19923

Хозяйственные фонды предприятия

Лекция

Экономическая теория и математическое моделирование

Лекция №6 Тема: Хозяйственные фонды предприятия. Величина производственной мощности предприятия формируется под воздействием многих факторов таких как: Состав основных фондов Их количество по видам и структура Техникоэкономические показатели использо

Русский

2013-07-18

23.1 KB

1 чел.

Лекция №6

Тема: Хозяйственные фонды предприятия.

Величина производственной мощности предприятия формируется под воздействием многих факторов, таких как:

 1.  Состав основных фондов
 2.  Их количество по видам и структура
 3.  Технико-экономические показатели использования норм (производительности) оборудования и производственных площадей.
 4.  Номенклатура и ассортимент продукции, их трудоемкость при использовании имеемого оборудования.

Производственная мощность рассчитывается в соответствии с отраслевыми особенностями. В то же время существуют общие для всех отраслей экономики методы и принципы расчета производственных мощностей действующих предприятий.

Исходными данными для расчета ПМ служат:

 1.  Количество установленного оборудования
 2.  Производственные площади по видам производства
 3.  Трудоемкость изготавливаемой продукции
 4.  Прогрессивный уровень выполнения действующих норм
 5.  Режим работы предприятия

Годовой календарный фонд времени рассчитывается по формуле

Номинальный или режимный фонд времени работы оборудования равен произведению числа рабочих дней в плановом периоде на количество часов в рабочих сменах.  или

Действительный (эффективный или плановый) фонд времени работы оборудования равен номинальному да вычетом времени на ремонт, наладку, переналадку, передислокацию оборудования в течении года

Или

Производственная мощность группы однородного технологического оборудования по изготовлению однородной продукции

При расчёте производственной мощности предприятия, особое внимание нужно привлекать к проверке соответствия мощностей основных цехов к мощности вспомогательных цехов.

При выявлении их несоответствия разрабатывают организационно-технические мероприятия по устранению «узких мест». Завершается весь процесс определением мощностей предприятия составлением баланса, для чего используются такие понятия как:

 1.  Входная мощность – это мощность на начало планового года, которая имеется в распоряжении предприятия.
 2.  Выходная мощность – величина мощности на конец планового года
 3.  Среднегодовая мощность

Составление баланса отражает все изменения её величины на протяжении года и дает возможность определить с какой мощностью предприятие выйдет на конец года.

Выходная мощность определяется по формуле

 

Среднегодовая производственная мощность рассчитывается по формуле

Важным показателем использования показателя в предприятии является

Величина коэффициента использования производственной мощности зависит от степени интенсивности использования основных фондов предприятия. Анализ рассмотренных фондов позволяет определить основные пути улучшения использования оборудования и производственных мощностей предприятия.

Тема: оборотные средства (ОС) предприятия

 1.  Понятия состав и структура ОС
 2.  Нормирование расходования материальных ресурсов и оборотных средств
 3.  Показатели и пути эффективного использования оборотных средств


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

81687. Культурний Рух, простір і час – атрибутивні властивості матерії 27.75 KB
  Рух його джерело та причини завжди були у полі зору філософів і вченихприродознавців. Так уже Геракліт не лише визнавав усе загальний характер руху але й виявив його суперечливість: все існує і в той же час не існує; все тече й постійно змінюється; все перебуває у постійному процесі виникнення та зникнення. Отже рух матеріальних тіл викликають їх внутрішні і зовнішні взаємодії поза якими існування цих тіл неможливе.
81688. Культура і цивілізація: розуміння та перспективи розвитку 27.2 KB
  Так цивілізований і культурний сприймаються як поняття тотожні але цивілізація ікультура не синоніми. Цивілізація висловлює щось спільне раціональне стабільне. Цивілізація визначає загальне в співтовариствах що виникають на базі однотипних технологій.
81689. Проблема кризи сучасної культури в провідних концепціях 19-20 століть 28.37 KB
  Причини такого ставлення до культури на думку Г. Тому як вважає Зіммель новою парадигмою здатною об´єднати світ духовної культури епохи є поняття життя як своєрідного центра світобудови: звідти йде шлях з одного боку до душі і Я а з іншого до ідеї Космосу Абсолюту. Першим аргументовано підійшов до проблеми кризи культури звернув увагу на вулканічне підґрунття історії розсіяв загрозливі ілюзії її лінійного прогресу німецький культурфілософ О.
81690. Поняття суспільства. Структура та функції соціальної системи 24.59 KB
  Суспільство раціонально організована спільнота людей об’єднаних спільною спрямованістю інтересів взаємною угодою в розумінні принципів колективного існування. Цим суспільство відрізняється від спільності – органічного об’єднання людей пов’язаних єдиним походженням родинними зв’язками єдністю долі сім’я рід плем’я народ та від держави – раціонально організованого апарату управління суспільством. В цілому суспільство – це соціальна система що охоплює сукупність соціальних об’єктів та суб’єктів їхніх властивостей і відносин що...
81691. Суспільство як система: основні сфери та закони розвитку суспільного життя. Духовне життя соціуму 26.65 KB
  Останні є суттєвими характеристиками суспільства. Для суспільства характерні: системна організація особливий механізм передачі інформації єдність матеріальних та духовних процесів. Основними сферами життєдіяльності суспільства є: матеріальновиробнича та економічна діяльність виробництво обмін та розподіл матеріальних благ продуктивні сили та виробничі відносини НТП сільське господарство фінанси економіка банківська діяльність побуту та сімейних стосунків сім’я побут соціальногуманітарних відносин закони та правові норми...
81692. Джерела та спонукальні сили соціального розвитку 23.68 KB
  Виділяють принаймні три джерела розвитку суспільства: природні фактори Монтеск’є Гумільов Вернадський матеріальне виробництво Маркс Ростоу Бжезинский зміни культурного життя та системи духовних цінностей Конт Сорокін. Насправді усі три фактори в єдності виступають джерелами розвитку суспільства. Окрім цього існує інший погляд який джерелами саморозвитку суспільства визначає: протиріччя між природною та культурною організаціями суспільні відносини та духовний потенціал суспільства.
81693. Культурно-історичний час і простір 22.69 KB
  Як форми руху матерії простір і час постають загальним «засобом організації» будь-якого обєкта дійсності: простір — у найзагальнішому плані — це форма сталості, збереження обєкта, його змісту; час — форма його розвитку, внутрішня міра його буття та самознищення. Доповнюючи один одного, простір і час функціонують як універсальна форма організації всієї різноманітності нескінченного світу
81694. Сутність ідеалістичної концепції буття 24.82 KB
  У широкому розумінні буття є захоплююча реальність гранично загальне поняття про суще взагалі. Буття є те що існує: матерія речі властивості звязки і відносини. Отже буття охоплює і матеріальне і духовне.
81695. Поясніть матеріалістичну концепцію буття 25.1 KB
  У широкому розумінні буття є захоплююча реальність гранично загальне поняття про суще взагалі. Буття є те що існує: матерія речі властивості звязки і відносини. Отже буття охоплює і матеріальне і духовне.