19442

Ограничение дееспособности и признание граждан недееспособными

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Ограничение дееспособности и признание граждан недееспособными. Гражданин который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими признается судом недееспособным. В этом случае гражданин не вправе совершать в...

Русский

2013-07-12

24.5 KB

0 чел.

Ограничение дееспособности и признание граждан недееспособными.

     Гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, признается судом недееспособным. В этом случае гражданин не вправе совершать вообще никаких сделок, включая мелкие бытовые, от его имени все сделки совершает его опекун.

      Регулирование имущественных отношений в ситуации с гражданами, злоупотребляющими спиртными напитками и наркотическими веществами, предполагает вмешательство государства только при условии, что этот гражданин своими действиями ставит в тяжелое материальное положение свою семью. Таким образом, ограничение дееспособности имеет целью защиту имущественных интересов семьи. Если одинокий гражданин злоупотребляет спиртными напитками и вследствие этого пропивает собственное имущество, можно ставить вопрос о его лечении, но основания для ограничения его дееспособности нет. Ограничением дееспособности устанавливается контроль со стороны специально назначенного лица - попечителя - за совершением сделок, включая получение зарплаты, иных доходов и распоряжение ими гражданином, ограниченным судом в дееспособности. В отличие от признания лица недееспособным при ограничении дееспособности гражданин вправе сам совершать все сделки при условии, что имеется согласие попечителя (ст. 30 ГК РФ). Лишь одну категорию сделок он вправе совершать, не испрашивая согласия, - мелкие бытовые сделки.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17274. Облік виробничих витрат 40 KB
  Облік виробничих витрат Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємств всіх форм власності регламентується ПСБО 16 €œВитрати€. У відповідності до цього стандарту витратами визнається зменшення активів або збільшення зо...
17275. Облік незавершеного виробництва та зведений облік витрат і калькулювання собівартості продукції 25.5 KB
  Облік незавершеного виробництва та зведений облік витрат і калькулювання собівартості продукції До незавершеного виробництва відноситься продукція яка не пройшла всіх стадій обробки передбачених технологічним процесом а також вироби закінчені виробництвом але п
17276. Облік витрат підприємства, які не включаються у собівартість продукції 33 KB
  Облік витрат підприємства які не включаються у собівартість продукції. В процесі операційної діяльності у підприємства виникають витрати які не включаються у собівартість продукції. До них відносяться: адміністративні витрати; витрати на збут; інші операц...
17277. Предмет і об'єкти бухгалтерського обліку 72.5 KB
  Предмет і об'єкти бухгалтерського обліку Бухгалтерський облік як і будьяка інша економічна наука має свої предмет об'єкти суб'єкти і метод. Предмет це те на що спрямована пізнавальна творча та практична діяльність людей. Предмет бухгалтерського обліку в широком...
17278. Базові принципи бухгалтерського обліку 39 KB
  Базові принципи бухгалтерського обліку Слово принцип від лат. рrіпсіріиs основа первоначало вихідне положення будьякої теорії науки що визначає всі наступні положення які випливають з його твердження. На відміну від вихідних положень природничих наук принципи ...
17279. Методичні прийоми (метод) бухгалтерського обліку 41.5 KB
  Методичні прийоми метод бухгалтерського обліку Бухгалтерський облік як і кожна наука має свій метод. Слово метод від гр. methodos дослідження означає спосіб дослідження явищ підхід до вивчення явищ планомірний шлях встановлення істини взагалі прийом спосіб дії. У ...
17280. Суть і побудова бухгалтерського балансу 43.5 KB
  Суть і побудова бухгалтерського балансу Оперативне управління господарюючим суб'єктом вимагає достовірних і точних даних про стан і наявність господарських засобів їх склад і розміщення а також про джерела їх формування і цільове призначення. Таку інформацію узагал
17281. Структура балансу 55.5 KB
  Структура балансу Змістовна частина бухгалтерського балансу визначається його будовою та структурою. У побудові активу і пасиву є як вітчизняна так і світова практика. Загальну характеристику побудови активу і пасиву балансу у світовій і вітчизняній практиці показан
17282. Вплив господарських операцій на баланс 77.5 KB
  Вплив господарських операцій на баланс Бухгалтерський баланс як відомо відображає в узагальненому грошовому вимірнику стан засобів підприємства та джерел їх формування на певну дату. Проте у процесі господарської діяльності відбуваються безперервний рух засобів зм...