186

Аудит підприємства ТОВ «ВСТ»

Отчет о прохождении практики

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Аудит товарно-матеріальних цінностей на підприємстві ТОВ «ВСТ». Аудит грошових коштів на підприємстві ТОВ «ВСТ». Аудит розрахункових операцій та поточних зобовязань на підприємстві ТОВ «ВСТ». Аудит праці та її оплата на підприємстві ТОВ «ВСТ». Аудит розрахунків з Фондами соціального страхування на підприємстві ТОВ «ВСТ»...

Русский

2014-11-12

3.77 MB

51 чел.

ЗМІСТ

 1.  Загальна характеристика та організація внутрішнього аудиту підприємства ТОВ «ВСТ» 3
 2.  Організація і методика проведення аудиту підприємства ТОВ «ВСТ» 14
  1.  Аудит товарно-матеріальних цінностей на підприємстві               ТОВ «ВСТ» 14
  2.  Аудит грошових коштів на підприємстві ТОВ «ВСТ» 25
  3.  Аудит розрахункових операцій та поточних зобов'язань на підприємстві ТОВ «ВСТ» 42
  4.  Аудит праці та її оплата на підприємстві ТОВ «ВСТ» 49
  5.  Аудит розрахунків з Фондами соціального страхування на підприємстві ТОВ «ВСТ» 61
  6.  Аудит необоротних активів на підприємстві ТОВ «ВСТ» 67
  7.  Аудит витрат операційної діяльності та реалізації готової продукції на підприємстві ТОВ «ВСТ» 85
  8.  Аудит доходів та фінансових результатів на підприємстві               ТОВ «ВСТ» 102
  9.  Аудит фінансової звітності на підприємстві ТОВ «ВСТ» 115
  10.  Аудит фінансового стану підприємства ТОВ «ВСТ» 153
 3.  Аудиторський звіт за результатами роботи підприємства ТОВ «ВСТ» 161

Висновок 171

Перелік використаної літератури  173

Додатки 178


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ВСТ»

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВСТ» (далі Товариство) здійснює свою діяльність згідно діючих Цивільного, Господарського Кодексів України, інших законодавчих актів України і є юридичною особою приватного права з дня його державної реєстрації.

Товариство створене з метою: найбільш повного забезпечення потреб народного господарства в промисловій, будівельній продукції товарах та послугах, а також розширення номенклатури та якості надання платних послуг населенню, одержання прибутку та розподілу його між учасниками товариства.

Товариство має самостійний баланс та діє на підставі самофінансування та самоокупності.

Учасники товариства з обмеженою відповідальністю не відповідають за його зобов’язаннями і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю товариства, у межах вартості своїх вкладів.

Товариство здійснює підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку на вкладений капітал та наступного його розподілу між Учасниками. Тому Товариство визнається господарським товариством.

ТОВ «ВСТ» створено у червні 2000 році і з того часу воно діє як самостійне будівельне підприємство. І по теперішній час на підприємстві не відбувалося серйозних змін у процесі діяльності. Тому історія підприємства зовсім коротка. Це свідчить про те, що ТОВ «ВСТ» має стабільний стан, гарно підібрані досвідчені кадри.

ТОВ «ВСТ» має приватну форму власності. Засновано воно зборами акціонерів та діє на підставі Статуту. Вищім органом управління ТОВ «ВСТ» є збір учасників. В його компетенції знаходяться питання визначення головних напрямів підприємницької діяльності, розгляд і затвердження кошторисів, звітів і балансів, визначення умов оплати праці працівників, розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків та ін.

Товариство має гривневий та валютний розрахунковий рахунок                              № 26005266101 в АТ "МетаБанк" в м. Запоріжжя, МФО - 313582.

Основними предметами діяльності Товариства є:

Проведення будівельних, ремонтних, реконструкційних та реставраційних робіт;

Монтажні та пуско-налагоджувальні роботи;

Монтаж систем водопостачання, каналізації, газопостачання, опалення, вентиляції;

Проведення інжинірингових робіт:

складання технічних завдань;

проведення передпроектних робіт;

проведення науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт;

розробка технологічних процесів, прийомів та засобів;

геологічне супроводження геологорозвідувальних робіт.

Виробництво обладнання, вузлів, запчастин;

Ремонт та технічне обслуговування обладнання, машин і механізмів;

Експертна діяльність в галузі науково-технічних розробок;

Інженерні послуги, консультативні послуги в інженерній галузі;

Зовнішньоекономічна діяльність;

Інші види господарської діяльності, за винятком заборонених законодавчими актами України.

У власності трудового колективу підприємства знаходяться основні засоби і оборотні фонди, продукція, що ними виробляється, доходи від діяльності підприємства і інше майно, яке забезпечує самостійну господарську діяльність і розвиток підприємства.

Прибуток підприємства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства відраховуються передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

Резервний фонд Товариства, розмір якого становить 25% розміру статутного фонду Товариства, формується за рахунок щорічних відрахувань Товариства в розмірі 5% від чистого прибутку Товариства. Цей фонд використовується Товариством виключно для відшкодування збитків, заподіяних Товариством, та позапланових витрат Товариства, покриття яких погоджено зі спостережною радою Товариства чи вищим органом управління Товариством.

Організаційна структура ТОВ «ВСТ» наведено на рис. 1.

Рисунок 1 – Організаційна структура ТОВ «ВСТ»

Відповідно до організаційної структури управління ТОВ «ВСТ» підприємство очолює генеральний директор, що організує всю роботу підприємства і несе повну відповідальність за його стан і діяльність перед державою і трудовим колективом. Генеральний директор представляє підприємство у всіх установах і організаціях, розпоряджається майном підприємства, укладає договори, видає накази по підприємству. Повноваження установчих зборів і директора товариства визначаються статутом товариства.

До функцій виконавчого директора відносяться те, що він є заступником генерального директора.

До функцій технічного директора відносяться:

1. Контроль над дотриманням техніки безпеки і вимог до охорони праці на підприємстві;

2. Контроль над станом устаткування, забезпечення своєчасного ремонту і профілактичних робіт;

3. Контроль якості сировини, моніторинг запасів сировини, своєчасна доставка запасів зі складу.

Відповідно до кваліфікаційного довідника посад керівників, фахівців і службовців визначено посадові інструкції керівників, фахівців і службовців.

Наведемо основні відомості про підприємство ТОВ «ВСТ» станом                      на 30 вересня 2012 року у табл. 1.

Таблиця 1 – Основні відомості про підприємство ТОВ «ВСТ» станом                          на 30 вересня 2012 року

з/п

Ознаки

Зміст

1

2

3

1. Загальні відомості про підприємство

1.

Назва підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВСТ»

2.

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3.

Види діяльності

43.29 – Інші будівельно-монтажні роботи

43.21 – Електромонтажні роботи

71.12 – Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

Продовження табл. 1     

1

2

3

4.

Структура підприємства

Функціональна

5.

Наявність відокремлених підрозділів

Відсутні

2. Праця та соціальні питання

6.

Чисельність працюючих, чол.

18

7.

Система оплати праці

Погодинна, тарифна

8.

Фонд оплати праці, тис. грн.

209,2

3. Діяльність підприємства

9.

Виробництво видів продукції (надання послуг, продаж товарів), тис. грн.

4014,7

10.

Витрати на виробництво продукції, тис. грн.

2941,0

4. Економічні показники

11.

Обсяг реалізації, тис. грн.

3818,7

12.

Дохід (виручка) від реалізації продукції, тис. грн.

4014,7

13.

Чистий прибуток, тис. грн.

244,8

14.

Вартість основних засобів, тис. грн.

86,1

15.

Амортизація, тис. грн.

52,8

16.

Баланс, тис. грн.

505,8

5. Облік, звітність, оподаткування

17.

Форма організації ведення бухгалтерського обліку

Журнально-ордерна система обліку

18.

Чисельність працюючих в бухгалтерії, чол.

2 (двоє)

Продовження табл. 1     

1

2

3

19.

Наявність наказу про облікову політику

Наказ № 01 від «03» січня 2012 року, Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики підприємства

20.

Вид фінансової звітності - за повною формою, за спрощеним планом

За повною формою

21.

План рахунків - за повною формою, за спрощеною формою

За повною формою

22.

Система оподаткування

Загальна

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ведеться відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-ХІV. При організації і веденні бухгалтерського обліку працівники бухгалтерії в своїй роботі керується наступними нормативно-правовими актами:

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

П(С)БО № 1 – Загальні вимоги до фінансової звітності

П(С)БО № 7 – Основні засоби

П(С)БО № 9 – Запаси

П(С)БО № 11 – Зобов'язання

П(С)БО № 15 – Дохід

П(С)БО № 16 – Витрати

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджений наказом Мінпраці від 16.02.98 р. № 24.

Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в Україні, затверджене постановою КМУ від 03.04.93 р. № 250, зі змінами та доповненнями.

Основний документ, який регламентує порядок бухгалтерського обліку на ТОВ «ВСТ» є Наказ Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики підприємства (Додаток А). В ході проходження практики на підприємстві ТОВ «ВСТ» мною досконало було вивчено даний документ, відповідно до якого я для себе виявила наступне.

Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві ТОВ «ВСТ» покладено на бухгалтерську службу підприємства на чолі з головним бухгалтером Сулейко Валентиною Сергіївною. Головний бухгалтер призначається та звільняється з посади наказом генерального директора. Працівники бухгалтерії призначаються і звільняються з посади наказом генерального директора за поданням головного бухгалтера, погодженим з відділом організації та оплати праці.

Бухгалтерія підприємства ТОВ «ВСТ» складається з двох чоловік:

Головний бухгалтер,який здійснює керівництво відділом, призначається наказом генерального директора. Прийом і здача справ при призначенні на посаду та звільнення з посади оформляються актом прийому-передачі справ після інвентаризації майна та зобов'язань. Права то обов’язки головного бухгалтера на підприємстві ТОВ «ВСТ» регламентуються Посадовою інструкцією головного бухгалтера (Додаток Б). Здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства і контроль над економним використанням матеріальних і трудових і фінансових ресурсів.

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства:

забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;

організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;

забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.

Бухгалтер безпосередньо підпорядковується головному бухгалтеру. Призначення на посаду та звільнення з посади бухгалтера здійснюється наказом генерального директора за поданням головного бухгалтера. Діє він відповідно до посадової інструкції.

Бухгалтер є матеріально відповідальною особою. В обов'язки бухгалтера входить ведення каси, отримання грошових коштів на заробітну плату, на господарські потреби, на покупку товарів, документальне оформлення касових операцій., розрахунки з підзвітними особами, а також ведення та збереження первинних документів. Бухгалтер здійснює прийом і контроль первинної документації з бухгалтерського обліку, веде облік основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, витрат на виробництво, реалізації продукції, проводить розрахунок заробітної плати.

З кожним працівником бухгалтерії підприємства ТОВ «ВСТ» підписано договір про повну матеріальну відповідальність, відповідно до ст. 134 КЗпП.

Документообіг на ТОВ «ВСТ» затверджується графіками документообігу, які є додатками до Наказу Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики підприємства. Наведемо у Додатку В загальний графік документообігу документів на підприємстві ТОВ «ВСТ».

На підприємстві застосовують журнально-ордерну систему обліку, яка базується на застосуванні журналів-ордерів і відомостей аналітичного обліку, які є основними обліковими регістрами та основою обліку, охоплюють увесь процес господарської діяльності.

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо – безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Перенесення інформації з первинних документів до облікових регістрів має здійснюватися в міру їх надходження до місця обробки (бухгалтерія, обчислювальна установка), проте не пізніше терміну, що забезпечує своєчасну виплату заробітної плати, складання бухгалтерської і статистичної звітності, декларацій і розрахунків.

Наприкінці місяця підсумкові дані кредитових оборотів із журналів переносять до головної книги, в якій підраховують обороти по дебету кожного рахунка. Головну книгу використовують для узагальнення даних журналів, взаємної перевірки зроблених записів по окремих рахунках і складання звітного балансу.

У Головній книзі відображаються: сальдо на початок і кінець поточного місяця; обороти за поточний місяць за кредитом цього рахунку, які наводяться однією сумою; обороти за поточний місяць за дебетом цього рахунку, які наводяться сумою за кореспондуючими рахунками із журналів.

Облік на ТОВ «ВСТ» ведеться з використанням комп'ютерних технологій у бухгалтерському обліку, що значно підвищує продуктивність праці бухгалтерів. За кожним працівником бухгалтерії затверджений та є в наявності комп’ютер та принтер. Для ведення первинного і зведеного обліку на ТОВ «ВСТ» використовується програмне забезпечення «1С: Бухгалтерія для України 8.0».

«1С: Бухгалтерія для України 8.0» є універсальною програмою для автоматизації бізнес-діяльності підприємства, що дозволяє настроїти її на різні схеми обліку, взаєморозрахунків, коштів на різних рахунках і в касі, кредитів і т.д. Важливою перевагою програми є її орієнтація на можливість настроювання в точній відповідності до потреб конкретного підприємства.

Порядок ведення облікових записів при комп'ютерній формі обліку на               ТОВ «ВСТ» наведений на рис. 2.

Рисунок 2 – Комп’ютерна форма обліку на підприємстві ТОВ «ВСТ»

Первинні документи та облікові регістри, що пройшли обробку, бухгалтерські звіти і баланси до передачі їх до архіву підприємства мають зберігатися в бухгалтерії у спеціальних приміщеннях або зачинених шафах під відповідальністю осіб, уповноважених головним бухгалтером. Саме тому на ТОВ «ВСТ» встановлено терміни зберігання документів підприємства з бухгалтерського обліку та кадрового діловодства.

На підприємстві ТОВ «ВСТ» регулярно проводиться внутрішній аудит відповідно до наказу керівника. У Додатку Д наведено наказ про проведення внутрішнього аудиту на підприємстві ТОВ «ВСТ» в період з 05.11.2012 р. по 16.12.2012 р.

Одним із напрямів діяльності внутрішніх аудиторів на підприємстві ТОВ «ВСТ» є організація й удосконалення документообігу на підприємстві. Зокрема, у процесі спостереження за оформленням, внутрішні аудитори можуть визначити “слабкі місця”, що дає змогу удосконалити чи розробити більш ефективну систему руху документів, правильно розподілити роботу між працівниками, що в цілому впливає на ефективність виробничого процесу.

Аудитор Чирва Яна Ігорівна в ході проведення перевірки керувалась нормами Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 р. № 3125-ХІІ та Нормативами аудиту.

В цілому бухгалтерський облік на Товаристві ведеться у відповідності з чинним законодавством. На підприємстві створені необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, затверджені правила документообігу і технології обробки інформації, система рахунків регістрів бухгалтерського обліку. Головний бухгалтер забезпечує дотримання встановлених єдиних методологічних засад, складання і подання в встановлені терміни фінансової звітності, організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.


ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ                   ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ВСТ»

Аудит товарно-матеріальних цінностей на підприємстві ТОВ «ВСТ»

На підприємстві ТОВ «ВСТ» проведена аудиторська перевірка товарно-матеріальних цінностей в термін 07.11.2012 р. – 08.11.2012 р. за період                    01.01.2012 р. – 30.09.2012 р. аудитором Чирвою Яною Ігорівною. Аудитор в ході перевірки керувався П(С)БО № 9 "Запаси".

Основні задачі аудиту товарно-матеріальних цінностей на підприємстві               ТОВ «ВСТ»:

перевірка результатів руху ТМЦ;

аудит правильно відображення господарських операцій з оприбуткування товарів;

перевірка відповідності підсумкових даних з оприбуткування товарів в синтетичному та аналітичному обліку.

Аудиторська перевірка операцій з матеріальними цінностями включає дослідження стану складського господарства та збереження матеріальних цінностей, нормування витрачання, оприбуткування, правильності оцінки купованих матеріальних цінностей. Основна мета перевірки – встановлення законності, достовірності та доцільності операцій з матеріалами, правильності їх відображення в обліку.

Наступним етапом оцінки стану бухгалтерського обліку є визначення варіанта обліку матеріальних ресурсів (сальдовий, кількісно-сумовий). Крім того візуально, а також шляхом вибіркової звірки з'ясовують тісноту зв'язку між синтетичним та аналітичним обліком, ступінь оперативності, рівень автоматизації (повна, часткова, її відсутність).

Лише на основі цього аудитор має зробити загальний висновок про доцільність використання підприємством діючої форми бухгалтерського обліку взагалі і варіанта обліку матеріальних ресурсів, виходячи з виду діяльності, обсягів виробництва, потреб інформаційного забезпечення процесу управління матеріальними ресурсами.

У ході аудиту необхідно перевірити існування у відділі кадрів підприємства документації з питань підбору, прийому на роботу та звільнення матеріально-відповідальних осіб (зав. складами, експедиторів та інших). Договори про повну матеріальну відповідальність, згідно зі статтею 135-1 КЗпП, мають бути укладені з усіма працівниками (які досягли вісімнадцятирічного віку), які займають посади або виконують роботи, безпосередньо пов'язані із зберіганням, обробленням, продажем, перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей.

На початку аудиту матеріально-виробничих запасів перевірили стан складських приміщень, оснащення місць зберігання цінностей вагами, мірною тарою та іншими вимірювальними приладами.

Основними джерелами аудиту товарно-матеріальних цінностей на підприємстві ТОВ «ВСТ» є:

договори із постачальниками і покупцями, реєстри оперативного обліку і контролю їх виконання;

доручення на отримання і відпуск товарів, книга обліку виданих доручень;

товарно-транспортні накладні, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки з рахунків в банках, звіти касира і касові книги;

інвентаризаційні описи, порівняльні відомості;

акти на списання товарних витрат; регістри аналітичного і синтетичного обліку – журнали-ордери, відомості, картки складського обліку;

фінансова, оперативна і статистична звітність і т.п.

На підприємстві ТОВ «ВСТ» основними товарно-матеріальними цінностями є: сировина і матеріали, паливо, запасні частини (рахунки класу 2 "Запаси").

Для обліку матеріалів на підприємстві використовуються наступні рахунки:

201 «Сировина і матеріали»,

203 «Паливо»,

207 «Запасні частини»,

209 «Інші матеріали»,

22 «МШП».

На підприємстві ТОВ «ВСТ» відповідно до Наказу про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики підприємства застосовують такі методи оцінки запасів при відпуску їх у виробництво, продажу чи іншому вибутті:

метод середньозваженої вартості - застосовувати при вибутті виробничих запасів, готової продукції (у виробництво, при продажу та ін.);

метод ціни продажу - при реалізації товарів у роздрібній торгівлі;

метод ФІФО - при реалізації товарів в оптовій торгівлі.

Розпочато проведення аудиту товарно-матеріальних цінностей на підприємстві ТОВ «ВСТ» з розробки програми аудиту виробничих запасів.

Аудиторська фірма  Внутрішній аудит

Суб’єкт господарювання ТОВ «ВСТ»

Період перевірки   01.01.2012 р. – 30.09.2012 р.

Термін перевірки   07.11.2012 р. – 08.11.2012 р.

ПРОГРАМА АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

Перелік аудиторських процедур

Вико-

навець

Термін перевірки

При-мітки

1

2

3

4

5

1.

Перевірити відповідність даних аналітичного обліку даним синтетичного обліку, даним Головної книги, звітності

Чирва Я.І.

07.11.2012

2.

Перевірити фактичну наявність запасів (за умови нагляду аудитором проведення інвентаризації запасів додатково розглядається «Програма аудиту для нагляду за прове-денням інвентаризації запасів»). Перевірити організацію складського господарства, стан збереження запасів

Чирва Я.І.

07.11.2012

3.

Перевірити повноту оприбуткування запасів за наявності документів, які підтверджують їх придбання:

вибіркова взаємна звірка господарських договорів, накладних, фактур тощо та облікових регістрів на предмет ідентичності ряду показників: номенклатури, ціни, кількості, дат оприбуткування

Чирва Я.І.

07.11.2012

1

2

3

4

5

4.

Перевірити організацію контролю за зберіганням, використанням і погашенням довіреностей:

звірки за оприбуткованими документами, чи не було випадків передачі довіреностей іншим особам, зміни назви постачальників тощо;

звірити дані графи «відмітка про використання довіреностей» журналу обліку довіреностей ф.М-3 з даними первинних документів з оприбуткуванням запасів на склад;

перевірити своєчасність здачі до бухгалтерії невикористаних довіреностей (строки, відмітки)

Чирва Я.І.

07.11.2012- 08.11.2012

5.

Звірити правильність оформлення надходження та списання запасів:

звірити дані первинних документів із запасами карток складського обліку;

взаємна звірка даних матеріального звіту та накладних, рахунків-фактур, лімітно-забірних карт із метою виявлення не вказаних у звіті первинних документів, підтвердження облікової ціни, наявність підписів матеріально відповідальних осіб тощо;

звірки віднесення на підзвіт окремим особам відпущених запасів, які не повинні вписуватися в момент відпускання на витрати виробництва;

перевірити кореспонденцію рахунків на відпускання запасів у Головній книзі

Чирва Я.І.

07.11.2012

6.

Перевірити законність списання запасів при втратах:

дотримання встановленого порядку оформлення;

перевірка правильності застосування норм природного убутку при виявленні нестач

Чирва Я.І.

07.11.2012

7.

Перевірити дотримання лімітів із відпускання запасів:

зустрічна перевірка лімітно-забірних карт із документами витрачання

Чирва Я.І.

07.11.2012- 08.11.2012

8.

Вивчити стан матеріальної відповідальності за збитки, завдані підприємству

Чирва Я.І.

07.11.2012- 08.11.2012

9.

Перевірити своєчасність пред'явлення претензії за якістю та кількістю запасів

Чирва Я.І.

08.11.2012

10.

Перевірити достовірність інформації про запаси, що відображаються у примітках до фінансової звітності згідно з нормами П (с)БО 9

Чирва Я.І.

08.11.2012

1

2

3

4

5

11.

Перевірити правильність визнання запасів активам згідно з нормами П(с) БО9:

чи є ймовірність того, що підприємство отримає економічні вигоди, пов'язані з використанням  запасів;

чи достовірно визначена вартість запасів

Чирва Я.І.

08.11.2012-

12.

Перевірити правильність визначення первісної вартості запасів при їх придбанні:

визначення при придбанні, виготовленні;

на підставі яких документів (висновків) визначена справедлива вартість запасів, отриманих безкоштовно, внесених до статутного капіталу, придбаних в обмін

Чирва Я.І.

08.11.2012

13.

Перевірити правильність відображення в обліку операцій зі списання запасів

Чирва Я.І.

08.11.2012

14.

Перевірити, який із методів оцінки запасів при відпусканні їх у виробництво, на продаж або інше вибуття застосовується на підприємстві:

згідно з наказом про облікову політику;

фактично (способом звірки даних аналітичного обліку та розрахунків)

Чирва Я.І.

08.11.2012

15.

Перевірити, чи правильно відображена в бухгалтерському обліку одиниця обліку запасів (найменування або однорідна  група)

Чирва Я.І.

08.11.2012

16.

Перевірити достовірність даних за залишками запасів у фінансовій звітності:

чи відображаються запаси за найменшою з двох оцінок: початковою вартістю або вартістю чистої реалізації запасів

Чирва Я.І.

07.11.2012-08.11.2012

17.

Формування регістрів виявлених порушень

Чирва Я.І.

08.11.2012

Склав  Чирва Я.І.

Перевірив  Сулейко В.С.

Ознайомився Шафоростова Н.В.

Під час надходження матеріальних цінностей перевірили виконання постачальником договірних зобов'язань. Аудитором також перевіряється правильність кореспонденції рахунків щодо надходження та списання ТМЦ на            ТОВ «ВСТ». Тож наступним етапом аудиту товарно-матеріальних цінностей на підприємстві ТОВ «ВСТ» буде перевірка вибіркової кореспонденції з обліку ТМЦ та МШП, дані наведемо у табл. 2.

Таблиця 2 – Вибіркова кореспонденція рахунків по обліку матеріалів та                 МШП на підприємстві ТОВ «ВСТ» за квітень 2012 року

Зміст господарської операції

Дт

Кт

Сума, грн.

Первинні документи

1

2

3

4

5

6

1

Оприбутковано на склад бетон                 М-150 від «Бетонного заводу»

201

631

13750,00

Прибуткова накладна

2

Відпущені матеріали для в цех для виготовлення основних засобів для власних потреб

152

201

10516,43

Накладна-вимога

(ф. № М-11)

3

Оприбутковані запчастини для ремонту автотранспорту

207

631

2450,00

Прибутковий ордер (ф. №М-4)

4

Оприбутковано спецодяг, придбаний через підзвітну особу

22

372

1505,00

Прибутковий ордер (ф. №М-4)

5

Списана нестача піску за результатами інвентаризації

947

201

189,22

Матеріали інвентаризації

Результати проведення аудиту товарно-матеріальних цінностей на підприємстві ТОВ «ВСТ» відобразимо нижче у робочих документах                         аудитора Чирви Я.І. Перевірка проводиться вибірково та лише за квітень 2012 року.

Перевірку результатів руху товарно-матеріальних цінностей на підприємстві ТОВ «ВСТ» наведемо у табл. 3.

Таблиця 3 – Перевірка результатів руху матеріальних цінностей на                        ТОВ «ВСТ» за квітень 2012 р.

Показники

За даними бухгалтерського обліку

За даними аудиту

Результат

(+)

(-)

1

Залишок матеріалів на початок місяця

266062,57

266062,57

2

Надійшло матеріалів

202731,83

202731,83

3

Вибуло матеріалів

123597,35

123597,35

4

Залишок матеріалів

345197,05

345197,05

5

За даними інвентаризації

345197,05

345197,05

6

Попередні результати:

нестача

надлишок

-

-

-

-

7

Природні втрати

-

-

8

Остаточні результати

345197,05

345197,05

Висновок

Відсутні помилки та розбіжності

Аудитором вибірково проаналізовано відображення господарських операцій з оприбуткування та реалізації товарів на ТОВ «ВСТ» за квітень 2012 р. (табл. 4 та табл. 5 відповідно).

Таблиця 4 – Аналіз відображення господарських операцій з оприбуткування товарів на ТОВ «ВСТ» за квітень 2012 р.

Зміст операції

За даними підприємства

Сума

За даними аудиторської перевірки

Сума

Відхи-лення

Дт

Кт

Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Списано ПММ на легковий автомобіль директора

92

203

2547,12

92

203

2547,12

-

Продовження табл. 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

Оприбутковано канцтовари від підзвітних осіб

209

372

126,10

209

372

126,10

-

3

Відпущено зі складу спецодяг для монтажників

91

22

1694,17

91

22

1694,17

-

Таблиця 5 – Перевірка кореспонденції господарських операцій з реалізації товару на рахунках синтетичного та аналітичного обліку підприємства ТОВ «ВСТ» за квітень 2012 р.

Зміст операції

За даними бухгалтер-ського обліку

Сума

За даними аудиторської перевірки

Сума

Відхи-лення

Дт

Кт

Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Оприбутковано труби чавунні від ТОВ «Металвіс»

201

631

14125,55

201

631

14125,55

-

2

Відпущено ПП «Висота-55» матеріали в переробку для виготовлення монтажних систем

206

201

29441,07

206

201

29441,07

-

Провівши вибірковий аналіз відображення господарських операцій по руху товарно-матеріальних цінностей та провівши перевірку руху ТМЦ на підприємстві ТОВ «ВСТ» доцільно провести підсумкову звірку руху товарів в облікових регістрах, дані наведемо у табл. 6.

Таблиця 6 – Перевірка відповідності підсумкових даних з оприбуткування товарів в синтетичному та аналітичному обліку ТОВ «ВСТ» за квітень 2012 р.

Показники

Згідно товарних звітів

Згідно журналу

Згідно Головної книги

Згідно книги витрат

Відхилення

Надходження та оприбуткування товару

202731,83

202731,83

202731,83

202731,83

-

Проведемо перевірку розрахунку прибутку у табл. 7 для підприємства                 ТОВ «ВСТ» за квітень 2012 р.

Таблиця 7 – Перевірка розрахунку прибутку на ТОВ «ВСТ» за квітень 2012 р.

Зміст запису

Сума для нарахування прибутку за даними бухгалтерського обліку по кредиту рахунку

79 «Фінансові результати»

За даними аудиторської перевірки рахунка

79 «Фінансові результати»

Відхи-лення

1

Оцінка прибутку

22579,68

22579,68

-

Наступним етапом аудиторської перевірки товарно-матеріальних цінностей на ТОВ «ВСТ» є перевірка відповідності залишків та оборотів головної книги і регістрів синтетичного й аналітичного обліку виробничих запасів. Дані звірки наведемо у робочому документі нижче.


Аудиторська фірма  Внутрішній аудит

Суб’єкт господарювання ТОВ «ВСТ»

Період перевірки   01.01.2012 р. – 30.09.2012 р.

Термін перевірки   07.11.2012 р. – 08.11.2012 р.

ПЕРЕВІРКА ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЛИШКІВ ТА ОБОРОТІВ ГОЛОВНОЇ КНИГИ І РЕГІСТРІВ СИНТЕТИЧНОГО ТА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

Мі- сяць

Головна книга

Регістри

Відхилення

При-мітки

Залишок на поч. місяця

Обороти

Залишок на кінець місяця

Показ-ник

Сума       (+,-)

Дт

Кт

Залишок на поч. місяця

Обороти

Залишок на кінець місяця

Залишок на поч. місяця

Обороти

Залишок на кінець місяця

Дт

Кт

Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Сировина і матеріали рах. 201

І

240486,53

42100,73

18401,40

264185,86

240486,53

42100,73

18401,40

264185,86

240486,53

42100,73

18401,40

264185,86

 

-

 

ІІ

264185,86

5892,47

377,36

269700,97

264185,86

5892,47

377,36

269700,97

264185,86

5892,47

377,36

269700,97

 

-

 

ІІІ

269700,97

6999,87

14361,05

262339,79

269700,97

6999,87

14361,05

262339,79

269700,97

6999,87

14361,05

262339,79

 

-

 

IV

262339,79

197152,26

118302,58

341189,47

262339,79

197152,26

118302,58

341189,47

262339,79

197152,26

118302,58

341189,47

 

-

 

V

341189,47

224304,08

274320,49

291173,06

341189,47

11223,65

7260,15

345152,97

341189,47

11223,65

7260,15

345152,97

 

-

 

VI

291173,06

29997,10

13042,18

308127,98

291173,06

29997,10

13042,18

308127,98

291173,06

29997,10

13042,18

308127,98

 

-

 

VII

308127,98

5835,65

1452,79

312510,84

308127,98

5835,65

1452,79

312510,84

308127,98

5835,65

1452,79

312510,84

 

-

 

VIIІ

312510,84

3998,30

90960,08

225549,06

312510,84

3998,30

90960,08

225549,06

312510,84

3998,30

90960,08

225549,06

 

-

 

IX

225549,06

1135,66

11742,25

214942,47

225549,06

1135,66

11742,25

214942,47

225549,06

1135,66

11742,25

214942,47

 

-

 

9 міс

240486,53

517416,12

542960,18

214942,47

240486,53

517416,12

542960,18

214942,47

240486,53

517416,12

542960,18

214942,47

 

-

 

Паливо рах. 203

І

0

1457,03

1457,03

0

0

1457,03

1457,03

0

0

1457,03

1457,03

0

 

-

 

ІІ

0

2983,1

2983,1

0

0

2983,1

2983,1

0

0

2983,1

2983,1

0

 

-

 

ІІІ

0

4402,45

4402,45

0

0

4402,45

4402,45

0

0

4402,45

4402,45

0

 

-

 

IV

0

5517,72

5238,42

279,3

0

5517,72

5238,42

279,3

0

5517,72

5238,42

279,3

 

-

 

V

279,3

26412,29

26691,59

0

279,3

4961,46

5240,76

0

279,3

4961,46

5240,76

0

 

-

 

VI

0

6733,21

6733,21

0

0

6733,21

6733,21

0

0

6733,21

6733,21

0

 

-

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

VII

0

4893,21

4893,21

0

0

4893,21

4893,21

0

0

4893,21

4893,21

0

 

-

 

VIIІ

0

6509,25

6509,25

0

0

6509,25

6509,25

0

0

6509,25

6509,25

0

 

-

 

IX

0

6284,67

6284,67

0

0

6284,67

6284,67

0

0

6284,67

6284,67

0

 

-

 

9 міс

0

65192,93

65192,93

0

0

65192,93

65192,93

0

0

65192,93

65192,93

0

 

-

 

Запасні частини рах. 207

І

3536,67

 

 

3536,67

3536,67

 

 

3536,67

3536,67

 

 

3536,67

 

-

 

ІІ

3536,67

3068,01

3068,01

3536,67

3536,67

3068,01

3068,01

3536,67

3536,67

3068,01

3068,01

3536,67

 

-

 

ІІІ

3536,67

775,00

775,00

3536,67

3536,67

775,00

775,00

3536,67

3536,67

775,00

775,00

3536,67

 

-

 

IV

3536,67

 

 

3536,67

3536,67

 

 

3536,67

3536,67

 

 

3536,67

 

-

 

V

3536,67

1315,33

4852,00

0,00

3536,67

1145,33

4682,00

0,00

3536,67

1145,33

4682,00

0,00

 

-

 

VI

0,00

355,00

355,00

0,00

0,00

355,00

355,00

0,00

0,00

355,00

355,00

0,00

 

-

 

VII

0,00

3000,00

 

3000,00

0,00

3000,00

 

3000,00

0,00

3000,00

 

3000,00

 

-

 

VIIІ

3000,00

 

 

3000,00

3000,00

 

 

3000,00

3000,00

 

 

3000,00

 

-

 

IX

3000,00

780,00

 

3780,00

3000,00

780,00

 

3780,00

3000,00

780,00

 

3780,00

 

-

 

9 міс

3536,67

9293,34

9050,01

3780,00

3536,67

9293,34

9050,01

3780,00

3536,67

9293,34

9050,01

3780,00

 

-

 

Інші матеріали рах. 209

І

174,58

 

 

174,58

174,58

 

 

174,58

174,58

 

 

174,58

 

-

 

ІІ

174,58

 

 

174,58

174,58

 

 

174,58

174,58

 

 

174,58

 

-

 

ІІІ

174,58

11,53

 

186,11

174,58

11,53

 

186,11

174,58

11,53

 

186,11

 

-

 

IV

186,11

61,85

56,35

191,61

186,11

61,85

56,35

191,61

186,11

61,85

56,35

191,61

 

-

 

V

191,61

840,22

678,90

352,93

191,61

 

5,50

186,11

191,61

 

5,50

186,11

 

-

 

VI

352,93

435,50

251,09

537,34

352,93

435,50

251,09

537,34

352,93

435,50

251,09

537,34

 

-

 

VII

537,34

260,12

297,45

500,01

537,34

260,12

297,45

500,01

537,34

260,12

297,45

500,01

 

-

 

VIIІ

500,01

514,96

227,78

787,19

500,01

514,96

227,78

787,19

500,01

514,96

227,78

787,19

 

-

 

IX

787,19

118,55

826,61

79,13

787,19

118,55

826,61

79,13

787,19

118,55

826,61

79,13

 

-

 

9 міс

174,58

2242,73

2338,18

79,13

174,58

2242,73

2338,18

79,13

174,58

2242,73

2338,18

79,13

 

-

 

Склав  Чирва Я.І.

Перевірив  Сулейко В.С.

Ознайомився Шафоростова Н.В.


В ході аудиторської перевірки товарно-матеріальних цінностей аудитором Чирвою Я.І. за період 01.01.2012 р. – 30.09.2012 р. на підприємстві ТОВ «ВСТ» жодних помилок та порушень не виявлено. На підприємстві облік товарно-матеріальних цінностей ведеться у відповідності принципам та методиці ведення обліку в Україні. Відповідно нормам П(С)БО 9 «Запаси» від 20.10.1999 р. № 246 та Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»                  № 996-XIV від 16.07.1999 р., та Податковим кодексом України від 02.12.2010 р.               № 2755-VI, зі змінами і доповненнями.

Аудит грошових коштів на підприємстві ТОВ «ВСТ»

Внутрішній аудит операцій з грошовими коштами спрямований на розробку рекомендацій стосовно збалансованості грошових виплат та надходжень, а також на підтвердження правильності організації та методики ведення бухгалтерського обліку грошових коштів вимогам чинного законодавства з метою надання рекомендацій, спрямованих на вдосконалення системи обліку та підвищення ефективності використання грошових коштів.

Аудит грошових коштів на ТОВ «ВСТ» проводиться за такими напрямками: аудит касових операцій; аудит операцій на поточному рахунку, аудит операцій на валютному та інших рахунках у банках. У процесі аудиту операцій з грошовими коштами необхідно розв'язати такі основні завдання:

ознайомитися з умовами зберігання готівки та інших грошових   документів у касі;

вивчити фактичний порядок документального оформлення операцій з надходження і вибуття грошових коштів, ведення касової книги та книги реєстрації грошових документів, обліку касових операцій;

установити законність і достовірність операцій з надходження і списання коштів з банківських рахунків та правильність їх відображення.

У процесі аудиторської перевірки аудитор керувався такими нормативними документами:

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-ХІV, затверджений Верховною радою України;

Положенням «Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637;

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291;

«Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій», затверджено наказом Міністерства статистики України від 15.02.1996р. № 51.

Основними джерелами інформації перевірки касових операцій є первинні документи:

прибуткові й видаткові касові ордери;

квитанції на внесок готівки до банку або на оплату послуг інших організацій;

розрахунково-платіжні (платіжні) відомості на виплату, заробітної плати відпускних, матеріальної допомоги та інших виплат; акти інвентаризації готівки в касі; договір про матеріальну відповідальність; касова книга; звіти касира; журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів; облікові регістри (відомості, журнали) за рахунками "Каса", "Рахунки в банках", "Інші грошові кошти";

Головна книга.

баланс підприємства (форма № 1).

Аудит каси проводять у такій послідовності: інвентаризація каси, перевірка дотримання Положення про ведення касових операцій, документальна перевірка прибуткових і видаткових касових операцій.

Під час перевірки звіту касира і прикладених до нього документів аудитор зіставляє номери останніх прибуткових і видаткових касових ордерів, прикладених до звіту, із записами в журналі реєстрації, щоб переконатися у повноті обліку останніх касових операцій. Перевіряючи касові операції, необхідно встановити їх законність, достовірність і господарську доцільність.

Операції на рахунках у банку підлягають суцільній перевірці. Джерелами даних для аудиту операцій на рахунках у банках є виписки банку з особових рахунків і прикладені до них виправдувальні документи, а також записи в облікових регістрах за рахунком 31 "Рахунки в банках". Насамперед, треба звірити залишки коштів, відображених у виписках за відповідними рахунками, із залишками коштів, що значаться за обліковими даними. Слід перевірити відповідність оборотів за дебетом і кредитом рахунка за виписками банку за кожний місяць даним оборотів за обліковими реєстрами.

Кожний випадок порушення кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку перевіряється за первинними документами для того, щоб з'ясувати, чи не призвело це до навмисного перекручення облікових і звітних даних.

Перед початком аудиту аудитор ознайомився з принципами ведення операцій в касі на підприємстві ТОВ «ВСТ». Облік касових операцій на підприємстві ведеться бухгалтером на підставі Положенням «Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

Ліміт каси на ТОВ «ВСТ» затверджено внутрішніми наказом підприємства у розмірі 4798,59 грн.

Відповідно до п. 10 наказу про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики підприємства ТОВ «ВСТ» проводиться один раз на місяць раптова ревізія каси.

ТОВ «ВСТ» має наступні банківські реквізити: р/р. № 26005266101 в                    АТ «МетаБанк» в м. Запоріжжя, МФО 313582. Здачу та одержання готівки в банку здійснює бухгалтер підприємства з використанням спеціального програмного забезпечення «Банк-Клієнт-Метал». Відтепер платіжні доручення, відомості на перерахування зарплати відправляються електронною формою з використанням вищенаведеної програми.

На підприємстві ТОВ «ВСТ» облік готівкових та  безготівкових операцій ведеться з використанням програмного забезпечення «1С: Бухгалтерія                                 для України 8.0».

Для обліку наявності та руху грошових коштів на поточному рахунку підприємства ТОВ «ВСТ» використовується рахунок 311 «Поточні рахунки в національній валюті», для обліку касових операцій – 301 «Каса в національній валюті».

Наведемо аналіз вибіркової кореспонденції рахунків по обліку грошових коштів на розрахунковому рахунку та в касі підприємства ТОВ «ВСТ» за                            9 місяців 2012 р. у табл. 8.

Таблиця 8 – Аналіз вибіркової кореспонденції рахунків по обліку грошових коштів на розрахунковому рахунку та в касі підприємства ТОВ «ВСТ»                                  за 9 місяців 2012 р.

№ з/п

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

1.

Готівка в національній валюті надійшла в касу за реалізовану продукцію від ПП «Вернісаж»

301

702

1925,16

2.

Кошти, одержані за чеком з банку на витрати на відрядження Петрову С.І.

301

311

920,00

3.

Суми, видані під звіт на відрядження                Петрову С.І.

372

301

920,0

4.

Повернення підзвітною особою Петровим С.І. невикористаних сум у національній валюті

301

372

180,00

5.

Виплата заробітної плати адміністративному персоналу за липень 2012 р.

661

301

25197,23

Продовження табл. 8

1

2

3

4

5

6.

Зарахування суми, що надійшла від покупця ТОВ «Ремстрой» за надані послуги по викладанню тротуарної плитки

311

361

126245,80

7.

Сплата заборгованості постачальнику ТОВ «Треба всім» за труби металопластикові

631

311

55447,25

8.

Перерахування до бюджету ПДВ за липень 12 р.

641

311

8714,00

9.

Списання банком за касове обслуговування за липень 2012 р.

92

311

846,12

На ТОВ «ВСТ» результати аудит грошових коштів відобразимо в наступних робочих документах аудитора:

Тест внутрішнього контролю готівково-розрахункових операцій;

Програма аудиту готівково-розрахункових операцій;

Перевірка відповідності залишків у синтетичних і аналітичних регістрах обліку коштів у національній валюті та відображення переліку помилок і фактів обману;

Тест вибіркового формального контролю касових документів;

Тест внутрішнього контролю безготівкових розрахунків;

Тест вибіркового контролю банківських документів на відповідність;

Програма аудиту безготівкових розрахунків.

Перед початком проведення аудиторської перевірки операцій з грошовими коштами на підприємстві ТОВ «ВСТ» аудитором проведено тест внутрішнього контролю готівково-розрахункових операцій.

Далі аудитором Чирвою Я.І. розроблено програму аудиту готівково-розрахункових операцій за період 01.01.2012 р. – 30.06.2012 р. в                                 термін 09.11.2012 р. – 12.11.2012 р.

Аудиторська фірма  Внутрішній аудит

Підприємство    ТОВ «ВСТ»

Період перевірки   01.01.2012 р. – 30.09.2012 р.

ТЕСТ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

ГОТІВКОВО-РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

№ з/п

Зміст питання

Варіант відповіді

Оцінка системи внутрішнього контролю (висока, середня, низька)

При-

мітка

Так

Ні

Інформ. відсутня

1

2

3

4

5

6

7

Каса (загальні питання)

1.1

Наявність договору з касиром про повну матеріальну відповідальність

+

висока

1.2

Відсутність у штаті касира, суміщення функції касира та облікового працівника

+

висока

1.3

Наявність сейфа для зберігання грошей і їхніх еквівалентів

+

висока

1.4

Чекові книжки на одержання готівки зберігаються у сейфі

+

висока

1.5

Касові книги пронумеровані, прошнуро-вані й опечатані у встановленому порядку

+

висока

1.6

Надання права підпису прибуткових і видаткових ордерів іншим особам, крім головного бухгалтера і керівника підприємства

+

висока

1.7

Наявність суцільної реєстрації прибуткових і видаткових ордерів

+

висока

1.8

Наявність пропусків у нумерації прибуткових і видаткових ордерів

+

висока

1.9

Наявність на підприємстві наказу керівника про періодичність перевірки готівки в касі

+

висока

1.10

Раптові перевірки каси проводяться регулярно и оформлюються відповідним актом

+

висока

1

2

3

4

5

6

7

1.11

Наявність порушень ведення касових операцій, встановлених:

а) внутрішнім контролем;

б) органами зовнішнього контролю.

+

висока

1.12

Чи мали місце факти накладання на підприємство стягнень за порушення Положення про ведення касових операцій у національній валюті України?

+

висока

Каса (в національній валюта)

2.1

Ліміт каси, встановлений банком

+

висока

4798,59

2.2

Дотримання касиром ліміту залишку каси контролюється головним бухгалтером (бухгалтером)

+

висока

2.3

Цільове використання коштів, отриманих у банку, контролюється головним бухгалтером (бухгалтером)

+

висока

2.4

Повнота здачі депонованих сум у банк контролюється головним бухгалтером (бухгалтером).

-

-

2.5

Продаж послуг (продукції) за готівку здійснюється із  застосуванням :

РРО;

КОРО;

прибуткових ордерів (у касі підприємства)

+

+

-

середня

-

2.6

Здача готівкового виторгу здійснюється:

у касу банку (самостійно)

інкасаторською службою;

підприємству зв'язку.

+

висока

-

2.7

Платіжні відомості и касові ордери формуються:

автоматизовано;

касиром вручну;

бухгалтером вручну.

+

висока

1

2

3

4

5

6

7

2.8

Касові звіти у національній валюті формуються :

автоматизовано;

касиром вручну.

+

висока

2.9

Реєстри з обліку касових операцій формуються:

автоматизовано;

касиром вручну.

+

висока

2.10

Доступ до комп'ютеризованого обліку операцій  щодо руху коштів мають тільки особи, яким необхідний такий доступ у межах службових обов'язків

+

середня

2.11

Наявність дозволу на розміщення об’єкта торгівлі (побутових послуг)

-

-

-

-

2.12

Наявність патенту при здійснені виду діяльності, що підлягає патентуванню

-

-

-

-

Склав  Чирва Я.І.

Перевірив  Сулейко В.С.

Ознайомився Шафоростова Н.В.

Аудиторська фірма  Внутрішній аудит

Підприємство    ТОВ «ВСТ»

Період перевірки   01.01.2012 р. – 30.09.2012 р.

ПРОГРАМА АУДИТУ ГОТІВКОВО-РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

№ з/п

Перелік аудиторських процедур

Виконавець

Метод перевірки

Примітки аудитора

1

2

3

4

5

1

Перевірка готівки в касі

Чирва Я.І.

Суцільна

2

Перевірка наявності всіх прибуткових і видаткових документів, відображених у касових звітах

Чирва Я.І.

Вибіркова

3

Перевірка наявності всіх касових звітів (аркушів касової книги)

Чирва Я.І.

Суцільна

1

2

3

4

5

4

Перевірка відповідності дат прибуткових і видаткових документів датам у касових звітах

Чирва Я.І.

Суцільна

5

Перевірка повноти оприбуткування грошових коштів

Чирва Я.І.

Суцільна

6

Перевірка повноти здачі виторгу з каси в банк

-

-

Інф. відсут.

7

Перевірка повноти здачі депонованої зарплати в банк

-

-

Інф. відсут.

8

Перевірка повноти здачі виторгу з каси в банк

Чирва Я.І.

Суцільна

9

Перевірка  заповнених усіх реквізитів у касових ордерах та звітах

Чирва Я.І.

Вибіркова

10

Перевірка оформлення касової книги

Чирва Я.І.

Суцільна

11

Перевірка підсумків у платіжних відомостях

Чирва Я.І.

Суцільна

12

Перевірка залишків у касових звітах

Чирва Я.І.

Суцільна

13

Збірка оборотів і залишків у Касовій книзі й у журналах ордерах

Чирва Я.І.

Суцільна

14

Перевірка дотримання ліміту залишків каси

Чирва Я.І.

Суцільна

15

У випадку здачі виторгу в касу підприємства – перевірка відповідності дат і сум оприбуткованого виторгу датам і сумам на квитанціях до прибуткових ордерів у товарних звітах

Чирва Я.І.

Вибіркова

16

При наявності видачі грошей за довіреністю правильність оформлення довіреності , наявність відповідної позички у відомості

Чирва Я.І.

Суцільна

17

Перевірка своєчасності повернення підзвітних сум

Чирва Я.І.

Суцільна

18

Перехід цільового використання коштів,отриманих із банку

Чирва Я.І.

Вибіркова

Склав  Чирва Я.І.

Перевірив  Сулейко В.С.

Ознайомився Шафоростова Н.В.

Використання облікових регістрів дозволить аудитору отримати інформацію про стан та рух грошових коштів на підприємстві за певний період з метою планування грошових виплат і надходжень.

Перевірка форм бухгалтерської звітності дозволить побачити абсолютну суму грошових коштів у розрізі національної та іноземної валюти, простежити загальні тенденції зміни суми грошових коштів підприємства за ряд років та ін.

Далі проведемо перевірку відповідності залишків у синтетичних і аналітичних регістрах обліку коштів у національній валюті та відображення переліку помилок і фактів обману на підприємстві ТОВ «ВСТ».

Аудиторська фірма  Внутрішній аудит

Підприємство    ТОВ «ВСТ»

Період перевірки   01.01.2012 р. – 30.09.2012 р.

ПЕРЕВІРКА ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЛИШКІВ У СИНТЕТИЧНИХ І АНЛІТИЧНИХ РЕГІСТРАХ ОБЛІКУ КОШТІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ

Рахунок 301 «Каса в національній валюті»

з/п

Показники

Залишок на початок місяця

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

1

Залишок у касовому звіті касира

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Залишок у

журналі-ордері

(відомості)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Залишок у Головній книзі

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Відхилення (+, -)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Примітка аудитора щодо суттєвості відхилення та подальших дій

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Склав  Чирва Я.І.

Перевірив  Сулейко В.С.

Ознайомився Шафоростова Н.В.

Аудиторська фірма  Внутрішній аудит

Підприємство    ТОВ «ВСТ»

Період перевірки   01.01.2012 р. – 30.09.2012 р.

ПЕРЕЛІК ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК І ФАКТІВ ОБМАНУ

з/п

Первинний документ, обліковий регістр

Зміст порушення

Характер порушення (помилка, факт обману)

Який нормативний документ порушено

Суттєвість порушення

Сума штрафних

санкцій, передбачених нормативними документами

найменування

дата

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ВКО

0067

20.05.12

263,07

Перевищення терміну використання готівки виданої підзвіт (авансовий звіт № 0029 від 18.05.12 р.) (придбання ТМЦ)

Помилка

Положення «Про ведення касових операцій у національній валюті»

№ 637 від 15.12.04 р.

Гроші повинні були здані в касу не пізніше 15.09.12 р.

25%

65,77 грн.

Разом

263,07

65,77

РОЗМІРИ САНКЦІЙ ЗА ПОРУШЕННЯ У ВЕДЕННІ ГОТІВКОВОГО ОБІГУ

Порушення

Розмір санкцій

Перевищення встановлених лімітів залишків готівки в касах

Двократний розмір сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день

Не оприбуткування (неповне оприбуткування) в касах готівки

Штраф у п'ятикратному розмірі не оприбуткованої суми

Витрачання готівки з виручки, отриманої від реалізації продукції (робіт, послуг) та інших касових надходжень на виплату заробітної плати, матеріального стимулювання, допомог усіх видів, компенсацій при наявності податкової заборгованості

У розмірі здійснених виплат

Перевищення встановлених термінів використання виданої в підзвіт готівки, а також за видачу в підзвіт готівки без повного звіту про раніше видані грошові кошти

У розмірі 25% виданих у підзвіт сум

Проведення готівкових розрахунків без видачі отримувачем грошових коштів платіжного документа (товарного або касового чека, квитанції до прибуткового ордера, іншого письмового документа), який підтверджує оплату покупцем готівкою

У розмірі сплачених коштів

Аудиторська фірма  Внутрішній аудит

Підприємство    ТОВ «ВСТ»

Період перевірки   01.01.2012 р. – 30.09.2012 р.

Терміни перевірки   09.11.2012 р. – 12.11.2012 р.

ТЕСТ ВИБІРКОВОГО ФОРМАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

КАСОВИХ ДОКУМЕНТІВ

з/п

Елемент вибірки (документ)

Наявність підписів

Наявність позначки у відомості при видачі за

дорученням

Наявність паспортних даних при видачі за видатковим ордером

Інші відхилення, встановлені аудитором

Примітки аудитора

керівника

гол. бухгалтера

касира

одержувача

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ВКО № 0019

є

відсутня

є

є

-

є

-

2

ВКО № 0104

є

є

є

є

-

є

-

3

Платіжна відомість № 0112

є

є

є

є

відсутня

-

-

4

Платіжна відомість № 0207

є

є

є

є

-

-

-

Кількість відхилень за кожним рівнем контролю

-

1

-

-

1

-

-

* Якщо відхилень за одним елементом понад три, то варто провести тести по суті і розширити межі вибірки

Склав  Чирва Я.І.

Перевірив  Сулейко В.С.

Ознайомився Шафоростова Н.В.

Операції на рахунках у банку підприємства ТОВ «ВСТ» підлягають суцільній перевірці. Аудит операцій на рахунках в банку на підприємстві ТОВ «ВСТ» розпочнемо зі складання тесту внутрішнього контролю безготівкових розрахунків підприємства.

Аудиторська фірма  Внутрішній аудит

Підприємство    ТОВ «ВСТ»

Період перевірки   01.01.2012 р. – 30.09.2012 р.

Терміни перевірки   09.11.2012 р. – 12.11.2012 р.

ТЕСТ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ

Зміст питання

Варіант відповіді

Примітки

Так

Ні

Інф. відсутня

1

2

3

4

5

6

І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

1.1

Безготівкові розрахунки здійснюються:

у національній валюті;

в іноземній валюті;

платіжними документами через банк;

з використанням векселів;

бартерні розрахунки.

+

+

+

-

-

-

-

-

ІІ. ПОТОЧНИЙ РАХУНОК У НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ

2.1.

Наявність договору на банківське обслуговування

+

-

-

-

2.2

Наявність у працівників бухгалтерії нормативних документів, що регулюють безготівкові розрахунки в національній валюті

+

-

-

-

1

2

3

4

5

6

2.3

Форма розрахунків у національній валюті:

інкасова;

акредитивна;

вексельна;

за розрахунковими чеками.

-

-

+

-

2.4

Доручення на перерахування грошей з рахунка в національній валюті подаються:

на паперових носіях

в електронному вигляді за допомогою системи «Банк-клієнт»

+

+

2.5.

Право підпису на банківських документах (електронного підпису) має:

тільки керівник;

керівник і головний бухгалтер;

делеговано іншим посадовим особам.

+

2.6

Наявність суцільної реєстрації платіжних доручень

+

2.7

Наявність пропусків у нумерації платіжних доручень

+

2.8

Регістри з обліку операцій на поточному рахунку в національній валюті формуються:

автоматизовано

вручну.

+

2.9

Банківські виписки з додатками групуються і підшиваються в хронологічному порядку

+

Далі аудитором Чирвою Я.І. розроблено програму аудиту безготівкових розрахунків для підприємства ТОВ «ВСТ».


Аудиторська фірма  Внутрішній аудит

Підприємство    ТОВ «ВСТ»

Період перевірки   01.01.2012 р. – 30.09.2012 р.

Терміни перевірки   09.11.2012 р. – 12.11.2012 р.

ПРОГРАМА АУДИТУ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ

Перелік аудиторських процедур

Виконавець

Термін перевірки

Примітки

1

2

3

4

5

І. РАХУНКИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ

1.

Перевірка наявності всіх прибуткових і видаткових документів, відображених у банківських виписках по рахунку

Чирва Я.І.

09.11.2012

2.

Перевірка наявності всіх банківських виписок

Чирва Я.І.

09.11.2012

3.

Перевірка відповідності дат платіжних доручень датам у банківських виписках

Чирва Я.І.

09.11.2012

4.

Перевірка повноти оприбуткування коштів, зданих з каси на поточний рахунок

Чирва Я.І.

09.11.2012

5.

Перевірка правильності заповнення платіжних доручень

Чирва Я.І.

09.11.2012

6.

Звірення відповідності контрагентів по платіжних документах і по журналу-ордеру

Чирва Я.І.

09.11.2012

7.

Таксування оборотів у виписках банку

Чирва Я.І.

09.11.2012

8.

Розрахунок залишків по рахунку на кінець дня

Чирва Я.І.

09.11.2012

9.

Перевірка правильності застосовуваної кореспонденції рахунків і повноти відображення операцій по розрахунковому рахунку в журналі-ордері

Чирва Я.І.

09.11.2012-

12.11.2012

10.

Звірення оборотів і залишків у виписках банка та в Головній книзі

Чирва Я.І.

09.11.2012-

12.11.2012

11.

Зіставлення сум, відображених у фінансовій звітності, із залишком у регістрах бухгалтерського обліку й у Головній книзі

Чирва Я.І.

09.11.2012-

12.11.2012

Далі доцільно провести тест вибіркового контролю банківських документів на відповідність на ТОВ «ВСТ». Якщо відхилень за одним елементом понад три, то доцільно провести тест по суті.

Аудиторська фірма  Внутрішній аудит

Підприємство    ТОВ «ВСТ»

Період перевірки   01.01.2012 р. – 30.09.2012 р.

Терміни перевірки   09.11.2012 р. – 12.11.2012 р.

ТЕСТ ВИБІРКОВОГО КОНТРОЛЮ БАНКІВСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ

НА ВІДПОВІДНІСТЬ

Елемент вибірки

(дата)

Відповідність дати в банківській виписці даті додатка до неї

Відповідність суми в банківській виписці сумі додатка до неї

Відповід-ність суми цифрами в платіжному дорученні сумі прописом

Відповід-ність суми отриманих коштів у касовому звіті і виписці банку

Відповід-ність суми зданого виторгу в касовому звіті і виписці банку

Разом відхилень по елементу вибірки

Прим.

1

2

3

4

5

6

7

9

1.

11.02

Відповідає

Відповідає

Відповідає

Відповідає

Відповідає

-

2.

27.03

Відповідає

Відповідає

Відповідає

Відповідає

Відповідає

-

3.

14.05

Відповідає

Відповідає

Відповідає

Відповідає

Відповідає

-

4.

01.07

Відповідає

Відповідає

Відповідає

Відповідає

Відповідає

-

5.

21.08

Відповідає

Відповідає

Відповідає

Відповідає

Відповідає

-

6.

15.09

Відповідає

Відповідає

Відповідає

Відповідає

Відповідає

-

Разом відхилення за кожним рівнем контролю

-

-

-

-

-

-

Виконав  Чирва Я.І.

Перевірив  Сулейко В.С.

Ознайомився Шафоростова Н.В.

Аудитором Чирвою Я.І. було перевірено:

наявність наказу про призначення касира;

наявність укладеного з касиром договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність;

наявність доведеного банком ліміту залишку готівки в касі;

наявність дозволу банку на витрачання коштів з виручки на виплату зарплати та інші потреби;

дотримання встановлених граничних норм використання готівки;

забезпечення збереженості грошових коштів в касі, а також при доставці їх з банку і здачі в банк;

визначення термінів здачі звітів касирів та їх дотримання (своєчасне подання звітів дозволяє контролювати рух готівки, залишки грошових коштів в касі, а також правильність оформлення первинних документів);

чи проводяться інвентаризації касової готівки, чи створена на підприємстві комісія по проведенню таких інвентаризацій каси і чи виконує вона свої обов’язки.

Згідно з наданими первинними та зведеними документами було виявлено деякі порушення. Отже маємо такі висновки:

Тест внутрішнього контролю готівково-розрахункових операцій та тест внутрішнього контролю безготівкових розрахунків показав, що система внутрішнього контролю на підприємстві ТОВ «ВСТ» висока.

В ході перевірки виявлено помилку за авансовим звітом № 0029 від 18.05.09 р. перевищено термін використання виданих підзвітних сум за видатковим касовим ордером № 0067 від 20.05.09 р. на суму 263,07 грн. Порушено Положення «Про ведення касових операцій у національній валюті» № 637 від 15.12.04 р. Нараховано штраф у розмірі 65,77 грн.

Відсутній підпис головного бухгалтера у ВКО № 0019.

Відсутня позначка у платіжній відомості № 0112 про видачу грошей за довіреністю.

Вибірковий контроль банківських документів на відповідність не показав ніяких порушень.

Перевірка відповідності залишків у синтетичних і аналітичних регістрах обліку на рахунку 301 «Каса в національній валюті» не показав ніяких порушень.

Кошти, отримані на виплату заробітної плати, були використані за цільовим призначенням.

Генеральному директору ТОВ «ВСТ» рекомендовано усунути вищенаведені помилки. До кінця проведення внутрішнього аудиту помилки та неточності усунуто.

Аудит розрахункових операцій та поточних зобов'язань на підприємстві ТОВ «ВСТ»

Мета аудиту операцій за зобов’язаннями полягає в становленні первинних даних відносно наявності зобов’язань перед кредиторами, повноти і своєчасності відображення первинних даних в зведених документах та облікових регістрах, правильності ведення обліку зобов’язань і його відповідності прийнятій обліковій політиці, національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, реальності наявних зобов’язань, законності проведених розрахунків, достовірності відображення стану зобов’язань і звітності господарюючого суб’єкта.

При організації аудиторської перевірки розрахункових операцій та поточних зобов’язань аудитор використовував наступні нормативні документи, що діють на Україні:

Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. N 2755-VI;

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” №996-XIV від 16.07.99 р.

План рахунків бухгалтерського обліку підприємств, організацій та установ, затверджений приказом Міністерства фінансів України №291 від 30.11.99 р.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджений приказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99 р.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №2 “Баланс”, затверджений приказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99 р.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №10 “Заборгованість”, затверджений приказом Міністерства фінансів України №237 від 08.10.99 р.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №11 “Зобов`язання”, затверджений приказом Міністерства фінансів України №20 від 31.01.2000 р.

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене приказом Міністерства фінансів України №88 від 24.05.95 р.

Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних цінностей, грошових коштів та документів, розрахунків, затверджена приказом Міністерства фінансів України №69 від 11.08.94 р.

Інструкція Про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена Наказом Міністерства фінансів України 13.03.98 р. № 59 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17.03.2011  N 362.

Одним з найважливіших показників, які характеризують фінансовий стан підприємства, є стан розрахунків з дебіторами і кредиторами. Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженим наказом Міністерства фінансів України № 237 від 8.10.1999 р., визначаються методологічні основи формування бухгалтерського обліку і розкриття у фінансовій звітності підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності (крім бюджетних організацій) інформації про дебіторську заборгованість, яку аудитор повинен використати у своїй роботі.

Джерела інформації для перевірки дебіторської заборгованості:

Реєстри синтетичного обліку і звітність (Баланс Ф-1, Головна книга)

Реєстри синтетичного й аналітичного обліку розрахунків (журнал № 3 від 3.1-3.6 відповідних машинограм за автоматизованого обліку).

Первинні документи з обліку розрахунків (Накладні, рахунки-фактури, акти прийнятих робіт(послуг), податкові накладні, товарно-транспортні накладні (ТМ-1), товарні накладні, вексель, комерційні документи (рахунки-фактури – invoice), транспортні накладні (CMR – залізнична накладна, авіа накладна, коносамент, товарно-транспортна накладна, пакувальні листи), платіжні документи на перерахування сум митних платежів та інших податків на рахунки митних установ, розрахунки бухгалтерії про наявність курсових різниць.).

Джерелами інформації для перевірки кредиторської заборгованості: виписки банку, акти переоцінки, ВКО, платіжні доручення, накладні, розрахунки та довідки бухгалтерії, претензії, бізнес-план по реалізації запланованого проекту, кредитні договори між банком та підприємством, установчі документи, платіжні доручення, договори застави, договори страхування неповернення кредитів, додаткові угоди до кредитних договорів.

Відповідно до Наказу № 01 від 03.01.2012 р. Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики підприємства ТОВ «ВСТ» встановлено наступне:

Зобов'язання (обов'язок чи відповідальність діяти певним чином) визнавати лише тоді, коли актив отриманий, або коли підприємство має безвідмовну угоду придбати актив.

Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.

Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення.

Перед складанням річної фінансової звітності проводити інвентаризацію зобов’язань підприємства станом на 1 грудня кожного року. Крім того, проводити інвентаризацію у разі зміни матеріально відповідальної особи та при встановленні фактів розкрадань. Для проведення інвентаризації створити постійно діючу комісію.

Внутрішній контроль дебіторської та кредиторської заборгованості на                 ТОВ «ВСТ» проводиться головним бухгалтером підприємства та генеральним директором. Обов’язки за веденням обліку заборгованості покладено                                на бухгалтера.

На підприємстві ТОВ «ВСТ» облік дебіторської заборгованості ведеться з використанням наступних рахунків:

36 "Розрахунки з покупцями і замовниками";

371 "Розрахунки за виданими авансами";

372 "Розрахунки з підзвітними особами";

377 "Розрахунки з іншими дебіторами".

Облік кредиторської заборгованості на ТОВ «ВСТ» відображається на таких рахунка:

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками";

64 "Розрахунки за податками й платежами";

65 "Розрахунки за страхуванням";

68 "Розрахунки за іншими операціями".

Внутрішній аудит розрахункових операцій та поточних зобов'язань на підприємстві ТОВ «ВСТ» аудитором Чирвою Я.І. проводився за період                   01.01.2012 р. – 30.09.2012 р. в термін 13.11.2012 р. – 14.11.2012 р.

Тож, далі, у табл. 9 наведемо послідовність проведення аудиту дебіторської та кредиторської заборгованості на підприємстві ТОВ «ВСТ».

Таблиця 9 – Послідовність проведення аудиту дебіторської та кредиторської заборгованості на підприємстві ТОВ «ВСТ»

Етапи перевірки

Джерела інформації

Процедура аудиту

1

2

3

4

1.

1.1

Перевірка правильності обліку.

Загальне ознайомлення з рахунками

Накладні: рахунки-фактури, платіжні доручення, договори, журнал №3, Головна книга, баланс (форма № 1)

Ознайомлення з основними напрямками розрахунків на підприємстві (безготівкові, готівкові, бартерний обмін, застосування векселів і т.д.)

1.2

Визначення реальності відображеної в балансі дебіторської та кредиторської заборгованості

Накладні: рахунки-фактури, платіжні доручення, договори, журнал №3, Головна книга, баланс (форма № 1)

Перевірка реальності дебіторської та кредиторської заборгованості, відображеної у балансі шляхом проведення експертизи відвантажувальних документів, актів і звірки

1.3

Перевірка обліку розрахунків

Журнал №3, Головна книга, баланс (форма № 1)

Визначення правильності ведення обліку розрахунків залежно від операцій відповідно до чинного законодавства

Продовження табл. 9

1

2

3

4

2.

2.1

2.2

Перевірка наявності та списання дебіторської та

кредиторської заборгованості, щодо якої минув термін позовної давності.

Визначення простроченої дебіторської і кредиторської заборгованості та порядок її списання

Перевірка обґрунтованості та правильності списання іншої заборгованості

Накладні: рахунки-фактури, платіжні доручення, договори, журнал №3, Головна книга, баланс (форма № 1)

Встановлення наявності дебіторської та кредиторської заборгованості, щодо якої минув термін позову, перевірка порядку її списання т обліку. Ознайомлення з порядком списання дебіторської та кредиторської заборгованості, визначення їх причин та обґрунтованості відповідно до чинного законодавства

3.

Підтвердження достовірності заборгованості, відображеної у балансі підприємства

Накладні: рахунки-фактури, платіжні доручення, договори, журнал №3, Головна книга, баланс (форма № 1)

Зіставлення даних первинних документів регістрами аналітичного та синтетичного обліку, визначення достовірності і відображеної в балансі підприємства дебіторської та кредиторської заборгованості

На ТОВ «ВСТ» в ході проведення аудиторської перевірки в обов'язковому порядку вибірково перевірялась правильність кореспонденції рахунків по кожному виду розрахунків, організація аналітичною обліку по них, обґрунтованість нарахування (чи відшкодування) ПДВ по цих операціях. Проводились звіряння окремих, сумнівних на думку аудитора, операцій по розрахункам з організаціями-дебіторами.

Перевірку розрахункових операцій та поточних зобов’язань наведемо у наступних аудиторських документах:

Аудиторська фірма  Внутрішній аудит

Підприємство    ТОВ «ВСТ»

Період перевірки   01.01.2012 р. – 30.09.2012 р.

Терміни перевірки   13.11.2012 р. – 14.11.2012 р.

РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ СТАНУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Інформація, що використовувалась і перевірялась

Дт

Кт

Сума, грн.

1

Сальдо по рахунку "Дебіторська заборгованість" :                                                             

 

 

 

- по головній книзі підприємства;

 

 

123 124,59

- у бухгалтерському балансі підприємства

 

 

123 124,59

2

Сума виписаних рахунків на відвантажені товари  та

361

701

3 791 118,20

надані послуги

713

18 230,72

3

Оплачено клієнтами:

 

361

 

- чеками або готівкою

 

- перераховано на рахунки в банк

311

1 215 811,74

- зараховані аванси

311

2 679 536,48

- отримані векселі в рахунок погашення дебіторської

 

заборгованості

 

 

4

Помилки допущені підприємством (що підлягають                                                                                                                                                                                                                                                                             виправленню підприємством )

-

-

-

5

Сальдо по рахунку "Дебіторська заборгованість", отримане в результаті відповіді від третіх осіб                                                           

-

-

-

6

Помилки, допущені третіми особами (підлягають виправленню третіми особами)

-

-

-

7

Уточнене (відкориговане) сальдо рахунку "Дебіторська заборгованість")

-

-

-

Виконав  Чирва Я.І.

Перевірив  Сулейко В.С.

Ознайомився Шафоростова Н.В.

Дані зібрані під час перевірки підприємства ТОВ «ВСТ» аудитором                   Чирвою Я.І. заносимо у відомості, які наведена нижче.

ВІДОМІСТЬ ПЕРЕВІРКИ СПІВСТАВЛЕНОСТІ ДАНИХ

ЖУРНАЛУ №3 ТА ГОЛОВНОЇ КНИГИ ПО РАХУНКУ 631 "РОЗРАХУНКИ З

ВІТЧИЗНЯНИМИ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ"

Зміст господарської діяльності

Згідно бухгалтерського обліку

За даними аудиторської перевірки, сума, грн.

Відхилення

За даними журналу №3

За даними Головної книги

Згідно журналу №3

Згідно Головної книги

Дт

Кт

Сума, грн.

Дт

Кт

Сума, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Придбання необоротних активів

15

631

31501,93

15

631

31501,93

31501,93

-

-

2

Придбання запасів

20

631

522768,53

20

631

522768,53

522768,53

-

-

3

Придбання МБП від постачальників

22

631

887,43

22

631

887,43

887,43

-

-

4

Придбання товарів від постачальників

28

631

671597,10

28

631

671597,10

671597,10

-

-

5

Відображено розрахунки за податковим кредитом

64

631

489150,79

64

631

489150,79

489150,79

-

-

6

Сплата за інші послуги

84

631

198315,02

84

631

198315,02

198315,02

-

-

7

Виробничі витрати

91

631

601200,00

91

631

601200,00

601200,00

-

-

8

Адміністративні витрати

92

631

7491,19

92

631

7491,19

7491,19

-

-

9

Операційні витрати

94

631

489966,31

94

631

489966,31

489966,31

-

-

10

Перераховані кошти постачальнику

631

311

3005266,51

631

311

3005266,51

3005266,51

 

 

ВІДОМІСТЬ ПЕРЕПЛАТ ТА НЕДОПЛАТ ВИДАТКІВ

НА ВІДРЯДЖЕННЯ

Журнал №3

Посада

П.І.Б. підзвітної особи

Авансовий звіт

Оплаче- но згідно авансового звіту

Слід було оплатити (за даними аудиторської перевірки)

Різниця

Характер порушення

Дата

Дата

Переплата

Недоплата

1

січень

3

Технічний директор

Кузьменко

О.В.

06.01. 2012

0078

165,39

169,39

4,00

Арифметич- на помилка

2

липень

3

Голов-

ний механік

Гальцевич І.К.

22.07. 2012

0108

72,13

72,63

0,50

Не враховано ПДВ з послуг банку

237,52

241,98

0

4,5

В ході аудиторської перевірки ТОВ «ВСТ» за період 01.01.2012 р. –  30.09.2012 р. в термін 13.11.2012 р. – 14.11.2012 р. аудитором Чирвою Я.І. виявлено наступні помилки:

Згідно авансового звіту № 078 від 06.01.2012 р. відбулася арифметична помилка, згідно авансового звіту Кузьменко О.В. сплачено 165,39 грн., але в ході перевірки виявлене, що до сплати, згідно розрахункового чеку, 169,39 грн.

Згідно авансового звіту № 0108 від 22.07.2012 р. за даними аудиторської перевірки виявлено недоплату у розмірі 0,5 грн. працівнику Гальцевич І.К.

Аудит праці та її оплата на підприємстві ТОВ «ВСТ»

Мета аудиту праці та її оплати полягає в перевірці дотримання діючого законодавства про працю, правильність нарахування заробітної плати й утримань з неї, документальне оформлення і відображення в обліку усіх видів розрахунків між підприємством і його працівниками.

Задачами аудиту праці та її оплати є:

підтвердження вірогідності здійснених нарахувань і виплат працівникам та відображення їх в обліку;

установлення законності і повноти утримань із заробітної плати та з інших виплат співробітникам на користь підприємства, бюджету, органів соціального страхування і т.п.;

перевірка організації аналітичного обліку розрахунків з персоналом і взаємозв'язку аналітичного і синтетичного обліку;

оцінка мір, застосовуваних адміністрацією по своєчасному стягненню заборгованості з працівників (по підзвітних сумах, по фактам нестач і псування цінностей, поверненню позичок й ін.).

Аудит розрахунків з оплати праці відіграє важливу роль у системі як внутрішнього, так і зовнішнього аудиту. Це пов'язано з тим, що облік праці і заробітної плати є трудомістким, потребує уваги і сконцентрованості, оскільки пов'язаний з обробленням великої кількості первинної інформації, має багато однотипних операцій, здійснення яких потребує багато часу.

Основна нормативно-правова база, яка регулює формування та використання фонду оплати праці є:

Кодекс законів про працю від 10.12.1971 р.;

Закон України "Про оплату праці" від 24.03.95 р. №108/95-ВР, зі змінами і доповненнями;

Закон України "Про колективні договори та угоди" від 01.07.93 р.                               № 3356-ХІІ;

Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. N 2755-VI, розділ ІV Податок на доходи фізичних осіб;

Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.10 р. № 2464-IV;

Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат із загальнообов'язкового державного соціального страхування, затверджений постановою КМУ від 26.09.01 р. №1266;

Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13.01.04 р. № 5.

На підприємстві ТОВ «ВСТ» система внутрішнього контролю передбачає наявність компетентного персоналу з чітко визначеними правами та обов’язками, дотримання необхідних процедур при здійсненні господарських операцій, наявність контролю за збереженням документації про виконану роботу та нараховану заробітну плату і належну перевірку виконання обов’язків працівниками підприємства.

На ТОВ «ВСТ» оплата праці та соціальні гарантії працівників регламентуються положенням про оплату праці. Відповідно до даного положення на ТОВ «ВСТ» встановлено погодинну форму оплати праці, при якій оплата праці прямо залежить від тарифної ставки (посадового окладу) та відпрацьованого часу.

На ТОВ «ВСТ» відповідно до Положення про оплату праці встановлено такі терміни отримання та виплати заробітної плати:

нарахування зарплати за першу половину місяця (аванс) на 18-20 число;

нарахування зарплати за другу половину місяця - на 03-05 число місяця слідуючого за розрахунковим.

Посадові оклади затверджують штатним розписом. Зміни в який вноситься відповідно до наказу генерального директора. Штатний розклад погоджується з головним бухгалтером і затверджується керівником підприємства з накладанням на його підпис відбиток гербової печатки.

На підприємстві ТОВ «ВСТ» для обліку розрахунків з оплати праці застосовують рахунок 66 "Розрахунки з оплати праці", на якому ведеться узагальнення інформації про розрахунки з персоналом, який належить як до облікового, так і до необлікового складу підприємства – з оплати праці (за всіма видами заробітної плати, премій, допомог тощо). Рахунок 66 "Розрахунки з оплати праці" має такі субрахунки:

661 "Розрахунки за заробітною платою";

663 "Розрахунки з іншими виплатами".

За кредитом рахунка 66 "Розрахунки з оплати праці" відображаються нарахована працівникам суб'єкта господарювання основна та додаткова заробітна плата, премії, допомога за тимчасовою непрацездатністю, інші нарахування, за дебетом – виплата заробітної плати, премій, допомоги тощо, а також суми утриманих податків, платежів за виконавчими документами, вартість одержаних матеріалів, продукції та товарів у рахунок заробітної плати й інші утримання із сум оплати праці персоналу.

Основний первинний документ з обліку оплати праці є табель обліку використання робочого часу (форми № П-12).

Крім того, для нарахування заробітної плати на ТОВ «ВСТ» використовуються такі документи:

штатний розклад;

розрахунково-платіжні відомості;

листки непрацездатності;

накази на відпустки, премії;

накази про прийняття на роботу (про звільнення),

документи про пільги;

виконавчі листи;

заяви-розрахунки на сплату лікарняних,

виписки банку;

Головна книга,

звітність, тощо.

Аудит праці та її оплати на ТОВ «ВСТ» проводиться за період 01.01.2012 р. – 30.09.2012 р. в термін 15.11.2012 р. – 16.11.2012 р.

Робочими документами аудитора Чирви Я.І. та документами, що показують результати перевірки є наступні:

Тест внутрішнього контролю з дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці.

Програма аудиту дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці.

Робоча документація за розділом «Аудит праці та її оплати»:

перевірка відповідності залишків станом на кінець попереднього періоду і початок звітного періоду у розрахунках з оплати праці;

перевірка відповідності залишків у регістрах синтетичного й аналітичного обліку розрахунків з оплати праці;

вибіркова перевірка правильності утримання податку з доходів фізичних осіб та перелік виявлених помилок;

перевірка відповідності залишків у синтетичних і аналітичних регістрах обліку розрахунків за страхуванням.

Перш за все перед початком проведення аудиту праці та її оплати аудитором Чирвою Я.І. було проведено тест внутрішнього контролю дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці.

Аудиторська фірма  Внутрішній аудит

Підприємство    ТОВ «ВСТ»

Період перевірки   01.01.2012 р. – 30.09.2012 р.

Терміни перевірки   15.11.2012 р. – 16.11.2012 р.

ТЕСТ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ З АУДИТУ ДОТРИМАННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

Зміст питання

Варіант відповіді

Примітки

Так

Ні

Інф. відсутня

1

2

3

4

5

6

1.

У розпорядження працівників бухгалтерії є всі необхідні нормативні документи:

з оплати праці;

із єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

зі страхування у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю;

+

+

+

2.

Колективний договір укладений?

+

3.

Штатний розклад затверджений наказом?

+

1

2

3

4

5

6

4.

Положення про оплату праці затверджене?

+

5.

Розцінки (при відрядній системі оплати праці) затверджені наказом?

+

6.

Положення про стимулювання праці затверджене наказом?

+

7.

Графік відпусток затверджений?

+

8.

Особи, що нараховують заробітну плату не виконують обов'язків із:

комплектування особовим складом і звільнення; ведення обліку персоналу;

обліку погодинної/відрядної роботи;

перевірки нарахування заробітної плати;

функції касира?

+

-

-

-

9.

Накази про прийняття, звільнення, надання відпусток ведуться:

кадровою службою;

секретарем;

керівником?

+

10.

Нарахування зарплати й утримання з неї здійснюються:

автоматизовано;

вручну?

+

11.

Розрахунок внесків на обов'язкове соціальне страхування здійснюється:

автоматизовано;

вручну?

+

12.

Доступ до комп'ютеризованого обліку заробітної плати мають тільки особи, яким необхідний такий доступ у межах службових обов'язків?

+

13.

На підприємстві застосовуються системи оплати праці:

погодинна;

відрядна;

акордна

+

1

2

3

4

5

6

14.

Чи виплачуються на підприємстві:

премії;

комісійні винагороди?

+

-

15.

Чи наймає підприємство тимчасову робочу силу?

-

16.

Табеля обліку робочого часу ведуться щомісяця?

+

17.

Відрядна оплата нараховується на підставі нарядів?

+

18.

Чи оплачує підприємство понаднормові?

+

19.

Чи здійснюються добровільні утримання із зарплати?

+

20.

Заробітна плата виплачується шляхом:

перерахування на рахунок у банку;

готівкою?

+

+

21.

Чи контролюється складання платіжних відомостей

відповідним чином?

+

22.

Чи перевіряються і депонують незатребувані виплати належним чином?

+

23.

Чи перевіряється заробітна плата відповідно іншими контролюючими органами, не перерахованими вище?

дані контролю враховуватися?

Планувалися відповідні аудиторські дослідження?

+

24.

Комісія з призначення допомоги за соціальним

страхування створена?

+

25.

Протоколи комісії з призначення допомоги за

соціальним страхуванням ведуться?

+

26.

Виплати за договорами цивільно-правового характеру здійснюються?

+

27.

Заробітна плата натурою виплачувалася?

+

28.

Матеріальна допомога виплачувалася?

+

29.

Утримання за виконавчими листами здійснювалися?

+

30.

Позики надавалися?

+

Виконав  Чирва Я.І.

Перевірив  Сулейко В.С.

Ознайомився Шафоростова Н.В.

Наступним головним етапом проведення внутрішньої аудиторської перевірки праці та її оплати на ТОВ «ВСТ» є складання програми проведення аудиту.

Аудиторська фірма  Внутрішній аудит

Підприємство    ТОВ «ВСТ»

Період перевірки   01.01.2012 р. – 30.09.2012 р.

Терміни перевірки   15.11.2012 р. – 16.11.2012 р.

ПРОГРАМА АУДИТУ ДОТРИМАННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

І РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

Перелік аудиторських процедур

Вико-

навець

Термін перевірки

При-мітки

1

2

3

4

5

1.

Перевірка наявності і відповідності чинному законодавству:

колективного договору;

положення про оплату праці;

положення про преміювання;

інших нормативних документів.

Чирва Я.І.

15.11.12-16.11.12

2.

Перевірка наявності і відповідності чинному законодавству документів із кадрового складу:

наказів про прийняття, звільнення;

табелів обліку робочого часу;

штатного розпису (при погодинній оплаті);

нарядів та розцінок (при відрядній оплаті);

договорів цивільно-правового характеру (трудових угод)

Чирва Я.І.

15.11.12-16.11.12

3.

Перевірка відповідності вхідних залишків у розрахунках з оплати праці та у розрахунках за страхуванням:

за роками (залишок на кінець попереднього року = залишок на початок звітного періоду);

синтетичного й аналітичного обліку

Чирва Я.І.

15.11.12-16.11.12

4.

Таксування розрахункових відомостей

Чирва Я.І.

16.11.12

5.

При ручному обліку - перевірка прізвищ і сум у розрахункових і платіжних відомостях

Чирва Я.І.

16.11.12

1

2

3

4

5

6.

При наявності у штаті пов'язаних осіб - перевірка відповідності вимогам Податкового кодексу України

Чирва Я.І.

16.11.12

7.

Факти видачі заробітної плати натурою (відзначити для перевірки внесення до складу ВД, обчислення ПДВ, застосування звичайної ціни)

Чирва Я.І.

-

Інф. відсут.

8.

При наявності видачі позик - перевірка договорів і суттєвих умов у них (поворотність і терміни)

Чирва Я.І.

Інф. відсут.

9.

Перевірка відповідності наказів і фактичних виплат

Чирва Я.І.

15.11.12

10.

При відрядній оплаті праці - перевірка відповідності обсягів виконаних робіт і бази нарахування відрядної оплати праці

Чирва Я.І.

Інф. відсут.

11.

При роботі неповний місяць - перевірка правильності нарахування заробітної плати за посадовими окладами

Чирва Я.І.

15.11.12-16.11.12

12.

Перевірка правомірності надання додаткових відпусток

Чирва Я.І.

15.11.12

15.

Перевірка правильності нарахування заробітної плати за відпустку, компенсації за невикористану відпустку

Чирва Я.І.

15.11.12

16.

Перевірка правильності нарахування виплат за листками працездатності

Чирва Я.І.

15.11.12

15.

Перевірка правильності утримання за виконавчими листами

Чирва Я.І.

15.11.12

16.

Перевірка відповідності чинному законодавству нарахувань, утримання єдиного соціального внеску до Державного пенсійного фонду

Чирва Я.І.

15.11.12-16.11.12

17.

Перевірка повноти і своєчасності перерахувань внесків і зборів до державних фондів пенсійного й соціального страхування

Чирва Я.І.

15.11.12-16.11.12

18.

Складання переліку виявлених помилок та порушень

Чирва Я.І.

15.11.12

19.

Зіставлення сум, відображених у фінансовій звітності, із залишком у регістрах бухгалтерського обліку й у Головній книзі

Чирва Я.І.

15.11.12-16.11.12

Виконав  Чирва Я.І.

Перевірив  Сулейко В.С.

Ознайомився Шафоростова Н.В.

Аудиторська фірма  Внутрішній аудит

Підприємство    ТОВ «ВСТ»

Період перевірки   01.01.2012 р. – 30.09.2012 р.

Терміни перевірки   15.11.2012 р. – 16.11.2012 р.

ПЕРЕВІРКА ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЛИШКІВ СТАНОМ НА КІНЕЦЬ ПОПЕРЕДНЬОГО ПЕРІОДУ І ПОЧАТОК ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ У РОЗРАХУНКАХ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

№ з/п

Показники

На кінець попереднього періоду

На початок звітного періоду

Відхилення +/-

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Залишок у журналі-ордері

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Сума залишків за аналітичними рахунками

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Залишок у Головній книзі

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Залишок у балансі

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Виконав  Чирва Я.І.

Перевірив  Сулейко В.С.

Ознайомився Шафоростова Н.В.

Наступним етапом аудиту праці та її оплати на ТОВ «ВСТ» є перевірка відповідність синтетичного й аналітичного обліку у розрахунках з оплати праці й за страхуванням у звітному періоді. Результати відобразимо у наступному робочому документі.

Аудиторська фірма  Внутрішній аудит

Підприємство    ТОВ «ВСТ»

Період перевірки   01.01.2012 р. – 30.09.2012 р.

Терміни перевірки   15.11.2012 р. – 16.11.2012 р.

ПЕРЕВІРКА ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЛИШКІВ У РЕГІСТРАХ СИНТЕТИЧНОГО Й АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

Рахунок 66 "Розрахунки з оплати праці"

Показники

Дата

01.01

31.03

30.06

30.09

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Сума залишків за аналітичними рахунками (дані оборотних відомостей)

0,00

0,00

0,00

17592,22

0,00

19022,62

0,00

20216,73

2.

Залишок у журналі-ордері

0,00

0,00

0,00

17592,22

0,00

19022,62

0,00

20216,73

3.

Залишок у Головній книзі

0,00

0,00

0,00

17592,22

0,00

19022,62

0,00

20216,73

4.

Залишок у фінансовій звітності (Баланс)

0,00

0,00

0,00

17592,22

0,00

19022,62

0,00

20216,73

5.

Відхилення:

аналітичного обліку від синтетичного (ряд. 1 - ряд. 2)

аналітичного від зведеного синтетичного (ряд. 1 - ряд. 3)

аналітичного від звітної інформації (ряд. 1 - ряд. 4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Виконав  Чирва Я.І.

Перевірив  Сулейко В.С.

Ознайомився Шафоростова Н.В.

Далі проведемо вибіркову перевірка правильності утримання податку з доходів фізичних осіб за період 01.01.2012 р. – 30.09.2012 р., інформацію наведемо у робочому документі нижче.

Аудиторська фірма  Внутрішній аудит

Підприємство    ТОВ «ВСТ»

Період перевірки   01.01.2012 р. – 30.09.2012 р.

Терміни перевірки   15.11.2012 р. – 16.11.2012 р.

ВИБІРКОВА ПЕРЕВІРКА ПРАВИЛЬНОСТІ УТРИМАННЯ ПОДАТКУ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Прізвище, ініціали

Місяць

Оподаткований дохід

Податок з доходів фізичних осіб

Відхилення

Примітка

За даними суб'єкта господарювання

За даними аудитора

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Димченко С.А.

01

2746,12

411,92

411,92

0,00

Порушення відсутні

2.

Волишенко В.А.

04

2512,25

376,84

235,69

141,15

Не враховано податкову соціальну пільгу на 2-х дітей до 18 років згідно ст. 169.1.2. Податкового кодексу України

3.

Скачко К.А.

04

4162,15

624,32

624,32

0,00

Порушення відсутні

Виконав  Чирва Я.І.

Перевірив  Сулейко В.С.

Ознайомився Шафоростова Н.В.

В ході проведення внутрішнього аудиту праці та її оплати аудитором                   Чирвою Я.І. встановлено, що згідно тесту внутрішнього контролю дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці на підприємстві ТОВ «ВСТ» система внутрішнього контролю і стану бухгалтерського обліку відповідає нормам законодавства. Виявлено несуттєві помилки при утриманні податку з доходу фізичних осіб при нарахуванні заробітної плати за квітень 2012 р. З працівника Волишенко В.А. утримано більше податку з доходів фізичних осіб у розмірі 376,84 грн., відхилення склало 141,15 грн., не враховано податкову соціальну пільгу на 2-х дітей до 18 років згідно ст. 169.1.2. Податкового кодексу України.

Станом на 30.09.2012 р. відхилення сум залишків аналітичного обліку від залишків Головної книги по рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці» відсутні.

Аудит розрахунків з Фондами соціального страхування на підприємстві ТОВ «ВСТ»

Метою аудиту розрахунків з Фондами соціального страхування є встановлення правильності, повноти і своєчасності здійснення відрахувань на соціальне страхування за відповідний звітний період та перевірка своєчасності перерахування внесків, а також законності використання зборів до Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності.

Під час проведення аудиторської перевірки повноти та своєчасності нарахування і сплати страхових внесків на ТОВ «ВСТ» аудитор керувався такими нормативними актами:

Кодекс законів про працю;

Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. №2464-VІ

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.01 № 2240-ІІІ.

Порядок формування страхувальниками звіту за сумами нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою правління ПФУ від 08.10.10 р. № 22-2

Джерелами інформації для перевірки розрахунків з Фондами соціального страхування на підприємстві ТОВ «ВСТ» виступали наступні документи:

наказ про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики підприємства;

положення про оплату праці;

колективний договір;

книга обліку бланків трудових книжок та вкладишів до них;

трудові книжки.

табелі обліку використання робочого часу;

розрахунково-платіжні відомості;

накази про прийняття на роботу;

накази про звільнення з роботи;

накази про надання відпусток (тарифних, основних, додаткових, соціальних, навчальних);

журнали-ордери та відомості до них по рахунках 30 “Каса” та 31 “Рахунки в банках”;

журнали-ордери та відомості до них, в яких наведено інформацію про витрати виробництва в тому числі витрати на оплату праці та відрахування на соціальне страхування.

Облік єдиного соціального внеску на підприємстві ТОВ «ВСТ» ведеться на рахунку 651 «Єдиний соціальний внесок». Ставки податку мають такі розміри:

2% ЄСВ утримується зі суми лікарняного, який нараховується працівнику (в т. ч. інваліду);

3,6% ЄСВ утримується із зарплати працівника, у т. ч. з інваліда;

8,41% ЄСВ нараховує підприємство на фонд оплати праці працюючих інвалідів;

33,2% ЄСВ нараховує підприємство на суми лікарняних як на перші п’ять днів, так і на інші дні, що сплачуються за рахунок коштів Фонду соціального страхування;

38,51 % ЄСВ нараховує роботодавець на фонд оплати праці найманих працівників.

Аудиторська перевірка розрахунків з Фондами соціального страхування на підприємстві ТОВ «ВСТ» проводилась за період 01.01.2012 р. – 30.09.2012 р. в термін 15.11.2012 р. – 16.11.2012 р.

Аудитор Чирвою Я.І. в ході перевірки встановив, як організовано облік відрахувань на соціальне страхування. При цьому вивчив склад і кваліфікацію працівників бухгалтерії, які займаються цією обліковою роботою, забезпеченість відповідними документами, наявність і кваліфікацію головного фахівця, який здійснює контроль за кадровою роботою, наявність та доцільні межі комп'ютеризації певної ділянки облікової роботи. Перевірила наявність наказу про облікову політику на підприємстві та зміст його статей, які стосуються оплати праці.

На етапі перевірки здійснення нарахування відрахувань з єдиного