20071

Дифференциальная схема соединения звеньев

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Дифференциальной называется схема содержащая два канала с последовательным соединением преобразователей причем выходные величины каждого из каналов подаются на два входа вычитающего преобразователя. Вычитающий преобразователь это преобразователь с двумя входами выходная величина которого: у=у1у2 Оба канала дифференциальной схемы одинаковы и находятся в одинаковых условиях. В схеме первого типа измеряемая величина воздействует на вход одного канала а на вход другого канала подается величина той же физ. В схеме второго типа измеряемая...

Русский

2013-07-25

55 KB

2 чел.

Дифференциальная схема соединения звеньев. Диф. схема 1-го и 2-го видов. Чувств-ность. Погреш-ть.

Дифференциальной называется схема, содержащая два канала с последовательным соединением преобразователей, причем выходные величины каждого из каналов подаются на два входа вычитающего преобразователя. Вычитающий преобразователь - это преобразователь с двумя входами, выходная величина которого: у=у12

Оба канала дифференциальной схемы одинаковы и находятся в одинаковых условиях. Дифференциальные схемы бывают двух типов.

В схеме первого типа измеряемая величина воздействует на вход одного канала, а на вход другого канала подается величина той же физ. природы, но имеющая постоянное значение. Второй канал служит для компенсации погрешностей, вызываемых условиями работы прибора.

В схеме второго типа измеряемая величина после некоторого преобразования воздействует на оба канала, причем таким образом, что когда на входе одного канала входная величина возрастает, на входе другого - уменьшается,

Свойства дифференциальной схемы. Пусть преобразователи линейны: y1=S ·x1+y0; y2=S·x2+y0  

y0 - постоянная величина. При этом выходная величина дифференциального преобразователя:

у=у1-у2 =S·(x1+x2) (1)

Для дифференциальной схемы первого типа: x1 = x2; x2= const;

При этом чувствительность схемы: S1=dy/dx=S

т.е. она равна чувствительности 1-го канала. Для дифференциальной схемы второго типа

  x1=x0+x;x2=x0-x; x=const

Подставим значения x1 и x2в уравнение (1):

у=S· (x1-x2)=S· ((x0+x)-(x0-x))=2·S·x - функция преобразования дифференциальной схемы 2-го вида. Его чувствительность:SA2=2·S

т.е. удвоение чувствительности 1-го канала. Рассмотрим погрешность преобразователя, собранного по дифференциальной схеме. Пусть преобразователя имеет аддитивные погрешности, (т.е. не зависящие от значения входной величины или по другому, постоянные во всем диапазоне измерения). В этом случае: y1=f(x1)+ ∆y1 ; y2=f(x2)+ ∆ y2

Погрешности ∆y1=y2 ,т.к. каналы идентичны находятся в равных условиях. При этом выходная величина дифференциального преобразователя

У=У1-У2= y1=f(x1)+ ∆y1 –( f(x2)+ ∆y2)=f(x1)-f(x2)

Вывод: В дифференциальных преобразователях аддитивные погрешности каналов 1 и 2 компенсируются. Чувствительность схемы второго типа вдвое выше чувствительности одного канала.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80511. Автоматизація процесів оцінювання нематеріальних активів 52.73 KB
  Автоматизація процесу оцінки гудвіла. Автоматизація процесу оцінки товарних знаків. Автоматизація процесу оцінки гудвіла До теперішнього часу склалися дві паралельно існуючі традиції перекладу англійського терміну goodwill. В даному випадку тобто в контексті вартісної оцінки нематеріальних активів переважно другий спосіб переведення хоча він і виглядає декілька незграбним.
80512. Автоматизація процесів оцінювання вартості підприємства 157.79 KB
  Для побудови зазначених типів моделей використовуються як власні методи моделювання RIS так і різні відомі методи та мови моделювання зокрема UML. Автори методу EricssonPenker створили свій профіль UML для моделювання бізнеспроцесів EricssonPenker Business Extensions ввівши набір стереотипів які описують основні категорії бізнесмоделі: процеси ресурси правила і цілі діяльності підприємства. Мова UML використовується також в методі який є частиною технології Rtionl Unified Process фірми IBM.
80513. Інформаційні системи і технології, їх роль в управлінні економікою 26.08 KB
  Наприклад під технологією матеріального виробництва розуміють процес який визначається як комплекс засобів і методів обробки виготовлення зміни стану властивостей форми сировини чи матеріалу. Тоді справедливим буде таке означення: Інформаційна технологія це процес або сукупність процесів обробки інформації. Оскільки на вході та виході ІТ є не матерія і не енергія а інформація то: інформаційна технологія це сукупність процесів що використовує засоби та методи накопичення обробки і передачі первинної інформації для отримання...
80514. Особливості та структура економічної інформації 20.02 KB
  Економічна інформація засоби її опису Інформація це сукупність відомостейданих які сприймають з навколишнього середовищавхідна інформація видаються в навколишнє середовищевихідна інформація або зберігаються всередині певної системи. Економічна інформація є інструментом управління і водночас належить до його елементів її потрібно розглядати як один із різновидів управлінської інформації яка забезпечує розвязування задач організаційноекономічного управління народним господарством. Отже...
80515. Організація позамашинної інформаційної бази 33.52 KB
  Поняття позамашинної інформаційної бази Позамашинна інформаційна база це сукупність повідомлень і документів інформація з яких може бути сприйнята людиною без використання засобів обчислювальної техніки До засобів організації та ведення позамашинної ІБ належать: системи класифікації та кодування інформації; уніфіковані системи документації; методичні та інструктивні матеріали. Інформація може розміщуватись на спеціальних паперових бланках і зчитуватись з них в память компютера автоматично за допомогою сканера. Носії інформації їх...
80516. Організація машинної інформаційної бази 23.13 KB
  Основи організації автоматизованого банку даних. Поняття машинної інформаційної бази Машинна інформаційна база представляє собою частину інформаційної бази сформованої у вигляді інформаційних файлів які зберігаються в електронній пам\'яті та на спеціальних зовнішніх носіях Машинна інформаційна база може бути організована у вигляді окремих незалежних між собою локальних файлів чи у вигляді бази даних якою керує система управління базами даних. До програмних засобів належать: СУБД програмні засоби ведення обробки контролю даних які...
80517. Основи створення комп’ютерних технологій 40.35 KB
  Основи створення компютерних технологій. Основи створення компютерних технологій. Стрiмкий розвиток цифрової обчислювальної технiки ОТ та становлення науки про принципи її побудови i проектування розпочалося в 40х роках ХХго сторiччя коли технiчною базою ОТ стала електронiка потiм мiкроелектронiка а основою для розвитку архiтектури компютерiв електронних обчислювальних машин ЕОМ досягнення в галузi штучного iнтелекту.
80518. Інтелектуальні технології обробки економічних даних 34.01 KB
  Для аналізу і розвязання задач різного характеру в тому числі і економічних сучасні інформаційні технології пропонують широкий спектр засобів прийняття рішень людиномашинні інтерактивні системи які дозволяють особам що приймають рішення використовувати дані знання обєктивні чи субєктивні моделі. В першому випадку відомості містяться у різноманітних інформаційних джерелах книги документи бази даних інформаційні системи і т. Серед другої групи поширені так звані експертні системи спеціальні комп\' ютерні програми що моделюють...
80519. Режим роботи ЕОМ та їх особливості 32.8 KB
  Класифікація електронно обчислювальних машин персональних компютерів. Класифікація електронно обчислювальних машин персональних компютерів. Компютери класифікуються за сферою застосування конструктивним виконанням та іншими критеріями. Наприклад дотепер використовується така класифікація: суперЕОМ чи суперкомп\'ютери компютери загального призначення чи універсальні компютери або мейнфрейми minfrme робочі станції персональні компютери мобільні компютери.