18549

Стадии и этапы проектирования САПР

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Стадии и этапы проектирования. Разработка сложного изделия и конструкторской документации на него является трудоемким процессом с большими затратами. Гост устанавливает разбивку процессов проектирования на отдельные стадии. На каждой стадии решается определенный к...

Русский

2013-07-08

14.82 KB

29 чел.

Стадии и этапы проектирования.

Разработка сложного изделия и конструкторской документации на него является трудоемким процессом с большими затратами.

Гост устанавливает разбивку процессов проектирования на отдельные стадии. На каждой стадии решается определенный круг вопросов. Стандартом предусматривают следующие стадии проектирования: техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, технический проект и разработка рабочей технической документации.

Стадии разработки

Этапы выполнения работ

Техническое задание

Разработка технического задания

Техническое предложение

Подбор материалов, разработка технического предложения с присвоением документа литеры «П». Рассмотрение и утверждение технического предложения.

Эскизный проект

Разработка эскизного проекта с присвоением документа литеры «Э». Изготовление и испытание макетов, рассмотрение и утверждение эскизного проекта.

Технический проект

Разработка технического проекта с присвоением документа литеры «Т». Изготовление и испытание макетов, рассмотрение и утверждение технического проекта.

Рабочая конструкторская документация

а) опытного образца, предназначенного для единичного производства.

б) для серийного производства

Разработка КД предназначена для изготовления и испытания образца без присвоения литеры.

Изготовления и испытания опытного образца. Корректировка конструкторской документации по результатам испытания опытного образца с присвоением литеры «О1». Для изделий заказываемых Министерством Обороны, повторные испытания опытного образца и корректировка документов с присвоением литеры «О2»

Изготовление испытания установочной серии по документации с литерой «О1» или «О2», а также присвоение литеры «А». для министерства обороны изготовление головной серии по документации с литеры «А», и соответственно корректировка с присвоением литеры «Б».


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73750. Організація нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку 147.5 KB
  Нормативноправову основу організації бухгалтерського обліку; порядок формування і документального оформлення облікової політики підприємства. Після вивчення теми 2 студент повинен вміти: пояснити рівні нормативноправового регулювання бухгалтерського обліку; розробити положення про облікову політику; охарактеризувати організаційні методичні та технічні складові облікової політики. Ключові слова Структура нормативноправового регулювання бухгалтерського обліку облікова політика...
73751. Зародження та розвиток анімаційних форм дозвілля 160.5 KB
  На відміну від сучасної людини, якій не важко відокремити свій вільний час від робочого, первісні люди сприймали життя як єдиний безперервний процес виживання свого роду і племені у ворожому і багато в чому незрозумілому світі.
73752. Социальные тенденции развития социального партнёрства 44 KB
  Тенденции развития социально трудовых отношений в развитых странах Основные результаты социально-трудовых отношений индустриальной эпохи. Социально трудовые отношения несмотря на наличие различных механизмов их регулирования продолжают оставаться противоречивыми. Эти противоречия кроются в самой природе социально-трудовых отношени...
73753. ГЕОЕКОЛОГІЧНЕ, ГІДРОГЕОЛОГІЧНЕ, ГЕОЛОГІЧНЕ ТА ІНЖЕНЕРНО – ГЕОЛОГІЧНЕ КАРТУВАННЯ 27.5 KB
  Загальні принципи і методи картування. Геологічне картування або геологічна зйомка вивчення геологічної будови земної кори тобто головна мета це складання різних карт того чи іншого регіону. Також при картуванні використовується аерофотометоди на основі яких можливо з високою точністю встановити на місцевості і відобразити на геологічній карті межі та інші деталі геологічної будови об`єкта картування.
73754. Етапи проведення геоекологічного, гідрогеологічного та інженерно – геологічного картування 36 KB
  Етапи картування зйомочних робіт. Етапи картування зйомочних робіт. Основною задачею тематичних загонів це ув`язка зйомочних робіт загонів партії та експедиції. У підготовчій період створюються партії виконується проектування робіт та підготовка матеріальної та технічної бази для виконання запроектованих робіт.
73755. Особливості зйомки у різних геолого-географічних умовах 24.5 KB
  Методика польових робіт. Техніка польових робіт. Тип геологічної зйомки і напрямок досліджень визначається геологічною обстановкою і фізикогеографічними умовами району робіт. Полевій метод являється основним і самим відповідальним у циклі геолого зйомочних робіт.
73756. Охорона навколишнього середовища і вимоги до виконання правил екологічного захисту місцевості, на якій проводились геологозйомочні роботи 38 KB
  Картування гідрогеологічних і інженерногеологічних процесів та явищ. Інженерногеологічні основи рекультивації геологічного середовища. Основними компонентами геологічного середовища формуючи умови будівництва і інженерногосподарського освоєння території являються гірничі породи підземні або ґрунтові води і геодинамічні процеси. Додатковими компонентами прямо або косвенно впливаючи на умови будівництва та експлуятяції споруд які необхідно включати при інженерногеологічних пошуків являються атмосфера гідросфера почви та рослинність.
73757. Камеральна обробка матеріалів 35.5 KB
  Завершальна обробка зібраного матеріалу. Завершальна обробка зібраного матеріалу. Завершальна обробка зібраного матеріалу складається з наступного: Проведення ретельних визначень зібраних залишків фауни та флори обов`язково виконується спеціалістами палеонтологами та петрографічних визначень зразків порід на основі цього уточнюється стратиграфічний склад порід і їх розповсюдження в районі...
73758. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві та облікового процесу 158 KB
  Вибір підприємством форми організації бухгалтерського обліку. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку. Мета вивчення Після вивчення теми 3 студент повинен знати: сутність і значення організації бухгалтерського обліку на підприємстві; форми організації бухгалтерського обліку; порядок ведення бухгалтерського обліку з використанням різних форм; порядок розробки робочого плану рахунків.