1.  Загальна характеристика підприємства

    Суб’єктом дослідження  даної курсової роботи виступає ТОВ «Карат». Загально характеризувати підприємство можливо на основі його статуту [додаток A], тому що у статуті підприємства визначаються власник та найменування підприємства, його місцезнаходження, предмет  і  цілі діяльності, його органи управління, порядок їх  формування, компетенція та повноваження трудового колективу  і  його  виборних органів, порядок утворення майна підприємства, умови реорганізації та припинення діяльності підприємства.

     Відповідно до статуту ТОВ «Карат» - це товариство з обмеженою відповідальністю. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, користується печаткою, штампами, фірмовими бланками та товарними знаками. Товариство відкриває в банківських установах розрахункові та інші рахунки для ведення кредитно - розрахункових операцій та зберігання коштів. По власним зобов’язанням Товариство відповідає всім своїм майном, але не відповідає по зобов’язаннях  учасників, а учасники несуть майнову відповідальність у межах своїх вкладів.

     Головною метою створення та діяльності Товариства є поєднання економічних інтересів та фінансових ресурсів учасників для ведення господарської діяльності, спрямованої для одержання прибутку.

     Основними напрямками діяльності Товариства є: виробництво та реалізація товарів народного споживання, продукції виробничо-технологічного та промислового призначення та торгово-закупівельна, комерційно-посередницька діяльність - з відкриттям відповідних закладів для здійснення роздрібної, оптової торгівлі.

     На даний момент ТОВ « Карат» займається виготовленням і продажем будівельних матеріалів, віконних та дверних блоків з ПВХ - профілів, склопакетів та профілів стінового облицювання з ПВХ (вагонки), а також надають послуги встановлення вікон та дверей власного виготовлення.

      Майно Товариства складають основні фонди та оборотні засоби, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі Товариства.

      Джерелами формування майна Товариства є:

 •  Грошові та матеріальні внески учасників ;
 •  Доходи, одержані від реалізації продукції, а також прибутки від усіх видів господарської діяльності Товариства;
 •  Кредити, займи банків та інших кредиторів;
 •  Придбання майна іншого підприємства, організації або громадян;
 •  Безоплатні та благодійні внески;
 •  Доходи від цінних паперів;
 •  Інші джерела не заборонені діючим законодавством.

 

 1.  Підготовка та подання основних звітних форм:

2.1. Класифікація звітності. Основні вимоги до заповнення звітних форм

        Фінансові звіти складають всі підприємств різних галузь у всіх країнах світу, тому потреби користувачів інформації різні. Вигадати універсальний звіт, який відображав би фінансове життя підприємства у всій його багатогранності, поки що не можливо. Чинні нормативні документи бухгалтерського обліку враховують це і передбачають різну за складом, видами та формами фінансову звітність для різних категорій суб’єктів господарювання.   Як показує практика, оптимальним є складання кількох різних звітів, кожний з яких розкриває ту чи іншу грань діяльності підприємства.

          З метою впорядкування складання звітності її класифікують за такими найбільш поширеними ознаками:

           Насамперед слід розрізняти звітність за будовою:

 •  звітність, у якій інформація наводиться станом на певну дату (вона містить моменті показники);
 •  звітність, що містить інформацію за певний (звітний) період (її складають інтервальні показники).

            За змістом і джерелами формування розрізняють:

 •  Статистична звітність містить інформацію, що є необхідною для статистичного вивчення господарської діяльності підприємств та побудови макроекономічних показників.
 •  Фінансова звітність містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Вона складається з:  

     - Балансу (Ф – 1),

- Звіту про фінансові результати (Ф – 2);

- Звіту про рух грошових коштів (Ф – 3);

- Звіту про власний капітал (Ф – 4);

- Приміток до фінансової звітності (Ф-5)

- Додатки до Приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»(Ф-6).

 •  Податкова звітність містить інформацію про валові доходи та валові витрати, фінансові результати та розрахунок сум податків, що підлягають сплаті до бюджету, а також надмірно сплачених сум, що підлягають відшкодуванню. Звітні дані ґрунтуються на даних обліку за вимогами податкового законодавства. Сюди включають:

            - декларація про прибуток підприємства

  - податкова декларація з ПДВ

  - форма №1-ДР «Довідки про суми виплачених доходів і утриманих з них податків фізичних осіб»

            - розрахунок акцизного податку.

 •  Спеціальна звітність подається з питань розрахунків і використання коштів фонду соціального страхування, пенсійного фонду, фонду зайнятості тощо.
 •  Внутрішньогосподарська (управлінська) звітність відображає необхідну інформацію для прийняття рішень на рівні структурних підрозділів і розробляється підприємством самостійно.

     Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.

          За термінами подання розрізняють: 

 •  Нормативну -подається на певну дату;
 •  строкову - у термін до 4 робочих днів після закінчення звітного періоду.

          За ступенем узагальнення звітність поділяють на:

 •  первинну, що подається підприємствами;
 •  зведену, що узагальнює дані первинної звітності у межах міністерств і відомств.

          За обсягами відображених результатів діяльності розрізняють повну і скорочену звітність.

         За періодом часу, за який характеризується діяльність підприємства, тобто за періодичністю подання розрізняють: 

 •  річну 
 •  проміжну (щоквартальну, щомісячну) звітність.

         З погляду охоплення видів діяльності звітність може відображати усі види діяльності, якою займається підприємство, або обмежуватися лише основним із них.

         З погляду поширення на галузі народного господарства звітність є:

 •  типовою - застосовують для відображення облікових даних однакового змісту;
 •  галузевою - містить показники за специфічними видами діяльності.

         За характером спрямування розрізняють: внутрішню звітність, призначену для внутрішнього управління підприємством, і зовнішню, яка виходить за межі підприємства і подається органам виконавчої влади, іншим користувачам.

            Звітність за способом подання користувачам поділяють на :

 •  подану поштовим зв'язком,
 •  телеграфом
 •  електронною поштою
 •  подану власноруч.

     Загальні вимоги до фінансової звітності викладені в положенні (стандарті) бухгалтерського обліку № 1«Загальні вимоги до фінансової звітності» (далі - П(С)БО№1), затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 №87, основою для якого був Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку №1 Комітету з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Дане положення встановлює:

• мету фінансових звітів;

• їх склад;

• звітний період;

• якісні характеристики та принципи, якими слід керуватися під час складання фінансових звітів;

• вимоги до розкриття інформації у фінансових звітах.

          Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

          Для того, щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам, П(С)БО №1 вимагає наявність у ній даних про:

• підприємство;

• дату звітності та звітний період;

• валюту звітності та одиницю її виміру;

• відповідні показники (статті) за звітний та попередній періоди;

• облікову політику підприємства та її зміни;

• аналітичну інформацію щодо статей фінансових звітів;

• консолідацію фінансових звітів;

• припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності;

• обмеження щодо володіння активами;

• участь у спільних підприємствах;

• виявлені помилки та пов'язані з ними коригування;

• переоцінку статей фінансових звітів;

• іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними П(С)БО.

Інформація, що відображається повинна відповідати принципам підготовки фінансової звітності ,а саме:

 •  автономності підприємства, за яким кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників. Тому особисте майно і зобов'язання власників не повинні відображатись у фінансовій звітності підприємства;
 •  безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов'язань підприємства виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі;
 •  періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності;
 •  історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;
 •  нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення незалежно від часу надходження і сплати грошей;
 •  повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі;
 •  послідовності, який передбачає, що кожна наступна звітна інформація повинна випливати з попередньої.
 •  обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;
 •  превалювання змісту над формою, за яким операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;
 •  єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.

          Для досягнення завдань щодо задоволення інформаційних потреб користувачів звітність має відповідати певним вимогам. Залежно від потреб управління, чинних законодавчих та нормативно-правових актів можна сформувати систему вимог до звітності (табл. 1).

          Таблиця №1. Вимоги до інформації фінансової звітності

Вимоги

Зміст

Достовірність

Звітність повинна давати достовірне та повне уявлення про фінансовий стан і його зміни, а також результати діяльності підприємства. Для забезпечення достовірності звітності оцінка її статей повинна відповідати об'єктивній дійсності.

Послідовність

Кожна наступна звітна інформація (звітні дані) повинна випливати з попередньої. На підприємстві, яке функціонує декілька років, застосовуються однакові методи оцінки при складанні звітності.

Зіставність

Дотримання встановлених норм заповнення звітиності, забезпечення постійності в змісті та формах звітності, що надає користувачам можливість порівнювати: звітність підприємства за різні періоди, звітність різних підприємств.

Доречність

Звітність повинна відповідати вимогам часу і надаватися у строки, встановлені для її подання. Наявність лише доречної інформації у звітності дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати їх оцінки, зроблені в минулому

Своєчасність

Необхідна для ефективного використання звітних показників, для контролю та оперативного керівництва й управління суб'єктом господарювання та іншими користувачами. Недотримання строків представлення призводить до втрати цінності даних, що містяться у звітності та сплати штрафів.

Повнота

У звітності наводяться всі дані, пов'язані з діяльністю підприємства за звітний період, а також такі, які раніше не відображалися в ній (вони повинні розшифровуватися у пояснювальній записці)

Економічність

Звітність має містити тільки ті показники, які необхідні для прийняття рішень та висновків. Показники звітності мають зводитися у найбільш компактні та зручні для використання таблиці. Саме тому більша частина форм звітності представляється на типових або стандартних формах, тобто звітні відомості у вже наявний бланк з таблицею проставляються.

               Якщо у звітних формах будуть допущенні помилки, то їх виправлення здійснюється відповідно до П(С)БО №6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах". Норми цього стандарту застосовуються юридичними особами всіх форм власності (крім бюджетних установ та банків).

         Виправлення помилок при складанні фінансової звітності у попередніх періодах відображається шляхом корегування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року. А виправлення помилок, які відносяться до попередніх періодів виправляються шляхом повторного відображення порівняльної інформації у фінансовій звітності.

       Форми фінансової звітності підписуються керівником підприємства і головним бухгалтером, а у випадку відсутності на підприємстві бухгалтерської служби — керівником спеціалізованої організації або фахівцем-бухгалтером, які за угодою виконували роботу з ведення бухгалтерського обліку і складання звітності. Особи, які підписали звітність, несуть повну відповідальність за достовірність звітних даних.

     Звітність підприємства є відкритою, крім випадків передбачених законодавством. Оприлюднення звітності — це офіційне подання фінансової звітності до відповідних органів, які відповідно до законодавчих актів України вповноважено для отримання бухгалтерської звітності від суб'єктів господарювання, а також офіційна публікація звітів про фінансовий стан підприємства в засобах масової інформації, якщо це передбачено законодавством.

2.2. Методика складання та подання фінансової звітності

               Бухгалтерська звітність – це звітність, яка відображає фінансовий стан підприємства і результати його діяльності за звітний період. Показники звітів відображають майно  та джерела його утворення і допомагають користувачам оцінити величину та структуру ресурсів, капіталу, заборгованості, кінцеві результати діяльності підприємства. Метою такої звітності є забезпечення загальних інформаційних потреб широкого кола користувачів, які покладаються на неї як на основне джерело фінансової інформації під час прийняття економічних рішень

        До нормативних та регулюючих документів з питання складання і подання  бухгалтерської звітності належать:

 •  Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 p. № 996-XIV.
 •  Податковій Кодекс України;
 •  Положення (стандарти) бухгалтерського обліку:

— П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності";

— П(С)БО 2 "Баланс";

— П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати";

— П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів";

— П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал";

— П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах";

— П(С)БО 20 "Консолідована фінансова звітність";

— П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва".

          Підприємства складають квартальну та річну фінансову звітність, термін подання фінансової звітності визначається КМУ відповідно до постанови (табл. №2).

Таблиця № 2.  Порядок подання фінансової звітності:

210

(Сд 372 + Сд 374 + Сд 375 + Сд 376 + Сд377 + Сд 63 + Сд 65 + Сд 66) (за мінусом суми резерву сумнівних боргів за даним видом заборгованості)

Поточні фінансові інвестиції

 220

Сд352

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

 230

СдЗП+Сд31 + СдЗЗЗ+Сд351

ултгучислі в касі

 23

СдЗОІ

в іноземній валюті

 240

Сд 302 + Сд 312 + Сд 314 + Сд 334 +

Сд 351

інші оборотні активи

 250

Сд331+Сд332 + Сд643

Усього за розділом II

260

Сума рядків 100 -160,170 - 250

III. Витрати майбутніх періодів

270 270

Сд39

IV. Необоротні активи і групи вибуття

275

Сд286

БАЛАНС

280

Сума рядків 080,260,270,275

ПАСИВ

І. Власний капітал

Статутний к
пітал

300

Ск40

Пайовий капітал

310

Ск41

Додатково вкладений капітал

320

Ск421+Ск422

Інший додатковий капітал

330

Ск423 + С
424 + Ск425

Резервний капітал

340

Ск43

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

Ск441(Сд442)

Неоплачений кап
тал


60

(Сд46)

Вилучений капітал

370

(Сд45)

Усього за розділом І

380

Сума ряд. 300 - 340 +/- ряд. 350  

(за вирахуванням ряд. 360,370)

П. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення витрат персоналу

 400

Ск471+Ск472 + Ск477

Інші забезпеченя

410

Ск473 + Ск474 + Ск478

Сума страхових резервів

415

Ск491+Ск492

Частка перестраховиків у страхових резервах

416

(Сд493 + Сд494)

Призовий фонд, що підлягає виплаті переможцям лотереї

417

Ск475

Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого оплатою участі в лотереї

418

Ск476

Цільове фінансування

420

Ск48

Усього за розділом П

430

Сума ряд. 400 - 420

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

4
0

Ск 501 + Ск 502 + Ск 503 + Ск 504

Інші       довгострокові       фінансові зобов'яання

450

Ск 505 + Ск 506 + Ск 51+ Ск 52

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Ск54

Інші довгострокові зобов'язання

470

Ск 53 + Ск 55

Усього за розділом Ш

480

Сума ряд. 440 - 470

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

Ск 60

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Ск 61

Векселі видані

520

Ск62

Кредиторська    заборгованість    за товари, роботи, пос
уги

530

Ск 6З

Поточні зобов 'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

Ск681

з бюджетом

550

Ск641+Ск642

з позабюджетн
х платежів

560

Ск685

- стахування

570

Ск65

-оллти праці

580

Ск 66

-з учасниками

590

Ск67

-зі внутрішніх розрахунків

600

Ск 682 + Ск 683

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами і групами вибуття, що утримуються для продажу

605

Ск680

Інш
поточні зобов'язання

610

Ск 684 + Ск 685 +Ск 643 + Ск 644 + Ск 372 + +Ск239

Усього за розділом IV

620

Сума ряд. 500 - 610

Доходи майбутніх періодів

630

Ск69

Баланс

640

Сума ряд. 380,430,480,620,630

 

   Основними ознаками правильності складання  балансу є:

 •  валюта активу повинна дорівнювати валюті пасиву
 •  Дебіторська заборгованості за товари, роботи і послуги ( рах36) відображається в балансі в сумі чистої реалізаційної вартості, яка визначається як різниця між первісною вартістю дебіторської заборгованості та резервом сумнівних та бехнадійних боргів.
 •  Основні засоби і нематеріальні активи включаютья в валюту баланса в сумі залишкової вартості, що визначається як різниця між первісною вартістю і сумаю зносу.
 •  Вилучений і неоплачений капітал вписується в перший розділ пасиву балансу, але до валюти не враховується.

2.2.2. Методика складання Звіту про фінансові результати

     За П(С)БО 1, звіт про фінансові результати — це звіт про доходи, витрати і фінансові результати підприємства. За даним положенням цей звіт складають всі підприємства, крім бюджетних установ і банків. Форма і зміст звіту про фінансові результати визначені П(С)БО №3 "Звіт про фінансові результати".  За цим положенням звіт про фінансові результати складається з трьох розділів:

 1.  Фінансові результати - наводиться інформація про доходи, витрати, прибутки за звітний період, які утворюються від різних видів діяльності діяльності та надзвичайних подій. Крім того тут показують податок на прибуток підприємства  Даний розділ складається на підставі оборотів за рах. 70-76, 90,92,97,98.
 2.  Елементи операційних витрат - дає можливість провести аналіз структури витрат на виробництво, управління та збут, та інші операційні витрати за економічними. Підставою для заповнення даного розділу звіту є обороти по рах. восьмого класу.
 3.   Розрахунок показників прибутковості акцій - здійснюється розрахунок показників прибутковості акцій. Даний  розділ потрібен лише акціонерним товариствам.

     Звіт  про фінансовий результат дає змогу користувачам оцінити результати діяльності підприємства в минулому, його прибутковість, можливість ефективно використовувати ресурси або ступінь ризику недосягнення очікуваної  рентабельності діяльності.

      Не всі розділи звіту заповнюються в однакових одиницях виміру. Так перший і другий розділи заповнюються у тисячах гривень без десяткових знаків, а от цифри третього розділу наводяться у гривнях із копійками.

      Фінансові результати у звіті визначаються та відображаються у розрізі звичайної та надзвичайної діяльності, тобто у звіті зіставляються доходи і витрати від здійснення різних видів діяльності підприємства. Для складання Звіту використовуються  обороти за рахунками витрат і доходів( табл. №4).

Таблиця №4. Робоча таблиця зі складання Звіту про фінансові результати

І.  Фінансові результати

Звітність подається...

Квартальна і місячна

Річна

Органам державної статистики

не пізніше 25 числа наступного місяця

не пізніше 20 лютого наступного року

Трудовим колективам

на вимогу

на вимогу

Власникам (засновникам)

відповідно до установчих документів

відповідно до установчих документів

Власникам (засновникам) консолідована фінансова звітність підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції

не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу

не пізніше 15 квітня наступного за звітним року

Органам Державного казначейства щодо використання бюджетних асигнувань, одержаних з державного бюджету

місячна — не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним, квартальна — не пізніше 15 числа місяця

не пізніше 22 січня наступного за звітним року

Фінансовим відділам РДА, міськвиконкомів та фінансовим управлінням обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій щодо використання бюджетних асигнувань, одержаних з бюджету

місячна — не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним, квартальна — не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом

не пізніше 22 січня наступного за звітним роком

Державному казначейству та Рахунковій палаті подають зведену фінансову звітність про виконання кошторисів доходів і видатків розпорядниками бюджетних коштів центральні органи виконавчої влади та інші головні розпорядники бюджетних коштів

щокварталу не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом

не пізніше 25 лютого наступного за звітним року

Місцевим органам виконавчої влади подають зведену фінансову звітність про використання бюджетних коштів органи місцевого самоврядування

щокварталу не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом

не пізніше 25 лютого наступного за звітним року

       Найбільшим за обсягом й інформативністю є річний звіт.

       Датою подання фінансової звітності для підприємства вважається день фактичної її передачі за належністю, а в разі надсилання її поштою — дата одержання адресатом звітності, зазначена на штампі підприємства зв'язку, що обслуговує адресата. У разі, коли дата подання звітності випадає на неробочий день, термін подання переноситься на перший після вихідного робочий день.

     Фінансова звітність форм 1-4 є обов’язковими до складання всім підприємствам, крім бюджетних установ, банків, суб’єктам малого підприємництва та представництвам нерезидентів.

        Суб’єкти малого бізнесу та представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності складають лише спрощену форму звітності, яка складається з: балансу і звіту про фінансовий результати. А юридичні особи, до складу яких включаються дочірні підприємства  складають консолідовану фінансову звітність, яка складається шляхом впорядкованого додавання показників фінансової звітності дочірнього та материнського підприємств на підставі П(С)БО №20 «Консолідована  фінансова звітність».

      Процес підготовки та складання фінансової звітності умовно поділяється на 2 етапи:

 1.  Підготовчий
 2.  Складання фінансової звітності

      При складанні річного звіту процедура складання звітів починається з проведення інвентаризації активів і пасивів. Далі  приймаються та обробляються первинні документи, що фіксують господарські операції та закривають рах. 7,8,9 класів. Наступним етапом є складання журналів та відомостей на основі відповідних первинних документів. Журнали заповнюються на основі нагромаджувальних та групувальних відомостей, які узагальнюють інформацію за кредитовим принципом. Усі журнали відображають кредитові обороти у кореспонденції з дебетом рахунків.                               

      Потім іде взаємоперевірка записів кореспондуючих рахунків у відомостях і журналах, а після цього переносяться записи з журналів у Головну книгу. У Головній книзі відкривається одна сторінка на кожний синтетичний рахунок. Вона може відкриватися на місяць, квартал, півріччя, дев’ять місяців та рік.

      Наступним етапом є складання оборотної відомості на основі Головної книги . Оборотна відомість служить для контролю за правильністю розноски операцій на рахунках обліку, виведення оборотів і сальдо на кінець періоду. Якщо збігаються суми дебетового і кредитового сальдо та оборотів, це свідчить про правильність ведення обліку з формального боку. Лише після складання оборотних відомостей можна заповнювати фінансові звіти методом переносу залишків за рахунками.

2.2.1. Методика складання балансу

Баланс – звіт  про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал. Зміст і форма Балансу та загальні вимоги до розкриття його статей встановлюються П(С)БО № 2 «Баланс». Норми цього положення застосовуються до всі підприємств, крім бюджетних установ і банків. Баланс є формою як річної так і проміжної фінансової звітності.

Елементами балансу, безпосередньо пов'язаними з визначенням фінансового стану підприємства та змін в ньому, є:

 •  Активи- ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до надходження економічних вигод у майбутньому. Актив відображається в балансі за умови, що оцінка його може бути достовірно визначена і очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов'язаних з його використанням.
 •  Зобов'язання - заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди. Зобов'язання відображається у балансі, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення.
 •  Власний капітал - частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань. Власний капітал відображається в балансі одночасно з відображенням активів або зобов'язань, які призводять до його зміни.

Малюнок №1. Балансова рівність: підсумок активів балансу повинен дорівнювати сумі зобов'язань та власного капіталу.

Активи

=

Власний капітал

+

Зобов’язання

 

      Статті активу й пасиву Балансу поєднані в розділи, яких у активі чотири, а в пасиві – п’ять.

     Статті активу:

 1.  необоротні активи
 2.  оборотні активи
 3.  витрати майбутніх періодів
 4.  необоротні активи і групи вибуття

    Статті пасиву:

 1.  власний капітал
 2.  забезпечення наступних витрат і платежів
 3.  довгострокові зобов'язання
 4.  поточні зобов'язання
 5.  доходи майбутніх періодів

        Особливістю групування статей у розділи є взаємний зв’язок Балансу та Плану рахунків бухгалтерського обліку.

      Для заповнення статей Балансу використовуються дані залишків за рахунками синтетичного обліку з обліку активів, зобов’язань і власного капіталу( табл. №3 ). Баланс заповнюється в тисячах гривень з одним знаком після коми, станом на останній день звітного періоду (31 грудня).

     Структуру та особливості складання Балансу розглянуто на прикладі Балансу  ТОВ  «Карат», складеного за 2010 р. [додаток B].

     Таблиця № 3. Робоча таблиця зі складання ф.№1 «Баланс»

Назва рядка

Код
ряд.

Зміст статей Балансу за рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку

1

2

3

АКТИВ

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

01

Ряд. 011-ряд. 012

первісна вартість

011

Сд 12

накопичена амортизація

012

(Ск 133)

Незавершене будів
ицтво

020

Сд 15, Сд 371 (у частині виданих на такі цілі короткострокових авансів)

Основні засоби:

залишкова варті
ть

030

Ряд. 031-ряд. 032

первісна вартість

031

Сд10 + Сд11

знос

032

(Ск131 + Ск132)

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

035

Ряд. 036-ряд. 037

первісна вартість

036

Сд 16

накопичена амортизація

037

(Ск 134)

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

Сд141

інші фінансові
нвестиції

045

С
142 + Сд143

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Сд181+Сд142 + СД183

справедлива (залишкова) вартість інвести
ійної нерухомості

055

Ряд. 056-ряд. 0
7

первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

Сд 1ОО

знос інвестиційної нерухомості

057

(Ск 1
5)

Відстрочені податкові активи

060

Сд17

Гудвіл

065

Сд (Ск) 19

Інші необоротні активи

070

Сд184

Усього за розділом І

080

Сума рядків 010,020,030,035,040 - 070

II. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

Сд20 + Сд22

поточ
і біологічні активи

110

Сд21

незавершене виробництво

120

Сд 23 + Сд 25

готова продукція

130

Сд26 + Сд27

товари

140

Сд28

Векселі одержані

150

Сд34

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

Ряд. 161-ряд. 162

первісна вартість

161

СдЗб

резерв сумнівних боргів

162

(Ск38)

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюдокетрм

170

(Сд 641 + Сд 642)

за виданими авансами

180

Сд 371 (за мінусом сальдо за рах. 371 у частині,    що припадає    на капітальні аванси)

з нарахованих доходів

190

Сд373

із внутрішніх розрахунків

200

Сд 377 + Сд 682 + Сд 683

Інша поточна дебіторська заборгованість

225

(Ряд. 205 + ряд. 210 - ряд. 190 - ряд. 200) або (ряд. 195 + ряд. 205 - ряд. 200 + ряд. 210)

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код ряд.

Джерела інформації

1

2

3

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

Кредитовий оборот (КО) 70

Податок на додану вартість

015

(КО 641) з дебетом рах. 70

Акцизний збір

020

(Д-т70К-т641)

025

Інші вирахування з доходу

030

(КО 704)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

Ряд. 010 - ряд. 015 - ряд. 020 - ряд. 025 --ряд. 030

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(ДО 90)

Валовий:

прибуток

050

Ряд. 035 - ряд. 040

Збиток

055

(ряд. 035-ряд. 040)

Інші операційні доходи

060

КО 71 (без ПДВ в частині доходів віл реалізації оборотних активів, оренди)

у т.ч. дохід від первісного визначення біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних внаслідок сільськогосподарської діяльності

061

відповідний субрахунок рах. 71

Адміністративні витрати

070

(ДО 92)

Витрати на збут

080

(ДО 93)

Інші операційні витрати

090

(ДО 94)

у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних внаслідок сільськогосподарської діяльності

091

відповідний субрахунок рах. 94

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

Ряд. 050 + ряд. 060 - ряд. 070 - ряд. 080 –

-ряд. 090 або

ряд. 055 + ряд. 060 - ряд. 070 - ряд. 080 –

-ряд. 090

збиток

105

(Ряд. 055 - ряд. 060 + ряд. 070 + ряд. 080 + + ряд. 090) або

(ряд. 070 + ряд. 080 + ряд. 090 - ряд. 050 --ряд. 060)

Доход від участі в капіталі

110

К0 72

Інші фінансові доходи

120

К0 73

Інші доходи

130

К0 74

Фінансові витрати

140

(ДО 95)

Витрати від участі в капіталі

150

(ДО 96)

Інші витрати

160

(ДО 97)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

Ряд. 100+ряд. 110 + ряд. 120+ряд. 130 —

ряд. 140-ряд. 150-ряд. 160 або Ряд. 110 + ряд. 120 + ряд. 130 - ряд. 105 -ряд. 140-ряд. 150-ряд. 160

збиток

175

(Ряд. 105 + ряд. 110 + ряд. 120 + ряд. 130 -ряд. 140-ряд. 150-ряд. 160) або

(ряд. 140 + ряд. 150 + ряд. 160 - ряд. 100 -ряд. ПО-ряд. 120-ряд. 130)

Фінансові результати від припиненої діяльності до оподаткування:

прибуток

176

збиток

177

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(Відсоткова ставка оподаткування помножена на ряд. 170 ф.№2 та поділена на 100% або абсолютна сума з Декларації з податку на прибуток від звичайної діяльності за звітний період скоригована на суму відстрочених  податкових  активів  і зобов'язань)

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

Ряд. 170-ряд. 180

збиток

195

(Ряд. 175)

Надзвичайні:

доходи

200

К0 75

витрати

205

(ДО 99)

Податки з надзвичайного прибутку

210

(ДО 982)

Чистий:

прибуток

220

Ряд. 190 + ряд. 200 - ряд. 205 - ряд. 210 або ряд. 200 - ряд. 195 - ряд. 205 - ряд. 210

збиток

2. Обороти за дебетом 942 і кредитом 33, а також за дебетом  943 і  кредитом  20,  22  не  використовуються, оскільки  відображають  відповідно списання  балансової вартості  реалізованої іноземної валюти  та  собівартість реалізованих виробничих запасів

       Розділ 3 ф №2 « Звіт про фінансові результати» заповнюють відкриті акціонерні товариства, прості акції яких відкрито продаються або купуються на фондових біржах, включаючи підприємства, які на етапі випуску таких акцій на відкритому ринку цінних паперів. Даний розділ, за бажанням, можуть також заповнювати закриті акціонерні товариства.

       Методологічні основи формування інформації про чистий прибуток  на дану одну акцію та її розкриття у фінансовій звітності визначається П(С)БО №24 «Прибуток на акцію». Для заповнення даного розділу необхідно розрахувати певні показники:

 •  Середньорічна кількість простих акцій (ряд. 300)
 •  Скоригована середньорічна кількість простих акцій (ряд. 310) і скоригований чистий прибуток, який припадає на одну просту акцію

(ряд. 330)

 •  Чистий прибуток (збиток),  який припадає на одну просту  акцію (ряд. 320)
 •  Дивіденди на одну просту акцію (ряд. 340)

       Процедура складання «Звіту про фінансові результати» є логічним продовженням після складання Балансу. Порядок складання «Звіту про фінансові результати» розглянемо на прикладі звіту ТОВ «Карат» за 2010рік [додаток C]. На основі даних Головної книги інформація переноситься у відповідні статті звіту, наприклад: з Головної книги за рахунком 702 «Дохід від реалізації товарів» обороти по кредиту за 2010 рік, що становить 24470,1 грн. переноситься у статтю 010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)», звіту про фінансові результати [додаток C та D ]. Аналогічно заповнюються і інші статті звіту.

 1.  Методика складання Звіту про рух грошових коштів

    Звіт про рух грошових коштів складається відповідно до вимог П(С)БО №4 "Звіт про рух грошових коштів". Даний звіт повинні подавати усі підприємства та організації, крім бюджетних установ та іноземних представництв, та малих підприємств.

      Звіт про рух грошових коштів  містить інформацію про грошові потоки підприємства за звітний періоді.

      Під грошовими потоками розуміють надходження та вибуття грошових та їх еквівалентів. Грошові кошти включають кошти в касі та на рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій. Еквівалентами грошових коштів є короткострокові фінансові інвестиції, які можуть бути вільно конвертовані у відому суму коштів і мають незначний ризик щодо зміни вартості. Звичайно такими еквівалентами є високоліквідні інвестиції в цінні папери на строк, що не перевищує 3 місяці (казначейські векселі, депозитні сертифікати тощо).

        Надходження і видаток грошових коштів розглядаються в розрізі операційної, фінансової та інвестиційної діяльності :

       Фінансова діяльність:

 •  Від випуску облігацій - погашення облігацій
 •  Від випуску акцій - вилуплення власних акцій, виплата дивідендів

Інвестиційна діяльність :

 •  Від реалізації основних засобів – придбання основних засобів
 •  Від реалізації цінних паперів - придбання цінних паперів
 •  Від погашення раніше виданих кредитів – видача кредитів

Операційна діяльність:

 •  Надходження:
 •  Від реалізації товарів та послуг
 •  Отримання відсотків за раніше виданими кредитами  
 •  Вибуття:
 •  Заробітна плата
 •  Придбання запасів
 •  Сплата витрат
 •  Сплата відсотків за отриманими кредитами
 •  Сплата податків.    

       Інформаційними джерелами складання ф.№3 є дані аналітичного обліку  грошових коштів, матеріальних активів, дебіторської та кредиторської заборгованості, показники Балансу, Звіту про фінансові результати.

      Існують два методи трансформації звіту про фінансові результати для отримання інформації про рух грошових коштів:

 1.  У відображенні суми надходжень і витрачення грошових коштів за операціями відповідних видів діяльності на основі даних рахунків з обліку грошових коштів. Результат руху грошових коштів визначається як різниця сум надходжень і витрачень. Цей метод застосовується при формуванні другого та третього розділів звіту.
 2.  Непрямий метод, згідно з яким трансформується безпосередньо сума чистого прибутку від звичайної діяльності за звітний період до оподаткування на суму операцій від інвестиційної та фінансової діяльності .

Використання зазначених методів приводить до однакових результатів.

      У Звіті не відображається: внутрішні зміни у складі грошових коштів, не грошові операції ( отримання активів шляхом оренди, бартерні операції, придбання активів шляхом емісії акцій).

     Порядок заповнення звіту про рух грошових коштів наведено в таб. №5

     Правильність складання звіту визначається шляхом порівняння підсумкового показника «Залишку коштів на кінець звітного періоду» (ряд 430) зі значенням суми грошових коштів у ф.№1 «Баланс» на кінець звітного періоду в національній та іноземній валюті (ряд. 230 та 240). Така перевірка була проведена на ТОВ «Карат»: данні рядку 430 у звіті про рух грошових коштів[додаток E], що становлять 119.7грн. за звітний період і 10,0 грн за попередні періоди, були порівняні з рядками 230 та 240 балансу, що становить 10,0 грн на початок звітного і 119.7грн. на кінець звітного періоду. Як видно вони рівні, отже звіт ф.2 на ТОВ «КАРАТ» заповнений вірно.

Таблиця №5. Порядок заповнення звіту про рух грошових коштів

Рядок ф.№2

Код рядка

Кореспонденція рахунків (субрахунків)

дебет

кредит

Матеріальні витрати

230

ДО рах. 80

23, 91, 92, 93, 94 (крім субрахунків 942, 943)

20,21,22,28,37,38,63,68

Обороти за дебетом 23, 91, 92 ,93, 94 і кредитом 23, 24, 25, 26, 27, 22 (власного виробництва) не використовуються, оскільки є внутрішнім оборотом підприємства

Витрати     на оплату праці

240

ДО рах. 81

Оплату праці

23, 91, 92, 93, 94 (крім субрахунків 942, 999999943)

471,472,661

Відрахування на   соціальні заходи

250

ДО рах. 82

на соціальні заходи

23, 91, 92, 93, 94 (крім субрахунків 942, 943)

471, 472, 65

Амортизація

260

ДО рах. 83

23,91,92,93,94          1                        13 (крім субрахунків 942, 943) |

Інші

операційні

витрати

270

ДО рах. 84                                         ]

23, 91, 92, 93, 94 (крім субрахунків 942, 943)

10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 473, 474, 50, 51, 60, 62, 63, 64, 65, 68

1. Обороти за дебетом 23, 91, 92 ,93, 94 і кредитом 23, 24, 25, 26, 27, 22 (власного виробництва) не використовуються, оскільки є внутрішнім оборотом підприємства

310

Надходження

грошових коштів в

результаті збільшення

власного капіталу

підприємства:

- при збільшенні

статутного капіталу

(при безпосередньому

отриманні грошових

коштів);- при збільшенні

пайового капіталу;

- при збільшенні

додаткового капіталу,

при зменшенні

величини неоплаченого

капіталу (при погашенні заборгованості учасників щодо внеску до статутного капіталу

грошовими коштами)

X

Стаття

Код ряд.

Надходження

Вибуття

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

Ф.№2 ряд 170

Ф.№2ряд 175

Коригування на:

амортизацію необоротних активів

020

Ф.№2 ряд 260 або КО 13

X

збільшення (зменшення) забезпечень

030

С-до на кін. року- С-до на поч.. року по рах. 47

С-до на поч. року-  С-до на кін. року

збиток (прибуток) від не реа-

лізованих курсових різниць

040

Ф.№2 ряд 090+ ряд 160 (ДО 944+ДО 974)

Ф.№2 ряд 060+ряд 130 (КО 714+КО744)

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

Ф.№2 ряд 150 + +ряд160 - ряд110 - ряд 120 -ряд130

Ф.№2 ряд 110+ ряд 120+ ряд 130- ряд 150 -ряд160

Витрати на сплату відсотків

060

ДО по рах. 95 або  Ф.№2 ряд40

X

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

Ф. №3 ряд 010 + ряд 020 +  ряд 030+ ряд 040 + ряд 050+ ряд060

(Ф. №3 ряд 010 + ряд 020 +  ряд 030+ ряд 040 + ряд 050+ ряд 060)

Зменшення (збільшення): оборотних активів

080

С-до кін. – С-до поч. рах. 20-28, 36,37

С-до поч. – С-до на кін. рах. 20-28, 36,37

витрат майбутніх періодів

090

КО 39

КО 39

Збільшення (зменшення): поточних зобов'язань

100

Ф. №1 ряд 520+ ряд530 +ряд540 +ряд 550+ ряд 560 + ряд570 + ряд580 + ряд600+  ряд 610

(Ф. №1 ряд 520+  ряд 530 + ряд 540 +  ряд 550+ ряд 560 +  ряд 570 +  ряд 580 + ряд 600+  ряд 610)

доходів майбутніх періодів

110

Ф. №1 ряд. 630

(Ф. №1 ряд. 630)

Грошові кошти від операційної діяльності

120

Ряд 070+ ряд 080 + ряд 090+ ряд 100+ ряд 110

 (Ряд 070+ ряд 080 + ряд 090+ ряд 100+ ряд 110)

Сплачені відсотки

130

X

Аналітичні дані до бухта- лтерських записів  в частині витрачених грошових коштів на сплату відсотків

податки на прибуток

140

X

Аналітичні дані до бух- галтерських записів: Дт 641 Кт рах грошових коштів

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

Ф. №3 ряд 120- ряд 130- ряд 140

(Ф. №3 ряд 120- ряд 130- ряд 140)

Рух коштів від надзвичайних подій

160

(ДО 99 та КО 75 в корися. З рах грошових коштів)

(ДО 99 та КО 75 в корися. З рах грошових коштів)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

Ф. №3 ряд 15+ ряд160

(Ф. №3 ряд 15+ряд160)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація: фінансових інвестицій

180

КО 741 у корисп. з рах. грошових коштів

X

необоротних активів

190

КО 742 у корисп. з рах. грошових коштів

X

Майнових комплексів

200

КО 743 у корисп. з рах. грошових коштів

X

Отримані: відсотки

210

Надходження грошових коштів у вигляді % за аванси та позики, дані іншим сторонам

X

дивіденди

220

Надходження грошових коштів у вигляді дивідендів як результат придбання акцій

X

Інші надходження

230

Надходження грошових коштів від:Від повернення авансів(крім авансів пов’язаних з  операційною діяльністю), від повернення позик наданих іншим сторонам, інші надходження від інвестиційної діяльності

X

Придбання: фінансових інвестицій

240

X

Аналітичні дані про

зміни в статтях "Довго-

строкові фінансові інвес-

тиції"" та "Поточні

фінансові інвестиції""

ф. №1 Балансу, пов'язані

з рухом грошових коштів

необоротних активів

250

X

Виплата грошових коштів для придбання: основних засобів; нематеріальних активів; інших необоротних активів (крім фінансових інвестицій)

майнових комплексів

260

X

Грошові кошти, сплачені

за придбані дочірні під-

приємства та інші госпо-

дарські одиниці (за вира-

хуванням грошових кош-

тів, придбаних у складі

майнового комплексу)

Інші платежі

270

X

Виплата грошових кош-

тів у зв'язку з:

- наданням авансів

(крім авансів, пов'язаних з

операційною діяльністю);

- наданням позик

іншим сторонам (інші,

відмінні від авансів та

позик, які здійснені

фінансовою установою);

- проведенням в звітному періоді капітального ремонту, модернізації та реконструкції основних засобів.

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

Ряд. 180 +ряд. 190 +

ряд. 200 +ряд. 210 +

+ ряд. 220 + ряд. 230 -

-ряд. 240-ряд. 250-

- ряд. 260 - ряд. 270

(Ряд. 180 +ряд. 190 +

+ ряд 200 +ряд. 210 +

+ ряд. 220 + ряд. 230 -ряд. 240-ряд. 250-ряд. 260 -ряд. 270

Рух коштів від надзвичайних подій

290

Аналітичні дані до рахунків, які викорис-

товувались для обліку надзвичайних подій в

процесі інвестиційної діяльності

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

Ряд. 280 + ряд. 290

(Ряд. 280 + ряд. 290)

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження до власного капіталу

430

Ряд. 400 +ряд. 410 +

ряд. 420

(Ряд. 400 +ряд. 410 + 420)

2.2.4. Методика складання Звіту про власний капітал

      Звіт про власний капітал — звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. Зміст і форма звіту про власний капітал, а також загальні вимоги щодо розкриття його статей регламентуються П(С)БО №5 "Звіт про власний капітал". Відповідно до даного стандарту його складають всі підприємства, крім бюджетних установ та банків.

       Метою складання звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. Для забезпечення порівняльного аналізу інформації підприємства повинні додавати до річного звіту «Звіт про власний капітал» за попередній рік.

      Слід звернути увагу на особливості заповнення деяких статей «Звіту про власний капітал». Зміни капіталу в звіті можуть відображатися внаслідок однієї причини за одним видом капіталу як зменшення, а за іншим - як збільшення. Наприклад, відрахування до резервного капіталу та збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку має відображатися збільшенням статутного капіталу, резервного капіталу і одночасно зменшенням нерозподіленого прибутку.

      Порядок заповнення Звіту про власний капітал з використанням субрахунків Плану рахунків наведено в таблиці № 6 і розглянуто на прикладі  «Звіту про власний капітал» ТОВ «Карат» [додаток F].

Таблиця №6. Порядок заповнення Звіту про власний капітал

Отримані позики

320

Аналітичні дані про

зміни в статтях

Балансу: "Довгострокові

кредити банків", "Інші

довгострокові фінансові

зобов'язання", "Коротко-

строкові кредити банків"

X

Інші надходження

330

Аналітичні дані про інші

надходження грошових

коштів та їх

еквівалентів, пов'язаних

з фінансовою діяльністю

X

Погашення позик

340

X

Аналітичні дані про

зміни в статтях

Балансу: "Короткостро-

кові кредити банків",

"Поточна

заборгованість за

довгостроковими

зобов'язаннями"

Сплачені дивіденди

350

X

ф. № 1 ряд. 140 (в сумі

нарахованих в звітному

періоді дивідендів)

Інші платежі

360

X

Аналітичні дані про інші виплати грошових коштів та їх еквівалентів, повязані з фінансовою діяльністю

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

Ряд. 310 +ряд. 320 +

+ ряд. 330-ряд. 340-

- ряд. 350 - ряд. 360

(Ряд. 310 +ряд. 320 +ряд. 330-ряд. 340-ряд. 350 - ряд. 360)

Рух коштів від надзвичайних подій

380

Надходження

грошових коштів,

пов'язаних з

надзвичайними

подіями, в процесі

фінансової діяльності

Списання грошових

коштів, пов'язаних з

надзвичайними

подіями в процесі

фінансової діяльності

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

Ряд. 370 + ряд. 380

(Ряд. 370 + ряд. 380)

Чистий рух коштів за звітний період

400

Ряд. 170 +ряд. 300 +

+ ряд. 390

(Ряд. 170 +ряд. 300 +

ряд. 390)

Залишок коштів на початок року

410

Ф. № 1 ряд. 230 +ряд. 240

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

Аналітичні дані про

зміни в статті

трансформованого

Балансу (ряд. 240),

пов'язані з впливом

змін валютних курсів -

ПРИБУТОК

Аналітичні дані про

зміни в статті

трансформованого

Балансу (ряд. 240),

пов'язані з впливом

змін валютних курсів -

ЗБИТОК

Залишок коштів на кінець року

150

Дт443, Кт40

(Дт 443, Кт40)

∑ граф 3-10

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий

вкладений

капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неопла-

чений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок   на   початок року

010

ф. 1 ряд. 300

ф.1 ряд. 310

ф. 1 ряд. 320

ф. 1 ряд. 330

ф. 1 ряд. 340

ф. 1 ряд. 350

(ф. 1 ряд. 360)

(ф. 1 ряд. 370)

ф. 1 ряд. 380

Коригування:

Зміна               облікової політики

020

П(С)БО 6

Гр.8

Виправлення помилок

030

Гр.8

Інші зміни

040

Гр.8

Скоригований залишок на початок року

050

ряд. 010

ряд. 010

ряд. 010

ряд. 010

ряд. 010

ряд. 010 +ряд. 020 + ряд. 030 +ряд. 040

(ряд. 010)

(ряд. 010)

І граф 3-10

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

Дт 10, 11,

Кт423за

мінусом

Дт423

КтІЗ

Гр.6

Уцінка основних засобів

070

Дт 423, КтІО, 11

Гр.6

Дооцінка незавершеного будівництва

080

Дт 151, Кт423

Гр.6

Уцінка    незавершеного будівництва

090

Дт 423, КТІ51

Гр.6

Дооцінка нематеріальних активів

100

Дт 12, Кт423

Гр.6

Уцінка   нематеріальних активів

110

Дт 423, Кт 12

Гр.6

120

∑ граф 3-10

Чистий           прибуток (збиток)    за    звітний період

130

ф. 2 ряд.

220/3 або 225/3

ф. 2 ряд. 220/3 або 225/3

∑ граф 3-10

Розподіл прибутку:

Виплати         власникам (дивіденди)

140

(Дт 443, Кт671)

∑ граф 3-10

Спрямування   прибутку до статутного капіталу

300

За кожною графою окремо обчислюється сума рядків 050 та 290

граф 3-Ю

 1.  Примітки до фінансової звітності

       Примітки до фінансових звітів — це сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачене відповідними положеннями (стандартами).

       Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» передбачено, що Примітки до річної звітності є однією з форм фінансової звітності . Окремим наказом МФУ затверджено форму цієї звітності - ф.№5, яку необхідно складати й подавати один раз на рік для деталізації показників фінансової звітності.

         Оскільки у цій формі звітності відсутня повна характеристика підприємства та опис основних факторів , які стали визначальними в роботі суб’єкта господарювання у звітному періоді, то підприємства повинні складати  Пояснювальну записку до проміжної та річної фінансової звітності.

        Обсяг інформації, що наводиться у пояснювальній записці та форми подачі матеріалу підприємства визначають самостійно, дотримуючись чинних нормативних актів і, як правило, залежить від видів і форм діяльності.

    У пояснювальній записці до річної звітності  розкривають:

 1.  облікову політику підприємства — як сукупність принципів, методів і процедур, які підприємство використовує для складання та подання фінансової звітності;
 2.  інформацію, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов'язковою за відповідними положеннями (стандартами);
 3.  інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності.

   Для заповнення розділів ф.№5 бухгалтеру слід використовувати дані облікових регістрів та відомостей до них. Кількість розділів, їх назви та зміст наведено в

табл. №7

Таблиця №7. Зміст розділів ф. № 5 "Примітки до річної фінансової звітності"

Відрахування              до резервного капіталу

160

Дт 443, Кт 43

(Дт 443, Кт 40)

граф 3-Ю

170

Внески учасників:

Внески до капіталу

180

Дт46,

Кт 40

Дт активи, Кт 421,422

(Дт 46, Кт 40)

∑ граф 3-Ю

Погашення    заборгованості з капіталу

190

К046

∑ граф 3-Ю

200

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

210

(ДО 45)

∑ граф 3-Ю

Перепродаж     викуплених акцій (часток)

220

Дт 30,31, 34, Кт 45

граф 3-Ю

Анулювання    викуплених акцій (часток)

230

(Дт 40, Кт 45)

Дт 40, Кт 45

∑ граф 3-Ю

Вилучення     частки     в капіталі

240

ДО 45

граф 3-Ю

Зменшення номінальної' вартості акцій

250

СД-т40, Кт 672)

∑ граф 3-Ю

Інші зміни в капіталі:

Списання    невідшкодованих збитків

260

СД-т41, Кт 442)

(ДО 42)

(К0 442)

(Дт 43,

Кт 442)

∑ граф 3-Ю

Безкоштовно   отримані активи

270

Дт 10, 11, 12. 15,

Кт 424

∑ граф 3-Ю

Зменшення      ДК      за безкоштовно отриманими активами

280

(Дт 424,

Кт 745-на ∑амортизації)

граф 3-Ю

Разом зміни в капіталі

290

За кожною графою підводиться підсумок (X рядків 060-280)

Залишок на кінець року

Висвітлення інформації про суму нарахованої амортизації та наведення аналітичних даних про використання амортизаційних відрахувань на будівництво об'єктів, придбання (виготовлення) основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та формування основного стада

    А також існує формою №6 «Додаток до приміток «до річної фінансової звітності»», яка є необовязкова й заповнюється тільки у трьох випадках, якщо:

 •  Підприємство зобоязане оприлюднювати річну фінансову звітність;
 •  Піприємства посідає монопольне (домінуюче) місце на ринку продукції (творів,робіт, полуг)
 •  До початку звітного року прийнято рішення про державне регулювання цін на продукцію (товари, роботи, послуги) підприємства.

Данна форма звітності передбачене облік за сегментами. Виділяють два види сегментів:

 1.  Гомографічний, який відрізняється від інших економічними та політичними умовами, територіальними розміщенням виробництва чи реалізацій продукції та ризиками діяльності
 2.  Господарський, який відрізняється від інших видом продукції, способом отримання доходу, характером виробничого процесу.

    Основними критеріями визначення сегменту є:

 •  Дохід від реалізації продукції зовнішнім і внутрішнім покупцям, розмір якого становить не менше 10% сукупного доходу
 •  Фінансовий результат сегмента становить не менше 10% сумарного фінансового результату  всіх сегментів певного виду.
 •  Балансова вартість активів цього сегменту становить не менше 10% сукупної балансової вартості активів усіх сегментів певного виду

2.3. Методика складання та подання податкової звітності:

       Податкова звітність – це звітність про нарахування та сплату суб’єктами господарської діяльності і фізичними особами податків, внесків та зборів, визначених законодавством України. Податкова звітність містить інформацію про валові доходи та валові витрати, фінансові результати та розрахунок сум податків, що підлягають сплаті до бюджету, а також надмірно сплачених сум, що підлягають відшкодуванню.

     Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку визначаються Податковим кодексом України.

     Податкову звітність подають до податкових органів за підсумками звітного періоду у встановлений законодавством строк. Терміни здійснення податкової звітності встановлюються по кожному податку окремо. Першим днем подання податкової звітності вважають день, що йде за днем закінчення звітного податкового періоду. Якщо останній день подання податкової звітності є вихідним або святковим, то днем подання звітності вважається наступний за вихідним або святковим операційний (банківський) день. Граничні терміни подання податкової звітності можуть бути продовжені за правилами і на підставах, передбачених податковим законодавством.

     Особливістю податкової документації є те, що в її складі немає спеціалізованих «податкових» первинних документів, оскільки підставою для ведення податкового обліку є, як правило, первинні бухгалтерсько-облікові документи, які фіксують факт здійснення господарської операції. Виходячи з цього, інші відомості не можуть бути предметом податкової документації і податкові органи не мають права вимагати від платника податків подання відомостей, не передбачених законодавством про оподаткування, або подання податкової документації до настання термінів звітності.

     При складанні звітності необхідно дотримуватись певних вимог. Це, зокрема, об'єктивність, точність і достовірність звітних показників. Вони повинні ґрунтуватися на даних бухгалтерського обліку і суворо їм відповідати. Звітні документи повинні подаватись у встановлені строки. Звітні форми повинні бути заповнені чітко, щоб не можна було двояко читати написані цифри.

Податкова звітність реєструється в контролюючих органах з додержанням таких вимог:

а) контролюючі органи зобов'язані зареєструвати податкову звітність, подану платником податків або іншою особою, на яку цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами з питань оподаткування покладено обов'язки щодо подання податкової звітності, за датою її фактичного подання;

б) платник податків має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання податкової звітності надіслати її до контролюючого органу поштою рекомендованим листом. Порядок оформлення зазначених поштових відправлень, а також нормативи їх обігу встановлюються Кабінетом Міністрів України.

в) платник податку має право не пізніше як за 5 днів до закінчення строку подання податкової звітності надіслати її до контролюючого органу електронною поштою, у порядку встановленому Кабінетом Міністрі України.

Податкова звітність подається у письмовому вигляді або (за погодженням з контролюючим органом) на магнітних носіях чи в іншій формі, що дає змогу провадити комп'ютерну обробку інформації.

        Будь-які підчистки чи необумовлені виправлення у звітності не допускаються. У разі коли у майбутніх податкових періодах платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданих ним окремих форм звітності, такий платник податків зобов'язаний подати новий звіт, що містить виправлені показники. Штрафні санкції та пеня в цьому випадку на нараховану суму податкового зобов'язання до платника податку не застосовуються крім випадків, передбачених Податковим Кодексом. Виправлення помилок, описок у податковій звітності підтверджується підписом осіб, які її підписали під час подання, із зазначенням дати виправлення.

        Несвоєчасне подання податкової декларації до податкового органу тягне за собою застосування фінансових санкцій, а саме: накладення штрафу в розмірі 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за кожне неподання або затримку, і як доповнення до цього накладення штрафу в розмірі 10 відсотків суми податку за кожний повний або неповний місяць затримки податкової декларації, але не більше 50 відсотків суми нарахованого податку і не менше 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Окрім того, у разі неподання чи несвоєчасного подання податкової декларації платником, з першого робочого дня, наступного за граничним строком її подання, у податкового органу виникає право на податкову заставу, і податковий орган самостійно нараховує суму податку, що має бути сплачено.

2.3.1. Порядок складання декларації про прибуток підприємства

     Декларації з податку на прибуток підприємства складається з заголовкової частини, двох основних розділів і одинадцяти додатків, з яких сім (К1-К7) подаються щокварталу, у тому числі за рік, а чотири (Р1-Р4) подаються виключно за рік. Додаток К1 складається з двох частин – К1/1 та К1/2. Частина К1/2 заповнюється платниками податку, які нараховують амортизаційні відрахування на суму витрат, пов’язаних із видобутком корисних копалин.

     Декларація подається до ДПІ незалежно від того, чи виникають у підприємства податкове зобов’язання чи ні.

     Податок на прибуток розраховується в декларації наростаючим підсумком за рік. Джерелами заповнення Декларації є дані про валові витрати, валові доходи, які відображаються в спеціальних реєстрах податкового обліку. Підстава для заповнення декларації на прибуток підприємства є обороти з Головної книги по рох70,71,92,93,94,97.

      Додатки подаються до Декларації лише в тому випадку, якщо є необхідність їх заповнення.

      Податкова декларація містить такі обов'язкові відомості:

 1.  ідентифікаційний код платника податку;

повне найменування платника податку, відомості про його місцезнаходження або місце проживання;

період, за який подається декларація, чи дата, за станом на яку подається декларація;

дату подання до податкового органу податкової декларації;

 1.  розмір бази оподаткування;
 2.  суму і розмір витрат і пільг;

7)суму, що не оподатковується податком;

8) ставку оподаткування;

          9) суму податку, що підлягає сплаті.

      Порядок заповнення декларації про прибуток підприємства розглянемо на прикладі такої декларації ТОВ «Карат»[додаток G], де показано, що дане підприємство не потребу у заповненні всіх додатків до декларації, а лише у формах K1/1, K/6, P.

       Додаток K1/1 має такі розділи:

 1.  Розрахунок приросту ( убутку )  балансової вартості запасів
 2.  Розрахунок амортизаційних відрахувань
 3.  Витрати на поліпшення основних фондів, що включаються до складу валових витрат
 4.  Прибуток від продажу землі
 5.  Витрати зі страхування

  Додаток К6 до рядка 13 декларації складається з наступних розділів:

 1.  Зменшення нарахованої суми податку
 2.  Розрахунок податку, що сплачується за місцем розташування філій
 3.  Розрахунок вартості придбаних торгівельних патентів, що враховується у зменшення податкового зобов’язання платника податку.

   Додаток Р відображає суми нарахованих податків, зборів (обов’язкових платежів), що включаються до валових витрат.

2.3.2. Порядок складання податкової декларації з ПДВ

        Декларація з ПДВ складається із вступної частини та чотирьох розділів, з них платником заповнюються перші три розділи та вступна частина, четвертий розділ заповнюється працівниками податкової адміністрації лише на оригіналі декларації, який залишається в податковій адміністрації.

Характеристика розділів декларації:

Розділ 1 «Податкові зобов’язання» декларації містить відомості про всі види доходів, отриманих протягом звітного календарного року, про суми витрат, безпосередньо пов'язаних з їх одержанням, а також суми утриманого прибуткового податку за місцем одержання доходу чи сплаченого авансом за розрахунками податкових органів. Відомості щодо отриманих доходів записуються у відповідну таблицю цього розділу декларації залежно від їх виду і місця одержання.

Розділ 2 «Податковий кредит» декларації містить відомості про суми додаткових зменшень (пільг), на виключення яких із сукупного оподаткованого доходу має право особа, що подає декларацію. Право на проведення певних зменшень сукупного оподаткованого доходу (право на пільгу) має бути підтверджено відповідними документами.

У розділі 3 «Розрахунки з бюджетом за звітний період» декларації вказуються відомості про фактичний річний сукупний дохід, що підлягає оподаткуванню (з якого нараховується прибутковий податок), а також повідомляється про суму доходу, яку передбачає одержати платник податку в наступному році.

У розділі 4 декларації вказуються відомості про власність і земельні ділянки, які є об'єктами оподаткування іншими податками (податок з власників транспортних засобів, плата за землю).

        Оригінал декларації подається платником до податкового органу за місцем знаходження платника. Декларація подається платником незалежно від того, виникло у звітному періоді у платника податкове зобов'язання чи ні, тобто незалежно від стану фінансово-господарської діяльності платника податку. Суми обороту та податку в декларації проставляються в гривнях, без копійок, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами. Дані, наведені в декларації, мають відповідати даним бухгалтерського обліку платника та даним книг податкового обліку, достовірність даних підтверджується:  підписами відповідальних посадових осіб (директора, головного бухгалтера) та печаткою.

         Основою для вивчення порядку складання податкової декларації з ПДВ взято копію такої декларації ТОВ «Карат»[додаток H].

2.3.3. Порядок складання форми №1 -ДФ «Довідки про суми виплачених  доходів і утриманих з них податків фізичних осіб»

          Форма №1 -ДФ – це відомість про суми виплачених доходів і утриманих сум прибуткового податку за квартал.

      Вона заповнюється згідно з Порядком заповнення та подання юридичними особами всіх форм власності й фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності відомостей форми №1 -ДФ.

      Довідки подаються до місцевих державних податкових органів за місцем реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності щоквартально у 15-денний термін після закінчення звітного кварталу незалежно від того, отримували громадяни доход за звітний період чи ні.

      На паперовому носії довідка заповнюється без виправлень і уточнень. Аркуші довідки зшиваються в пачки, і на останньому аркуші кожної пачки проставляється кількість аркушів у пачці та число фізичних осіб, на яких підготовлено інформацію. Нумерація рядків проводиться від одиниці в межах усієї пачки по кожній фізичній особі. На останньому аркуші пачки завіряється: для юридичної особи - підписом керівника юридичної особи, відповідального за підготовку інформації, і засвідчується печаткою; для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності - підписом особи, яка подає довідку.

       Реквізити довідки :

У графі 1 "N п/п" - відображається порядковий номер;

у графі 2 "Ідентифікаційний номер" - відображається ідентифікаційний номер фізичної особи, про яку надається інформація в довідці;

у графі 3 "Сума виплаченого доходу" - відображається (за звітний квартал): доход як за основним, так і за неосновним місцем роботи, матеріальна допомога, доходи у вигляді дивідендів та доходи внаслідок розподілу прибутку (доходу) цих підприємств та інших корпоративних прав, додаткові матеріальні блага у грошовій та натуральній формі за рахунок коштів суб'єктів підприємницької діяльності та інші доходи;

у графі 4 "Сума утриманого прибуткового податку" - відображається фактично утримана сума прибуткового податку з громадян за звітний квартал;

у графі 5 "Сума інших обов'язкових платежів" - відображається сума платежів у Пенсійний фонд та у Державний фонд сприяння зайнятості населення.

у графі 6 "Ознака доходу" - зазначається ознака доходу (згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до цього Порядку).

     В останньому рядку довідки вказується загальна сума виплаченого доходу по графі 3, загальна сума утриманого прибуткового податку по графі 4 та загальна сума інших обов'язкових платежів по графі 5.

       Для юридичних осіб загальна сума утриманого прибуткового податку повинна дорівнювати сумі утриманого за звітний квартал прибуткового податку (на підставі записів у Меморіальному ордері N 5).

        Порядок складання форми №1 -ДФ «Довідки про суми виплачених  доходів і утриманих з них податків фізичних осіб» розглянуто на основі даної довідки з ТОВ «Карат» за 2010 рік[додаток I].

2.4. Методика складання та подання статистичної звітності

        Статистична звітність - це офіційний документ, що містить дані про діяльність організацій, підприємства, установи у вигляді заповненого бланка, який подається у визначені строки зa вказаною адресою.

        Статистичну звітність складають на основі даних бухгалтерського і оперативного обліку для визначення макроекономічних показників шляхом статистичних спостережень, які здійснюються органами статистики. Тобто статистична звітність є системою кількісних та якісних показників, вимірювання та узагальнення яких не характерне для бухгалтерського обліку і призначена для статистичного вивчення господарської діяльності підприємств і галузей економічної діяльності. Вона відображає окремі сторони діяльності підприємства. Так, з  допомогою даного виду звітності контролюється виконання плану за обсягом та якістю виконаних робіт; норми виробітку; використання устаткування та робочого часу; динаміка продуктивності праці.

          Кожна форма статистичної звітності повинна мати обов'язкові реквізити, а саме:

- назва статистичного звіту;

- номер і дата затвердження форми звіту;

- адреси, за якими подається статистична звітність;

- період, за який складено звітність, та термін подання;

- дата складання звітності;

- посади та підписи посадових осіб, які відповідають за повноту і достовірність даних.

Основною формою статистичного спостереження підприємства є форма № 1-підприємництво "Звіт про основні показники діяльності підприємства"[додаток J]. Вона містить найповнішу та різнобічну інформацію про діяльність суб'єктів господарювання як за масштабами виробництва і реалізації, затратами, так і за іншими аспектами.

ТОВ «Карат» складає також квартальну форму № 1-ПВ «Звіт з праці» і подає її до 7-го числа після звітного періоду [ додаток K[. Даний звіт містить такі розділи:

Розділ Перший "Склад фонду оплати праці та інші виплати" містить інформацію про фонд оплати праці штатних працівників, у тому числі: фонд основної та додаткової оплати праці, з них виділяються надбавки і тарифи (за видами), заохочувальні та компенсаційні виплати (матеріальна допомога, соціальні пільги); оплата за невідпрацьований час; натуральна оплата праці, нарахована продукцією, що дозволена до виплати працівникам; виплати, що не входять до фонду оплати праці. Крім того, у цьому розділі наводять дані з продажу продукції та наданих послуг працівникам у рахунок заробітної плати.

У другому розділі "Кількість та фонд оплати праці окремих категорій працівників" відображено кількість штатних працівників облікового складу і працівників, які не перебувають в обліковому складі.

Третій розділ "Розподіл працівників за розмірами зарплати" присвячено показникам, що характеризують розподіл штатних працівників за групами згідно з розміром їхньої зарплати. Характерною особливістю цього розділу є його заповнення за останній місяць кожного кварталу (березень, червень, вересень, грудень).

Не менш важливою є форма № 3-ПВ "Звіт про використання робочого часу", що на ТОВ «Карат» заповнюється за рік[додаток L].

Звіт складається із трьох розділів:

Перший розділ "Використання робочого часу" містить дані про загальний фонд робочого часу, відпрацьований та невідпрацьований час, зокрема: щорічні відпустки, тимчасова непрацездатність, навчальні відпустки, простої, прогули тощо (людино-годин, працівників).

Розділ другий «Рух робочої сили» відображає кількість працюючих на момент складання звітності та зміни в чисельності робітників, які відбулись за звітний період.

Розділ третій «Інформація про укладання колективного договору» містить дані про кількість укладених та зареєстрованих колективних договорів, кількість працівників, які охоплені колективним договором, розмір мінімальної місячної тарифної ставки встановлений у колективному договорі та у галузевій угоді.

          Ще однією формою статистичної звітності, яку подає ТОВ « Карат» є ф.№6-ПВ

« Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання» [додаток M], який подається не пізніше 31 січня року, наступного за звітним.

          Даний звіт містить  три розділи, а саме:

 1.  Кількість працівників за якісним складом;
 2.  Підготовка кадрів;
 3.  Підвищення кваліфікації.

3.Шляхи вдосконалення звітності

            Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” та національні стандарти бухгалтерського обліку залишають багато невирішених питань для бухгалтерів. Ці питання спонукають керуватися своєю професійною думкою, вміти використовувати облікові дані для планування та контролю за діяльністю підприємства.

      У процесі реформування бухгалтерського обліку вітчизняна теорія обліку поповнюється новими економічними поняттями і переосмислює відомі  трактування.

       Фінансовий результат сьогодні – це не тільки результат успішної роботи підприємства вчора, а й грошовий потік завтра. „Звіт про фінансові результати”, як форма фінансової звітності, покликаний відображати величину доходів за видами, величину і склад витрат, понесених у зв’язку з одержанням цих доходів і, відповідно до цього, - фінансовий результат діяльності підприємств за звітний період.

       У П(с)БО№ 3 „Звіт про фінансові результати” дається визначення категорій „Дохід”, а визначення категорій „Чистий дохід” не зустрічаємо в жодному з П(с)БО.

       Згідно з П(С)БО 15 „Дохід” не визнаються доходами такі надходження від інших осіб: сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов’язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету і позабюджетних фондів. Проте ці суми включають у „Звіті про фінансові результати” до складу доходу, тоді як вони не можуть бути його складовими у відповідності із вище зазначеним стандартом. Адже саме визначення доходу, як дається у П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати” підкреслює, що доходи – це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, що приводять до зростання власного капіталу, а значить їх не можна визнавати доходами і відповідно не слід відображати на рахунках класу 7 „Доходи та результати діяльності”.

       З метою уникнення таких невідповідностей доцільно було б у формі №2 фінансової звітності “Звіт про фінансові результати” вилучити статтю „Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” і залишити статтю з такою назвою: „Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” (без слова „виручка”), де відображатиметься дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без податку на додану вартість та акцизного збору. Крім того, повернення товару не є доходом підприємства, отже немає необхідності наводити цей показник безпосередньо у Формі №2. Таку інформацію можна надавати у примітках до фінансової звітності.

        У зв’язку з необхідністю відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності показників доходів і витрат у розрізі видів діяльності доцільним було б послідовне відображення доходів і витрат, згрупованих за видами діяльності, з метою забезпечення наочності інформації, що надається, та зручності складання „Звіту про фінансові результати”. Як відомо, діюча форма передбачає визначення спочатку фінансового результату від основної діяльності, а потім відображення доходів від фінансової та інвестиційної діяльності, а потім витрат від фінансової та інвестиційної діяльності з метою подальшого формування відповідних фінансових результатів.

     На підставі проведеного аналізу виявлено, що існує певна розбіжність між ознаками видів діяльності й одержаними доходами і витратами, фінансовими результатами від них. Щоб уникнути такої невідповідності, слід запропонувати чітко розмежовувати види діяльності та операції, які до них належать. У зв'язку з цим необхідно внести зміни назв рахунків у Плані рахунків та класифікація доходів та витрат.

     Отже, удосконалення існуючих форм фінансової звітності доцільно провести за такими напрямами:

-   відображати доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), з вилученням непрямих податків та інших вирахувань з доходу;

-   уточнити економічний зміст та економічні назви окремих показників;

- доповнити форму необхідними показниками, наявність яких сприятиме підвищенню аналітичної цінності інформації.

Висновки

     В умовах ринку власники підприємства зацікавлені в результатах його діяльності, оскільки вклали в нього свій капітал. Підприємство має приймати такі рішення, які б забезпечили йому перемогу в конкурентній боротьбі і необхідній фінансовий результат. В результаті чого у підприємства виникає потреба у наявності суттєвої та повної інформації для прийняття управлінських рішень та оцінки їх результатів. Така інформація міститься у фінансової звітності.

    Отже, для прийняття вигідних економічних рішень, а також для ефективного управління фінансами, підприємство повинно складати усі форми фінансової звітності, які дають змогу оцінити, проаналізувати фінансовий стан підприємства, результати його діяльності та рух грошових коштів за звітний період, та на основі цих даних планувати фінансову політику підприємства на майбутнє, та здійснювати управління фінансами підприємства так, щоб отримати більший прибуток.

     Для повного розкриття теми даної курсової роботи було розглянуто  сутність, класифікацію, склад значення фінансової звітності та основні вимоги до неї, принципи підготовки та її якісні характеристики. А для отримання практичних навичок були використанні данні фінансової звітності ТОВ «Карат», на основі яких було:

 •  визначення складу звітності  ТОВ «Карат»;
 •  досліджено порядку формування звітності підприємства ТОВ «Карат»
 •  контролю за правильністю її складання;

     Фінансова звітність ТОВ «КАРАТ» відображає здатність підприємства своєчасно здійснити платежі та фінансувати свою діяльність на розширеній основі, що свідчить про його задовільний фінансовий стан.

     Виконнаня даної курсової роботи  поглибили знання і практичні навички щодо ведення  фінансової звітності.

    Після детального вивчення теми можно зробити висновки, що  складання фінансової звітності підприємств є справа кропітка, творча, потребує спеціальної підготовки, наявність спеціальних вмінь та знань, змушує бухгалтера бути постійно у курсі усіх змін у законодавстві, адже не секрет, що чинне законодавство постійно зазнає змін, виправлень, уточнень, що виникають при тлумаченні норм чинного законодавства.

Список використаної літератури

 1.  Податковий Кодекс України
 2.  Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 11.05.2000 р. № 1707-ІІІ, від 08.06.2000 р. № 1807-ІІІ, від 22.06.2000 р. № 1829-ІІІ).
 3.  Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419
 4.  П (С) БО 1 “ Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99р. №87.
 5.  П (С) БО 2 “ Баланс ”, затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99р. №87.
 6.  П (С) БО 3 “ Звіт про фінансові результати", затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99р. №87.
 7.  П (С) БО 4 “ Звіт про рух грошових коштів ”, затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99р. №87.
 8.  П (С) БО 5 “ Звіт про власний капітал ”, затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99р. №87.
 9.  П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах";
 10.  П(С)БО №17 «Податок на прибуток»
 11.  П(С)БО 20 "Консолідована фінансова звітність";
 12.   П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"
 13.   Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку
 14.   Журнал «Дебет-Кредит» № 01 (10.1.2005) . Розділ IV. Фінансова звітність.
 15.   Лень B.C., Гливенко В.В. Звітність підприємства. Підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2006,
 16.   Левицька С.О. Звітність підприємств: Навч. підручник. - Рівне: НУВГП, 2008.
 17.   Бутинець Ф.Ф.Бухгалтерський фінансовий облік – підручник (8 видання). – Житомир 2009.
 18.   Верига Ю.А., Левченко З.М., Ватуля І.Д. Звітність підприємств : Навчальний посібник,

Додатки

PAGE   \* MERGEFORMAT 37

Номер і назва розділу

Зміст розділів

І. "Нематеріальні   активи" та II "Основні засоби"

Інформація про стан основних засобів і нематеріальних активів у розрізі субрахунків на початок і кінець звітного року, зміни у складі та вартості даних видів необоротних активів. Додатково до даних розділів надається інформація про вартість основних засобів і нематеріальних активів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності, тих основних засобів, які тимчасово не використовуються, та нематеріальних активів, оформлених у заставу, створених підприємством тощо

III. "Капітальні інвестиції"

Містить інформацію про стан і суму використання коштів, вкладених у даний вид інвестицій, у розрізі субрахунків рахунку 15 "Капітальні інвестиції"

IV. "Фінансові інвестиції"

Наводиться інформація про довгострокові та поточні фінансові інвестиції, що обліковуються на рахунках 14 "Довгострокові фінансові інвестиції"' та 35 "Поточні фінансові інвестиції" за окремими субрахунками

V. "Доходи і витрати"

Містяться аналітичні дані про інші операційні, фінансові доходи, доходи від участі в капіталі, витрати, які обліковуються на рахунках 95 "Фінансові витрати", 96 "Витрати від участі в капіталі", 97 "Інші витрати"

VI. "Грошові кошти"

Містяться дані про грошові кошти (без надання інформації в розрізі валют), які зберігаються в касі, на поточному та інших рахунках у банку, грошові кошти в дорозі та еквіваленти грошових коштів на кінець звітного періоду

VII. "Забезпечення"

Наводиться інформація про види створених забезпечень на підприємстві за відповідними напрямами

VIII. "Запаси"

Висвітлюється інформація про вартість запасів (у розрізі субрахунків і рахунків) на кінець року, про суми переоцінки товарно-матеріальних цінностей, якщо вона проводилася на підприємстві у відповідному звітному періоді

IX. "Дебіторська заборгованість"

Надається характеристика дебіторської заборгованості за суб'єктами, періодами утворення та суми списаної заборгованості

X. "Нестачі і втрати від псування цінностей"

Висвітлення інформації про розміри виявлених у звітному періоді недостач і втрат, суми визнаної заборгованості винних осіб та суми недостач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято

XI. "Будівельні контракти"

Наводиться інформація про дохід за будівельними контрактами за звітний рік, валова сума заборгованості замовників та замовникам, сума затриманих коштів, вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами на кінець звітного року

XII. "Податок               на прибуток"

Відображається сума нарахованого податку на прибуток відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", а також визначені суми відстрочених податкових активів і зобов'язань і відкоригована сума податку на прибуток, яка відображається у Ф № 2 "Звіт про фінансовий результат"

XIII. "Використання

амортизаційних відрахувань"


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65156. Ордынские корни российских органов исполнительной власти 43 KB
  Ордынские корни российских органов исполнительной власти Проблемы истории государственного управления : государственный аппарат и реформы в России к 200 летию министерской системы управления в России...
65157. Основные этапы эволюции казахского суда биев (XV – начало ХХ вв.) 133 KB
  Казахский суд биев несомненно являет собой яркий пример института осуществляющего правосудие в системе традиционного права. При этом весьма интересно отметить что в большинстве случаев каждый новый этап развития суда биев как правового и процессуального института...
65158. Особенности формирования и эволюции правовой системы Улуса Джучи 146 KB
  Большинство историков использовали источники по истории права Улуса Джучи при изучении его политической экономической и социальной истории поэтому чаще всего ограничивались просто упоминанием факта их существования или цитатами из них...
65159. ПРАВОВОЕ НАСЛЕДИЕ МОНГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ В ГОСУДАРСТВЕ ТИМУРИДОВ (ПО ДАННЫМ ЛЕТОПИСЕЙ, НУМИЗМАТИЧЕСКОГО И АКТОВОГО МАТЕРИАЛА) 64.5 KB
  Принято считать что с именем Тимура и его потомков связано обращение в ислам Чагатаева улуса. Подобные вывод напрашивается сам собой на основании летописных источников авторы которых являлись придворными летописцами самих Тимуридов и всячески старались представить их ревнителями веры прославить их благочестие.
65160. Правовое положение Улуса Джучи в Монгольской империи 1224-1269 годов 99.5 KB
  Улус Джучи по русским летописям более известный под названием Золотая Орда изначально был создан как составная часть Великой Монгольской империи. Но не прошло и полувека как Улус Джучи стал полностью независимым государством.
65162. Статус ханов Золотой Орды и их преемников во взаимоотношениях с государствами Европы (по официальным актам и свидетельствам современников) 112.5 KB
  Статус Золотой Орды Улуса Джучи и ее правителей на международной арене неоднократно менялся в зависимости от того или иного этапа развития этого государства.; 4 распад Золотой Орды и выделение из ее состава самостоятельных государств правители которых...
65163. Суд и правосудие в Золотой Орде 125.5 KB
  Вопрос об организации суда и процесса Золотой Орды лишь затрагивался в работах посвященных истории этого государства в частности в исследовании Б. Островски в статье посвященной сравнению золотоордынских и русских...
65164. «ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО» В ГОСУДАРСТВАХ ЧИНГИЗИДОВ XIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIV ВЕКА 74.5 KB
  Исследователи истории Монгольской империи государств выделившихся из нее впоследствии а так же их наследников практически не уделяли внимания важнейшему вопросу вопросу правового статуса членов рода Чингизидов как собственников и хозяев владений.