19593

Перспективи вдосконалення технологій міжнародного маркетингу на ринку шоу-бізнесу

Дипломная

Мировой рынок и торговля

Ринок послуг є різновидом товарного ринку і разом з цим, має ряд специфічних рис, що зумовлює особливий підхід до підприємницької та маркетингової діяльності, покликаної забезпечити задоволення попиту на послуги.

Украинкский

2014-11-30

199.68 KB

23 чел.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1.Теоретичні засади міжнародного маркетингу послуг
1.1. Послуги як об’єкт міжнародного маркетингу і торгівлі
1.2 Основні характеристики розвитку міжнародного ринку шоу-бізнесу
1.3. Теоретичні основи  міжнародного маркетингу в шоу-бізнесі

Розділ 2.Сучасний стан та особливості організації та реалізації міжнародної маркетингової діяльності у шоу-бізнесі

2.1 Світові тенденції організації міжнародної маркетингової діяльності у шоу-бізнесі 

2.2.Проблеми та тенденції розвитку ринку шоу-бізнесу в Україні

2.3 Аналіз міжнародної діяльності ТОВ «Преміум Саунд» на ринку шоу-бізнесу на прикладі концерту Joe Cocker.

Розділ 3.Перспективи вдосконалення технологій міжнародного маркетингу на ринку шоу-бізнесу.

3.1. Розробка та реалізація стратегій міжнародної маркетингової діяльності у шоу-бізнесі на прикладі ТОВ «Преміум Саунд»

3.2 Розробка PR-технології в шоу-бізнесі
3.3 Напрями вдосконалення технологій міжнародного маркетингу у діяльності ТОВ «Преміум Саунд» на ринку шоу-бізнесу.

ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ

РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади маркетингу послуг
1.1. Послуги як об’єкт міжнародного маркетингу і торгівлі

Сфера послуг є однією з найбільш перспективних і швидкозростаючих галузей економіки. Сьогодні вже практично не залишилося підприємств, які в тій чи іншій мірі не надавали б послуги, або, принаймні, не стикалися б з ними.

Послуга за своєю суттю є невловимою і не призводить до передачі власності. Відвідування театрів, спортивних змагань, ресторанів, перукарень, візити до лікарів та адвокатів, ремонт квартири, автомобіля та побутової техніки, перельоти і переїзди в інші міста і країни - все це відносять до послуг.

Ринок послуг абсолютно не схожий на інші ринки. Цьому є кілька пояснень. По-перше, сама послуга не існує до моменту її надання. Тому оцінити послугу, а тим більше дати їй будь-яку оцінку до її отримання - неможливо.

Попит на послуги, в міру насичення ринку товарами і ускладнення виробництва, неухильно зростає. У більшості розвинених країн сфера послуг обганяє виробничу сферу не тільки за темпами зростання і появу нових видів послуг, але також і за її пристосування до потреб ринку.

Основні причини такого явного підвищення ролі послуги в сучасній економіці бачаться, перш за все, в появі нових видів діяльності в сфері послуг у зв'язку з впливом науково-технічного прогресу, в ускладненні виробництва і насиченні ринку товарами повсякденного попиту.       

Передумовами зростання значущості послуги з'явилися також збільшення впливу послуг на торгівлю новими типами товарів, особливо технічно складними; необхідність у комплексі додаткових послуг при збуті товарів; збільшення фінансових, транспортних, інформаційних та інших послуг у зв'язку з розвитком виробництва.

За своєю суттю, ринок послуг, що розвивається за законами ринкової економіки, є різновидом товарного ринку і разом з цим, має ряд специфічних рис, що зумовлює особливий підхід до підприємницької та маркетингової діяльності, покликаної забезпечити задоволення попиту на послуги.

Особливості ринку послуг бачаться, перш за все:

 1.  у високій динамічності ринкових процесів (надання послуг має на меті безпосереднє задоволення потреб людини);
 2.  в територіальній сегментації (форми надання послуг, попит та умови функціонування підприємств послуг залежать від характеристик території, охопленій конкретним ринком);
 3.  у високій швидкості обороту капіталу (одне з основних переваг бізнесу у сфері послуг, що є наслідком більш короткого виробничого циклу);
 4.  у високій чутливості до зміни ринкової кон'юнктури (властивість, обумовлене неможливістю зберігання, складування і транспортування послуг, а також тимчасовим і просторовим збігом їх виробництва та споживання);
 5.  в специфіці організації виробництва послуг (володіючи більшою мобільністю малі та середні підприємства, що є продуцентами послуг, мають широкі можливості для гнучкого реагування на зміни кон'юнктури);
 6.  у специфіці процесу надання послуг (особистий контакт виробника і споживача, з одного боку, створює умови для розширення комунікативних зв'язків, а з іншого - збільшує вимоги до професійно-кваліфікаційними якостями, досвіду, етики та загальній культурі виробника);
 7.  у високому ступені диференціації послуг (пов'язана з диверсифікацією, персоніфікацією і індивідуалізацією попиту на послуги, розглядається як найважливіший стимул до інноваційної діяльності у сфері послуг, так як складна структура попиту зумовлює появу нових, нестандартних послуг, пошук послуги-новинки стає перманентним процесом, які отримують всі більшого розвитку в міру насичення ринкового попиту);
 8.  в невизначеності результату діяльності з надання послуг (результат діяльності з надання послуги, схильний в багатьох випадках впливу різних якостей виробника не може бути заздалегідь визначений з достатньою точністю, остаточна оцінка результату можлива тільки після споживання послуги).

Сфера послуг, являючи собою складний багатоплановий механізм, є однією з найбільш перспективних галузей сучасної економіки, що охоплює широке коло діяльності: від торгівлі і транспорту до освіти і страхування.

Маркетинг послуг - це процес розробки, просування і реалізації послуг, орієнтований на виявлення специфічних потреб клієнтів.

Відмінні характеристики послуги: невідчутність, невіддільність, нерозривність виробництва і споживання послуги, непостійність якості, мінливість, недовговічність, нездатність послуг до зберігання, відсутність володіння, взаємозамінність послуг товарами, що мають матеріальну форму.

Всю сукупність послуг можна підрозділити на однорідні групи, підгрупи, види і різновиди за досить великій кількості незалежних і взаємопов'язаних класифікаційних ознак. Це вимагає застосування різних методів класифікації.

Ринок послуг є різновидом товарного ринку і разом з цим, має ряд специфічних рис, що зумовлює особливий підхід до підприємницької та маркетингової діяльності, покликаної забезпечити задоволення попиту на послуги.

З урахуванням особливостей ринку послуг визначають і особливості маркетингу послуг, який покликаний оцінити надані споживачам послуги та надати сприяння в їх правильному виборі.

Маркетинг послуг - це процес розробки, просування і реалізації послуг, орієнтований на виявлення специфічних потреб клієнтів.

Знання маркетингу послуг дозволяє визначитися з тим, що і як необхідно продавати для досягнення максимального прибутку, яким чином частина цього прибутку направити на вдосконалення виробництва і якості обслуговування.

Історично кожний вид послуг розглядався окремо, як особлива сфера діяльності з притаманними тільки їй особливостями. Сама ж сфера послуг, представлялася, як сукупність цих багатьох видів діяльності і фактично зводилася до їх перерахунку.

Звичайне перерахування галузей послуг може лише показати їх різноманітність. Специфіку ж послуг, їх економічну сутність, а, отже, і специфіку методів управління в маркетингу послуг просте перерахування розкрити не в змозі.

Всю сукупність послуг можна підрозділити на однорідні групи, підгрупи, види і різновиди за досить великій кількості незалежних і взаємопов'язаних класифікаційних ознак. Це вимагає застосування різних методів класифікації.

Класифікація послуг і вдосконалення їх обліку - важлива проблема у всіх країнах світу. Серед безлічі принципів класифікації послуг, особливий інтерес представляє класифікація Ф. Ловелока (Таблиця 1), яка наводиться у викладі В.Д. Маркової. Відповідно до даної теорії, головне в класифікації - на кого (на що) направлені послуги і є вони відчутними чи ні.

Таблиця 1. Класифікація послуг Ф. Ловелока

Основні класи послуг 

Сфери послуг 

1. Відчутні дії, спрямовані на тіло людини. 

Охорона здоров'я, пасажирський транспорт, салони краси та перукарні, спортивні заклади, ресторани і кафе. 

2. Відчутні дії, спрямовані на товари та інші фізичні об'єкти. 

Вантажний транспорт, ремонт і утримання обладнання, охорона, підтримання чистоти і порядку, пральні, хімчистки, ветеринарні послуги. 

3. Невловимі дії, спрямовані на свідомість людини. 

Освіта, радіо й телевізійне мовлення, інформаційні послуги,концерти, театри, музеї. 

4. Невловимі дії з невідчутними активами. 

Банки, юридичні і консалтингові послуги, страхування, операції з цінними паперами. 

Джерело:

Наведена класифікація є основною класифікацією послуг у сфері нематеріального виробництва, самий загальний підхід до класифікації послуг. Її цілком можна доповнювати новими видами послуг та розвивати надалі. Послуги, приміром, можна класифікувати за ступенем контакту зі споживачем, за ступенем регулювання законодавчими і нормативними актами, за трудомісткістю, за сегментами споживачів, підрозділяти на ділові послуги і послуги особистого характеру, за іншими характеристиками.

Класифікація послуг може здійснюватися за ступенем їх невідчутності. Чим менше виражений ознака матеріальності у послуг, тим менше їх маркетинг схожий на маркетинг товарів. Нематеріальні послуги можна оцінити тільки після їх отримання, при цьому, в силу різних факторів, що впливають на сам процес надання послуг, підтримувати постійний рівень обслуговування досить складно.

Фактори сегментації послуг можуть бути комбінованими.

Таблиця 2. Матриця сегментації послуг (споживачів)

Послуги

Ділові послуги

Особисті послуги

Тільки послуга

Франчайзинг, аудит, безпека, подорожі і т.д.

Освіта, розваги, подорожі, працевлаштування

Послуга, що збільшує цінність чого-небудь матеріального

Страхування, реклама та дизайн, прибирання, ремонт

Ремонт, страхування

Послуга, яка дає щось матеріальне

Перевезення, торгівля, наймання персоналу

Перевезення, торгівля

   Джерело:

Для класифікації політики, що проводиться компаніями у сфері послуг, використовуються аналітичні матриці. Є.В. Майдебура, у своїй книзі "Маркетинг послуг", наводить один з варіантів подібної матриці (Таблиця 3), параметрами в якій є ступінь участі персоналу сфери послуг у встановленні контактів з клієнтами і ступінь участі клієнта в обслуговуванні.

Таблиця 3. Матриця сегментації послуг залежно від ступеня участі в обслуговуванні клієнтів представників підприємства

Ступінь контакту з клієнтом 

Низька 

Висока 

Ступінь участі клієнтів 

Висока 

Самообслуговування 

Ремонт обладнання, утримання житла 

Низька 

Хімчистка, телебачення 

Ремонт побутової техніки 

Джерело:

Класифікація послуг дозволяє поліпшити розуміння досліджуваного явища, виділивши відмітні риси кожного виду послуг, визначити специфіку методів управління організацією та специфіку застосування маркетингу. Різноманітні підходи до сегментації послуг можуть виявитися корисними при позиціонуванні послуг на ринку і спонукати до пошуку нових видів послуг, на ринку не представлених.

Послуги, при всій їх різноманітності, можна об'єднати в кілька груп(табл. 4).

Таблиця 4. Типи послуг

Типи послуг 

Сфери послуг 

Виробничі 

Інжиніринг, лізинг, обслуговування (ремонт) устаткування та ін 

Розподільні 

Торгівля, транспорт, зв'язок 

Професійні 

Банки, страхові, фінансові, консультаційні, рекламні та інші фірми 

Споживчі (масові) 

Послуги, пов'язані з домашнім господарством і проведенням часу 

Громадські 

ТБ, радіо, освіта, культура(концерти, корпоративи,театр) 

Джерело:

Багато раніше відокремлені види послуг починають об'єднуватися в рамках однієї компанії. Пропонуючи цілий комплекс послуг, компанія може підвищити свою конкурентоспроможність, послабити можливі ризики за рахунок їх диверсифікації. Так, банківські, біржові, інформаційні та посередницькі послуги зливаються в єдиний комплекс фінансових послуг, утворюючи разом з цим абсолютно нові види послуг (Інтернет-трейдинг, Інтернет-банкінг). Відбувається об'єднання різноманітних послуг у рамках туристського бізнесу. Компанії, що займаються перевезеннями, починають пропонувати послуги зі страхування життя і майна, з доставки кореспонденції, туристські послуги і т.д.

Таким чином, сьогодні ми можемо говорити про тенденцію диверсифікації сфери послуг, що виявляється в сучасному світі все більш виразно.

У світовій торгівлі комерційними послугами найбільшу частку на раинку займають послуги туризму(25,5%) та транспорту(20,5%),в той час,коли послуги шоу-бізнесу мають лише 6,3% на світовому ринку послуг.

Рис.1. Світова торгівля комерційними послугами за категоріями, 2012р.

Джерело:  http://www.wto.org/index.htm

Сфера послуг стрімко розвивається і закономірно з кожним роком ринок послуг зростає,відповідно,зростає експорт комерційних послуг(табл.5).Виходячи з данних в таблиці,найбільше зростання експорту комерційних послуг,спостерігалося у 2000-2005рр. та у 2011р.,тоді воно досягло позначки у 11%.Такий стрімкий зріст у сфері послуг зв’язаний с тим,що з кожним роком збільшується попит на послуги,також важливим фактором є науково-технічний прогрес.Всім відомо,що сфера послуг поступово витісняє сферу виробництва,однією з причин є те,що з 1990 року багато пристроїв замінило людський труд на виробництві,після чого відбувається відтік людей у сферу послуг або інші сфери.

Таблиця 5.Зростання світового експорту комерційних послуг.

Рік

Зростання експорту комерційних послуг,%

1990-95

8

1995-00

5

2000-05

11

2005-10

9

2011

11

2012

2

Джерело:  http://www.wto.org/index.htm

За 2012р. лідерами світового ринку послуг є такі країни,як США, Японія, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Канада та Австралія.З великим відривом виділяється США,в якій кількість зайнятих у сфері послуг начислює 83 міл.,що є 67,7% від загальної занятості,тоді,як в Україні зайнятих у сфері послуг 11,6 міл.,що є 31% від загальної зайнятості.

Таблиця 6. Зайнятість у сфері послуг серед країн-лідерів.

Країна

Зайнятість у сфері послуг (тис.)

% Від загальної зайнятості

США

83037

67.7

Великобританія

21092

72.5

Японія

39860

66.7

Україна

11668

31,2

Німеччина

27711

67.3

Канада

12530

72.4

Франція

18447

68.9

Італія

15803

63.9

Австралія

7968

69.9

Джерело:  http://www.wto.org/index.htm

1.2. Основні характеристики розвитку міжнародного ринку шоу-бізнесу

Сьогодні майже кожний має певне уявлення про шоу-бізнес Однак проблема в тому, що це уявлення майже завжди приблизне. Шоу-бізнес, на перший погляд, має досить чіткі параметри, але практика переконує, що в ході аналізу окремих проблем вони часто змішуються. Це явище швидше психологічне, і сутність його полягає в тому, що в процесі аналізу спостерігається підміна цілого його частиною. Тому недотримання чітких методологічних принципів аналізу здатне призвести до втрати критеріїв визначення основних ознак цілого.

Отже, слід ще раз наголосити на головному: кожне культурне явище необхідно розглядати як елемент системи. Дослідження стану і тенденцій розвитку шоу-бізнесу має здійснюватись на основі системного підходу і розглядатися в контексті розвитку соціокультурних процесів у суспільстві.

Культура будь-якого суспільства являє собою цілісну систему з властивими їй ознаками. На основі системного аналізу культури можна прогнозувати тенденції її розвитку, взаємодію між різними її складовими.

Шоу-бізнес є однією зі складових культури сучасного суспільства, яка, з одного боку, виникає і розвивається в певному соціокультурному контексті і відбиває особливості його як цілісної системи, а з іншого, сама суттєво впливає на розвиток культури. Дане явище багатогранне, включає у себе: музичну індустрію, кіно індустрію, event show (масові свята, дійства, концерти), популярне книговидання, професійний спорт, театр та інші форми сучасного мистецтва.

Системний аналіз сфери шоу-бізнесу передбачає врахування комплексу культурних феноменів — як "зовнішніх" (фестивалі, концерти, шоу), так і "внутрішніх", пов'язаних з психологічними аспектами ментальності, духом епохи, стилем, модою, що зумовлюють попит на певні явища культури. Такого аналізу потребують і явища, що визначаються поняттями „маркетинг”, „підприємництво”, „бізнес” та „політика” і також є структурними елементами культури суспільства.

Глибше розкрити поняття „шоу-бізнес” допомагають його визначальні особливості:

 1.  одержання прибутку;
 2.  видовищність;
 3.   масовість;
 4.   популярність.

1. Одержання прибутку.

Шоу-бізнес є бізнесом у широкому розумінні цього слова Адже комерційна спрямованість є ключовою характеристикою шоу-бізнесу. оскільки поза нею бізнесу не існує взагалі.

Поняття «бізнес» у загальному вигляді може трактуватись як активна фінансова, комерційна чи торговельна діяльність, яка вимагає вкладення коштів з метою одержання прибутку. Бізнес передбачає ділову активність у виробництві, купівлі-продажу товару, фінансовій та інших видах діяльності. Його успішність забезпечується врахуванням таких факторів:

 1.  у бізнесі важливим є постійне порівняння власного успіху з успіхами інших;
 2.  діяльність бізнесмена оцінюється за такими показниками, як сектор ринку, обіг і прибуток;
 3.  розвиток бізнесу здійснюється в умовах жорсткої конкуренції;
 4.  успішність бізнесу пов'язана з умінням спрямувати наявні ресурси в потрібний момент у потрібному напрямі.

Не останню роль відіграє при цьому спосіб використання прибутків. Лише за умови постійного вкладення прибутку в розвиток справи можна сподіватися на успіх, хоча це автоматично не забезпечує ефективності бізнесу в ринкових умовах.

Оволодіння методами бізнесу, необхідними для укладання торговельних, фінансових, бартерних, посередницьких та інших угод, є обов'язковою умовою для бізнесмена. Проте не можна зводити зміст бізнесу лише до цього переліку практичних навичок

2. Видовищність.

Якщо перша ознака обумовлюється сутністю шоу як бізнесу, то друга підкреслює його специфіку як такого, що здійснюється у сфері масової культури.

В першому випадку ми маємо справу головним чином з бізнесом і розглядаємо шоу-бізнес лише як його специфічну форму, що. з одного боку, підпорядковується загальним законам бізнесу, а з іншого, є носієм специфічних рис. властивих саме шоу-сфері специфіка функціонування якої впливає і на закони власне бізнесу.

Шоу-бізнес поширюється на досить широку сферу мистецьких явищ:

 1.  музичне мистецтво (насамперед його масові форми естрада, поп-, рок-концерти «зірок», фестивалі, ярмарки, виробництво і розповсюдження CD, відеокліпів);
 2.  естрадне і циркове мистецтво, ілюзіон-шоу. сценічне читання;
 3.  ігрові та шоу-програми. різного роду ток-шоу. в тому числі на телебаченні;
 4.  масові свята, зокрема, спорт-шоу.

Слід зауважити, що визначення шоу-бізнесу. прийняті у професійному обігу, більш описові, ніж наукові. Тому західні теоретики уникають вживання цього терміну в широкому його значенні. Але оскільки шоу-бізнес традиційно пов'язують передусім з музичною культурою, то в навчальних посібниках з шоу-бізнесу розглядаються переважно проблеми музичного бізнесу. Дійсно, масове уявлення про шоу-бізнес складається в першу чергу на основі популярних у публіки концертів, гала-концертів, конкурсів естрадної музики, фестивалів і вже потім — ілюзіон-шоу. сценічного читання, відеобізнесу. кінобізнесу тощо. Сьогодні в Україні серед публікацій на тему шоу-бізнесу музичним програмам присвячено 92% і лише 8% — іншим жанрам.

Ми також акцентуватимемо увагу насамперед на музичній культурі як основі сучасного шоу-бізнесу.

Оскільки шоу-бізнес є специфічною сферою, що має безпосереднє відношення до мистецтва, він має і свої специфічні проблеми, серед яких проблема художньо-естетичного рівня шоу-продукту. З неї логічно витікає питання про співвідношення в шоу-бізнесі художнього і "позахудожнього", а точніше — про те. якою мірою мистецький твір, що стає предметом шоу-бізнесу. можна вважати художнім. З одного боку, шоу-бізнес це все-таки бізнес, який не може існувати без «позахудожніх» елементів; з іншого це шоу як специфічна, художня ознака шоу-бізнесу. Тому розуміння оптимального співвідношення в шоу-бізнесі художнього і «позахудожнього» неоднозначне навіть у професійних колах. Але зрозуміло одне: що ця проблема, як і проблеми художності, формування потреб споживачів, естетичного виховання молоді, в шоу-бізнесі можуть бути розв'язані з позицій бізнесу.

3. Масовість.

Масовість — це необхідна умова існування шоу-бізнесу. яка забезпечує:

 1.  одержання прибутку, що визначається числом людей, готових споживати пропоновану художню продукцію;
 2.  об'єднання людей за допомогою і навколо визначних явищ мистецтва.

Таким чином, ця ознака шоу-бізнесу передбачає об'єднання людей, що є споживачами мистецької продукції, на основі певних ідей, цінностей, уподобань тощо. Це досягається за допомогою механізмів соціально-психологічного впливу, що обумовлюють формування громадської думки, серед яких найдієвіші — соціально-психологічне навіювання, наслідування.

 1.  Популярність.

Популярність є однією з умов масовості. Тому узагальнюючою назвою сфери естрадного мистецтва, в тому числі й музичного, є поп-музика, поп-мистецтво.

Сприйняття легкої музики не вимагає від слухачів музичної освіти, не потребує спеціальних знань: слухацький досвід формується в процесі соціалізації особистості, здебільшого стихійно. Причому важливу, (а іноді й вирішальну) роль у формуванні смаків відіграють так звані позахудожні критерії, а саме: престижність, смаки найближчого оточення тощо.

Оскільки поп-музика не вимагає спеціальної підготовки, то зрозуміло, що вона легко сприймається широкою аудиторією. Правильна "розкрутка" «зірок» чи окремих пісень здатна забезпечити бажане спрямування суспільних смаків.

Шоу-бізнес — багатовимірне явище, тому його всебічне вивчення вимагає різних аспектів аналізу. Найважливіші з них — економічний, культурологічний, соціологічний, нормативно-правовий, психолого-педагогічний, художньо-естетичний, історичний. Розглянемо їх детальніше.

1. Економічний аспект. „ .Особливості економічного аспекту шоу-бізнесу передбачають розуміння і значення останнього як складової культури з одного боку та національної економіки — з іншого. Кошти, вкладені в культуру, дають значний прибуток і стимулюють розвиток інших галузей. Тому сферу культури можна вважати важливим чинником економічного зростання” .

2. Культурологічний аспект. Дослідження шоу-бізнесу спрямоване на аналіз особливостей його функціонування в культурному середовищі різних країн світу і дозволяє простежити динаміку його розвитку у світовому соціокультурному контексті.

3. Соціологічний аспект. Предметом соціологічного дослідження мистецтва є: загальні закономірності функціонування мистецтва в суспільстві; структура і форми художнього життя суспільства; соціальні групи, їх діяльність (поведінка), пов'язана зі сферою музики та інших видів мистецтва; комунікативні аспекти мистецтва; розвиток мистецтва в різних соціальних і технічних умовах.

4. Психолого-педагогічний аспект. „Розкручування” „зірок”, формування смаків, реклама в шоу-бізнесі здійснюються за певними соціально-психологічними законами. Тому важливо проаналізувати соціально-психологічні механізми їх впливу, а також соціально-психологічний (вплив на суспільну свідомість) і педагогічний (формування смаків) ефект.

Розглядаючи явище шоу-бізнесу, не можна його відокремлювати від поняття „маркетинг”.

Маркетинг - це сучасна система управління виробничо-збутовою діяльністю підприємств, що ґрунтується на комплексному аналізі ринку.

Модифікована концепція маркетингу передбачає продаж ідей, послуг тощо. В цьому розумінні поняття маркетингу застосовується і до шоу-бізнесу. Суть маркетингу у сфері шоу-бізнесу може бути викладена таким чином: знати і розуміти споживача, тобто клієнта, прагнути відповідності „шоу-продукції” його запитам.

Найважливішими складовими успіху будь-якого нового проекту в шоу-бізнесі є нова ідея, що потребує концептуального обґрунтування і правильного добору команди для бізнесової реалізації цієї ідеї. Склад організації шоу-бізнесу залежить від поставленої мети. Наприклад, оптимальний штатний розклад продюсерської агенції виконавця є наступним: генеральний продюсер, головний менеджер, художній керівник проекту, головний бухгалтер, менеджер, юрист, бухгалтер, секретар-референт.

Розглядаючи явище шоу-бізнесу, ми перед усім маємо на увазі музичну індустрію. Адже виробничий цикл створення музичного продукту (синглу, пісні) набагато менший, ніж у сфері кіно або модельного бізнесу. Тобто музична індустрія – це найдинамічніший сегмент сучасного шоу-бізнесу, який оперативно реагує на суспільно-політичні та культурні зміни у світі, дозволяє швидше отримати прибуток.

Але, мабуть, набагато важливіше національного аспекту аспект міжнародний. Шоу - товар для деяких країн став мало не найважливішим експортним товаром. Шоу - експорт найвигідніший експорт . Немає нічого більш вигідніше. Шоу - ресурс є невичерпний і постійно поновлюваний ресурс. На шоу - експорт не затрачуються ніякі природні ресурси, він не забруднює природне середовище виробника шоу - товару.

Тому країни-експортери шоу-товарів зацікавлені в максимально дорогому рівні цін на цьому ринку. А ціна на шоу-товар в першу чергу визначається рівнем гонорарів шоуменів і шоу -зірок. І чим ці гонорари вище, тим вигідніше експорт шоу- товарів .

А хто є головним світовим експортером на світовому ринку шоу- товарів? США , Франція , Великобританія . Багаті високорозвинені країни. Хто ж є головним імпортером ? Всі інші країни і насамперед країни третього світу.

Дійсно, чи багато ви виявите в США шоу-товарів іноземного виробництва і особливо країн третього світу , куди зараз ми повинні віднести і Україну? Майже немає. Ринки Заходу і особливо США практично закриті для шоу-товарів з країн , що не належать цьому клубу країн- шоуекспортеров

Таким чином , саме через шоу- експорт здійснюється нерівноправний обмін між багатими країнами і бідними , між Північчю і Півднем - Сходом. І саме тому так зацікавлені ці країни у своєму шоуекспорті , в розкручуванні своїх зірок , в завищенні їх гонорарів. Шоу - бізнес стає для Заходу і особливо США предметом самої високої політики.

Найбільш розумною політикою була б державна політика підтримки національної культури. Потрібно зрозуміти , що підтримка національної культури не витрати , а прямі доходи , оскільки зменшується шоу- імпорт . А також складаються більш сприятливі умови для власного шоу- експорту , бо вийти на світовий ринок шоу- бізнесу можна вже тільки на основі культури .

1.3. Теоретичні основи  міжнародного маркетингу в шоу-бізнесі

У ринкових умовах головною особливістю маркетингу в сфері шоу -бізнесу є поєднання трьох його напрямків . Крім залучення потенційних споживачів можна виділити управління відносинами з покровителями , створення репутації та системи внутрішнього менеджменту установи . англійський економіст Брадфорд склав схему, що описує маркетингову діяльність організацій шоу -бізнесу. (рис.1).

Робота з відвідувачами (клієнтами ) необхідна для виправдання місії компанії в сфері шоу -бізнесу , тоді як метою залучення покровителів ( спонсорів , інвесторів) є отримання фінансової та матеріальної підтримки. Створення репутації культурної організації важливо для подальшого розвитку її діяльності .

Крім того , слід зазначити , що різні області маркетингу в сфері шоу -бізнесу нерозривно взаємопов'язані. Установа , якісно розробляє свою індивідуальну , високопрофесійну робочу програму , стає більш цікавим для відвідувачів і для суспільства в цілому.

Рис.1. Напрями маркетингу  організації у сфері шоу-бізнесу

          Джерело:
 

Управління відносинами з покровителями

Управління репутацією організації

 

Керівник

 

Управление организацией

Рис.2. Спіраль розвитку напрямків маркетингової діяльності у сфері шоу-бізнесу

Джерело:

Продукт.В сфері шоу-бізнесу в якості продукту виступають різні послуги , що надаються компанією відповідно до її місії. Для компанії «Преміум Саунд», наприклад , в якості основних послуг виступають організація концертів,корпоративних заходів, заходи щодо просування (Презентації ;Промо-акція ;Pr-акції ;відкриття магазинів, центрів і т.д).Крім того , велике значення мають додаткові послуги. Додаткові послуги: кейтерингове обслуговування ;оформлення майданчика / декор ;виступи зірок естради ;транспортні послуги ;прийом і розміщення vip-гостей ;бронювання готелів, оренда приміщення ;технічне забезпечення заходу ;чартерні авіаперевезення в будь-яку точку світу.

Споживач.Особливістю комплексу маркетингу компанії шоу-бізнесу є обов'язкова присутність і участь споживачів , інакше вся діяльність підприємства виявляється безглуздою . Ця особливість , втім , поширюється також на виробництво ряду послуг. Сфера шоу-бізнесу задовольняє потреби людини в духовному розвитку , тому в якості споживачів послуг компаній в сфері шоу-бізнесу виступають різні верстви населення.

Політика цін.Цінова політика у сфері шоу-бізнесу визначається насамперед економічними показниками країни. Наприклад, зараз, на міжбанку гривня падає, що призведе до підвищення цін, так як зарубіжних виконавців купують у фіксованій валюті - долар.

Просування продукту.З чотирьох елементів комплексу просування продукту (стимулювання продажів , прямий маркетинг , суспільні зв'язки і реклама) три елементи знаходять застосування у сфері шоу-бізнесу - реклама , прямий маркетинг і суспільні зв'язки .

Реклама і прямий маркетинг у сфері шоу-бізнесу спрямовані на додатковий приплив коштів . Управління ж громадськими зв'язками організації орієнтується на створення її іміджу , репутації. Звичайно , чітких меж між цими елементами провести не можна , так як сама реклама і прямий маркетинг впливають на створення репутації організації , і розширення громадських зв'язків призводить до збільшення числа відвідувачів та спонсорів або інвесторів.

Розділ 2.Сучасний стан та особливості організації та реалізації міжнародної маркетингової діяльності у шоу-бізнесі

2.1 Світові тенденції організації міжнародної маркетингової діяльності у шоу-бізнесі 

2.2.Проблеми та тенденції розвитку ринку шоу-бізнесу в Україні

2.3 Аналіз міжнародної діяльності ТОВ «Преміум Саунд» на ринку шоу-бізнесу на прикладі концерту Joe Cocker.

Компанія «Преміум Саунд» - один з лідерів на ринку послуг у сфері шоу-бізнеса в Україні. Компанія була заснована у 1997р.,але діяльність Event-агентства з організації та управління заходів як окрема послуга виникла близько 12 років тому.

Основні послуги, які надає компанія "Преміум Саунд" це:

-Організація корпоративних заходів (корпоративний відпочинок;розважальна програма; діловий прийом; Team building;управлінський консалтинг)

- Приватні замовлення(Ювілей / День народження; весілля;ексклюзивне захід;випускний бал;дитяче свято)

- Заходи щодо просування (Презентації ;Промо-акція ;Pr-акції ;відкриття магазинів, центрів і т.д)

- Додаткові послуги: кейтерингове обслуговування ;оформлення майданчика / декор ;виступи зірок естради ;транспортні послуги ;прийом і розміщення vip-гостей ;бронювання готелів, оренда приміщення ;технічне забезпечення заходу ;чартерні авіаперевезення в будь-яку точку світу.

Компанія «Преміум Саунд» є представником таких виконавців як
Keiko Matsui,DePhazz,Carlos Santana,Joe Cocker, та Patricia Kaas в країнах Східної та Західної Європи.

З 2011р. компанія «Преміум Саунд» почала працювати і на ринку Сполучених Штатів, відкривши філію Event -агенства в Лос-Анджелесі,тому основною метою компанії є набуття конкурентоспроможності серед американських агентств шоу-бізнесу.

Компанія «Преміум Саунд» за всі роки існування створила собі безукорізненний  імідж на ринку шоу-бізнесу країн СНД,якій підтверджується якістю та ефектністю проведенням концертів,і що дуже важливо за приємливими цінами на квитки.Кожен рік компанія «Преміум Саунд» підписує контракт з зіркою світового масштабу і організовує його турне по країнам СНД.Зазвичай,другою стороною в цьому контракті виступає канадська компанія «Live Nation»,яка є світовим лідером у сфері шоу-бізнесу. «Live Nation» має філії во всіх розвиненних країнах світу:США,Китай,Японія,Австралія та майже всі країни ЄС.Крім того «Live Nation» має найбільший інтернет ресурс(www.ticketmaster.com),а також наявність кас во всіх розвиненних країнах, по розповсюдженню квитків на всі можливі концерти.І саме «Live Nation»  продюсує та має контракти з найвідомішими зірками світу,такими як One Repulic,Lady Gaga,Jenifer Lopez,Backstreet Boys,Avicii,One Direction і багато інших.Тому,якщо компанія «Преміум Саунд» планує організувати концерт,їй доводиться звертатися у «Live Nation» і викупати контракт на рік для проведення туру в країнах СНД.

Перш ніж підписати контракт,компанія зобов’язана ознайомитися з райдером виконавця.Райдер – це перелік умов і вимог, що пред'являються артистом, музикантом або творчим колективом до організаторів виступів. Повне виконання всіх умов райдера стороною організатора є необхідною умовою організації виступу артиста або музиканта. В іншому випадку артист має повне право відмовитися від виступу без повернення внесеної передоплати та відшкодування збитків організатора.

Після того,як компанія погоджується з райдером,вона складає приємливий розклад концертів під час всього турне.Це є однією з найважливіших деталей всього організаційного процесу,тому що від цього залежить успіх виступів виконавця і відвідуваність концертів,що є  найголовнішим,тому що весь прибуток компанії залежить від продажу квитків.Перед кожним концертом визначається цільова аудиторія виконавця,концерти якого,компанія хоче організувати,і порівнюється з цільовою аудиторією виконавців,якіх планують організовувати конкуренти.Якщо цільова аудиторія буде збігатися,то компанії будуть ділити прибуток між собою,тому треба складати розклад так, щоб на одну і ту саму цільову аудиторію не проводилися концерти з різницею в місяць.Наприклад,цільова аудиторія  у Джо Кокера це: 

 1.  Жінки / чоловіки - 35 +
 2.  Основний вік - 30-60
 3.  Рівень доходів: високий, вище середнього
 4.  Рід занять: керівники, підприємці,фахівці.

Тобто,ні в якому разі,не можна допускати можливості,щоб Джо Кокер виступав протягом місяцю,наприклад, з Елтоном Джоном або Хуліо Іглесіасом,тому що в них однакова цільова аудиторія.Також,від цільової аудиторії залежить з яким спонсором  буде укладена угода.У Джо Кокера спонсором виступав «Nemiroff»,тому що основна група споживачів старше ніж 30 років і мають дохід вище середнього,якщо ж це буде,наприклад, «DJ Tiesto»,то скоріш за все спонсором буде енергетичний напій «Burn» чи «Red Bull»,у яких основна група споживачів від 18-30 років.

Після того,як складається розклад,компанія «Преміум Саунд» виплачує гонорар Джо Кокеру,він складає 1 міл. 250 тис євро(табл..).Звісно,що частина грошей,які йдуть на організацію концерту надають спонсори, в обмін  на рекламування з метою популяризації  товару.Але,зазвичай,є один спонсор,якій надає найбільшу суму коштів,його називають «титульним» і його рекламують  більше ніж інших.Вклад спонсора залежить від ефективності реклами,а тобто від:

 1.  кількості виходів роліку на телебаченні;
 2.  кількості виходу реклами по радіо;
 3.  зовнішньої реклами(сіті-лайти;екрани;проектори в метро);
 4.  нагадування генерального спонсору в пресі;
 5.  інтернет реклама. Розміщення банерної реклами з логотипом спонсора на різних сайтах;
 6.  оформлення фойє концертного майданчика і залу банерами спонсора(надаються спонсором);
 7.  поширення промо-матеріалів спонсора перед поданням.(сувеніри,флаєра, брошури, надаються спонсором);
 8.  проведення спонсором перед поданням BTL заходів;
 9.  згадка спонсора в ЗМІ.

Як було зазначено вище,у Джо Кокера «титульним» спонсором був «Nemiroff».

Що стосується рекламної діяльності,то вона розпочалася,як тільки був підписан контракт з Джо Кокером,тобто за 4 місяці до концерту.Рекламна діяльність проводилась таким чином:

 1.  Реклама на вулиці (орендується 40 рекламних щитів:біл-бордів,сіті-лайти);
 2.  Радіо (замовляється реклама на радіо станціях,які підходять за цільовою аудиторією);
 3.  Телебачення (замовляється реклама на каналах,які підходять за цільовою аудиторією терміном на місяць);
 4.  Преса(замовляється реклама у журналах,які підходять за цільовою аудиторією);
 5.  Флаєри,рекламні листівки (друкуються 10 тис. штук);
 6.  Інтернет (реклама у соціальних мережах,таких як Facebook,Twitter;блогах,форумах,а також,як банери і вірусна розсилка);
 7.  Афіша(великі плакати на всю будівлю);
 8.  ТВ відкритий(знімаються в оренду 5 великих екранів,зазвичай в центрі міста).

Таблиця

 

Маркетинг

Деталі

Місцева валюта,EUR

Поточний курс,EUR

Реклама на вулеці 

40 рекламних щитів на 3 місяці

72 000

97 200

Друк плакатів для рекламних щитів

 

10 000

13 500

Радіо

 

15 000

20 250

Телебачення

 

40 000

54 000

Преса

 

10 000

13 500

Флаєри,рекламні листівки

10 000  шт.

4 000

5 400

Інтернет

 

10 000

13 500

Афіша

 5 шт.

70 000

94 500

ТВ відкритий

5 великіх екранів на 20 днів

10 000

13 500

РАЗОМ

 

241 000

325 350

Джерело

 Далі йде все відповідно райдеру Джо Кокера(табл.):

 1.  Страхування виконавця та його групи;
 2.  організовується перевезення персональної апаратури виконавця та його групи;
 3.  бронюються номера у  п’ятизірковому готелі у центрі Москви на всю групу виконавця;
 4.  відкриваються візи на 30 чоловік;
 5.  замовлення VIP в аеропорту для Джо Кокера та музикантів;
 6.  замовляється місцевий транспорт(це були 2  Range Rover для Джо Кокера і його музикантів,а також  два мікроавтобуси  Mercedes бізнес-класу);
 7.  Наймання додаткового персоналу(перекладачі;шофери;офіціанти)
 8.  Служба безпеки(наймання персональних охоронців);
 9.  Кейтеринг – це ресторанне обслуговування,яке організується практично в будь-якому місці — це може бути виїзний банкетфуршетбарбекю на природі, корпоративна вечірка або інша форма обслуговування. При цьому ресторан надає  цю  послугу умовно безкоштовно,в обмін на рекламу.

Таблиця

Витрати на

виконавеця,подорожі,транспорт

Деталі

Місцева валюта

EUR

Поточний курс EUR

Плата виконавцю

1 250 000

1 250 000

Технічний райдер

25 000

33 750

Вантажні перевезення

25 000

33 750

Візи

30 чоловік

6 000

8 100

Готель

24 000

32 400

Місцевий транспорт

10 000

13 500

Додаткові витрати

10 000

13 500

Кейтеринг

10 000

13 500

Служба безпеки

5 000

6 750

VIP в аеропорту

15 чоловік

4 500

6 075

Страхування

2% от 2 мілйонів

20 000

27 000

Додатковий персонал і перекладачі

3 000

4 050

Інші витрати

5 000

6 750

РАЗОМ

1 397 500

1 449 125

Джерело: «Преміум Саунд»

В той же час,компанія «Преміум Саунд» домовляється стосовно арени, де буде проводитися безпосередньо  концерт.Концерт проводився на Олімпійському стадіоні в Москві,що коштувало 121,5 тис. євро(табл..).На охорону під час концерту були найняті приватні охоронці,а також ріжська поліція,яка контролювала за порядком під час заходу,що коштувала 27 тис. євро.Також були замовленні бейджи для організаторів,артистів,технічного персоналу та охорони(додаток).Кожна з цих груп мають свій унікальний бедж,який дозволяє переміщатися в певній зоні,в якій вони мають право знаходитися.Якщо хтось з цих груп виходить зі своєї зони,він буде оштрафований,це може бути як охоронець,так і організатор.Наприклад,якщо організатор вийде на сцену під час виступу.Але є й винятки,якщо буде небезпечна ситуація спровокована збоку фанатів,то охоронці повинні виходити на сцену та забезпечити безпеку виконавцю.

Таблиця

Виробничі витрати

Деталі

Місцева валюта,EUR

Поточний курс,EUR

Місце проведення,оренда

 

90 000

121 500

Місцева продукція

Включно до технічного райдеру

50 000

67 500

Кейтерінг під час концерту

Включно до витрат

5 000

6 750

Поліція

 

5 000

6 750

Приватні охоронці для місця проведення концерту

 

15 000

20 250

Додаткові місця

 

25 000

33 750

Бейджи

 

800

1 080

Інші витрати

 

0

0

РАЗОМ

 

190 800

257 580

Джерело:

Валовий обсяг продажів квитків

Місцева валюта,EUR

Поточний курс EUR

Категорія

Кількість місць

Ціна за місце

Сума,EUR

1

6000

40

240 000

324 000

2

2000

50

100 000

135 000

3

2000

70

140 000

189 000

4

1500

85

127 500

172 125

5

2500

100

250 000

337 500

6

4000

150

600 000

810 000

7

1200

170

204 000

275 400

8

800

180

144 000

194 400

9

600

200

120 000

162 000

10

550

250

137 500

185 625

11

500

400

200 000

270 000

12

300

450

135 000

182 250

13

200

750

150 000

202 500

14

50

1000

50 000

67 500

TOTAL

24 000

2 598 000

3 507 300

Відрахування

Ставка у %

Місцева валюта,EUR

Поточний курс, EUR

Комісія з продажу квитків, %

7%

181 860

245 511

Авторське право, %

5%

129 900

175 365

ЗАГАЛЬНИЙ ДОХІД

2 286 240

3 086 424

 

Місцева валюта,EUR

Поточний курс EUR

Місткість

Дохід

Витрати

Прибуток,(збиток)

Прибуток,(збиток)

100%

2 286 240

1 847 593

438 647

592 173

90%

2 057 616

1 847 593

210 023

283 531

80%

1 828 992

1 847 593

(18 601)

(25 111)

70%

1 600 368

1 847 593

(247 225)

(333 754)

60%

1 371 744

1 847 593

(475 849)

(642 396)

50%

1 143 120

1 847 593

(704 473)

(951 039)

3.1. Розробка та реалізація стратегій міжнародної маркетингової діяльності у шоу-бізнесі

Маркетингове планування - це управлінський процес створення та підтримування відповідності між цілями фірми та її потенційними можливостями у процесі ринкової діяльності. Планувати маркетинг фірми -це значить розробляти чітку програму дій, яка дозволить керувати швидкістю, послідовністю і результатами змін з метою отримання бажаних результатів у визначений період.

Головні завдання маркетингового планування:

- приведення потенціалу фірми відповідно до запитів споживачів вибраних цільових ринків;

- оптимальне об'єднання усіх видів і напрямків маркетингової діяльності фірми;

- визначення та обґрунтування переліку маркетингових дій;

- конкретизація маркетингових дій щодо того, хто їх буде виконувати, де, як і коли.

В шоу-бізнесі маркетинговий план формується не довше ніж на рік через постійні зміни в потребах споживачів та їх вподобань до виконавців.

Маркетинговий план компанії «Преміум Саунд» побудован таким чином:

Вступ - що фірма хоче зробити.

 1.  Маркетинговий аналіз:
 2.  Аналіз попиту на послуги і стратегії його розвитку.
 3.  Аналіз ринкового середовища (кількісні характеристики: місткість, фаза життєвого циклу, насиченість, темпи зростання, стабільність попиту; якісні характеристики: структура потреб споживачів, мотиви здійснення покупки, інтенсивність конкуренції).
 4.  Стратегія проекту (визначення фази життєвого циклу галузі, можливості впливу на ринок, структури витрат порівняно з конкурентами, цінова еластичність попиту на продукт проекту).
 5.  Маркетингова концепція (визначення зони "продукт(в данному випадку - послуга) - цільова група", встановлення цілей маркетингу, розробка маркетингової стратегії, визначення комплексу маркетингу, розробка маркетингових заходів і бюджету).
 6.  Маркетинговий план (документ, що дає детальну оцінку продукції за схемою: продукція, споживачі, конкуренти, тактичні засоби маркетингу, план стимулювання, вплив проекту на наявні групи товарів).
 7.  Ринок: весь ринок, потенційний ринок.

Компанія «Преміум Саунд»,крім національного ринку шоу-бізнесу,працює також на рингу США та країн СНД, тому компанія розробляє три унікальні стратегії, кожну до певного ринку. Це викликано тим, що у кожного ринка свої можливості, загрози, ризики, конкуренти і потреби.На цьому етапі і визначається потенційний ринок,на якому буде працювати компанія весь рік або,це може бути усі ринки.

 1.  Конкурентне середовище.

На цьому етапі,виявляються конкуренти:їхні позиції на ринку шоу-бізнесу,розклад  їхніх концертів,щоб він не співпадав з розкладом «Преміум саунд»,визначення їхньої цільової аудиторії (чоловіки, жінки; основний вік;рівень доходів:низький,нижче середнього, середній, вище середнього або високий; рід занять), визначення стратегій конкурентів.Прямими конкурентами компанії «Преміум Саунд» на національному ринку шоу-бізнесу є такі Event-агенства,як «Барви», «Бонапарт», «Перекресток»»Прем’єра»,а також декілька російських агентств,які працюють на українському ринку шоу-бізнесу.

 1.  Соціально-правове і політичне середовище.

Жодна фірма не може ефективно здійснювати свою підприємницьку діяльність на зовнішніх ринках, не враховуючи політичне середовище, що склалося, в тій державі, в якій вона присутня. Крім того, вона повинна зважати на міжнародне політичне середовище.

Що стосується політичного середовища країни місцезнаходження фірми, то воно може обмежувати діяльність фірми на внутрішньому і зовнішніх ринках, або навпаки, політичне середовище може сприяти її зовнішньоекономічній діяльності. Так само політична ситуація в світі може бути як сприятливою, так і неприйнятною для здійснення фірмою діяльності в тій або іншій країні. У всіх випадках політичне середовище міжнародного маркетингу в кожній з країн, залежить від:

 1.  політичної стабільності;
 2.  участі в політичних блоках;
 3.  наявності міждержавних угод;
 4.  відносин країни місцезнаходження фірми з державами, в яких вона здійснює зовнішньоекономічну діяльність.

Метою дослідження політико-правового середовища є визначення політичного ризику та розробка стратегії його зменшення. Для цього насамперед аналізуються політичне середовище та можливі дії країни, яка досліджується, а також власної країни До політичних факторів країни, яка досліджується можна віднести:

 1.   політичний клімат;
 2.  уряд;
 3.  національний суверенітет;
 4.  національну безпеку;
 5.  національний добробут;
 6.  національний престиж;
 7.  групи тиску.

5. Аналіз цільових ринків.

Розробка цільових ринків збуту здійснюється в такому порядку:

 1.  Аналізуються ризики виходу на ринок по всім факторам з визначенням їх вагомості;
 2.  Вивчаються норми і стандарти на послуги, які діють на ринку;
 3.  Визначається конкурентоспроможність послуг;
 4.  Визначаються позиції основних конкурентів, які визначають збутову і цінову політику;
 5.  Аналізуються тенденції розвитку ринку і галузі, в якій діє підприємство;
 6.  Визначається можлива реакція конкурентів на появу на ринку нового Event -агенства;
 7.  Визначаються можливі обсяги продажу. Для цього визначається місткість ринку, доля ринку конкурентів, можлива доля підприємства, яку воно може захопити за допомогою маркетингових заходів;
 8.  Розробляється програма маркетингу: покращення надання послуг, розробка цінової політики; політики просування.
 9.  Розраховуються витрати і заходи.

На завершальному етапі процесу цільового маркетингу здійснюється позиціонування послуг і розробляється маркетингова програма (для одного чи кількох сегментів).

6. Сильні і слабкі сторони.

Для досягнення поставлених цілей керівництву підприємства важливо знати потенційні можливості, а також слабкі сторони діяльності компанії. Внутрішні сильні сторони дозволяють підприємству використовувати можливості зовнішнього середовища, а слабкі сторони вказують на можливі небезпеки з боку зовнішнього оточення, які можуть виникнути, якщо керівництво не розробить запобіжні заходи.

Як ефективний інструмент аналізу поточного впливу зовнішнього середовища на діяльність підприємства компанія «Преміум Саунд» використовує так званий SWOT-аналіз. Його назва походить від початкових букв англійських слів strengths; weaknesses; opportunities; threats. Такий аналіз необхідно проводити для того, щоб, виявляючи та ліквідуючи наявні слабкі місця, нарощувати потужність та уникати можливих загроз. Зміст його полягає в тому, що керівник заносить дані, корисні для використання в стратегічному плануванні, в чотири комірки - сильні, слабкі сторони, небезпеки та можливості.

SWOT-аналіз дуже схожий на складання стратегічного балансу: сильні сторони - це активи компанії в конкурентній боротьбі, а її слабкі сторони- пасиви. Справа лише в тому, наскільки сильні сторони (активи) перекривають її слабкі сторони (пасиви) (співвідношення 50:50 визнано небажаним), а також у тому, як використовувати ці сильні сторони і як схилити стратегічний баланс в сторону активів. Практика показує, що SWOT-аналіз є інструментом управління кожного топ-менеджера за кордоном(додаток).

7. Цілі маркетингової діяльності.

Визначення цілей маркетингової діяльності - дуже відповідальний процес, тому що від цього залежить успіх усього підприємства та ступінь ризику його функціонування. Вони формуються на основі аналізу і обробки маркетингової інформації, отриманої при проведенні досліджень, про поточний стан цільових ринків та перспективи їх розвитку на конкретний період та власні виробничо-комерційні можливості підприємства. Усі маркетингові цілі групуються в залежності від періоду планування наступним чином:

1) стратегічні цілі - цілі, які направлені на зростання прибутку, обсягів збуту послуг та розширення займаної частки ринку у довгостроковому періоді, і передбачають розробку програми дій на перспективу у повній відповідності виробничих можливостей підприємства ринковій ситуації. У зв' язку з нестабільністю економічної та ринкової обстановки стратегічний період у маркетингу приблизно складає 3 - 5 років;

2) тактичні цілі формуються на середньострокову перспективу і припускають більш детальне планування, ніж стратегічне, з урахуванням поточної ситуації на кожному конкретному ринку збуту, на яких функціонує фірма, для кожного конкретного виду послуги окремо. Тактичний строк у маркетингу складає приблизно рік;

3) оперативні цілі - це короткострокові цілі, які передбачають розробку покрокової маркетингової програми, враховуючи усі нюанси та особливості обставин на кожному окремому сегменті ринку у конкретний період часу.

У сфері розваг частіше використовують тактичні й оперативні цілі у зв'язку з тим, що ринок шоу-бізнесу не стабільний. Протягом року ринок шоу-бізнесу може мати як спад, так і зростання, все залежить від таких факторів, як політичне становище в країні, рівень економіки, підвищення конкуренції на внутрішньому ринку, зміни в потребах споживачів та їх вподобань до виконавців,тощо.

8. Маркетингова стратегія.

По суті маркетингова стратегія є планом досягнення маркетингових цілей і передбачає:

 1.  сегментування ринку - виділення окремих груп споживачів;
 2.  вибір цільових ринків - визначення цільових сегментів, на які фірма орієнтуватиме свою діяльність;
 3.  позиціювання послуг на ринку - визначення місця полуг серед послуг конкурентів;
 4.  визначення конкурентів-мішеней,
 5.  визначення конкурентних переваг.

9. Фінансова характеристика.

На цьому етапі відбувається встановлення та затвердження бюджету

Основними напрямками аналізу фінансового стану підприємства є:

 1.  економічна оцінка балансу підприємства;
 2.  характеристика майна підприємства та джерел його формування;
 3.  аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства;
 4.  аналіз фінансової стійкості та стабільності підприємства;
 5.  аналіз ділової активності підприємства;
 6.  аналіз фінансових результатів і прибутковості діяльності.

10. Заключення.

Це останній етап становлення маркетингового плану компанії «Преміум Саунд»,в якому робляться висновки.

Загалом, маркетингові структури визначаються розміром ресурсів підприємства; специфікою, його продукції і ринків, де вона реалізується; загальною структурою управління підприємством. Можлива велика кількість варіантів маркетингової структури. Але найчастіше маркетингову діяльність підприємства в його структурі об'єднують за функціями або товарами. Крім того, організаційна структура маркетингу може бути орієнтована на ринки і споживачів, на регіони або такі комбінації, як функції-товари, функції-ринки, функції-регіони.

Структура функціонального типу доцільна для підприємств, які мають невелику кількість товарів і ринків. Функціональна організація маркетингу базується на розподілі праці згідно з існуючими і новими функціями, на спеціалізації працівників. Якщо номенклатура продукції невелика, функціональна організація маркетингу сприяє високій маневреності завдяки простоті управління. У разі розширення номенклатури продукції, що випускається і реалізується підприємством, виробнича маневреність знижується, оскільки збільшується період реакції на зміну зовнішніх умов.  Функціональну структуру маркетингу характеризує слабка гнучкість стратегії, орієнтація на досягнення поточного ефекту — вона не сприяє динамізму й новаторству.

Таким чином, функціональна структура є ефективною формою організації тільки при усталеному виробництві обмеженого асортименту виробів. Її, також, можна розглядати як базову при побудові інших організаційних структур маркетингу.

Для підприємств, які випускають велику кількість різноманітної продукції, що потребує специфічних умов виробництва й збуту, доцільною є організація маркетингу за товарним принципом. Така організація має певні переваги. Управляючий певним товаром координує весь комплекс маркетингу щодо цього товару і швидше реагує на проблеми, що виникають на відповідному ринку. Порівняно з функціональною товарна структура потребує більших витрат, оскільки має більшу кількість працівників. Тому найчастіше організація маркетингу за товарним принципом застосовується на великих підприємствах при значних обсягах продажу кожного товару.

Якщо підприємства продають свою продукцію на різних ринках, де потреби споживачів у товарі неоднакові, а товари потребують специфічного обслуговування, доцільно застосовувати організацію маркетингу за ринками. Ринком при цьому може бути галузь промисловості, сегмент однорідних покупців тощо. Основні ринки закріплюються за відповідними управляючими, які разом зі спеціалістами функціональних підрозділів розробляють плани за різноманітними  напрямками функціональної діяльності.

На підприємствах, які пропонують свою продукцію багатьом регіонам, у кожному з яких потрібно враховувати специфіку споживання цієї продукції, маркетингові структури можуть бути організовані за регіонами.

Така маркетингова структура найчастіше зустрічається у великих децентралізованих фірмах (особливо міжнародних) з численними ринками. Недоліком цієї маркетингової структури, як і структур, орієнтованих на товари і ринки, є певне дублювання робіт і проблеми координації діяльності.

Однією із прогресивних моделей побудови відділу маркетингу є матрична модель, що характерна для великих підприємств з диверсифікованим виробництвом і значною кількістю ринків. Тут традиційна вертикально структуризована організація доповнюється горизонтальними зв'язками між окремими підрозділами. Така модель дає змогу зменшити вплив негативних моментів, характерних для вертикально структуризованих систем, ефективніше об'єднати окремі підрозділи відділу маркетингу, побудованого за змішаною формою. Крім названих стаціонарних форм побудови відділів маркетингу можуть існувати і тимчасові їх форми. Вони створюються для вирішення завдань тимчасового характеру (розроблення маркетингових стратегій, прийняття рішень щодо елімінування продуктів тощо), складаються з однієї чи кількох груп працівників з різних підрозділів основної організації.

Отже, вроховуючи вище наведені факти, можна зробити висновок, що компанія «Преміум Саунд» у своїй діяльності використовує саме функціональний тип організаційної структури управління міжнародним маркетингом зі значною самкою орієнтування на групи споживачів в ньому(рис.4).

Оскільки наша компанія є саме підприємством з незначним асортиментом і невеликою кількістю ринків та які працюють із різними категоріями споживачів.  

Рис.4 Організаційна структуру управління і зв’язок маркетингового підрозділу з іншими службами підприємства.   

Джерело:

Отже, перевагами такого типу є насамперед концентрація уваги на вирішенні основних маркетингових завдань. Можливість глибокої функціональної спеціалізації, підвищення професійного рівня виконавців. Простота управління в цілому та можливість вивчення потреб і запитів конкретних груп споживачів, тісний зв'язок із ними.

Серед основних недоліків можна виділити такі: одноманітність роботи виконавців, слабка гнучкість структури,  проблеми координації маркетингових зусиль, можливість нездорової конкуренції між підрозділами, важко порівняти результати дій окремих підрозділів, а також велика трудомісткість робіт, значні витрати, небезпека превалювання інтересів окремих сегментів.

Контроль міжнародної маркетингової діяльності – це процес, за допомогою якого керівництво маркетингового підрозділу визначає правильність прийнятих рішень і ступінь їх необхідного, доцільного коригування; процес забезпечення організацією своїх маркетингових цілей.

Контроль за міжнародною маркетинговою діяльністю у компанії «Преміум Саунд» проводиться за допомогою аналізу ринкової частки,ефективності, ставленню споживачів, фінансового аналізу, аналізу ефективності маркетингової діяльності, аудиторського контролю маркетингової діяльності, аналізу ефективності роботи .

3.2.  PR-технології в шоу-бізнесі

Існують дві протилежні точки зору з приводу приналежності PR маркетингу.

Одні вважають, що PR - це безпосередня частина маркетингу, яка застосовується для підвищення продажів. Інша точка зору розглядає PR, як абсолютно самостійну дисципліну, яка не підкоряється маркетингу і пов'язана скоріше не із зростанням продажів, а з формуванням позитивного іміджу компанії.Але,якщо мова іде про шоу-бізнес,то PR - це невід’ємна частина маркетингу.

Західні фахівці для характеристики шоу-бізнесу, як правило, застосовують такі поняття, як індустрія розваг (entertainment industry), індустрія дозвілля (leisure industry), або сфера мистецтва і культури (art and cultural industry, art - related business, popular culture). Особливе значення для шоу-бізнесу і. перш за все, для такої його потужної гілки, як індустрія розваг, мають PR-технології. З цієї причини переоцінити значення PR-технологій саме для індустрії розваг практично неможливо.

Згідно з класичним визначенням , реклама - це вид діяльності, метою якого є реалізація збутових і інших завдань організацій, виступаючих на ринку товарів і послуг, шляхом поширення оплаченої ними інформації, сформованої в такий спосіб, щоб надати посилене вплив на масову або індивідуальну свідомість, викликаючи задану реакцію вибраної споживчої аудиторії.

У широкому розумінні під рекламою слід розуміти всі заходи, що сприяють продажу товарів і послуг. Серед таких прийнято розрізняти:

 1.  «Сейлз промоушен» (sales promotion) - престижні заходи, націлені на завоювання доброзичливого ставлення громадськості;
 2.  «Паблік рілейшенз» (public relations) - формування доброзичливого образу того чи іншого об'єкта (суб'єкта) в суспільній думці;
 3.  «Директ маркетинг» (direct - marketing) - специфічна область рекламної діяльності, суть якої полягає в налагодженні спрямованих зв'язків виробника зі споживачем.

Найбільший інтерес для шоу-бізнесу представляє такий вид заходів як PR, тобто «паблік рілейшенз». Фахівці під терміном PR розуміють керований процес комунікації між суб'єктом і суспільством, покликання якого - інформування громадськості про діяльність з комерційними, спеціальними або іншими цілями. Проте зв'язок із громадськістю передбачає і нейтральні комуніканти, а також відкриті взаємини між їх суб'єктами. Звичайно, при цьому не виключаються й прийоми «нав'язування» кого-небудь або чого-небудь, оскільки «піари» значною мірою носять маніпуляційний характер, а їх невід'ємною частиною є реклама.

Визначення PR, як правило, грунтується на тому, які функції має PR. Таких функцій величезна кількість і всі їх можна умовно розділити на групи. Отже, і визначень може бути кілька, виходячи з тієї сфери, де працює PR, а також з функцій, які діють у цій сфері.

PR можна розділити на 3 великі групи:

 1.  політичний;
 2.  торговельний (маркетинг-реклама);
 3.  медіа-PR.

У силу особливостей такого виду комерційних послуг, якими є послуги шоу-бізнесу, PR в шоу-бізнесі займає особливе місце. В умовах ринкових відносин, навіть маючи природжений талант без знання системи PR неможливо домогтися успіху. 

Існує кілька правил ефективного PR-спілкування: 

1. Слід завжди наполягати на правді і повній інформації.

2. Повідомлення повинні бути простими і зрозумілими.

3. Не слід грубо перебільшувати або явно набивати ціну.

4. Слід пам'ятати, що половина цільової аудиторії - жінки.

5. Слід робити спілкування захоплюючим, не допускати зайвої нудьги, буденності.

6. Слід стежити за формою спілкування, воно не повинно бути занадто вигадливим або екстравагантним.

7. Не слід шкодувати часу на з'ясування суспільної думки.

8. Безперервність спілкування і з'ясування громадської думки для ефективного PR життєво необхідні.

9. Необхідна максимальна переконливість і конструктивність на кожному етапі спілкування.

У шоу-бізнесі «паблік рілейшенз» передбачає обов'язкове використання засобів масової інформації для престижної реклами, спрямованої на завоювання доброзичливого ставлення цільової аудиторії до певного виконавцю або групі виконавців (висловлюючись термінологією маркетингу, - виробників послуг), досягнення ними високої суспільної репутації. При цьому слід зауважити, що в даному випадку під громадської репутацією не завжди слід розуміти репутацію в загальноприйнятих рамках моралі, а під громадською думкою не обов'язково розуміти офіційне громадську думку. Слід враховувати, що всередині культурного середовища в суспільстві, члени якого є споживачами послуг того чи іншого виконавця (шоу-мена чи іншого виробника послуг), як правило, складаються локальні субкультури. Масштаби таких субкультур можуть бути різними, в залежності від існуючих в конкретний період часу настроїв у суспільній свідомості. Іноді субкультури можуть бути досить екзотичними, зі своїм вузьким колом прихильників і шанувальників зі специфічними смаками і перевагами, які, тим не менш, доводиться враховувати шоу-менам відповідно до законів ринку («попит народжує пропозицію»). Тому в кожній сфері діяльності PR виробляє свої технології або їх набори для досягнення необхідного впливу на певну аудиторію.

PR в цілому ділиться на зовнішні комунікації та внутрішні відносини. Зовнішні комунікації з'єднують організацію чи індивіда з навколишнім світом, внутрішні відносини визначають специфіку і якість діяльності останніх.

Загальна структура діяльності в галузі PR схематично виглядає так:

Внутрішні відносини:

 1.  Створення іміджу.
 2.  Імідж лідера.
 3.  Імідж організації та / або "команди", включаючи фірмовий стиль.
 4.  Створення корпоративної культури.
 5.  Команда: творчість, робота, побут - система взаємодії.
 6.  Кадрові питання.
 7.  Вдосконалення управління та технологій.
 8.  Запобігання конфліктам.
 9.  Історія та традиції.

Зовнішні комунікації:

 1.  Підтримання постійних контактів з партнерами, в т.ч. потенційними.
 2.  Зв'язок із засобами масової інформації.
 3.  Зв'язки з громадянським суспільством та інститутами влади.
 4.  Міжнародні зв'язки.
 5.  Реклама.
 6.  Підготовка до кризових ситуацій і ліквідація криз.
 7.  Моніторинг ситуації та аналіз ефективності діяльності.

Розрізняють декілька різновидів PR-технологій. Розглянемо як приклад класифікацію за Сему Блеку, який умовно розділив всі види PR-технологій, присвоївши кожному виду певний колір:

Білий PR - це мистецтво розуміння, інформаційна відкритість, надання безперечних інформаційних приводів. Багато російські фахівці вважають, що цей західний підхід у наших умовах неефективний. Інші стверджують зворотне. Єдиної думки поки не склалося.

Чорний PR. Його справжнє значення до цих пір залишається предметом дискусій не лише журналістів, а й професіоналів ринку. У розумінні деяких, чорний PR - розміщення в ЗМІ «замовних» публікацій або оплата «блокувань» для підготовлюваних небажаних з ряду причин публікацій. Для інших чорний PR - будь-який вид піарівською діяльності, оплачуваної «чорним налом». Найбільш вірна трактування пов'язана, мабуть, саме з «очорненням». Тобто з наданням неправдивої та негативної інформації у випадках, коли бізнес або політичні структури розправляються з конкурентами чужими руками або, наприклад, під ім'ям того самого конкурента. Практика показала, що можливе виділення також і сірого PR.

Сірий PR породжений описаним вище поділом PR на чорний і білий за фактом наявності або відсутності оплати публікацій. Він визначає виключно фінансову сторону відносин PR-фахівців з редакціями або комерційними дирекціями ЗМІ.

Жовтий PR. Назва асоціюється з використанням скандалів, роздуванням сенсацій, папараці, епатажем і іншої жовтої журналістикою.

Можна виділити також законні, незаконні і умовно-законні (тобто спірні, неоднозначно трактуються з точки зору закону) PR-технології.

З точки ж зору виділення класів PR-технологій за критерієм моральних і етичних уявлень, прийнятих у конкретному суспільстві, то, відповідно, можна говорити про «чесних» - «нечесних» технологіях, порядних - непорядних, гуманних - негуманних, прийнятих - відторгнених електоратом.

Залежно від виду бізнесу, використовується той чи інший вид «піару». При цьому явні чи приховані інтереси того чи іншого бізнесу, завжди зашифровані в самих «піару», не дивлячись на те, які комунікативні канали при цьому використовуються (ЗМІ, реклама і т. д.).

Роботу в галузі PR можна розділити на 3 етапи - підготовчий, основний і заключний.

Підготовчий етап:

 1.  експертиза та аналіз цілей;
 2.  аналіз громадської думки;
 3.  постановка (формулювання) завдання.

На підготовчому етапі відбувається самовизначення головних дійових осіб - спеціаліста зі зв'язків з громадськістю та замовника роботи. Перш за все, з'ясовується сама можливість роботи. У цей момент поняття суспільного блага з абстрактного стає конкретним (наприклад, не взагалі боротьба з курінням, а конкретний день загального відмови від куріння; не взагалі «світле майбутнє», а організація оздоровлення дітей-сиріт тощо) Одночасно з'ясовуються умови для розгортання кампанії з PR - аналіз громадської думки показує наскільки готове суспільство до сприйняття планованих заходів.

Правильна постановка завдання - вирішальна частина роботи в PR. Вона й диктує вибір технологій (способів виконання завдання): чи буде це робота із засобами масової інформації, індивідуальна або корпоративна робота з підприємцями, політиками чи представниками влади, проведення рекламних або прямих масових заходів і т.д.

Основний етап:

 1.  розробка та планування кампанії з PR;
 2.  створення «інформаційних приводів»;
 3.  налагодження зв'язків (контактів) з людьми, групами або соціальними верствами населення, від яких залежить успіх справи;
 4.  проведення рекламної кампанії;
 5.  поточний моніторинг (контроль) ефективності дій при проведенні заходів із зв'язків з громадськістю.

При проведенні заходів із зв'язків з громадськістю PR-фахівець пропонує людям те, що на його погляд їм потрібно і при цьому служить виконання поставленої мети. Одночасно він оцінює, як люди сприймають його пропозиції (інформаційні приводи). Ситуації та інтереси всіх сторін можуть мінятися стрімко і часто в найнесподіваніші моменти. Тому треба бути готовим, як до зміни формулювань своїх пропозицій (форми), так і до перегляду початкової мети всіх дій (змісту). Така робота вимагає постійного творчого пошуку - тут проявляється мистецтво фахівця зі зв'язків з громадськістю.

Заключний етап:

 1.  оцінка результатів роботи;
 2.  аналіз перспективи подальшого розвитку встановлених зв'язків.

Оскільки суспільне благо - явище не тимчасове, але постійно властиве суспільству, оцінка роботи сумлінного фахівця з PR залежить від довготривалості ефекту його дій. Короткочасний ефект може тільки нашкодити репутації фахівця зі зв'язків з громадськістю та звести нанівець всі витрати PR-кампанії. Тому дуже важливо, щоб слова, спочатку вимовлені ще на етапі формулювання мети, не розходилися зі справами і через довгий термін. У цьому корінна відмінність «паблік рілейшенз» від реклами, агітації і пропаганди, які часто не гребують порожніми прокламаціями.

3.3. Організація міжнародної маркетингової діяльності у шоу-бізнесі

Елементами міжнародного маркетингового комплексу є: товар (product) — номенклатура/асортимент, якість, дизайн, характеристики, торговельна марка, пакування, обслуговування, гарантії, система повернення; ціна (price) — прейскурант, знижки, надбавки, періодичність платежів, умови кредиту; просування (promotion) — реклама, стимулювання збуту, прямий маркетинг (персональні продажі), Паблик рілейшнз (РR), служба збуту; місце (place) — канали розподілення, охоплення ринків, асортимент, розміщення, управління запасами, транспортування(Рис.3).

Товар

Канали розподілення

Ціна

Просування

Цільовий сегмент

(зарубіжний ринок)

Рис. 3. Елементи маркетингового комплексу

Джерело:

Сукупність цих маркетингових елементів та їх адаптація до вимог певного сегмента отримали назву «концепція маркетинг-мікс». Залежно від ступеня пристосування міжнародного маркетингового комплексу до особливостей різних закордонних ринків (сегментів світового ринку) в маркетинговій практиці виокремлюються три типи маркетингового комплексу: індивідуалізований (диференційований), стандартизований та комбінований. 

Індивідуалізований (диференційований) маркетинговий комплекс передбачає пристосування всіх його елементів до потреб кожного зарубіжного ринку (сегмента світового ринку).

Стандартизований маркетинговий комплекс характеризується тим, що всі його елементи однаковою мірою пристосовуються до всіх зарубіжних ринків або сегментів (в усіх країнах товар пропонується з стандартними, однаковими характеристиками, за однаковою ціною, з використанням однакових систем просування та каналів розподілення).

Комбінований маркетинговий комплекс передбачає одночасну як диференціацію деяких елементів, так і стандартизацію інших. Наприклад, стандартний товар може однаково рекламуватися на всіх зарубіжних ринках, а ціни та канали розподілення бути адаптованими до місцевих умов. Це — найбільш поширений підхід до побудови та реалізації міжнародного маркетингового комплексу.

Компанія «Преміум Саунд» використовує індивідуалізований (диференційований) маркетинговий комплекс,який будується на виявленні специфічних потреб різних ринків під дією особливої поведінки споживачів, конкурентних переваг фірм у конкурентному середовищі. Адаптивність у поведінці фірми диктується станом розвитку різних галузей, правовими обмеженнями у країнах.

У кожному конкретному випадку слід спочатку вияснити, чи можна надавати послуги Event-агентства у зарубіжній країні у незміненному вигляді, або ж необхідно внести зміни. Різні звички споживачів часто призводять до виникнення різних модифікацій організацій концертів(або інших заходів) чи вподобань до виконавців в різних країнах. Так, наприклад,в Італії заборонили проводити концерти співачки Мадонни через ії конфлікт з католицькою церквою,а саме з Ватиканом.

Компанія «Преміум Саунд» використовує систему централізації управління. Централізація означає концентрацію владних повноважень на верхньому рівні керівництва організацією. Компанія використовує централізацію для збільшення синергії, поліпшення координації, запобігання помилок на нижніх рівнях управління. Але у централізації є і недоліки: зниження оперативності управління; зменшення можливостей адаптації до нових умов роботи.

У компанії «Преміум Саунд» існують такі функціональні напрямки міжнародної маркетингової діяльності:

 1.  Загальне керівництво
 2.  Обслуговування
 3.  Просування
 4.  Маркетингові дослідження

До загального керівництва належить така посада,як менеджер з маркетингу. В його обов’язки входить: розміщення і контроль реклами в друкованих виданнях, в інтернеті; пошук, розміщення і контроль зовнішньої реклами компаніїї; пошук та аналіз ефективності нової реклами; контроль виконання договорів на розміщення реклами;контроль за виходом реклами фірми ; ведення документації з реклами; контроль за бюджетом рекламних кампаній; аналіз ефективності рекламних кампаній; пропозиції для збільшення ефективності реклами.

До обслуговування відноситься менеджер з продажу Event -послуг.В його обов’язки входить: Збір , обробка та аналіз інформації про ринок Event - послуг - ємність , динаміка , структура , тенденції ринку ; споживчі переваги ; ціни ; активність конкурентів , пр.;збір інформації про потенційних клієнтів , формування бази даних клієнтів , сегментація клієнтів;активні продажі продуктів і послуг компанії , ведення переговорів, налагодження і розвиток відносин з клієнтами;участь у виробленні ідей , концепцій і пропозицій для клієнтів;підготовка та проведення презентацій для клієнтів , узгодження з клієнтами ідей , замовлень , кошторисів , умов взаємодії і розрахунків , оформлення з клієнтами договорів на надання послуг;рішення з клієнтами питань і проблем , пов'язаних з виконанням замовлень , контроль виконання замовлень;підготовка періодичних ( щотижневих , щомісячних ) звітів.

До просування належить така посада,як PR-менеджер. В його обов’язки входить:регулярна робота з пресою,створення інформаційних приводів;робота з зірками шоу-бізнесу;організація прес-конференцій, круглих столів, прес - ланчів та інших заходів для преси;переговори по спонсорству, премій і інших проявів бренду компанії;часть у розробці креативних концепцій для різних заході;реалізації особистісного піару керівного складу компанії;складання звітів.

До маркетингових досліджень відноситься менеджер з маркетингових досліджень. В його обов’язки входить: планування маркетингових досліджень;організація маркетингових досліджень: визначення тенденцій серед споживачів та нових можливостей для бізнесу на підставі всіх даних досліджень;вивчення та аналіз діяльності конкурентів, характеристик конкурентного середовища;визначення основних показників ринку: доля ринку компанії, ємкість, проникнення.

Додатки

Фактори, що враховуються у SWOT-аналізі

Потенційні внутрішні сильні сторони (S):

Потенційні внутрішні слабкості (W):

 1.  В компанії працюють висококваліфіковані спеціалісти
 2.  Конкурентноспроможна ціна
 3.  Один з лідерів ринку України
 4.  Є чітко сформульована стратегія
 5.  Впливові міжнародні контакти в сфері шоу-бізнесу
 6.  Налагодженні звязки у сфері маркетингу,PR та спонсорству.
 7.  Досконале знання українського ринку шоу-бізнесу.
 8.  Міжнародна діяльність: вихід на міжнародний рівень-країни СНД,США.
 9. Позитивний імідж компанії
 1.  Не гнучка політика роботи з клієнтами
 2. Невелика ринкова частка

3.         Велика плинність кадрів.

Потенційні зовнішні сприятливі можливості (О):

Потенційні зовнішні загрози (Т):

 1.  Розширення діапазону можливих країн-партнерів
 2.  Сприятливі зрушення в курсах валют
 3.  Велика доступність ресурсів
 4.  Послаблення нестабільності бізнесу
 5.  Розвиток ринку шоу-бізнесу
 1.  Загострення конкуренції
 2.  Несприятливі зрушення в курсах валют
 3.  Чуттєвість до нестабільності зовнішніх умов бізнесу
 4.  Політична та економічна нестабільність в країні.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64802. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 559.5 KB
  Метою роботи є підвищення стабільності транспортування тари на лініях розливу та підвищення продуктивності шляхом переходу на двопотокове позиціювання з розробкою удосконаленого пристрою з подільником потоку та обґрунтування динамічних та кінематичних характеристик...
64803. Підвищення ефективності компенсації зовнішнього магнітного поля трифазного розподільного пристрою методом симетрування конструкції 191.5 KB
  Для забезпечення вимог електромагнітної сумісності використовують різноманітні методи зниження зовнішнього магнітного поля розподільного пристрою у тому числі автоматичну компенсацію. Автоматична компенсація зовнішнього магнітного поля здійснюється за допомогою систем автоматичної компенсації.
64804. Дидактичні засади розробки електронного підручника як засобу індивідуалізації навчання студентів аграрних коледжів 232.5 KB
  За Болонською декларацією, навчання у системі вищої аграрної освіти має відбуватись за умов індивідуалізації навчання студентів з використанням нових інформаційно-комунікаційних технологій та консультативній функції викладача, спрямованості навчально-виховного процесу на особистість кожного студента.
64805. УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ КОНОПЕЛЬ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ СІВБИ, НОРМ ВИСІВУ ТА ДОБРИВ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ 244.5 KB
  З метою налагодження виробництва коноплепродукції необхідно розробити основні технологічні прийоми які забезпечують формування високого врожаю конопель з властивостями придатними для виробництва целюлозовмісних матеріалів.
64806. МЕТОДИ СИНТЕЗУ ТА АНАЛІЗ ВИСОКОТОЧНИХ СИСТЕМ ПОЗИЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНИМИ БАГАТОМАСОВИМИ ОБ’ЄКТАМИ 11.17 MB
  Постійне підвищення вимог до кількості та якості продукції що випускається призводить до необхідності підвищення точності та швидкодії керування різноманітними обєктами транспорт оброблювальні верстати системи прицілювання стрілецької зброї у тому числі й на рухомій основі...
64808. Описово-статистичні джерела дослідження землеволодіння та землекористування в Північному Приазов’ї (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) 185.5 KB
  Аналіз описовостатичних джерел передбачає врахування регіональних особливостей динаміки землеволодіння та землекористування що зумовлено як різноманіттям шляхів заселення так і особливостями етнічного складу поселян.
64809. СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 277.5 KB
  Визначальна роль і значення для державотворення та правотворення в Україні конституційних цінностей і пріоритетів принципів верховенства права демократизму конституційної законності визнання людини найвищою соціальною цінністю як основних орієнтирів що зумовлюють сутність...
64810. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СТРУКТУРНО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТАБЛЕТОК З ПЛІВКОВИМИ ПОЛІМЕРНИМИ ПОКРИТТЯМИ 635 KB
  При огляді літературних даних і відгуків споживачів препаратів в формі таблеток непокритих і покритих оболонками, в Україні відзначені випадки недоброякісних таблеток з різними видами браку продукції, особливо в таблетках, упакованих в первинну паперову упаковку...