18789

Структурная организация, классификация, функциональные задачи, информационная модель

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Структурная организация классификация функциональные задачи информационная модель. ЭМС ЛСУ определяет весь спектр задач которые д. решать система управления в общем. В результате изучения ЛСУ необходимо знать: 1. ...

Русский

2013-07-08

119.07 KB

2 чел.

Структурная организация, классификация, функциональные задачи, информационная модель.

 ЭМС (ЛСУ) определяет весь спектр задач, которые д. решать система управления в общем.

В результате изучения ЛСУ необходимо знать: 1. Основные характеристики ОУ; 2. Измерительные элементы и устройства; 3. ИМ; 4. Усилители и преобразователи сигналов; 5. Автоматические регуляторы (аналоговые и цифровые); 6. Принципы построения локальных систем; 7. Основные методы анализа и синтеза ЛСУ.

Классификационным признаком ЛСУ является не тип объекта управления, а тот алгоритм, в соответствии с которым данный объект функционирует. В соответствии с этим ЛСУ можно разделить на: 1. Системы автоматической стабилизации параметров объекта или тех. процесса; 2. следящие системы различных типов; 3. Программного управления; 4. Логического управления; 5. Автоматического контроля.

При выборе обоснований или разработке ЛСУ необходимо учитывать особенности того класса систем, для которых эти ЛСУ предназначены и прежде всего характер функциональных задач управления в системах данного класса.

Виды структур ЛСУ

Данная структура возможна лишь при наличии полного формализованного мат. описания функционирования объектов управления.

В контур управления включается оператор (воздействует на какой-либо процесс).

Двухуровневая распределенная децентрализованная система управления.

К – подсистема команд;

П – подсистема преобразования информации;

И – подсистема исполнения;

ОПВ – оператор верхнего уровня..

Информационная модель ЛСУ

Что можно получить:

1. Количество аналоговых сигналов

2. Количество дискретных сигналов

3. Количество цифровых сигналов

4. Динамические совйства ОУ


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36508. Молекулярні пучки. Зміна кількості молекул у пучці 188.18 KB
  Зміна кількості молекул у пучці внаслідок зіткнень з молекулами газу Нехай маємо джерело молекулярного пучка. Нагадаю : молекулярний пучок це вузький різко окреслений струмінь атомів що рухаються в одному напрямку і не взаємодіють між собою. Молекулярний пучок рухається у газі вздовж осі .
36509. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 211 KB
  В промышленно развитых странах во многих фирмах и компаниях функционируют системы качества, успешно обеспечивающие высокое качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции. В большей части эти системы аналогичны отечественным комплексным системам управления качеством продукции
36510. Теплопровідність газів 248.36 KB
  Вони нагріті до різних температур і ці температури підтримуються сталими. Зміна температури вздовж осі характеризується градієнтом температури. Закон дає звязок між кількістю тепла і градієнтом температури. Кількість тепла пропорційна градієнту температури; як можна було б очікувати пропорційна площі площадки .
36511. Загальне рівняння для явищ переносу 184.28 KB
  Запишемо кількість молекул які налітають за одиницю часу на площадку із швидкостями у інтервалі і у межах полярних кутів . Тому записуючи кількість молекул ми додаємо ще два імовірнісні множники . Позначимо кількість величини що переноситься зліва направо через площадку тими молекулами які летять у межах кутів з відстані . Ця кількість буде визначатись добутком значення величини що переносить кожна молекула на кількість молекул : .
36512. Ергодична гіпотеза 175.19 KB
  3 Фазові перетворення ІІ роду. Поглянемо на класифікацію фазових перетворень І і ІІ роду не з точки зору наявності чи відсутності теплообміну а з точки зору стрибкоподібної зміни параметрів стану речовини. Фазові перетворення при яких перші похідні функції змінюються стрибкоподібно називаються фазовими перетвореннями І роду. Фазові перетворення при яких перші похідні функції залишаються неперервними а другі похідні тієї ж функції змінюються стрибкоподібно називаються фазовими перетвореннями ІІ роду.
36513. Закон зростання ентропії. Обчислення зміни ентропії при різних процесах 162.99 KB
  Обчислення зміни ентропії при різних процесах Якщо термодинамічна система адіабатно ізольована то і зміна ентропії у результаті протікання оборотних процесів а під час необоротних процесів які власне тільки і існують у природі як показує досвід і теорія ентропія зростає. Рівність має місце лише для оборотних процесів за означенням ентропії. Властивість зростати притаманна ентропії так само як енергії зберігатись.
36514. Об’єднана формула Максвелла-Больцмана розподілу молекул за швидкостями 177.18 KB
  Потенціальна енергія молекули залежить від її положення . Зміна потенціальної енергії спричиняє зміну і кінетичної енергії молекул оскільки . Але середня кінетична енергія не змінюється а отже не змінюється і температура газу оскільки вона є мірою кінетичної енергії молекул газу.
36515. Броунівський рух. Теорія Ейнштейна-Смолуховського. Дослід Перена по визначенню числа Авогадро 244.82 KB
  Запишемо рівняння руху такої частинки де нескомпенсована результуюча сила дії з боку молекул середовища яка примушує броунівську частинку рухатись у певному напрямку; сила тертя зумовлена вязкістю середовища. У проекції на вісь рівняння руху броунівської частинки набуває вигляду . Розвязок рівняння її руху може нам дати координату руху але хаотичний рух вимагає усереднення за довгий проміжок часу. Давайте використаємо дві очевидні тотожності : і підставимо їх у...
36516. Теплове ковзання. Радіометричний ефект. Радіометричний манометр 207.96 KB
  Капиллярногравитационными волнами называются волны распространяющиеся по поверхности жидкости под действием сил поверхностного натяжения и силы тяжести. рассмотрим случай когда глубина жидкости значительно больше длины волны. Это можно сделать очень просто если воспользоваться следующим результатом вытекающим из уравнений гидродинамики несжимаемой жидкости. В плоской бегущей синусоидальной волне малой амплитуды каждая частица жидкости движется по окружности расположенной в вертикальной плоскости проходящей через направление...