20121

Классификация средств измерений линейных и угловых величин

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Средства измерения – техническое средство предназначенное для количественной оценеи измеряемых величин длина угол и имеюшее нормированные метрологические свойства. Измерительные приборы средства измерения предназначен ные для выработки сигнала измерительной информации в форме доступной для непосредственного восприятия наблюдателем. По физическому принципу действия приборы для измерения длин и углов подразделяют на: Механические; Оптико механические; Оптические; Пневматическиеэлектрические; Электронные; Опто электронные. По назначению...

Русский

2013-07-25

24.5 KB

56 чел.

  1.  Классификация средств измерений линейных и угловых величин.

Средства измерения – техническое средство, предназначенное для количественной оценеи измеряемых величин (длина, угол) и имеюшее нормированные метрологические свойства.

Измерительные приборы- средства измерения, предназначен ные для выработки сигнала измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия наблюдателем. По физическому принципу действия приборы для измерения длин и углов подразделяют на:

Механические;

Оптико- механические;

Оптические;

Пневматические
электрические;

Электронные;

Опто- электронные.

По назначению приборы для измерения длин и углов бывают:

Общего( универсального) назначения;

Специального назначения.

В зависимости от количества координат измеряемой детали, которое прибор может оценить без переустановки детали, приборы бывают:

Однокоординатные;

Двухкоординатные;

Трехкоординатные;

Четырехкоординатные.

В зависимости от меры( опорного сигнала), воспроизводя-щей одно или несколько известных значений данной величины, приборы для измерения длин и угдов подразделяются на:

Приборы, основанные на принципе сравнения с однозначными мерами, которые воспроизводят одно определенное значение( плоскопараллельные меры, концевые меры длины, угловая мера- плитка, образцовые детали);

Приборы, основанные на принципе сравнения с многозначными мерами, которые воспроизводят ряд значений величин между определенными пределами( измерительная линейка, шкала, разделенная на миллиметры или доли миллиметра; угловой лимб).

Конструктивные элементы приборов для измерения длин и углов определяются приемами использования самих средств измерения и характеризуются:

1.базированием измеряемого обьекта( базирующий элемент) относительно средства измерения( столы приборов, призмы, центра, пятки и губки штангенциркуля и микрометра).

2.Характером измеряемого контакта( чувствительным элементом) между измерительным средством и обьектом измерения( точечное, линейное, бесконтактное).

3.Типом отчетного устройства (визуальное ОУ – шкалы, цифры и сигналы или регистрирующие ОУ –самопишущие, цифропеча-тающие, координирующие).

4.Способом использования результатов измерений (с дополнительным вычислением вручную или с помощью ЭВМ или без них.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65722. Політична символіка як засіб демократичної консолідації суспільства 156.5 KB
  Трансформація політичної системи супроводжується пошуком консолідуючих смислових значень поведінки людини в суспільстві. Смислові значення що консолідують суспільство містяться у символах які функціонують в політиці у вигляді політичної символіки.
65723. ВПЛИВ ДИНАМІЧНИХ ДІЙ НА МІЦНІСТЬ І КОМФОРТНІСТЬ БУДІВЕЛЬ, ЩО ЕКСПЛУАТУЮТЬСЯ У СКЛАДНИХ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВАХ 2.08 MB
  Проблема коректного моделювання динамічних дій в розрахункових моделях будівель і споруд завжди виникає при їх проектуванні, будівництві, експлуатації, реконструкції та підсиленні. Головне завдання проектувальника – як можна точніше врахувати і оцінити всі навантаження та дії...
65724. УДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНОГО СЕРВІСУ В ПРОЕКТАХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ 522.5 KB
  Задачі вдосконалення логістичного сервісу в проектах перевезень вантажів Інтеграція Інформатизація Вибір та оптимізація індивідуального обладнання необхідного для оптимального функціонування підприємств які надають логістичні послуги Розроблення єдиного...
65725. Отоліти та зуби костистих риб палеогену України 538 KB
  Костисті риби переважають у складі кайнозойської іхтіофауни. Окрім скелетних решток самостійним об’єктом дослідження є розрізнені отоліти та зуби костистих риб. Костисті риби з палеогенових відкладів України були вивчені в основному за повноскелетними рештками.
65726. Цілеспрямована стимуляція перебудови полів дефектів структури кристалів CdZnTe і ZnSe:Te 501.5 KB
  Однак при сучасній цифровій обробці частина інформації віртуальна тому при комплексному дослідженні впливу перебудови полів дефектів структури на кінетичні фотоелектричні та фотодіелектричні характеристики кристалів необхідно використовувати взаємоузгодженні алгоритми і програми.
65727. ПОВЕРХНЕВI ТА ТУНЕЛЬНI ЕФЕКТИ В МЕТАЛЕВИХ НАНОСТРУКТУРАХ 820 KB
  Розвинути теорiю одноелектронного тунельного транспорту в кластерних структурах з урахуванням нагрiву електронної пiдсистеми кластерiв і уширення енергетичних рiвнiв. Для досягнення поставленої мети необхiдно було вирiшити наступнi задачi: розвинути метод функцiонала густини для...
65728. ЗАЛЕЖНІСТЬ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НУКЛЕОТИДІВ І ПРОМОТОРІВ ВІД ЇХНІХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ І ЕВОЛЮЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 722 KB
  Саме виявлення та дослідження взаємозв’язків між фізичними властивостями промоторів та їхньою біологічною активністю проводиться в дисертаційній роботі. Знання перелічених закономірностей і залежностей дає змогу зрозуміти енергетичні характеристики генетичного коду...
65729. Релігійне виховання в закладах загальної середньої освіти ФРН: 1945-2005 роки 166.5 KB
  У контексті європейського партнерства одним зі стратегічних завдань української освіти стало виховання високоморальних громадян які могли б налагоджувати міжлюдські й міжнаціональні взаємовідносини сприяти суспільно-економічному та культурному розвитку нашої держави.
65730. ЦІННІСНИЙ ДИСКУРС СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ПЕРІОД РИНКОВИХ ТА ДЕМОКРАТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 178 KB
  Актуальність дослідження проблеми ціннісного дискурсу студентської молоді обумовлена необхідністю формування відповідей на виклики які сьогодні делегує студентській молоді дійсність економічні політичні та соціокультурні зміни як всередині країни так і на міжнародному рівні.