18316

ПРЕДМЕТ І МЕТОД СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Лекция

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

ТЕМА 3. ПРЕДМЕТ І МЕТОДСУДОВОБУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПЛАН 3.1. Предмет і обєкти судовобухгалтерської експертизи. 3.2. Методи методичні прийоми і процедури судовобухгалтерської експертизи. Самостійне вивчення теми передбачає засвоєння о

Украинкский

2013-07-07

221.5 KB

31 чел.

ТЕМА 3. ПРЕДМЕТ І МЕТОД
СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТ
ИЗИ

ПЛАН

3.1. Предмет і об’єкти судово-бухгалтерської експертизи.

3.2. Методи, методичні прийоми і процедури судово-бухгалтерської експертизи.

Самостійне вивчення теми передбачає засвоєння основних питань за типовою програмою дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза» відповідно до питань, сформульованих у плані лекційних занять. Ключові питання цієї теми докладно викладено у навчальному посібнику «Судово-бухгалтерська експертиза» [71, с. 55—66]. Для глибшого засвоєння матеріалу необхідно опрацювання інших літературних джерел, рекомендованих за цією темою.

Вивчення цієї теми надає студентам можливість:

 •  засвоїти поняття предмета судово-бухгалтерської експертизи;
 •  розбиратися в усіх об’єктах судово-бухгалтерської експертизи;
 •  зрозуміти загальнонаукові та частково наукові методи дослідження;
 •  опанувати всіма методичними прийомами та процедурами судово-бухгалтерської експертизи.

3.1. Предмет і об’єкти судово-бухгалтерської експертизи

Визначення загального поняття предмета судово-бухгалтерської ґрунтуються на знаннях у галузі бухгалтерського обліку, потрібних для розв’язання питань, які виникають у судово-слідчій практиці. У кожному конкретному випадку використовується не вся сукупність бухгалтерських знань, а лише ті з них, які необхідні для відповіді на поставлені запитання. При цьому бухгалтер повинен мати необхідну кваліфікацію і бути компетентним у своїй спеціальності.

В економічній літературі немає єдиного визначення предмета судово-бухгалтерської експертизи. За В. Д. Понікаровом, «…предмет судово-облікової експертизи визначається конкретними поставленими завданнями і змістом питань, які вона вирішує. Як правило, основні питання, на які експерт повинен дати відповідь у своєму висновку, пов’язані з обґрунтуванням висновків проведеної ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства, яке перевіряється» [72, с. 116].

Як зазначає Л. Ф. Алексєєва в «Основах судебно-бухгалтерской экспертизы», «…предметом судово-бухгалтерської експертизи слід уважати відображення фінансово-господарської діяльності підприємства у відповідних документах. Отже, предметом судово-бухгалтерської експертизи є бухгалтерські проведення, які відбивають фінансово-господарську діяльність і є її частиною».

За М. І. Камликом, «…предметом судової бухгалтерії є негативні зміни в господарській діяльності підприємств і організацій, які спричинені будь-якими деструктивними факторами» [69, с. 6].

Це поняття предмета судово-бухгалтерської експертизи базується на тому, що його сутність характеризується такими особливостями:

 •  зв’язком з господарською діяльністю;
 •  відображенням у бухгалтерському обліку;
 •  колом питань, поставлених слідчим (судом) експерту-бухгалтеру;
 •  наявністю висновку, зробленого спеціалістом у галузі бухгалтерського обліку.

Проте необхідно розрізняти поняття судово-бухгалтерської експертизи як дослідження явищ господарської діяльності і предмета судово-бухгалтерської експертизи, яка проводиться у конкретній справі.

У першому випадку предметом експертизи є питання, які входять до компетенції бухгалтера-експерта, у другому — предметом експертизи є питання слідчого або суду, що поставлені бухгалтеру-експерту в конкретній справі.

Поняття предмета судово-бухгалтерської експертизи тісно пов’язане з поняттям об’єкта експертного дослідження.

Об’єктами судово-бухгалтерської експертизи є:

1. Облікові бухгалтерські документи.

2. Облікові регістри, в яких відображені господарські операції (книги, журнали-ордери, оборотні відомості, картки обліку тощо).

3. Комп’ютерна інформація.

4. Документи бухгалтерської звітності (звіти касирів, авансові звіти, товарні звіти матеріально відповідальних осіб та ін.).

5. Форми фінансової звітності підприємства.

6. Матеріали інвентаризацій (інвентарні описи, звіряльні відомості, протоколи рішень інвентаризаційних комісій, пояснення матеріально відповідальних осіб).

7. Акти проведених ревізій.

8. Інші офіційні документи (накази про прийняття на роботу і звільнення, трудові договори і контракти, договори про матеріальну відповідальність, листування з банками, різні довідки тощо).

9. Протоколи допитів обвинувачуваних та свідків, протоколи очних ставок, огляд і вилучення документів.

10. Неофіційні документи, що мають значення для судово-бухгалтерської експертизи.

11. Висновки експертів інших галузей знань (товарознавчої, будівельної, технологічної та ін.).

12. Інші документи, що регламентують діяльність суб’єкта [71, с. 57—58].

Експерт-бухгалтер може досліджувати лише ті документи, які є в справі і надані йому слідчим або судом.

Якщо в основу дослідження покладена лише ксерокопія документа, то експерт має зазначити це у своєму висновку.

Документ, наданий на дослідження експерту, має бути перевірений ним як з формального боку, так і за суттю відображених у ньому операцій. Згідно з Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку (затверджене наказом Мінфіну України від 24.05.1995 р. № 88), для того щоб документ мав юридичну силу і доказовість, він має містити всі передбачені обов’язкові реквізити.

Усі документи, з якими працює експерт, можна класифікувати як доброякісні та недоброякісні, про що докладніше див. [71, с. 58].

Експерт-бухгалтер не вправі втручатися у вирішення питання про дійсність документів — це виходить за межі його компетенції.

3.2. Методи, методичні прийоми і процедури
с
удово-бухгалтерської експертизи

У широкому значенні метод — це:

 •  спосіб пізнання, дослідження об’єктів, явищ;
 •  прийом, спосіб або характер діяльності.

Кожна наука, у тому числі й судово-бухгалтерська експертиза, досліджує свій предмет за допомогою загальнонаукових і частково наукових методів.

Методом судово-бухгалтерської експертизи є сукупність методичних прийомів і способів, які застосовуються експертом-бухгалтером під час дослідження документів та інших матеріалів, наданих йому слідчим або судом.

Розвиток судово-бухгалтерської експертизи як економіко-правової дисципліни нерозривно пов’язаний зі створенням її методології, яка включає в себе систему загальнонаукових і частково наукових методів і прийомів дослідження (рис. 3.1).

Загальнонаукові методи є сукупністю принципів і категорій матеріалістичної діалектики та загальнонаукової теорії пізнання. Вони базуються на використанні таких прийомів, як аналіз і синтез, індукція і дедукція, абстрагування і конкретизація, аналогія і моделювання, системний і функціонально-вартісний аналіз [71, с. 59—61].

Таким чином, загальнонаукові методи в практиці органів внутрішніх справ частіше за все використовуються для дізнання і виявлення ознак скоєння корисливих правопорушень.

Частково наукові методи дослідження розроблені на основі досягнень економічних і юридичних наук, досвіду слідчої, контрольно-ревізійної і судово-експертної практики. До них належать такі прийоми:

1) розрахунково-аналітичні;

2) документальні;

3) органолептичні;

4) узагальнення, оцінка та реалізація результатів експертиз.

Рис. 3.1. Схема методів та методичних прийомів
судово-бухгалтерської експертизи

 1.  Розрахунково-аналітичні прийоми включають:

а) економічний аналіз;

б) статистичні розрахунки;

в) економіко-математичні методи [71, с. 61—62].

Слідча і судова практики як докази в кримінальній справі використовують не всі матеріали економічного аналізу, а лише ті з них, які, виявляючи негативне відхилення, не мають задовільних економічних пояснень, але логічно розкривають свій зв’язок з розслідуваними злочинами.

Проте виявлення в ході економічного аналізу негативних тенденцій і відхилень від нормативного перебігу виробни-
чих процесів
за нормами самі по собі не є порушенням законодавства, а лише вказують напрямок проведення більш докладного подальшого дослідження. Докази ж скоєння протиправних дій у сфері економіки встановлюються документальними і органолептичними прийомами судово-бухгалтерської експертизи.

2. Документальні прийоми судово-бухгалтерської експертизи включають такі види контролю наданих матеріалів:

 •  формальну й арифметичну перевірки документів;
 •  нормативно-правову оцінку відображених у документах господарських операцій;
 •  логічний контроль об’єктивної можливості виконання документально оформлених господарських операцій;
 •  цілковите і нецілковите (у т. ч. вибіркове) спостереження;
 •  зустрічну перевірку документів або записів у облікових регістрах через порівняння їх з однойменними чи взаємозв’язаними даними підприємств і організацій, з якими підприємство, що перевіряється, має господарські зв’язки;
 •  спосіб зворотного рахунку, що ґрунтується на попередній експертній оцінці матеріальних витрат, з метою подальшого визначення (зворотним рахунком) величини безпідставних списувань сировини та матеріалів на виробництво окремих видів продукції;
 •  оцінку законності й обґрунтованості господарських операцій за даними кореспондуючих рахунків бухгалтерського обліку і т. п.

Ці прийоми є єдиними як під час проведення ревізій, так і в ході бухгалтерської експертизи. Конкретні ж процедури досліджень бухгалтерських документів залежать від способів використання облікових даних для порушень чинного законодавства і маскування зловживань.

При цьому порушення законодавства знаходить своє відображення в облікових документах у трьох формах:

 •  суперечність (невідповідність) у змісті окремого документа;
 •  суперечність у змісті кількох взаємозв’язаних документів;
 •  порушення чинного порядку відображення господарських операцій.

Методи дослідження облікової інформації можна розділити на такі групи:

І. Прийоми дослідження окремого документа.

ІІ. Прийоми дослідження кількох документів, які відображають одну й ту саму або взаємозв’язані операції.

ІІІ. Прийоми перевірки відображення господарських операцій у бухгалтерському обліку [71, с. 63—65].

3. Органолептичні* прийоми (експертами застосовуються тільки результати, а проводять такі роботи ревізори та інші спеціалісти) включають:

а) контрольні заміри робіт, що застосовуються для перевірки наявності виконаних будівельно-монтажних робіт, обсягів виробництва, робіт і послуг;

б) суцільні (безперервні) спостереження — прийом статистичного контролю фактичного стану об’єкта (наприклад, проведення хронометражних спостережень під час експертизи норм виробітку);

в) вибіркові спостереження — прийом статистичного дослідження якісних характеристик об’єкта, коли суцільний контроль технічно неможливий (наприклад, для визначення дефектів товарів, які надходять у торгівлю);

г) технологічні експертизи — прийом контролю інженерної і технічної підготовки виробництва, а також якості продукції, що випускається (наприклад, контрольний запуск сировини і матеріалів у виробництво, який застосовується для визначення обґрунтованості норм витрат матеріальних ресурсів, і вихід готової продукції);

ґ) службове розслідування — сукупність прийомів перевірки дотримання службовими особами та іншими працівниками нормативно-правових актів, що регулюють виробничі відносини в різних галузях народного господарства;

д) експеримент — науково організований дослід з метою експертного дослідження результатів виконаних процесів.

4. Методичні прийоми узагальнення, оцінювання і реалізації результатів експертного дослідження включають класифікацію і групування правопорушень за їхньою економічною однорідністю та хронологічною послідовністю, аналітичну систематизацію даних експертизи способом оформлення таблиць, складання експертного висновку і передачу його правоохоронним органам, оцінку його слідчим і судом, допит експерта і розробку на підставі експертних висновків профілактичних заходів, спрямованих на зміцнення законності і правопорядку.

Усі згадані вище прийоми можна поділити на прийоми загальної методики та прийоми часткової методики.

Прийоми загальної методики є однаковими для всіх видів контролю (ревізія, аудит) і застосовуються експертом незалежно від характеру злочину, який розслідується, галузі економіки і специфіки підприємства (методи економічного аналізу, прийоми документального дослідження і методи фактичного контролю).

Проте способи скоєння злочинів у різних галузях економіки мають свої характерні риси і специфіку відображення в обліку. Тому експерт-бухгалтер нарівні із загальними прийомами застосовує і часткові.

Прийоми часткової методики залежать від характеру правопорушень, місця їх скоєння, особливостей документування і обліку операцій, що застосовуються на конкретному підприємстві.

Сукупність часткових прийомів, які використовуються в процесі дослідженні матеріалів конкретних справ, становить зміст часткової методики судово-бухгалтерської експертизи, яка самостійно визначається експертом-бухгалтером залежно від його досвіду і кваліфікації для розв’язання конкретно поставлених питань.

Перелік контрольних запитань,
що на них треба ві
дповісти, готуючи тему 3

1. Дайте визначення поняття «предмет судово-бухгалтерської експертизи».

2. Назвіть об’єкти судово-бухгалтерської експертизи.

3. Дайте характеристику кожному об’єкту судово-бухгалтерської експертизи.

4. У чому полягає метод судово-бухгалтерської експертизи?

5. Охарактеризуйте загальнонаукові та частково наукові методи дослідження.

6. Які є методичні прийоми судово-бухгалтерської експертизи?

7. Розкрийте систему розрахунково-аналітичних методичних прийомів судово-бухгалтерської експертизи.

8. Розкрийте систему документальних методичних прийомів судово-бухгалтерської експертизи.

9. Охарактеризуйте органолептичні методичні прийоми судово-бухгалтерської експертизи.

10. Розкрийте сутність методичного прийому судово-бухгалтерської експертизи — узагальнення, оцінювання та реалізації результатів експертного дослідження.

Рекомендована література за темою:

[4; 30; 49; 70, с. 249—250; 71, с. 55 — 66; 73, с. 116—136; 76, с. 105].

* Органолептика — дослідження, визначення якості чого-небудь (ліків, харчових продуктів і т. ін.) органами чуттів (зором, нюхом тощо).

PAGE  54


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80154. СТАДИЯ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 33 KB
  Исполнение бюджета обеспечивает в установленном порядке Министерство финансов РФ вся система органов управления финансами РФ. В процессе исполнения бюджета органы исполнительной и представительной власти осуществляют корректировку бюджетных назначений с учетом динамики цен и поступлений доходов в федеральный бюджет осуществляют контроль за исполнением федерального бюджета и целевым использованием средств выделяемых из федерального бюджета предприятиям учреждениям и организациям. Главный распорядитель средств федерального бюджета орган...
80155. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВОГО ПРАВА. ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 47 KB
  Нормы финансового права Российской Федерации содержатся в большом числе разнообразных правовых нормативных актов или источниках. В дореволюционном российском праве под источниками права понимались формы выражения положительного права которые имеют значение обязательных средств ознакомления с действующим правом. В современной российской юридической науке под источником права обычно понимают форму выражения правила сообщающую ему качество правовой нормы; тот единственный резервуар в котором пребывают...
80156. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 83 KB
  Принципы и порядок распределения доходов и расходов между бюджетами Прежде чем говорить о процессе формирования бюджетов следует напомнить о том что они подразделяются на три уровня: федеральный региональный и местный. Принципы межбюджетных отношений: доходы и расходы распределяются и закрепляются за соответствующими уровнями бюджетной системы Российской Федерации; все бюджеты субъектов Российской Федерации региональные равны перед федеральным бюджетом и местные бюджеты равны перед региональным; доходы распределяются по уровням...
80157. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ 34 KB
  К таким организациям в первую очередь относятся: Международный валютный фонд МВБ; группа Всемирного банка включающая Международный банк реконструкции и развития МБРР Международную ассоциацию развития MP Международную финансовую корпорацию МФК Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций МАГИ; Банк международных расчетов и Всемирная торговая организация ВТО. Международный банк реконструкции и развития МБРР начал свою деятельность с июня 1946 г. МБРР головной институт в группе Всемирного банка. Руководящие органы...
80158. МЕТОД ФИНАНСОВОГО ПРАВА 46.5 KB
  Метод финансового права - это совокупность юридических приемов, способов и средств, при помощи которых осуществляется правовое регулирование общественных отношений, составляющих предмет данной отрасли.
80160. МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 49.5 KB
  В соответствии с задачами возложенными на Министерство финансов РФ Положением о Министерстве финансов РФ Минфин РФ: а участвует в работе по комплексному анализу развития экономики разрабатывает необходимые меры по финансовому и налоговому стимулированию предпринимательской и другой хозяйственной деятельности в стране способствующие увеличению национального дохода и поступлений в бюджет; б участвует в работе по составлению долговременных и краткосрочных прогнозов функционирования экономики совместно с федеральными органами...
80161. ПОНЯТИЕ НАУКИ ФИНАНСОВОГО ПРАВА 114 KB
  Но в наш век который может быть назван материальным веком по преимуществу особенное внимание обращают на себя те науки которые ведут к практическим результатам напр. науки естественные а также социальные или общественные эти последние потому что они представляют данные для разрешения многих вопросов волнующих современное общество. Неудивительно поэтому что науки занимающиеся исследованием политического строя и законов общественного развития и пользуются теперь наибольшим вниманием.
80162. Понятие и виды эксплуатационно-технической документации на АЭС 103 KB
  Эксплуатационно-техническая документация ЭТД предназначена для изучения конструкции правил эксплуатации ТО и Р планирование и оформление работ по ТО и Р а также для учета работы численности движения и технического состояния оборудования и сооружений АС учета их доработок и ведения отчетности. Пономерная документация предназначена для оформления государственной регистрации разрешения лицензирования каждого ЭБ АС на эксплуатацию учета наработки и технического состояния данного...