18628

Правовое и методическое обеспечение б/у

Доклад

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Правовое и методическое обеспечение б/у. Система БУ на предприятии и работа бухгалтера организуется в соответствии с Положением о б/у и отчетности от 20 марта 1992 г. изданном в 1992 с послед измен. и допол. Это Положение устанавливает единые методологические основы б/у и отч...

Русский

2013-07-08

15.24 KB

3 чел.

Правовое и методическое обеспечение б/у.

Система БУ на предприятии и работа бухгалтера организуется в соответствии с Положением о б/у и отчетности от 20 марта 1992 г., изданном в 1992 с послед измен. и допол.

Это Положение устанавливает единые методологические основы б/у и отчетности в РФ. В соответствии с Положением, каждое предприятие устанавливает свой порядок ведения б/у, а также составления и предоставления отчетности налоговой инспекции.

Предприятие независимо от форм собственности и технологических особенностей осуществляет организацию б/у в соответствии с этим Положением.

На основании Положения о б/у и отчетности разрабатываются нормативные акты по ведению учета отдельных операций.

При составлении бух. отчетности следует руководствоваться Положением о б/у и Отчетности в РФ, Планом Счетов б/у финансово-хоз. деятельности предприятий и инструкцией по его применению МинФин РФ 9 июня 1992 “Об объеме и формах годового бух. отчета предприятий и организаций.”

Положение о б/у и отчетности состоит из след. разделов:

1. Общие положения;

2. Основные правила ведения б/у;

3. Организация б/у;

4. Бух. отчетность.

В 1 разделе этого Положения указано об обязанностях организаций, предприятий вести учет своего имущества, обязательств, возникающих на предприятии, на основе натуральных и стоимостных измерителей, путем сплошного, непрерывного, документированного и взаимосвязанного учета.

В этом разделе перечислены главные задачи б/у:

– правильное установление организац. форм б/у,

– определение форм и методов б/у,

– разработка системы внутрихоз. контроля,

– выделение деятельности подсобных подразделений на отдельных баланс.

Во 2 разделе указываются основные правила, что б/у на предприятии ведется на основании плана счетов б/у способом двойной записи операций. На основании первичных доков ведутся учетные регистры, соответствующие той или иной форме б/у. Правило оценки имущества, обязательств и хоз. операций. Оценка осуществляется в ден. выражении путем суммирования фактически произведенных расходов. В этом разделе также уделяется внимание инвентаризации, где указываются порядок проведения инвентаризации и отражение результатов инвентаризации в б/у.

В 3 разделе Положения о б/у и отчетности приводятся основные правила организации б/у и отчетности, в соответствии с которыми ответственность за организацию б/у и отчетность несет руководитель предприятия.

Так же устанавливаются права и обязанности главбуха и его ответственность. Главбух назначается и увольняется с должности руководителем. Руководитель предприятия обязан обеспечить все условия для правильного ведения б/у, т.е. все хоз. операции бухгалтер должен отражать в учете (в первичных документах).

Б/у ведется в бухгалтерии предприятия, во главе которой стоит главбух, которого он может привлекать на постоянную работу, но и руководитель имеет право привлекать к ведению б/у и отчетности и внештатных работников.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68203. ЗАСТАВА В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКУ 283 KB
  У загальній структурі кредитних вкладень банків тільки 29 займає стандартна заборгованість при якій обслуговування боргу позичальником відповідає умовам кредитної угоди вказує на доцільність вивчення причин чому не спрацював механізм застави і банки не змогли відшкодувати належним чином...
68204. ІСТОРИКО-КНИГОЗНАВЧЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИДАНЬ І. ФЕДОРОВА ТА П. МСТИСЛАВЦЯ: ФІЛІГРАНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 152.5 KB
  З цією метою здійснено історикокнигознавче дослідження водяних знаків їхніх спільних та окремих видань насамперед великоформатних для введення у науковий обіг відомостей історії друкування видань почерговості публікації їх частин історії закупівлі паперу виявлення невідомих раніше варіантів...
68205. ВИКОРИСТАННЯ ІМПОРТНОЇ СИРОВИНИ В ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ: ОБЛІКОВО-КОНТРОЛЬНІ АСПЕКТИ 272.5 KB
  Для сучасних світових тенденцій економічного розвитку характерне зростання ролі зовнішньоекономічної діяльності. В процесі її здійснення виникають певні проблеми, зумовлені невідповідністю принципів вітчизняних стандартів бухгалтерського обліку вимогам митного та податкового законодавства...
68206. ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 247 KB
  Майбутні економісти потребують не тільки широкої загальної освіти а й розвинених лідерських якостей оскільки ця професія пов’язана з роботою у команді прийняттям рішень на основі аналізу ситуації умінням нести відповідальність за наслідки рішень ефективною організацією роботи не лише однієї...
68207. АГРОЕКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ 1.1 MB
  Забруднювачі з ґрунту безпосередньо впливають на хімічний склад суміжних середовищ у тому числі й води підземних джерел. Оскільки ґрунтові води не захищені водотривкими породами а їх живлення відбувається в результаті фільтрації атмосферних опадів через інколи незначний 15–2 м завтовшки...
68208. ТЕХНОЛОГІЯ СОУСІВ ЯГІДНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИРОДНОЇ НЕТРАДИЦІЙНОЇ СИРОВИНИ 975.5 KB
  Слід підкреслити що останнім часом все більшого розповсюдження у ресторанному господарстві набуває креативна кухня яка характеризується додаванням до страв з м’яса риби птиці дичини солодких соусів з плодів та ягід асортимент яких обмежується вишневим чорносмородиновим сливовим соусами...
68209. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 290 KB
  Нові: знання методів моделювання та застосування моделей зокрема до процесів об’єктів і суб’єктів навчання і виховання; уміння визначати доцільність застосування методів педагогічного моделювання до розв’язування педагогічних задач; здатність до освоєння сучасних в тому числі заснованих на застосуванні...
68210. СЕРЕДНЬОШРИФТОВЕ ЧЕТВЕРОЄВАНГЕЛІЄ: ЛІНГВІСТИЧНИЙ І ПАЛЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ 176.5 KB
  Досягнення цієї мети передбачає виконання таких завдань: проаналізувати безвихідні дофедорівські книговидання в контексті проблеми дофедорівського книгодрукування на східнослов’янських землях; окреслити місце середньошрифтового Євангелія серед безвихідних видань...
68211. Оптимізація діагностики і лікування хронічного біліарного панкреатиту у хворих з ожирінням 196 KB
  Мета дослідження: підвищити якість діагностики і ефективність лікування біліарного ХП у хворих із ожирінням. Для досягнення цієї мети були поставлені наступні завдання: Проаналізувати клінічні прояви біліарного ХП у хворих із ожирінням.