20259

Полегшена дифузія. Перенос кисню за допомогою Hb i Mb

Доклад

Физика

В залежності від конц. При високій конц. Нехай: С – конц. О2 ; Ср – конц.

Украинкский

2013-07-25

150.5 KB

0 чел.

2. Полегшена дифузія. Перенос кисню за допомогою Hb i Mb.

Hb (гемоглобін)– функц. білок еритроцитів, що служить для преносу О2 від легень до вісх органів і тканин, бере участь в зворотньому транспорті вуглекислоти.

В залежності від конц. Hb або Mb (міоглобін) процес переносу О2 різний:

1)модель ланцюга:О2 мандрує крізь молекули Hb. При високій конц. Hb потік О2 починає ↓ . Але досліди такого не показують, тому ця модель не працює.

2) інша модель: О2 приєднується до Hb і цей комплекс мандрує. Процес дифузії на носії – полегшена дифузія.

Нехай маємо систему розміром l. Hb+О2 HbО2. До Hb може приєднатися 4 молекули  О2. Спорідненість Hb до О2 ↑ при приєднанні О2.

Нехай: С – конц. О2 ; Ср –  конц. Hb; Сс – конц. HbО2.

. div+=0 – р-ня неперервності. .

(I);  (II);  (III).

Гран. умови: С(0)=С0;  С(l)=Сl;  ; ; ; .

Якщо (II) + (III), то

Срс=const (=Сt) – з-н збереження конц.  Hb. Уведемо  - насиченість. Сс=JCt ; Cp= CtCc.

  (1)    (2)  =k1CCp – k-1Cc= k1C(Ct-Cc) – k-1Cc= k1CCt(1-J) – k-1JCt

Розв’яжемо систему, додаючи рівняння:

; ; x +B

J(0)=J0 ; J(l)=Jl ; C(0)=C0; C(l)=Cl

F= ;   

=k1CtC(1-J)- k-1CtJ  в (1)

;   

Уведемо позначення: С1= ; Х1=  ;  ;  ;  ;  ; .

Рівняння перепишеться: ; С1(0)=1; С1(1)=.α,β,γ,δ,λ ~ 106 ; ε ~ 10-6

.  Виділимо граничний шар . Внутрішній розв`язок:

;  два граничні шари біля лівої і правої стінки.

Біологічні міркування: м. В такому шарі різка зміна концентрації відбуватися не може, тому розглядати ці шари нема потреби.

З іншого боку: , ρ=0 – а це значить, що стан рівноважний.

(гранична умова)

, це фактично на y0 і yl - 2 граничні умови через cl і c0.

, Ff – диф.полегшена, Fd-доданок, що відповідає за диф.кисню

α,β,γгр.умову, вийде:   Умовно:

Дослід показує, що для Hb 0,85, а для Mb 0,45 . Тобто  - не можна корд. залежність потоку.

При малих c0 внесок полегшеної дифузії досить вагомий. Спорідненість Mb до O2 ,більша ніж Hb до O2 . При низьких тисках ( в м`язах , клітинах) Mb використ краще

Область застосування:

- характерний час прямої і зворотної хім.. реакції.  - характерний час дифузії.


Водний розчин
Hb

O2

b

O2

l

Hb

0.5 0.1      C0

1

Mb

F*1010 моль/см2с

F*1010 моль/см2с

Fд

3

2

1

   1  2        C0

Ff

Ff

Fд

       Експеримент

            Теорія


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

8574. Предмет, структура и функции философии 36 KB
  Предмет, структура и функции философии. Предмет философии. Предметом называется круг вопросов, которые изучает философия. Общую структуру предмета философии, философского знания составляют четыре основных раздела: Онтология - учение о мир...
8575. Постановка и решение проблемы первоосновы мира в натурфилософии античности 30 KB
  Постановка и решение проблемы первоосновы мира в натурфилософии античности. Греческие натурфилософы пытались найти первоначало, первоматерию, то есть вещество, из которого произошел мир. Они полагали, что первоначало (др.-греч. архэ) является перв...
8576. Философия элейской школы 30.5 KB
  Философия элейской школы. Элейская школа (6-сер.5 века до н.э.) Наиболее важными ее представителями были Ксенофан, Парменид и Зенон. Основателем элейской школы считают Парменида и Ксенофана. К заметным представителям данной школы принадлежал т...
8577. Философия софистов и Сократа 30 KB
  Философия софистов и Сократа. Философия софистов. Софистика как философское учение (вт.пол.5 в. до н.э.) Софисты (любящие мудрость) не считали себя философами, они были платными учителями мыслить, говорить, делать. Считали, что нужно анализировать...
8578. Объективный идеализм Платона и его связь с пифагорейской традицией 32.5 KB
  Объективный идеализм Платона и его связь с пифагорейской традицией. Объективный идеализм Платона. Платон (428/427 - 347 гг. до н.э.) - ученик Сократа, которого считают основателем объективного идеализма. Самыми важными проблемами в философии Платона...
8579. Философская система Аристотеля 30.5 KB
  Философская система Аристотеля. Самостоятельная философская позиция Аристотеля началась с критики идеализма Платона. Почему же Аристотель критикует платоновское учение об идеях. Аристотель критикует это учение по нескольким направлениям. Прежде всег...
8580. Научная революция XVII века и особенности философии Нового времени 29 KB
  Научная революция XVII века и особенности философии Нового времени. Научная революция XVII века. Символами общественного прогресса в XVII веке становятся первые буржуазные резолюции в Нидерландах (конец XVI - начало XVII вв.) и Англии (середина...
8581. Философские взгляды Ф. Бэкона 29.5 KB
  Философские взгляды Ф. Бэкона. Фрэнсис Бэкон (1561-1626) - крупный английский философ, предложивший философское обоснование для экспериментальной науки. Главным трудом Бэкона является сочинение Новый Органон. Название этого труда отсылает к логич...
8582. Рационалистическая философия Р. Декарта и Лейбница 33 KB
  Рационалистическая философия Р. Декарта и Лейбница. Рационалистическая философия Р. Декарта. Рене Декарт (1596) - французский философ, стоявший у истоков рационалистической традиции. Исходной точкой в концепции Декарта является сомнен...