2008

Полімерні матеріали та їх властивості

Контрольная

Производство и промышленные технологии

Морфологічні властивості полімерних матеріалів і їх прикладне значення. Показники термостабільності волокон. Гігротермічні і фізико-механічні властивості полімерних матеріалів. Методи оцінки якості виконання операцій волого-теплової обробки деталей швейних виробів.

Украинкский

2013-01-06

543.99 KB

16 чел.

1. Вступ

Рис.1.1. Техніко – технологічна інформаційна система енергозабезпечення процесу ВТО.

Підсистема «Стадії процесу ВТО» характеризується базою даних (БД6 – БД8), стосовно рівня енерговитрат на I, II, III стадіях (недостатні, достатні, надлишкові) та включає параметричні показники якості на операціях ВТО .

Підсистема «Операції ВТО» характеризується базою даних (БД9 – БД17), яка враховує велику різноманітність операцій ВТО (розпрасування, запрасування, загинання, пресування тощо) та вимоги до якості їх виконання.

Виходячи із теорії факторів можливості зниження енерговитрат до рівня потреб виробу можуть бути реалізовані різними шляхами (рис.1.2). Перший (лінія 1), притаманний удосконаленню діючого обладнання, дозволяє максимально знизити енергетичні витрати (з поз. А до поз. А1) до можливого (поз. А2) шляхом удосконалення роботи робочих органів обладнання (подушок, приводу тощо). При цьому можливості реалізації цього напряму, як показано в роботі ,обмежені і далекі від ідеалу (поз. А2 – потреби енергії для безпосереднього забезпечення якості ВТО). Другим (лінія 2), більш ефективним з позиції енерговитрат, є використання принципово нових для швейної галузі можливостей реалізації процесів ВТО за рахунок відмови від енергомістких робочих органів (подушок) та використання динамічних методів навантаження на матеріал (перехід з поз. А1 до поз. Б, Б1).

Рис. 1.2. Економія енергії по теорії факторів.

Важливим чинником ефективного використання енергетичних ресурсів на операціях ВТО є узгодження енергетичних витрат з властивостями текстильних матеріалів.

Дослідження багатьох вчених (проф. Орлов І.В., проф. Березненко М.П., проф. Меліков Є.Х., проф. Веселов В.В. та інші) показали, що в основі процесів теплової обробки (ТО), ВТО, клейових методів з’єднань деталей одягу та виробів в цілому лежать властивості «тонкої» та «грубої» структури текстильних матеріалів та характер їх зміни в умовах комплексної дії тепла, вологи і механічних навантажень .Особливо складним і недостатньо вивченим є механізм формоутворення деталей одягу, виготовленого із матеріалів різної хімічної природи. В зв’язку з цим являють теоретичний і практичний інтерес особливості морфологічної будови та фізико-механічних властивостей полімерних матеріалів, які застосовуються в одязі, та їх практичне використання при дослідженні процесів ВТО.

2. Морфологічні властивості полімерних матеріалів і їх прикладне значення

Більшість текстильних волокон та ниток складаються з високомолекулярних з’єднань, макромолекули яких представляють собою довгі гнучкі утворення з’єднані між собою хімічними зв’язками .Характерна особливість високомолекулярних з’єднань – різка відмінність в характері зв’язків в макромолекулі і міжмолекулярних зв’язках. Енергія міжмолекулярних зв’язків значно менша внутрішньомолекулярних хімічних зв’язків, в результаті чого основною особливістю будови полімерних з’єднань є наявність лінійних ланцюгових макромолекул з відносно слабою міжмолекулярною взаємодією. Величина енергії міжмолекулярних зв’язків залежить від хімічного складу, довжини макромолекул, їх взаємного розташування. Чим довша і розпрямлена макромолекула, тим більша міжмолекулярна взаємодія.

При виготовленні одягу використовуються різні полімерні матеріали: природні (целюлозні, протеїнові, колагенові), штучні (віскозні, полівінілацетатні та інші) і синтетичні (поліамідні, поліефірні, поліуретанові та інші) .

Характерними для них є наявність довгих ланцюгових молекул довжиною від 1000 Аº до 10000 Аº із специфічною природою зв’язків міжмолекулярними ланцюгами. Як правило матеріали для одягу мають різну ступінь кристалічності, яка становить для вовни 1/5, поліамідних і поліефірних волокон 1/2 , а для бавовняних і інших натуральних целюлозних волокон – 2/3.

Більшість матеріалів мають аморфно-кристалічну будову полімеру ,що суттєво впливає на в’язкопружні властивості матеріалів. Їх надмолекулярна будова утворюється за рахунок впорядкування макромолекул в процесі їх структуроутворення (рис.2.1).

Рис.2.1. Схема структур макромолекул:

1 – лінійна з прямим ланцюгом; 2 – лінійна з зигзагоподібним ланцюгом; 3 – циклоподібний ланцюг; 4 – розгалужена з короткими відгалуженнями; 5 – розгалужена з довгими відгалуженнями; 6 – східцеподібна; 7 – плоска; 8 – блочна лінійна (блок-сополімер); 9 – розгалужена з привитими блоками;

10 – сітчаста (трьохмірне “зшивання”).

Волокноутворюючі полімери за своєю надмолекулярною структурою відносяться до фібрилярних з’єднань. Фібрили, крупні агрегати надмолекулярної структури, утворюються на основі мікрофібрил, для яких характерні невеликі розміри і довжина. За своєю будовою вони не однорідні і мають кристалічні і аморфні області, які чергуються по всій довжині мікрофібрили. Відомо декілька варіантів надмолекулярної структури мікрофібрили (рис.2.2), які характерні для полімерів різної хімічної природи.

Рис.2.2. Схема структур мікрофібрил:

1 – модель Громова – Слуцкера ідеально кристалічної структури; 2 – модель Хоземана – Бонара для полімерів з гнучкими ланцюжками, які кристалізуються; 3 – модель для фібрилярних білків (макромолекули в α-формі); 4 – модель для фібрилярних білків (макромолекули в β-формі); 5 – модель для аморфно-орієнтованого волокна; 6 – модель бахромчатої фібрили Хирла для жорсткоцепних полімерів; 7 – модель Гесса.

Для целюлозних волокон характерні спіралеподібне розташування фібрил (кут нахилу спіралі складає 60 у льону і до 300 у бавовни). Для цих волокон характерним є механізм деформування за рахунок подовження фібрил, спіралей.

Протеїнові волокна володіють складною морфологією, при чому ширина мікрофібрил досягає 100 Аº. Структура вовни (рис.2.3) складається з двох фаз.

Рис.2.3. Схема структури вовни відповідно до бахромчато-фібрилярної моделі:

1 – фібрили;2 – матриця.

Фаза з фібрилами ідентифікується, як водонепроникна, а інша фаза – водопроникна. Структура мікрофібрил складається з організованих кератинових α-спіралей, а матриця з клубків поліпептидних зв’язків. Наслідком розтягнення протеїнових волокон і переходу з α-спіралей в β-модефікацію (повністю витягнуті волокна) являється наявність великих зворотних деформацій, що необхідно враховувати при реалізації операцій ВТО.

Протеїнові ланцюги натурального шовку є витягнутими. Вони утворюють своєрідно орієнтовану бахромчато-фібрилярну структуру. За механічними властивостями шовк наближається до синтетичних волокон.

Штучні волокна мають бахромчато-міцелярну структуру. Деформація цих волокон здійснюється за рахунок розтягування, стискання сусідніх ділянок фібрил. Волога на характер деформаційних кривих майже не впливає.

Основна властивість полімерних ланцюгів – гнучкість та реакційна спроможність (деструкція). Гнучкість забезпечується простими одинарними зв’язками в макромолекулах. Вона обумовлює всі характерні особливості фізико-механічних властивостей полімерів. За рахунок таких зв’язків формуються високоеластичні властивості матеріалів, які використовуються в процесах ВТО швейних виробів.

Вказані особливості морфологічної будови полімерних волокон визначають їх термічні характеристики (табл.2.1), які є важливою складовою інформаційної бази даних, оскільки визначають безпечні при ВТО кордони нагрівання текстильних матеріалів.

Таблиця 2.1

Показники термостабільності волокон, що найбільш широко використовуються при виготовленні швейних виробів 

Вид волокна

Температура склування Тск, 0С

Температура переходу у в’язкотекучий стан Тт, 0С

Температура плавлення Тпл, 0С

Температура термічної деструкції Тдест, 0С

Поліамід 11 (ПА)

46

173-180

186-190

>280

Поліамід 66 (ПА)

82

235

253-265

>300

Поліакрілонітрільне (ПАН)

62-71

145-155

165-175

387

Полівінілхлоридне (ПВХ)

80,5

80-115

200-210

-

Поліефірне (ПЕ)

83-90

200

230-238

115-180

Поліуретанове (спандекс) (ПУ)

-

170-230

230-290

-

Віскозне козеїнове(Віс)

-

-

-

175

Віскозне целюлозне (Віс)

-

-

-

150

Вовна (Вовна)

-

-

-

135

Шовк натуральний (Шовк)

-

-

-

150

Слід відмітити, що ступінь кристалічності полімеру залежить від температури нагріву . При чому при збільшенні кристалічності підвищується зминність текстильних матеріалів. В зв’язку з цим текстильні матеріали піддаються додатковій обробці спеціальними хімічними засобами, що в свою чергу вносить певні складнощі в реалізацію процесів ВТО (ускладнюється процес дублювання).

Таким чином, можна констатувати, що різноманітна морфологічна будова полімерів суттєво впливає на комплекс фізико-механічних властивостей текстильних матеріалів, і як наслідок, на операції ВТО деталей одягу.

3. Гігротермічні і фізико-механічні властивості полімерних матеріалів

Підлягаючи в процесі виробництва і експлуатації різним гігротермічним впливам, текстильні матеріали значно змінюють свої структурні і деформаційні властивості . Ці зміни викликані молекулярним характером і пов’язані з поглинанням вологи дисперсним тілом. Вологообмінні властивості матеріалів визначають можливість поглинати або віддавати вологу і впливають на кінетику фізико-механічних процесів, які протікають в матеріалах при тепло-волого-силовому впливі.

Важливим моментом при оцінці деформаційних властивостей матеріалів для одягу є фізичні стани полімерів та форми і види зв’язків вологи більшості аморфних полімерів характерні чотири фізичних стани: кристалічне і три некристалічних (склоподібний, високоеластичний, в’язкотекучий), а також два фазових стани: кристалічне та у вигляді рідини . Перехід полімеру з одного стану в інший здійснюється в визначених температурних межах (рис.3.1). Для полімерів з високим вмістом кристалічності притаманні склоподібний стан (бавовна) або склоподібний і високоеластичний стани (вовна).

Для процесів ВТО швейних виробів важливим є склоподібний та високоеластичний стани, а при зварюванні термопластичних матеріалів – температура в’язкої текучості.

В інтервалі температур Тхр – Тск (рис.3.1) відбувається експлуатація швейного виробу. Тому формостійкість одягу в значній мірі визначається в’язкопружними властивостями текстильних матеріалів. При температурі нагрівання матеріалів вижче склоподібного стану Тск полімер переходить у високоеластичний стан. Величина температури Тск для полімерів різна і залежить від складу і його будови . В інтервалі температур Тск – Т1 (область ВТО) в полімері повністю розвивається високоеластична деформація, величина якої після досягнення температури Т1 змінюється не суттєво. Значення температури Т1 не є константою і вимагає корегування із урахуванням значень температур термостійкості, теплової усадки тканини, руйнування барвника та оздоблювальних речовин. При досягненні полімером температури Тт розвивається пластична деформація, пов’язана з текучістю полімеру. Стабілізація отриманого технологічного ефекту ВТО забезпечується за рахунок охолодження полімеру до температури Тск. При цьому бажано, щоб охолодження було максимально інтенсивним. Практика свідчить, що вирішити це питання на діючому пресовому обладнанні дуже складно.

Рис.3.1. Термомеханічні криві полімерів:

1 – синтетичні волокна;

2 – волокна вовни;

3 – волокна бавовни, льону.

Як правило в склоподібному стані деформації полімерних матеріалів малі і зворотні. При переході матеріалу у високоеластичний стан має місце скачкоподібна зміна деформації, що дозволяє завершувати стадію підготовки матеріалу до деформування при Т1 ≤ 100 ºС.

Другою, не менш важливою складовою забезпечення необхідної якості технологічного ефекту на операціях ВТО, є застосування зволоження матеріалів (за виключенням операцій дублювання). При цьому цей процес може бути реалізований різними способами: за рахунок дії пари, отриманої при контакті попередньо зволоженого пропрасувувача з нагрітою поверхнею подушки преса, а також при застосуванні пари, виготовленої за межами подушок (використання індивідуальних парогенераторів або централізованого приготування пари в котельній).

Слід зауважити, що роль вологи при ВТО швейних виробів подвійна: в процесі пропарювання, за рахунок теплоти адсорбції (процес конденсації пари на поверхні волокон), здійснюється швидке (за долі секунди) нагрівання волокон, їх пластифікація і одночасно суттєво зменшується тертя між волокнами (волога відіграє специфічну роль мастила). При цьому зволоження матеріалу в процесах ВТО має тимчасовий характер, а її кількість визначається специфікою форм та зв’язків (рис.3.2) .

 

Рис. 3.2. Схема послідовності видалення вологи різних видів і форм зв’язків при сушки:

1 – крива сушки;2 – термограма сушки.

Враховуючи те, що при зволоженні матеріалів та їх сушки волога є неоднорідною за своїми фізичними властивостями, виникла необхідність визначення діапазону потреб вологи при реалізації технологічних процесів ВТО .

Дослідження показали, що процеси ВТО успішно реалізуються за рахунок нарощування прошарку вологи полімолекулярної адсорбції і частково капілярної вологи мікропор. При цьому адсорбційні процеси на поверхні волокон завершуються при температурі Т ≤ 1000С. Надлишок сформованого прошарку вологи при ВТО дозволяє суттєво прискорити протікання деформаційних процесів, а при ВТО бавовняних тканин за рахунок зволоження проявляються високоеластичні властивості. Практично після досягнення в матеріалі за рахунок зволоження температури Т ≤ 1000С позитивна роль вологи вичерпується і необхідно здійснити процес сушки шляхом видалення введеного надлишку вологи. Цей процес, як показано в роботі , завершується при температурі (105 – 1100С), при цьому різниця в температурах видалення одного і того ж виду зв’язку вологи не перевищує

7 %.

Виходячи з наведених даних процес ВТО був представлений як трьохстадійний . Досягти високої якості обробки можна, якщо в процесі ВТО на кожній з 3-х стадій будуть витримані основні вимоги до параметрів обробки (рис.3.3). На перший стадії обробки під впливом робочого середовища (Q, W) (як правило водяна пара, яка виконує функцію пластифікатора і нагрівача матеріалу) забезпечується підготовка матеріалу до формування. При цьому матеріал необхідно нагріти до температури вищої ніж температура склування Тск < ТI ≤ 1000С. На другій стадії нагрітий матеріал формується під впливом силового поля (Р). Водночас тепловий потік Q2 забезпечує нагрівання і сушку матеріалу при ТII ≤ 105 – 1100С. На третій стадії процесу ВТО здійснюється охолодження матеріалу до температури склування TIII ≤ Тск, за рахунок чого забезпечується необхідна формостійкість матеріалу. Сформульовані вимоги до кожної з трьох стадій ВТО являються універсальними і не залежать від типу обладнання, яке використовується. При цьому треба також звернути увагу на рівень енергетичного впливу на матеріал.

Рис.3.3. Технологічна підсистема «Стадії процесу ВТО» в системі енергозабезпечення процесу ВТО:

I – стадія підготовки матеріалу до формування;

II – стадія деформування матеріалу;

III – фіксація отриманої форми;

Q1, Q2, Q3 – тепло різних параметрів, яке підводиться до матеріалу;

W – волога;

Р – тиск.

Як бачимо, на кожній стадії ВТО використовується різна температура нагрівання матеріалу. Тому важливою умовою при виборі температури нагрівання тканин в процесі ВТО є величина теплостійкості, термостійкості тканин, а також температура деструкції барвників. Необхідно також особливу увагу приділяти властивостям полімерів, які входять до складу матеріалу, та їх зміни під впливом температури.

Визначить достатність енергетичного навантаження можна за рахунок контролю температури або вологості , поскільки між ними є певний взаємозв’язок. Виходячи з цього в даній роботі був задіяний температурний принцип контролю за процесом ВТО. При цьому слід звернути увагу, що при неефективному використанні робочої поверхні подушок що притаманне сучасній технології ВТО на паропресах, суттєво погіршуються умови нагрівання пакетів, в т.ч. за рахунок зволоження.

В зв’язку з цим виникає потреба застосовування додаткових засобів, які не допускають втрати пари в зоні не зайнятій виробом.

Таким чином, проведений аналіз вказує, що в основі проведення процесів ВТО лежать деформаційні властивості полімерних матеріалів, які в значній мірі визначаються морфологічними властивостями, що в свою чергу необхідно враховувати при виконання процесів ВТО.

4. Методи оцінки якості виконання операцій волого-теплової обробки деталей швейних виробів

Основним призначенням операцій ВТО є надання напівфабрикату, або готовому швейному виробу, необхідної стійкої форми, що пов’язано з деформацією ділянки, що оброблюється під дією температури, вологи та навантаження.

Операції ВТО виконуються як на ділянках кінцевої обробки швейних виробів, так і під час виготовляння одягу. При чому вони поділяються за видом деформації: стискання, розтягання, згинання .

Аналіз показав (рис.4.1), що при виготовленні чоловічого піджака впливу ВТО піддаються близько 12 ділянок.

Рис.4.1. Ділянки чоловічого піджака, які піддаються впливу ВТО.

За своїм призначенням операції ВТО різноманітні, тому до їх виконання висуваються різні вимоги (табл.4.1). Так наприклад, при виконанні операції пресування краю деталей (бортів, коміру) необхідно змінювати товщину ділянок до тієї пори, коли перехід від однієї товщині до іншої стає непомітним. В інших випадках товщина ділянки, що оброблюється, не повинна змінюватися, хоча змінюється її форма чи розташування, наприклад, припуск на підгинання низу виробу тощо. Тобто у кожному окремому випадку встановлюються вимоги до якості виконання тієї чи іншої операції ВТО.


Таблиця 4.1

Технологічні вимоги до виконання операцій ВТО

Таблиця 4.2

Термінологія операцій ВТО

Термінологія

Зміст роботи

Практичне застосування

Фальцювання деталей

Загинання й закріплення країв під час ВТО на фальцпресах за допомогою металевих шаблонів за формою деталей

Запресування країв накладної кишені, країв верхнього коміра тощо

Пропарювання матеріалу

ВТО матеріалу для запобігання його зсідання і забезпечення насиченості виробу парою

Перед розкроюванням тканини, перед пресуванням тощо

Розпрасовування

Розкладання припусків на шви або складки в різні боки й закріплення їх у заданому стані за допомогою прасувальної дії

Розпрасувати бічні, плечові та інші шви

Запрасовування

Загинання припусків на шви або складки, краю деталі в один бік та закріплення їх у заданому стані за допомогою прасувальної дії

Запрасувати бічні, плечові та інші шви, виточки, складки

Припрасовування

Волого - теплова обробка швів, згинів, виточок, складок або оброблення країв з метою зменшення товщини

Припрасувати борти, кишені, комір тощо

Спресовування

Зменшення лінійних розмірів деталей швейного виробу на окремих ділянках для надання їм потрібної форми

Спресувати краї пілочок, бортової прокладки, слабину в кінцях виточок тощо

Відтягування

Збільшення лінійних розмірів деталі швейного виробу на окремих ділянках за допомогою волого-теплової обробки для одержання потрібної форми

Відтягнути задні половинки брюк по кроковому та середньому зрізах тощо

Відпарювання

Оброблення швейного виробу парою для усунення блиску

Відпарити виріб у готовому вигляді тощо

Гофрування

Надання матеріалу ребристої поверхні з дрібними жорсткими складками за допомогою хімічного оброблення й пропарювання з наступною термофіксацією в спеціальних камерах

При виготовленні спідниць та окремих деталей легко-го жіночого одягу

Плісування

Формування по всій ширині деталі плоских паралельних складок за допомогою паперових шаблонів з наступною фіксацією тепловою обробкою або на спеціальній машині

При виготовленні спідниць та окремих деталей легкого жіночого одягу

Видавлювання

Надання деталям швейних виробів опуклої форми або рельєфних ліній за допомогою металевих пластин чи подушки фальцпреса

Видавити орнамент по верхньому краю накладної кишені сорочки тощо

Клейове закріплення

Проклеювання зрізу деталі для запобігання обсипанню і розпусканню.

Обробка зрізів пачки крою клейовою емульсією

Проклеювання шва

Нанесення клею на деталь в зоні шва з наступним приклеюванням смужки матеріалу або тасьми

Проклеїти шви в спецодязі для забезпечення їх герметичності

Приклеювання

Клейове з'єднування допоміжної деталі швейного виробу з основною

Приклеїти накладну кишеню на гілочку тощо

Оплавлення

Оброблення зрізу деталі із термопластичних матеріалів тепловим методом для запобігання обсипанню, розпусканню

Оплавити бічні, плечові зрізи, низ виробу тощо

Аналіз структури трудових і енергетичних витрат при виготовлені трудомістких виробів (піджак) показав (рис.4.2), що на операції ВТО приходиться відповідно 42 % і 97 % від загальних витрат.

 1.  ручна операція
 2.  операція на спеціальній машині
 3.  машинна операція
 4.  прасувальна операція
 5.  операція на пресі
 6.  заготовча секція
 7.  монтажна секція
 8.  оздоблююча секція
 9.  виріб
 10.  деталі виробу

Рис.4.2. Показники трудових та енергетичних витрат на виготовлення чоловічих піджаків.

6. Загальна характеристика обладнання ВТО

Загальна характеристика обладнання.

Установлено, що якість ВТО залежить від теплоносія, який використовується в обладнанні. В якості теплоносіїв при ВТО в швейній галузі використовують пар і електрика.

Пар, який подається до робочих органів обладнання виконує дві функції: нагріває прасувальну поверхню і зволожує напівфабрикат.

Переваги пару: рівномірне пропарювання напівфабрикату по всій поверхні, а також швидкий його нагрів.

Недоліки: не можна регулювати температуру нагрівання прасувальної поверхні в залежності від матеріалу, що обробляється, а також низька температура прасувальної поверхні.

Електронагріваючі елементи (ЕЕ) виготовляються з проволоки високого опору, по якій пропускають електричний струм. В наш час використовують спіральні ЕЕ (СЕЕ) і трубчасті (ТЕЕ). В ТЕЕ спіраль з проволоки високого опору розташовують в стальну трубку діаметром 16,5 мм і заливають розплавленим металом для герматизації. ТЕЕ більш широко використовують в якості теплоносіїв для обладнання.

Переваги: можливість регулювати температуру прасувальної поверхні і точно встановлювати температуру нагрівання, а також не великі габарити обладнання.

Недоліки: температура нагрівання прасувальної поверхні неоднакова; теплоносії часто псуються; зволожувати напівфабрикат потрібно вручну, що погіршує рівномірність зволоження.

 

 

Обладнання для ВТО поділяють на п’ять основних груп:

 

- універсальне пресове;

 

- спеціальне пресове;

 

- прасувальні столи;

 

- праски;

 

- допоміжне та інше обладнання.

 

 

До групи універсального обладнання відносяться преси . Вони дають можливість механізувати найбільш трудомісткі операції ВТО, повисити продуктивність праці і якість виробів.

Кожний прес має дві подушки: верхню і нижню. Вибір форми подушки залежить від операції, що виконується, і форми деталі.

 

 

В залежності від зусилля пресування преси поділяються на важкі, середні і легкі, а в залежності від призначення – на універсальні і спеціальні для обробки окремих участків і деталей. Наприклад – прес для спрасування посадки шва вшивання рукавів, припрасування окатів рукавів тощо.

В залежності від теплоносія преси можуть бути парові, електричні і електропарові. Заключну обробку виробу можна виконати на пароповітряних манекенах . Для цього виріб одягають на манекен, розправляють, зажимають краї спеціальними зажимами і включають вентилятор, який нагоняє повітря. Зморшки, складки розпрямляються. Потім пропускають гарячий пар, який прапарює виріб і гаряче повітря для висушування виробу в розправленому вигляді.

Прасувальні столи можуть бути з праскою і без неї. Випускаються різних марок.

Праски використовують для ВТО виробу як в процессі його виготовлення так і на заключній стадії. В залежності від теплоносія розрізняють праски електричні, парові і електропарові. В двох останніх видах праски на підошві є отвори для виходу пару.

Праски розрізняють масою (від 1 до 6 кг), розмірами і потужністю.

Припрасувальники звичайно викроюють з бавовняних або лляних тканин. Використовується для запобігання на поверхні деталі опалів і блисків.

Промышленные гладильные установки

 

 

 

 

 

 

 

ПГУ1-100 (200, 110, 210) Универсал

ПРОМЫШЛЕННАЯ ГЛАДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА С ПРЯМОУГОЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

 

 

Промышленная гладильная установка для влажно-тепловой обработки (ВТО) деталей, полуфабрикатов и готовых швейных изделий из текстильных материалов химического состава и структуры. Установка имеет подогрев рабочей поверхности, вакуумный отсос и возможность установки одной дополнительной сменной формы

Мощность вентилятора (кВт)

Размер рабочей поверхности (мм)

1400 х 700

0,55

ПГУ-1-100

0,37

ПГУ-1-200

Диапазон регулирования нагрева рабочей поверхности, (°С) - 50-120 Мощность нагревательных элементов, (кВт) - 1,8 Напряжение, (В) - 3х380 Максимальные габаритные размеры с учетом дополнительного оснащения, (мм) - 1150х830х1050 Дополнительное оснащение: Поворотный рукав для установки дополнительной сменной формы; Дополнительные сменные формы; Механизм подвески утюга с освещением или без освещения; Нагрев сменной формы на 36 В. Дополнительная задняя или боковая полочка для размещения обрабатываемых деталей; Подставка под заливной парогенератор Устройство для подключения утюга к централизованным источникам пара. Подключение на 220 В.

 

 

 

Посмотреть цену

 

ПГУ1-100 (300, 110, 310, 120, 320, 210)

ПРОМЫШЛЕННАЯ ГЛАДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА С ПРЯМОУГОЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

 

 

Промышленная гладильная установка для ВТО деталей полуфабрикатов и готовых швейных изделий из текстильных материалов различного химического состава и структуры. Установка имеет нагрев рабочей поверхности , вакуумный отсос возможность установки одной или двух дополнительных сменных форм и механизма поддува.

Мощность вентилятора (кВт)

Размер рабочей поверхности (мм)

1400 х 700

1500 х 700

1700 х 800

0,55

ПГУ-1-100

ПГУ-1-101

ПГУ-1-102

0,75

ПГУ-1-300

ПГУ-1-301

ПГУ-1-302

 

Диапазон регулирования нагрева рабочей поверхности, (°С) - 50-120. Мощность нагревательных элементов, (кВт) - 1,8 Напряжение, (В) - 3 х 380 Максимальные габаритные размеры с учетом дополнительного оснащения (с поворотными формами), (мм) - 1620(1720,1920)х860х1060 Дополнительное оснащение: Один или два поворотных рукава для установки сменных форм: Дополнительные сменные формы; Оборудование для подогрева сменных форм на 36 В; Механизм подвески утюга с освещением или без освещения; Устройство для направления отсасываемого потока воздуха вверх; Дополнительная задняя или боковые полочки для размещения обрабатываемых деталей; Подставка под заливной парогенератор; Устройство для подключения утюга с централизованным источником пара; Подключение на 220 В. Механизм поддува

 

 

 

Посмотреть цену

 

 

ПГУ1-120(320) ЭЛЕГАНТ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ГЛАДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА С ПРЯМОУГОЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

 

 

Промышленная гладильная установка для влажно-тепловой обработки (ВТО) деталей, полуфабрикатов и готовых швейных изделий из текстильных материалов химического состава и структуры. Установка имеет подогрев рабочей поверхности, вакуумный отсос, направленный выдув (камин), механизм поддува и две поворотные формы

Мощность вентилятора (кВт)

Размер рабочей поверхности (мм)

1400 х 700

0,55

ПГУ-1-100 ЭЛЕГАНТ

0,75

ПГУ-1-300 ЭЛЕГАНТ

Возможна регулировка рабочей плоскости по высоте. Диапазон регулирования нагрева рабочей поверхности, (°С) - 50-120. Мощность нагревательных элементов, (кВт) - 1,8 Напряжение, (В) - 3х380 Максимальные габаритные размеры с поворотными формами, (мм) - 1620х1060х1900 Дополнительное оснащение:

 1.  Дополнительные сменные формы;
 2.  Оборудование для подогрева сменных форм на 36 В;
 3.  Механизм подвески утюга с освещением или без освещения;
 4.  Дополнительная задняя или боковые полочки для размещения обрабатываемых деталей;
 5.  Подставка под заливной парогенератор;
 6.  Устройство для подключения утюга с централизованным источником пара.
 7.  Подключение на 220 В.

 

 

Посмотреть цену

 

 

Специальные промышленные гладильные установки для обработки штор и других изделий больших размеров

 

 

Стандартные размеры рабочих поверхностей, (мм) - 2800х700 Температура нагрева рабочей поверхности, (оС) - 50-120 Мощность нагревательных элементов, (кВт) - 6 Мощность вакуумного отсоса, (кВт) - 1,5 Напряжение питания, (В) - 3х380 Установка оснащена одной или двумя подставками для утюга, и одним или двумя карманами для размещения обрабатываемых изделий Оснащение установок для организации рабочего места может быть в двух основных вариантах: Для работы с одной стороны

 1.  Одним электропаровым утюгом;
 2.  Подвесом для утюга;
 3.  Заливным или автоматическим парогенератором
 4.  производительностью до 4-х кг пара в час;
 5.  Устройством подачи пара к утюгу.

Для работы с двух сторон

 1.  Двумя электропаровыми утюгами;
 2.  Подвесами для утюгов;
 3.  Автоматическим парогенератором производительностью до 7 кг пара в час;
 4.  Устройством подачи пара к утюгу.

Дополнительные опции:

 1.  Подвеска с освещением или без освещения;
 2.  Подставка под парогенератор;
 3.  Задняя полочка.

По желанию заказчика производитель готов скомплектовать любое рабочее место. Возможно изменение размеров гладильной поверхности.

 

 

Посмотреть цену

 

ПГУ2100 (200,110,210) ЭКО

ПРОМЫШЛЕННАЯ ГЛАДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА С КОНСОЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

 

 

Промышленная гладильная установка для выполнения внутрипроцессных и отделочных операций ВТО на больших и средних предприятиях.

Мощность вентилятора (кВт)

Размер рабочей поверхности (мм)

1400 х 500 х 300

0,55

ПГУ-2-100

0,75

ПГУ-2-300

Установка имеет нагрев рабочей поверхности, вакуумный отсос возможность установки одной дополнительной сменной формы. Диапазон регулирования нагрева рабочей поверхности, (°С) - 50-120. Мощность нагревательных элементов, (кВт) - 1,8 Напряжение, (В) - 3х380 Максимальные габаритные размеры с учетом дополнительного оснащения (с поворотной формой), (мм) - 1450х550х1040 Дополнительное оснащение

 1.  Один поворотный рукав для установки сменных форм;
 2.  Дополнительные сменные формы;
 3.  Оборудование для подогрева сменных форм на 36 В;
 4.  Механизм подвески утюга с освещением или без освещения;
 5.  Дополнительная задняя или боковые полочки для размещения обрабатываемых деталей;
 6.  Подставка под заливной парогенератор;
 7.  Устройство для подключения утюга с централизованным источником пара;
 8.  Подключение на 220 В.

 

Посмотреть цену

 

 

ПГУ2101(201,111,211)ЭКО

ПРОМЫШЛЕННАЯ ГЛАДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА С КОНСОЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

 

 

Промышленная гладильная установка для выполнения внутрипроцессных и отделочных операций ВТО на средних и малых предприятиях.

Мощность вентилятора (кВт)

Размер рабочей поверхности (мм)

1250 х 420 х 400 х 250

0,55

ПГУ-2-101 ЭКО

0,37

ПГУ-2-201 ЭКО

Установка имеет нагрев рабочей поверхности, вакуумный отсос возможность установки одной дополнительной сменной формы. Диапазон регулирования нагрева рабочей поверхности, (°С) - 50-120. Мощность нагревательных элементов, (кВт) - 1,8 Напряжение, (В) - 3х380 Максимальные габаритные размеры с учетом дополнительного оснащения (с поворотной формой), (мм) - 1450х550х1040 Дополнительное оснащение

 1.  Один поворотный рукав для установки сменных форм;
 2.  Дополнительные сменные формы;
 3.  Оборудование для подогрева сменных форм на 36 В;
 4.  Механизм подвески утюга с освещением или без освещения;
 5.  Дополнительная задняя или боковые полочки для размещения обрабатываемых деталей;
 6.  Подставка под заливной парогенератор;
 7.  Устройство для подключения утюга с централизованным источником пара;
 8.  Подключение на 220 В.

 

Посмотреть цену

 

 

ПГУ2100(300,110,310)

ПРОМЫШЛЕННАЯ ГЛАДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА С КОНСОЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

 

 

 

Промышленная гладильная установка для выполнения внутрипроцессных и отделочных операций ВТО на предприятиях легкой промышленности

Мощность вентилятора (кВт)

Размер рабочей поверхности (мм)

1400 х 500 х 300

0,55

ПГУ-2-100

0,75

ПГУ-2-300

Установка имеет нагрев рабочей поверхности , вакуумный отсос возможность установки одной дополнительной сменной формы и механизма поддува.Диапазон регулирования нагрева рабочей поверхности, (°С) - 50-120. Мощность нагревательных элементов, (кВт) - 1,8 Напряжение, (В) - 3х380 Максимальные габаритные размеры с учетом дополнительного оснащения (с поворотной формой), (мм) - 1680х640х1060 Дополнительное оснащение

 1.  Один поворотный рукав для установки сменных форм:
 2.  Дополнительные сменные формы;
 3.  Оборудование для подогрева сменных форм на 36 В;
 4.  Механизм подвески утюга с освещением или без освещения;
 5.  Дополнительная задняя или боковые полочки для размещения обрабатываемых деталей;
 6.  Подставка под заливной парогенератор;
 7.  Устройство для подключения утюга с централизованным источником пара;
 8.  Подключение на 220 В.
 9.  Механизм поддува

 

 

 

Посмотреть цену

 

 

ПГУ2101(301,111,311)

ПРОМЫШЛЕННАЯ ГЛАДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА С КОНСОЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

 

 

 

Промышленная гладильная установка для выполнения внутрипроцессных и отделочных операций ВТО на предприятиях легкой промышленности.

Мощность вентилятора (кВт)

Размер рабочей поверхности (мм)

1400 х 500 х 300

0,55

ПГУ-2-101

0,75

ПГУ-2-301

Установка имеет нагрев рабочей поверхности, вакуумный отсос возможность установки одной дополнительной сменной формы и механизма поддува.Диапазон регулирования нагрева рабочей поверхности (°С) - 50-120. Мощность нагревательных элементов, (кВт) - 1,8 Напряжение, (В) - 3х380 Максимальные габаритные размеры с учетом дополнительного оснащения (с поворотной формой), (мм) - 1680х640х1060 Дополнительное оснащение:

 1.  Один поворотный рукав для установки сменных форм:
 2.  Дополнительные сменные формы;
 3.  Оборудование для подогрева сменных форм на 36 В;
 4.  Механизм подвески утюга с освещением или без освещения;
 5.  Дополнительная задняя или боковые полочки для размещения обрабатываемых деталей;
 6.  Подставка под заливной парогенератор;
 7.  Устройство для подключения утюга с централизованным источником пара;
 8.  Подключение на 220 В.
 9.  Механизм поддува

 

 

 

Посмотреть цену

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ГЛАДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

 

 

Специальная гладильная установка предназначена для окончательной влажно-тепловой обработки плечевых швейных изделий типа пальто, пиджаков, жакетов и т.д. Установка оснащена рабочей формой с поддоном, обеспечивающих удобную укладку полочек, спинок и рукавов изделий при обработке. Установка имеет поддув, позволяющий обрабатывать изделия во взвешенном состоянии. Установка укомплектована рабочими формами для обработки окатов рукавов и перегибов воротника и лацканов, установленных на отдельных стойках и позволяющих выполнять заключительные операции над изделием в подвешенном состоянии без нарушения качества предыдущей обработки. Диапазон регулирования нагрева рабочей поверхности, (оС) - 50-120 Мощность нагревательных элементов, (кВт) - 1,8 Напряжение, (В) - 3х380 Мощность двигателя вентилятора, (кВт) - 0,55 (0,75)

 

 

Посмотреть цену

 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ГЛАДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ РАЗУТЮЖИВАНИЯ ШВОВ

 

 

 

Специальная гладильная установка предназначена для разутюживания боковых и шаговых швов брюк и подобных деталей трубчатой формы. Размер консольной формы, (мм) 1340х80 Диапазон регулирования нагрева рабочей поверхности, (оС) - 50 -120 Мощность нагревательных элементов, кВт - 1,8 Напряжение, (В) - 3х380 Мощность двигателя вентилятора, (кВт) - 0,55 (0,75) Дополнительное оснащение:

 1.  Механизм подвески утюга с освещением или без освещения;
 2.  Устройство для подключения утюга; к централизованным источникам пара.

 

 

Посмотреть цену

 

 

ПГУ1 MINI

Промышленная гладильная установка с прямоугольной рабочей поверхностью

 

 

Промышленная разборная гладильная установка для ВТО деталей полуфабрикатов и готовых швейных изделий из текстильных материалов различного химического состава и структуры. Предназначена для небольших ателье и домашнего использования. Рабочая поверхность (мм): 1150х600 Мощность нагревательных элементов, (кВт): 0,2 Напряжение, (В): 220 Максимальные габаритные размеры, (мм): - 1150х600х860 Мощность вентилятора (кВт): - 0,2 Регулировка температуры гладильной поверхности не предусмотрена.

 

 

Узнать цену

 

Гладильные столы

Гладильный стол с подогревом и вакуумом FVC и TA+GFV серия

Гладильный стол для финишных работ RECORD серия

Гладильный стол SILVER серия

Гладильный стол SUPERPLATINE

Гладильный стол TAS серия

Гладильный стол VAPORETTE серия

Технические данные FVC+TA

Технические данные TA/DAB и TA MAXI/DAB

Электропитание FVC

220/380 В 50 Гц*

Электропитание

220 В 1ф. 50 Гц*

Электропитание ТА

220 В / 1ф/ 50 Гц*

Двигатель вакуумной установки

0,37 кВт

Подача воды

труба диам. 12 мм

Выходное отверстие вакуума

диам.100 мм

Дренаж парогенератора

3/8"

Нагрев доски TA / DAB

1 кВт

Нагрев бойлера FVC

3,3 кВт

Нагрев доски TA-MAXI/DAB

1,2 кВт

Рабочее давление пара

2,5 - 3 бар

Выход отсоса воздуха

700-750 м3/ч

Двигатель вакуумной установки

0,25 кВт

Подсоединение к вакуумной централи

диам. 70 мм

Выходное отверстие вакуума

Диам. 100 мм

Размеры поверхности

1650 х 520 мм

Нагрев утюга

0,8 кВт

Чистый вес

85 кг

Нагрев доски

1 кВт

Вес в упаковке (клети)

115 кг

Размеры доски

1100 х 380 х 230 мм

Вес в упаковке (ящике)

155 кг

Размеры установки

1580 х 520 мм

Размеры в упаковке

1730х660х1020 мм

Чистый вес

FVC 105 - TA 70 кг

Объем

1,16 м3.

Вес в упаковке (клети)

FVC 135 - TA 100 кг

 

 

Вес в упаковке (ящике)

FVC 175 - TA 140 кг

 

 

Размеры в упаковке

1610х630х1020 мм

 

 

Гладильный стол с выходом пара и воздушным надувом RECORD

Стол с выходом пара и вакуумом: первый класс финишных работ Компактный стол для финишных работ имеющей вакуум, выход пара, с гладильной доской повышенной поверхности. Эргономичная конструкция снижает утомляемость оператора, делая рабочий процесс более комфортабельным. Стол RECORD имеет новые технические характеристики, улучшенную планировку, новое размещение основных узлов и принадлежностей, новый набор дистанционного управления педалями. Эти новшества в конструкции ставят стол RECORD на вершине рынка паровых гладильных столов:

пар поступает на рабочую поверхность сразу после нажатия педали

регулировка воздуха для надува Новый RECORD предлагается в 3 вариантах:

RECORD-S-VB Standard автономный стол со своим автоматическим электропарогенератором на 5 л, 6 кВт, встроенным устройством вакуума/надува, насосом и паровым утюгом

RECORD-S-VB Export, аналогичен модели S-VB Standard, но имеет емкость парогенератора равную 22 л, и комплектуется нагревательными элементами мощностью 6, 8, 10, 12 или 15 кВт, а также (одинарный или двойной) независимый набор нагревателей: 5+5 кВт, 6+6 кВт, или 7,5 + 7,5 кВт

RECORD-S-VC аналогичен модели S-VB но подключается к паровой централи Все новые модели RECORD могут поставляться со следующими принадлежностями: Второй паровой утюг - форма для рукавов, гладильная форма или для выведения пятен, паровоздушный пистолет, водный распылитель (на утюге или пистолетом), дополнительный набор педалей, поворотная подставка под утюг, полозок и балансир для утюга.

Электропитание

220/380 В/3 ф/50 Гц

Подача воды

12 мм

Вход пара

1/2"

Рабочее давление пара

4-5 бар

Потребление пара

10-15 кг/ч

Выход отработанного пара

1/2"

Вход воздуха

1/4"

Рабочее давление воздуха

6-7 бар

Потребление воздуха

3 NL/min

Нагревательный элемент парогенератора

 

"стандартная" модель

5-6 кВт

"экспортная" модель

6-15 кВт

Слив парогенератора

3/8"

Двигатель вакуумная установка

0,4 кВт

Двигатель насоса

0,6 кВт

Нагревательный элемент утюга

0,8 кВт

Размер доски

1200х500х250 мм

Размеры

1700х520х900 мм

Чистый вес

230 кг

Вес в упаковке (клети)

260 кг

Вес в упаковке (ящике)

300 кг

Размеры в упаковке

1940х650х1020 мм

Объем

1,28 м3.

 

Гладильный стол серия SILVER 

Гладильный паровой стол с вакуумом/надувом: высочайшее качество при минимальной цене Практичный стол для финишной обработки. Предлагается три модели:

SILVER/A вакуумная доска

SILVER/S вакуумная и надувная доска

SILVER/SV вакуумная, надувная и нагреваемая доска Размеры доски могут быть следующими:

СТАНДАРТ (1100х380, нос 230 мм)

МАКСИ (1300х500, нос 250 мм) Начав работать с моделью гладильных столов фирмы PONY SILVER/А можно легко достичь профессионального уровня работы. Наиболее эффективная работа достигается при работе на модели SILVER/S, экономичной модели позволяющей значительно повысить производительность труда оператора. Мощная встроенная вакуумная установка позволяет работать в двух режимах: НАДУВА - предназначенного для завершающей обработки на "воздушной подушке" деликатных материалов, фурнитуры брюк, швов и подкладки и режим ВАКУУМ для формирования стрелок и завершающей обработки одежды изготовленной из жесткой материи (хлопок, материал для портьер, рабочей одежды и т.д.). Этот режим используется для трудно формируемых материалов. Действие надува значительно снижает движение материи при работе когда стол находится слева от оператора, что позволяет оператору держать утюг в правой руке (см. рисунок SILVER/S на обложке) в то время как левая рука придерживает материю; эта техника глажки "направо" становится все более популярной поскольку максимизирует производительность и снижает утомление оператора. Модель SILVER/SV имеется возможность выхода пара из доски, в дополнении к возможностям модели SILVER/S. Характеристики линии гладильных столов SILVER

включение электрического подогрева доски (требуется только в случае интенсивного пропаривания)

2 педали для вакуума (нажатие одной педали) и надува (нажатие обеих педалей)

3-я педаль для пуска пара из доски

мощный источник вакуума для выполнения вакуумных/надувных операций Дополнительно поставляются

поворачивающаяся подставка для утюга

установка GFV с паровым утюгом

встроенный парогенератор

кронштейн с формами для вакуумной/надувной обработки рукавов

формы для работы с пятнами

верхнее освещение, фиксированное или на полозках

Технические данные

Электропитание

220/380/1-3 ф/50 Гц*

Подача воды

труба диам. 12 мм

Вход пара

3/8"

Выход отработанного пара

1/2"

Вход воздуха

1/4"

Рабочее давление пара

3-4 бар до 4-5 бар

Рабочее давление воздуха

6-7 бар

Потребление пара

3-5 кг/ч до 8-10 кг/ч SV

Потребление воздуха

2 NL/min

Слив парогенератора

3/8"

Нагревательный элемент парогенератора

3,3 кВт

Нагрев доски

0,7 кВт

Нагрев утюга

0,9 кВт

Двигатель вакуумного устройства

0,6 кВт

Двигатель насоса

0,3 кВт

Чистый вес с парогенератором

178 кг

Вес в упаковке (клети)

208 кг

Вес в упаковке (ящике)

248 кг

Размеры в упаковке

193х67х107 см

Объем

1,3 м3.

Размеры: стандарт-макси

180х60х165 см

Прямоугольные столы для трикотажа и пошивочного производства SUPERPLATINE

Прямоугольная гладильная доска для вязаных вещей - новые размеры для финишной обработки 

Прямоугольная гладильная доска для производства вязаных изделий

Работа с использованием пневматики

Вакуумная и паровая доска (надув по требованию)

Ровное и незамедлительное распределение пара/вакуума по всей доске

Внешний или встроенный источник пара и вакуума

настраиваемая высота от 8 до 100 см

перемещаемая рабочая педаль для легкости и удобства в работе

Скошенная доска (обычно 80 или 120 по требованию) или горизонтальная доска Дополнительные поставки:

устройство надува для доски

автоматизация цикла с использованием таймера

верхняя ручная рама

держатель передней и задней занавесей

Технические данные

 

SUPERLATINE C

SUPERLATINE D SUPERLATINE E

Электропитание

220/380В/3/50 Гц

220/380В/3/50 Гц

Рабочее давление пара

4-5 бар

4-5 бар

Потребление пара

15-20 кг/ч

15-20 кг/ч

Вход пара

1/2"

1/2"

Выход отработанного пара

1/2"

1/2"

Подача воды

труба диам. 12 мм

труба диам. 12 мм

Дренаж парогенератора

1/2"

1/2"

Вход воздуха

1/4"

1/4"

Рабочее давление воздуха

6-8 бар

5-7 бар

Потребление воздуха

0,5 Nl/ч

0,5 Nl/ч

Нагревательный элемент парогенератора

12-15-18 кВт

12-15-18 кВт

Нагревательный элемент утюга

0,95 кВт

0,95 кВт

Двигатель насоса

0,6 кВт

0,4 кВт

Двигатель вакуума

1,5 кВт

1,5 кВт

Выход вакуума

диам.160 мм

диам.160 мм

Двигатель надува

0,55 кВт

0,55 кВт

Размер Superlatine D

1600х850 мм

1600х850 мм

Размер Superlatine Е

1800х950 мм

1800х950 мм

Чистый вес (с парогенератором)

310 кг

430 кг

Вес в упаковке (клети)

350 кг

470 кг

Вес в упаковке (ящике)

410 кг

530 кг

Размеры в упаковке Superlatine D

1850х1130х1150 мм

1850х1130х1150 мм

Размеры в упаковке Superlatine Е

2050х1180х1150

2050х1180х1150

TAS серия 

 TAS/PD  TAS/R

Доска с надувом - вершина профессиональной глажки. Двойное действие этой эффективной и экономичной гладильной доски обеспечивает профессиональное выполнение работы. Для обеспечения максимальной эффективности рекомендуется следующие методы работы:

надув: позволяет выполнять финишные операции на воздушной подушке, что значительно увеличивает производительность труда. При работе с краем доски, и глажке с надувом происходит также сушка материи. Это значительно снижает движение материала.

вакуум: это средство следует использовать для формирования стрелок на брюках и при финишной обработке жестких материалов, например хлопка и тяжелых толстых материалов. Вакуум следует использовать для обработки легко мнущихся материалов Характеристики устройства:

удобная доска для финишных операций размером 1300х500 мм край 250 мм

электрический подогрев доски

вакуум вызывается нажатием педали

надув производится нажатием обеих педалей

встроенные колесики для мобильности

настраиваемая высота 800-900 мм

мощное встроенное вакуумно-надувное устройство

TAS/PSD - работа с расположением края доски справа или слева

TAS/PD работа с краем доски справа

TAS/SD работа с краем доски слева

TAS/R прямоугольная доска для финишной обработки 1300х600 мм Возможна дополнительная комплектация: подающие кронштейны для вакуума и надува, формы для рукавов и яйцеобразные формы с электрическим нагревом:

формы для работы с пятнами

GFV, паровой утюг и принадлежности

средства облегчения веса с или без подставки для утюга

поворотные подставки для утюга По производственной необходимости приведенные спецификации не связаны вместе.

Технические данные

Электропитание

220/380/3 ф/50 Гц

Подача воды

труба диам. 12 мм

Вход пара

3/8"

Выход отработанного пара

1/2"

Вход воздуха

1/4"

Рабочее давление пара

3-5 бар

Рабочее давление воздуха

6-7 бар

Потребление пара

2-3 кг/ч

Потребление воздуха

2 NL/min

Слив парогенератора

3/8"

Нагревательный элемент парогенератора

3,3 кВт

Нагрев рукава

0,1 кВт

Нагрев утюга

0,8 кВт

Двигатель вакуумного устройства

0,6 кВт

Двигатель насоса

0,3 кВт

Чистый вес с парогенератором

235 кг

Вес в упаковке (клети)

265 кг

Вес в упаковке (ящике)

305 кг

Размеры в упаковке

2140х710х1070 мм

Объем

1,6 м3

Размеры TAS-PSD/PP/PS

1650х550 мм

Размеры TAS/RETT

1300х920 мм

VAPORETTE серия 

 VB-E

Стол для глажки повышающий производительность. Удобный стол с паром, вакуумом для финишных операций, с гладильной доской ряда VAPORETTE. Стол производится в следующих вариантах:

VAPORETTE B - стандартный автономный стол с электрическим автоматическим парогенератором емкостью 5 л, мощностью узла вакуумного насоса 5/6 кВт и паровым утюгом.

VAPORETTE B Export комплектуется, как модель, описанная выше, но с автоматическим электрическим парогенератором емкостью 22 л и мощностью от 6 до 15 кВт. Обе модели могут комплектоваться следующими дополнительными устройствами:

второй паровой утюг

поворотный подающий кронштейн с формой для рукавов или пятен

паровой или паро-воздушный пистолет для пятен

пистолет для холодной работы с пятнами

водный распылитель на утюге или на подставке Имеется версия стола VAPORETTE с центральной подачей пара. Модель VAPORETTE C в следующей комплектации: паровой утюг, встроенное вакуумное устройство. VAPORETTE C/AC использует внешний источник вакуума, комплектуется паровым утюгом. Если стол поставляется с формой для рукавов и подающим - кронштейном, то устройство имеет дополнительную педаль для ВКЛ/ВЫКЛ подачи пара в форму. Обе модели могут иметь дополнительные устройства, такие же, как и модель VAPORETTA B.

Технические данные

 

VAPORETTE B

VAPORETTE C VAPORETTE C/AC

Электропитание

220/1 ф/50 Гц

220/1 ф/50 Гц

Подача воды

труба диам. 12 мм

-

Вход пара

-

1/2"

Выход отработанного пара

-

1/2"

Вход воздуха

-

1/4" для VC/AC

Рабочее давление пара

4-5 бар

4-5 бар

Рабочее давление воздуха

-

6-7 бар для VAC

Потребление пара

-

10-15 кг/ч

Потребление воздуха

-

3 NL/min для VC/AC

Подключение паровой централи

-

диам. 70 для VC/AC

Потребление воздуха вакуумной установкой

-

350 м3/ч для VC/AC

Снижение давления вакуума

-

250 мм H2O для VC/AC

Слив парогенератора

3/8"

-

Выход вакуума

диам. 70

диам. 70 для VC

Нагревательный элемент парогенератора

 

 

"стандартная" модель

5 - 6 кВт

-

"экспортная" модель

6 - 15 кВт

0,6 кВт

Двигатель вакуумной установки

0,37 кВт

0,37 кВт

Двигатель насоса

0,6 кВт

-

Нагревательный элемент утюга

0,8 кВт

0,8 кВт

Размер доски

1200х380х230 мм

1200х380х230 мм

Размеры

1630х610х890 мм

1600х590х900 мм

Чистый вес

St.141-Exp. 160 кг

VC93-VCAC 85 кг

Вес в упаковке (клети)

St.172-Exp. 191 кг

VC120-VC/AC 112 кг

Размеры в упаковке

1730х670х1020 мм

1730х670х1020 мм

Питання для самоконтролю.

1. Яка мета ВТО?

2. Яка фізична суть процесу ВТО?

3. Які фізико-механічні властивості полімерних матеріалів?

4. Які стадії процесу ВТО ?

5. Які параметри ВТО Ви знаєте?

6. Від чого залежить температура при якій здійснюється процес ВТО?

7. Дайте визначення терміну:

- запрасування;

- розпрасування;

- припрасування;

- відтягування;

- спрасування;

- відпарювання.

8. Які види теплоносіїв Ви знаєте?

 

 

9. Які переваги і недоліки пару як теплоносія?

 

 

10. Які переваги і недоліки електрики як теплоносія?

 

 

11. Яке обладнання для ВТО Ви знаєте?

 

 

12. Як поділяються преси для ВТО?

 

 

13. Як поділяються праски в залежності від виду теплоносія?

Література

 1.  Рогова А.П., Табакова А.И. Изготовление одежды повышенной формоустойчивости. – М.: Легкая индустрия, 1979. – 183с.

2. Орловский Б.В. Основы автоматизации швейного производства: Учебное пособие. М.: Легкая индустрия, 1973. – 278с

3. Черепенько А.П., Скалаух В.А., Иванов С.С., Павленко А.Г. Влажно-тепловая обработка швейных изделий. – Орел: ОГТУ, 1995. – 164с.

4. Эппель С.С. Оборудование для влажно-тепловой обработки в швейном производстве. – М.: Легкая индустрия,1970. – 152с.

5. Мигальцо И.И., Третьякова Л.И., Эндре Намет, Богларка Эперьеши. Термические процессы в швейной промышленности. – К.: Техника; Будапешт: Miisaki, 1987. – 213с.

6. Шишова В.А., Виданова Р.И. Технология швейного производства. – М.: Легпромбытиздат, 1985. – 376с.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38942. Лидар для исследования состава атмосферы 59.5 KB
  Лидар для исследования состава атмосферы Литвинов Действие лидаров Л этого типа чаще всего основано на неупругом обратном комбинационном рассеянии ОКР зондирующего лазерного излучения ЛИ молекулами газовых компонент ГК имеющих вынужденные колебательновращательные энергетические переходы при взаимодействии с зондирующим ЛИ. При этом с помощью Л по смещению спектральных линий принимаемого излучения ОКР устанавливается наличие в исследуемом участке атмосферы атм определенных ГК а по интенсивности этих линий концентрация...
38943. Лидар для измерения концентрации озона в атмосфере 34 KB
  Действие лидаров для исследования атмосферы основано на том что лазерное излучение распространяясь в реальной атмосфере оставляет в ней свет вызванный взаимодействием квантов излучения с неоднородностями в атмосфере. Это взаимодействие проявляются в упругими неупругом рассеянии лазерного излучения в атмосфере при котором обрся эхосигналы лаз. рассеяния они несут информацию о сввах и параметрах атмосферы что следует из формулы для пиковой мощности принимаемого эхосигнала: Pи пиковая мощность зандирующего импульса лаз. Зрачка...
38944. Применение лидаров для обнаружения и идентификации нефтяного поверхностного загрязнения вод 564 KB
  Если ЗЛИ имеет соответсвующую длину волны УФ то возникает флюоресценция свечение нефтяного пятна: стрелки 22 а также комбинационное рассеяние КР ЛИ стрелки 33 и на молекулах воды стрелки 44. Жизнеспособность фитопланктона свидетельствует о чистоте воды. Эффект флюоресценции воды можно использовать для индикации сильных органических загрязнений и т. О наличии на поверхности воды нефтяной пленки можно судить и по интенсивности отраженного ЛИ 11.
38945. Определение, назначение, действие, применение и классификация лидаров 244 KB
  Действие лидара основано на таких свойствах лазерного излучения как высокая мощность квазимонохроматичность направленность и малая длительность импульсов и таких физических процессах как упругое молекулярное и упругое аэрозольное рассеяние упругое резонансное и неупругое комбинированное рассеяние флюоресценция и поглощение лазерного излучения при его взаимодействии с атомами молекулами и другими частицами веществ в окружающей среде. При распределении зондированного лазерного излучения ЛИ от передающего устройства лидара в исследуемой...
38946. Типы и характеристики излучения лазеров для лидаров 26.5 KB
  Если в лидаре используется лазер с перестраиваемой частотой или длиной волны зондирующего излучения υи = с λи то лидар можно применять для лазерного химического анализа состава атмосферы Земли на основе эффекта комбинационного рассеяния молекулами химических соединений компонент атмосферы. Лидар с перестраиваемой λи зондирующего лазерного излучения может быть использован для химического анализа атмосферы Земли путем измерения интенсивности после прохождения исследуемой трассы. Поэтому исследуя зависимость интенсивности прошедшего в атмосфере...
38948. Физические процессы взаимодействия лазерного излучения с веществом 558 KB
  Физические процессы взаимодействия лазерного излучения с веществом. Действия лидаров для исследования атмосферы основано: лазерное излучение распространяясь в реальной атмосфере оставляет в ней след вызванный взаимодействием фотонов лазерного излучения с атомами и молекулами газов частицами аэрозолей и неоднородностями атмосферы обусловленными турбулентными вихревыми движениями воздуха. Это взаимодействие прежде всего проявляется в упругом и неупругом рассеянии лазерного излучения в атмосфере при которых в частности образуется...
38949. Методические погрешности анализа спектра с использованием процедуры ДПФ. Растекание спектра (эффект Гиббса - leakige). Слияние отсчетов спектра 20.21 KB
  Методические погрешности анализа спектра с использованием процедуры ДПФ. Растекание спектра эффект Гиббса lekige. Слияние отсчетов спектра.Эффект появления ложных спектральных составляющих При расчете параметров процедуры ДПФ выбирают некоторую граничную частоту fg из логарифмического уравнения и находят интервал дискретизации t как: t = 1 2 fg 1.
38950. Синтез линейных элементов ОЭП методом рекуррентных разностных уравнений (РРУ). Алгоритм РРУ, связь с преобразованием Лапласа. Расчет параметров алгоритма РРУ методом Тастина 222.5 KB
  Синтез линейных элементов ОЭП методом рекуррентных разностных уравнений РРУ. Алгоритм РРУ связь с преобразованием Лапласа. Расчет параметров алгоритма РРУ методом Тастина Алгоритм РРУ при синтезе ЛЭ явлся альтернативой свертки.N1 алгоритм РРУ определяет значение ym резщей последовательности с номером m по соотношению: Где m = 0.