18352

Видатки бюджету на економічну діяльність та науку

Лекция

Политология и государственное регулирование

Тема 9. Видатки бюджету на економічну діяльність та науку ІОпрацювати та систематизувати у формі таблиці 9.1 трактування вітчизняними та зарубіжними науковцями сутності поняття бюджетне фінансування не менше десяти визначень та на основі цього запропонувати власне...

Украинкский

2013-07-07

53.36 KB

5 чел.

Тема 9. Видатки бюджету на економічну діяльність та науку

І) Опрацювати та систематизувати у формі таблиці 9.1 трактування вітчизняними та зарубіжними науковцями сутності поняття «бюджетне фінансування» (не менше десяти визначень) та на основі цього запропонувати власне, найбільш повне і точне.

Таблиця 9.1

Джерело

Визначення

Василик О. Д. Бюджетна система України / О.Д. Василик, К.В. Павлюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 544 с

Бюджетне фінансування – це надання юридичним особам із державного бюджету фінансових ресурсів у вигляді безповоротних безоплатних коштів та інвестицій на розвиток економіки, соціально-культурні заходи, оборону й інші громадські потреби

Гуцайлюк. Л. Облік фінансування бюджетних установ / Л.Гуцайлюк // Галицький економічний вісник. — 2010. — №3(28).— с.191-196

Бюджетне фінансування – це надання грошових коштів з бюджетів різних рівнів на умовах безповоротності і безоплатності з метою забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства, державного управління, оборони тощо.

Орлюк О. П. Фінансове право: Навч. пос., К.: Юрінком Інтер.- 2003. – с. 58

Бюджетне фінансування являє собою безповоротний та безоплатний відпуск коштів з державного та місцевих бюджетів на виконання загальнодержавних функцій і функцій муніципальних органів та забезпечення діяльності бюджетних установ та організацій.

Дем’янишин В. Бюджетне фінансування та його особливості в сучасних умовах / В. Дем’янишин // Світ фінансів. – 2007. – Випуск 2 (11). – С. 34–48.

Бюджетне фінансування – це сукупність грошових відносин, пов’язаних з розподілом і використанням коштів централізованого грошового фонду держави, які реалізуються шляхом безповоротного й безоплатного надання бюджетних коштів юридичним і фізичним особам на проведення заходів, передбачених бюджетом.

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.

Бюджетне фінансування – надане в безповоротному порядку грошове забезпечення, виділення (асигнування) грошових коштів із державного (місцевого) бюджету на витрати, пов'язані з виконанням державних замовлень, державних програм, утриманням державних організацій.

Атамас П. Й. Основи обліку в бюджетних установах. – К.: Центр навчальної літератури, 2005 р. – 288 с.

Бюджетне фінансування - це безповоротне, безвідплатне виділення коштів з бюджету, що забезпечує процес розширеного відтворення, утримання соціальної сфери, обороноздатність та апарат управління державою з дотриманням режиму економи за постійного здійснення контролю.

Куценко Т. Ф. Бюджетно-податкова політика: Навч.-метод. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 256 с.

Бюджетне фінансування — надання з бюджету у безповоротному порядку коштів на видатки, пов'язані зі здійсненням державних замовлень, виконанням державних програм, утриманням державних і комунальних установ та організацій.

Юрій С. І. Казначейська система: Підручник/ С. І Юрій., В. І Стоян., О. С.  Даневич– 2-ге вид., змін. і доп. – Тернопіль: Карт- Бланш, 2006. – 818 с.

Бюджетне фінансування являє собою процес виділення, зарахування, розподілу та перерахування коштів на рахунки розпорядників коштів у межах, визначених кошторисами і затверджених у бюджеті.

Фінансове право України: Навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / [Л. К. Воронова, М. П. Кучерявенко, Н. Ю. Пришва та ін.]. – К.: Правова єдність, 2009. – С. 395.

Бюджетне фінансування - безповоротне надання державою бюджетних коштів під-приємствам, організаціям та установам для забезпечення їх функціонування.

Финансовое право [отв. ред. д.ю.н., проф. Н. И. Химичева]. – М.: НОРМА, 2007. – 464 с.

Бюджетне фінансування - це порядок виділення бюджетних коштів бюджетним установам на основі кошторисів з бюджетної системи для здійснення видатків, пов’язаних з їхньою основною діяльністю і розвитком

Отже, бюджетне фінансування – це надання коштів з бюджетів різних рівнів на умовах безповоротності і безоплатності для виконання загальнодержавних функцій і функцій муніципальних органів та забезпечення діяльності бюджетних установ та організацій.

ІІ) На основі звітності про виконання місцевого бюджету у 2009–2010 рр. провести аналіз видатків бюджету за економічною класифікацією у таблиці 9.2. Охарактеризувати проблемні аспекти та перспективи оптимізації видатків у загальній структурі видатків місцевого бюджету.


Таблиця 9.2

Динаміка та структура видатків бюджету  Дубенського району за економічною класифікацією у 2009–2011 рр.

Види видатків за економічною класифікацією

Код бюджетної класифікації

 

 

2009 рік

2010 рік

2011 рік

Абсолютний приріст, тис. грн.

Темп росту, рази

Темп приросту, %

Затверджено розписом на рік

Виконано

Виконання планового показника, %

Питома вага (по факту виконання), %

Затверджено розписом на рік

Виконано

Виконання планового показника, %

Питома вага (по факту виконання), %

Затверджено розписом на рік

Виконано

Виконання планового показника, %

Питома вага (по факту виконання), %

Поточні видатки

1000

165 569 256,31

164 896 321,00

99,59

24,53

176 684 825,67

180 280 623,67

102,04

96,65

189 084 940,30

188 765 621,60

99,83

95,93

8484997,93

1,05

4,71

Видатки на товари і послуги

1100

83 258 697,01

73 258 111,55

87,99

10,90

85 360 373,08

76 628 440,93

89,77

41,08

86 360 173,01

74 029 840,30

85,72

37,62

-2598600,63

0,97

-3,39

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

45 899 222,39

44 999 111,22

98,04

6,69

52 144 566,25

51 088 172,94

97,97

27,39

61 143 169,15

61 098 111,14

99,93

31,05

10009938,20

1,20

19,59

Заробітна плата

1111

48 369 789,00

45 963 147,89

95,02

6,84

52 144 566,25

49 088 172,94

94,14

26,32

75 144 426,43

68 088 871,11

90,61

34,60

19000698,17

1,39

38,71

Грошове утримання військовослужбовців

 

 

0

0,00

 

 

0

0,00

 

 

0

0,00

0,00

0

0

Нарахування на заробітну плату

1120

16 978 555,23

15 123 896,21

89,08

2,25

18 773 990,20

16 544 992,36

88,13

8,87

19 003 944,60

18 804 997,30

98,95

9,56

2260004,94

1,14

13,66

Придбання товарів і послуг

1130

7 999 456,99

6 152 896,14

76,92

0,92

9 223 801,79

8 854 339,09

95,99

4,75

12 323 801,72

10 654 339,09

86,45

5,41

1800000,00

1,20

20,33

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в тому числі мякий інвентар та обмундирування

1131

1 759 639,25

1 899 256,19

107,93

0,28

2 015 658,25

2 026 468,32

100,54

1,09

2 873 558,22

2 289 468,00

79,67

1,16

262999,68

1,13

12,98

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

1132

103 255,77

110 896,33

107,40

0,02

105 021,00

193 290,27

184,05

0,10

1 299 422,00

1 538 790,20

118,42

0,78

1345499,93

7,96

696,10

Продукти харчування

1133

2 459 666,19

2 448 963,82

99,56

0,36

2 654 315,00

2 312 700,00

87,13

1,24

2 754 320,00

2 762 788,00

100,31

1,40

450088,00

1,19

19,46

Оплата послуг (крім комунальних)

 

 

0

0,00

 

 

0

0,00

 

 

0

0,00

0,00

0

0

Інші видатки

1139

498 111,36

547 123,01

109,84

0,08

518 725,00

604 477,90

116,53

0,32

5 118 776,09

6 343 407,00

123,92

3,22

5738929,10

10,49

949,40

Видатки на відрядження

1140

111 589,00

110 258,36

98,81

0,02

126 961,00

116 951,42

92,12

0,06

138 960,00

146 321,02

105,30

0,07

29369,60

1,25

25,11

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1160

4 613 369,12

4 862 365,22

105,40

0,72

4 797 464,41

4 522 410,03

94,27

2,42

4 799 600,00

4 921 440,44

102,54

2,50

399030,41

1,09

8,82

Оплата теплопостачання

 

 

0

0,00

 

 

 

0,00

 

 

0

0,00

0,00

0

0

Оплата водопостачання і водовідведення

1162

32 115,55

32 115,55

100,00

0,00

33 078,12

33 078,12

100,00

0,02

34 495,73

33 963,21

98,46

0,02

885,09

1,03

2,68

Оплата електроенергії

1163

695 258,12

625 369,73

89,95

0,09

708 424,00

598 992,72

84,55

0,32

784 660,00

608 001,00

77,49

0,31

9008,28

1,02

1,50

Оплата природного газу

1164

2 179 583,33

2 174 569,19

99,77

0,32

2 368 797,00

2 356 958,70

99,50

1,26

2 778 700,00

2 746 828,00

98,85

1,40

389869,30

1,17

16,54

Оплата інших комунальних послуг

1165

63 258,00

63 300,59

100,07

0,01

67 848,00

67 705,50

99,79

0,04

70 031,00

70 700,00

100,96

0,04

2994,50

1,04

4,42

Оплата інших енергоносіїв

1166

58 963,17

59 456,32

100,84

0,01

64 096,00

63 475,97

99,03

0,03

67 020,00

68 769,45

102,61

0,03

5293,48

1,08

8,34

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення  

1170

140 258,36

138 639,40

98,85

0,02

162 784,43

161 574,15

99,26

0,09

200 081,40

194 479,99

97,20

0,10

32905,84

1,20

20,37

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм                                               

 

 

0

0,00

 

 

0

0,00

 

 

0

0,00

0,00

0

0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку    

1172

170 279,36

165 723,88

97,32

0,02

175 243,43

170 074,15

97,05

0,09

175 243,43

170 074,15

97,05

0,09

0,00

1,00

0,00

Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями

 

 

0

0,00

 

 

0 

0,00

 

 

0

0,00

0,00

0

0

Субсидії і поточні трансферти

1300

29 888 254,12

14 369,78

0,05

0,00

34 470 028,09

17 207 345,93

49,92

9,23

37 950 115,03

28 016 522,11

73,82

14,24

10809176,18

1,63

62,82

Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

1310

5 463 125,37

4 996 329,86

91,46

0,74

6 691 744,28

5 352 183,65

79,98

2,87

7 093 316,66

6 843 231,45

96,47

3,48

1491047,80

1,28

27,86

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

1320

20 957 199,14

21 589 145,69

103,02

3,21

18 765 920,00

18 768 920,00

100,02

10,06

200 445 321,00

200 733 923,00

100,14

102,02

181965003,00

10,70

969,50

Поточні трансферти населенню

1340

100 501 214,66

101 561 258,14

101,05

15,11

137 536 967,60

137 342 995,70

99,86

73,63

176 550 986,40

186 522 225,20

105,65

94,79

49179229,50

1,36

35,81

Виплата пенсій і допомоги

1341

798 203,11

798 200,79

100,00

0,12

823 308,58

823 308,58

100,00

0,44

1 003 544,48

1 000 023,53

99,65

0,51

176714,95

1,21

21,46

Стипендії

 

 

0

0,00

 

 

 0

0,00

 

 

0

0,00

0,00

0

0

Інші поточні трансферти населенню

1343

160 846 111,20

159 699 114,21

99,29

23,76

164 982 216,60

164 967 952,00

99,99

88,44

164 982 216,60

164 967 952,00

99,99

83,84

0,00

1,00

0,00

Поточні трансферти за кордон

 

 

0

0,00

 

 

 0

0,00

 

 

0

0,00

0,00

0

0

Капітальні видатки

2000

5 113 599,45

5 110 699,14

99,94

0,76

6 263 331,40

6 241 197,42

99,65

3,35

8 742 866,50

7 999 044,45

91,49

4,07

1757847,03

1,28

28,17

Придбання основного капіталу

2100

5 265 778,33

5 270 349,01

100,09

0,78

5 556 690,40

5 638 033,00

101,46

3,02

6 222 147,90

5 908 311,00

94,96

3,00

270278,00

1,05

4,79

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2110

3 110 209,00

3 115 289,11

100,16

0,46

3 980 614,00

3 990 008,00

100,24

2,14

4 240 500,50

4 125 502,00

97,29

2,10

135494,00

1,03

3,40

Капітальне будівництво (придбання)

 

 

0

0,00

 

 

0 

0,00

 

 

0

0,00

0,00

0

0

Будівництво (придбання) житла

 

 

0

0,00

 

 

 0

0,00

 

 

0

0,00

0,00

0

0

Інше будівництво (придбання)

 

 

0

0,00

 

 

 0

0,00

 

 

0

0,00

0,00

0

0

Капітальний ремонт

2130

1 000 563,00

999 258,15

99,87

0,15

1 393 902,00

1 367 984,60

98,14

0,73

1 997 003,00

1 854 253,05

92,85

0,94

486268,45

1,36

35,55

Капітальний ремонт житлового фонду

2131

110 235,11

105 691,35

95,88

0,02

118 400,00

108 985,00

92,05

0,06

150 885,00

145 211,80

96,24

0,07

36226,80

1,33

33,24

Капітальний ремонт інших об'єктів

2133

1 029 632,11

1 028 999,02

99,94

0,15

1 305 102,00

1 305 000,00

99,99

0,70

1 001 222,00

904 140,00

90,30

0,46

-400860,00

0,69

-30,72

Реконструкція та реставрація

 

 

0

0,00

 

 

0

0,00

 

 

0

0,00

0,00

0

0

Реконструкція житлового фонду

 

 

0

0,00

 

 

0

0,00

 

 

0

0,00

0,00

0

0

Реконструкція інших об'єктів

 

 

0

0,00

 

 

0

0,00

 

 

0

0,00

0,00

0

0

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

 

 

0

0,00

 

 

0

0,00

 

 

0

0,00

0,00

0

0

Придбання землі і нематеріальних активів

 

 

0

0,00

 

 

0

0,00

 

 

0

0,00

0,00

0

0

Капітальні трансферти

2400

2 125 678,02

2 125 963,14

100,01

0,32

2 513 712,60

2 522 099,00

100,33

1,35

2 600 882,70

2 026 141,00

77,90

1,03

-495958,00

0,80

-19,66

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2410

125 789,11

124 911,25

99,30

0,02

133 376,00

132 988,00

99,71

0,07

135 844,00

135 500,65

99,75

0,07

2512,65

1,02

1,89

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

2420

510 360,09

500 589,36

98,09

0,07

580 000,00

537 864,90

92,74

0,29

604 500,00

517 158,00

85,55

0,26

-20706,90

0,96

-3,85

Капітальні трансферти населенню

 

 

0

0,00

 

 

0

0,00

 

 

0

0,00

0,00

0

0

Капітальні трансферти до бюджету розвитку

2450

1 456 987,00

1 455 967,45

99,93

0,22

1 756 992,60

1 750 216,00

99,61

0,94

2 065 345,50

1 999 200,00

96,80

1,02

248984,00

1,14

14,23

Нерозподілені видатки

3000

41 200,36

41 200,36

100,00

0,01

49 104,64

49 104,64

100,00

0,03

51 180,80

55 800,00

109,03

0,03

6695,36

1,14

13,63

Разом видатків

719 304 462,69

672 168 857,41

93,45

100,00

182 948 157,07

186 521 821,09

101,95

100,00

197 827 806,80

196 764 666,05

99,46

100,00

10242844,96

1,05

5,49

 


Висновок

Як свідчать дані  таблиці 9.2. найбільшу частку у складі видатків протягом 2010-2011 років займають поточні видатки. Також з кожним роком спостерігається  тенденція до їхнього зростання ( у 2011 р. на 8484997,93. грн.. більше у порівнянні з 2010 р.). Загалом дана група видатків за останні 2 роки зросла більше ніж у 1,05 рази.

При цьому найвагомішою є сума видатків, що спрямовуються придбання  товарів і послуг – 740240,3  грн. або 37,62 %. Видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в тому числі мякий інвентар та обмундирування протягом аналізованого періоду займали незначну питому вагу  – 1,09% та 1,16% у 2010 і 2011 роках відповідно.

Зростання обсягів та частки поточних видатків загального фонду місцевого бюджету у першу чергу пояснюється збільшенням розмірів оплати праці працівникам бюджетних установ. Забезпечено зростання видатків по захищеним статтям місцевих бюджетів, зокрема у 2011 році спрямовано більше  на:

 1.  заробітну плату з нарахуваннями - на 34,6%;
 2.  продукти харчування - на 1,19 %;
 3.  медикаменти та перев’язувальні матеріали - на  7,9 %;
 4.  комунальні послуги та енергоносії - на 1,09 %.

Капітальні видатки за досліджуваний період  зростали досить швидшими темпами. У 2011 році частка капітальних видатків  у загальній сумі видатків є досить незначною і становить близько 4% .  Серед капітальних видатків у 2010 році найбільше коштів було спрямовано на придбання основного капіталу - 5908311 грн., а найменше – на капітальний ремонт житлового фонду 145211 грн.

Взагалі упродовж останніх років більша частина коштів спрямовується у невиробничу сферу, фонди соціального споживання, що використовуються переважно на оплату праці, соціальні виплати. Відбувається різке зниження обсягів державних інвестицій у виробничі галузі — відмирають інвестиційні функції бюджетної системи, бюджети перетворюються у споживацькі. Витрати місцевих бюджетів не спрямовані на структурну перебудову економіки.

На сучасному етапі уряд визначив основне завдання – перетворити місцеві бюджети в ефективний інструмент соціально-економічного розвитку територій, чого можна досягти шляхом:

 1.  зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування та підвищення ефективності процесу формування видаткової частини місцевих бюджетів;
 2.  децентралізації управління бюджетними коштами;
 3.  запровадження планування місцевих бюджетів на середньострокову перспективу;
 4.  підвищення ефективності управління коштами місцевих бюджетів.

Так як видатки місцевих бюджетів мають соціальну спрямованість, то потреба у розгалуженій системі соціального захисту перевищує здатність наявних економічних моделей до повного забезпечення цієї потреби. Тому серед головних проблем розвинених країн – пошук ефективних джерел коштів на соціальний захист. Джерелами прямого й непрямого фінансування соціальної сфери є:

• безпосередні бюджетні видатки:

• “податкові видатки” у вигляді пільг, відшкодувань, відстрочок;

• особисті кошти й зобов’язання громадян;

• страхові внески до державних і недержавних страхових фондів;

• усуспільнення коштів підприємств у вигляді їхнього зобов’язання щодо виконання соціальних функцій;

• громадські ініціативи – різного роду фонди та збори;

• кредити тощо.

Cтратегія реформування місцевих фінансів має передбачати запровадження програмно-цільового методу планування і виконання бюджетів. Застосування цього способу у галузі охорони здоров’я, освіти призведе до зміни акцентів у формуванні видатків місцевих бюджетів із їхнього спрямування на утримання бюджетних установ до використання на виконання суспільно важливих дій або заходів. Це сприятиме встановленню прямої залежності між обсягами витрачених бюджетних коштів і рівнем послуг наданих, що отримує суспільство.

Запровадження програмно-цільового методу у галузі освіти, охорони здоров’я та інших галузях передбачає, зокрема, розширення можливостей бюджетних установ щодо ухвалення управлінських рішень у фінансовій сфері. Заохочення власної ініціативи розпорядників коштів позитивно позначиться на результативності діяльності бюджетних закладів та ефективності управлінні місцевими бюджетами загалом.

Для підвищення ефективності процесу формування видаткової частини місцевих бюджетів, децентралізації управління бюджетними коштами необхідно:

 1. чітко розмежувати на законодавчому рівні видатки на виконання делегованих державою і власних повноважень органів місцевого самоврядування;
 2.  конкретизувати видаткові повноваження місцевих бюджетів у галузях бюджетної сфери (окремі видатки на забезпечення функціонування закладів освіти, охорони здоров’я, культури і мистецтва, соціального захисту та здійснення заходів у відповідних сферах);
 3. перерозподілити видатки між державним та місцевими бюджетами;
 4. переглянути склад видатків місцевих бюджетів, які враховуються та не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних  трансфертів;
 5. завершити формування бази Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, для отримання детальної інформації про таких осіб (у тому числі членів їх сімей, що мають право на пільги), перелік пільг, якими вони користуються чи мають на них право, та розмір пільг.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

67987. Иван Михайлович Комов 201.5 KB
  В своем очерке посвященном общественно-историческим условиям в России во второй половине XVIII века считаю нужным указать наиболее важные для исторические черты с точки зрения развития и влияния на формирование Комова И. Иван Михайлович Комов Комов Иван Михайлович 1750-1324.
67988. Иван Владимирович Тюрин 132.5 KB
  Официальная биография говорит, что Иван Владимирович Тюрин родился 3 ноября 1892 году в селе Верхние Юшады Мензелинского района Уфимской области. Однако по воспоминаниям М. Оберландер, дочери И.В. Тюрина, в этом селе его крестили, а родился Иван Владимирович в доме своих родителей, Владимира Ивановича и Анастасии Васильевны...
67989. Определение концентрации Ge в эпитаксиальных пленках SixGe1-x/Si методом Оже-спектроскопии 749 KB
  Данное пособие подготовлено в рамках работ по проекту «Научно-образовательный центр Физика твердотельных наноструктур Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского» Российско-американской программы «Фундаментальные исследования и высшее образование».
67990. Розвиток освіти в Іспанії 164.5 KB
  Перші школи в Іспанії як і в ін. школи для бідних а також ряд шкіл і колегіумів при інститутах створених педагогамигуманістами. Працюючим були доступні лише початкові школи але їх не вистачало. Незважаючи на те відповідно до конституції 1931 і закону 1933 школи релігійних організацій...
67991. Навчання в Росії в 11-14 століттях 116.5 KB
  Історичні зведення про російські школи убогі. Аж до XVІІ століття, коли святитель Дмитрій Ростовський влаштував перші народні школи. Істотно те, що характер народної освіти в Руській державі споконвічно складається як церковний і сімейний. Церковним було мистецтво, зачинателем якого став...
67992. Освітня справа доби гетьманату (квітень — грудень 1918 року) 138 KB
  Щоб зрозуміти погляд П. Скоропадського на державу, треба пояснити, у якому середовищі формувався світогляд гетьмана і в якому контексті доводилося йому діяти. Насамперед він був глибоко пов’язаний з історичною традицією. П. Скоропадський належав до старого козацького роду, серед якого був...
67993. Історичні умови, освіта і наука в період українського культурного відродження ХIХ століття 60.5 KB
  У кінці XVIII ст. територія України була розділена між Австрійською (увійшло 20% площі) і Російською (80%) імперіями. До цього часу завершилася ліквідація української державності. В обох імперіях розгалужений бюрократичний апарат повністю контролював всі сторони життя суспільства.
67994. РОЗВИТОК ШКОЛИ Й ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ НА БУКОВИНІ 129.5 KB
  Еволюція українського шкільництва й педагогічної думки Буковини протікала в загальнонаціональному руслі історії України й належить до цінних надбань виховної культури українського народу. Тим більше, що на цій предковічній території з давніх часів жили українські племена, переважно тиверці та уличі.