19870

Правове положення фондової біржі

Лекция

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Тема 4. Правове положення фондової біржі. Мета: Освітня: Ознайомлення з установчими документами фондової біржі та її функціонуванням. Навчитися складати статут фондової біржі та визначити порядок реєстрації фондових бірж. Виховна: моделювання поведінки студента як...

Украинкский

2013-07-18

64.5 KB

1 чел.

Тема 4. Правове положення фондової біржі.

Мета:

Освітня:  Ознайомлення з установчими документами фондової біржі та її функціонуванням. Навчитися складати статут фондової біржі та визначити порядок реєстрації фондових бірж.

Виховна: моделювання поведінки студента як майбутнього спеціаліста на основі отриманих знань та навичок.

Розвиваюча: Оволодіння навичками, знаннями з предмету щоб взаємопов’язати їх з раніше набутими для формування освітньої бази майбутнього юриста.

План

1. Поняття фондового ринку та фондової біржі.

2. Статут та правила фондової біржі.

3. Діяльність Української Фондової біржі.

Література

 1.  ЗУ „Про цінні папери та фондовий ринок” від 2 лютого 2006 року.
 2.  Указ Президента України „Про участь Української фондової біржі в приватизаційних процесах”  від 27.02.95 № 146
 3.  Наказ Міністерства сільського господарства і продовольства України „Про перелік бірж та порядок обліку продукції” від 10.11.95 № 302
 4.  Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку „Положення про реєстрацію фондових бірж та торговельно-інформаційних систем і регулювання їх діяльності” від 11.11.97 № 46
 5.  Дегтярева О. Биржевое дело: Учебник для вузов. ~ М., 1997
 6.  Дмитрук Б.П. Організація біржової діяльності в агропромисловому комплексі. - К.: Либідь, 2001.
 7.  Єщенко П. Біржа: функції і завдання // Економіка України. - 1994. -№3
 8.  Корпорации и национальные фондовые рьнки на примере Америки. -М., 1992.
 9.  Кузнєцова Н.С., Назарчук А.И. Участники фондового рьнка: функции, организация деятельности. - К., 1998.
 10.  Лилин В. Ценные бумаги и фондовая биржа. - М., 1998
 11.  Люенков Ю.М., Рышарук А.И., Подь И.В., Поважный А.С. Учасники фондового рынка: функции, организация деятельности. - К., 1998.
 12.  Рубцов Б. Зарубежные фондовые биржи. - М., 1996
 13.  Фондовий ринок України / Керівн. авт. кол. В.В. Оскольський. - К.: Скарбниця, 1994
 14.  Фондовые рынки США. Основные понятия, механизмы, терминология. - М., 1992
 15.  Розвиток законодавства фондового ринку. // Цінні папери України, № 14 від 13.04.06 р
 16.  Законодавче регулювання фондового ринку. // Цінні папери України, № 30 від 03.08.06. Лінецький С. Реємтруємося за новими правилами. // Юридичний журнал, № 10 від 2003 р.
 17.  Бурмака М. Розвиток фондового ринку і політика державного дирижизму в Україні. // Ринок цінних паперів України, № 2 від 2006 р

Питання для самоперевірки

Поняття біржових операцій.

Правила біржової торгівлі.

Учасники біржової торгівлі.

Об'єкти проведення торгів.

Місце проведення торгів.

Біржові ціни.

Підготовка та проведення біржових торгів.

Порядок проведення біржових торгів з реальним товаром.

Порядок реєстрації угод.

Оформлення біржових угод.

Види біржових угод.

Поняття хеджування та його ознаки.

Характеристика біржової спекуляції.

 1.  Поняття фондового ринку і фондової біржі

Фондовий ринок, або ринок цінних паперів сегмент фінансового ринку, на якому формуються відносини купівлі-продажу спеціальних документів (цінних паперів). Цінні папери мають власну вартість (ціну), за якою їх реалізують на ринку. Наприклад, ціна акції (курс акції) відрізняється від розміру отримуваного від акції дивіденду. Курс акції залежить від норми позикового відсотка на день придбання акції. Оскільки ця норма є орієнтиром для покупця щодо очікуваного прибутку, цінні папери вільно обертаються і свідчать про відносини співволодіння між тими, хто залучає ресурси, випускаючи і реалізуючи цінні папери (емітенти), І тими, хто їх купує (інвестори). У діяльності ринку цінних паперів також беруть участь особливі суб'єкти підприємницької діяльності - фінансові посередники.

Розрізняють первинний і вторинний, організований (фондова біржа) і неорганізований (вуличний) ринки цінних паперів.

Первинний ринок - це організація первинного продажу заново випущених цінних паперів емітентом з метою отримання для фінансових ресурсів. Такими організаціями можуть бути уряд, місцеві органи влади, різні підприємства та інституційні інвестори. До останніх належать державні заклади, інвестиційні й пенсійні фонди, трастові відділи комерційних банків, трастові компанії тощо.

Неорганізований (позабіржовий) ринок цінних паперів передбачає діяльність невеликої кількості інвестиційних компаній у напрямі первинного розміщення цінних паперів. Після розміщення цінних паперів на первинному ринку, вони стають об'єктом перепродажу на вторинному ринку. Саме тут відбувається купівля-продаж (обіг) цінних паперів, випущених раніше.

Як на первинному, так і на вторинному ринках цінних паперів є багато шляхів їх продажу і купівлі. Важливу роль у реалізації цінних паперів відіграє фондова біржа. Біржа належить до вторинного ринку цінних паперів; зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу. На деяких біржах реалізують також угоди щодо купівлі-продажу іноземної валюти та золота. Найбільші фондові біржі зосереджено в Парижі, Франкфурті-на-Майні, Нью-Йорку, Чикаго, Лондоні, Ліверпулі.

Основні функції фондової біржі:

• відкриває доступ підприємствам до позикового небанківського капіталу;

• координує розміщення державних цінних паперів;

• забезпечує можливість переміщення капіталу з однієї сфери, діяльності в іншу;

• є своєрідним економічним барометром ділової активності.

Основні операції фондової біржі:

- облік цінних паперів, їх приймання, надання рекомендацій щодо встановлення початкової котирувальної ціни;

- оформлення угод щодо купівлі-продажу цінних паперів;

- виконання централізованих взаєморозрахунків у межах біржового ринку цінних паперів;

- забезпечення централізованого інформування й курсового контролю;

- правове оформлення угод.

Поняття та правове положення фондової біржі визначене в Законі України "Про цінні папери і фондову біржу". Фондова біржа - організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами. Фондова біржа - акціонерне товариство, яке зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, Статуту і Правилах фондової біржі. Фондову біржу може бути створено не менш як 20 засновниками - торговцями цінними паперами, які мають дозвіл на здійснення комерційної і комісійної діяльності по цінних паперах за умови внесення ними до статутного фонду  не менш як десять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Фондова біржа набуває прав юридичної особи з дня її реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Фондова біржа - організація, що створюється без мети отримання прибутку і займається виключно організацією укладання угод купівлі та продажу цінних паперів і їх похідних. Вона не може здійснювати операції з цінними паперами від власного імені та за дорученням клієнтів, а також виконувати функції депозитарію.

2. Статут та правила фондової біржі.

У статуті фондової біржі визначається:

1. Найменування і місце знаходження фондової біржі.

2. Найменування і місце знаходження засновник! .

3. Розмір статутного фонду.

4. Умови і порядок прийняття в члени і виключення з членів фондової біржі.

5. Права і обов'язки членів фондової біржі.

6. Організаційна структура фондової біржі.

7. Компетенція і порядок створення керівних органів фондової біржі.

8. Порядок і умови відвідування фондової біржі.

9. Порядок і умови застосування санкцій, встановлених фондовою біржею.

10. Порядок припинення діяльності фондової біржі.

У статуті можуть передбачатися інші положення, що стосуються створення і діяльності фондової біржі.

Правила фондової біржі є локальним нормативним актом, що регламентує діяльність фондової біржі, пов’язану з торгівлею цінними паперами. У зв'язку з цим правила повинні передбачати:

а) види угод, що укладаються на фондовій біржі;

б) порядок торгівлі на фондовій біржі;

в) умови допуску цінних паперів на біржі;

г) умови і порядок передплати на цінні папери, що котируються на фондовій біржі;

д) порядок формування цін біржового курсу та їх публікації;

е) обов'язки членів біржі що до ведення обліку та інформації, внутрішній розпорядок роботи комісії фондової біржі, порядок їх діяльності;

є) систему інформаційного забезпечення фондової біржі;

ж) види послуг, що надаються фондовою біржею і розмір плати за них;

з) правила ведення розрахунків на фондовій біржі та інші.

Законодавство передбачає особливі умови припинення діяльності фондової біржі, її діяльність припиняється у тому разі, коли число членів біржі стало менше 10 членів, її діяльність припиняється у випадку неприйняття нових членів протягом шести місяців. Оскільки фондова біржа є акціонерним товариством, її діяльність припиняється відповідно до законодавства України "Про господарські товариства".

3. Діяльність Української фондової біржі

Створенню Української фондової біржі (УФБ) передували певні умови:

політичні - проголошення Україною політичної незалежності, яку було закріплено в грудні 1991 року результатами всенародного референдуму;

економічні - становлення України на шлях ринкових перетворень, роздержавлення, створення певної законодавчої бази для проведення економічних реформ;

соціальні - розширення недержавного сектору господарювання, приватних бізнесових структур;

психологічні - розуміння необхідності розбудови національного ринку цінних паперів виявило фахівців і ентузіастів, тих хто бажав мати власну справу, більші доходи.

Зародження в Україні ринкових відносин розпочалося з відкриття товарних бірж. У 1989-1990 роках спостерігався справжній біржовий бум. В Україні в 1991 році діяло близько 60 товарних бірж. У цей період акціонування перебувало в зародковому стані, а моделі приватизації були переважно уявними, об'єктом академічних диспутів, тому функціонування товарних бірж було достатньо вагомою підставою і зіграло позитивну роль на початковому етапі становлення фондової біржі.

На самому початку було створено не товарно-фондову "суміш" без чіткої спеціалізації бірж, а злагоджену, централізовану інфраструктуру ринку цінних паперів з єдиною фондовою біржею на чолі.

На початку 1991 року за відсутності державної програми створення національного ринку цінних паперів, провідні комерційні банківські установи, вчені-економісти, фахівці Міністерства економки, Міністерства фінансів та економічного відділу, Секретаріату кабінету Міністрів України, які дотримувалися концепції єдиної фондової біржі, розпочали роботу щодо створення Датської фондової біржі. 

З метою організації ефективної роботи на ринку цінних паперів правління УФБ разом із Асоціацією ділового співробітництва і "Український міжнародний культурний центр" розгорнули також роботу щодо створення постійно діючих інтенсивних двотижневих курсів з підготовки брокерів фондової біржі та аналітиків цінних паперів.

Апарат управління Біржі розпочав діяльність 2 січня 1992 року, а вже шостого лютого відбулися перші торги Української фондової біржі. На перших етапах розвитку УФБ виконувала функції фондової, валютної і кредитної торгівлі, що наближало її до фінансово-інвестиційного центру світового рівня. Поступово функції валютної і фондової біржі розмежовувалися, що сприяло зародженню інфраструктури ринку цінних паперів в Україні.

У квітні 1992 року Українська фондова біржа розпочала роботу за всіма напрямами, запланованими в установчих документах і Концепції УФБ: організувала торги; розпочала формування мережі регіональних філій; видала збірник нормативних документів і матеріалів; активно сприяла й безпосередньо організовувала навчання й підготовку брокерів, інших фахівців ринку цінних паперів; вела пропагандистську та роз'яснювальну роботу серед населення. Протягом першого року діяльності на Біржі було організовано 31 торг, на яких здійснювалися операції по 197 позиціях.

У жовтні 1993 року біржовими спеціалістами було розроблено, а біржовою радою затверджено ''Тимчасові правила допуску до котирування цінних паперів (лістинг) на Українській фондовій біржі", що дало можливість розпочати організацію великомасштабного лістингу цінних паперів.

Українська фондова біржа налагодила міжнародні контакти з представниками Нью-Йоркської фондової біржі. Лондонської, Берлінської, Болгарської, Угорської, Азербайджанської, Білоруської, Московської, Санкт-Петербурзької та ін. Найпродуктивнішим стало співробітництво з Товариством французьких бірж (ТФБ). Було підписано угоду між урядами України та Франції, за якою французькою стороною надавалася допомога на загальну суму 25 млн. франків та методичне забезпечення діяльності УФБ, зокрема для створення Центрального депозитарію цінних паперів за зразком Національного депозитарію Франції "СІКОВАМ".

Найпрогресивнішою формою цінних паперів вважають комп'ютерні записи на рахунках, що, на відміну від надрукованих бланків фізичних паперів, полегшує обіг цінних паперів і вже широко астосовується в багатьох розвинутих країнах.

Важливим завданням УФБ є формування нової економічної філософії, цивілізованої підприємницької моралі, а тому сама біржа є прикладом цього. Українська фондова біржа дбає про захист інтересів власників цінних паперів. За її правилами працівникам бірж, учасникам торгів суворо забороняється поширення хибних чуток, розголошення комерційної таємниці, штучна зміна кон'юнктури.

З метою запобігання шахрайству та виникненню на фондовому ринку кримінального середовища створено спеціальний підрозділ біржі, який здійснює нагляд за дотриманням законодавства та внутрішніх біржових положень щодо збереження комерційної і конфіденційної таємниці та охорони прав клієнтів. Проте така структура не перешкоджає відкритості біржі, широкому інформуванню про результати її діяльності.

Серед населення Біржа веде певну роз'яснювальну роботу, пропагує цінні папери як один із засобів підвищення добробуту, можливість стати власником чи співвласником виробництва або нерухомості.

Біржа приділяє постійну увагу створенню мережі навчальних закладів для підготовки відповідних фахівців. На базі Асоціації ділового співробітництва "Український міжнародний культурний центр" діють двотижневі інтенсивні курси брокерів та аналітиків ринку цінних паперів. Разом із Міністерством фінансів України, Асоціацією комерційних і кооперативних банків та товариством "Знання" створено Українську комерційну школу, яка і нині успішно працює.

Українська фондова біржа здійснює багатопланову роботу, наслідки якої вже сьогодні проявляються у формуванні цивілізованого ринку цінних паперів, роблять Біржу потрібною і важливою ланкою системи економічних перетворень: відпрацювання механізму біржової діяльності, процедури лістингу й аудиторської експертизи, комп'ютерної системи розрахунків, підготовки кадрів, їхньої практичної апробації та методичного забезпечення, розвитку міжнародних зв’язків, дослідницько-аналітичної та просвітницької роботи, створення ринкової інфраструктури тощо.

Обрана модель централізованого ринку цінних паперів є оптимальнішою для України. Централізований ринок означає його прозорість, урегульованість з боку держави і конкурентоспроможність. Основними його елементами є єдина національна фондова біржа, єдиний Центральний депозитарій цінних паперів та єдиний кліринговий банк.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54548. Бабусина наука 33 KB
  Щоб ми швидше дістались її дому бабуся нам підказала коротку дорогу. Діти рухаються згідно інструкції Бабуся виходить з хати. Бабуся: Добрий день мої дорогенькі Як я рада вас бачити Ви так виросли Ви ж збираєтесь іти до школи Готові 2. Бабуся: Зараз я перевірю на дошці виставлено 10 тварин та 10 птахів.
54549. ЯК ПИСАТИ НАУКОВУ РОБОТУ З ФІЛОЛОГІЇ 82 KB
  Безумовно сьогоднішній учитель має можливість через інет†знайти вимоги до змісту та оформлення роботи наприклад на сайтах МАНУ та МОНУ: mn. Я маю чималий досвід цієї роботи: 15 моїх учнів захищали наукові роботи усі брали участь у конкурсізахисті обласного рівня лише двоє не отримали призових місць четверо захищали роботи на Всеукраїнському рівні усі мали призові місця два І місця та два ІІІ м. Пропоную до Вашої уваги деякі порадиспостереження що народилися в процесі багаторічної роботи з учнями над науковими дослідженнями....
54550. Біологія – наука про живу природу 162 KB
  Передбачувані результати навчального заняття: А Знати:; що вивчає наука біологія; основні ознаки живого; основні галузі біології; принципи класифікації організмів; значення біології у практичній діяльності людини Б Нормувати: теоретичний матеріал у вигляді усної розповіді та діалогу; В Цінувати: старанність ініціативність працьовитість; переконання у справедливості; особисту точку зору. До неї входять: Ботаніка ботане рослина вивчає рослини. Зоологія зоон тварина вивчає тварини.
54551. Наука і технічний прогрес 83 KB
  They mke it possible to do complicted tsks in short time You cn buy lmost nything on the Internet without hving to leve your home. Some people becme ddicted to the Internet nd computer. 3 Which web browser does your computer use Internet Explorer Fire fox Mzil 4 How mny buttons re there on your mouse There re two buttons on my mouse. 7 re you member of ny cht group 8 Wht else cn you use the Internet for to find interesting informtion to do complicted tsks Повідомлення теми та мети уроку.
54552. Свято «Наум, Наум – наведи на ум» 49 KB
  Учитель: за народним календарем 14 грудня день Святого Наума покровителя розуму і доброчинства. учитель англійської мови вивчає дітей два три слова Конкурс: на листку паперу намалювати квіти з закритими очима кожен учасник по одній квітці. Учитель: Як ви вважаєте діткичи завжди були школи в Україні Перша школа в Україні була заснована князем Володимиром Великим у 988 році.
54553. Інтегроване навчання із використанням інноваційних технологій 105.5 KB
  Етап початкового навчання є перехідним від звичного способу життєдіяльності в період дошкільного дитинства до способу який домінує в режимі життєдіяльності молодшого а потім і старшого підліткового віку. Основним завданням початкової школи вважається і я з цим безперечно згодна підготовка до систематичного цілеспрямованого навчання на старших вікових паралелях виховання позитивної мотивації учіння емоційно благополучного ставлення до школи і навчальної праці формування пізнавальних потреб. Навчання в школі будується на предметній...
54554. Реалізація принципів розвиваючого навчання на уроках і позакласних заходах початкової школи як передумова формування та розвитку креативної особистості 171.5 KB
  Тому особливої актуальності набуває проблема реалізації розвивального принципу навчання на уроках у початковій школі. Розгляд терміну розвиваюче навчання припускає перш за все вивчення проблеми співвідношення навчання і розвитку яка завжди визнавалася однією із основних проблем педагогіки. На різних історичних етапах її рішення мінялося що обумовлене зміною методологічних установок появою нових трактувань розуміння суті розвитку особи і самого процесу навчання переосмисленням ролі останнього в цьому розвитку.
54555. Компетентнісно-зорієнтоване навчання у структурі трудової підготовки учнів 91 KB
  Життєвий досвід дитини вирішальний фактор формування особистості а вся система навчання і виховання повинна допомогти їй виявити у собі і розвинути те що їй органічно притаманне. Тільки таким чином можливо досягти мети формування особистості готової до життя у світі що постійно змінюється здатної до навчання та самовдосконалення до прийняття ефективних рішень. Тому компетентнісна стратегія є одним з магістральних напрямків реформування освітньої системи в Україні і вона пов'язана з принципово новим цілепокладанням у педагогічному...
54556. A compiler system for windows 7.36 MB
  I was working since several years in a compiler environment project. I had written an editor ‘Wedit’ and sold some copies of it to fellow programmers in Paris. But my editor project was stuck: it missed the compiler. Once people bought the compiler with its integrated editor, they wouldn’t think about using any other one. The editor was actually considered as an afterthought. The effort of learning a new editor was considered too big. Besides, the new programming environments were more and more closed.