18664

Понятие, значение и цели технико-финансового анализа результатов деятельности предприятия

Доклад

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Понятие значение и цели техникофинансового анализа результатов деятельности предприятия. Главной целью деятельности любого коммерческого предприятия является получение прибыли. В современных условиях дороговизны кредитов предоставляемых банками прибыль

Русский

2013-07-08

14.49 KB

3 чел.

Понятие, значение и цели технико-финансового анализа результатов деятельности предприятия.

Главной целью деятельности любого коммерческого  предприятия  является получение прибыли.

  В современных условиях дороговизны кредитов, предоставляемых  банками, прибыль предприятия является важнейшим  источником  получения  необходимых предприятию  для  развития  производства  (обновления   основных   фондов, исследований, разработки и  выпуска  новой  продукции)  денежных  средств. Прибыль предоставляет предприятию возможность решать  социальные  проблемы

работников. Кроме того, за счет  прибыли  выполняется  часть  обязательств предприятия   перед   бюджетом,   банками,   другими    предприятиями    и организациями.

  Показатели   финансовых   результатов   характеризуют    эффективность деятельности   предприятия.   Поэтому   анализ   финансовых    результатов деятельности  предприятия  является   одним   из   важнейших   направлений финансового анализа предприятия.

  Проведение  финансового   анализа   необходимо   как   управленческому персоналу предприятия, так и  внешним  пользователям,  заинтересованным  в деятельности  предприятия  (собственникам,   кредиторам,   поставщикам   и покупателям, и т. д.).

  Финансовый анализ предоставляет  руководству  предприятия  информацию, необходимую для принятия точных управленческих решений.

  Внешние пользователи  учитывают  результаты  финансового  анализа  для принятия решений относительно сотрудничества с анализируемым предприятием.

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия осуществляется в целях:

- систематического контроля за выполнением планов реализации продукции и получением прибыли;

- выявления факторов, оказывающих влияние на объем реализации и финансовые результаты;

- выявления резервов увеличения объема реализации продукции и суммы прибыли;

- разработки мероприятий по использованию выявленных резервов.

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия включает в качестве обязательных элементов:

- исследование изменения каждого показателя за анализируемый период («горизонтальный анализ»);

- исследование структуры соответствующих показателей и их изменений («вертикальный анализ»);

- изучение динамики изменения показателей финансовых результатов за ряд отчетных периодов («трендовый анализ»);

- расчет отношений между отдельными позициями отчета или позициями разных форм отчетности («анализ относительных показателей»);

- изучение влияния отдельных факторов на результативный показатель («факторный анализ»).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55886. ЖИТТЄВІ КРИЗИ ОСОБИСТОСТІ ТА ФОРМИ ЇХ ПЕРЕЖИВАННЯ 56 KB
  Мета заняття: формування цілісного уявлення про кризи їх види фазі; форми переживання життєвих криз; вплив кризи на розвиток особистості; усвідомлення практичного значення набутих знань; формування навичок управління власними психічними станами; перевірка результатів засвоєння програмного матеріалу та оцінка знань студентів. Поняття кризи та її види та фази. Життєві кризи з позицій рольової теорії Питання що виносилися для самостійного опрацювання.
55887. ПСИХОСОЦІАЛЬНІ, ПСИХОСЕКСУАЛЬНІ, ВІКОВІ КРИЗИ ТА СТАДІЇ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ 51 KB
  Формування у студентів цілісного уявлення про вікові кризи та стадії розвитку людини; поглиблення та систематизація знань щодо психосоціальний розвитку особистості
55888. Методичні рекомендації та плани семінарських занять з основ економічної науки 851 KB
  Гетьмана Кафедра політичної економії Методичні рекомендації та плани семінарських занять з основ економічної науки для бакалаврів з економіки менеджменту денної та заочної форм навчання...
55889. Творчий учитель – який він? Я – творча особистість! 42.5 KB
  Творчість - це завжди створення нового оригінального соціальнозначущого продукту. Кожна людина від природи наділена здатністю до творчості творчим потенціалом тому що творчість лежить в основі як загального розвитку природи еволюції так і кожної окремої особистості в її самоздійсненні.
55890. Соціально-психологічні проблеми насильства в сучасному суспільстві 62.5 KB
  Проблема насильства над дітьми свідчить про необхідність ретельного вивчення й розробки профілактичних заходів спрямованих на її вирішення оскільки діти є найнезахищенішою найуразливішою й майже повністю залежною від дорослих частиною суспільства.
55891. Організація ефективного педагогічного спілкування 46.5 KB
  План семінару: Поняття про спілкування функції спілкування. Особливості педагогічного спілкування. Типові помилки спілкування неправильні моделі спілкування з дітьми.
55892. Сучасний урок. Шляхи підвищення його ефективності 134.5 KB
  Мета: Актуалізація проблеми підвищення ефективності сучасного уроку. Колегіальний пошук шляхів підвищення ефективності кожного уроку завдяки впровадженню інтерактивних технологій навчання...
55893. Психолого-педагогическая компетентность педагога 94.5 KB
  Задачи: На основе теоретического анализа проблемы сформировать у педагогов представления о ППК и ее личностно-деятельностных компонентах; Способствовать осознанию педагогами УВК необходимости развития качеств обеспечивающих эффективное взаимодействие с учениками...
55894. Основні вимоги до написання науково-дослідницької роботи 112 KB
  Робота учасників науково-дослідницьких робіт у відділі філології та мистецтвознавства. Актуалізація опорних знань На першому засіданні ми з вами, шановні учні, говорили що таке науково-пошукова робота,проводили анкетування про типи обдарованості.