20012

Вступ в економічну інформатику

Лекция

Информатика, кибернетика и программирование

Термін «інформація» визначає відомості, повідомлення або знання про реально існуючі процеси і об’єкти, а також про їх зв’язки та взаємодію, що доступні для практичного використання людиною.

Украинкский

2014-12-19

78 KB

11 чел.

Тема 1.

Введення в економічну інформатику   /  Введення в інформатику

План:

1.Предмет інформатики та поняття економічної інформації.

2.Інформаційна система.

3.Інформаційна технологія.

Ключові слова: інформація екон. інформація, інформаційний процес, інформатика, економічна інформатика, характеристики, вимоги та види екон. Інформації, процедури формалізованого опису, дані, інформаційні системи, структура та властивості ІС, функціональні та організаційні компоненти ІС, система обробки даних, інформаційні технології, етапи розвитку ІТ, особливості ІТ, способи впровадження ІТ, арсенал засобів ІТ.

1. Предмет інформатики та поняття економічної інформації

Термін «інформація» визначає відомості, повідомлення або знання про реально існуючі процеси і об’єкти, а також про їх зв’язки та взаємодію, що доступні для практичного використання людиною.  

Важливою властивістю інформації є те, що вона збільшує рівень знань про об’єкти та явища реального всесвіту, тобто інформація є  категорією зменшення невизначеності про об’єкти.

Таким чином, інформація –  це відомості про осіб, предмети, події, явища, процеси, які використовуються з метою здобуття знань і прийняття практичних рішень.

В залежності від сфери використання інформація може бути економічної, технічної та іншою.

Збирання, оброблення та передача інформації становлять інформаційний процес.

На сучасному етапі розвитку економіки основним фактором впливу науково- технічного прогресу на усі сфери діяльності людини є використання нових інформаційних технологій.

Інформаційна технологія – це технологія опрацювання інформації, яка складається з сукупності технологічних елементів: збирання, накопичення, пошуку та передавання інформації користувачам на основі сучасних технічних засобів.

Нові інформаційні технології сприяли появі наукового та прикладного напряму, який має назву інформатика. З сучасної точки зору інформатику можна розглядати як науку, і як прикладну дисципліну, і як галузь народного господарства.

Інформатика – як фундаментальна природна наука, вивчає структуру та загальні властивості інформації, а також питання, що пов’язані з процесами одержання, зберігання, пошуку, передачі, перетворення, переробки та використання інформації у різних сферах діяльності людини. Інформатика може бути віднесена до класу природних наук, оскільки закони обробки інформації в суспільних, біологічних та інженерних системах єдині. 

Інформатика об’єднує групу дисциплін, таких як: прикладна математика, програмування, програмне забезпечення, штучний інтелект, архітектура комп’ютерів і комп’ютерні мережі.

Основна категорія інформатики – це інформація.

Економічна інформатика – це наука, яка вивчає методи автоматизованої обробки економічної інформації за допомогою засобів обчислювальної техніки.

Предметом економічної інформатики є: вивчення структури, загальних властивостей економічної інформації і питань, пов’язаних з її збиранням, обробкою, зберіганням, пошуком, передаванням та використанням на базі сучасних комп’ютерів та комп’ютерних мереж.

Під економічною інформацією розуміють інформацію, яка характеризує виробничі відносини у суспільстві. До неї відносяться відомості, які циркулюють в економічної системі: о процесах виробництва, матеріальних ресурсах, процесах управління виробництвом, фінансових процесах, а також відомості економічного характеру якими обмінюються між собою різні системи управління.

Характеристики економічної інформації:

 1.  великі обсяги;
 2.  багаторазове повторення циклів її отримання і перетворення у визначені часові періоди (місяць, квартал, рік і т.п.);
 3.  процедури, які вимагають значних затрат ( часу та людей)  під час їх опрацювання;
 4.  різноманіття джерел і споживачів.

Вимоги до економічної інформації: 

1) точність – інформація забезпечує її однозначне сприйняття всім споживачам.

2) достовірність – визначає допустимий рівень спотворення, як вхідної так і вихідної інформації, при якому зберігається ефективність функціонування системи.

3) оперативність – відображає актуальність інформації для необхідних розрахунків та прийняття рішень в умовах змін.

Економічну інформацію розділяють по таким основним ознакам (види економічної інформації) :

 1.  функціям управління;
 2.  рівням управління (місцю виникнення).

По функціям управління економічна інформація розділяється на: планово - облікову, нормативно - довідкову, звітно - статистичну.

По рівням управління  економічна  інформація класифікується на вхідну та вихідну. Вхідна інформація – це та, яка поступає у структурний підрозділ зовні і використовується як первинна інформація для реалізації економічних та управлінських функцій і задач. Вихідна інформація – це та, яка поступає з однієї системи управління в іншу.

Інформація за допомогою процедур формалізованого опису перетворюється у дані. Дані – це інформація, що подана у формалізованому вигляді, прийнятому для опрацювання автоматичними засобами за можливою участю людини.

До процедур формалізованого опису відносяться:

1 )класифікація – це поділ множини об’єктів на частини за їхньою подібністю чи розбіжністю, згідно з прийнятими методами.

Існує два методи класифікації: ієрархічний та фасетний. Ієрархічний – це послідовний поділ множини об’єктів на підлеглі класифікаційні групування, між якими встановлюються відношення підпорядкованості. Фасетний – це паралельний (однорівневий) поділ множини об’єктів на незалежні класифікаційні групування. Множина об’єктів, що характеризується певним набором однакових для всіх об’єктів ознак (фасет), може поділятися багаторазово і незалежно.

2)кодування – це процес створення кодів (набору цифр, літер та цифр і літер) та присвоєння їх підмножинам об’єктів, отриманих під час класифікації.

Види кодування: реєстраційний і класифікаційний. Реєстраційний розділяється на порядковий (це створення коду із чисел натурального ряду) та серійно – порядковий ( це створення коду із чисел натурального ряду із закріпленням окремих серій чи діапазонів цих чисел за об’єктами класифікації з однаковими ознаками). Класифікаційний розділяється на послідовний (це створення коду класифікаційного групування з використанням кодів послідовно розміщених підпорядкованих групувань, отриманих за ієрархічним методом класифікації) та паралельний (це створення коду класифікаційного групування з використанням кодів незалежних групувань, отриманих фасетним методом класифікації).

3)моделювання елементів – дозволяє умовно (абстрактно) відобразити реальні об’єкти і процеси за допомогою мовних, графічних та інших засобів для полегшення їх сприймання та аналізу.


2. Інформаційна система.

Інформаційна система (ІС) представляє собою комунікаційну систему збору, передачі та обробки інформації про обєкт для реалізації функції управління та створюється для конкретного об’єкта.

Властивості інформаційної системи:

1) ділимість – це те що система може складатися з окремих самостійних частин (підсистем). В свою чергу, кожна підсистема може розглядатися як система. Відокремлення підсистем (декомпозиція системи) спрощує її аналіз, розробку, впровадження та експлуатацію.

2) цілісність – це узгодження мети функціонування всієї системи з задачами функціонування її підсистем та елементів.

Впровадження інформаційних систем підвищує ефективність виробничо- господарської діяльності підприємства. Це досягається за рахунок:

1) автоматизації фінансово - господарської  діяльності;

2) використання методів управління, що базуються на моделюванні дій спеціалістів підприємства (методи штучного інтелекту, експертні системи і т.п.);

3) використанні сучасних засобів телекомунікацій (електронна пошта, телеконференції) та глобальних і локальних комп’ютерних мереж  та інш.

Усі різновиди інформаційних систем незалежно від сфери застосування мають однаковий набір складовихфункціональні компоненти, систему обробки даних та організаційні компоненти.

І) функціональні компоненти – це система функцій управління, комплекс взаємопов’язаних у часі та просторі дій по управлінню, необхідних для досягнення певної мети;

ІІ) система обробки даних (СОД) - призначена для інформаційного обслуговування спеціалістів, що приймають управлінські рішення на підприємстві. Основна функція СОД (системи обробки даних) – це реалізація типових операцій обробки даних:

1) збір та передача інформації в місце її зберігання та обробки;

2) створення та ведення компютерної інформаційної бази;

3) розвязання функціональних задач  управління обєктом;

4) організація та управління (адміністратор ІС) обчислювальним процесом( планування, облік, контроль, аналіз хода обчислень) в локальних та глобальних компютерних мережах.

Система обробки даних працює в таких основних режимах: 

1) у пакетному режимі результати обробки видаються користувачам після виконання так званих пакетів завдань.

Наприклад: системи статистичної звітності, податкових інспекцій, розрахунково- касових центрів, банків і т.п.

Недоліком такого режиму є відокремленість користувача від процесу обробки інформації, що знижує оперативність прийняття управлінських рішень.

2) при інтерактивному (діалоговому) режимі  здійснюється обмін повідомленнями між користувачем та системою. Користувач обмірковує результати запиту й прийняті рішення вводить у систему для подальшої обробки.

Типовими прикладами діалогових задач можна вважати багатоваріантні задачі використання ресурсів (трудових, матеріальних та фінансових).

3) режим реального часу використовується для управління швидко минаючих процесів.

Наприклад, це передача та обробка банківської інформації в глобальних міжнародних мережах, безперервний технологічний процес та інш.

Усі системи обробки даних інформаційних систем незалежно від сфери їх застосування мають однакові складові, які називають видами забезпечення:

1)  інформаційне забезпечення – сукупність методів та засобів по розміщенню і організації інформації. Воно складається з систем класифікації та кодування, методів створення внутрішньо машинної інформаційної бази. Від якості розробленого інформаційного забезпечення залежить достовірність і якість прийнятих управлінських рішень в інформаційній системі.

2)  програмне забезпечення  - сукупність програмних засобів для створення та експлуатації системи обробки даних засобами обчислювальної техніки. До складу програмного забезпечення входять:

а) базові програмні засоби (загальносистемні - для автоматизації взаємодії людини і комп’ютера, організації типових процедур обробки даних, контролю і діагностики функціонування технічних засобів системи обробки даних)

б) прикладні програмні продукти (спеціальні - для автоматизації рішень функціональних задач інформаційної системи.)

3)  технічне забезпечення - це  комплекс технічних засобів, що використовується для функціонування системи обробки даних.  

4) правове забезпечення -    представляє собою сукупність правових норм, що регламентують створення та функціонування інформаційної системи.

5) лінгвістичне забезпечення – це сукупність мовних засобів, що використовуються на різних етапах створення і експлуатації системи обробки даних для підвищення розробки та забезпечення спілкування людини та комп’ютера.

ІІІ) Організаційні компоненти інформаційної системи  - це сукупність методів і засобів, що дозволяють вдосконалити організаційну структуру об’єктів та управлінські функції, які виконуються структурними підрозділами.


3.Інформаційна технологія
.

Між джерелом інформації і користувачем полягає обробка даних – інформаційні технології.

Інформаційна технологія – це технічні і програмні засоби, за допомогою яких виконуються різноманітні операції з оброблення інформації.

 Етапи розвитку інформаційних технологій:

Назва

Період

Засоби

1

Ручний

до 2-ої половини ХІХ століття

перо, чорнильниця, рахівниця, бухгалтерська книга

2

Механічний

до середини ХХ ст.

друкарська машинка, телефон, диктофон

3

Електронний

до 2-ої половини 60 років минулого сторіччя

великі ЕОМ, застосування АСУ

4

Нові інформаційні технології

теперішній час

ПК

Нові інформаційні технології характеризують:

 1.  розподілена комп’ютерна техніка,
 2.  зручне програмне забезпечення,
 3.  розвинені комунікації.

Особливості нових інформаційних технологій:

 1.  робота користувача в режимі маніпулювання даними (без програмування);
 2.  єдина уніфікована форма представлення, зберігання, пошуку та відображення даних; інтегрована база даних.

База даних – це організована сукупність даних, що створена з метою довгострокового збереження і постійного використання інформації.

 1.  безпаперовий процес формування документа (тільки кінцевий результат на папері);
 2.  інтерактивний, діалоговий режим вирішення завдань;
 3.  можливість колективної співпраці при підготовці рішення;
 4.  можливість гнучкої перебудови і способу надання інформації.

Способи впровадження нових інформаційних технологій у локальні інформаційні структури:

1. Адаптація нової інформаційної технології до організаційної структури в  існуючому вигляді. Відбувається лише локальна модернізація сформованих методів роботи (орієнтація на існуючу структуру установи);

2. Раціоналізація організаційної структури під нову інформаційну технологію (орієнтація на майбутню структуру установи).

Концепція нової інформаційної технології базується на застосуванні комп’ютерної техніки та трьох основних принципах: інтегрованості, гнучкості та інформативності.

Характерними для нових інформаційних технологій є

 1.  персоналізація засобів обчислювальної техніки;
 2.  створення локальних комп’ютерних мереж і багаторівневих систем обробки даних,
 3.  організація автоматизованих робочих місць спеціалістів.

Основні напрями розвитку засобів нових інформаційних технологій - це

1. Комп’ютерна графікаце сукупність методів і засобів автоматизації процесів підготовки, вводу, перетворення, зберігання й відображення графічної інформації за допомогою комп’ютера і графічних пристроїв. Напрямки розвитку: графіка для автоматизованого проектування; графіка для формування реалістичних зображень об’єктів у просторі; ілюстративна, ділова, навчальна, ігрова та спеціалізована графіка.

2. Системи мультимедіа це інтерактивні комп’ютерні системи, що забезпечують роботу з багатьма інформаційними середовищами, відео, анімованою комп’ютерною графікою, текстом, звуком.

3. Гіпертекст – це система інформаційних об’єктів, в якій задані й автоматично підтримуються асоціативні та смислові зв’язки між виділеними об’єктами. Під гіпертекстовою технологією розуміють формування, підтримку, нарощування і перегляд на комп’ютерній основі гіпертексту, організованого у вигляді сітки. Сфера застосування: видавнича, бібліотечна робота, навчальні системи, розробка документації, довідкового керівництва, баз даних, баз знань та інш.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

66165. ОРГАНИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ В ТАБЛИЧНОМ ПРОЦЕССОРЕ MS EXCEL 1.17 MB
  Введите расчетную формулу только для расчета по строке Понедельник далее произведите автокопирование формулы так как в графе Расход нет незаполненных данными ячеек можно производить автокопирование двойным щелчком мыши по маркеру...
66166. ОТНОСИТЕЛЬНАЯ И АБСОЛЮТНАЯ АДРЕСАЦИЯ В ТАБЛИЧНОМ ПРОЦЕССОРЕ MS EXCEL 545 KB
  Создать таблицы ведомости начисления заработной платы за два месяца на разных листах электронной книги произвести расчеты форматирование сортировку и защиту данных. Произведите расчеты во всех столбцах таблицы.
66167. СВЯЗАННЫЕ ТАБЛИЦЫ. РАСЧЕТ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ В ТАБЛИЦАХ MS EXCEL 920.5 KB
  Запустите редактор электронных таблиц Microsoft Excel и откройте созданный в практической работе 2 файл Зарплата. Скопируйте содержимое листа Зарплата ноябрь на новый лист электронной книги Правка Переместить Скопировать лист.
66168. ПОДБОР ПАРАМЕТРА. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАТНОГО РАСЧЕТА 783.5 KB
  Изучение технологии подбора параметра при обратных расчетах. Используя режим подбора параметра определите при каком значении процента премии общая сумма заработной платы за октябрь будет равна 250 000 р. Использование операции Подбор параметра в MS Excel позволяет производить...
66169. СВЯЗИ МЕЖДУ ФАЙЛАМИ И КОНСОЛИДАЦИЯ ДАННЫХ В MS EXCEL 825 KB
  Создайте таблицу «Отчет о продажах за полугодие» по образцу (рис. 5.1) в виде нового файла. Для этого создайте новый документ (Файл/Создать) и скопируйте таблицу отчета о продаже за первый квартал, после чего подправьте заголовок таблицы...
66170. ДИСКОНТНЫЕ РАСЧЕТЫ В MS EXCEL 564.5 KB
  Выделите для рыночной процентной ставки являющейся константой отдельную ячейку С3 и дайте этой ячейке имя Ставка. Для присваивания имени ячейке или группе ячеек выполните следующие действия: выделите ячейку группу ячеек или несмежный диапазон которой необходимо присвоить имя...
66171. НАКОПЛЕНИЕ СРЕДСТВ И ИНВЕСТИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ В MS EXCEL 182.5 KB
  Сравнить доходность размещения средств предприятия положенных в банк на один год если проценты начисляются m раз в год исходя из процентной ставки j = 95 годовых рис.2 Выясните при каком значении j доходность при капитализации m = 12 составит 15.
66172. РАСЧЕТ АКТИВОВ И ПАССИВОВ БАЛАНСА В ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦАХ 154 KB
  Изучение технологии расчета активов и пассивов баланса в электронных таблицах. Создать таблицу активов аналитического баланса. В структуре активов баланса выделяются две группы: оборотные активы запасы сосредоточенные в сырье незавершенном...