20235

Теплопровідність газів

Доклад

Физика

При теплопровідності перенос енергії відбувається в результаті безпосередньої передачі енергії від часинок що володіють більшою енергією до частинок з меншою енергією. Теплопровідність газів описується рням Фурє: æ=коефіцієнт теплопровідності [æ]=Вт мК [q]=дж с=Вт де λ середня довжина вільного пробігу молекули газа дорівнює шляху що пройшла молекула за час поділеному на кількість співударів за цей час де середня швидкість теплового руху молекули густина газу кількість теплоти що переноситься за одиницю часу...

Украинкский

2013-07-25

36.5 KB

0 чел.

19. Теплопровідність газів

Теплопровідність – один з видів переносу тепла від більш нагрітих частин тіла до менш нагрітих, що призводить до вирівнювання температур. Оскільки температура газу вирівнюється повільно, теплопровідність газу мала (grad(T) 0). Така  теплопровідність, що приводить до вирівнювання температур  називають нестаціонарною теплопровідністю, тому що градієнт температури змінюються з часом. Якщо за рахунок зовнішніх джерел градієнт температури підтримується сталим, то теплопровідність називається стаціонарною. При теплопровідності перенос енергії відбувається в результаті безпосередньої передачі енергії від часинок, що володіють більшою енергією до частинок з меншою енергією.

Теплопровідність газів описується р-ням Фур’є: , (æ=–коефіцієнт теплопровідності, [æ]=Вт/(м*К), [q]=дж/с=Вт, де λ – середня довжина вільного пробігу молекули газа (дорівнює шляху, що пройшла молекула за час , поділеному на кількість співударів за цей час ) , де  - середня швидкість теплового руху молекули, - густина газу)  – кількість теплоти, що переноситься за одиницю часу через одиничний переріз (тепловий потік). У випадку теплопровідності густина потоку тепла включає як поступальну енергію так і внутрішню (коливальну і обертальну). Ця залежність внесена в CV .

Процес вирівнювання температур з часом проходить за експоненціальним законом:

, де  - різниця температур в момент часу t,  - різниця температур в момент часу t=0 , τ – стала часу теплопровідності.

Залежність коеф. теплопровідності від Р і Т:

1) ρ~р, λ~1/р , тобто коеф. теплопровідності в досить широкому діапазоні не залежить від тиску. Лише при низьких  тисках, коли λ порядку лінійного розміру посудини - коеф. теплопровідності зменшується пропорційно р.

2) , тому æ~, CV при низьких Т не залежить від Т, але при зростанні Т починає залежати від Т.

.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

21180. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь загального виду. Теорія Кронекера-Капеллі. Метод Гаусса 237.5 KB
  Система називається сумісною якщо вона має хоча б один розв язок тобто хоча б один стовпець який перетворює рівняння 9.1 в тотожність і несумісною якщо вона не має розв язків. Система називається означеною якщо вона має один розв язок і неозначеною якщо вона має розв язків більше одного. Аналіз систем рівнянь повинен дати відповідь на два питання чи сумісна система тобто чи має вона розв язок і якщо сумісна то чи вона означена чи ні.
21181. Лінійні простори. Базис. Розмірність. Ізоморфізм просторів 366 KB
  Але наприклад множина додатніх чисел не утворює лінійного простору по відношенню до звичайних операцій додавання та множення бо в цьому разі нема протилежного числа воно повинно бути від€ємним а значить не буде належати цій множині. Але множина векторів з якої вилучені вектори колінеарні заданій прямій не утворює лінійного простору бо завжди можна знайти такі два вектори які в сумі дадуть вектор колінеарний цій прямій тобто сума не буде належати множині. 4 Множина матриць заданого розміру якщо додавання матриць та множення на...
21182. Перехід до нового базису. Орієнтація базиса. Скалярний добуток. Евклідовий простір 361.5 KB
  Орієнтація базиса. Перехід до нового базиса. Хай в пвимірному лінійному просторі вибрані два базиса: та .2 Таким же чином і кожний вектор базиса можна розкласти по базису : .
21183. Нормовані простори. Ортонормований базис. Процес ортогоналізації 336.5 KB
  Ортонормований базис. А значить в пмірному просторі п попарно ортогональних елементів можна брати як базис. Такий базис називається ортогональним. Ортонормований базис.
21184. Пряма на площині. Рівняння площини 385.5 KB
  Це є вектор перпендикулярний до прямої. Задання прямої за допомогою нормального вектора базується на теоремі про те що через задану точку можна провести лише одну пряму перпендикулярну заданій прямій. Пряма з нормальним вектором Умовою перпендикулярності прямої і вектора є рівність нулю скалярного добутку 14.3 повністю задає пряму тобто кожна поточна точка прямої відповідає цьому рівнянню.
21185. Векторний та змішаний добутки векторів. Площина та пряма в просторі 522 KB
  У множині геометричних векторів можна ввести так званий векторний добуток двох векторів коли кожній парі векторів співставляється третій вектор який і називається їх добутком: . Вектор направлений перпендикулярно площині в якій лежать вектори і і в таку сторону щоб трійка векторів складала праву трійку інакше кажучи щоб ці вектори були орієнтовані по правилу правої руки Рис.1 Векторний добуток векторів Довжина вектора визначається за формулою 15.
21186. Лінійні оператори. Матриця оператора 476.5 KB
  Лінійні оператори. Матриця оператора. Лінійні оператори.
21187. Власні числа та власні вектори оператора. Самоспряжені оператори 822 KB
  1 то він називається власним вектором оператора а число його власним числом. Таким чином дія оператора на власний вектор дає той же вектор помножений на власне число. Це алгебраїчне рівняння степені називається характеристичним рівнянням оператора .
21188. Ортогональні оператори. Квадратичні формию. Криві другого порядку 282 KB
  2 то одержимо друге означення ортогонального оператора або .3 Звідси маємо для матриці ортогонального оператора або 18.5 показує що рядки стовпці матриці ортогонального оператора ортогональні.1 витікають властивості ортогонального оператора: 1 Якщо ортогональний то і ортогональні.