18505

Аналіз стану і використання основних засобів

Лекция

Экономическая теория и математическое моделирование

ТЕМА 5. Аналіз стану і використання основних засобів 1. Значення завдання та джерела даних аналізу. 2. Аналіз виробничих потужностей підприємства. 3. Аналіз складу структури технічного стану і руху основних засобів 4. Аналіз узагальнюючих показників ефективності в

Украинкский

2013-07-08

124.5 KB

4 чел.

ТЕМА 5.  Аналіз стану і використання основних засобів

1. Значення, завдання та джерела даних аналізу.

2. Аналіз виробничих потужностей підприємства.

3. Аналіз складу, структури, технічного стану і руху основних засобів

4. Аналіз узагальнюючих показників ефективності використання основних засобів.

5. Аналіз використання виробничого устаткування.

1. Значення, завдання та джерела даних аналізу Для здійснення виробничого процесу в будь- якій галузі необхідна наявність трьох видів ресурсів (засобів праці, предметів праці та живої праці), які становлять виробничий потенціал підприємства, та поєднання їх у певних пропорціях з врахуванням особливостей виробничого процесу в цій галузі.

Діяльність підприємства значною мірою залежить від його матеріально-технічної бази, тобто від оснащеності засобами праці, їх стану і ефективного використання. Разом з предметами праці вони становлять засоби виробництва, або продуктивний капітал. Частина продуктивного капіталу, втілена в будинки, споруди, машини, обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади носить назву основного капіталу (засобів). Інша частина (сировина, матеріали, енергетичні ресурси) являє собою оборотний капітал.

Основні засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Кожен вид основного капіталу (засобів) має певне значення та сферу застосування. Основні засоби відрізняються за багатьма ознаками, що вимагає певної їх класифікації.

За призначенням і сферою застосування основні засоби поділяються на:

 •  виробничі (використовуються для випуску конкретної продукції);
 •  невиробничі (зосереджені в соціальній сфері, побутовому обслуговуванні).

Виробничі основні засоби можуть поділятися залежно від галузі діяльності підприємства. Так основні засоби промислового підприємства поділяються на:

- промислово-виробничі;

- непромислові:

 •  а) виробничі інших галузей (сільське господарство, будівництво і т. п.);
 •  б) невиробничі  основні фонди (житлове господарство, побутове обслуговування, охорона здоров'я, освіта, культура і т.п.) 

Детальніша класифікація основних засобів будується з врахуванням їх функцій у виробництві.

В Україні прийнята типова класифікація основних засобів:

 •  земельні ділянки;
 •  капітальні витрати на поліпшення земель;
 •  будинки, споруди та передавальні пристрої;
 •  машини та обладнання;
 •  транспортні засоби;
 •  інструменти, прилади, інвентар (меблі);
 •  робоча і продуктивна худоба;
 •  багаторічні насадження;
 •  інші основні засоби.

Залежно від особливостей фірми у групі машин і обладнання виділяють:

 •  силові машини і обладнання ;
 •  робочі машини і обладнання та ін.

Залежно від конкретної ролі в процесі створення продукції ОПВЗ діляться на:

 •  активну частину - безпосередньо приймають участь у виробництві (машини, обладнання);
 •  пасивну частину - створюють умови для виробничого процесу (будинки, споруди).

Віднесення до цих груп інколи також залежить від специфіки галузі. Так в нафтодобувній та нафтопереробній галузях споруди відносять до активної частини.

Загальна величина основних засобів може бути визначена лише у вартісному вираженні, при чому в обліку використовують кілька варіантів оцінки (повна, залишкова, первинна, відновна).

Завдання аналізу основних засобів:

 1.  Аналіз наявності виробничих потужностей підприємства.
 2.  Вивчення складу, структури, динаміки і руху основних засобів, забезпеченості ними підприємства.
 3.  Оцінка технічного стану та вікового складу обладнання.
 4.  Аналіз узагальнюючих показників ефективності використання основних засобів.
 5.  Аналіз використання обладнання за часом і потужністю.
 6.  Розрахунок впливу факторів засобів праці на випуск продукції, виявлення резервів ефективнішого їх використання.

Найважливішими джерелами для аналізу є:

 •  Паспорт підприємства - де узагальнено дані про виробничі потужності;
 •  Форма № 1 "Баланс" річної фінансової звітності підприємства, ф.5 Примітки до річної фінансової звітності ч.П "Основні засоби";
 •  Наказ про облікову політику підприємства.
 •  інвентарні карточки обліку основних засобів, акти приймання - передачі основних засобів, накладні на внутрішнє переміщення основних засобів, акти приймання - передачі відремонтованих, реконструйованих, модернізованих об'єктів, дані бухгалтерського обліку (журналу-ордеру 4) за відповідними рахунками 10, 13;
 •  форма 11 – ОЗ річного статистичного звіту - "Звіт про наявність і рух основних фондів";
 •  матеріали інветаризацій, атестації робочих місць, вибіркових спостережень за роботою обладнання тощо.

2. Аналіз виробничих потужностей. Обсяг випуску продукції безпосередньо пов'язаний з величиною виробничої потужності, яка характеризується максимально можливим річним (добовим) випуском продукції певного асортименту в незмінних умовах. Величина потужності підприємства залежить від:

 •  кількісного складу діючого, недіючого та резервного обладнання;
 •  ступеня прогресивності застосовуваних технічних норм (передовою вважається норма, орієнтована на найповніше використаня технічних можливостей машин, агрегатів, обладнання);
 •  прогресивності технології та організації виробництва, які повинні забезпечити найбільшу продуктивність машин і обладнання;
 •  режим роботи підприємства, змінність;
 •  рівень спеціалізації підприємства та номенклатура випуску

Зрозуміло, виробнича потужність змінюється, якщо вводять у дію нові основні засоби, поліпшують стан діючих або ліквідують старе й непотрібне устаткування. Все це неважко передбачити при плануванні виробництва продукції. Однак виробнича потужність залежить також і від:

якості та складу сировини;

трудової дисципліни і кваліфікації працівників;

асортиментно-структурних зрушень у випуску продукції;

рівня організації праці та управління тощо.

Треба розрізняти проектну (планову) і фактичну потужність. Остання може бути більшою за проектну у зв'язку з обставинами, зазначеними вище, але фактичний обсяг виробництва ніколи не може перевищити фактичну потужність підприємства.

У процесі аналізу визначають ступінь використання виробничої потужності. Якщо коефіцієнт завантаження менший за 0,5 — 0,6, ретельно досліджують причини такого становища і розробляють заходи для його виправлення. Проте не слід вимагати і повного використання основних фондів, оскільки підприємство повинно мати резервні потужності, які забезпечують його стійку роботу і можливість швидко задовольнити короткострокові додаткові потреби ринку. Більше того, резервні потужності в деяких галузях народного господарства конче необхідні як засіб забезпечення надійності та безперервності роботи багатьох інших підприємств і навіть регіонів. Передусім це стосується підприємств енергопостачання, зв'язку, транспорту.

Для нових підприємств аналіз завантаження потужностейособливо важлива проблема. При цьому вивчаються не тільки ступінь освоєння відповідних виробничих потужностей, а й темпи і строки згідно з планом або проектом. Основні причини негараздів такі:

неякісне і неповне виконання будівельно-монтажних робіт;

конструктивні недоліки в устаткуванні та його неякісний монтаж;

некомплексний пуск (за тимчасовими схемами);

нестача кваліфікованої робочої сили;

недостатня забезпеченість необхідними матеріалами та енергетичними ресурсами;

відсутність належного обсягу попиту на ринку;

інші неузгодження та помилки в організації та управлінні. Недовикористання діючих виробничих потужностей значною мірою спричинене незбалансованістю окремих ланок підприємства, які перебувають у спільному технологічному ланцюгу. Тому реальна виробнича потужність підприємства визначається величиною «найвужчого» місця на виробництві .Виявлення та усунення таких місць важливе завдання аналізу.

3. Аналіз складу, структури, технічного стану і руху основних засобів. Аналізуючи основні засоби, насамперед треба визначити їх середньорічну вартість і динаміку зміни за ряд років. При цьому корисно зіставити темпи їх зміни з динамікою зростання вартості продукції або обсягів виробництва в натуральному виразі. Останній показник повинен мати вищі темпи зростання порівняно з основними засобами. Але економічні труднощі, які мають місце в нашій країні, можуть спричинити і зворотні тенденції.

Співвідношенням вартості окремих видів основних засобів до загальної їх вартості визначається їх структура, питома вага активної і пасивної частини. Треба ретельно вивчити, як змінюється співвідношення цих груп упродовж останніх років. При цьому невпинне збільшення частки активних фондів у вигляді робочих і силових машин мета кожного підприємства. Така тенденція характеризує прогресивність структури, ріст технічної оснащеності підприємства, сприяє збільшенню випуску продукції і росту фондовіддачі, а тому заслуговує позитивної оцінки.

У сучасних ринкових умовах дуже важливо звернути увагу на те, яка частка основних засобів здана або взята в оренду, яку земельну площу підприємство займає і наскільки доцільно використовує її.

Інвестиційну діяльність підприємства можна оцінити, вивчивши суми залишків незавершеного будівництва, які відображені в бухгалтерському балансі (форма № 1, рядок 020), додатково можна поцікавитися, за рахунок яких коштів воно здійснювалося і чи є у підприємства довгобуд, якої він давності тощо.

Аналізуючи стан основних засобів, насамперед на підставі даних першого розділу активу бухгалтерського балансу, розраховують коефіцієнти спрацювання (зносу) основних фондів Кзн. і коефіцієнт придатності Кпр. вивчають його динаміку за ряд років.

Сума зносу

Кзн.=----------------------------

Первинна вартість

Залишкова вартість

Кпр..=------------------------------

Первинна вартість

або= 1- Кзн.

Чим нижчий Кзн., тим кращий технічний стан. Однак, слід мати на увазі, що Кз не не зовсім точно відображає реальної зношеності , а Кпр. не відображає реальної теперішньої вартості об'єкта. Це зумовлено тим, що:

 •  справедлива вартість о.з. залежить від ряду факторів, наприклад коньнктури і може суттєво відрізнятись від оцінки, отриманої при допомозі Кпр.;
 •  на величину зносу впливає обрана система нарахування амортизації.

При існуючій системі обліку ці коефіцієнти дають умовну оцінку стану о.з., що обмежує їхні аналітичні можливості.

Технічний стан машин і устаткування відображає ще їх його віковий склад. Діюче устаткуваня групується за видами, а в межах виду за строками експлуатації. Середній вік устаткування визначають за формулою арифметичної зваженої інтервального ряду.

                                     

Св.=---------------          або          Св.=------------- , де:

100                                            

Ti- середина і-го інтервалу;

Rі- питома вага кожної вікової групи в загальній кількості виду устаткування;

Kі- кількість одиниць устаткування кожної вікової групи;

n - кількість вікових гуп.

Співставляючи фактичні строки служби устаткування з нормативними, оцінюють технічний стан устаткування, його працездатність, розробляють заходи по оновленню і заміні застарілого устаткуваня.

Характеристику руху основних засобів дають коефіцієнти надходження (вводу), оновлення, вибуття, ліквідації.

Квв(он) показує, яку частину від наявних на кінець періоду основних засобів становлять  відповідно ті, що  надійшли (нові) основні засоби.

Вартість введених (нових) основних засобів

Квв(он.)= -----------------------------------------------------------;

Вартість основних засобів на кінець року

Квиб.(л) показує, яку частину від наявних на початок року становлять вибулі (ліквідовані) основні засоби через зношеність та інші причини.

Вартість вибулих (ліквідованих) оновних засобів

Квиб.(л.)=-----------------------------------------------------------;

Вартість основних засобів на початок року

Ці коефіцієнти розраховують в цілому за всіма ОПВЗ, так і за активною частиною. При аналізі коефіцієнти оновлення і вибуття слід розглядати взаємопов'язано. Якщо темпи оновлення значно перевищують темпи вибуття, то це може свідчити про те, що оновлення О.З. здійснюється за рахунок нового будівництва, введення нових фондів, а не за рахунок заміни старих, зношених об'єктів, що призводить до нагромадження застарілого устаткування і стримує ріст економічної ефективності о.з.

Повсюдне погіршання цих показників свідчить про серйозні проблеми з оновленням устаткування на підприємствах країни, відсутність коштів для фінансування цих потреб. До того ж, спрацьовані основні засоби зумовлюють застосування застарілих технологічних процесів, що спричиняє неконкурентоспроможність продукції більшості підприємств.

Говорячи про рівень спрацювання основних засобів, мають на увазі фізичний знос. Але є ще й моральне старіння фондів, яке значно погіршує становище.

Забезпеченість О.З.-ми характеризується фондо-, техно-(механо-), енерго- і електроозброєністю праці, наявністю, складом і відповідністю фактичного парку машин і устаткування, необхідному для виконання планового обсягу виробництва продукції.

Середня вартість ОПВФ / АЧ.

Фондоозброєн.= -----------------------------------------------------------------;

Середня чисельність робітників в найбільній зміні,

або при однозмінній роботі - середньоспискова чисельність

кількість спожитої на виробничі цілі електроенергії

Електроозброєн.---------------------------------------------------------------------;

Середньоспискова чисельність

або відпрацьований час в люд.-год.

Співставляючи фактичні показники озброєності з плановими, фактичними за попередні звітні періоди, аналогічними показниками передових підприємств і підрозділів визначається динаміка і темп зміни показників, відхилення від плану та еталону. Темпи росту озброєності праці порівнюються з темпами росту продуктивності праці. Позитивною тенденцією є випередження темпів зміни продуктивності праці.

Забезпеченість устаткуванням визначається співставленням його кількості за видами з необхідним для виконання планового обсягу продукції, робіт, послуг. Планова потреба в устаткуванні визначається за формулою:

По=ВПпл: Кмр: Пе* Тч, де:

ВПпл.- плановий обсяг виробництва продукції кожного виду (грн., шт, нормо-год)

Кмр.- плановий ріень коеф. механізації ;

Пе. - годинна експлуатаційна продуктивність од. устаткування у відповідних од.;

Тч- робочий час одиниці устаткування на плановий період в годинах.

4.Аналіз узагальнюючих показників ефективності використання О.Ф.

Ефективність використання основних фондів характеризується багатьма показниками, однак найзагальнішим є фондовіддача.

Обсяг продукції в оптових цінах (натуральних од., трудових)

Фв=---------------------------------------------------------------------------------------;

Середня вартість основних промислово-виробничих фондів

Може бути розрахована і фондовіддача активної частини ОФ.:

Обсяг продукції в оптових цінах (натуральних од., трудових)

Фв. а.ч.=---------------------------------------------------------------------------------------;

Середня вартість активної частини промислово-виробничих фондів

Співвставленням фактичної фондовіддачі ОПВФ, в т.ч. активної їх частини, з плановою і фактичною за попередній період визначають темпи і напрямки зміни фондовіддачі, рівень виконання плану і відхилення від плану.

Взаємозв'язок між Фв.і Фв.а.ч.:

Фв. = ПВ х Фв.а.ч.; де:

ПВ - питома вага (частка) активної частини ОФ.

Т.ч. на відхилення фактичної Фв від планової та динаміку її зміни впливає зміна структури ОФ. і Фв. а.ч. В свою чергу обсяг задіяних фондів і Фв. забезпечують зміну обсягу продукції.

ТП = ОВФ х Фв, або ТП = ОВФ х ПВ х Фв.а.ч.

Вплив факторів в усіх випадках можна розрахувати прийомами елімінування.

Показник Фв.а.ч. можна деталізувати:---------------; де:

q- кількість продукції кожного виду в натуральному виразі;

p- оптова ціна одиниці продукції;

k- кількість однотипного устаткування;

p- ціна придбання одиниці устаткування;

n- кількість видів продукції;

m- кількість видів однотипного устаткування.

Т.ч. на відхилення фактичної Фв.а.ч. від планової та динаміку її зміни впливають склад і структура продукції, структура і склад устаткування, ціна його придбання. Вплив факторів визначають способом ланцюгових підстановок.

Про вплив ефективності використання устаткування за часом і потужністю йтиметься в наступному питанні.

Показниками ефективності використання ОФ є також фондомісткість продукції та рентабельність ОФ.

5. Аналіз використання виробничого устаткування.Усі показники використання устаткування звичайно поділяють на дві групи:

показники екстенсивного використання;

показники інтенсивного використання.

Показники першої групи характеризують роботу устаткування за часом або за кількістю (охопленням). Показники другої групи пов'язані з його виробітком, тобто визначають рівень використання потужності. Останні показники обов'язково мають одиниці виміру (гривні, штуки, метри тощо).

Фондовіддача машин і обладнання залежить від кількості одиниць задіяного устаткування, відпрацьованого часу (екстенсивні фактори), його продуктивності (інтенсивний фактор).

Все устаткування поділяють на наявне, встановлене і діюче.

-наявне – те, що є у підприємства незалежно від того, де воно знаходиться і в якому стані;

-встановлене – змонтоване і готове до роботи;

-діюче – фактично працююче.

Розраховують коефіцієнти участі у виробництві різних груп. Відношення діючого устаткування до наявного і встановленого розраховують відповідно коефіцієнти використання наявного і встановленого устаткування. Введення в дію невстановленого устаткування є резервом зростання фондовіддачі і обсягу продукції. Якщо помножити вартість невстановленого устаткування на плановий рівень фондовіддачі устаткування, то отримаємо величину додаткового випуску продукції. Поділивши отриману суму на планову вартість активної частини ОЗ отримаємо величину резерву фондовіддачі.

Суттєвим напрямком аналізу екстенсивного використання кстаткування є аналіз його використання за часом (тривалістю роботи). Розрізняють календарний, режимний, плановий та фактичний фонди часу роботи устаткування. При аналізі розраховують коефіцієнти використання календарного, режимного, планового фондів машинного часу як відношення фактичного фонду машинного часу до календарного, режимного, планового.

Важливе значення в аналізі екстенсивного використання устаткування має оцінка змінності його роботи. Така оцінка здійснюється на основі вибіркового спостереження за роботою устаткування, як правило, за календарну добу. Для розрахунку коефіцієнта змінності:

Кількість фактично відпрацьованих станко (верстато-) змін в добу

Кз=----------------------------------------------------------------------------------------;

Загальну кількість верстатів

Показник показує скільки змін у середньому пропрацював верстат. Коефіцієнт змінності за місяць, квартал, рік розраховують діленням загального числа відпрацьованих верстато-змін до числа верстатоднів. Коефіцієнт змінності роботи устаткування дає змогу порівняти цей показник з планом, у динаміці та порівняно з іншими спорідненими підприємствами.

Причинами низького Кз є:

 •  неукомплектованість роб.силою;
 •  застаріле обладнання;
 •  недоліки МТП.

Для узагальнюючої характеристики екстенсивного використання устаткування розраховують коефіцієнт екстенсивного навантаження як відношення фактичної кількості відпрацьованих верстатогодин до планового фонду верстато-годин.

Ефективність використання устаткування характеризується показниками продуктивності (місячної, квартальної, річної, годинної) одиниці устаткування. Коефіцієнт інтенсивного навантаження розраховують як відношення фактичного до планового випуску продукції за 1 верстатогодину.

Коефіцієнт інтегрального навантаження чи узагальнюючий рівень використання устаткування визначається розраховують як  добуток коефіцієнтів екстенсивного та інтенсивного навантаження.

На заключному етапі аналізу розраховують вплив факторів використання устаткування на показники його продуктивності та обсяг виробництва та підраховують резерви їх зростання.

З метою підвищення ефективності використання устаткування за часом їх роботи на підприємствах відділом головного механіка повинна діяти система реєстрації простоїв устаткування у кожній зміні, кожного верстата за причинами та винуватцями. Основними причинами втрат робочого часу є:

-незабезпеченість матеріалами, енергією, інструментами, зап. частинами для ремонту ОЗ;

-технічна несправність устаткування;

-порущення співвідношення між окремими видами устаткування у технологічному процесі.

За наявності інформації аналізують також склад і використання виробничих і допоміжних площ.

ДАНІ ДЛЯ АНАЛІЗУ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Показник

За планом

Фактично

Відхилення

(+,-)

1. Обсяг товарної продукції, тис. грн.

1320

1323

+3

2. Середньорічна вартість основних виробничих засобів, тис. грн.

660

696,3

+36,3

3. Виробничі площі, м2

13200

13230

+30

4. Кількість верстатів, одиниць

75

80

+5

5. Кількість годин, відпрацьованих усіма верстатами за рік

150 000

132300

-17700

6. 3 них у першу зміну

100 000

94500

-5500

Розрахункові показники

7. Фондовіддача (1 : 2)

2,0

1,9

-0,1

8. Кількість годин, відпрацьованих одним верстатом за рік (5 : 4)

2000

1653,75

- 346,25

9. Випуск продукції на одиницю площі, грн./ м2  (1:3)

100

100

-

10. Середньорічний виробіток одного вер м2стата, грн. (1:4)

17600

16 537,5

-1062,5

11. Середній виробіток за 1 верстато-годину, грн. (1 : 5)

8,8

10,0

+1,2

12. Коефіцієнт змінності (5 : 6)

1,5

1,4

-0,1

Особливу увагу завжди звертають на розрахунки та аналіз показника фондовіддачі (фондомісткості продукції). Необхідно розібратися у тенденціях її зміни і вивчити фактори, які на неї впливають.

Нарешті, слід перейти до аналізу використання окремих типів устаткування і машин. Недоліки в його використанні можуть бути пов'язані:

1) з наявністю диспропорцій у діючому парку верстатів;

2) зі змінами асортименту і структури випуску продукції, а отже, і потреб у тих або інших видах устаткування;

3) з рівнем забезпеченості матеріально-технічними ресурсами і кваліфікованою робочою силою;

4) з технічним станом, якістю ремонтів і догляду за устаткуванням;

5) з іншими причинами.

Розрахунок впливу факторів на обсяг товарної продукції

І. З використанням величини основних фондів

1. Зміна величини основних виробничих фондів:

36,3 тис. грн. • 2 грн./грн. = 72,6 тис. грн.

2. Зміна фондовіддачі:

-0,1 грн./грн. • 696,3 тис. грн. = - 69,63 тис. грн.

Разом: 3,03 тис. грн.

II. З використанням виробничих площ

1. Зміна виробничих площ:

+ ЗО м2 • 100 грн. / м2 = + 3,0 тис. грн.

2. Зміна випуску продукції у розрахунку на одиницю площі:

О  132300м2 =0,0

Разом: 3,0 тис. грн.

III. З використанням кількості верстатів

1. Зміна кількості верстатів:

5 • 17,6 тис. грн. = 88 тис, грн.

2. Зміна середньорічного виробітку одного верстата:

1062,5 грн. • 80= - 85 тис.грн.

Разом: 3,0 тис. грн.

IV. З використанням відпрацьованого часу

1. Зміна кількості відпрацьованих годин:

- 17700 год • 8,8 грн./год = - 155,76 тис. грн.

2. Зміна виробітку за 1 верстато-годину:

1,2 грн./год • 132300 год = 158,76 тис. грн.

Разом: 3,0 тис. грн.

Те саме, але з трьома факторами:

1. Зміна кількості верстатів

5 • 2000 год • 8,8 грн./год = 88 000 грн.

2. Зміна кількості год., відпрац. 1 верстатом за рік:

- 346,25 год • 80 • 8,8 грн. / год = - 243 760 грн.

3. Зміна середн. вироб. за 1 верст.-год..

1,2 грн./год • 1653,75 год80= 158 760 грн.

 Разом: 3000 грн.

Зведення резервів, тис. грн.

1. Підвищення фондовіддачі до планового рівня                                              69,63

2. Підвищення середньорічного виробітку одного верстата до пл. рівня ..... 85,00

3. Більш повне використання часу роботи верстатів                                       155,76

4. Доведення часу роботи кожного верстата до запланованого рівня .......... 243,76

243,76

Примітка: Оскільки всі резерви дублюють один одного, то слід брати тільки найбільший.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

43576. Проблемы правового регулирования и перспективы развития законодательства о наследовании 250 KB
  Долгий и сложный путь развития прошло римское наследственное право. Этот путь был непосредственно связан с ходом развития римской собственности и семьи.
43580. Снижение себестоимости и повышение основных показателей платежеспособности и финансовой устойчивости РУП Издательство «Белорусский Дом печати» 704.01 KB
  Основная номенклатура и качество продукции. Понятие и сущность себестоимости продукции Структура себестоимости продукции Методика проведения оценки материальных затрат на предприятии Анализ себестоимости и общей суммы затрат на производство продукции
43581. Подтверждение соответствия маргарина и маргариновой продукции на предприятии ФГУП «Маслозавод» 116.6 KB
  Анализ нормативной документации предприятия, процессов проведения стандартизации и сертификации маргарина; изучить признаки классификации маргарина; перечислить поставщиков маргарина.
43582. Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов 144.62 KB
  Дипломным проектированием завершается обучение студентов в университете. Студент допускается к выполнению дипломного проекта после сдачи всех экзаменов и зачетов, предусмотренных учебным планом
43583. Розробка технологічної лінії з виробництва батону «Європейського» в умовах ВАТ «Хліб» 3.65 MB
  У даному дипломному проекті проведена розробка технологічної лінії з виробництва батону «Європейського» в умовах ВАТ «Хліб». На підставі фізико-хімічних закономірностей процесу виробництва батона, а також техніко-економічних показників діючих підприємств прийняті технологічні параметри ведення процесу виготовлення.
43584. Роль командної роботи в створенні програмного забезпечення. Загальна характеристика команди розробників ПЗ. Класифікація команд 69.5 KB
  Команда – це не просто група, під якою розуміється об’єднання людей за інтересами. Команда – це група, що діє спільно з метою досягнення певних цілей або результатів, до яких прагне кожна людина з групи. Потенціал команди набагато вищий за потенціал групових або індивідуальних зусиль...