18649

Бухгалтерский баланс и его строение

Доклад

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Бухгалтерский баланс и его строение. Важнейшим элементом б/у является бух. баланс. Баланс это способ обобщенной группировки и текущего учета имущества предприятия по функциональной роли и источникам его образования в денежной оценке на определенную дату. Это таблица ...

Русский

2013-07-08

15.06 KB

7 чел.

Бухгалтерский баланс и его строение.

Важнейшим элементом б/у является бух. баланс. Баланс – это способ обобщенной группировки и текущего учета имущества предприятия по функциональной роли и источникам его образования в денежной оценке на определенную дату. Это таблица, которая состоит из двух частей.

Актив

 Пассив       

Имущество по видам и функциональной роли.

Имущество по источникам образования и назначения.

Активы: оборот., необорот., фин., нематер.   

Источники собственных, заемных средств.

Итого:

Итого:

Показатели в балансе называются статьями баланса. Итоги в балансе называются валютой баланса. Особенностью баланса является то, что валюта актива баланса = валюте пассива баланса. Баланс составляется на 1 число отчетного периода в 1000-ах рублей. Актив и пассив баланса состоит из отдельных разделов и статей.

Структура и содержание актива баланса:

Актив состоит из 3 разделов.

1) Основные средства и прочие внеоборотные активы: - нематериальные активы; - основные средства; - незавершенные капвложения; - долгосрочные финансовые вложения; - расчеты с учредителями и др.

2) Запасы и затраты: - производственные запасы; - МБП;

- незавершенное производство; - расходы будущих периодов; - готовая продукция и др.

3) Ден. средства, расчеты и пр. активы: - товары отгруженные; - расчеты с дебиторами; - авансы выданные; - денежные средства и др.

Пассив баланса.

1) Источники собственных средств: - уставной капитал; - добавочный капитал; - резервный капитал; - фонд накопления; - резервный фонд; - целевое финансирование; - прибыль отчетного года; - прибыль нераспределенная отчетного года; - нераспределенная прибыль прошлых лет.

2) Расчеты и прочие пассивы (источники заемных средств): - долгосрочное кредиты банков; - долгосрочные займы; - краткосрочные займы; - расчеты с кредиторами по обязательствам по распределению; - расчеты с учредителями;- доходы будущих периодов; - фонды потребления; - резервы предстоящих расходов и платежей; - резервы по сомнительным долгам.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15458. Зовнішня політика та значення Галицько-Волинської держави 40.5 KB
  Зовнішня політика та значення ГалицькоВолинської держави. По смерті Ярослава Мудрого з початком феодальної роздробленості Галицьке князівство відокремилося від Києва. Першими галицькими князями були нащадки онуків Ярослава Мудрого Ростиславичі а на Волині Мстисла...
15459. Шляхи та причини входження українських земель до Великого князівства Литовського, мовний та культурно-релігійний склад держави 40.5 KB
  Шляхи та причини входження українських земель до Великого князівства Литовського мовний та культурнорелігійний склад держави. В 40х роках ХІV ст. українські землі зазнали розчленування. Після війни 13511352 рр. між Польщею і Литвою Галичина залишилась під владою Польщі а Бе...
15460. Кревська унія 37.5 KB
  Кревська унія. У XIV ст. українські землі роздроблені на окремі князівства й ослаблені зопотоординським ігом підпали під владу кількох феодальних держав. Після смерті 1340 р. галицьковолинського князя Юрія II Польща й Угорщина напали на Галичину яка внаслідок довгої та
15461. Українські землі в складі Речі Посполитої. Люблінська унія та стан справ в українських землях після унії 35 KB
  Українські землі в складі Речі Посполитої. Люблінська унія та стан справ в українських землях після унії. Польські феодали почали наступ на українські землі відразу після монголотатарської навали. Особливо активізувався цей процес у другій половині XVI першій чверт...
15462. Загарбання турками і татарами Південної України і їх наслідки на інші українські землі (друга половина 15 ст.) 27 KB
  Загарбання турками і татарами Південної України і їх наслідки на інші українські землі друга половина 15 ст. Середина XIV ст. стала початком розпаду Золотої Орди. Нескінченні чвари та суперечки суттєво ослабили центральну владу посилили відценіроеі тенденції в Орді що ...
15463. Виникнення і початкова історія українського козацтва 39 KB
  Виникнення і початкова історія українського козацтва. Головною причиною виникнення козацтва на українських землях став дедалі зростаючий соціальний національний та релігійний гніт українського народу. На захист його прав стало козацтво. Козацтво в Україні набуло ш...
15464. Військово-адміністративний устрій Запорозької Січі 44.5 KB
  Військовоадміністративний устрій Запорозької Січі. Питання про утворення Запорозької Січі історики і досі продовжують досліджувати. Вони не дійшли спільної думки чи можна хортицькі укріплення вважати Січчю а князя Дмитра Вишневецького Байду старосту канівського і...
15465. Українське Козацтво в 2ій половині 16 ст. у першій половині 17.ст 42.5 KB
  Українське Козацтво в 2ій половині 16 ст. у першій половині 17.ст. Колоніальна політика Польщі посилення кріпацтва покатоличення викликали активний протест українського населення і зумовили шерег потужних повстань які мали антифеодальний та національновизвольний хар
15466. Соціально-економічний розвиток в Україні в 2-ій половині 16- поч. 17 ст. Посилення феодальної експансії Польщі 42.5 KB
  Соціальноекономічний розвиток в Україні в 2ій половині 16 поч. 17 ст. Посилення феодальної експансії Польщі. Захопивши у XIVXV ст. Галичину Західну Волинь і Поділля Польща прагнула оволодіти й українськими землями які входили до складу Великого князівства Литовського. А...