20134

Основные понятия и определения теории надежности

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

К общим понятиям отнся: работоспть отказ наработка резервирование неисправность. Работоспть это состояние изд. из работоспго состя в неработоспное. Безотказность это свво изделия сохранять свою работоспть в течении заданного времени без вынужденных перерывов.

Русский

2013-07-25

26 KB

7 чел.

илет №3

Основные понятия и определения теории надежности.

В наст. время в РБ действует ГОСТ «Осн. понятия и опред-я». Он содержит 24 термина по надеж-ти, общих для разных отраслей техники, без кот. невозможно было взаимопонимание спец-тов разл. профиля.

Все термины можно разделить на 3 гр.:

  1.  Общие понятия (5 шт.)
  2.  Свойства (5 шт.)
  3.  Показатели (14 шт.)
  4.  К общим понятиям отн-ся: работосп-ть, отказ, наработка, резервирование, неисправность.

Работосп-ть – это состояние изд., когда оно способно выполнять свои осн. функции.

Отказ – переход изд. из работосп-го сост-я в неработосп-ное.

Наработка – продолж-ть работы изд. в часах, хар-щие длит-ть работы изд.(число циклов- наработка приборов)

  1.  К св-вам отн-ся: надеж-ть, долговечность, ремонтопригод-ть, сохраняемость.

Безотказность – это св-во изделия сохранять свою работосп-ть в течении заданного времени без вынужденных перерывов.

Сохраняемость – это св-во изд. сохранять свою безотказн-ть и работосп-ть в опред. условиях хранения и транспортир-ки.

Ремонтопригодность – приспособленность изд. к восстановлению его работосп-ти, путем предупреждения отказа.

Эти 3 св-ва опред-ют надеж-ть изделия . Осн. пок-лем надеж-ти явл. вероятность безотказности работы P(t)(она обяз-но < 1). Значение P(t) имеет смысл лишь при указании периода времени t, в течении кот. должно выполнятся условие безотказности работы прибора.

Безотказность работы прибора хар-ся и др. пок-лями: наработка на отказ Тф – среднее время работы  между отказами; интенсивность отказа λ – вероятн-ть отказа неремонтир-го изделия в ед. времени после данного момента времени t, при условии, что отказ до этого момента не возникнет; долговечность – способность изделия сохр-ть свою работосп-ть до предельного состояния (т.е время до капремонта либо весь период экспл-ции до морального износа).

Долговечность изделия зависит от долговечности всего изделия в целом (его элементов).

1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65615. РОМАНИ М. ШОЛОХОВА І М. СТЕЛЬМАХА: ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПЕЦИФІКИ 202.5 KB
  Актуальність дослідження визначається необхідністю аналізу взаємозв’язків та взаємодії національних літератур на рівні вивчення художньої специфіки романів письменників та їх внеску у духовну скарбницю людства.
65616. Історико-демографічні процеси в італійському суспільстві XII – XVII ст.: теоретико-методологічний аспект 236.5 KB
  Для аналізу взаємодії демографічних та соціально-економічних процесів була обрана історія Італії XІІ XVII ст. Протягом цього тривалого періоду розвиток Італії радикально змінювався і був непрямолінійним. Демографічна та соціально-економічна динаміка розвитку Італії XІІ XVII ст.
65617. МІЖЕТНІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ НАРОДІВ КРИМУ (ПОЛІТИЧНИЙ І СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТИ) 175 KB
  Перша група обумовлена складністю багатогранністю і суперечністю міжетнічної взаємодії народів Криму. У контексті Криму з його специфічною інтеграційною моделлю міжетнічної взаємодії ця проблема є досить актуальною. Малодослідженим залишається питання про форму взаємодії етносів Криму.
65618. ПОВНІ МЕТОДИ ПОШУКУ ВИВЕДЕННЯ В СИСТЕМАХ ЛОГІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ 190.5 KB
  Досліджено резолюційні і парамодуляційні стратег ії лінійного типу для упорядкованих дизюнктів що використовують ослаблений варіант правила факторизації; доведено їхню коректність і повноту. Далі вивчається так зване числення літеральних секвенцій lS модифікований випадок sS коли в антецеденті секвенцій...
65619. КОМБІНОВАНЕ ЛІКУВАННЯ УРОТЕЛІАЛЬНИХ ПУХЛИН НИРКИ 259.5 KB
  Актуальність пошуку нових методик у комплексному і комбінованому лікуванні уротеліальних пухлин нирки й особливо при метастатичних формах захворювання обумовлена невтішними результатами лікування даної категорії хворих навіть у рамках найбільших...
65620. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 265 KB
  Практичне розвязання завдань які постали перед системою медичної освіти України потребує належної підготовки лікарів компетентність яких відповідатиме міжнародним стандартам та які здатні на високому професійноетичному рівні у складних умовах сьогодення ефективно вирішувати...
65621. ЗАСТОСУВАННЯ ЧАСТОТНО-ЧАСОВИХ МЕТОДІВ ДО ОБРОБКИ НЕСТАЦІОНАРНИХ СИГНАЛІВ В РЕАЛЬНОМУ МАСШТАБІ ЧАСУ 5.84 MB
  Робота всіх радіотехнічних пристроїв супроводжується динамічними спотвореннями при обробці сигналів з маніпуляцією параметрів або з безперервною зміною цих параметрів. Дослідженню і розробленню методів аналізу динамічних режимів кіл та перетворень нестаціонарних сигналів в динамічних колах присвячено багато робіт.
65622. ПОВІСТІ Й РОМАНИ І. С. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО: АРХЕТИПНИЙ АНАЛІЗ 149 KB
  Цей аспект його творчості довго замовчувався дослідниками. Об’єктивний аналіз написаного митцем засвідчує, що його українська сутність виявляється не лише на ідеологічному рівні, а й виринає із глибин підсвідомості. Через те він немовби зсередини бачив історію України, долю українців, душу українця.
65623. ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІХЕНОІНДИКАЦІЇ АНТРОПОГЕННО ТРАНСФОРМОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПІВДЕННОМУ СХОДІ УКРАЇНИ 297 KB
  На відміну від центральних регіонів країни на південному сході України вивченість можливості ліхеноіндикації не була реалізована повною мірою. Оскільки біоіндикаційні властивості можуть бути обмежені екологічними факторами навколишнього середовища вплив яких викликає у індикаторного...