20121

Классификация средств измерений линейных и угловых величин

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Средства измерения – техническое средство предназначенное для количественной оценеи измеряемых величин длина угол и имеюшее нормированные метрологические свойства. Измерительные приборы средства измерения предназначен ные для выработки сигнала измерительной информации в форме доступной для непосредственного восприятия наблюдателем. По физическому принципу действия приборы для измерения длин и углов подразделяют на: Механические; Оптико механические; Оптические; Пневматическиеэлектрические; Электронные; Опто электронные. По назначению...

Русский

2013-07-25

24.5 KB

64 чел.

  1.  Классификация средств измерений линейных и угловых величин.

Средства измерения – техническое средство, предназначенное для количественной оценеи измеряемых величин (длина, угол) и имеюшее нормированные метрологические свойства.

Измерительные приборы- средства измерения, предназначен ные для выработки сигнала измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия наблюдателем. По физическому принципу действия приборы для измерения длин и углов подразделяют на:

Механические;

Оптико- механические;

Оптические;

Пневматические
электрические;

Электронные;

Опто- электронные.

По назначению приборы для измерения длин и углов бывают:

Общего( универсального) назначения;

Специального назначения.

В зависимости от количества координат измеряемой детали, которое прибор может оценить без переустановки детали, приборы бывают:

Однокоординатные;

Двухкоординатные;

Трехкоординатные;

Четырехкоординатные.

В зависимости от меры( опорного сигнала), воспроизводя-щей одно или несколько известных значений данной величины, приборы для измерения длин и угдов подразделяются на:

Приборы, основанные на принципе сравнения с однозначными мерами, которые воспроизводят одно определенное значение( плоскопараллельные меры, концевые меры длины, угловая мера- плитка, образцовые детали);

Приборы, основанные на принципе сравнения с многозначными мерами, которые воспроизводят ряд значений величин между определенными пределами( измерительная линейка, шкала, разделенная на миллиметры или доли миллиметра; угловой лимб).

Конструктивные элементы приборов для измерения длин и углов определяются приемами использования самих средств измерения и характеризуются:

1.базированием измеряемого обьекта( базирующий элемент) относительно средства измерения( столы приборов, призмы, центра, пятки и губки штангенциркуля и микрометра).

2.Характером измеряемого контакта( чувствительным элементом) между измерительным средством и обьектом измерения( точечное, линейное, бесконтактное).

3.Типом отчетного устройства (визуальное ОУ – шкалы, цифры и сигналы или регистрирующие ОУ –самопишущие, цифропеча-тающие, координирующие).

4.Способом использования результатов измерений (с дополнительным вычислением вручную или с помощью ЭВМ или без них.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25143. Проблема буття у філософії 39.5 KB
  Проблема буття у філософії Онтологія вчення про буття. Вперше проблема сформульована Парменідом з якого і починається аналіз проблеми буття у європейській традиції.Що розуміється під буттям І є має нічого що не належало б до буття Парменід.Категорія буття Онтологічне значення методу Сократ Буття як ейдос ПлатонДіалектика буття і небуття як умова розрі нення істини і заблудження.
25144. Філософія Просвітництва: основні засади 23 KB
  Філософія Просвітництва: основні засади Взагалі у широкому сенсі Просвітництво є епохою в історії людства що збігається утвердженням капіталізму і відповідно руйнуванням феодалізму. Цікавими є погляди різних мислителів на епоху просвітництва. Вихідні ідеї епохи Просвітництва: культ науки відповідно Розуму прогрес людства. Усі праці діячів Просвітництва мають у собі ідею апології Розуму його світлої сили.
25145. Mожливості та межі наукового пізнання 32 KB
  Різні види пізнання порізному виконують цю роль. Тому основна задача наукового пізнання – вияснити закони у відповідності з якими змінюються та розвиваються об’єкти. Орієнтація науки на вивчення об’єктів котрі можуть бути включені в діяльність чи актуально чи потенційно як можливі об’єкти її майбутнього перетворення і їх дослідження як таких що підкоряються загальним законам розвитку та функціонування складає головну особливість наукового пізнання.
25146. Р. Дж. Колінгвуд Ідея історії 29 KB
  Колінгвуд Ідея історії Ідея Історії€ – безперечно найвідоміша книга Колінгвуда. Колінгвуд вважає що 4 тисячі років тому попередники нашої цивілізації не володіли тим що ми називаємо ідеєю історії. Можна виокремити 4 основні характеристики історії критерії історичної свідомості історичності як такої за Колінгвудом: 1. науковий характер історії.
25147. Поняття та ідеї як форми мислення 27.5 KB
  Копніна при визначенні логіки наукового дослідження проведено визначення поняття та ідей як форм наукового дослідження. Поняття характеризується як структурно складене утворення основу якого складають предмет думки та ознаки що його приписуються. Складеність поняття виявляє можливість відокремлення ознак від одного предмету та встановлення їх відношення до іншого предмету. Оперування поняттями дозволяє через визначення ознак формувати уявлення про ідеальний предмет як носій даних ознак.
25148. Лінійні і циклічні моделі історії 27.5 KB
  Лінійні і циклічні моделі історії Будьяке дослідження історії передбачає вирішення проблем природи історичного процесу його структури рушійних сил напрямку розвитку. Спроби осмислення послідовності наступності конкретних історичних періодів дозволили створити деякі узагальнені структуровані цілісні образи історії. Лінійні моделі – це образ історії як незворотньої послідовності подій; геометричним аналогом цієї моделі спрямованості історії є пряма. Найчастіше зустрічається прогресивна лінійна модель історії згідно з якою поступ прогрес...
25149. Аналітична філософія 23 KB
  У широкому – сукупність напрямків що характеризуються підвищеною увагою до мови а саме застосуванням методів логічного та лінгвістичного аналізу мови для вирішення філософських проблем. Головні завдання: дослідження мови з метою виявлення структури думки досягнення прозорого співвідношення мови та реальності чітке розмежування значимих та пустих висловлювань осмислених та беззмістовних фраз тощо. Рассел зосередився на аналітичних можливостіх символічної логіки і дослідженню основ математикию Мур же займався аналізом філософських понять...
25150. Поняття проблеми в сучасній методології науки 29.5 KB
  Поняття проблеми в сучасній методології науки Чуйко В. Саме ситуація проблеми є умовою та джерелом самого пізнання оскільки саме пізнання провокується незнанням. Гносеологічне значення поняття проблеми в науці полягає в тому що через неї розгортається висхідне фундаментальне протиріччя процесу пізнання: протиставлення наявного вже досягнутого рівня пізнання і нового.
25151. Поняття трансцедентальної філософії у Канта 28.5 KB
  Виокремлює три здатності людської душі яким відповідають три його критики – здатність пізнання критика чистого розуму здатність бажання критика практичного розуму здатність до почуття задоволення і незадоволення критика здатності до судження. В пізнанні не наше уявлення узгоджується з предметом а предмет узгоджується з нашим уявленням тобто людина сама конструює предмет свого пізнання. Трансцедентальне –всяке пізнання яке займається не стільки предметами скільки видами нашего пізнання предметів оскільки це пізнання є можливим...