20012

Вступ в економічну інформатику

Лекция

Информатика, кибернетика и программирование

Термін «інформація» визначає відомості, повідомлення або знання про реально існуючі процеси і об’єкти, а також про їх зв’язки та взаємодію, що доступні для практичного використання людиною.

Украинкский

2014-12-19

78 KB

11 чел.

Тема 1.

Введення в економічну інформатику   /  Введення в інформатику

План:

1.Предмет інформатики та поняття економічної інформації.

2.Інформаційна система.

3.Інформаційна технологія.

Ключові слова: інформація екон. інформація, інформаційний процес, інформатика, економічна інформатика, характеристики, вимоги та види екон. Інформації, процедури формалізованого опису, дані, інформаційні системи, структура та властивості ІС, функціональні та організаційні компоненти ІС, система обробки даних, інформаційні технології, етапи розвитку ІТ, особливості ІТ, способи впровадження ІТ, арсенал засобів ІТ.

1. Предмет інформатики та поняття економічної інформації

Термін «інформація» визначає відомості, повідомлення або знання про реально існуючі процеси і об’єкти, а також про їх зв’язки та взаємодію, що доступні для практичного використання людиною.  

Важливою властивістю інформації є те, що вона збільшує рівень знань про об’єкти та явища реального всесвіту, тобто інформація є  категорією зменшення невизначеності про об’єкти.

Таким чином, інформація –  це відомості про осіб, предмети, події, явища, процеси, які використовуються з метою здобуття знань і прийняття практичних рішень.

В залежності від сфери використання інформація може бути економічної, технічної та іншою.

Збирання, оброблення та передача інформації становлять інформаційний процес.

На сучасному етапі розвитку економіки основним фактором впливу науково- технічного прогресу на усі сфери діяльності людини є використання нових інформаційних технологій.

Інформаційна технологія – це технологія опрацювання інформації, яка складається з сукупності технологічних елементів: збирання, накопичення, пошуку та передавання інформації користувачам на основі сучасних технічних засобів.

Нові інформаційні технології сприяли появі наукового та прикладного напряму, який має назву інформатика. З сучасної точки зору інформатику можна розглядати як науку, і як прикладну дисципліну, і як галузь народного господарства.

Інформатика – як фундаментальна природна наука, вивчає структуру та загальні властивості інформації, а також питання, що пов’язані з процесами одержання, зберігання, пошуку, передачі, перетворення, переробки та використання інформації у різних сферах діяльності людини. Інформатика може бути віднесена до класу природних наук, оскільки закони обробки інформації в суспільних, біологічних та інженерних системах єдині. 

Інформатика об’єднує групу дисциплін, таких як: прикладна математика, програмування, програмне забезпечення, штучний інтелект, архітектура комп’ютерів і комп’ютерні мережі.

Основна категорія інформатики – це інформація.

Економічна інформатика – це наука, яка вивчає методи автоматизованої обробки економічної інформації за допомогою засобів обчислювальної техніки.

Предметом економічної інформатики є: вивчення структури, загальних властивостей економічної інформації і питань, пов’язаних з її збиранням, обробкою, зберіганням, пошуком, передаванням та використанням на базі сучасних комп’ютерів та комп’ютерних мереж.

Під економічною інформацією розуміють інформацію, яка характеризує виробничі відносини у суспільстві. До неї відносяться відомості, які циркулюють в економічної системі: о процесах виробництва, матеріальних ресурсах, процесах управління виробництвом, фінансових процесах, а також відомості економічного характеру якими обмінюються між собою різні системи управління.

Характеристики економічної інформації:

 1.  великі обсяги;
 2.  багаторазове повторення циклів її отримання і перетворення у визначені часові періоди (місяць, квартал, рік і т.п.);
 3.  процедури, які вимагають значних затрат ( часу та людей)  під час їх опрацювання;
 4.  різноманіття джерел і споживачів.

Вимоги до економічної інформації: 

1) точність – інформація забезпечує її однозначне сприйняття всім споживачам.

2) достовірність – визначає допустимий рівень спотворення, як вхідної так і вихідної інформації, при якому зберігається ефективність функціонування системи.

3) оперативність – відображає актуальність інформації для необхідних розрахунків та прийняття рішень в умовах змін.

Економічну інформацію розділяють по таким основним ознакам (види економічної інформації) :

 1.  функціям управління;
 2.  рівням управління (місцю виникнення).

По функціям управління економічна інформація розділяється на: планово - облікову, нормативно - довідкову, звітно - статистичну.

По рівням управління  економічна  інформація класифікується на вхідну та вихідну. Вхідна інформація – це та, яка поступає у структурний підрозділ зовні і використовується як первинна інформація для реалізації економічних та управлінських функцій і задач. Вихідна інформація – це та, яка поступає з однієї системи управління в іншу.

Інформація за допомогою процедур формалізованого опису перетворюється у дані. Дані – це інформація, що подана у формалізованому вигляді, прийнятому для опрацювання автоматичними засобами за можливою участю людини.

До процедур формалізованого опису відносяться:

1 )класифікація – це поділ множини об’єктів на частини за їхньою подібністю чи розбіжністю, згідно з прийнятими методами.

Існує два методи класифікації: ієрархічний та фасетний. Ієрархічний – це послідовний поділ множини об’єктів на підлеглі класифікаційні групування, між якими встановлюються відношення підпорядкованості. Фасетний – це паралельний (однорівневий) поділ множини об’єктів на незалежні класифікаційні групування. Множина об’єктів, що характеризується певним набором однакових для всіх об’єктів ознак (фасет), може поділятися багаторазово і незалежно.

2)кодування – це процес створення кодів (набору цифр, літер та цифр і літер) та присвоєння їх підмножинам об’єктів, отриманих під час класифікації.

Види кодування: реєстраційний і класифікаційний. Реєстраційний розділяється на порядковий (це створення коду із чисел натурального ряду) та серійно – порядковий ( це створення коду із чисел натурального ряду із закріпленням окремих серій чи діапазонів цих чисел за об’єктами класифікації з однаковими ознаками). Класифікаційний розділяється на послідовний (це створення коду класифікаційного групування з використанням кодів послідовно розміщених підпорядкованих групувань, отриманих за ієрархічним методом класифікації) та паралельний (це створення коду класифікаційного групування з використанням кодів незалежних групувань, отриманих фасетним методом класифікації).

3)моделювання елементів – дозволяє умовно (абстрактно) відобразити реальні об’єкти і процеси за допомогою мовних, графічних та інших засобів для полегшення їх сприймання та аналізу.


2. Інформаційна система.

Інформаційна система (ІС) представляє собою комунікаційну систему збору, передачі та обробки інформації про обєкт для реалізації функції управління та створюється для конкретного об’єкта.

Властивості інформаційної системи:

1) ділимість – це те що система може складатися з окремих самостійних частин (підсистем). В свою чергу, кожна підсистема може розглядатися як система. Відокремлення підсистем (декомпозиція системи) спрощує її аналіз, розробку, впровадження та експлуатацію.

2) цілісність – це узгодження мети функціонування всієї системи з задачами функціонування її підсистем та елементів.

Впровадження інформаційних систем підвищує ефективність виробничо- господарської діяльності підприємства. Це досягається за рахунок:

1) автоматизації фінансово - господарської  діяльності;

2) використання методів управління, що базуються на моделюванні дій спеціалістів підприємства (методи штучного інтелекту, експертні системи і т.п.);

3) використанні сучасних засобів телекомунікацій (електронна пошта, телеконференції) та глобальних і локальних комп’ютерних мереж  та інш.

Усі різновиди інформаційних систем незалежно від сфери застосування мають однаковий набір складовихфункціональні компоненти, систему обробки даних та організаційні компоненти.

І) функціональні компоненти – це система функцій управління, комплекс взаємопов’язаних у часі та просторі дій по управлінню, необхідних для досягнення певної мети;

ІІ) система обробки даних (СОД) - призначена для інформаційного обслуговування спеціалістів, що приймають управлінські рішення на підприємстві. Основна функція СОД (системи обробки даних) – це реалізація типових операцій обробки даних:

1) збір та передача інформації в місце її зберігання та обробки;

2) створення та ведення компютерної інформаційної бази;

3) розвязання функціональних задач  управління обєктом;

4) організація та управління (адміністратор ІС) обчислювальним процесом( планування, облік, контроль, аналіз хода обчислень) в локальних та глобальних компютерних мережах.

Система обробки даних працює в таких основних режимах: 

1) у пакетному режимі результати обробки видаються користувачам після виконання так званих пакетів завдань.

Наприклад: системи статистичної звітності, податкових інспекцій, розрахунково- касових центрів, банків і т.п.

Недоліком такого режиму є відокремленість користувача від процесу обробки інформації, що знижує оперативність прийняття управлінських рішень.

2) при інтерактивному (діалоговому) режимі  здійснюється обмін повідомленнями між користувачем та системою. Користувач обмірковує результати запиту й прийняті рішення вводить у систему для подальшої обробки.

Типовими прикладами діалогових задач можна вважати багатоваріантні задачі використання ресурсів (трудових, матеріальних та фінансових).

3) режим реального часу використовується для управління швидко минаючих процесів.

Наприклад, це передача та обробка банківської інформації в глобальних міжнародних мережах, безперервний технологічний процес та інш.

Усі системи обробки даних інформаційних систем незалежно від сфери їх застосування мають однакові складові, які називають видами забезпечення:

1)  інформаційне забезпечення – сукупність методів та засобів по розміщенню і організації інформації. Воно складається з систем класифікації та кодування, методів створення внутрішньо машинної інформаційної бази. Від якості розробленого інформаційного забезпечення залежить достовірність і якість прийнятих управлінських рішень в інформаційній системі.

2)  програмне забезпечення  - сукупність програмних засобів для створення та експлуатації системи обробки даних засобами обчислювальної техніки. До складу програмного забезпечення входять:

а) базові програмні засоби (загальносистемні - для автоматизації взаємодії людини і комп’ютера, організації типових процедур обробки даних, контролю і діагностики функціонування технічних засобів системи обробки даних)

б) прикладні програмні продукти (спеціальні - для автоматизації рішень функціональних задач інформаційної системи.)

3)  технічне забезпечення - це  комплекс технічних засобів, що використовується для функціонування системи обробки даних.  

4) правове забезпечення -    представляє собою сукупність правових норм, що регламентують створення та функціонування інформаційної системи.

5) лінгвістичне забезпечення – це сукупність мовних засобів, що використовуються на різних етапах створення і експлуатації системи обробки даних для підвищення розробки та забезпечення спілкування людини та комп’ютера.

ІІІ) Організаційні компоненти інформаційної системи  - це сукупність методів і засобів, що дозволяють вдосконалити організаційну структуру об’єктів та управлінські функції, які виконуються структурними підрозділами.


3.Інформаційна технологія
.

Між джерелом інформації і користувачем полягає обробка даних – інформаційні технології.

Інформаційна технологія – це технічні і програмні засоби, за допомогою яких виконуються різноманітні операції з оброблення інформації.

 Етапи розвитку інформаційних технологій:

Назва

Період

Засоби

1

Ручний

до 2-ої половини ХІХ століття

перо, чорнильниця, рахівниця, бухгалтерська книга

2

Механічний

до середини ХХ ст.

друкарська машинка, телефон, диктофон

3

Електронний

до 2-ої половини 60 років минулого сторіччя

великі ЕОМ, застосування АСУ

4

Нові інформаційні технології

теперішній час

ПК

Нові інформаційні технології характеризують:

 1.  розподілена комп’ютерна техніка,
 2.  зручне програмне забезпечення,
 3.  розвинені комунікації.

Особливості нових інформаційних технологій:

 1.  робота користувача в режимі маніпулювання даними (без програмування);
 2.  єдина уніфікована форма представлення, зберігання, пошуку та відображення даних; інтегрована база даних.

База даних – це організована сукупність даних, що створена з метою довгострокового збереження і постійного використання інформації.

 1.  безпаперовий процес формування документа (тільки кінцевий результат на папері);
 2.  інтерактивний, діалоговий режим вирішення завдань;
 3.  можливість колективної співпраці при підготовці рішення;
 4.  можливість гнучкої перебудови і способу надання інформації.

Способи впровадження нових інформаційних технологій у локальні інформаційні структури:

1. Адаптація нової інформаційної технології до організаційної структури в  існуючому вигляді. Відбувається лише локальна модернізація сформованих методів роботи (орієнтація на існуючу структуру установи);

2. Раціоналізація організаційної структури під нову інформаційну технологію (орієнтація на майбутню структуру установи).

Концепція нової інформаційної технології базується на застосуванні комп’ютерної техніки та трьох основних принципах: інтегрованості, гнучкості та інформативності.

Характерними для нових інформаційних технологій є

 1.  персоналізація засобів обчислювальної техніки;
 2.  створення локальних комп’ютерних мереж і багаторівневих систем обробки даних,
 3.  організація автоматизованих робочих місць спеціалістів.

Основні напрями розвитку засобів нових інформаційних технологій - це

1. Комп’ютерна графікаце сукупність методів і засобів автоматизації процесів підготовки, вводу, перетворення, зберігання й відображення графічної інформації за допомогою комп’ютера і графічних пристроїв. Напрямки розвитку: графіка для автоматизованого проектування; графіка для формування реалістичних зображень об’єктів у просторі; ілюстративна, ділова, навчальна, ігрова та спеціалізована графіка.

2. Системи мультимедіа це інтерактивні комп’ютерні системи, що забезпечують роботу з багатьма інформаційними середовищами, відео, анімованою комп’ютерною графікою, текстом, звуком.

3. Гіпертекст – це система інформаційних об’єктів, в якій задані й автоматично підтримуються асоціативні та смислові зв’язки між виділеними об’єктами. Під гіпертекстовою технологією розуміють формування, підтримку, нарощування і перегляд на комп’ютерній основі гіпертексту, організованого у вигляді сітки. Сфера застосування: видавнича, бібліотечна робота, навчальні системи, розробка документації, довідкового керівництва, баз даних, баз знань та інш.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

82488. Международная торговля: свобода торговли и протекционизм 33.52 KB
  Сторонники свободной торговли считают что международная торговля должна развиваться на основе рыночных сил спроса и предложения т. Экономические аргументы в защиту протекционистских мер: с помощью импортных пошлин страна может достичь улучшения условий торговли и увеличения экономического выигрыша; поддержка национальной промышленности на этапе ее зарождения и становления; повышение уровня занятости национальных ресурсов; смягчение кризиса в отраслях испытывающих экономические трудности; ограждение национальной экономики от мировых...
82489. Международная валютная система 30.96 KB
  Основной задачей мировой валютной системы МВС является регулирование сферы международных расчетов для обеспечения устойчивого экономического роста и поддержания равновесия во внешнеторговом обмене. Мировая валютная система представляет собой: определенный набор международных платежных средств; режим обмена валют включая валютные курсы; условия конвертируемости механизм обеспечения валютноплатежными средствами международного оборота; регламентацию форм международных расчетов; режим международных рынков валюты и золота; статус...
82490. Объект и предмет экономической теории. Методология экономической науки 35.64 KB
  Методология экономической науки. Первый раздел имеет методологическое фундаментальное значение так как служит основным средством исследования двух следующих разделов микроэкономики и макроэкономики. Это привело к появлению множества методов исследования экономической теории: Метод научной абстракции Отвлечение в процессе познания от внешних явлений не экономических сторон выделение более глубокой сущности предмета или экономического явления Метод функционального анализа Используется зависимость функцияаргумент для проведения...
82491. Основные направления и школы в экономической теории. Экономические законы и категории 34.86 KB
  Экономические законы и категории. Экономические законы и категории. Различают специфические общие и особенные экономические законы. Специфические экономические законы действуют в пределах исторически определенных форм хозяйствования.
82492. Рынок и условия его возникновения: типы рынков, экономические и неэкономические блага, типы хозяйственных систем, виды и формы собственности 36.72 KB
  Рынок – это такая экономическая система которая базируется на частной собственности на средства производства и на принципах самостоятельно независимого принятия решений отдельных хозяйствующих субъектов фирмами или частными лицами. экономическая обособленность производителей в форме частной собственности. виды и формы собственности Собственность можно классифицировать различным образом например: 1 По форме присвоения различных форм собственности индивидуальная коллективная и государственная собственность.
82493. Теория собственности: понятие, виды, формы. Права собственности. Приватизация, ее особенности в России 34.53 KB
  Права собственности. Теория собственности: понятие виды формы Собственность – это система экономических отношений между людьми выражающаяся во владении пользовании и распоряжении средствами производства и соответствующей им формы присвоения средств и результатов производства. Собственность можно классифицировать различным образом например: 1 По форме присвоения различных форм собственности индивидуальная коллективная и государственная собственность.
82494. Ограниченность ресурсов и кривая производственных возможностей 43.7 KB
  В широком смысле ограничены прежде всего способности человека взять имеющиеся в природе в изобилии свободные материальные ресурсы при том что в перспективном плане строго дефицитными могут быть лишь невоспроизводимые условия время и лучшие естественные ресурсы. Виды экономических ресурсов природные ресурсы земля недра водные лесные и биологические климатические и рекреационные ресурсы сокращенно земля; трудовые ресурсы люди с их способностью производить товары и услуги сокращенно труд; капитал в форме денег и ценных...
82495. Цена, спрос и предложение. Равновесие по Маршаллу и по Вальрасу. Паутинообразная модель 71.61 KB
  Цена́ количество денег в обмен на которые продавец готов передать продать единицу товара. Цена является коэффициентом обмена конкретного товара на деньги. Спрос на какойлибо товар или услугу это желание и возможность потребителя купить определенное количество товара или услуги по определенной цене в определенный период времени. Объем спроса это то количество товара или услуги которое потребители согласны купить по определенной цене в течении определенного периода времени.