1899

Гігієнічна оцінка умов, режимів та організації навчально-виховного процесу за різних педагогічних технологій

Научная статья

Безопасность труда и охрана жизнедеятельности

Дана гігігєнічна оцінка умов, режимів та організації навчально виховного процессу при різних педагогічних технологіях (семестрово-циклоблочної порівняно з традицією).

Украинкский

2013-01-06

497.39 KB

27 чел.

D2-09 b-.qxd  26.05.2009  0:00  Page 65
HYGIENICAL ESTIMATION OF CONDITIONS, MODES AND ORGANIZATION 
OF EDUCATIONAL PEDAGOGIC PROCESS AT DIFFERENT PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AS FACTORS
OF INFLUENCING ON PUPILS HEALTH
Lebedynets N.V.
ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА УМОВ, РЕЖИМІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ 
НАВЧАЛЬНО ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ЗА РІЗНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ'Я ШКОЛЯРІВ
кільний вік — це період життя,
СЦБСВ) порівняно з традицій
коли на стан здоров'я дітей та
ним (контрольна школа).
підлітків зменшується вплив
Організація та методи
біологічних факторів і збільшу
дослідження. Для вирішення
ється роль соціальних, серед
поставленої проблеми були
яких вагоме значення належить
обрані учні 5 х (група А), 9 х
Øумовам, режимам та організації (група В), 11х класів (група С)
навчання. Зважаючи на те, що
семестрово цикло блочного
учні тривалий час перебувають
(основна школа — ОШ) та тра
у межах освітнього закладу,
диційного (контрольна школа
стає зрозумілим важливість по
— КШ) освітніх закладів м. Ки
ЛЕБЕДИНЕЦЬ Н.В.
зитивного впливу на їхнє здо
єва. Гігієнічну оцінку умов нав
Національний педагогічний
ров'я факторів шкільного сере
чання проведено методом гігі
університет 
довища. Навчальна і трудова
єнічного обстеження: вивчали
ім. М.П. Драгоманова,
діяльність менш виснажлива,
особливості пришкільної ді
м. Київ
якщо вона відбувається в опти
лянки, архітектурно плану
мальних умовах. Як відомо, чут
вальних рішень, оснащення
УДК 613.955 : 37.018.2 : 371.25
ливість дитячого організму до
приміщень, а також визначали
більшості факторів оточуючого
параметри мікроклімату і ос
середовища значно вища, ніж у
вітленості. Температуру і від
дорослих [1]. Підвищена тем
носну вологість повітря визна
пература і вологість, бакте
чали за допомогою психроме
ріальна забрудненість, збіль
тру Ассмана, освітленість —
шення вмісту органічних речо
люксметром Ю 116 за стан
вин, погіршення іонного складу
дартними методиками у хо
повітря різко змінюють самопо
лодну і теплу пору року. 
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
чуття і настрій школярів. Важли
Вивчення організації навчаль
УСЛОВИЙ, РЕЖИМОВ И
ва роль у створенні умов висо
но виховного процесу загаль
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО
кої працездатності та позитив
ноосвітніх закладів провадили
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ного емоційного фону належить
за такими критеріями: кількість
ПРОЦЕССА ПРИ РАЗНЫХ
світловому і звуковому режи
навчальних змін, розклад уро
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
мам, меблевому забезпеченню
ків, тривалість занять, терміни і
ТЕХНОЛОГИЯХ КАК ФАКТОРАХ
школи, архітектурно плану
кількість перерв, тижневе учбо
ВЛИЯНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ
вальному рішенню будівлі та
ве навантаження, тривалість
ШКОЛЬНИКОВ
пришкільної території.
навчального тижня, чверті, ро
Лебединец Н.В.
Дослідження спеціалістів
ку. Для гігієнічної оцінки розкла
Дана гигиеническая оценка
свідчать, що забезпеченню три
ду уроків використали загаль
условий, режимов 
валої діяльності в умовах опти
ноприйняті та модифіковані ме
и организации учебно
мальної працездатності, зни
тодики Гребняка Н.П., Алексан
воспитательного процесса
женню втоми та збереженню
дрової І.Е., Степанової М.І.,
при разных педагогических
здоров'я сприяють раціонально
Сивкова І.Г., Даниленка Г.М.
технологиях (семестрово
складений розклад навчальних
Результати дослідження та
цикло блочной сравнительно
дисциплін, дотримання гігієніч
їх обговорення. При гігієнічно
с традиционной). В обоих
них вимог до організації режим
му вивченні умов навчання
учебных заведениях в разной
них елементів навчально ви
школярів встановлено, що при
степени установлено
ховного процесу [2, 3]. 
міщення обох навчальних за
несоответствие
Мета роботи.
Гігієнічна
кладів побудовані у першій по
гигиеническим требованиям
оцінка умов, режимів та органі
ловині ХХ століття. ОШ зведено
условий обучения, отмечены
зації навчально виховного
за індивідуальним проектом,
нарушения организации
процесу як факторів впливу на
КШ функціонує у пристосова
учебно воспитательного
здоров'я школярів в інновацій
ному приміщенні. Значний вік
процесса, что вызывает
ному закладі освіти (школа з
будівель та розташування їх у
негативное влияние на
семестрово цикло блочною
центральному районі столиці
организм школьников.
системою викладання —
призводять до того, що розмі
ри приміщень і зонування
© Лебединець Н.В.
СТАТТЯ, 2009
пришкільних ділянок не відпові
65 ENVIRONMENT HEALTH № 2 2009
5 Довкілля та здоров’я № 2 2009


D2-09 b-.qxd  26.05.2009  0:00  Page 66
HYGIENICAL ESTIMATION OF CONDITIONS, MODES AND ORGANIZATION
і на якість повітряного середо
OF EDUCATIONAL PEDAGOGIC PROCESS AT DIFFERENT PEDAGOGICAL
вища у приміщеннях. Так, при
TECHNOLOGIES AS FACTORS OF INFLUENCING ON PUPILS HEALTH
питомій площі приміщень ниж
Lebedynets N.V.
че 2,0 м2 на одного учня відбу
It's given the hygienical estimation of conditions, modes and organi
вається більш значне підви
zation of educational pedagogic process at different pedagogical
щення температури та відно
technologies (semester cycle bloc system comparative to tradi
сної вологості повітря під час
tional). In both educational establishments, in a different degree set
уроків, що може бути причи
the disparity of the hygienical requirements of teaching terms, viola
ною передчасного розвитку
tions of organization of educational pedagogic process are marked,
стомлення та зниження пра
that causes negative influence on the organism of pupils.
цездатності учнів [4, 5].
За параметрами температу
ри і відносної вологості повітря
показники мікроклімату в обох
дають морфофункціональним
дожньої культури за межами
закладах освіти перевищують
особливостям учнів, вимогам
приміщень освітнього закладу.
нормативи і у холодний, і у те
ДСанПіН, потребам сучасного
Уроки фізкультури та рухливі
плий періоди року. Так, у хо
навчально виховного процесу,
ігри в осінньо весняний період
лодну пору року температура
не сприяють їхньому відпочин
проводяться у дворі ОШ, де мі
повітря у класних приміщеннях
ку у позаурочний час, що не мо
ститься гімнастичне містечко зі
утримується у межах 24,1
же не впливати на працездат
спортивним обладнанням та
25,0оС, відносна вологість по
ність та самопочуття школярів.
знаряддям. Частина легкоатле
вітря — 78,2 88,0%; у теплий
Так, на земельних ділянках обох
тичної програми з фізичного
період року — відповідно 22,9
загальноосвітніх навчальних
виховання проводиться на "Во
23,3оС та 82,2 85,5%. Отрима
закладів відсутні такі функціо
лодимирській гірці". У холодну
ні результати свідчать про не
нальні зони, як зона відпочинку,
пору року за сприятливих по
доліки архітектурно плану
навчально дослідна зона, май
годних умов на відкритому по
вальних рішень (недостатню
данчик для спортивних ігор,
вітрі відбувається кросова під
площу) та несприятливі режи
легкоатлетичний майданчик.
готовка. Використання таких ін
ми опалювання і вентиляції
Це заважає педагогам повно
новаційних методів викладання
навчальних приміщень.
цінно організувати навчально
в основній школі має здо
Вивчення умов зорового на
виховний процес на відкритому
ров'язбережний підхід у нав
вантаження учнів свідчить про
повітрі. Уроки фізичного вихо
чальній діяльності учнів.
те, що рівні освітлення на робо
вання, біології, природознав
Щодо навчальних примі
чих місцях школярів в обох ос
ства вчителі не завжди можуть
щень, то за архітектурно пла
вітніх закладах мають однотип
проводити на свіжому повітрі
нувальними рішеннями у бу
ний характер. Так, у теплий пе
на території шкільних ділянок.
динку ОШ вони не у повному
ріод року рівні природного ос
Крім того, недостатні розміри
обсязі відповідають гігієнічним
вітлення становлять від 370 до
земельних ділянок унеможли
вимогам. Так, результати дос
530 Лк у навчальних приміщен
влюють перебування школярів
ліджень свідчать про те, що
нях ОШ та від 350 до 490 Лк — у
під час перерв на відкритому
розміри класних приміщень у
КШ. У холодний період року
повітрі. Однак школа з СЦБСВ
цій школі на 16,7%, а площі ла
природне освітлення на робо
має деякі переваги, оскільки
бораторій хімії, фізики, біології
чих місцях учнів має нижчі вели
поряд розташовані паркові зо
— на 34,2 47,1% менші за нор
чини і становить відповідно 170
ни "Володимирська гірка" та
мативні показники, які обґрун
400 Лк у школі з СЦБСВ та 160
"Пейзажна алея", що дозволяє
товані на підставі відповідних
400 Лк — у традиційній. За
частково компенсувати недолі
багаторічних лонгітудинальних
недостатньої природної освіт
ки адміністративно територі
досліджень і наведені у ДСан
леності в обох закладах вико
ального устрою установи і про
ПіН. Відомо, що недостатні
ристовують додаткове штучне
водити нестандартні уроки з
розміри навчальних приміщень
освітлення, що забезпечує
географії, біології, приро
несприятливо впливають на
сприятливі умови для функціо
дознавства, історії, світової ху
розташування шкільних меблів
нування органу зору у школярів.
Рисунок 1 
Так, в ОШ рівні природної та
Динаміка важкості дисциплін у розкладі уроків учнів групи А
штучної освітленості становлять
600 850 Лк, у КШ — 600 800 Лк.
Основними організаційними
формами, які визначають зміст
та інтенсивність навчального
процесу, залишаються урок і
розклад занять, що залежать
від навчальних планів. Нав
чальні плани ОШ розробляють
ся адміністрацією закладу на
основі типових, затверджених
наказами Міністерства освіти і
науки України, на відміну від
КШ, де вони є традиційними. 
Вивчення режимних елемен
тів навчально виховного проце
су показало, що обидва освітні
№ 2 2009 ENVIRONMENT HEALTH   66D2-09 b-.qxd  26.05.2009  0:00  Page 67
заклади працюють в одну (пер
шу) зміну за п'ятиденним робо
чим тижнем. Тривалість нав
чального року для учнів середніх
і старших класів становить 190
робочих днів. У структурі нав
чального року ОШ і КШ немає
різниці у термінах і тривалості
учбових блоків чвертей та кані
кулярного періоду між ними. 
Провідним компонентом нав
чально виховного процесу є
урок, під час якого об'єднують
ГІГІЄНА ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ
ся численні впливи різних фак
торів довкілля. Від рівня його гі
тижневого навантаження пред
бим порушенням гігієнічних ре
гієнічної раціональності за
ставників групи А виявило, що
комендацій. Такі складні дис
лежить функціональний стан
розклад в обох навчальних за
ципліни, як фізика, алгебра і
школярів. Саме характер кон
кладах складено нераціональ
геометрія проводились у сере
струювання уроку впливає на
но (рис. 1). 
ду, четвер і п'ятницю на шосто
психічний та фізичний стан уч
Отримані нами результати
му та п'ятому уроках відповід
нів [2, 6]. Основною структур
доводять, що в ОШ найбільш
но. У п'ятницю першим уроком
ною одиницею навчальної
завантаженим був понеділок,
була фізкультура. В ОШ фізика
діяльності КШ є традиційний
коли відбувається "впрацюван
хоча і проводилась у вівторок
45 хвилинний урок, у той час як
ня" організму у робочий ритм.
та середу, найбільш сприятливі
в інноваційному закладі навчан
З кожним наступним днем важ
дні для важких дисциплін, але
ня відбувається на парах (под
кість навантаження зменшува
на ІІІ х парах, що не може бути
воєних 45 хвилинних уроках).
лась. У КШ понеділок був дещо
раціональним з точки зору пра
Парування предметів протягом
важчим за вівторок, середа
цездатності учнів. Сучасними
дня призводить до неординар
виявилася найлегшою, тоді як
науковими дослідженнями
ності тижневого розкладу уро
четвер, коли мають бути полег
встановлено, що біоритмоло
ків. Аналіз розкладу показав, що
шені дисципліни, виявився
гічний оптимум розумової пра
у школі з СЦБСВ у всіх трьох ві
найбільш важким. Щодо місця
цездатності у школярів припа
кових групах учнів (А, В, С) була
предметів різного рівня склад
дає на інтервал з 10 до 12 годи
збільшена допустима сумарна
ності у денному навантаженні,
ни. У цей час спостерігається
кількість годин. Так, якщо у групі
то у школі з СЦБСВ у понеділок
найбільша ефективність за
В та С тижневе навантаження
математика проводилась на ІІІ
своєння матеріалу за наймен
було збільшене на 1 годину, то у
парі після фізкультури (доціль
ших психофізіологічних затрат
групі А воно зросло до 4 годин.
ніше ставити наприкінці тиж
організму [2].
Допустиме тижневе наванта
ня), а на ІV парі — німецька мо
Гігієнічна оцінка розкладу
ження учнів ОШ у групі А стано
ва (факультатив). У традицій
уроків випускників групи С по
вило 32 години, у групах В та С
ному закладі також дисципліни
казала, що в обох школах роз
— по 34 години. Водночас у КШ
були розставлені нераціональ
поділ дисциплін за сумарною
відповідні показники були 27 го
но. Так, у п'ятницю математика
кількістю балів, залежно від
дин у групі А та по 33 години — у
проводилась після фізкульту
важкості, у динаміці тижня був
групах В і С, що відповідає ви
ри, і у цей саме день були спа
нераціональним (рис. 3). Так,
могам ДСанПіН. 
рені уроки праці, а максималь
найбільш складними днями
Виходячи з сучасних поглядів
не навантаження припадало на
для учнів ОШ були середа (що
гігієністів розумова працездат
четвер.
відповідає нормі) і четвер. Са
ність школярів у різні дні нав
Розклад уроків учнів групи В
ме на четвертий день робочого
чального тижня неоднакова. Її
також мав недоліки (рис. 2). У
тижня були поставлені такі
рівень зростає до середини
КШ максимальне навантажен
предмети, як алгебра, фізика
тижня і залишається низьким
ня припадало на четвер, а міні
(на ІІІ парі) при загальній кіль
на початку (понеділок) та на
мальне — на середу, що є гру
кості денного навантаження у
прикінці (п'ятниця). Тому роз
Рисунок 2 
поділ навчального навантажен
Динаміка важкості дисциплін у розкладі уроків учнів групи В
ня має будуватися таким чи
ном, щоб найбільший її об'єм
припадав на вівторок або сере
ду. На ці дні до розкладу слід
включати або найбільш важкі
предмети, або середні і легкі за
складністю, але у великій кіль
кості, порівняно з іншими дня
ми тижня. За правильно скла
деного розкладу уроків най
більша кількість балів на день
за сумою усіх предметів повин
на припадати на вівторок і/або
середу, а четвер має бути дещо
полегшеним днем. Вивчення
67 ENVIRONMENT HEALTH № 2 2009
5 *


D2-09 b-.qxd  26.05.2009  0:00  Page 68
чотири пари. У КШ також че
чаток занять о 8.30, закінчення
1. За архітектурно плануваль
твер був найтяжчим днем нав
уроків — о 15.35. Розпоря
ними рішеннями земельних ді
чального тижня. У понеділок,
дженням адміністрації КШ за
лянок, будівель та за показни
день "впрацювання", у розкла
проваджено такий режим уроч
ками мікроклімату навчальних
ді були позначені такі складні
но позаурочної роботи. Почи
приміщень як основна, так і кон
дисципліни, як фізика, алге
наються заняття о 8.30, закін
трольна школи недостатньо від
бра, геометрія, що викликало
чуються — о 15.50. Тривалість
повідають гігієнічним вимогам
доволі високе навантаження на
перерв між уроками становить
до сучасного навчально вихов
початку тижня.
10 10 20 15 10 10 5 хвилин.
ного процесу, що може викли
Про недоцільність діючих
Тривалість, розподіл великих і
кати передчасний розвиток
розкладів уроків свідчить ком
малих перерв в основній та
втоми та зниження працездат
понування в один навчальний
контрольній школах відрізня
ності у школярів під час навчан
день предметів, які вимагають
ються залежно від специфіки
ня. Зменшенню несприятливих
значних витрат часу на домаш
навчально виховного процесу.
впливів умов навчання на орга
ню підготовку. В обох навчаль
Але слід зазначити, що регла
нізм учнів основного закладу
них закладах у представників
ментація перерв у традиційно
сприяють інноваційні методи
різних вікових груп в один день
му закладі відповідає гігієніч
викладання, що містять здо
зустрічались такі дисципліни,
ним нормативам. Загальна су
ров'язбережні елементи. 
як алгебра, геометрія, фізика,
купність часу, який відводиться
2. В обох навчальних закла
хімія, українська, російська,
на відпочинок протягом нав
дах зареєстровано порушення
іноземні мови. 
чального дня, становить 80
організації навчально вихов
Для збереження стійкої пра
хвилин, а в інноваційній школі
ного процесу — нераціональ
цездатності протягом навчаль
— лише 65 хвилин, що є недо
ний розклад уроків. Менший
ного дня велике значення має
статнім для повного відновлен
ступінь ірраціональності ком
організація відпочинку між уро
ня працездатності на кожному
понування дисциплін різної
ками, насамперед його трива
наступному уроці. Суттєвим
складності, їх місця у денному
лість. Науковці стверджують,
недоліком міжурочного відпо
та тижневому розкладі спосте
що це необхідно для забезпе
чинку обох навчальних закладів
рігався в учнів основної школи. 
чення фаз відпочинку: у першій
є неможливість його проведен
3. Відзначено збільшення до
відбувається відновлення пра
ня на свіжому повітрі, відсут
пустимого сумарного тижнево
цездатності, у другій — закрі
ність організованих динамічних
го навантаження та недостат
плення відновленого рівня. Як
пауз на пришкільних спортив
ній термін перерв в інновацій
що тривалість відпочинку не
них майданчиках та спортза
ному закладі.
достатня, і нова робота відбу
лах. Адже найкращим відпо
ЛІТЕРАТУРА
вається під час другої фази, то
чинком, що призводить до
1. Коренев Н.М. Проблемы
працездатність швидко падає,
швидкого відновлення працез
формирования здоровья уча
наростає втома [2, 3]. Згідно з
датності, є збільшення дина
щихся в современной школе //
гігієнічними рекомендаціями
мічного компоненту у вигляді
Журнал АМН України. — 2001.
передбачаються перерви про
рухливих ігор, які супроводжу
— Т. 7, № 3. — С. 475 479.
тягом дня за схемою: 10 30
ються позитивними емоціями.
2. Кучма В.Р. Медико профи
10 10 або 10 20 20 10 хвилин.
Перерви повною мірою вико
лактические основы обучения
Статутом школи з СЦБСВ вста
нують своє призначення у разі
и воспитания детей / Руковод
новлено такий регламент пе
зміни видів діяльності, особли
ство для медицинских и педа
рерв: між півпарами — 5 хви
во під час рухової розрядки.
гогических работников обра
лин, за виключенням другої па
Висновки
зовательных и лечебно профи
ри, на якій перерва — 10 хви
На підставі отриманих ре
лактических учреждений сани
лин. За рахунок коротких пе
зультатів вивчення умов, режи
тарно эпидемиологической
ріодів відпочинку між півпара
мів та організації навчально
службы // М.: ГЭОТАР МЕДИА,
ми зменшився термін перерв
виховного процесу освітніх за
2005. — С. 132 153.
між парами. Так, між І та ІІ пара
кладів, що працюють за різною
3. Школа и психическое здо
ми, ІІІ та ІV — 10 хвилин, між ІІ
педагогічною технологією, мо
ровье учащихся. Под ред.
та ІІІ парами — 20 хвилин. По
жемо зробити такі висновки.
С.М. Громбаха. — М.: Медици
на, 1988. — 271 с.
Рисунок  3
4. Берзінь В.І. Вплив умов і ре
Динаміка важкості дисциплін у розкладі уроків учнів групи С
жиму навчального процесу на
функціональний стан і здоров'я
учнів // Школа на перетині тися
чоліть: Збірник наукових праць.
— К., 1998. — С. 116 124.
5. Schrader G., Bischof W., Banhi
di L. Uber den Einflus von Rau
mlufttemperatur und Feuchte sowie
unterschiedlicher Frischluftzufuhr
auf die mentale Leistung von Schu
lern // Z. ges. Hyg. — 1988. —
V. 34, № 11. — S. 612 614.
6. Гребняк Н.П. Факторы рис
ка для здоровья детского насе
ления / Донецк, 2003. —
С. 122 159.
№ 2 2009 ENVIRONMENT HEALTH   68


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

70867. МЕТОДИКИ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛИДЕРОВ В ДЕТСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ 38.24 KB
  Лидеры-инициаторы выделяются в деятельности на этапе выдвижения идей в поиске новых сфер деятельности для коллектива. Лидер-умелец это наиболее подготовленный в конкретном виде деятельности член коллектива например в походе самый опытный турист.
70868. Содержание деятельности и основные мероприятия в различные периоды смены 22 KB
  Многообразие предлагаемых форм деятельности с различным содержанием составом участников. Это будет способствовать наибольшей свободе выбора сферы деятельности подростком а следовательно и эффективному социальному становлению его личности.
70871. Основы диагностики и наблюдения 20.35 KB
  Способов исследований межличностного и межгруппового взаимодействия очень много. Один из наиболее часто используемых вожатыми оздоровительных лагерей является сбор информации посредством анкетирования, проведения различного вида опросников, социометрии.
70872. Первый день смены 15.79 KB
  Представиться ребятам; не только Вы впервые видите ребят, но и они Вас. Поэтому они будут приглядываться к Вам, а Вы – к ним. Только они это будут делать скрытно и непроизвольно. А Вы открыто, заранее подготовившись. Не бойтесь взаимных смотрин, будьте уверенны в себе, веселы...