19938

Интеллектуальная собственность. Основы Авторского Патентного Права

Лекция

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Лекция №1 Тема: Интеллектуальная собственность Предмет: Основы Авторского Патентного Права. Потребность общества в тех или иных предметах потребления движет прогресс намного быстрее чем десятки университетов. Появление живописи в свое время привело к современно

Русский

2013-08-13

15.13 KB

0 чел.

Лекция №1

Тема: Интеллектуальная собственность

Предмет: Основы Авторского Патентного Права.

Потребность общества в тех или иных предметах потребления движет прогресс намного быстрее, чем десятки университетов.

Появление живописи в свое время привело к современной его форме – к изобразительному искусству, а от него к книге. При этом (при создании произведений и изобретений) всегда шел человек умственного труда, а за ним – физического. И вот, на каком-то этапе развития, возникла необходимость в защите результатов интеллектуальной деятельности произведений литературы, искусства, а так же изобретений других объектов требующих такой защиты просто не было. Необходимости в защите объектов творческой деятельности человека появилась с того момента, когда их реализация стала приносить доход его создателю.

До появления печатного станка и появления мануфактур, произведения и его материальный носитель (рукопись, картина, скульптура) были практически неотделимы друг от друга, что в принципе обеспечивало защиту прав автора (производителя). Так как произвести точно такую же уникальную продукцию другому человеку было невозможно.

Для сохранений монополии на производство тех или иных товаров производители объединялись в цеха и гильдии. Лицам, которые не входили в вышеуказанные организации, заниматься таким видом деятельности запрещалось.

1623 – первый патентный закон «Статуса Монополии». Данный закон направлен на защиту прав производителей использующих изобретения в производстве книг, мануфактуры и другой продукции.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

81693. Культурно-історичний час і простір 22.69 KB
  Як форми руху матерії простір і час постають загальним «засобом організації» будь-якого обєкта дійсності: простір — у найзагальнішому плані — це форма сталості, збереження обєкта, його змісту; час — форма його розвитку, внутрішня міра його буття та самознищення. Доповнюючи один одного, простір і час функціонують як універсальна форма організації всієї різноманітності нескінченного світу
81694. Сутність ідеалістичної концепції буття 24.82 KB
  У широкому розумінні буття є захоплююча реальність гранично загальне поняття про суще взагалі. Буття є те що існує: матерія речі властивості звязки і відносини. Отже буття охоплює і матеріальне і духовне.
81695. Поясніть матеріалістичну концепцію буття 25.1 KB
  У широкому розумінні буття є захоплююча реальність гранично загальне поняття про суще взагалі. Буття є те що існує: матерія речі властивості звязки і відносини. Отже буття охоплює і матеріальне і духовне.
81696. Природа та структура пізнавального процесу 25.76 KB
  Пізнання процес цілеспрямованого активного відображення дійсності в свідомості людини зумовлений суспільноісторичною практикою людства. Він є предметом дослідження такого розділу філософії як теорія пізнання. Наука яка вивчає сутність знання закономірності його функціонування і розвитку називається теорією пізнання або гносеологією. Основною проблемою гносеології є проблема відносин...
81697. Чуттєве та раціональне та інтуїтивне пізнання 24.36 KB
  Чуттєве пізнання є безпосереднім результатом прямої взаємодії органів чуття субєкта з зовнішнім світом, хоча воно й опосередковане біологічною передісторією людини та її історичним розвитком. У цьому певне значення мають і предмети чуттєвого сприйняття, які в тій чи іншій мірі вже сформовані людською працею.
81698. Проблеми істини. Концепції істини філософія 27.52 KB
  Концепції істини філософія Метою пізнання є істина. Методи нанкового пізнання. Розглядаючи специфіку наукового пізнання слід охарактеризувати і основні методи які тут застосовуються. Метод наукового пізнання це спосіб побудови та обгрунтування системи наукових питань або сутність послідовність прийомів і операцій за допомогою яких здобувається нове знання.
81699. Проблема субстанції в історії філософії 22.51 KB
  Надалі починають розглядати субстанцію як особливе визначення Бога схоластика що веде до дуалізму філософське вчення яке вважало що матеріальні і духовні субстанції рівноправні душі і тіла. Проблема субстанції була поставлена в працях Декарта. Субстанцію як Єдине він роз\'єднав на дві самостійні субстанції: природу і мислення.
81700. Матеріальне буття та його форми: субституційний та реляційний підходи 19.31 KB
  Виходячи з цього сутність матеріального буття розкривається через поняття матерії та форм її існування. Матеріалісти античності ототожнювали її з першоосновою буття всіх речей останнім неподільним елементом дном за межами якого нічого не існує.
81701. Основні категорії онтології сутність-явище простір-час причина-наслідок 25.81 KB
  Явище і сутність – діалектично повязані між собою протилежності. Так міраж – це явище що виникає внаслідок викривлення променів світла атмосферою. Разом із тим явище і сутність передбачають одне одного.