20411

Складання процесуальних актів у кримінальних справах. Навчальний посібник

Книга

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

ПК України1 передбачає складання понад 130 різних постанов 80 ухвал 40 протоколів і т. Даний посібник підготовлено на основі кримінальнопроцесуального законодавства України містить теоретичні і методичні розробки а також зразки кримінальнопроцесуальних документів які торкаються всіх стадій кримінального судочинства. Він написаний з врахуванням вимог КПК і КК Украї Надалі мається на увазі КПК України якщо не зазначено інше. Це ускладнює використання зразків документів які в них містяться рекомендацій щодо їх складання органами...

Украинкский

2013-07-25

1.12 MB

16 чел.

ББК 67.311я73 М69

  

Рекомендовано Вченою радою інституту адвокатури при Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка (протокол № 1 від 22 січня 1999 р.)

Рецензенти:

ВАРФОЛОМЕЄВА Т.В., доктор юридичних наук, КУЧИНСЬКА О.П., кандидат юридичних наук

Шеф -редактор видавництва Юрінком Інтер

КОВАЛЬСЬКИЙ В.С., кандидат юридичних наук

Михайленко О.Р.

Складання процесуальних актів у кримінальних справах: Навч. посіб. — 2-е вид., допов. — К: Юрінком Інтер, 2000. - 256 с. - Бібліогр.: с. 242-250. І5ВК 966-7302-76-8

У посібнику досліджуються суттєвість, значення та зміст кримінально-процесуальних актів, правовий механізм їх прийняття, система та властивості. Наводяться найбільш типові й водночас складні в оформленні акти (постанови, протоколи, обвинувальні висновки, подання, ухвали, вироки, протести тощо). Аналізуються помилки, що трапляються на практиці у разі підготовки названих документів, даються відповідні рекомендації щодо їх усунення.

Призначений для студентів, викладачів юридичних вузів і факультетів та слухачів і курсантів інших юридичних навчальних закладів. Може бути корисним для працівників органів розслідування, прокуратури, суду, адвокатів.

ББК 67.311я73

I5ВN 966-7302-76-8

 © Михайленко О.Р., 1996 © Михайленко О.Р., 2000 © Юрінком Інтер, 2000

ПЕРЕДМОВА

Українська держава приділяє велику увагу підготовці висококваліфікованих спеціалістів для державного, господарського і соціально-культурного будівництва, які мають володіти ґрунтовними теоретичними знаннями і практичним досвідом. Розбудова правової держави вимагає від працівників компетентності, високого професіоналізму, постійного поповнення і вдосконалення навичок, умінь, знань.

У роботі органів слідства, дізнання, прокуратури і суду значне місце відводиться складанню протоколів, постанов, підписок, доручень, повідомлень, повісток, описів, обвинувальних висновків, вироків, подань, протестів, скарг і т. ін. — усього близько 20 видів. При цьому кожний із документів має свою відмінність. Так, К.ПК України1 передбачає складання понад 130 різних постанов, 80 ухвал, 40 протоколів і т. п. Вони також відрізняються специфікою, підставами, порядком, строками прийняття і оформлення. Уміння правильно підготувати і своєчасно оформити зазначені документи є запорукою професійної підготовленості слідчих, прокурорів, працівників органів дізнання, суддів, свідченням їх досвіду, культури.

Даний посібник підготовлено на основі кримінально-процесуального законодавства України, містить теоретичні і методичні розробки, а також зразки кримінально-процесуальних документів, які торкаються всіх стадій кримінального судочинства. Мета посібника — подальше підвищення рівня підготовки і перепідготовки спеціалістів, культури і ефективності роботи органів слідства, прокуратури і суду, безумовного забезпечення законності в їхній діяльності.

Посібник є необхідним й для прищеплення слідчому, прокуророві, судді та іншим компетентним особам навичок складання процесуальних документів українською мовою. Він написаний з врахуванням вимог КПК і КК Украї-

Надалі мається на увазі КПК України, якщо не зазначено інше.

ни і практики їх застосування. Зразки документів дібрано відповідно до стадій кримінального судочинства, в основному по одній фабулі — розкрадання колективного майна, з урахуванням програми і методичних вказівок до спецкурсу "Складання процесуальних документів в кримінальних справах".

В основу більшості наведених зразків процесуальних документів покладено узагальнені матеріали кримінальних справ, вивчених, а також свого часу розслідуваних автором. Прізвища, ініціали, адреси осіб, час, місце описаних подій та інші відомості змінено або закодовано під умовною назвою Енськ. Цифрові дані не вказуються, як такі що не є постійними і не мають суттєвого значення для зразків документів. Запропоновані зразки необхідно використовувати творчо, з урахуванням даних конкретних кримінальних справ і чинного законодавства, його змін і доповнень.

Посібник витримав чотири видання (1989, 1991, 1992, 1996 рр.) у різних видавництвах. У цьому виданні враховано всі зауваження, що були висловлені до попередніх1, а також побажання практичних працівників та думки науковців і зміни та доповнення до кримінально-процесуального та іншого відповідного законодавства.

 Частина І

ОСНОВНІ ВИХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ СКЛАДАННЯ

Глава 1

СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ АКТІВ, ЩО СКЛАДАЮТЬСЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ

ОСНОВНІ НАЧАЛА ПРИЙНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ РІШЕНЬ

У науці кримінального процесу більше досліджуються окремі проблеми судових рішень, менше уваги приділяється рішенням, що приймаються при проведенні попереднього (досудового) розслідування.

Особливу увагу в розробці загальнотеоретичних проблем, прийняття рішень у кримінальному судочинстві приділила П. А. Лупинська. (Решения в уголовном судопроиз-водстве, их види, содержание и форми. — М., 1976). Стрижневі положення, які становлять зміст проблеми процесуальних рішень слідчого — їх правова природа, класифікація, суть, значення, ефективність виконання та інші, — грунтовно досліджені А. Я. Дубінським (Исполнение процесуальних решений следователя. — К., 1984). Актуальним теоретичним і практичним питанням процесуальних актів органів попереднього розслідування присвятила також своє дослідження Н. Г. Муратова (Процессуальнне акти органов предварительного расследования. — Казань, 1989).

Прикладну, методичну сторону складання процесуальних актів на слідстві розроблено С. В. Бородіним, Ю. М. Лівшицем, Ю. В. Манаєвим, в суді — Т. В. Альшев-ським й іншими авторами.

У наведених працях значну увагу приділено правовій стороні проблеми прийняття процесуальних рішень, їх на-

 КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ АКТІВ

лежному оформленню, в основному, виходячи з російського законодавства. Це ускладнює використання зразків документів, які в них містяться, рекомендацій щодо їх складання органами розслідування, прокуратури, суду, адвокатури, які здійснюють свою діяльність на основі кримінально-процесуального і кримінального законодавства України.

Діяльність людини постійно пов'язана з прийняттям рішень з різних державних, громадських і особистих питань. Вона має багатосторонній, взаємопов'язаний характер і грунтується як на об'єктивних, так і на суб'єктивних началах, які включають соціальні, правові, гносеологічні, інформаційні, логічні, психологічні та інші чинники.

Для прийняття правильних кримінально-процесуальних рішень, їх оформлення у вигляді відповідних правових актів істотне значення має психологічна сторона діяльності компетентних органів і службових осіб.

Щодо цього розроблено самостійну психологічну теорію рішень — "система, мотивованих тверджень про те, як люди вирішують завдання, що вимагають прийняття рішень" (Козелецький Ю. Психологическая теория реше-ний. - М., 1979).

Виконання вимог кримінально-процесуального законодавства обумовлює активне начало у поведінці відповідних осіб, яке виявляється як у зовнішній стороні діяльності, так і в розумово-вольовій, психологічній, що має свою специфіку.

Що стосується кримінального процесу, то в цьому плані вихідними є психологія слідчого, особи, яка проводить дізнання, прокурора, судді, інших компетентних осіб, їх вольові й інтелектуальні якості, котрі полягають в умінні пізнати об'єктивні обставини, здатності переносити психічні навантаження, наполегливості, принциповості, силі волі, уважності, активності, стійкості, мужності, непідкупності, справедливості, впевненості, без яких належне виконання професійних завдань є неможливим.

При прийнятті рішень об'єктом аналізу є поведінка людей. Такий аналіз, як правило, здійснюється від загального до часткового. При цьому доводиться долати складні ситуації, усувати перешкоди, що виникають, а це вимагає вольового напруження, активної розумової діяльності.

сійсько ^а ПРИИНЯТТЯ рішення може впливати і суспільно-пси-3разк^хологічна атмосфера: настійні прохання і навіть вимоги де-Цодо Іяких службових осіб, їх тиск, залякування, навіювання, (> Суд^| обурення, збудженість прохачів, підвищена заінтересова-' основ н'сть спРав°к>, чутки, повідомлення у пресі, по радіо, теле->нодав ^аченню' будь-які клопотання і т. п.

Важливим вихідним началом у прийнятті компетент-няггял ною ос°б°ю кримінально-процесуальних рішень є також их пи ВНУТР'ШНЯ впевненість, яка повинна грунтуватися на все-ха бічному, повному і об'єктивному розгляді всіх обставин справи у їх сукупності відповідно до закону (ст. 67 КПК України).

Вільна оцінка доказів за внутрішньою переконаністю тісно пов'язана з вибором рішення відповідно до конкретних обставин. Такий вибір не має нічого спільного з так званим "розсудом судді", який може виходити за межі закону.

Однією з умов зовнішнього вияву внутрішнього переконання є емоційне забарвлення. Без людських емоцій неможливий пошук істини. Через переконання здійснюється "вихід" знань на практику, зворотний вплив мислення на буття. Водночас не можна підміняти фактичні дані емоціями, почуттями, бажаннями. В противному разі неминучими стають помилки, порушення законності. Внутрішня переконаність має бути станом "твердої впевненості у вірності своїх висновків, рішучості зафіксувати їх у процесуальних документах, висловити... прилюдно, готовність відстоювати їх у відповідних (процесуальних та інших) інстанціях, нести за них відповідальність"1.

Діяльність, пов'язана з прийняттям рішень, складається з певних стадій: загальної підготовки (формування мети, плану), реалізації запланованих дій, психологічної підготовки для прийняття рішення, закріплення його письмово у вигляді процесуального акта (документа)2.

* Михеенко М. М. Доказьгаание в советском уголовном судопроизвод-стве. - К., 1984. - С. 25.

^ Передбачається, що немає принципової різниці між поняттям "письмовий процесуальний акт" і "процесуальний документ". В літературі терміном "процесуальні документи" в широкому розумінні охоплюються всі документи, які складаються в зв'язку з провадженням в кримінальній справі, в її рамках, а у вузькому — ті з них, яким за прямою вказівкою закону має бути надана процесуальна форма.

Без письмових процесуальних документів судочинство є неможливим, оскільки письмові процесуальні акти становлять матеріалізовану частину процесуальної форми.

Ще П. І. Пестель у своїй знаменитій "Русской правде" писав, що "дела, будучи представленьї на бумаге, могут с полной основательностью и совершенньїм хладнокровием бьіть судьями рассмотреньї и обсужденьї, каковое действие невозможно при словесном судопроизводстве, где красно-речие адвоката может иметь великое влияние, тем более, что судья имеет возможность повторно заняться содержа-нием произнесенной речи и отделить существо дела от цве-тов красноречия"1.

Завдяки письму розумова, вольова, психологічна діяльність об'єктивізується мовними, словниковими та граматичними засобами. Це, у свою чергу, дає можливість не тільки зафіксувати прийняте рішення, а й заощадити час, передати на відстань, довести, якщо це потрібно, до відома необмеженого кола осіб.

Письмові акти можна неодноразово вивчати, оцінювати, погоджуватися чи не погоджуватися з ними. Це об'єкт перевірок з метою встановлення їх законності і обгрунтованості, правомірності діяльності відповідних осіб і органів.

Відсутність у справі, наприклад, постанови (ухвали) про порушення кримінальної справи, постанови про притягнення як обвинуваченого, про віддання до суду, протоколу судового засідання чи інших документів є істотним порушенням законності.

иРішення, що приймаються з кримінальних справ та зафіксовані у певних документах, є правовими актами, зокрема, кримінально-процесуальними в тому випадку, коли вони передбачені кримінально-процесуальним законодавством. Як правило, вони не тільки передбачені законом, а й суворо регламентовані ним. Найбільш детально регламентовано написання вироку (статті 333—335 КПК). Закон (ст. 85 КПК) вказує на загальні реквізити, які повинен мати протокол, передбачаючи при цьому для конкретних його різновидів додаткові: протоколи розпорядчого і судового засідань (статті 86, 87 КПК), обшуку і виїмки (ст. 188 КПК), допитів (статті 145, 170 КПК). Закон також вказує,

* Восстание декабристов. Документи. — Т. VII. — М, 1958. — С. 224.

тво шо повинно бути зазначено в постанові слідчого і про-:та- курора (ст. 130 КПК), які обставини повинні бути викладені в обвинувальному висновку (статті 223, 224 КПК), а та-де" кож передбачає зміст ухвали касаційної інстанції (ст. 378 т с   КПК) та ін^

їєм Проте, процесуальні акти завжди є актами індивідуаль-вие ними, пов'язаними з конкретними життєвими ситуаціями, яо- котрі мають відповідні правові якості. Складання того чи іее, іншого процесуального акта — це результат застосування ка- норми права, тобто не просто судження, а певне вирішенеє-   ня правових питань, в тому числі й наказового порядку.

\^Е-Кримінально-процесуальних актах можуть вирішувань- тися не тільки суто процесуальні питання, а й кримінальна- но-правові (постанова щодо порушення кримінальної не справи, щодо притягнення як обвинуваченого, обвину-ас, вальний висновок, вирок та ін.), а також цивільно-правові, ма цивільно-процесуальні (визнання цивільним позивачем, відповідачем, заміна відповідача належною особою та ін.), ді-    інші галузі прав^

Це В кримінально-процесуальному законі (ст. 32 КПК) б- суть таких актів, як вирок, ухвала, постанова, охоплюється 5 і    терміном "рішення".

Саме в цих актах мають бути дані чіткі відповіді на пра-и) вові питання: що конкретно встановлено та яким чином н- далі діяти для досягнення поставленої мети. Це і відрізняє щ- І рішення від протоколів, в яких тільки фіксуються факти, їм зміст і наслідки процесуальної дії. Проте така різниця між названими актами є умовною, оскільки й при складанні а- протоколів приймаються певні рішення. Крім того, вирі-|> і шення правових питань міститься і в інших актах: обвину-іи вальному висновку, вказівці, резолютивних актах прокуро-}- ра (санкція, згода, затвердження), поданні, протесті, скарзі і І таін.

і- V Кримінально-процесуальні акти, які складаються з її кримінальної справи компетентними органами і особами, і- є юридичними фактами, що породжують виникнення, змі-і_ ну чи припинення відповідних правовідносин. Особливу о юридичну силу мають процесуальні рішення таких право-3 охоронних органів, як прокуратура, органи слідства, ді-,      знання, а також суд.

Згідно з законом прийняті цими органами акти, а саме: постанови, вироки, ухвали (статті 114 і 403 КПК), є обов'язковими для усіх, кого вони стосуються^!

Владний характер діяльності органів, які здійснюют кримінальний процес, не виключає, а передбачає забезпе чення ними прав і гарантій інших осіб, котрі беруть участ в судочинстві і які також можуть приймати певні рішення складати необхідні процесуальні акти. Так, захисник, об винувачений часто подають скарги, заявляють клопотання дають відповіді та ін. У зв'язку з цим важко погодитися думкою, що право приймати рішення надано тільки дер жавним органам і посадовим особам, які беруть участь кримінальному судочинстві, а процесуальний акт — це до кумент, який виходить лише з державного органу. Обов'яз ковість процесуальних рішень, прийнятих державними ор ганами, не виключає прийняття процесуальних рішень іншими особами, наприклад захисниками.

Отже|кримінально-процесуальне рішення — це право вий акт особи, яка на законних підставах бере участь у кри міняльному судочинстві (втілений в процесуальну форму закріплений, як правило, в певному процесуальному доку менті, спрямованого на виконання завдань кримінальної судочинства, охорону прав та законних інтересів фізичних юридичнихосіб.

2. ЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Кримінально-процесуальний закон встановлює чітки порядок розслідування злочинів, розгляду справ в судах і складання процесуальних актів, визначає певну процес] альну форму. Кримінальна справа порушується в форі складання про це постанови чи ухвали: притягнення особ як обвинуваченого в формі винесення відповідної постаю ви, складання протоколу допиту і т. д.

\"Під процесуальною формою (процесуальним поря! комрозуміються як умови, так і послідовність проведеш окремих процесуальних дій, як прийняття рішень, так умови проведення їх в сукупності, в їх системі як єдине Ц ле"Ч Ще Жан Поль Марат писав, що "важливо, щоб ро слідування справи було підпорядковане непорушним, то<

Особливе місце в структурі кримінально-процесуальної Ф°РМИ посідає складання процесуальних документів, їсть 5 Процесуальні акти, належним чином оформлені у (е до- письмовій формі, складають, так би мовити, матеріалізо->в'яз- частину процесуальної форми, найбільш видиму її и ор- сторону.

Саме в процесуальних документах містяться відповіді на правові питання. За конкретними актами, за їхньою заво- ефективністю дається суспільно-політична оцінка діяль-кри- ності правоохоронних органів. Більшість документів, складу), лених органами розслідування, прокуратури і суду, мають (оку- велике морально-виховне значення (обвинувальний вис-ного новок, вирок) та певні психологічні наслідки, них і      Оформлення прийнятих процесуальних рішень не можна зводити лише до технічної сторони, до форми. Згідно з законом фактичні дані мають бути одержані не тільки в установленому порядку, а й належним чином зафіксовані в протоколах чи інших документах. В противному разі вони не матимуть сили доказів.

Правильно оформлені процесуальні документи і про-цесуальна форма в цілому забезпечують встановлення істи-х та ни в справі, сприяють зміцненню режиму законності, за-»су- хисту прав і свобод громадян.

рмі Важливе значення мають не тільки вимоги правильно-оби го і грамотного складання процесуальних документів, а й но- належна їх систематизація, розташування матеріалів кримінальної справи, оформлення слідчої справи в цілому. Ці яд- питання закон практично не регламентує, а лише вказує, мя що матеріали попереднього слідства розміщуються в томах к і підшитими й пронумерованими (статті 218, 220 КПК). Ц1" Підшивати їх потрібно так, щоб ними зручно було корис-03~ туватися. Відповідно варто систематизувати і матеріали "   справи. Цим необхідно займатися протягом усього розслі-

* Марат Ж. П. План уголовного законодательства. — М., 1951. — С. 138.

из-

дування, особливо по багатоепізодних багатотомні! справах.

Проте, чи всі матеріали, документи, одержані, складе] в період розслідування, повинні підшиватися до справ при направленні її до суду? Однозначно відповісти на і питання не просто. Воно повинно вирішуватися стосови кожної конкретної справи. Важко буває вирішити ці пі тання у справах, з яких тривалий час велося розслідувана в зв'язку зі встановленням і розшуком осіб, які вчинил зло«ин. У таких випадках перевіряється багато версій, ні громаджується велика кількість документів. Так, матеріал справи Г. Михасевича, яку розслідували органи прокурат ри Білорусі, склали 175 томів (Літ. газ. 1988 р. 2 березня Очевидно, матеріали слідства, які відносяться до версії що не мають прямого відношення до обвинуваченого, сл сконцентрувати в окремому томі (томах) з відповідним зі головком і направити до суду, котрий встановить, які верс перевірялись, а які ні, наскільки всебічно, повно і об'єі тивно досліджувались обставини справи. Наприклад, крі 130 томів справи по обвинуваченню А. Адилова, залишиш ся ще "в запасі" 170 томів (Изв. — 1992 р. — 21 квітня).

Якщо обвинувачувані притягуються до відповідальної ті за декілька злочинів, то доцільно документи систематі зувати по епізодах і щодо кожного обвинуваченого. Ді зручності користування том треба комплектувати з 300 сті рінок документів (не більше). Якщо є дуже громіздкі док менти (200 і більше сторінок кожний), то їх доцільно пі шивати в окремих томах. Це можуть бути, наприклад, м теріали ревізій, експертиз, обвинувальні висновки, вирок В окремих томах можна підшивати і матеріали з конкре них епізодів, щодо кожного обвинуваченого.

\ Порядок розміщення процесуальних документів (ві роблений практикою) такий:

довідки про висновки в справі, опис документі список обвинувачених (якщо їх декілька);

постанова (ухвала) про порушення кримінальн справи, усі матеріали, одержані на початковій стадії крий нального процесу;

процесуальні документи, з допомогою яких встано люються події злочину і особи, які до нього причетні (пр токоли допитів, оглядів, обшуків, виїмок, матеріали ек пертиз та ін.);

— постанова про притягнення особи як обвинувачено-' го, протокол її допиту, документи про запобіжні заходи,

матеріали перевірки показань, пояснень обвинуваченого;

дані, які характеризують особу обвинуваченого, потерпілого й інших учасників процесу, матеріали, що розкривають причини, умови і обставини, які сприяли вчиненню злочинів, характеризуючі, пом'якшуючі й обтяжуючі обставини;

документи, пов'язані з оголошенням про закінчення попереднього слідства, ознайомлення з матеріалами справи обвинуваченого, його захисника, потерпілого, цивільного позивача, відповідача, їх представників, заяви, клопотання і рішення по їх розгляду;

обвинувальний висновок з додатком, постанова про припинення справи чи інший документ, яким закінчується провадження в справі.

Матеріали судового розгляду справи розміщуються по окремих стадіях, етапах судочинства (віддання до суду, судовий розгляд з його етапами, касаційне провадження та ін.) в порядку і послідовності, передбачених кримінально-процесуальним законодавством.

За зовнішнім виглядом кримінальна справа має бути оформлена подібно до оправленої книжки.

Речові докази, їх знімки, описи додаються до справи в окремому пакеті.

Глава 2

ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ПРИЙНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ АКТІВ, IX СИСТЕМА ТА ВЛАСТИВОСТІ

1. ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

й Процес прийняття рішень в кримінальному судочин-

і- стві складається із декількох взаємообумовлених етапів, стадій. П. А. Лупинська виділяє їх дві: інформаційну і заключну (Решение в уголовном судопроизводстве, их видьі, с і содержание и формн. — М., 1976. — С. 19). Інші автори виділяють чотири, п'ять і більше. Наприклад, А. М. Смолкін схему організаційного процесу прийняття рішень подає в трьох проекціях — інформаційній, аналітичній, цільові (Принятие решений как процесе управленческого труда. -М., 1977). С. С. Алексєєв усі правозастосовчі дії підрозді ляє на три основні стадії: встановлення фактичних обста вин, вибір і аналіз норм права, вирішення справи (Обща теория права, т. 2. — М., 1982).

Названі схеми можуть бути використані і для визначен ня процесу прийняття правозастосовчих актів у криміналі ному судочинстві. Тут є і своя специфіка, пов'язана з ти» що ця діяльність регулюється законом, що інформація пр злочин, яка аналізується, має бути достатньою для прий няття обгрунтованого рішення в кримінальній справі.

Крім того, необхідно враховувати, що кримінальне процесуальні рішення мають імперативний характер і мс жуть бути пов'язані з обмеженням прав і свобод громадяї а процес їх прийняття відбувається в жорстких часови рамках, яким кримінально-процесуальний закон нада особливого значення. В КПК є понад 40 чинників, вир шення яких обумовлюється конкретними строками.

Особливість кримінально-процесуальної діяльності п< лягає також і в тому, що оформлення прийнятого рішенн може здійснюватися шляхом використання уніфіковані форм: бланків, зразків процесуальних актів, що являюі собою друковані форми (в бланках міститься інформаці яка повторюється, а в зразках, крім цього, й типові особлі вості даного виду документа). Уніфікується і форма дою мента, його реквізити, розміщення і певною мірою, зміс вказаний в законі і вироблений практикою. Якщо док мент містить не менше 2/3 постійної інформації від обсяі тексту, то модель його взагалі може використовуватись * трафарет, стереотип (повістка, підписка про невиїзд і т. д.

Загальновідомо, що практика широко використав; бланки документів, які не завжди відповідають вимога закону.

Впровадження уніфікованих форм, якщо вони викон; ні належним чином, полегшує працю, прискорює строп складання документів, сприяє дотриманню законност підвищує культуру праці. Уніфіковані тексти піддають< кодуванню, що дозволяє використовувати їх в умовах АС

Водночас уніфікація не має нічого спільного з процес альним спрощенням. В основу уніфікації покладено пр< цесуальну форму й вимоги закону, що визначають осної

стандарту. Рішення в кримінальній справі залишається індивідуальним актом застосування норм права законозабез-печувального характеру.

Особливості і умови здійснення кримінально-процесуальної діяльності визначають зміст кожної стадії прийняття рішень і складання документів в кримінальній справі. Так, інформаційна стадія прийняття кримінально-процесуального рішення включає збирання, одержання, закріплення інформації, її перевірку, аналіз фактичних обставин справиД Кримінально-процесуальний закон визначає правила збирання, перевірки і оцінки доказів для встановлення необхідних фактів в рамках предмета доказування.

Компетентні органи повинні вести цілеспрямований пошук інформації, намагатись, за можливості, одержувати прямі докази, бо з допомогою їх прямо (тобто одноступе-нево) встановлюється предмет доказування, встановлюється чи спростовується головний факт — подія злочину і винність обвинуваченого у його вчиненні.

янйпітминій^ (згінній) ЩЛ" прийняття рІШвНЬ одержана інформ^щязіставляється з відповідними правовими приписами з урахуванням мети, яка має бути досягнута, обирається оптимальний, в рамках закону, спосіб дійл Складність тут може полягати у виборі й тлумаченні правової норми щодо конкретної життєвої ситуації. На цьому етапі з успіхом може бути використана автоматизована інформаційно-пошукова система законодавства. ^Назавер-шальному (заключному) етапі прийняття рішень, п6~сутгг" відбувається безпосереднє правозастосування, в результаті чого компетентний орган приймає конкретне рішення, що виявляється у розпорядженні щодо проведення тих чи інших дій: порушити кримінальну справу, призначити експертизу, визнати особу як потерпілу і т^д^

Прийняте рішення оформлюється письмово у вигляді процесуального акта (постанова, вирок тощо). Етапи прийняття рішення тісно взаємопов'язані, а сам такий поділ певною мірою має умовний характер, оскільки на усіх етапах прийняття рішення бере участь людина з її розумово-вольовою, логічною діяльністю.

У кожному процесуальному документі тією чи іншою мірою можна знайти відображення триактності прийняття рішення. Наприклад, в поданні вказуються джерела інформації, потім дається відповідний аналіз виявлених обставин і законодавства, а в кінці робляться висновки, вно сяться пропозиції.

Правильність прийнятого рішення, його належн оформлення багато в чому залежить від професійної підго товки, сумлінності посадової особи, її досвіду та умов скла дання документів, а також інших чинників.

Велику допомогу в роботі з розслідування злочини прийняття правових рішень, складання процесуальних до кументів кримінальних справ можуть надати ЕОМ. Юрис ставить конкретне правове завдання, спеціалісти-матема тики, програмісти його формалізують разом із зібраною ін формацією, складають алгоритми, і відповідно до завдан ня, розроблену програму пристосовують до мови конкреї ної ЕОМ. Ці програми записуються на дискетах або н папері й закладаються у динамічну пам'ять машини, і ЕОМ можна вводити найрізноманітнішу інформацію — я в конкретній справі, так і по групі кримінальних справ ч статистичних звітів.

Основу оперативної інформації можуть складати най менування процесуальних дій, строки їх проведення, даі про учасників розслідування, розміри збитків та ін. За та ким рефератом кримінальної справи ЕОМ може видат відповідну довідку стосовно стану розслідування справі сигналізуючи щодо наближення моменту закінчення пре цесуального строку і т. ін.

Комп'ютери, особливо персональні, слідчий може ВУ користовувати для оформлення і розмноження процес} альних документів на бланках, які заздалегідь закладаютьс у машину. При використанні текстового процесора як дрз карської машинки інформація йде не тільки на дисплей, потім на папір, а й одночасно в пам'ять машини. Створк ється можливість багаторазового виправлення окремі фрагментів, змінювати шрифти, вносити малюнки, вип товлені на ЕОМ, нарешті друкувати на принтері потрібї кількість екземплярів. Це є важливо для виготовлення Ті ких процесуальних документів, як обвинувальний висш вок, вирок та ін., яких необхідно мати декілька примірні ків для вручення обвинуваченим і деяким іншим, законо встановленим особам.

Комп'ютери дають також позитивні результати при р< боті з графічною інформацією. Зображений в графічні формі план розслідування в справі можна математично о(


ю- робити, отримавши наочну графічну модель розслідування в динаміці. Але робота на комп'ютері потребує певної під-не готовки.

х>- не

2. КЛАСИФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНО^-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ АКТІВ

ш,

;о- Класифікацію можна розглядати як засіб для індукції, ст шо дає змогу від окремих суджень перейти до визнання :а- більш загальних явищ. А це в свою чергу дає змогу дійти до н- певних закономірностей, визнати причинні зв'язки у н-  складних явищах і речах.

т- Процесуальний акт — поняття складне, яке включає не на тільки певні кримінально-процесуальні документи, а й дії В учасниюв кримінального процесу, які виконуються ними в ік процесі здійснення своїх повноважень. Для зв'язку між ш численними процесуальними актами з урахуванням їх суті, правової природи, призначення вдаються до класифікації, 1- яка включає акти-діяння і акти-документи, що наводяться ні   нижче.

а- 1. На стадіях судочинства для осіб, які приймають проте цесуальні рішення, — акти слідчі і судові (ст. 19 КПК). ї, 2. По відношенню до виявлення і закріїтлення доказів Ь- І — акти слідчо-процесуальні, які не є слідчими. В результаті проведення слідчих дш, компетентні особи одержують ї- фактичні дані, відомості, що стосуються обставин, які під-[г І лягають доказуванню.

я Таким чином, слідчі дії являють собою спосіб збирання & і перевірки доказів. Згідно з загальним правилом, закон за-а   бороняє проводити їх до порушення кримінальної справи.

Слідчих дій передбачено відносно мало. Це — допити, очні х ставки, обшуки, огляди, виїмки, накладення арешту на і- майно, впізнання, проведення експертиз, освідування, у затримання підозрюваного, одержання зразкш для порів-і І няльного дослідження, ексгумація трупа, відтворення обстановки і обставин події. Решта дій, передбачених кримі-у І нально-процесуальним законом, є просто процесуальни-л    ми, не слідчими.

(Т>удь-яка слідча дія є процесуальною (передбаченою процесуальним законом), проте процесуальна дія не завж-і     ди є слідчою, оскільки не спрямована на виявлення, за-кріїїлення і перевірку доказів. Тому є невдалим віднесення

приводу і арешту підозрюваного (обвинуваченого) до слід чих дій (п. 4 ст. 227 КПК).

Процесуальні (не слідчі) акти можуть бути оперативне виконавчими (повістки, постанови про призначення ек< пертизи та ін.), такими, що встановлюють процесуаль» становище особи (постанови про визнання потерпіли» цивільним позивачем, цивільним відповідачем), мати и меті забезпечення прав особи (протоколи ознайомлення матеріалами справи), запобігання правопорушенням (пс дання) і т. ін.

За методою отримання інформації, доказів, необхідн* для складання процесуальних документів, слідчі дії можи поділити на: а) розпитування (протоколи допитів, очвд ставок); б) спостереження, експеримент, моделюванн (протоколи оглядів, обшуків, освідування); в) поєднанн розпитування, спостереження і супроводжувальних мете дів (пред'явлення для впізнання, відтворення обстановки обставин події).

Передбачаються також слідчі дії, у проведенні яких б< руть участь: а) прокурор, б) спеціалісти, в) поняті та іт особи (обшук, виїмка, огляд та ін. статті 181, 182, її КПК).

3. За процесуальним значенням існують основні і допе міжпі акти. Основні становлять підсумок певної діяльносі Як правило, ними закінчуються стадії судочинства (пост, нова про закриття справи, обвинувальний висновок, вире і т. д.). В них можуть вирішуватися і другорядні питани (наприклад, у вироку виріїїгуеться питання про речові де кази).

Допоміжні акти, хоча і не є підсумковими в справі, аг також є дуже важливими, оскільки вони забезпечують зі конне і обгрунтоване прийняття основного рішення, даюі можливість учасникам процесу здійснювати свої права т< що. Вони завжди передують прийняттю основного рішеї ня і можуть бути як початковими (протокол-заява), так проміжними, які приймаються по ходу руху кримшальні справи (допити, арешти, огляди, експертизи і т. д.).

Залежно від екстреності проведення слідчі дії буваюі невідкладними (ст. 104 КПК) і наступними. Невідклаг ність проведення процесуальних дій та їх документальні го оформлення може виникнути на різних етапах пре вадження.

> слід- Для окремих осіб (зокрема для обвинуваченого) важливе значення можуть мати всі процесуальні документи — ос-ивно- новні і допоміжні. Закон передбачає вручення обвинуваче-і екс- ному копій чи других примірників не тільки підсумкових альне-*18' таких як постанови, ухвали про закриття справи іілим (статті 214, 248 КПК), обвинувального висновку (ст. 254 ги на КПК), вироку (ст. 344 КПК), але і документів іншого пла-ння з НУ (ухвали чи постанови про зміну обвинувального виснов-(по- КУ (ст. 254 КПК), протоколу обшуку, виїмки (ст. 189 КПК).

Обвинуваченому надсилаються повістка, а також повідом-ідних лення ПР° результати розв'язання скарги та ін. (ст. 235, 254

4. За імперативністю прийняття — це є обовязкові и

факультативні акти. Обов'язкові — це ті з них, які завжди складаються з додержанням безумовної вимоги законодавця в будь-якій справі чи з певної категорії справ. Особливе місце в цьому числі займає акт порушення кримінальної справи {постанова чи ухвала). Без цього документа кримінальна справа, по суті, відсутня. Факультативні — це документи, які складаються не з усіх справ (огляди, приводи, обшуки та ін.).

Для деяких категорій справ проведення тих чи інших процесуальних дій є обов'язковим. Слідчий чи інша компетентна особа може їх визначити заздалегідь. Так, в обов'язковому порядку призначається експертиза в справах, де необхідно встановити причину смерті, тяжкість і характер тілесних ушкоджень, психічний стан підозрюваного чи обвинуваченого та ін. (ст. 76 КПК).

5. По суб'єктах прийняття вирізняються колегіальні й
одноособові акти. Колегіальним органом в даному випадку
виступає суд, носієм прав і обов'язків якого є усі члени су-
дової колегії, а право прийняття рішення належить судові,
як колегіальному органу. Колегіальність правосуддя забез-
печується розглядом судових справ колегіями професіо-
нальних суддів та суддями з розширеною колегією судових
засідателів чи присяжних.

Колегіальне прийняття рішення може здійснюватись як на місці, так і в нарадчій кімнаті за суворого додержання таємниці.

До питань, що в обов'язковому порядку мають вирішуватися у нарадчій кімнаті, відносяться:

• направлення справи для проведення додаткового розслідування;

порушення або закриття справи;

обрання, зміну або скасування запобіжного заходу;

відводи і призначення експертизи (ст. 273 КПК).

В кожному випадку виноситься ухвала. Якщо ж ріше ня приймається судом на місці, то воно заноситься до пр токолу судового засідання.

Закон розширює права судді стосовно прийняття ні рішень одноособово. Це стосується питань про порушен справи, віддання до суду і навіть розгляду справ в суді пе шої інстанції (ст. 17 КПК).

Під час попереднього розслідування рішення прийм ються одноособово слідчим, начальником слідчого підрс ділу, органом дізнання, особою, яка проводить дізнанї прокурором. Такий порядок обумовлено специфікою в явлення і викриття осіб, які вчинили злочин, необхідніс оперативних і рішучих дій при нерозголошенні отримай даних.

Якщо слідство у справі проводиться групою слідчих, в такому випадку рішення не приймаються колегіальї Кожний слідчий, в межах дорученої йому ділянки воло! процесуальною самостійністю, здійснює відповідні дії і свого імені. Органи розслідування можуть приймати ] шення як за своєю ініціативою, так і відповідно до вказів прокурора чи начальника слідчого відділу. Деякі процес альні акти приймаються тільки з санкції, згоди чи затве дження прокурора (статті 7, 7-2, 10, 14, 157, 177, 178, 2( 218, 229 та ін. КПК).

6. За місцем опрацювання ці документи складаються службових приміщеннях органів розслідування, про кураї ри, суду та поза їх межами. Від місця проведення слідчи судових дій, умов складання процесуальних документів ч сто залежить успіх як окремих процесуальних дій, таї всього судочинства в цілому. Закон зобов'язує в процес альних документах зазначати місце їх складання (статті * 130, 250 та ін. КПК). Усі процесуальні дії, як правило, п винні проводитись в районі підслідності чи підсуднос визначеного законом, у місті проведення попередньо слідства (статті 116, 143,167 та ін. КПК), а іноді й за місці перебування певних осіб (статті 143, 167, 407, 409 та і КПК).

Якщо слідчі чи судові дії, пов'язані безпосередньо сприйняттям матеріальних об'єктш, то вони проводятьс* основному за місцем їх знаходження (огляди, обшуки, ви-| їмки, опис майна та ін.). Особливу складність становить | огляд місця події, який нерідко проводиться в несприятли-ген- вих умовах (важкодоступні місця, погана погода, відсутню- ність освітлення, на воді, під водою, за великого скупчення людей та ін.).

ним Виїзні судові засідання, як правило, проводяться в при-ння міщеннях за місцем роботи або проживання підсудних чи іер- потерпілих. Особливим місцем для прийняття важливих судових рішень закон називає нарадчу кімнату (статті 240, ма- 273, 322 КПК).

>°з- 7. За юридичною силою акти поділяються на ті, які на-!ня, брали і не набрали чинності.

ви- Рішення, що набрали чинності негайно виконуються :тю після закінчення строку на їх оскарження чи опротестуван-гіта ня, якщо інше не передбачено законом. Особливо детально законодавець регламентує порядок набрання чинності ви-, то роком, ухвалою і постановою суду (статті 401, 402 КПК). но. Судові акти, які набрали чинності, є обов'язковими для Діє державних і громадських установ, підприємств, організа-від цій, посадових осіб і громадян (ст. 403 КПК) на усій тери-рі- торії України, а якщо є відповідні угоди, то і за її межами, юк Виконання процесуальних актів, які ще не набрали чин-су- ності, є грубим порушенням законності. ;р- 8. За касаційним оскарженням і опротестуванням є ак-[)5, ти, які: оскаржуються і опротестовуються1; тільки опротестовуються; не оскаржуються і не опротестовуються, і в Для цього встановлено семиденний строк. Не оскаржу-гу- ються і не опротестовуються всі акти Верховного Суду Ук-х і раїни. Не підлягають окремому оскарженню і опротесту-іа- ванню також ухвали, винесені судом першої інстанції під : і час розгляду справи, яка закінчилася винесенням вироку у- (ст. 354 КПК). Не можуть бути оскаржені чи опротестовані 15, рішення по заявлених клопотаннях про порядок дослід-о- ження доказів, про призначення експертизи в суді, про від-гі, кладення судового розгляду, про поновлення судового го слідства та ін. В цих випадках заперечення можуть бути виїм кладені в касаційній скарзі чи поданні на вирок. Не опро-н.    тестовуються і не оскаржуються також рішення, винесені у випадках, передбачених статтями 42, 407, 414 та ін. К1 (спір про підсудність, умовно-дострокове звільнення, і гашення і зняття судимості та ін.).

Оскарженню і опротестуванню підлягають акти, не і в'язані з вироком: окрема ухвала, ухвала про накладеь штрафу на особу, яка порушила порядок в залі засідаь суду, про порушення кримінальної справи щодо нової оі би, про закриття кримінальної справи, постанови суді ухвали суду про відмову в порушенні кримінальної спраї

Деякі процесуальні акти не оскаржуються, але мож бути опротестовані прокурором: це постанови, ухвали і віддання до суду, про повернення справи на додаткове р слідування, про порушення кримінальної справи за нов обвинуваченням. Всі судові акти, які набрали чинност випадках їх незаконності можуть бути опротестовані в і рядку нагляду.

Є певна специфіка в реагуванні на процесуальні ак які складають органи попереднього розслідування. Оскі ки повноваження прокурора при здійсненні нагляду за конністю розслідування злочинів має владний характе він вправі скасовувати незаконні постанови органів по реднього розслідування, то акти цих органів не опротес вуються, але можуть бути оскаржені прокуророві (сі ті 110, 234 КПК). Не можна погодитись з думкою про що серед актів прокурорського нагляду на попередим слідстві і дізнанні мають місце і протести.

Скаржниками на дії і рішення органів попереднь розслідування можуть виступати не тільки особи, інтересовані в результатах справи, а й інші громадяни посадові особи. Будь-яких строків для оскарження дій і і станов органів дізнання і слідчих закон не передбачає, винятком постанов про закриття справи, де для цього значено семиденний строк (ст. 215 КПК).

Але це зовсім не означає, що сплив вказаного стр виключає прийняття прокурором скарги і вирішення її суті. Він вправі це зробити, не відновлюючи пропуще* строк, і зобов'язаний дати відповідь скаржнику протяі трьох днів після отримання скарги (ст. 235 КПК).

Передбачений семиденний строк на оскарження пе прокурором постанови слідчого чи органу дізнання про криття справи має дисциплінуюче значення. Строк оск ження не повинен затягуватися. Крім того, вказаний ст) має своє значення для виконання рішень, сформульованих я по » постанові про закриття справи. Наприклад, протягом усього часу оскарження не повинні знищуватися речові до-іе по/ гази, передаватися матеріали справи на розгляд товари-нент ського СУДУ. комісії в справах неповнолітніх, скасовуватися цанш ^ш1, на майно і т. ін.

ї осо- Незаконними є процесуальні акти, підготовлені з пору-уДщ , шенням чи відхиленням від вимог закону. Істотні пору-рави шення кримінально-процесуальних норм перелічені в ст. >жуть ^ КПК. Проте це не вичерпний перелік. Юридичні на-л про сл'Д1™ недодержання закону щодо конкретного документа залежать від ступеня порушення законності.

9. Щодо порядку поновлення законності існують акти, які скасовуються, змінюються прокурором, судом, а також є й такі, що не підлягають цьому.

Органи і посадові особи, які склали кримінально-процесуальні акти, за загальним правилом не мають права їх скасовувати чи змінювати. Так, ні слідчий, ні суддя не можуть анулювати своє процесуально оформлене рішення. Це вправі зробити прокурор, якщо йдеться про документи попереднього розслідування, чи суду вищого рівня у випадку незаконності судового рішення. В деяких випадках слідчому надано право самому виправляти допущені помилки, неточності: він може скасувати застосований ним запобіжний захід, відстрочити застосування приводу свідків чи іншої особи, але не має права, наприклад, скасувати свою постанову про відмову в порушенні кримінальної справи та ін. Це можна зробити лише через прокурора, який здійснює нагляд, чи вищестоящого.

Як правило, не підлягають скасуванню уже виконані рішення органів попереднього розслідування. Винятками можуть бути, наприклад, застосування запобіжного заходу, накладення арешту на майно. Якщо незаконна постанова слідчого про проведення обшуку уже виконана, то прокурор її не скасовує, а вживає відповідних заходів впливу на слідчого, який допустив порушення законності. Іноді сам закон визначає спосіб дії при виявленні незаконного рішення: якщо справа порушена незаконно, прокурор змінює постанову органу розслідування чи закриває справу, якщо по ній вже проводились слідчі дії (ст. 100 КПК).

Судові акти за скаргами чи протестами можуть бути скасовані чи змінені вищестоящими судовими інстанціями. В деяких випадках свої ухвали можуть скасовувати і ди, які винесли їх (наприклад, ухвали про накладення дом штрафу за порушення порядку в залі судового засіл ня — ст. 272 КПК). Суд, який постановив вирок, вправі кож вирішувати сумніви, суперечки та інші, вказав законі питання, що пов'язані з виконанням вироку (ст. КПК).

Кримінально-процесуальні акти можна також класі кувати за підставами, умовами їх прийняття, правові наслідками, ступенем процесуального примусу, емоційі впливом на людину та іншими ознаками і якостями.

Підлягають самостійній класифікації й окремі в процесуальних актів, наприклад, постанови, ухв< протоколи, вироки, протести та інші акти, передба* законом.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ КРИМНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ АКТІВ

В кримінальному судочинстві, як уже зазначалось, нує понад 20 різних видів процесуальних документів: постанови, протоколи, ухвали, подання, обвинувальні б новки, вироки, скарги, протести, вказівки, повістки, бов'язання, повідомлення, доручення, заперечення, к потання, заяви, пояснення, описи тощо.

Кожен вид процесуального документа незалежно розповсюдження має свій зміст, значення, структуру.

Постанова — це рішення органу дізнання, слідчі прокурора, одноособово судді, президії суду, Пленуму Е ховного Суду України (п. 14 ст. 32 КПК). Шляхом ви сення постанови порушуються кримінальні справи, прі гуються особи як обвинувачені, застосовуються запобі заходи, призначаються експертизи, припиняються і зак ваються справи і т. п. Своїми постановами прокурори с совують незаконні рішення органів розслідування. Зап ні реквізити постанов містяться у ст. 130 КПК.

На практиці, постанови складаються із вступної, о сової і резолютивної частин. У вступній частині містят назва постанови, місце і час складання, посада (якщо є звання або чин) особи, яка винесла постанову, її прізві й ініціали, короткий зміст справи, з якої проводиться і слідування. В описовій частині викладаються встанові

[ і с) (бставини, дається їм оцінка, наводяться підстави і мотиви я с>г:,'йнятого рішення, вказуються статті закону, якими ке-іданрувалась особа, виносячи постанову. В резолютивній час-ві та нні міститься формулювання прийнятих рішень, 'ні Постанова підписується відповідною посадовою осо-■ 40|ою, а в деяких випадках санкціонується (статті 157, 177, 78 та ін. КПК); затверджується (статті 218, 229 КПК) чи ифіргоджується з прокурором (статті 7—10 та ін. КПК). іимм Виконання постанов забезпечується не лише процесу-шіжьним примусом (привід, взяття під варту), а й моральни-факторами, високим авторитетом органів, осіб, які ІИДІжрийняли відповідні постанови. Наприклад, закон нічого али|Јг говорить про примусовий огляд потерпілого, свідка, чен*зяття у них зразків для порівняльного дослідження (во-■осся, кров та ін.).

Особливими  юридичними  ознаками  позначаються роз'яснення Пленуму Верховного Суду України з питань растосування законодавства. Вони складаються на основі ізагальнених матеріалів судової практики, досягнень юри-. Ьичної науки, є обов'язковими не тільки для судів, а й для іс"ісіх інших органів у їх правозастосовчій діяльності.

В цьому плані керівні роз'яснення Пленуму Верховного Суду можна віднести до міжвідомчих актів.

ло-

від

Протокол за КПК (п. 20 ст. 32) визначається як документ, пов'язаний з проведенням слідчих і судових дій, про їх зміст і результати. В КПК Казахстану (п. 23 ст. 21) під протоколом розуміється процесуальний документ, в якому ІГО (описується кожна процесуальна дія. Таке визначення є Єр.!(більш правильним, оскільки не усі протоколи відносяться їе.|до слідчих дій, як це вказано в КПК України (наприклад, гя_ протокол ознайомлення з матеріалами справи). ші- Загальні реквізити протоколів слідчих дій визначені . |ст. 85 КПК.

са- Протоколами оформляються допити, фіксуються і за-н,- Освідчуються певні факти, обставини, описується хід дії, яка

І проводиться: огляд, обшук, виїмка, впізнання та ін. и-      Самостійну групу становлять протоколи розпорядчих і :я:: судових засідань суду першої інстанції і засідань Пленуму то Верховного Суду (ст. 84 КПК). Реквізити цих протоколів це * вказані у статтях 86, 87 КПК.

з- В протоколах не можна використовувати формулюванні ня оцінного характеру, робити висновки, які вимагають спеціальних знань. Протоколи слідчих і судових дій, с дені і оформлені в установленому законом порядку, є, релами доказів, оскільки в них підтверджуються обстаї і факти, які мають значення для вирішення справи (с КПК).

Обвинувальний висновок — підсумковий докуй попереднього розслідування, який додається до справи направленні її до суду. В ньому орган розслідування і курор остаточно формулюють своє ставлення до вині обвинуваченого у вчиненому злочині. Визнання вині відбувається на рівні обвинувачення і не більше. Питі про винність чи невинність остаточно буде вирішуваті першої інстанції.

Закон визначає структуру та реквізити обвинуваль висновку і додатку до нього (статті 223, 224 КПК).

При направленні справи до суду обвинувальний ви вок в обов'язковому порядку має бути затверджений курором. Правова природа цього процесуального доку та дуже складна. З одного боку, його складає слідчий, < мулюючи конкретне обвинувачення, з другого — він обвинувачем і в суді як таким не виступає.

Обвинувальний висновок це єдиний документ, скг ний на попередньому слідстві, який в обов'язковому рядку оголошується в суді. В цьому плані обвинувалі висновок відіграє велику суспільно-політичну і вих роль.

Обвинувальний висновок з додатками суду вручає підсудному, а якщо ним є неповнолітній, то в копії — законному представникові (ст. 254 КПК), що дає мо: вість будувати захист проти висунутого обвинувачення

В описовій частині обвинувального висновку обст ни злочину можуть бути викладені в хронологічном; системному чи змішаному порядку. Хронологічний м означає, що виклад обставин здійснюється утій послі ності, в якій вони були встановлені слідчим. Його доці застосовувати, коли обвинувачений не визнає своєї в При системному методі описується подія злочину в його стадіях від підготовки до вчинення. З багатоепізо, справ названі методи можуть застосовуватись у поєдна

Трапляються випадки, коли в описовій частині обв вального висновку замість аналізу доказів робиться л посилання на їх джерела, не виділяються обставини

СІСкзм'якшують і обтяжують відповідальність обвинувачено-є не наводяться необхідні відомості про потерпілого, тавиі при підготовці обвинувального висновку необхідно 'ст-рискати неконкретності в описі злочину і фактів. Резолю-ївну частину слід погоджувати із змістом постанови про ^м^риггягнення особи як обвинуваченого. *И_!з Подання — документ, який складає слідчий, прокурор, , яка проводить дізнання по виконанню вимог статей 23 і КПК. При розслідуванні кримінальної справи за-чені органи зобов'язані виявляти причини і умови, що ють вчиненню злочину і вживати заходів через відпо-і органи щодо їх усунення. Суд у таких випадках вино-окрему ухвалу (статті 232, 340 КПК). За своїм характером подання має профілактичну спря-заність. В ньому повинно зазначатися, кому воно адре-ся і назва документа. В описовій частині коротко ви-дється фабула справи, потім — виявлені причини і ови, які сприяли вчиненню злочину, із зазначенням их осіб. За необхідності робляться посилання на дока-а також на службові інструкції та інші нормативні акти, ккі не виконувались. Подання завершується резолютивною ладачастиною^ в формулюються висновки і пропозиції. у ^^Зазначається, хто має розглянути подання і усунути вияв-ІЬНИ тені судом порушення і недоліки та вжити заходів щодо їх товн недопущення у майбутньому. Бажано запропонувати кон-

ікретні заходи профілактики. єТьа Якщо подання виходить за рамки однієї справи і має ИО[1 узагальнюючий характер, то, на нашу думку, його повинен жли підписувати прокурор, оскільки за законом (ст. 23 КПК) І органи розслідування зобов'язані виявляти причини і умо-гав*ви, які сприяли вчиненню злочину. Подання прокурора ^' Імає бути невідкладно розглянуто.

Не пізніше місячного строку по ньому повинні бути ІДОВ прийняті відповідні заходи і повідомлено про це органу, льн< який направив подання (ст. 23 Закону про Прокуратуру ини України). Стаття 23 КПК не містить вказівки на безвід-Уси кладний розгляд подання, що не можна визнати правиль-ІНЮ ним. Розглядати подання рекомендується з участю пред-НН1- ставника органу, який вніс його.

ЇНУ"     До недоліків, які зустрічаються при складанні подання, ише слід віднести те, що в деяких із них дуже детально і широко щс описуються обставини справи, а причини та умови, які

сприяли вчиненню злочину, викладені неконкретно, в гальних рисах або зовсім не вказуються, хоча мета пода — вжиття заходів до усунення причин і умов, які спри злочину. Це повинно бути відображено уже в назві де мента.

Чинне законодавство передбачає також внесення г курорами усіх рівнів в межах своїх повноважень касаі них подань (по суті мають значення касаційних осі жень), для скасування або зміни вироків, а також внесе окремих подань для скасування чи зміни ухвал суду і станов судді. Вирішення цього питання регулюється гл; ми 29, 39 КПК.

Ухвали — це всі рішення (крім вироку), які постане суд першої інстанції в судових і розпорядчих засідані рішення касаційної інстанції, а також колегії з криміні них справ Верховного Суду України (п. 13 ст. 23 КПК). кон визначає зміст ухвал розпорядчого засідання (ст. КПК), касаційної інстанції (ст. 378 КПК), а також пор* їх винесення (ст. 273 КПК). Окремо регулюються підеї винесення окремої ухвали (статті 340, 382 КПК).

Рішення у вигляді ухвали — це завжди судовий акт, становлений судом колегіально. Вони виносяться з усіх тань, які вирішує суд під час судового розгляду:

про направлення справи за підсудністю;

віддання обвинуваченого до суду;

повернення справи на додаткове розслідування;

про закриття справи;

застосування примусових заходів медичного харак та ін. Складаються вони із вступної, мотивувальної і р лютивної частин (ст. 378 КПК) і, винесені під час судо розгляду, підлягають оголошенню (ст. 273 КПК).

Ухвали, як й інші судові рішення, що набрали чин ті, є обов'язковими на усій території України для усіх жавних і громадських організацій, підприємств, уста службових осіб і громадян (ст. 403 КПК).

Вирок — рішення суду першої інстанції про вині чи невинність, відданої до суду особи (п. 12 ст. 32 КПК

Своєрідність вироку полягає в тому, що він відноси не тільки до теперішнього часу, а й водночас звернен минуле і майбутнє, оскільки в ньому реконструюю події, що мали місце в минулому, а покаранням, при ченим судом, прогнозується на майбутнє досягнення чо, в фвї мети — виправлення і перевиховання засуджених поданіст. 22 КК).

:прия»   Серед усіх процесуальних актів вирок посідає особливе ві дофісце, як документ виняткового значення. Тільки за виро-і рвм суду особа визнається винною і піддається кримінальної пр "ому покаранню.

асаці Вирок постановляється іменем (ім'ям) України, оска Постанова вироку здійснюється детально регламенто-есен^Раио законом — гл. 28, статті 333—335, 446 КПК. у і п Постанова вироку здійснюється виключно в нарадчій глав и*наті за додержання таємниці наради суддів (ст. 322 СПК). Висновки в ньому повинні бути суворо визначени-інов#*и, чіткими, категоричними.

іння     Виправдувальний вирок виноситься у випадках: іналі     коли не встановлена (відсутня) подія злочину; [). Зі     якщо у вчинках підсудного немає складу злочину; г 25     не встановлено його участь у вчиненні злочину (ч. 2 радс ст. 6, ст. 327 КПК).

став Недоведеність участі особи у вчиненні злочину за своєю юридичною силою, за наслідками, рівнозначна доказам по невинності. Обвинувальний вирок не тільки стає таким з

х пи призначенням реального покарання, а й без такого (коли І на момент розгляду справи в суді вчинок втратив суспільну небезпечність, особа перестала бути суспільно небезпечною) чи із звільненням від покарання (із закінченням строку давності, внаслідок амністії, помилування). Можуть бути вироки з умовним засудженням, відстрочкою виконан-

гер ня.

;зо      Усі вироки оголошуються прилюдно в залі судового за-югс сідання, незалежно від того, чи розглядалася справа в за-I критому, чи відкритому судовому засіданні (статті 20, 34 ос- КПК).

ер- Також негайно оголошується вирок підсудному, що ви-ов] далений із залу засідання за порушення порядку (тимчасо-> во чи на весь період розгляду справи). В останньому випадіть ку вирок може бути оголошений за місцем тримання засудженого під вартою. З цією метою він може також бути ся доставлений до залу судового засідання (ст. 272 КПК). і у Вироки Верховного Суду України оскарженню і опро-:я тестуванню в касаційному порядку не підлягають і набира-а- ють чинності з моменту проголошення. Виправдувальний і- вирок і вирок, за яким підсудний звільняється від покаран-

ня, чи при обранні йому покарання, не пов'язаного : збавленням волі, завжди виконується негайно в залі < вого засідання після його проголошення. Підсудний ті звільняється з-під варти, якщо він був попередньо заа; тований (статті 342, 401 КПК).

Вирок, який набрав чинності, підлягає виконанн усій території України та за її межами, якщо щодо цьі певні міжнародні угоди.

Протест — офіційна заява, вимога відповідних суд і прокурорських органів про скасування або зміну виї ухвали і постанови суду, що набрали законної сили ( ст. 32 КПК). Такі протести в межах своїх повноваже установленому законом порядку мають право принесті ше голови судів та їхні заступники, прокурори та їхн ступники, починаючи з обласного рівня і вище (с 384-387 КПК України).

В законі йдеться також про протест для перегляду с ви у зв'язку з нововиявленими обставинами (ст. 399 К Він приноситься за правилами опротестування судови тів, які набрали чинності. Підстави для поновлення сп в зв'язку з нововиявленими обставинами передбачені; ном (ст. 397 КПК). Вирок, опротестований в пор ст. 397 КПК, підлягає тільки скасуванню. Зміни вир< даному випадку закон не передбачає. Поданий касації протест за законом (ст. 353 КПК) може бути доповни чи змінений. Це правило, очевидно, може бути віднес до протестів на судові акти, які набрали чинності. Доде вий протест може містити дані, висновки, обставини доповнюють, уточнюють, коректують основний. Об вони розглядаються судом.

Проте зміни, які тягнуть за собою погіршення стан ща засудженого чи виправданого можуть бути внесеї пізніїде як за три доби до початку розгляду прог (ст. 353 КПК). З такими змінами (до розгляду прот повинні бути ознайомлені особи, інтересів яких вони суються (ст. 353 КПК).

Повторно винесені вирок, ухвала чи постанова в з ку із скасуванням їх в касаційному чи наглядному пор можуть бути опротестовані повторно на загальних пії вах. З такої справи повторні протести будуть стосува знову винесених судових актів.


 * ВИМОГИ, ЯКИМ ПОВНИШ ВІДПОВІДАТИ

 КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ АКТИ

 Кримінально-процесуальний закон не містить загаль-г яв вимог, що пред'являються до документа, складеного у ІІО Янмінальних справах, вказуються лише назви і зміст дея-югорх із них (статті 85, 130, 332—335, 378 КПК та ін.). В науці ршоги щодо рішень з кримінальних справ поділяються на Юв(икі, що стосуються: а) форми (письмова та стандартна; роЛчРУКтурна її упорядкованість, лаконізм, офіційність); п ж змісту (істинність, обфунтованість, вмотивованість, ло-,нь тність, переконливість, справедливість); г) форми та і лиі*01^ (законність» індивідуальність, здійсненність, культу-• „„Р*1. Така класифікація, хоч вона і є умовною, але має право

1 За",  . .

гатті своє ІСНУВЗІІНЯ' бо дає змогу проаналізувати окремі ржладові предмета класифікації, а в результаті комплексно

^вікувати зміст і сутність явища, яке вивчається. У нашому ■шадку це може бути система кримінально-процесуальних

Ми лише звернемо увагу на типові, загальні вимоги, в1исим в комплексі повинні відповідати майже усі кримі-к°Твально-процесуальні акти. Так, документи повинні відпо-їкі«ідати загальним вимогам, що ставляться до будь-яких ^ З індивідуально-правових актів застосування норм права. ™ Вони мають бути законними, обгрунтованими, мотивова-Чними, переконливими, справедливими, логічними, грамотно і культурно оформленими, а в цілому — високоефективними. Поспіхом прийняті процесуальні рішення, неправильно складені документи підривають авторитет органів розслідування, суду, прокуратури, адвокатури та інших органів і осіб.

Законність означає, що складений процесуальний документ повинен строго відповідати правовим нормам, на основі яких його прийнято.

1 Зеленецкий В. С. Возбуждение уголовного дела. — Харьков, 1998. — С. 181—211.

Процесуальний акт визнається законним, якщо: його прийняття передбачено КПК, якщо він винесений компетентним органом чи особою; постановлений за додержання умов, зазначених в законі; його постановлення відповідає процесуальній формі, зазначеній законом послідовності винесення процесуальних актів з їх реквізитами і пр$ призначенням.

Документ буде законним лише тоді, коли він відпо названим вимогам, є істинним, правдивим, безсумніві

Законність не можна протиставляти доцільності, враховується і реалізується в межах законності. Викон закону не може бути недоцільним, як і його порушені може бути визнане доцільним. Найвища доцільність п гає в самому законі, в його соціальній цінності.

З законністю прийнятого рішення тісно пов'язана обгрунтованість. Законним може бути тільки обгруні ний правовий документ.

Водночас в окремих випадках обгрунтований праві акт може бути визнаний незаконним (непідписаний о; із судців вирок, відсутність санкції прокурора на посте про тримання під вартою та ін.). Якщо законність гс ним чином відповідає додержанню норм права, то обг тованість завжди пов'язана з фактичною стороною зг сування закону щодо конкретної життєвої ситуації. Ф у їх сукупності надають акту доведеної і законної вла вості. Проте не можна їм сліпо вклонятись, їх необх аналізувати, оцінювати критично, з'ясовувати їхній зм

Те, що на перший погляд може здаватися злочині не завжди є таким (самогубство і т. п.). Обгрунтованісі властивість правового акта означає, що висновки і ріпи по ньому мають грунтуватись на сукупності фактів, ні статніх доказах, які б в обов'язковому порядку охоплю всі істотні обставини справи і відбивали реальну дійсні

Обгрунтованим може бути тільки рішення, яке ш перечить істині, яку можна практично перевірити. П слід розрізняти поняття "істинність" і "обгрунтован оскільки встановлення істини тісно пов'язано з пев процесом пізнання об'єктивної дійсності і має проміж відносний характер. В ряді випадків закон вимагає, прийняті акти були також мотивованими.

Таким вимогам повинні відповідати постанови, ухі (статті 131, 206, 378 та ін. КПК), вироки (ст. 334 КШ іноді і протоколи (ст. 106 КПК). Мотивованість акта -наявність в ньому не тільки опису діяння, події, обста а й посилання на докази, аналіз, відповідні поясне КПК Російської Федерації (статті 312, 314) поряд з вс ною і резолютивною частинами вироку передбачає опі

і прямЈ т включаються і мотиви. Проте у вироку головне не іс діянь, а докази, мотивація. Це відображено в ст. 334 іщпові^*К.

•шівним Мотивованість процесуального акта пов'язана з альтер-гості, Агивою рішень, що приймаються. Компетентна особа має іконаніР*80 обрати певне рішення, мотивування якого є важли-нення ір* засобом самоконтролю. Так, якщо орган дізнання ви-лт, полЬпив затримати підозрюваного, то він повинен в протоко-

1 пояснити причину, мотиви затримання (ст. 106 КПК), яна йо#°б Це рішення не було розцінене як суб'єктивне, не про-рунтоврктоване необхідністю. Мотиви і результати прийнятого

ішення мають перебувати у повній гармонії. При цьому іравов#їтиви не повинні бути другорядними навіть при позитив-й одниЙ* результатах. У свою чергу, позитивні мотиви не можуть остано^правдати негативного результату, тим більше одержано-ь голо#* незаконним шляхом. Неприпустимою є й неправдива обгруі#отивація, яка використовується для маскування дійсного

0 заст^огиву прийнятого рішення. Боротися зі злочинністю не • Фактіожна, вдаючись до порушень законності, обману, власти Мотивованість прийнятого рішення має сприяти на-обхіднрмду за законністю і обгрунтованістю процесуального ак-зміст.*1' допомагати виявляти помилки в судженнях осіб, які инниїЛРиймають рішення, давати можливість обвинуваченому й іістьяМшим особам зрозуміти доводи, які покладені в основу 'ішеннЙРийнятого рішення і належним чином захищати свої інте-

на до^си- Мотивованість начебто окреслює, робить більш яс-іювал№авими обгрунтованість і законність рішень, надає доку-сність.*ентам внутрішньої і зовнішньої переконаності, виключає

не су*умніви, суб'єктивізм.

Прот* Переконливість як самостійна ознака процесуальних аністьрйпень, завжди пов'язана з певною їх оцінкою сторонніми гевни#собами, які не мають прямого відношення до криміналь-іжнийРого судочинства.

--, щоб    Судовий розгляд повинен бути організований так переконливо, щоб не тільки суддя і народні засідателі, а й усі ухвалйЩжсутні в суді, що розбиралися в даній справі, зрозуміли ІК), ^правильність винесеного рішення. Переконливість проце-

1 — цесуального акта базується, насамперед, на обгрунтованості і ґавин, мотивованості рішення, дає можливість твердо повірити в гення.ного істинність, справедливість і законність висновків, іступ-сформульованих в ньому, що, в свою чергу, має важливе писо-вих°вне значення. Переконливість акта не зводиться до

2

 0-08 33

доказів, доведеності прийнятого рішення, бо воно може бути викладено невпевнено. Можна погодитися з висновком, що "переконливість є властивість об'єктивно доказаних обставин, що лежать в основі прийнятого рішення, і тому вона виконує специфічну "примусову функцію", примушуючи конкретну особу повірити в правильність прийнятого рішення, схилитися до таких же висновків, до яких дійшов правозастосувач, і на цій основі впевнитись і дійти висновку щодо його законності і обгрунтованості"1. Основою переконливості є справедливість — міра оцінки правового акта, яка показує, що перед законом всі рівні, що інтереси громадян надійно захищені.

Справедливість є особливо необхідною там, де відкривається простір правозастосуванню, скажімо, при обранні запобіжного заходу, затриманні підозрюваного, в призначенні кримінального покарання. Стаття 372 КПК наголошує, що за своїм розміром покарання може бути несправедливим як наслідок його м'якості, так і суворості.

Справедливість в першу чергу передбачає певне співвідношення між діянням і відплатою (злочином і покаранням за нього). Еквівалентність відплати діянню — обов'язкова вимога справедливості. При визначенні відповідності покарання ступеню небезпечності злочину і характеристики особи, яка його вчинила, враховуються законність, обгрунтованість і мотивованість прийнятого рішення, усі фактори всебічності, повноти і об'єктивності дослідження обставин справи і мети покарання конкретної особи. Зміцнення законності, її забезпечення — важлива умова дійсної справедливості. Незаконний чи необгрунтований вирок або інший процесуальний акт не можуть бути визнані справедливими. Визначення справедливості, як властивості процесуального акта означає, що до певного суб'єкта підійшли належним чином не тільки з правової сторони, і позиції законності, а й з врахуванням моральних, етичню норм, обумовлених, як правило, політичними і суспільно-економічними відносинами.

1 Зеленецкий В. С. Возбуждение уголовного дела. — Харьков, 1998. -С. 201.

Справедливість може виявлятися також і в кримінали но-процесуальних інститутах позитивного плану: звільнен ня від кримінальної відповідальності на законних підста

вах, винесення окремих ухвал щодо громадян, які виявили високу свідомість, мужність при виконанні громадянського обов'язку.

Почуття соціальної, правової справедливості має стати характерною рисою кожної людини. Високе почуття справедливості викликає у здорової людини огиду до негідної поведінки, прагнення активно підтримати процес боротьби із злочинністю та іншими негативними суспільними явищами.

Важливою ознакою процесуальних документів є їх логічність — послідовність, відсутність суперечностей. Процесуальний акт повинен бути викладений у чіткій логічній послідовності: кожна наступна його частина повинна бути продовженням попередньої і закономірно випливати із неї. Логічність виключає суперечливість, непослідовність викладення, нечіткість висновків і рішень.

Закон (ст. 334 КПК) прямо забороняє включати у виправдувальний вирок формулювання, які ставлять під сумнів невинність виправданого. Протиріччя в мотивації прийнятого рішення можуть звести нанівець мотивування в цілому, поставити під сумнів саму законність.

Нелогічний документ, який містить протиріччя, не може бути законним. Логічність одного документа знаходиться в діалектичному зв'язку з іншими процесуальними актами, взаємопов'язаними між собою, а закінчене провадження в справі в цілому має бути логічно завершеним.

Логічність визначає, що один документ не повинен суперечити іншому. Так, якщо слідчий у поданні на ім'я керівника твердить, що ревізія проведена неякісно, через що її акт не може мати доказової сили для визначення розміру матеріальної шкоди, але при цьому в обвинувальному висновку посилається на цей акт як на доказ вини обвинуваченого, то тут з логікою негаразд.

Процесуальні рішення повинні бути належно оформлені, чітко, ясно, грамотно викладені, відрізнятися високою культурою виконання, мовою, тобто загальноприйнятою юридичною термінологією, офіційно-діловим стилем, який передбачає лаконізм, стандартні звороти, однаковість мовних засобів.

При цьому слід уникати мовних штампів і важких для розуміння зворотів.

2*

 35

Залежно від виду, змісту документа застосовуються й інші стилі: науковий (висновок експерта), розмовний (протокол допиту).

При оформленні правових документів слід ширше ви-1 користовувати відповідні бланки документів, інші уніфіко- ' вані форми. Бажано користуватись друкарською машинкою або комп'ютером, оскільки для ознайомлення з надрукованими матеріалами справи потрібно на чверть менше часу, ніж написаними від руки.

Процесуальні акти повинні бути високоефективними. Наукою сьогодні ще не вироблені конкретні критерії визначення співвідношення між досягнутим результатом і соціальною метою прийнятого процесуального рішення.

Діяльність, пов'язана з прийняттям процесуальних рішень та їх оформленням, регулюється законом, тому визначення ефективності прийнятих актів обумовлюється не тільки метою конкретної процесуальної діяльності, а й тією, яку поставив законодавець, приймаючи відповідні норми.

Процесуальний акт можна вважати ефективним в тому випадку, коли всі його цілі (ближні, більш віддалені, кінцеві) досягнуто в максимально короткий строк з найменшими матеріальними затратами, обмеженнями прав, свобод і законних інтересів особи.

Про ефективність конкретного акта можна судити уже по якості його складання і осрормлення. Так, якщо в повістці не будуть вказані адреса особи, яка викликається, точний час явки і т. п., то процесуальні рішення про виклик, наприклад, свідка, не досягне мети. Тому, кожен бе: винятку процесуальний документ повинен бути належиш, чином осрормлений відповідно до зразків, які наводятьсяі наступній частині посібника.

Частина II

ОСНОВНІ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ АКТИ

Глава 1

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ АКТИ ЯКІ СКЛАДАЮТЬСЯ У ДОСУДОВИХ СТАДІЯХ

ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ

ПРОТОКОЛ усної заяви про злочин

м. Енськ Дата (число, місяць, рік)1

Складання протоколу розпочато о 10 год., закінчено о 10 год. 20 хв. Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу їльєнко А. Р., з дотриманням вимог статей 95, 97 КПК України, прийняв в своєму робочому кабінеті усну заяву про злочин від громадянина Міркіна Анатолія Петровича, 1939 р. народження, який проживає в м. Енську, вул. Бульварна, 32, кв. 6, пред'явив на посвідчення своєї особи паспорт громадянина України — УІ-РУ № 547556, виданий РУ ГУ МВС України в м. Енську.

А. П. Міркін — попереджений по ст. 177 КК України про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий донос.

(підпис заявника)

■ Далі, якщо інше не сказано, під словом "дата" маються на увазі число, місяць, рік.

Міркін А. П. заявив:

Я — голова профкому Енського міськторгу'. Скарбником в профкомі працює бухгалтер міськторгу Васіна Ольга

Володимирівна.

В результаті ревізії, проведеної у нас в минулому місяці, виявлена велика нестача — близько (вказати суму). Гроші викрала Васіна О. В. шляхом підроблення мого підпису на документах.

Прошу розібратися в тому, що сталося, притягнути Ва-сіну О. В. до відповідальності і зобов'язати її повернути і касу незаконно привласнені гроші.

Протокол мною прочитаний. Заява з моїх слів записані вірно, будь-яких зауважень не маю.

Заявник (підпис

Слідчий прокуратури м. Енська, (підпис

юрист 2-го класу

ПРОТОКОЛ явки з повинною

м. Енськ Дата

Складання протоколу розпочато о 17 год., закінчено о 17 год. 45 хв.

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го клас Ільєнко А. Р., відповідно до вимог ст. 96 КПК Україн склав протокол про те, що сьогодні о 17 год. в мій службс вий кабінет з'явилась громадянка, яка назвала себе Васі ною Ольгою Володимирівною, 1951 р. народження, прг цює бухгалтером Енського міськторгу, проживає в м. Енсі ку по вул. Садовій, 8, кв. З, пред'явила на посвідченн своєї особи паспорт громадянина України — И-АІ № 320569, виданий РУ ГУ МВС України в м. Енську.

Васіна О. В. заявила:

* В Указі Президента України "Про комерціалізацію державної торті лі і громадського харчування" від 23 січня 1992 р. сказано, що у міру заве шення комерціалізації ліквідувати в установленому порядку торги, трест об'єднання, фірми й інші аналогічні їм організації і підприємства держа ної торгівлі та громадського харчування (36. Указів Президента Україн грудень 1991 р. — березень 1992 р.)

Я працюю в міськторзі бухгалтером і одночасно скарбником. Збирала внески у профоргів і здавала в Енський районний відділ Ощадбанку, крім того, одержувала гроші по чековій книжці на громадські потреби. Сама я матеріально забезпечена погано. Останні три роки привласнювала суми із доручених мені грошей: неоприбутковувала чи недооприбутковувала їх. Іноді підробляла підпис голови профкому Міркіна Анатолія Петровича і отримувала гроші з відділу Ощадбанку для своїх потреб. Всього я взяла близько десяти тисяч карбованців. Гроші витрачала на повсякденні потреби, а також придбала імпортні меблі, хутрову шубу, путівку на санаторно-курортне лікування, в якому відчуваю гостру потребу. Нестачу виявили ревізори, але акта ревізії я ще не бачила.

Розповісти детально про мої неправильні дії я не можу, оскільки дуже хвилююсь за долю моєї неповнолітньої доньки. Готова нести будь-яку відповідальність. Намагатимусь відшкодувати збитки і далі жити чесно, сумлінно працювати на благо нашого суспільства. Прошу врахувати моє щиросердне розкаяння, а також те, що я добровільно прийшла в прокуратуру. Я нікуди не збираюсь виїжджати, зобов'язуюсь за першим викликом з'явитися і дати відповіді на запитання, які будуть цікавити прокуратуру. Прошу не розлучати мене з донькою.

Протокол мною прочитано, з моїх слів все записано правильно. Зауважень і доповнень не маю.

Той, хто з'явився з повинною (підпис)

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

ПОСТАНОВА про порушення кримінальної справи і прийняття її до свого провадження

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши заяву голови профкому Енського міськторгу Міркіна А. П. і протокол явки з повинною скарбника указаного профкому Васіної О. В., а також матеріали ревізії про привласнення профспілкових грошей, які надійшли від директора Енського міськторгу,

встановив: Васіна О. В., будучи скарбником профкому Енського міськторгу, з 199_ по 199_ р. систематично привласнювала колективні гроші шляхом службового підлогу, підробляючи на документах підпис голови профкому Міркіна А. П., і отримувала грошові суми із районного відділу Ощадбанку, а також шляхом неоприбутковування всіх сум, які надходили в касу профкому. Всього Васіна викрала грошей на суму (вказати яку).

Беручи до уваги наявність підстав для порушення кримінальної справи і достатніх даних, які вказують, що в діях Васіної О. В. є ознаки злочинів, передбачених статтями 86і, 172 КК України, і враховуючи, що по справах за такі злочини відповідно до ст. 111 КПК України провадження попереднього слідства є обов'язковим, та керуючись статтями 94, 97, 98 і 113 КПК України,

постановив:

 1.  Порушити кримінальну справу за фактами розкрадання грошових коштів в особливо великих розмірах (сума)1, які належали профкому Енського міськторгу, а також службового підлогу, вчиненого скарбником Васіною Ольгою Володимирівною, тобто за ознаками злочину, передбаченого статтями 86і і 172 КК України.
 2.  Прийняти справу до свого провадження та негайно приступити до проведення попереднього слідства.
 3.  Копію даної постанови протягом доби направити прокуророві м. Енська.

Про порушення кримінальної справи і розпочате попереднє слідство повідомити заявників (Міркіна А. П. і Васі-ну О. В.), а також директора Енського міськторгу.

Слідчий прокуратури м. Енська,

1 Сумою в особливо великих розмірах вважається така, що в 250 і біль ше ра^пеДвС^ншальниГрозмір за^тної плати встановлено законодавством України (Голос України. - 1992. - 6 вересня).

юрист 2-го класу (підпис)

ПОСТАНОВА про відмову в порушенні кримінальної справи

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали про пропажу (сума), які належали громадянці Петіній Валентині Петрівні, встановив:

 1.  грудня 199_ р. робітниця Енського міськторгу Петі-на В. П., отримавши зарплату в сумі (яку), разом з гаманцем випадково залишила її на столі в кабінеті Міркі-на А. П., а сама пішла в їдальню обідати. Виявивши відсутність грошей, Петіна В. П. зразу ж повернулась в приміщення профкому, але там їх не було. Про те, що сталося, потерпіла повідомила в прокуратуру і висловила припущення: гроші могла вкрасти прибиральниця Кононенко Ніна Павлівна, яка раніше була судима за крадіжку речей із квартири своєї знайомої. Крім неї в профкомі в обідню перерву нікого не було.
 2.  грудня 199_ р., прийшовши на роботу, Кононенко Н. П. дізналась, що Петіна В. П. шукає гроші, сказала їй, що вчора вона заховала гаманця з грошима в столі, щоб він не пропав. За допомогою Кононенко Н. П. гаманець з грошима був знайдений і повернений Петіній В. П.

Беручи до уваги, що в діях Кононенко Ніни Павлівни відсутній склад злочину, оскільки вона не мала наміру вкрасти гроші Петіної В. П., а також враховуючи, що гаманець був знайдений і повернутий власниці, керуючись п. 2 ст. 6, п. 2 ст. 97, статтями 99, 99і КПК України, постановив:

 1.  В порушенні кримінальної справи за заявою Петіної В. П. про пропажу в неї (сума) відмовити за відсутністю складу злочину.
 2.  Про прийняте рішення повідомити Петіну В. П. Дана постанова може бути оскаржена прокурору м. Енська протягом семи днів з моменту одержання копії постанови.

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

2. ПОПЕРЕДНЄ РОЗСЛІДУВАННЯ 2.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ПОСТАНОВА про прийняття справи до свого провадження

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної справи, порушеної прокурором м. Енська за фактом приховання товарів від покупців у продовольчому магазині № 7 Енського міськторгу і переданого мені для подальшого розслідування,

встановив: 15 січня 199_ р. ревізори Дракін С. І. і Козаченко Н. У. в підсобному приміщенні продовольчого магазину № 7 Енського міськторгу виявили прихованими від покупців 500 банок "паштет м'ясний" на 400 крб., 270 банок згущених вершків з цукром на 216 крб., 450 банок згущеного молока з цукром на 247 крб., чаю індійського першого гатунку 160 пачок на суму 152 крб.— разом на 1015 крб.1.

Виявлене правопорушення є кримінально карним відповідно до ч. 1 ст. 1553 КК України, його розслідування прокурор м. Енська доручив мені. Керуючись ч. 2 ст. 113 і ч. З ст. 227 КПК України,

постановив:

1. Прийняти дану кримінальну справу до свого провадження і негайно приступити до проведення слідства.

Копію постанови протягом доби направити прокурор; м. Енська.

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис

1 Тут і далі ціни залишені за станом на 1 квітня 1991 р.

(знпдіп)

ПОСТАНОВА про виділення справи

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної справи по обвинуваченню Васіної Ольги Володимирівни в злочинах, передбачених статтями 86і, 172 КК України,

П Р т ч »» •-■   —

встановив: З січня 199_ р. під час проведення обшуку на квартирі Юрченка Івана Семеновича, крім коштовностей, нажитих злочинним шляхом Васіною О. В., був виявлений самогонний апарат і дві скляні трилітрові банки самогону.

Із показань свідків Петренко К. Р. і Хоменко С. А. видно, що їх сусід Юрченко І. С. виготовляє самогон, сам пиячить і продає його особам, які до нього звертаються. Тобто в його діях є ознаки злочину, передбаченого ст. 149 КК України.

Враховуючи, що матеріали справи, які стосуються факту незаконного виготовлення, зберігання і продажу самогону Юрченком І. С. не мають прямого відношення до розслідуваної справи по обвинуваченню Васіної О. В., і беручи до уваги, що виділення матеріалів про самогоноваріння не може негативно вплинути на всебічність, повноту і об'єктивність дослідження і вирішення кримінальної справи по обвинуваченню Васіної О. В. за статтями 86і, 172 КК України, керуючись статтями 26, 130 КПК України, постановив: 1. Виділити із даної справи в окреме провадження всі матеріали, які стосуються самогоноваріння, яким займався Юрченко Іван Семенович.

Протоколи допитів свідків Петренка К. Р. і Хомен-ка С. А. (а. с. 15—18) виділити в оригіналах, а протокол проведення обшуку на квартирі Юрченка І. С. (а. с. 13) — в копії.

2. Виділену справу передати прокурору м. Енська для направлення за підслідністю.

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

ПОСТАНОВА про об'єднання справ

Дата

м. Енськ

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної справи № 14-832, яка знаходиться в моєму провадженні, по обвинуваченню Васіної Ольги Володимирівни за статтями 86і, 172 КК України і справу № 64-256, яка надійшла із УВС м. Енська по обвинуваченню тієї ж Васіної О. В. в крадіжці диплому про закінчення економічного інституту Зюзіною Галиною Тихонівною за ознаками ч. З ст. 193 КК України,

встановив. З справи, яка надійшла із УВС, видно, що Васіна О. В. 25 грудня 199_ р. зайшла в квартиру своєї сусідки Зюзі-ної Г. Т. і, скориставшись тим, що вдома була тільки її малолітня донька, викрала із шухляди столу диплом РІУ 924918 на ім'я Зюзіної Галини Тихонівни про закінчення в 196_ р. Саратовського економічного інституту. В майбутньому вона мала намір переробити його на своє ім'я.

Кримінальну справу за даним фактом було порушено 29 грудня 199_ р., а по обвинуваченню Васіної О. В. за статтями 86і, 172 КК України — 3 січня 199_ р.

Беручи до уваги, що вказані злочини, передбачені статтями 86і, 172 і ч. З ст. 193 КК України, здійснені однією і тією ж особою — Васіною О. В., керуючись статтями 26, 130 КПК України,

постановив

1. Об'єднати в одне провадження обидві зазначені
справи по обвинуваченню Васіної Ольги Володимирівни у
вчиненні злочинів, передбачених статтями 86
і, 172 і ч. З

ст. 193 КК України.

 1.  Об'єднаному провадженню цих кримінальних справ надати № 14-832 і далі іменувати кримінальною справою по обвинуваченню Васіної Ольги Володимирівни у вчиненні злочинів, передбачених статтями 86і, 172 і ч. З ст. 193 КК України.
 2.  Строк попереднього слідства у справі рахувати з 29 грудня 199_р.

Слідчий прокуратури м. Енська, (підпис)

юрист 2-го класу

, . - .   л

ПОСТАНОВА
про направлення справи за підслідністю
м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної справи № 14-1029, порушеної ЗО грудня 199_ р. за фактом виявлення трупа Клименка Гната Анатолійовича, за ознаками ч. 2 ст. 212 КК України,

встановив: ЗО грудня 199_ р. на околиці м. Енська в районі перехрестя вулиць Паркової і Садової в кюветі був знайдений труп Клименка Г. А., з закривавленою головою і переламаними ребрами. Висновок судово-медичної експертизи: смерть Клименка Г. А. є насильницькою, настала від дії тупих твердих предметів зі значною силою; такі тілесні ушкодження могли виникнути при дорожньо-транспортній пригоді.

9 січня 199_ р. до прокуратури з'явився інспектор відділу кадрів Енського міськторгу Іванов Степан Сергійович і заявив, що ЗО грудня 199_ р. на вул. Садовій він збив автомобілем ВАЗ-210337-19 незнайомого йому п'яного перехожого, який раптово з'явився на дорозі. Як потім було встановлено, ним виявився Клименко Г. А.

Беручи до уваги, що дії водія Іванова С. С. кваліфікуються за ч. 2 ст. 215 КК України, і враховуючи, що ця категорія справ згідно зі ст. 112 КПК України підслідна слідчим органів внутрішніх справ, а також, що всі невідкладні дії проведені, та керуючись ст. 116 КПК України,

постановив

.    ^   ^   і   и   її   и   О   П   О   .

передати кримінальну справу № 14-1029, порушену за фактом виявлення трупа Клименка Гната Анатолійовича з ознаками насильницької смерті, прокурору м. Енська для направлення її за підслідністю.

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

Продовжити строк попереднього
слідства у кримінальній справі
№ 14-832 Васіної Ольги Володими-
рівни до " " березня 199_ р.

Прокурор м. Енська, радник юстиції

" "березня 199_р.

(підпис)

ПОСТАНОВА про порушення клопотання про продовження строку попереднього слідства

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної справи за обвинуваченням Васіної Ольги Володимирівни у вчиненні злочинів, передбачених статтями 86і, 172 і ч. З ст. 193 КК України,

встановив:

Васіна О. В., будучи скарбником профкому Енського міськторгу, з 199_ по 199_ рр. систематично привласнювала профспілкові кошти шляхом посадового підлогу, підробляючи на документах підпис голови профкому Міркіна А. П., що давало їй можливість одержувати грошові суми із районного відділення Ощадбанку. Крім того, Васіна О. В. частину грошей, що надходили в касу, не оприбутковувала. Всього вона викрала колективних грошей на суму (яку). А також Васіна О. В. 25 грудня 199_ р. викрала із квартири своєї сусідки Зюзіної Г. Т. диплом про закінчення економічного інституту з метою переробити його на своє ім'я.

Строк попереднього слідства обчислюється з 29 грудня 199_ р. Обвинувачувана Васіна О. В. тримається під вартою з 5 січня 199_ р.

З врахуванням тяжкості вчинених злочинів і особи обвинуваченої, немає підстав для скасування чи зміни запобіжного заходу.

При допитах Васіна О. В. не заперечує фактів вчинення нею злочини*. Вона визнала, що частину грошей не оприбутковувала, підроблювача підпис голови профкому Міркіна А. П. і для своїх потреб отримувала гроші із Ощадбанку. Васіна О. В. також не заперечує, що викрала диплом своєї сусідки Зюзіної Г. Т. про закінчення інституту (а. с. 20—25, 40-43).

Крім визнання обвинуваченої Васіної О. В., її вина в інкримінованих їй злочинах підтверджується також матеріалами документальної ревізії (а. с. 11—17), речовими доказами: викрадений диплом, чорнові записи Васіной О. В. про те, коли і які суми вона привласнювала і на які потреби їх витрачала; чернеткам заяви явки з повинною, знайденим при обшукові на квартирі Васіної О. В. (а. с. 9—10), а також іншими матеріалами кримінальної справи, зібраними в процесі слідчих дій.

Розслідування у даній справі провадиться активно, але попереднє слідство не може бути закінчено в установлений двохмісячний строк з таких причин:

 1.  У справі проводиться судово-бухгалтерська експертиза фахівцями (спеціалістами) обласного бюро судово-бухгалтерських експертиз. Закінчення цього дослідження затримується, бо експерт потрапив в автопритоду і знаходиться на лікуванні. За попередніми медичними даними він може стати до роботи не раніше 20 лютого цього року. Заміна експерта виключається через відсутність вільних спеціалістів-бухгалтерів.
 2.  Відсунуто і строк завершення судово-почеркознавчої експертизи, яка проводиться Київським НДІ судових експертиз, через великий обсяг документів, що необхідно досліджувати.
 3.  10 лютого 199_ р. у справі було призначено судово-психіатричну експертизу, бо мати обвинуваченої заявила, що Васіна О. В. раніше страждала психічними захворюваннями. Ця експертиза проводиться в стаціонарних умовах Херсонської психоневрологічної лікарні, для чого необхідно тривале спостереження за Васіною О. В.
 4.  У справі належить виконати також інші процесуальні дії, скласти відповідні процесуальні акти, що стосуються закінчення попереднього слідства, передбачені статтями 217—226 КПК України. Для проведення всіх названих процесуальних дій необхідно продовжити строк попереднього слідства до початку березня 199_ р.

На підставі викладеного, з урахуванням особливої складності даної справи, керуючись статтями 120,156 КПК України,

м

постановив:

Клопотати перед прокурором м. Енська про продовження строку попереднього слідства у даній справі до 1 березня 199_р.

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

ПОСТАНОВА про визнання особи потерпілим

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної справи за обвинуваченням Васіної Ольги Володимирівни у вчиненні злочинів, передбачених статтями 86і, 172 і ч. З ст. 193 КК України,

встановив:

25 грудня 199_ р. Васіна О. В., скориставшись тим, що її сусідки Зюзіної Г. Т. не було вдома, зайшла до неї в квартиру (двері їй відчинила малолітня донька Зюзіної Г. Т.), викрала із столу диплом Р № 924918 Зюзіної Галини Тихо-нівни про закінчення в 196_ р. Саратовського економічного інституту з наміром переробити його на своє ім'я.

Беручи до уваги, що злочинними діями Васіної О. В. Зюзіній Г. Т. заподіяно моральну і матеріальну шкоду, керуючись статтями 49, 122 КПК України, постановив:

Визнати Зюзіну Галину Тихонівну потерпілою у цій справі, повідомити її про це і роз'яснити права потерпілої.

Слідчий прокуратури м. Енєька, юрист 2-го класу    (підпис)

Постанову мені оголошено 17 січня 199_ р.

З правами потерпілої ознайомилась — особисто прочитала тексти статей 49 і 122 КПК України. Ці права мені зрозумілі.

Ніяких скарг, зауважень не маю. Бажаю ознайомитися з матеріалами справи після закінчення слідства.

Потерпіла (підпис)

Права потерпілої Зюзіній Г. Т. роз'яснив Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

ПОСТАНОВА про визнання особи цивільним позивачем

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної справи за обвинуваченням Васіної Ольги Володимирівни у вчиненні злочинів, передбачених статтями 86', 172 і ч. З ст. 193 КК України,

встановив: Васіна О. В., будучи скарбником профкому Енського міськторгу, з 199_ по 199_ рр. систематично привласнювала колективні гроші, чим завдала матеріальну шкоду профспілковій організації Енського міськторгу на суму (вказати яку).

Беручи до уваги, що профком вказаної профспілкової організації висунув вимоги про відшкодування збитків на суму (вказати яку), керуючись статтями 50, 123 КПК України,

постановив: Визнати профспілкову організацію Енського міськторгу цивільним позивачем у даній справі, про що повідомити голову профкому даної профспілки і роз'яснити йому права і обов'язки цивільного позивача, передбачені ст. 50 КПК України.

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу    (ггідпис)

Постанову мені оголошено 3 січня 199_ р.

З правами і обов'язками цивільного позивача ознайомився — особисто прочитав текст ст. 50 КПК України. Ці права мені зрозумілі.

Ніяких зауважень, заяв не маю.

Представник цивільного позивача, в. о. голови профкому

Енського міськторгу Петров Н. І. (підпис)

Постанову оголосив, права і обов'язки роз'яснив. Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

ПОСТАНОВА

про відмову у визнанні цивільним позивачем

і, ! ос-
ій.
Енськ Дата
Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу
Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної справи
за обвинуваченням Васіної Ольги Володимирівни у вчи-
ненні злочинів, передбачених статтями 86
і, 172, ч. З ст. 193
КК України,

встановив: Директор Енського міськторгу, надсилаючи в прокуратуру матеріали документальної ревізії про значну недостачу грошей (сума) в касі профкому міськторгу, просив визнати керований ним міськторг цивільним позивачем і повернути в касу гроші, яких не вистачає, за рахунок винних.

Беручи до уваги, що матеріальних збитків безпосередньо зазнала профспілкова організація міськторгу, а не міськторг, що вкрадені гроші були не державними, а колективними, профспілковими і, враховуючи, що цивільним позивачем визнана профспілкова організація Енського міськторгу, керуючись ст. 50 КПК України, постановив:

Відмовити у визнанні Енського міськторгу цивільним позивачем у даній справі, про що повідомити директора міськторгу.

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

Постанову мені оголошено 3 січня 199_ р.

Право її оскарження прокурору м. Енська роз'яснено.

Директор Енського міськторгу Сидоров І. А (підпис]

Постанову оголосив, права роз'яснив. Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис

ПОСТАНОВА про притягнення до справи особи як цивільного відповідача

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го клас Ільєнко А Р., розглянувши кримінальну справу за обвину ваченням Васіної О. В. у вчиненні злочинів, передбачених статтями 86і, 172 ч. З ст. 193 КК України, встановив:

Водій автотранспортного підприємства № 1062 м. Енська Войчук І. П. 4 січня 199_ р. перевозив на закріпленій за ним автомашині ЗІЛ-150, держзнак КИС 53-76 описані в обвинуваченої Васіної О. В. меблі, телевізор й інше майно. 0 15 год. ЗО хв. на перехресті вулиць Магістральної і Садової він допустив автопригоду, внаслідок чого розбився телевізор "Славутич Ц-202" вартістю (сума), на який було накладено арешт для забезпечення заявленого Енським міськторгом уданій справі цивільного позову.

Беручи до уваги викладене, і враховуючи те, що згідно з вимогами ст. 450 Цивільного кодексу України відповідальність за цю шкоду зобов'язані нести транспортні організації, та керуючись статтями 51,124 КПК України, постановив:

Притягнути до участі у справі як цивільного відповідача автотранспортне підприємство № 1062, про що повідомити його директора і роз'яснити йому чи представникові відповідача права, передбачені ч. 2 ст. 51 КПК України.

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

Дана постанова мені оголошена 15 січня 199 р. і нада-
на можливість особисто вивчити текст ст. 51 КПК України,
у якій вказані права цивільного відповідача і уточнити їх у
слідчого.

Ознайомившись з правами цивільного відповідача, висловлюю заперечення проти пред'явленого позову до ав-топідприємства, яке я очолюю, і бажаю ознайомитись з матеріалами справи після закінчення попереднього слідства.

Заперечення проти позову нашим юристом буде подано у письмовій формі.

Директор АТП № 1062 (службове посвідчення

№ 17 від 13 грудня 199_ р., видане (указати ким)      (підпис)

-ьяунндйо їід інннрогіх ЈЈ їшаніт ЇЯІВ ЯТОіН4ПЈіияоо(ЦЯ унон Постанову оголосив і права роз'яснив.

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

книзйй^йіа"{3б| -дойдам  ...імО втеа ютвтпххр умох^йгі'і

.<ЈЗМОН йНВДЦХНЯ СЛОН І

Штамп автопідприемства, дата відправлення, вихідний №

Прокурору м. Енська Перушку С. А.

ЗАПЕРЕЧЕННЯ проти пред'явленого позову

Слідчий прокуратури м. Енська Ільєнко А. Р. своєю постановою від 15 січня 199_ р. притягнув АТП № 1062 як цивільного відповідача у кримінальній справі за обвинуваченням Васіної О. В. в розкраданні профспілкових коштіе в особливо великих розмірах і в інших злочинах.

Підставою до цього, як зазначено в постанові слідчого, стало те, що водій нашого автопідприемства Войчук І. П 4 січня 199_ р. перевозив на склад міськторгу майно (меблі телевізор тощо), на яке було накладено арешт для забезпечення заявленого цивільного позову, і в районі торговельно-економічного інституту допустив автоаварію, внаслідої якої був розбитий кольоровий телевізор вартістю (сума) Дорожньо-транспортна подія сталась через те, що безпосередньо перед рухаючим автомобілем раптово вискочиш дівчина, спіткнулась і упала. Водій Войчук І. П., намагаю чись уникнути наїзду, крутнув кермо вправо, і автомашині вдарилась об дерево, з кузова вилетів телевізор і розбився.

Ми заперечуємо проти рішення слідчого про притяг нення АТП № 1062 як цивільного відповідача у криміналь ній справі Васіної О. В., бо наше автопідприємство до зло чинних дій цієї обвинуваченої не має ніякого відношення.

1 Документи службового листування виконуються з урахуванням ви повідних ГОСТів, як правило, на спеціальних бланках зі штампом устане ви, на якому проставляється дата (день, місяць, рік) відправлені документа і його вихідний номер.

Своє заперечення ми мотивуємо тим, що слідчим пору шено вимоги кримінально-процесуального законодавства які полягають в тому, що згідно із статтями 28, 51 КПК Ук раїни цивільний позов в кримінальній справі може буп пред'явлено до обвинуваченого або до осіб, які несуть май нову відповідальність, але тільки за злочинні дії обвинува ченого. В даній же справі водій АТП № 1062 Войчук І. Г до кримінальної відповідальності не притягається і до на

ПОСТАНОВА про відвід особи, яка проводить дізнання

м. Енськ Дата

Прокурор м. Енська, радник юстиції Перушко С. А розглянувши матеріали кримінальної справи за обвинува ченням Васіної О. В. у вчиненні злочинів, передбачени статтями 86і, 172 і ч. З ст. 193 КК України,

- « »» Л п II Ц •

встановив. Підозрюваний Войчук І. П. (дата) заявив відвід інспеї тору ДАІ УВС м. Енська ст. лейтенанту міліції Євстигнеєі Б. С, якому доручено проведення дізнання у справі зв'язку з автомобільною подією, котру допустив водій Воі чук І. П. при перевезенні майна обвинуваченої Вас ної О. В., на яке було накладено арешт.

У своїй заяві підозрюваний пише, що не довіряє пров дення дізнання працівнику ДАІ Євстигнеєву Б. С. на т підставі, що він його добре знає, раніше був з ним інциде з приводу притягнення до адміністративної відповідал ності за порушення правил дорожнього руху. За скарп Войчука І. П. це адміністративне стягнення судом бу скасовано, а Євстигнеєву Б. С. керівництвом ДАІ було в* зано на недопустимість перевищення своїх повноважен на необ'єктивність в своїх службових діях.

Беручи до уваги, що викладені обставини викликак сумнів в об'єктивності проведення дізнання Євстигні вим Б. С, керуючись статтями 60,130 КПК України, постановив:

 1.  Заявлений відвід старшому інспекторові ДАІ Євст неєву Б. С, який проводить дізнання у кримінальній сп ві в зв'язку з автоаварією, котру допустив водій В< чук І. П., задовольнити.
 2.  Кримінальну справу, порушену в зв'язку з цією тоаварією, для подальшого розслідування передати слід му прокуратури м. Енська, юристу 3-го класу Процьку С

Прокурор м. Енська,

радник юстиції (під!

ПОСТАНОВА1 про надання дозволу обвинуваченій особі на побачення

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го клас; Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної справі за обвинуваченням Васіної О. В. у вчиненні злочинів, передбачених статтями 86і, 172, ч. З ст. 193 КК України, встановив:

Обвинувачена Васіна О. В., яка тримається під вартою, звернулася з заявою від (дата) до прокурора м. Енська про надання їй побачення з її матір'ю.

Ця заява направлена мені для вирішення по суті. Обвинувачена просить надати їй побачення зі своєю матір'ю Ва-сіною Ольгою Григорівною для вирішення питання про запрошення адвоката у справі, а також щодо встановлення опіки над її малолітньою дочкою.

Враховуючи обгрунтованість заяви обвинуваченої, на підставі ст. 12 Закону України "Про попереднє ув'язнення", керуючись ст. 130 КПК України, постановив:

 1.  Надати обвинуваченій Васіній Ользі Володимирівні дозвіл на побачення з її матір'ю Васіною Ольгою Григорівною (указати її паспортні дані) у слідчому ізоляторі № 1 УВС в м. Енську (указати адресу) тривалістю до однієї години під контролем адміністрації цього ізолятора.
 2.  Постанову для виконання і для ознайомлення з нею арештованої Васіної Ольги Володимирівни направити начальнику слідчого ізолятора № 1 УВС м. Енська, а також Васіній Ользі Григорівні (указати адресу її проживання).

Цей дозвіл вважається дійсним протягом семи днів з дня отримання постанови матір'ю обвинуваченої — Васіною О. Г. Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

(гербова печатка прокуратури) Постанову отримала Васіна О. Г.

-ізбсГ щхздзд тшнзждохвнсзт'зи/ шизадоньтоа щіі

(дата) (підпис)
 

* На практиці допускається оформлення надання дозволу на побачення особам, взятим під варту, листом на ім'я начальника місця попереднього ув'язнення. Тут треба мати на увазі, що згідно з Законом України "Про попереднє ув'язнення" такий дозвіл надається не родичам чи іншим особам заарештованого, а йому особисто.

Штамп прокуратури, Начальникові

дата в^ра«; Енського відділу внутрішніх

вихідний № справ м. Енська,

полковникові міліції

Мухову Г. С.

ОКРЕМЕ ДОРУЧЕННЯ1

В моєму провадженні знаходиться кримінальна спрс за обвинуваченням Васіної Ольги Володимирівни, скаї ника профкому Енського міськторгу, у розкраданні грон вих коштів в особливо великих розмірах.

В ході попереднього слідства встановлено, що Вг на О. В. значні суми викрадених грошей витрачала на

рортах м. Ялти.

В серпні 199_ р. вона відпочивала в санаторії "Енер тик" м. Ялти. В той час Васіна О. В. проживала в одній к наті з відпочиваючою Вдовенко Марією Степанівною, за даними, що в нас є, працює в побуткомбінаті, розтаї ваному на території м. Енська.

В порядку ст. 118 КПК України прошу провести ні

чевикладені дії:

1) установити місце проживання Вдовенко Марії ( панівни (вік приблизно ЗО років) і допитати її як свії з'ясувати такі обставини: з якого і по який час вона про вала в санаторії "Енергетик" з Васіною О. В., чи мала а торну путівку Васіна; що вона знає про її придбання, суму Васіна заплатила за путівку і кому; з ким із знайо проводила час Васіна, хто вони, де проживають, пра ють; чи відвідувала Васіна ресторани, з ким і як часто: їй відомо про наявність грошових сум у Васіної; який мала Васіна на курорті; чи не розповідала їй Васіна розкрадання профспілкових грошей, якщо так, то що с що писала їй Васіна у своїх листах.

* Окреме доручення, яке надсилається за межі України, пропон виконувати російською мовою.

2. При встановленні місцезнаходження листів 1 ної О. В. на адресу Вдовенко М. С, провести їх виїмку Зібрані матеріали на виконання даного доручення шу без затримки направити на адресу: 252000, м. Еі

вул. Енська, 13, прокуратура м. Енська, каб. 7, слідчом прокуратури Ільєнку А. Р.

Обвинувачена тримається під вартою. Справа знахо диться на контролі в Генеральній прокуратурі України. Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис

2.2. ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ОБВИНУВАЧЕННЯ І ДОПИТ ОБВИНУВАЧЕНОГО

ПОСТАНОВА про притягнення як обвинуваченого

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної справи № 14-832 про розкрадання колективних грошей, які належали профспілковій організації Енського міськторгу, встановив:

1. Бухгалтер Енського міськторгу Васіна О. В., будучи скарбником профкому названого торгу, в період з 199_ по 199_ рр. зловживала своїм посадовим становищем, використовуючи підроблені документи, систематично не оприбутковувала і недооприбутковувала по касі профкому грошові кошти, що надходили у вигляді профспілкових внесків, які утримувались з працівників при видачі їм зарплати.

Із каси Енського міськторгу Васіна О. В. отримала і, не оприбуткувавши, привласнила:

 1.  червня 199_ р. — (сума) (видатковий касовий чек № 434);
 2.  жовтня 199_ р. — (сума) (видатковий касовий чек № 620);

 1.  вересня 199_ р. — (сума) (видатковий касовий чек № 239);
 2.  жовтня 199_ р. — (сума) (видатковий касовий чек № 286);

30 листопада 199 р. — (сума) (видатковий касовий

чек № 344);

6 квітня 199_ р. — (сума) (видатковий касовий чек № 71);

14 червня 199_ р. — (сума) (видатковий касовий ч< № 160), з них Васіна О. В. оприбуткувала по касі (сума), (сума) витратила на свої потреби:

З січня 199_ р. — (сума) (видатковий касовий чі № 506), з них Васіна оприбуткувала (сума), а (сума) пр власнила.

З метою приховання розкрадання (сума), Васіна підр била квитанцію про отримання із Залізничного районно відділення Ощадбанку в м. Енську профспілкових марс виправивши цифру 1109 на 1308 крб.

Крім того, Васіна О. В. систематично привласнювг великі суми профспілкових грошових коштів, які отрш вала в названому районному відділенні Ощадбанку з і точного рахунку № 119 профкому міськторгу. Маючи чеі ву книжку з використаними чеками, 2 вересня 199_ р. вс склала свідомо неправдиву заяву в районний відділ Ощ банку на одержання нової чекової книжки, в якій підрої ла підпис голови профкому Міркіна А. П. За підроблен заявою Васіна О. В. в Залізничному районному відділе Ощадбанку м. Енська отримала чекову книжку з номерг чеків від 74651 до 74676. Чеки використовувала для розк дання грошей, зокрема, отримала і привласнила: З вересня 199_ р. за чеком № 74652 — (сума). 25 вересня 199_ р. за чеком № 74653 — (сума) отрил* начебто для покупки спортивного інвентарю, але із

(сума) привласнила;

13 листопада 199_ р. за чеком № 74654 — (сума).

Напередодні ревізії 14 грудня 199_ р. Васіна О. В. за ком № 74655 отримала в названому відділенні Ощадбг (сума) і з метою приховання недостачі внесла їх в і профкому. Всього Васіна О. В. для своїх потреб вик (сума), завдавши профспілковій організації Енсь міськторгу матеріальної шкоди в особливо великих рс рах, тобто вчинила злочин, передбачений ст. 86 і КК.

2. Як видно із викладеного, Васіна О. В. з 199

199_ рр., будучи посадовою особою — скарбником п] кому Енського міськторгу, неодноразово з корисливю тивів, з метою викрадення грошових коштів і прихов цього злочину, займалась підробленням офіційних фі сових документів, куди вносила свідомо неправдиві Вона склала свідомо неправдиву заяву в Залізничне ра не відділення Ощадбанку в м. Енську для одержання« вої книжки, підробивши підпис голови профкому Енського міськторгу Міркіна А. П., і квитанцію про отримання профспілкових марок із відділення Ощадбанку, виправивши цифру 1108 на 1308, одержувала гроші із цього відділення Ощадбанку за незаконно придбаною чековою книжкою, тим самим вчинила посадовий підлог, тобто злочин, передбачений ст. 172 КК України.

3. 25 грудня 199_ р. Васіна О. В. викрала із квартири своєї сусідки Зюзіної Галини Тихонівни диплом Р № 924918 про закінчення Саратовського економічного інституту в 196_ р. і мала намір переробити його на своє ім'я, тобто вчинила злочин, передбачений ч. З ст. 193 КК України.

Беручи до уваги наявність достатніх доказів, які вказують на вчинення злочинів Васіною О. В., керуючись статтями 130, 131, 132, 140, 144 КПК,

постановив:

 1.  Притягнути Васіну Ольгу Володимирівну, яка народилась 2 вересня 195_ р., як обвинувачену, пред'явити їй обвинувачення за статтями 86і, 172, ч. З ст. 193 КК.
 2.  Оголосити Васіній О. В. цю постанову і роз'яснити суть пред'явленого обвинувачення і права обвинуваченої.

3) Копію постанови негайно надіслати прокуророві.

Слідчий прокуратури м. Енська, (підпис)

юрист 2-го класу

Постанову мені оголошено 17 січня 199_ р. Суть пред'явленого мені обвинувачення роз'яснено. Роз'яснено також права обвинуваченого, я особисто з ними ознайомилась, вивчила зміст статей 43, 44, 46 і 142 КПК України і зробила для себе необхідні виписки.

Ознайомившись зі своїми правами і пред'явленим мені обвинуваченням, прошу не притягувати мене до відповідальності за привласнення (сума), одержаних мною за чеком № 74655, оскільки я цих грошей собі не взяла, а оприбуткувала по касі профкому. Показання бажаю давати на своїй рідній російській мові, заявляю клопотання про допуск захисника з моменту пред'явлення мені обвинувачення, я погано бачу на одне око, часто страждаю головними болями, а обвинувачення пред'явлене мені, дуже серйозне з суворою санкцією.

Обвинувачена (підпис)

ПОСТАНОВА1 прокурора про допуск захисника до участі в справі з моменту пред'явлення обвинувачення

м. Енськ Дата

Прокурор м. Енська, радник юстиції Перушко С. А розглянувши прохання Васіної Ольги Володимирівни, о( винуваченої за статтями 86і, 172, ч. З ст. 193 КК Україні про допуск захисника до участі в справі з моменту пред'яі лення обвинувачення і ознайомившись з матеріалами на ваної кримінальної справи,

встановив

всі а п и и п и .

Скарбник профкому Енського міськторгу Васіна О. І зловживаючи своїм посадовим становищем і підробляю1

фінансові документи, систематично протягом 199

199 рр. привласнювала гроші профкому, викравши всь

го (сума). Крім того, Васіна О. В. 25 грудня 199_ р. викра диплом своєї сусідки Зюзіної Г. Т. про закінчення екон

мічного інституту.

Санкція ст. 86і КК України, за якою обвинувачуєть Васіна О. В., передбачає позбавлення волі. Обвинуваче Васіна має поганий зір, страждає на частий головний 61 раніше перебувала на обліку в психоневрологічному ді пансері, що підтверджується документами медичних заю

дів (а. с. 28—33).

Враховуючи обставини даної справи і стан здоров'я < винуваченої Васіної О. В., з метою забезпечення її прав сприяння всебічному, повному і об'єктивному ДОСЛІДЖІ ню обставин справи, керуючись ч. 1 ст. 44, п. 12 ст. '. КПК України,

постановив:

1 Ця постанова здебільшого має історичне значення, оскільки ні законодавством передбачається участь захисника з моменту появи п рюваного.

 1.  Допустити захисника до участі в справі з моме пред'явлення обвинувачення Васіній О. В., про що їй п< домити.
 2.  Дану постанову направити слідчому прокурат м. Енська, юристу 2-го класу Ільєнку А. Р. для виконаг Про прийняте рішення повідомити голову Енської місі колегії адвокатів з метою виділення захисника для участі при пред'явленні обвинувачення Васіній О. В.

Прокурор м. Енська, (підпис)

радник юстиції

Постанову мені оголошено 17 січня

Обвинувачена Васіна О. В. (підпис)

г -гг^"л.Тг

ПРОТОКОЛ допиту обвинуваченого (із застосуванням звукозапису)

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2 класу Ільєн-ко А. Р., за участю захисника Фельдмана А. М. — члена колегії адвокатів м. Енська, в своєму службовому кабінеті з додержанням вимог статей 85, 85і, 143, 145 КПК провів допит обвинуваченої Васіної О. В., який розпочався о 15 годині і закінчився о 17 годині.

Перед початком допиту обвинувачена і захисник повідомлені про те, що буде застосовуватися звукозапис за допомогою магнітофона "Яуза-5", феромагнітної стрічки типу 6, шириною 6,55 мм, при швидкості руху 9,53 см/сек.

Обвинувачена, назвіть своє прізвище, ім'я, по батькові.

— Васіна Ольга Володимирівна. Рік, місяць, день і місце народження.

— 195_ р., 2 вересня, с. Лебеді Липівського району Енської області.

Громадянство.

— Громадянка України.

Освіта.

— Середня спеціальна, закінчила Енське торговельне училище в 196_ р.

Сімейний стан.

 Одружена, з чоловіком не проживаю. Місце роботи і посада.

— До арешту працювала бухгалтером в Енському міськ-торзі і одночасно була скарбником профкому Енського міськторгу.

Місце проживання.

м. Енськ, вуя. Широка, 99, кв. 51. Судимість.

Не судима.

Скажіть, обвинувачена Васіна, чи визнаєте ви себе в нуватою в пред'явленому обвинуваченні?

 Винуватою в пред'явленому мені обвинуваченні, е кладеному в постанові від 17 січня 199_р., визнаю се частково — я витратила на свої потреби профспілков грошей не (сума), а (сума).

Пропоную вам дати показання по суті обвинувачення:

— По суті пред'явленого мені обвинувачення можу сі зати те, що: проживаю я з малолітньою донькою в коопе] тивній квартирі. Оленка навчається в третьому класі і < ночасно відвідує музичну школу. Чоловік мене залиш живе з іншою жінкою. Зарплата в мене невеличка. С здоров'я — поганий. Постійно відчуваю потребу в санаті но-курортному лікуванні. Грошей не вистачало і я їх ст брати із профспілкової каси, оскільки працювала скарбі ком. Попервах я повертала їх в касу. Потім перестала вертати, бо не було де взяти. Спочатку я привласнюв незначні суми, а пізніше брала і великі, але в касу їх не вертала. В торзі був заведений порядок, згідно з яі профспілкові внески утримувались із зарплати при її од жанні. В касі профкому я отримувала ці внески за видаї вими касовими ордерами. Профком також мав свій р« нок в Залізничному районному відділенні Ощадба м. Енська, звідки можна було брати гроші за чекої книжкою, яка знаходилась у мене. Я зараз не пам'ятаю і номерів розрахункових касових ордерів, за якими одер вала гроші і не оприбутковувала їх. Але знаю, що в 199_ не здала в касу спочатку (сума), потім — (сума). В 199 витратила на свої потреби спочатку 300, а потім брала тричі по (сума). Влітку 199_ р. я одержала із каси (сум; яких взяла собі (сума), а на початку 199_ р. недооприбу вала (сума). Великі суми одержувала за чековою книж із районного відділення Ощадбанку, де був відкрити) наш профком рахунок № 119. Восени 199_ р. я за чек одержала спочатку (сума), а потім — (сума). Майже всі ші я взяла собі. Я не вважаю себе винною лише у викра ні (сума), які я одержала в районному відділенні Ощад ку перед початком ревізії в грудні 199_ р. їх я одразу вн

в касу з тим, щоб ревізори не виявили недостачі. Ці гроші * не привласнювала і ними не користувалась. Отже, в цілому я витратила на себе більше (сума). При обшукові в мене забрали (сума).

Як вам вдавалося приховувати таку велику суму грошей?

— Ревізії у нас проводили не часто і вони були не дуже детальними. Мені довіряли. Крім того, я підробляла деякі фінансові документи. Одного разу на квитанції про одержання марок я виправила шляхом підчистки цифру 1109 на 1308.

Я мала також невраховану чекову книжку, яку одержала за заявою, розписавшись за голову профкому Міркіна — скопіювавши його підпис на віконному склі.

На які потреби ви витрачали привласнені гроші?

 Оплачувала кооперативну квартиру. Купила меблі "Міраж". Двічі відпочивала в Ялті. Платила гроші за навчання дочки в музичній школі. Витрачала на повсякденні потреби, але ніколи не пиячила. В моїй квартирі п'янок не було. Я вела скромний спосіб життя, виховувала дочку.

Що ви можете сказати про викрадення диплома у сусідки?

 Це дійсно було. В грудні 199_ р. я зайшла до Галі Зю-зіної, її вдома не було. Двері відчинила її малолітня дочка. В столі я взяла диплом про закінчення економічного інституту і хотіла переробити його на своє ім'я, з тим, щоб мати можливість обіймати більш високу посаду. В своїх вчинках розкаююсь, сама прийшла з повинною.

Протокол мною прочитано, з моїх слів записано все вірно.

Обвинувачена (підпис)

Захисник,

який брав участь при допиті (підпис)

Допитав слідчий прокуратури м. Енська,
юрист 2-го класу (підпис)

Допит закінчено. Вам відтворюється повністю фонограма звукозапису ваших показань.

Назвіть своє прізвище, ім'я, по батькові.

 Васіна Ольга Володимирівна.

Ви прослухали звукозапис своїх показань.

Чи маєте ви які-небудь зауваження чи доповнення?

 Ні, не маю. Фонограма відображає весь хід допиту так, як він проводився.

Назвіть своє прізвище, ім'я, по батькові.

— Васіна Ольга Володимирівна.

Магнітофонна стрічка з записом показань обвинувг ної Васіної О. В. упакована в паперовий конверт, я: опечатаний сургучем, печаткою слідчого і прилучений справи.

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (піді

Захисник, який брав участь при допиті

і був присутній при відтворенні звукозапису (піді

Обвинувачена (під

ПОСТАНОВА про закриття справи в частині пред'явленого обвинувачення

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го к Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної сщ за обвинуваченням Васіної Ольги Володимирівни у і ненні злочинів, передбачених статтями 86і, 172, ч. З ст. КК України,

встановив:

17 січня 199_ р. Васіній О. В. було пред'явлено обві вачення в тому, що вона систематично розкрадала грої кошти, вчинила посадовий підлог, а також викрала диг у сусідки про закінчення економічного інституту.

Всього Васіній О. В. поставлено у вину розкрадг профспілкових коштів на суму (сума), в тому числі ви дення (сума), одержаних нею 14 грудня 199_ р. в Залізі ному районному відділенні Ощадбанку в м. Енську зг ком № 74655.

Під час попереднього слідства цей епізод пред'явле обвинувачення не підтвердився. Як видно із матер справи, указану суму Васіна О. В. одержала наперел проведення ревізії, і спочатку слідчими органами це розцінено як приховування недостачі. Проте пізніше

установлено, ЩО ГРОШІ В СУМІ (ЯКУ), ЯКІ буЛИ ПрИЗНс

для придбання спортивного інвентарю, не були опр* ковані по касі тому, що сейф з документами профі опечатали ревізори.

Таким чином, пред'явлене Васіній О. В. обвинувачення в частині привласнення (сума), отриманих нею за чеком № 74655, не підтвердилося.

На підставі викладеного, і керуючись ч. 2 ст. 141 і п. 2 ст. 6 КПК України,

постановив: Справу в частині обвинувачення Васіної Ольги Володимирівни в привласненні (сума), одержаних нею за чеком № 74655 14 грудня 199_ р., провадженням закрити за відсутністю за цим епізодом в діяннях Васіної О. В. складу злочину, про що їй повідомити.

Слідчий прокуратури м. Енська, (підпис)

юрист 2-го класу

Постанова мені оголошена 19 січня 199_ р.
Обвинувачена (підпис)

"Санкціоную" Прокурор м. Енська радник юстиції (підпис) (Перушко С. А.) Дата

ПОСТАНОВА1 про відсторонення обвинуваченого від посади

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної справи за обвинуваченням Васіної Ольги Володимирівни у вчиненні злочинів, передбачених статтями 86і, 172 і ч. З ст. 193 КК України,

1 Питання про відсторонення від посади осіб, що призначаються Президентом України, вирішується Президентом України на підставі мотивованої постанови Генерального прокурора України.

З 0-08

встановив: Васіна О. В., прцюючи бухгалтером Енського міськторгу і одночасно будучи скарбником профкому цього торгу, зловживала своїм посадовим становищем, займалась посадовим підлогом, підроблювала фінансові документи, систематично привласнювала грошові кошти профспілкової організації. Всього вона викрала (сума). Крім того, вона викрала диплом у своєї сусідки па квартирі Зюзіної Г. Т. про закінчення економічного інституту.

Беручи до уваги, що притягнена як обвинувачена Васіна О. В., залишаючись на зазначених посадах і маючи доступ до бухгалтерських документів, може заважати розслідуванню злочинів, впливати на своїх співробітників, які є свідками у її справі, і цим самим перешкоджати встановленню істини у даній справі, керуючись ст. 147 КПК, постановив:

 1.  Усунути обвинувачену Васіну Ольгу Володимирівну на час проведення попереднього слідства з посади бухгалтера Енського міськторгу і скарбника профспілкового комітету цього торгу.
 2.  Копію даної постанови направити директорові Енського міськторгу і в комітет профспілкової організації даного торгу для негайного виконання.

Віповідно до ст. 114 КПК України дана постанова обов'язкова для виконання.

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

2.3. ЗАТРИМАННЯ 1 ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

ПРОТОКОЛ затримання підозрюваного у вчиненні злочину

м. Енськ Дата (з вказівкою години і хвилин)

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., у відповідності зі ст. 115 КПК України затримав громадянина України Купришка Степана Івановича, 1939 р. народження, який мешкає в м. Енську по вул. Кільцевій, 7, кн. ІЗ, працює начальником відділу кадрів Енського міськторгу.

Купришко С. І. був застигнутий в своїй автомашині "ВАЗь2Ш1" на обочині Кільцевої дороги в районі тарного складу № 2 громадським автоінспектором Шелестом

Дмитром Петровичем при зґвалтуванні неповнолітньої Бобко Світлани Іванівни і доставлений в міське управління міліції в 22 години ЗО хвилин, де потерпіла Бобко С. І. прямо вказала на Купришка С. І., як на особу, котра вчинила зґвалтування. Ці дані дають підставу для підозри Купришка С. І. у вчиненні зґвалтування, за яке може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі.

Обставини вчиненого не виключають того, що підозрюваний Купришко С. І. може сховатися від слідства і буде перешкоджати встановленню істини у справі, що і є мотивом для його затримання.

Затриманому Купришку С. І. відповідно до ст. 43і КПК роз'яснено, що він підозрюється в зґвалтуванні неповнолітньої Бобко Світлани Іванівни, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. З ст. 117 КК України, і що він, як підозрюваний, має право давати пояснення, пред'являти докази, заявляти клопотання і відводи, мати захисника, вимагати перевірки прокурором правомірності затримання, оскаржувати дії і рішення органів дізнання, слідчого і прокурора.

Затриманий Купришко С. І. пояснив:

"Бобко Світлану знаю як продавця. Вона давно просила покатати її на автомашині. Сьогодні ми поїхали по Кільцевій дорозі за місто. Біля тарного складу, в автомашині, я з її згоди вступив з нею в статевий зв'язок. Потім Світлана стала кричати, нас затримали. Про те, що вона неповнолітня, я не знав. Прошу це врахувати. Те, що мене затримали, — непорозуміння".

Слідчий прокуратури м. Енська, (підпис)

юрист 2-го класу

Затриманий (підпис)

Письмове повідомлення про затримання Купришка С. ї. як підозрюваного у вчиненні зґвалтування неповнолітньої Бобко С. І. направлено прокуророві м. Енська, раднику юстиції Перушко С. А.

(підпис)

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу

ПРОТОКОЛ

роз'яснення підозрюваному права мати захисника

м. Енськ Дата
Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу
Ільєнко А. Р., склав протокол про те, що в приміщенні За-
лізничного РУ ГУ МВС України відповідно до вимог ст. 21
КПК України роз'яснив підозрюваному Купришко Степа-
ну Івановичу 19 р. народження, затриманого (коли) при

вчиненні злочину, передбаченого ч. З ст. 117 КК України, про право мати захисника до першого його допиту як підозрюваного.

Затриманий Купришко С. І. пояснив: "Своє право мати захисника до першого допиту розумію, але цим правом користуватися не бажаю, бо я ніякого злочину не вчиняв".

Протокол мною прочитаний, ніяких доповнень, зауважень не маю.

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

Підозрюваний (підпис)

Прокуророві м. Енська, раднику юстиції С. А. Перушку

ПОВЩОМЛЕННЯ ПРОКУРОРУ про затримання підозрюваного у вчиненні злочину

Повідомляю, що 5 березня 199_ р. о 22 годині ЗО хв. у відповідності до ст. 115 КПК України затримав Купришка Степана Івановича, 1939 року народження, мешканця м. Енська, вул. Кільцевій, д. 7, кв. 13, працює начальником відділу кадрів Енського міськторгу за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої Бобко Світлани Іванівни учениці 8-го класу середньої школи № 3 м. Енська на Кільцевій дорозі у власній автомашині "ВАЗ-2101", тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. З ст. 117 КК України.

Підставою затримання Купришка С. І. є те, що його застав при вчиненні злочину громадський автоінспектор Шелест Д. П., і потерпіла прямо вказала на Купришко С. І., як на особу, що саме вона вчинила злочин.

Мотивом затримання підозрюваного є обставини справи, що вказують на те, що він може окритися від слідства і буде перешкоджати встановленню істини у справі.

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу , .

„ (підпис)

Дата

Вих. №

ПОСТАНОВА про застосування запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної справи, порушеної щодо Юрченка Івана Семеновича за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, встановив: Під час проведення обшуку на квартирі Юрченка І. С. було знайдено самогонний апарат і дві скляні трилітрові банки самогону. Юрченко І. С. виготовляв і зберігав його з метою збування.

Із довідки Служби по працевлаштуванню населення м. Енська видно, що Юрченко І. С. повинен виїхати в Тюменську область на нафторозробки. Беручи до уваги можливість ухилення Юрченка І. С. від слідства і перешко-дження встановленню істини у кримінальній справі, а також враховуючи, що він в м. Енську має постійне місце проживання, працює в тресті їдалень водієм, раніше судимий не був, керуючись статтями 148—150 КПК України,

постановив: Застосувати щодо підозрюваного Юрченка Івана Семеновича, 195_ р. народження, с. Соснівка Ольховського району Енської області, запобіжний захід — підписку про невиїзд зі свого місця проживання в м. Енську, про що його повідомити.

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

Постанову мені оголошено 16 січня 199_ р.
Підозрюваний (підпис)

ПІДПИСКА про невиїзд

м. Енськ Дата

Я, Юрченко Іван Семенович, проживаю постійно в м. Енську, вул. Зелена, 5, кв. 32, даю цю підписку про те, що до закінчення попереднього слідства і судового розгляду кримінальної справи по обвинуваченню мене у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК, зобов'язуюсь не виїжджати із вказаного місця свого проживання без дозволу слідчого і судових органів ї заявлятися за їх викликом. Мені оголошено, ще», коли я порушу дану підписку про невиїзд, то міра запобіжного заходу може бути замінена на більш сувору, як про це вказано в ст. 151 КПК України.

Підозрюваний (підпис)

Підписку взяв

слідчий прокуратури м. Енська:,

юрист 2-го класу (відане)

-.        : я N а о н в т о а

.'•       •• і*-   ч~:'г ІЧНТШіЯИ ЬН \ррЛ1!до юін5;   ДОфІ ОЙН ДІГІ

ПОСТАНОВА про запобіжне обмеження

м. Енськ Дата

Прокурор м. Енська, радник юстиції Перушко С А., розглянувши матеріали кримінальної справи за обвинуваченням Васіної Ольги Володимирівни у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 8в\ 172 і ч. З ст. 193 КК України, встановив:

слідчим прокуратури м. Енська, юристом 2-го класу Ільєнкем А. Р., порушена кримінальна справа щодо Васіної О. В. (дата) за ознаками зазначених злочинів.

Із матеріалів справи видно, що Васіна О. В. має намір терміново виїхати по туристичній путівці в круїз навколо Європи, чим може утруднити розслідування злочинів, вчинених нею, а також розгляд справи в суді.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. 98і КПК України,

постановив: 1. Заборонити Васіній Ользі Володимирівні» щодо якої порушена кримінальна справа, виїжджати за межі України до закінчення попереднього розслідування і судового її розгляду.

2. Про прийняте рішення повідомити Васіну о в ; ™ ристЙЧнУф,рМу<азва), тптта^уш7Прокурор м. Енська, радник юстиції

(підпис)

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПОРУЧИТЕЛЯ

м. Енськ Дата

Я, Прокопенко Іван Сидорович, депутат Енської міської ради був повідомлений слідчим прокуратури м. Енська Ільєнком А. Р. про суть кримінальної справи Васіної Ольги Володимирівни, обвинуваченої у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 86і, 172 і ч. З ст. 193 КК України, по якій обирається запобіжний захід — особиста порука і одним із поручителів визначено мене за згодою.

В зв'язку з чим ручаюсь за належну поведінку та явку обвинуваченої Васіної О. В. за викликом ї зобов'язуюсь при необхідності доставити її в органи слідства чи в суд на першу про те вимогу, як про це зазначено у ст. 152 КПК України.

Я також попереджений про те, що коли обвинувачена Васіна О. В. ухилиться від слідства і суду, то на мене, як поручителя, судом може бути накладено грошове стягнення до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в порядку, передбаченого ст. 153 КПК України.

Поручитель (підпис)

Зобов'язання прийняв

слідчий прокуратури м. Енська Щ?ясж2чго класу

 

(підпис)

СГОШК

"Тримання під вартою Васіної Ольги Володимирівни санкціоную"

Прокурор м. Енська, радник юстиції (підпис) (Перушко С. А.)

дата

(гербова печатка прокуратури)

ПОСТАНОВА про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної справи за обвинуваченням Васіної Ольги Володимирівни у вчиненні злочинів, передбачених статтями 86і, 172 і ч. З ст. 193 КК України,

встановив:

Васіна О. В., перебуваючи скарбником профкому
Енського міськторгу, за період з 20 липня 199_ р. по 3 січня
199 р. привласнила (сума) членських внесків. Розкрадан-
ня колективних коштів Васіна О. В. здійснювала, зловжи-
ваючи своїм посадовим становищем і займаючись посадо-
вим підлогом. На фінансових документах вона підробила
підпис голови профкому Міркіна А. П.

За незаконно придбаною чековою книжкою Васіна О. В. неодноразово одержувала великі грошові суми із Залізничного районного відділення Ощадбанку м. Енська, в якому був відкритий рахунок профкому міськторгу. Значні суми грошей Васіна О. В. не оприбутковувала, привласнювала і витрачала на особисті потреби, цим самим завдала колективній організації майнових збитків в особливо великих розмірах.

За даний злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком більше одного року. Крім того, Васіна О. В. 25 грудня 199_ р. викрала з квартири своєї сусідки Зюзіної Г. Т. диплом про закінчення економічного інституту, намагаючись переробити його на своє ім'я.

Таким чином, Васіна О. В. вчинила злочини, передбачені статтями 86і, 172 і ч. З ст. 193 КК України. Оскільки є достатні підстави вважати, що Васіна О. В., знаходячись на волі сховається від слідства і суду або буде перешкоджати встановленню істини у кримінальній справі, а також беручи до уваги тяжкість вчинених злочинів, керуючись статтями 148-150, 155, 158, 161 КПК України,

постановив:

 1.  Обрати щодо обвинуваченої Васіної Ольги Володимирівни, яка народилась 2 вересня 195_ р. в с. Лебеді Ли-півського району Енської області, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, про що оголосити їй під розписку.
 2.  Арештовану Васіну О. В. тримати під вартою в слідчому ізоляторі № 1 УВС м. Енська, куди і направити постанову для виконання.
 3.  Про арешт Васіної О. В. повідомити її матір і за місцем роботи в Енський міськторг.

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

Постанову мені оголошено 15 січня 199_ р.
Обвинувачена (підпис)


-

 Ні о

 Енському міському суду з кримінальної справи Васіної Ольги Володимирівни по обвинуваченню у вчиненні злочинів, передбачених

статтями 86Т, 172, ч. З ст. 193 КК

СКАРГА на санкцію прокурора м. Енська на арешт обвинуваченої

м. Енськ

Дата

Прокурор м. Енська, радник юстиції Перушко С. А. за постановою слідчого прокуратури м. Енська, юриста 2-го класу Ільєнка А. Р. (дата) санкціонував арешт обвинуваченої Васіної О. В. на тих підставах, що вона розкрадала колективне майно шляхом посадового підлогу і вкрала у своєї сусідки Зюзіної Г. Т. її диплом про закінчення економічного інституту, за що вона може бути позбавлена волі У постанові про арешт обвинуваченої стверджується, що Васіна О. В., перебуваючи на волі, скривається від слідства і суду або буде перешкоджати встановленню істини у справі.

Санкцію прокурора на арешт обвинуваченої Васіної О. В. вважаю необгрунтованою і незаконною.

Органи розслідування не мали ніяких доказів щодо того, що обвинувачена скривається від слідства і суду або буде перешкоджати встановленню істини в кримінальній справі. Доказом цього є те, що Васіна О. В. з'явилася з повинною, щиро розкаялась і сприяє розкриттю злочинів. Але всупереч вимогам ст. 148 КПК України, слідчий прокуратури домігся арешту Васіної О. В., а прокурор міста, даючи санкцію на це, ретельно не ознайомився з усіма матеріалами, що стали підставою для арешту, особисто не допитав обвинувачену, а обмежився лише позначкою на постанові слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, що він провів бесіду з обвинуваченою Васіною О. В., чим грубо порушив вимоги ст. 157 КПК України.

При дачі санкції на арешт, прокурор всупереч вимогам ст. 150 КПК України не врахував хворобливий стан здоров'я обвинуваченої; позитивну характеристику її особи, те, що обвинувачена має на утриманні малолітню дитину.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 2363, 2364 КПК України,

прошу:

Скасувати санкцію на арешт обвинуваченої Васіної Ольги Володимирівни, дану прокурором м. Енська (дата), і негайно звільнити її з-під варти.

Захисник обвинуваченої (підпис)

адвокат ЮК № ? м. Енська

ПОСТАНОВА судді про залишення скарги на арешт без задоволення

м. Енськ Дата

Суддя Енського міського суду Вдовенко Л. Р. у приміщенні суду у відкритому судовому засіданні, розглянувши скаргу за (дата) захисника обвинуваченої Васіної Ольги Володимирівни у вчиненні злочинів, передбачених статтями 86і, 172, ч. З ст. 193 КК України, на санкцію прокурора на її арешт, а також ознайомившись з витребуваними матеріалами, на підставі яких дано санкцію на арешт, заслухавши пояснення захисника, який підтримав свою скаргу, доводи прокурора, котрий відстоював законність і обгрунтованість даної їм санкції на тримання обвинуваченої Васіної О. В. під вартою,

встановив:

Адвокат у своїй скарзі просить скасувати санкцію на арешт обвинуваченої Васіної О. В., яку дав прокурор м. Енська ^дата), на тій підставі, що санкція була дана з порушеннями вимог статей Ї48, 150, 157 КПК України, оскільки Васіна О. В. з'явилася з повинною, щиро розкаялась і сприяє розкриттю злочинів, тому не буде скриватися від слідства і суду або перешкоджати встановленню істини у справі. У скарзі також стверджується, що при арешті Васіної О. В. не були враховані стан її здоров'я, сімейний стан та позитивна характеристика, а при дачі санкції на арешт прокурор особисто не допитав обвинувачену.

Наведені доводи не дають підстав для звільнення обвинуваченої Васіної О. В. з-нід варти.

Згідно з ст. 148 КПК питання про наявність достатніх підстав, необхідних для застосування запобіжного заходу, вирішують слідчий і прокурор. Стан здоров'я обвинуваченої та її сімейний стан не є перешкодою для тримання Васіної О. В. під вартою, а позитивна характеристика — для скасування санкції на арешт є недостатньою. Особистий допит прокурором повнолітньої обвинуваченої при дачі санкції на її арешт відповідно до ст. 157 КПК є правом, а не обов'язком прокурора. Бесіда прокурора з повнолітньою особою, що заарештовується, законом не забороняється, тому і не є підставою для скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Враховуючи викладене і беручи до уваги те, що згідно з ст. 155 КПК України до осіб, обвинувачених у вчиненні злочину, передбаченого ст. 86і КК України, взяття під варту може бути застосовано з мотивів самої тільки небезпечності злочину, та керуючись ст. 2364 КПК України, постановив:

 1.  Залишити скаргу захисника про скасування санкції на арешт обвинуваченої Васіної Ольги Володимирівни без задоволення.
 2.  Постанову надіслати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа, прокуророві, який дав санкцію на арешт, та адвокату, який подав скаргу.

Ця постанова оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судця (підпис)

"З скасуванням тримання під вартою Зубової Ольги Володимирівни згодний"

Прокурор м. Енська (підпис),

дата, гербова печатка

ПОСТАНОВА про скасування запобіжного заходу

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної справи за обвинуваченням Зубової Ольги Володимирівни у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 168 КК України, встановив

10 січня 199_ р. щодо підозрюваної Зубової О. В. був обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, санкціонований прокурором м. Енська. Така міра була обрана у зв'язку з тим, що Зубова О. В., будучи головою ревізійної комісії об'єднаного профкому Енського міськторгу і займаючи відповідальне посадове становище, шляхом вимагання одержала хабара у сумі (якої) і французькі духи "Шанель" від скарбника профкому міськторгу Васіної О. В. під час проведення в неї ревізії по касі в грудні 199_ р. Про це в прокуратурі заявила Васіна О. В. Під час обшуку на квартирі Зубової О. В. було знайдено (сума) і духи "Шанель". На очній ставці з Зубовою О. В. Васіна О. В. підтвердила факт дачі їй хабара.

Таким чином підстави для арешту підозрюваної Зубової О. В. спочатку були. В процесі слідства Зубова О. В. категорично заперечувала причетність до хабарництва і пояснювала, що Васіна О. В. її обмовила, що про наявність у неї духів вона знала раніше. Знайдені ж при обшукові гроші, назбирані для того, щоб купити одяг.

У даний час Васіну О. В. притягнуто до кримінальної відповідальності за розкрадання профспілкових грошей в особливо великих розмірах і за вчинення посадового підлогу. Виникли сумніви в правдивості показань Васіної О. В., яка звинувачувала Зубову О. В. в хабарництві. Достатніх підстав для пред'явлення обвинувачення підозрюваній Зубовій О. В. в одержанні хабара немає, а встановлений десятиденний строк тримання під вартою закінчується.

Враховуючи викладене і беручи до уваги, що підозрюваній Зубовій О. В. в установлений строк обвинувачення не було пред'явлено, керуючись статтями 148, 165 КПК України,

постановив:

 1.  Скасувати запобіжний захід — тримання під вартою — щодо підозрюваної Зубової Ольги Володимирівни, 192_ р. народження, уродженки м. Енська Енської області, і з-під варти її негайно звільнити.
 2.  Дану постанову направити для негайного виконання начальникові слідчого ізолятора № 1 УВС м. Енська, а копію —прокуророві м. Енська.

Слідчий прокуратури м. Енська, (підпис)

Юрист 2-го класу

Тримання під вартою Іванова Степана Сергійовича санкціоную"

-де . іуо наїм       . хл.м ' м мсффзооіі г.?-ч-^нЙШі

Прокурор м. Енська,

радник юстиції

(підпис) (ПерушкоС. А.)

нхут.■'іх<іЈуци;-.-іФ і (іоЯк/ іму-з ^ &4вді./      . -.;"Шві

Дата

(гербова печатка прокуратури)

ПОСТАНОВА про зміну запобіжного заходу

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної справи за обвинуваченням Іванова Степана Сергійовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 215 КК України, встановив:

Іванов С. С. ЗО грудня 199_ р., повертаючись з роботи на автомашині ВАЗ-2103 в напрямку бензоколонки, яка знаходиться на вул. Садовій, наїхав на пенсіонера Климен-ка Ігаатія Анатолійовича. Від одержаних тілесних ушкоджень потерпілий помер.

Зважаючи на те, що Іванов С. С. доставив потерпілого до лікарні, про те, що сталося, повідомив в прокуратуру, раніше судимий не був, в м. Енську має постійне місце проживання і роботи, що явка його в прокурорсько-слідчі, судові органи може бути забезпечена підпискою про невиїзд, щодо Іванова С. С. 2 січня 199_ р. був застосований указаний запобіжний захід.

У процесі розслідування виявилось, що Іванов С. С. володів автомашиною "ВАЗ-2103" незаконно. Він 3 листопада Г99_ р. таємно викрав її з гаража, який належав Казаря-ну Р. М., заподіявши йому значної матеріальної шкоди. Дана крадіжка кваліфікується як злочин, передбачений ч. 2 ст. 140 КК України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк більше одного року. Іванов С. С. написав листа своєму знайомому в м. Облуччя Хабаровського краю з проханням підшукати йому роботу.

Враховуючи тяжкість вчинених злочинів і беручи до уваги, що є достатньо підстав вважати, що обвинувачений Іванов С. С, перебуваючи на волі, може скриватись від слідства і суду або буде перешкоджати встановленню істини у кримінальній справі, керуючись статтями 148—150, 155, 158, 161, 165 КПК,

постановив:

 1.  Змінити запобіжний захід з підписки про невиїзд щодо обвинуваченого Іванова С. С, 193_ р. народження, уродженця м. Енська Енської області, на тримання під вар-тоюц про що оголосити йому під розписку.
 2.  Арештованого Іванова С. С. тримати під вартою в слідчому ізоляторі № 1 УВС м. Енська, куди і направити дану постанову для виконання.
 3.  Про арешт Іванова С. С. повідомити його дружину, а також — за місцем роботи в Енський міськторг.

4. Копію цієї постанови направити прокуророві м..
Енська.

Слідчий прокуратури м. Енська, (підпис)

юрист 2-го класу

Обвинувачений (підпис)

"Тримання під вартою Захарова Миколи Петровича санкціоную"

Прокурор Енської

області, державний радник юстиції

3-го класу       (підпис) (Ткач П. 1.)

Дата

(гербова печатка прокуратури)

ПОСТАНОВА про оголошення розшуку обвинуваченого і його арешт

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної справи, порушеної за фактом крадіжки грошових коштів у сумі

(якої) із каси Енського міськторгу, за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 81 КК України1, встановив:

В ніч з 3 на 4 грудня 199_ р. із каси Енського міськторгу було викрадено (сума), що залишилися від часткової виплати заробітної плати.

Злочинець виламав вхідні двері в касу, перепиляв петлю дверцят сейфа, а потім, виявивши в ящику стола ключ від сейфа, відімкнув його і викрав вказану суму.

На столі касира знайдено аркуш паперу з ненристо-йним зображенням і цинічним зверненням на адресу працівників, які не одержали зарплати.

Згідно з висновком дактилоскопічної експертизи на ручці дверей в касу і на склянці виявлено відбитки пальців колишнього столяра Енського міськторгу Захарова Миколи Петровича, раніше судимого за злісне хуліганство. Почеркознавча експертиза показала, що цинічне звернення, залишене в касі, виконано тим же Захаровим М. П., який напередодні крадіжки заходив до касира і запитував, чи отримав зарплату його знайомий Змієв І. Т.

24 січня 199_ р. щодо Захарова М. П. винесено постанову про притягнення його як обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. З ст. 81 КК України, за який може бути призначено покарання — позбавлення волі на строк більше одного року.

Місце перебування обвинуваченого Захарова М. П. встановити не вдалося. Із показань свідка Змієва І. Т. видно, що розшукуваний Захаров М. П. збирався виїхати за межі України до Казахстану. Але в аеропорту м. Енська зареєстровано авіаквиток на прізвище Захарова М. П. до м. Енська в Україні. Таким чином, є підстави припускати, що розшукуваний Захаров М. П. знаходиться в межах України.

1 Сумою у великих розмірах вважається така, що в 100 і більше разів перевищує мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством України (Голос України. — 1992. — 6 серпня).

Беручи до уваги викладене, а також те, що обвинувачений Захаров М. П. переховується від слідства і суду та перешкоджає встановленню істини у справі, враховуючи тяжкість вчиненого злочину, керуючись статтями 138, 139, 148-150, 155 КПК України, постановив:

 1.  Оголосити розшук обвинуваченого Захарова Миколи Петровича, 196_ р. народження, уродженця м. Енська Енської області, раніше судимого за хуліганство, який проживає в М. Енську, вул. Світла, 7, кв. З і продовжувати вживати заходів для встановлення місця перебування обвинуваченого.
 2.  При виявленні обвинуваченого Захарова М. П. негайно взяти його під варту і повідомити про це в прокуратуру м. Енська.
 3.  Дану постанову та довідку з необхідними даними про особу розшукуваного направити у відділ кримінального розшуку управління внутрішніх справ м. Енська для виконання.

Слідчий прокуратури м. Енська, (підпис)

юрист 2-го класу

ДОВІДКА з вказівкою необхідних даних про особу розшукуваного1

Щодо особи розшукуваного обвинуваченого Захарова Миколи Петровича є такі відомості: народився 20 грудня 196_ р. в м. Енську Енської області, закінчив 8 класів середньої школи № 40 м. Енська, 15 серпня 199_ р. був засуджений судом Енського р-ну м. Енська за ч. 2 ст. 206 КК України, звільнився з місця позбавлення волі після відбуття покарання в серпні 199_ р., неодружений, на військовому облікові перебуває в Енському міськвійськкоматі, паспорт громадянина СРСР, серія УП № 650753 одержав у вересні 198_ р. в УВС м. Енська.

1 Необхідні дані про особу розшукуваного згідно з ч. 1 ст. 139 КПК вказуються в постанові про оголошення розшуку, проте, в практиці ці дані більш детально викладаються в окремо оформленій довідці.

Зі слів очевидців, Захаров М. П. середнього зросту і статури, лоб низький, підборіддя пряме, очі сірі, брови широкі, волосся на голові кучеряве, темно-русяве. На лівому боці грудей є татуїровка у вигляді дівчини з розпущеною косою, носить одяг переважно спортивного стилю, при собі має складаний ніж, цигарки "Столичні", хоча сам не палить.

Батьки Захарова М. П. померли. Його вітчим Марат Абдуршанов проживає десь у Криму.

Розшукуваний листувався з неповнолітньою Лисіною Галиною Федорівною, яка проживає в м. Караганда.

23 лютого 199_ р. в аеропорту м. Енська зареєстровано авіаквиток ВЖ № 716238 до м. Енська на прізвище Захарова Миколи Петровича, але на посадку в літак він не з'явився.

В кримінальній справі є фотографія Захарова М. П., докази обставин вчинення їм злочину й інші відомості, з якими працівники кримінального розшуку можуть ознайомитись безпосередньо у слідчого, котрий проводить розслідування злочинів, вчинених розшукуваним.

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

Дата

2.4. ДОВИТИ, ОЧИА СТАВКА ВПІЗНАННЯ

ПРОТОКОЛ допиту свідка

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу їльєнко А. Р. в своєму службовому кабінеті з 9 год. 10 хв. до Ю год. 30 хв. з дотриманням вимог ст. ст. 85, 167, 170 КПК України допитав як свідка Міркіна Анатолія Петровича, якому перед початком допиту роз'яснено його права, обов'язки та відповідальність свідка на попередньому слідстві, порядок його допиту згідно із ст. ст. 19, 68, 69, 70, 71, 85, 85і, 852, 166, 167, 170 Кримінально-процесуального кодексу України, а саме:

Для допиту як свідок може бути викликана кожна особа, про яку є дані, що їй відомі обставини, що стосуються справи, не підлягають допиту як свідок дише особи, зазначені у ст. 69 КПК України;

Свідка викликають до слідчого повісткою, телеграмою або телефонограмою і допитують в місці провадження по-

переднього слідства, а в разі необхідності — в місці його перебування;

Особа, що викликана слідчим, зобов'язана з'явитись в зазначені місце і час та дати правдиві показання про відомі їй обставини в справі;

В разі неявки свідка без поважних причин, слідчий має право застосувати його привід через органи внутрішніх справ, а також за неявку до слідчого на свідка моА бути накладено грошове стягнення.

За злісне ухилення від явки до слідчого свідок несе також відповідальність за ст. 1853 або 1854 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

Свідок може бути допитаний про факти, що стосуються даної справи і зобов'язаний розповісти правду про все, що йому відомо в справі, а також про обставини, які підлягають встановленню по даній справі, зокрема про факти, що характеризують особу обвинуваченого або підозрюваного та їхні взаємостосунки.

Відповідно до вимог ст. 63 Конституції України особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом (п. 11 ст. 32 КПК України), а саме: батьки, дружина, діти, рідні брати і сестри, дід, баба, внуки. Зазначені особи не звільняються за відповідальність за завідомо неправдиві показання.

Додатково мені слідчим роз'яснено:

що мої показання як свідка та відповіді на поставлені мені питання в протоколі викладаються від мого імені і в першій особі і по можливості дослівно;

що мені, на моє прохання, може бути надана можливість особисто написати свої показання в присутності слідчого, про що робиться відповідний запис у протоколі;

що по закінченні складання протоколу допиту слідчий пред'явить мені протокол для прочитання, чи на моє прохання слідчий може зачитати мені протокол уголос;

що при проведенні допиту за рішенням слідчого може застосовуватися звукозапис, кінозйомка або відеозапис, про що робиться відповідний запис у протоколі;

що я маю право просити слідчого про внесення доповнень і поправок у протокол. Ці доповнення і поправки заносяться до протоколу слідчим;

що протокол підписують свідок, слідчий і особи, що були присутні при допиті. Якщо протокол написано на декількох сторінках, свідок підписує кожну сторінку окремо. Якщо свідок через фізичні вади або з інших причин не може особисто підписати протокол, то для підписання протоколу запрошується стороння особа;

щодо протоколу можуть бути додані фотознімки, матеріали Звуко-, відео- або кінозапису, плани, схеми, зліпки та інші матеріали, які пояснюють його зміст;

що згідно зі ст. 19 КПК України судочинство проводиться українською мовою або мовою більшості населення даної місцевості, але якщо я не володію мовою, якою проводиться судочинство, то маю право давати показання, заявляти клопотання, робити заяви рідною мовою і користуватися послугами перекладача.

Мене попереджено про кримінальну відповідальність як свідка за зав ідо мо неправдиві показання за ст. 178 Кримінального кодексу України та про кримінальну відповідальність за відмову свідка від дачі показань за статтею 179 Кримінального кодексу України, із змістом яких я ознайомився особисто.

Свідок (підпис)

Одночасно мене попереджено про мій обов'язок не розголошувати без дозволу слідчого будь-яких даних попереднього слідства і якщо з моєї вини будуть розголошені дані попереднього слідства, то я нестиму кримінальну відповідальність за ст. 181 Кримінального кодексу України, з якою я ознайомився особисто.

Свідок (підпис)

Роз'яснення мені зрозумілі, я бажаю давати показання українською мовою.

Свідок (підпис)

Особа свідка встановлюється за паспортом громадянина СРСР, серії УІУ-РУ № 440557, виданий відділом внутрішніх справ Енського райвиконкому м. Енська 5 лютого 198_ р. На паспорті є відбиток штампу "Громадянин України".

Свідок про себе повідомив:

 1.  Прізвище, ім'я, по батькові: Міркін Анатолій Петрович
 2.  Дата народження: 6 червня 193_ року
 3.  Громадянство: громадянин України
 4.  Національність: росіянин

 1.  Освіта: вища юридична, закінчив Харківський юридичний інститут в 196_ р.
 2.  Місце роботи, посада, рід занять: Енський міськторг, голова профкому

7. Місце проживання: м. Енськ, вул. Енська, д. 32, кв. 6
Міркіну А. П. повідомлено, що його викликали як свід-
ка у справі Васіної О. В., обвинуваченої в розкраданні кош-
тів. Міркін А. П. як свідок попереджений про обов'язок
розповісти все, що йому відомо у справі.

На запитання, в яких стосунках він знаходиться з обвинуваченою Васіною О. В., свідок Міркін А. П. відповів: в нормальних, службових. На пропозицію дати показання про факти, які стосуються даної справи, свідок Міркін А. П. попросив дозволу особисто викласти показання в письмовому вигляді в присутності слідчого.

Показання свідка Міркіна А. П.:

Я, Міркін Анатолій Петрович, знаю Васіну Ольгу з 198_ р. по спільній роботі в міськторзі. Як скарбник профкому вона працювала, на перший погляд, сумлінно. Мені як голові профкому ніколи не скаржилась на недостачу грошей у касі. Про те, що у Васіної була запасна, незаконно одержана чекова книжка, я нічого не знав. Вона одержала її в Залізничному районному відділенні Ощадбанку м. Енська без мого відома, підробивши в заяві до відділення Ощадбанку мій підпис. Про привласнення Васіною профспілкових внесків мені нічого не відомо.

На засіданні профкому скарбник Васіна звітувала про свою роботу приблизно раз на квартал, що відображено в протоколах. Ми їй довіряли. Перед виборами нового профкому ревізійна комісія перевірила роботу каси. Недостачі грошей не виявлено, а чому — не знаю. Мабуть, перевірка проводилась поверхово. Привласнення грошей виявили лише ревізори із об'єднаного профкому торгу. Акт ревізії ми направили до прокуратури. Більше пояснити нічого не можу.

Написано мною власноручно (підпис)

Свідок.

Запитання. Що ви можете сказати стосовно особи обвинуваченої Васіної?

Відповідь. Наскільки мені відомо, з її слів, вона з чоловіком не жила, хоча перебувала в зареєстрованому шлюбі.

На роботі поводила себе екромно, виховувала дочку, яка займалась музикою. Васіна за собою стежила, носила дорогий одяг. В останній час вона носила норкову шапку і натуральну шубу. Дома у неї я ніколи не був. Близьких подруг на роботі Васіна не мала.

Запитання. Що вам відомо про крадіжку диплома про закінчення інституту, яку вчинила Васіна?

Відповідь. Про це мені нічого не відомо. Одного разу Васіна говорила: добре було б закінчити інститут.

Відповіді на запитання слідчого мною прочитано, з моїх слів записані вірно. Доповнень і зауважень не маю.

Свідок (підпис)

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

■.А &вїудЗ/ ^^аавнявдайюП

ПРОТОКОК допиту потерпілого

м. Енськ Дата

Допит розпочато о ї(Кй год., закінчено о М>-й год. 45 хв.

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р. в своєму службовому кабінеті допитав потерпілу з додержанням вимог статей 85, 167, 17®, 171 КПК України.

Особу потерпілої встановлено за паспортом громадянина СРСР, серії УП РУ № 430*33, виданим відділом внутрішніх справ Енського райвиконкому м. Енська 10 лютого 19Ф_ р. на паспорті є відбиток штампу "Громадянин України".

1. Прізвище, ім'я, по батькові — Зюзіна Галина Тихо-
нівна.

 1.  Вік — 45 років.
 2.  Громадянство — громадянка України.
 3.  Національність — росіянка.

 1.  Освіта — вища, закінчила Саратовський економічний інститут.
 2.  Місце роботи, посада — Енський металургійний завод, економіст планового відділу.

7. Місце проживання — ш. Енськ, вул. Крайня, 12, кв. 4. Зюзіну Г. Т. попереджено про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань за ст. 178 КК України.

(підпис потерпілої)

Інші права та обов'язки потерпілого роз'яснені при визнанні Зюзіної Г. Т. потерпілою.

На запитання про те, в яких стосунках вона знаходиться з обвинуваченою Васіною О. В., потерпіла Зюзіна Г. Т. заявила, що стосунки у неї з сусідкою Васіною О. В. були нормальні, поки та не вкрала її диплом.

Потерпілій запропоновано розповісти все, що їй відомо у справі.

Зюзіна Г. Т. дала такі показання.

Васіну Олю знаю з моменту вселення в квартиру, тобто з грудня 198_ р. Двері наших квартир знаходяться поруч. По-сусідськи заходили одна до одної в гості, але не дуже дружили. Про те, що я закінчила економічний інститут, вона знала з моїх слів. Документи я зберігаю в шухляді письмового стола. Васіна це бачила, коли заходила до мене. Одного разу вона попросила мене показати свій диплом, сказала, що також хотіла б поступити до інституту. Це було восени І99_ р. 26 грудня 199_ р. я хотіла зняти копію диплома та не змогла цього зробити. Моя десятирічна дочка Оленка сказала, що вчора заходила тьотя Оля і комусь від нас подзвонила по телефону, який завжди стоїть на моєму письмовому столі. Про те, що не стало диплома, я повідомила в міліцію, висловивши припущення, що його могла взяти сусідка Васіна, оскільки вона напередодні крадіжки була ш мою відсутність в квартирі. Моє припущення пізніше підтвердилося. Свій диплом я бачила в міліції, куди з'явилась за викликом.

Запитання. Що ви можете розповісти про особу Васіної О. В.?

Відповідь, Я ніколи не думала, що вона може таке учинити. Останнім часом Васіна з чоловіком не жита. Я часто бачила, як до неї заходили невідомі мені чоловіки. Видно було, що в квартирі вони пиячили. Чоловіки виходили курити в коридор і знову повертались в квартиру. П'яною я її ніколи не бачила.

Запитання. Які меблі в квартирі Васіної О. В.?

Відповідь. В останній час у неї були імпортні меблі, здається, "Міраж". Вартості їх я не знаю. Вона говорила, що купила їх в магазині через знайому, яка працює в ресторані "Бригантина".

Протокол мною прочитаний, зауважень немає. Показання з моїх слів записано правильно.

Потерпіла (підпис)

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

ПРОТОКОЛ очної ставки

м. Енськ Дата

Очна ставка розпочата о 9-й год., закінчена о 10-й год.

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р. в своєму службовому кабінеті з додержанням вимог статей 172, 173 КПК України провів очну ставку між раніше допитаними потерпілою Зюзіною Галиною Тихо-нівною (а. с. 46—47) і обвинуваченою Васіною Ольгою Володимирівною (а. с. 24—28), оскільки в їх показаннях є протиріччя стосовно способу життя Васіної О. В. Усунути їх важливо для характеристики її особи, обставин витрат нею викрадених грошей.

Потерпіла Зюзіна Г. Т. попереджена про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань.

(підпис)

На запитання, чи знають допитувані одна одну і в яких стосунках знаходяться, викликані на очну ставку показали:

потерпіла Зюзіна Г. Т.: Васіну Ольгу Володимирівну, що сидить переді мною, знаю як сусідку за місцем проживання. Відносини у нас нормальні; особистих рахунків між нами немає;

обвинувачена Васіна О. В.: переді мною сидить Зюзіна Галина Тихонівна. Я її знаю як сусідку по будинку. Відносини у нас були хороші. Особистих рахунків між нами не було.

— Потерпіла Зюзіна Г. Т., вам пропонується дати показання про спосіб життя сусідки Васіної О. В.

Потерпіла Зюзіна Г. Т.: знаю, що Васіна О. В. проживала в трикімнатній квартирі з чоловіком і малолітньою дочкою. Будинок наш кооперативний. Приблизно два останні роки я не бачила, щоб чоловік Васіної приходив додому. Вона мені говорила, що він з ними не живе. Причини не знаю. Неодноразово бачила, як у вечірній час до Васіної приходили не знайомі мені чоловіки. З усього було видно, що вони в квартирі пиячили: виходили у коридор покурити, а потім знову заходили в квартиру. Саму Васіну п'яною не бачила ніколи. В її квартирі я також бачила імпортні меблі — з виду дорогі, а також кольоровий телевізор.

Одягалась Васіна добре, мала натуральну шубу, норкову шапку. За які гроші вона це купляла, сказати не можу.

 Обвинувачена Васіна О. В., вам пропонується дати пояснення щодо показань потерпілої Зюзіної Г. Т.

Обвинувачена Васіна О. В.: не можу повністю підтвердити показання сусідки Зюзіної. Це неправда, що я пиячила з чоловіками в квартирі, що до мене вони не раз заходили вживати спиртні напої. Іноді у мене бував двоюрідний брат Тітов Василь, який працює таксистом. Ніяких п'янок не було. Меблі і інші товари купляла за гроші, які брала в касі профкому за місцем роботи. Про це я уже говорила на слідстві.

 Потерпіла Зюзіна Г. Т., опишіть зовнішній вигляд осіб, які приходили на квартиру Васіної пиячити.

Потерпіла Зюзіна Г. Т.: найчастіше я бачила у Васіної чоловіка середнього зросту, років тридцяти, кавказького типу, волосся і очі темні, ніс з невеликою горбинкою. Одягнений був здебільшого в джинсові штани, піджак синього кольору спортивного покрою. Чому Васіна не признається, що до неї приходили цей й інші чоловіки, сказати не можу. Не знаю.

 Обвинувачена Васіна О. В., чи підтверджуєте ви показання Зюзіної?

Обвинувачена Васіна О. В.: показання Зюзіної не підтверджую.

На запитання, чи будуть у допитуваних запитання одна до одної, потерпіла Зюзіна Г. Т. і обвинувачена Васіна О. В. відповіли заперечливо.

Протокол очної ставки мною прочитано. З моїх слів записано правильно, доповнень і зауважень до протоколу не маю.

(підпис потерпілої)

Протокол очної ставки мною прочитаний. Показання з моїх слів записані вірно. Доповнень до протоколу не маю.

(підпис обвинуваченої)

Очну ставку провів слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

сионк'п унісши умвО .^итяввя а чїшдшбє уаоке мгтоп ь ,кт

ІНТО.ОПМЇ ШШРйд ЖОЗБТ Н ІОНТЯБЯХ ЇЇ а .НІЮЯІН зн

•яоеіажзт йнаосіоапох тат Ј ,пс*}ог; удна є — іг.сЬм

ПРОТОКОЛ про пред'явлення особи для «пізнання і йото наслідки

м. Енськ Дата

Впізнання розпочато о 10-й год., закінчено об 11-й год.

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., в своєму службовому кабінеті при природному освітленні з додержанням вимог статей 174, 176 КПК України в присутності понятих Яковлєва Миколи Івановича, який проживає в м. Енську, вуя. Цементна, 3, кв. 1, і Коновалової Раїои Григорівни, яка проживає в м. Енську, вуя. Цементна, 3, кв. 5, пред'явив для впізнання потерпілій Зюзіній Галині Тихонівні 193_ р. народження, яка проживає в м. Енську, вуя. Крайня, 12, кв. 4, раніше допитаній про зовнішність і прикмети особи, що впізнавалась (а. с. 48—49), таких осіб, які не мають різких відмінностей в зовнішності та одягові:

 1.  Акопяна Григорія Федоровича 195_ р. народження, середнього зросту, худорлявого, волосся чорне, кучеряве, очі темно-сині, ніс з горбинкою, вдягненого в джинсовий костюм синього кольору, піджак спортивного покрою, черевики темні, проживає в м. Енську, вул. Гагаріна, 6, кв. 23.
 2.  Фурлузані Ігоря Пантелеймоновича 195_ р. народження, худорлявого, волосся темне, хвилясте, очі темно-

Зауважень і доповнень немає. Все записано вірно.

Впізнаюча

(підпис)

Впізнаний

(підпис)

Особи, які впізнавались

(підпис)

(підпис)

Поняті

(підпис)

(підпис)

Слідчий прокуратури м. Енська,

(підпис)

юрист 2-го класу

ПРОТОКОЛ про пред'явлення предмета для впізнання і його наслідки

м. Енськ Дата

Впізнання

розпочато о 9-й год., закінчено о 9-й год. 45 хв.

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р. в своєму службовому кабінеті при природному освітленні з додержанням вимог статей 175, 176 КПК України в присутності понятих Семенової Лариси Ігорівни, яка проживає в м. Енську, вул. Колодязьна, 93, кв. 50, і Шевчука Андрія Борисовича, який проживає в м. Енську, вул. Колодязьна, 92, кв. 6, представив для впізнання свідкові Юрчуку Івану Семеновичу 195_ р. народження, який проживає в м. Енську, вул. Локомотивна, 3, кв. 5, раніше допитаному про ознаки представленої для впізнання друкарської машинки і про обставини, при яких він її бачив (а. с. 50—51), такі три канцелярські друкарські машинки:

 1.  Друкарську машинку з розвернутою кареткою "Образ-цовая Ундервуд" чорного кольору з російським шрифтом.
 2.  Друкарську машинку з розвернутою кареткою типу "Ундервуд", на щитку якої назва машинки стерта, темно-сірого кольору з російським шрифтом.
 3.  Друкарську машинку "Ундервуд" чорного кольору з російським шрифтом.

На пропозицію слідчого поняті на свій розсуд прикріпили до друкарських машинок номерки 1, 2, 3 і розмістили їх на столі в один ряд. Потім слідчий по телефону запросив із кімнати для відвідувачів Юрчука І. С, попередив його про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань, а також за відмову від дачі показань.

(підпис свідка)

Учасникам пред'явлення для впізнання роз'яснено право робити зауваження і доповнення, які підлягають занесенню до протоколу, а понятим, крім того, — обов'язок засвідчити достовірність записів у протоколі представлення для впізнання, передбачений ст. 127 КПК України.

Слідчий пропонує впізнаючому вказати на друкарську машинку, яку він може впізнати, і пояснити, за якими ознаками він її впізнав.

Оглянувши представлені друкарські машинки, свідок Юрчук І. С. заявив: "Друкарську машинку з номером 2 я не раз бачив у квартирі Васіної Ольги Володимирівни. Впізнаю її по назві — "Образцовая Ундервуд", по конструкції, кольору, шрифту, перевернутій літері "Е" на клавіші, підфарбованому чорною фарбою корпусові".

На прохання учасників впізнання слідчий зачитав протокол вголос.

Все записано вірно. Зауважень і доповнень немає.
Впізнаючий (підпис)

Поняті (підпис)

(підпис)

Слідчий прокуратури м. Енська, (підпис)

юрист 2-го класу

ПОСТАНОВА про привід свідка

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної справи по обвинуваченню Васіної Ольги Володимирівни у вчиненні злочинів, передбачених статтями 86і, 172 і ч. З ст. 193 КК України,

встановив:
Свідок Юрчук Іван Семенович 195_ р. народження по-
вістками викликався в прокуратуру для проведення впі-
знання на 9 год. 15 січня і повторно на 10 год. 19 січня
199 р. За викликами не з'являвся, від отримання повіс-
ток відмовляється, співробітнику мшіції заявив, що у нього немає часу вдруге йти до прокуратури через те, що його уже допитували.

Беручи до уваги, що свідок Юрчук І. С. без поважних причин не виконує своїх обов'язків щодо явки до слідчого і керуючись вимогам ч. 2 ст. 70, ст. 130 КПК України, постановив:

 1.  Відносно свідка Юрчука Івана Семеновича, який проживає в м. Енську, вул. Локомотивна, 3, кв. 5, застосувати привід до прокуратури м. Енська на 9 год. 23 січня 199 р. в кабінет № 3 до слідчого Ільєнка А. Р.
 2.  Постанову для виконання надіслати начальнику відділу внутрішніх справ м. Енська.

Слідчий прокуратури м. Енська, (підпис)

юрист 2-го класу

Дана постанова мені оголошена 20 січня 199_ р.
Свідок (підпис)

2.5. ОБШУК, ВИЇМКА, НАКЛАДЕННЯ АРЕШТУ, ПРОСЛУХОВУВАННЯ ПЕРЕГОВОРІВ

Проведення обшуку санкціоную

Прокурор м. Енська, радник юстиції

Перушко С. А. (підпис)

ПОСТАНОВА про проведення обшуку

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу
Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної спра-
ви, порушеної за ознаками статей 86
і і 172 КК України,
встановив:
Протягом 199_ — 199_рр. скарбник профкому Енсько-
го міськторгу Васіна О. В. систематично привласнювала
колективні гроші шляхом посадового підлогу і неоприбут-
кування всіх сум, які надходили в касу профкому. Всього
Васіна О. В. викрала більше крб.

Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що в квартирі підозрюваної Васіної О. В. заховано речі, цінності і інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у справі, керуючись ст. 177 КПК України, постановив:

1. Провести обшук в квартирі громадянки Васіної О. В., яка проживає в м. Енську, вул. Широка, 99л кв, 51, для відшукання і вилучення зазначених предметів і документів, які мають відношення до справи.

Слідчий прокуратури м>. Енська, (підпис)

юрист 2-го класу

Васіна О. В.

Дану постанову мені пред'явлено 3 січня 199_ рл
■Лий
 (підпис)

ПРОТОКОЛ обшуку

м. Енськ Дата

Обшук розпочато о 10-й год., закінчено о І2-й год. 20 хв. Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р. на підставі постанови від 3 січня І99_ р. про проведення обшуку, санкціонованого прокурором міста, в присутності понятих Скобко Зої Іванівни, яка проживає в м. Енську, вул. Широка, 98, кв. З, і Баркіна Валентина Федоровича, який проживає в м. Енську, вул. Широка, 99, кв. 49, а також обшукуваної Васіної Ольги Володимирівни, яка займає квартиру № 51 в будинку № 99 по вул. Широкій м. Енська, з додержанням вимог статей 177, 181, 183, 186 і 189 КПК України провів обшук в названій квартирі Васіної О. В.

Перед обшуком слідчий пред'явив Васіній: О. В. свою постанову від 3 січня 199_ р. про проведення обшуку, роз'яснив всім присутнім при обшуку їх право бути присутніми при всіх діях слідчого і робити зауваження щодо цих дій, які мають бути занесені до протоколу.

Перед початком обшуку слідчий запропонував обшукуваній Васіній О. В. видати зазначені в постанові предмети і документи, що мають відношення до розкрадання коштів, на що вона заявила, що профспілкових грошей в квартирі немає, а касові документи завжди зберігались на роботі.

Після цього слідчий приступив до обшуку, в результаті якого виявив:

1. В правій верхній шухляді письмового стола серед га-
зет і журналів:

а) шкільний зошит в клітинку, на першому аркуші яко-
го фіолетовим барвником написано заяву до прокуратури
м. Енська, яка починається словами: "Я, Васіна О. В., ви-
рішила написати до прокуратури" і закінчується словами:
"Я готова понести будь-яку кару";

б) аркуш із шкільного зошита в клітинку, заповнений в
основному цифровими записами, виконаними фіолетовим
барвником. Аркуш починається записом: "1980 179+146" і
закінчується словами: "За чеком більше 1 тис";

в) блокнот в твердій палітурці розміром 9x13,5 см,
50 аркушів. Папір світлий, нелінійований. Обкладинка ко-
ричневого кольору, на одній з її сторін відбиток золотисто-
го кольору: "Делегатові профспілкової конференції". На
перших трьох аркушах блокнота декілька записів, які почи-
наються словами: "Вдовиченко Марія" і закінчуються за-
писом: "Переговорити з Анатолієм Петровичем".

2. У спальній кімнаті на ліжку під подушкою знайдено
поштовий конверт, загорнутий в рушник. В ньому виявле-
но грошові купюри — двадцять п'ять штук по сто карбо-
ванців з позначками: на першій купюрі "А 3 9865124", далі
цифри зростають на кожній купюрі на одиницю, остання
25-а позначена "АЗ 9865148".

Всі знайдені документи і гроші (дві тисячі п'ятсот крб.) слідчим пред'явлено понятим і обшукуваній Васіній О. В., а потім вилучено для приєднання до кримінальної справи.

Протокол слідчий прочитав вголос.

Все записано вірно. Ніяких зауважень і заяв не надійшло.

Слідчий прокуратури м. Енська, (підпис)

юрист 2-го класу

Особа, у якої проводився обшук (підпис)

Поняті (підпис)

(підпис)

Другий примірник даного протоколу вручено Васіній О. В., в квартирі якої проводився обшук

(підпис обшукуваної)

ПОСТАНОВА про проведення виїмки

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної справи, порушеної за ознаками статей 86і і 172 КК України, встановив:

Васіна О. В., будучи скарбником профкому Енського міськторгу, систематично протягом 199_ — 199_ рр. привласнювала колективні гроші шляхом підлогу документів і неоприбуткування всіх грошових сум. 2 вересня 199_ р. Васіна О. В. склала заяву до Залізничного районного відділення Ощадбанку м. Енська для одержання нової чекової книжки, підробивши підпис голови профкому Міркіна А. П. Одержавши за підробленою заявою чекову книжку, Васіна О. В. незаконно користувалась нею для привласнення грошей.

Беручи до уваги, що вказана підроблена заява, яка знаходиться в Залізничному райвідділі Ощадбанку м. Енська, має значення для справи, керуючись ст. 178 КПК України, постановив:

Провести виїмку заяви профкому Енського міськторгу від 2 вересня 199_ р. на одержання чекової книжки із справ Залізничного районного відділення Ощадбанку м. Енська.

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

Дану постанову мені пред'явлено 4 січня 199_ р.

(підпис представника відділення Ощадбанку)

ПРОТОКОЛ виїмки

м. Енськ Дата

Виїмка

розпочата о 10-й год., закінчена о 10-й год. 45 хв. Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р. на підставі своєї постанови від 4 січня 199_ р.

4 0-08

про проведення виїмки, в присутності понятих Симонова Івана Андрійовича, який проживає в м. Енську, вул. Кільцева, 93, кв. 51, і Шведова Петра Івановича, який проживає в м. Енську, вул. Леніна, 17, кв. 1, з участю управляючої Залізничним районним відділенням Ощадбанку м. Енська Петрової Ірини Яківни, з додержанням вимог статей 178, 181, 183, 186, 188 КПК України провів виїмку заяви про видачу чекової книжки профкому Енського міськторгу. Перед виїмкою слідчий пред'явив постанову від 4 січня 199_ р. представникові районного відділення Ощадбанку — його управляючій Петровій І. Я., потім роз'яснив всім присутнім при виїмці їх право бути присутніми при всіх діях слідчого і робити заяви щодо цих дій з занесенням до протоколу.

Управляючій відділенням Ощадбанку Петровій І. Я. запропоновано видати зазначену в постанові заяву, за якою було видано чекову книжку профкому Енського міськторгу. Управляюча відділенням Ощадбанку пред'явила справу № 16, в якій на с. 7 була підшита заява профкому Енського міськторгу з проханням видати чекову книжку. Зазначена заява датована 2 вересня 199_ р., виконана на друкарській машинці, на стандартному аркуші білого паперу, в лівому верхньому кутку якого чорнилом чорного кольору зроблено позначку "Вх. № 6.5.09.88 р."

Дану заяву було пред'явлено понятим і вилучено слідчим для приєднання до кримінальної справи по обвинуваченню Васіної О. В.

Протокол слідчим прочитано вголос. Все записано вірно. Ніяких заяв і зауважень від учасників виїмки не надійшло.

Слідчий прокуратури м. Енська, (підпис)

юрист 2-го класу

Представниця відділення Ощадбанку (підпис)

Поняті { (підпис)

' "   ,:аГ х«!' 1 .м -

Другий примірник протоколу вручено представниці Залізничного районного відділення Ощадбанку м. Енська — його управляючій Петровій І. Я.

(підпис представниці)

Керуючись ст. 31 Конституції України дозволяю як виняток накладення арешту на поштово-телеграфну кореспонденцію, що надходить на ім'я Васіної Ольги Володимирівни, і виїмку її в поштово-телеграфних закладах на період попереднього розслідування з даної справи

Суддя Енського міського суду
(дата) (підпис)

ПОСТАНОВА про накладення арешту на поштово-телеграфну кореспонденцію та п виїмку

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної справи, порушеної за ознаками статей 86і і 172 КК України,

встановив:

Протягом кількох років скарбник профкому Енського міськторгу Васіна О. В. систематично привласнювала профспілкові гроші, підробляла касові документи. Викрадені гроші вона витрачала на свої потреби, неодноразово їздила на курорти, заводила там знайомства з відпочиваючими, з деякими з них листується.

Беручи до уваги, що в поштово-телеграфній кореспонденції, яка надходить на адресу громадянки Васіної О. В, а також в тій, яку вона відправляє, можуть міститись дані, які мають значення для встановлення істини у даній справі, керуючись ст. 187 КПК України,

ВДШіфіУ, ЛЇІЛ «81 {дйІ ;І8І К&ГВТО 10ШЇВ МЕИН6ЖСЗДОЕ Г. Лі

постановив: 1. Накласти арешт на поштово-телеграфну кореспонденцію (за винятком газет і журналів, які Васіна О. В. отримує за передплатою), яка поступає на ім'я Васіної Ольги Володимирівни за адресою: м. Енськ, вул. Широка, 99, кв. 51, а також на ту, що виходить від неї.

4* 99

2. Запропонувати начальникові Головпоштамту
м. Енська організувати затримку зазначеної в постанові ко-
респонденції, про що повідомити слідчого телефоном
224-14-90.

3. Затриману кореспонденцію оглядати і проводити ви-
їмку тієї, яка має відношення до справи.

Другий примірник даної постанови надіслати начальникові Головпоштамту м. Енська для виконання п. 2 постанови.

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

Дану постанову одержав 6 січня 199_ р.

Начальник Головпоштамту м. Енська (підпис)

ПРОТОКОЛ

виїмки поштово-телеграфної кореспонденції

м. Енськ Дата

Виїмку

розпочато об 11-й год. закінчено об 11-й год. 30 хв.

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р. на підставі своєї постанови від 6 січня 199_ р. про накладення арешту на поштово-телеграфну кореспонденцію та її виїмку, санкціоновану суддею м. Енська, в присутності начальника відділення зв'язку № 140 Сауляка Григорія Юхимовича, який проживає в м. Енську, вул. Садова, 74, кв. 6, і листоноші цього відділення Усової Олени Петрівни, яка проживає в м. Енську, вул. Дитяча, 17, кв. 11, з додержанням вимог статей 181, 186, 189 КПК України провів виїмку листа із поштового відділення № 140. Перед виїмкою представникам поштового відділення роз'яснено їх право бути присутніми при всіх діях слідчого і робити заяви щодо цих дій із занесенням до протоколу.

Начальникові поштового відділення Сауляку П. Ю. запропоновано видати затриманий лист на ім'я громадянки

Васіної О. В. Конверт листа стандартних розмірів. На його лицьовій стороні друкарським способом надруковано: "АВИА", кольорове зображення гір. Є круглий поштовий штамп, на якому написано: "Україна, Знськ, ПЖДП, 1661, 8323". Адресу одержувача: м. Енськ, вул. Широка, 99, кв. 51, написано від руки фіолетовим барвником. У графі "Адреса відправника" зазначено: "Вдовиченко Маша".

У розпечатаному конверті міститься білий аркуш паперу, складений вдвоє, на одній із сторін від руки фіолетовим чорнилом є запис на двадцяти п'яти рядках. Лист починається словами: "Дорога Олю, добрий день! Мене викликали до прокуратури для допиту..." і закінчується словами: "Збираюсь до тебе приїхати, тримайся. До зустрічі, твоя..." Далі нерозбірливо підпис. Після пред'явлення даного листа представникам поштового відділення № 140 його разом з конвертом було вилучено слідчим для приєднання до кримінальної справи.

Протокол слідчим прочитано вголос. Все записано вірно. Ніяких заяв і зауважень від учасників виїмки не надійшло.

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

Представники 140-го відділення зв'язку (підпис)

(підпис)

Другий примірник даного протоколу одержав Начальник відділення зв'язку № 140

 

(підпис)


Керуючись ст. 31 Конституції України дозволяю як виняток зняття інформації з каналів зв'язку квартирного телефону гр. Зюзіної Галини Тимофіївни

з січня по лютого 199_ р.

Суддя Енського міського суду (дата) (підпис)

....   , ■■ . .   -

ПОСТАНОВА

про зняття інформації з каналу телефонного зв'язку1

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної справи по обвинуваченню Васіної Ольги Володимирівни у вчиненні злочинів, передбачених статтями 86і, 173, ч. З ст. 193 КК України,

встановив: Бухгалтер Енського міськторгу Васіна О. В., будучи скарбником профкому названого торгу, зловживаючи своїм посадовим становищем, підроблюючи сіфіційні документи, систематично привласнювала профспілкові кошти. Всього вона викрала більш як (вказати суму), заподіявши профспілковій організації значної майнової шкоди. Крім того, Васіна О. В. викрала із квартири своєї сусідки Зюзіної Г. Т. її диплом про закінчення економічного інституту.

Потерпіла Зюзіна Г. Т. на допиті (дата) пояснила, що в квартирі Васіної О. В. збирались невідомі чоловіки, пиячили, співали пісні, і одного з них впізнала при проведенні впізнання (дата). Ним виявився громадянин Акопян Григорій Федорович.

Потерпіла січня 199_ р. звернулася до прокуратури

* У відповідності до листа Голови Верховного Суду України від 19 листопада 1996 р. № 16/1-96 суддя на підставі подання слідчого виносить постанову про дачу дозволу на зняття інформації з каналів телефонного зв'язку із зазначенням строку дії дозволу. Вважаємо, що запропонований порядок вирішення цього питання не відповідає вимогам ст. 130 КПК України про складання слідчим не подання, а постанови про прийняте рішення. Тому, на нашу думку, рішення судді можна викласти у вигляді запропонованої нами резолюції.

м. Енська з обгрунтованою письмовою заявою про те, що після її допиту і проведення впізнання у справі Васіної О. В. невідомий громадянин неодноразово телефонував їй додому і погрожував розправою, аж до вбивства її і її дитини, ультимативно вимагаючи змінити свої показання, дані на попередньому слідстві. Потерпіла Зюзіна Г. Т. вважає загрозу небезпеки наявною і просить забезпечити її безпеку, права і законні інтереси. Вона з метою викриття і покарання зловмисника згодна, щоб правоохоронні органи прослуховували переговори, які ведуться через її квартирний телефон № 510-19-27 Енського вузла зв'язку.

Дане прослуховування телефонних переговорів необхідно провести в межах двомісячного строку провадження попереднього слідства, бо іншим засобом отримати необхідну інформацію неможливо.

Враховуючи викладене та приймаючи до уваги те, що є достатньо підстав вважати, що в результаті зняття інформації з каналів телефонного зв'язку будуть отримані відомості суттєвого значення для справи, керуючись ст. 31 Конституції України на підставі ст. 8 п. 9 Закону України "Про опе-ративно-розшукову діяльність", з урахуванням ст. 130 КПК України,

постановив:

 1.  Здійснити з січня по лютого 199_ р. цілодобове зняття інформації з телефону № 510-19-27 Енського вузла зв'язку Енської міської телефонної мережі Держ-комзв'язку України, встановленого на квартирі громадянки Зюзіної Галини Тимофіївни, і одночасно вжити необхідних заходів щодо забезпечення безпеки потерпілої та членів її сім'ї.
 2.  Цю постанову надіслати начальнику відділу внутрішніх справ м. Енська для організації її негайного виконання.
 3.  При викритті особи, яка загрожує розправою потерпілій Зюзіній Г. Т., відразу повідомити мене, не припиняючи звукозапису переговорів та їх прослуховування.
 4.  Учасників зняття інформації з телефонного зв'язку попередити про відповідальність за розголошення даних, що стали їм відомими.

З постановою ознайомити потерпілу Зюзіну Г. Т. Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

Постанова слідчим мені оголошена. Я попереджена про кримінальну відповідальність за ст. 181 КК України.

Ніяких зауважень не маю.
Дата (гцдпис потерпілої)

ПРОТОКОЛ

зняття інформації з каналу телефонного зв'язку

м. Енськ Дата

Оперуповноважений ВКР Енського РВВС УВС
м. Енська майор мшщії Сірко Н. В. за завданням началь-
ника Енського РВВС згідно з постановою слідчого проку-
ратури м. Енська, юриста 2-го класу Ільєнка А. Р. (дата), з
участю спеціаліста-інженера ОТВ УВС м. Енська старшого
лейтенанта Пронька С. Н., з додержанням вимог ст. 85
КПК України з 6 годин січня 199_ р. здійснюють звуко-
запис переговорів з телефону № 510-19-27 Енського вузла
зв'язку Енської міської мережі Держкомзв'язку України.

Спеціаліст Пронько С. Н. ознайомлений зі своїми правами і обов'язками, викладеними в ст. 128 і КПК України. Пронька С. Н. попереджено про відповідальність за відмову чи ухилення від виконання обов'язків спеціаліста, а також за розголошення даних, які стали йому відомі при проведенні звукозапису телефонних переговорів.

(підпис)

Зняття інформації з телефону № 510-19-27 здійснено в автоматичному режимі в приміщенні Енського вузла зв'язку Енської міської мережі за допомогою спеціальних технічних засобів контролю переговорів. Для звукозапису використано стандартний касетний магнітофон "Злектро-ника-322". Запис проводився на компакт-касети "Свема-М-60".

У ході прослуховування відповідно до інтенсивності пе-
реговорів здійснено записи: січня 199_ р. — на дві ком-
пакт-касети, позначені № 1,2; січня 199_ р. — на одну

компакт-касету, позначену № 1. З січня по січня

199_ р. записи переговорів не проводились за їх відсутності, абонентка на телефонні дзвінки не відповідала.

Серед проведених звукозаписів є такі, що можуть мати важливе значення для розслідування кримінальної справи. Вони зафіксовані по одному разу на магнітних плівках

касети № 2 за січня 199_ р. і касети № 1 за січня

199_р.

1. Фонограма звукозапису на касеті № 2 за січня

199_ р. містить такі слова: "Тьі зачем, сука, сопишь в трубку, не отвечаешь. Думай, что говорить следователю и бьіст-рее. Опоздаешь, говорить уже не сможешь. Думай, мм еще позвоним". Це було сказано хриплим, схожим з "кавказька кою" вимовою голосом. Розмова почалась о 23-й год. 10 хв. і продовжувалась 30 сек. У зв'язку з її короткочасністю встановити номер телефону, його місцезнаходження і хто розмовляв не було можливості.

2. Фонограма звукозапису на касеті № 1 за січня

199_ р. починається словами: "Зто снова мьі с тобой хотим поговорить и с той же просьбой й тем же вопросом: когда тьі перестанешь нас паскудить?" і закінчується фразою: "Мьі ждать не можем, если не передумаешь говорить не то, что нужно, обижайся на себя, так как и Аллах, и следова-тель тебе не помогут". Голос був схожий на чоловічий з "кавказькою" вимовою.

Суть всієї розмови невідомого з абоненткою полягала в тому, що він погрожував потерпілій Зюзіній Г. Т. розправитися з нею, якщо вона не змінить своїх показань на слідстві. Під час розмови абонентка сказала, що погано чути, і попросила передзвонити. Після хвилинної перерви телефонна розмова відновилась.

Доводи абонентки про те, що вона вже дала показання і попереджена про кримінальну відповідальність за дачу за-відомо неправдивих показань, невідомий відхилив і повторив свою погрозу.

Ця розмова абонентки з невідомим почалась о 23-й год. 20 хв. і закінчилась о 23-й год. 35 хв. Зафіксовано, що невідомий вів розмову через телефон № 225-03-71, встановлений у квартирі громадянина Акопяна Григорія Федоровича, який проживає за адресою: м. Енськ, вул. Гагаріна, 6, кв. 23.

Названі звукозаписи касет № 2 за січня 199_ р. і

№ 1 за січня 199_ р. перенесені на спільний магнітний

носій компакт-касети. Кожна фонограма супроводжується зазначенням дати, а також часу початку і закінчення переговорів. З обох боків касети наклеєні етикетки оранжово-білого кольору з виконаними друкарським способом написами чорного кольору: "Свема". Цена 4 р., прейскурант № 137-1973/79 1985 г., ноябрь, 2x30 МК-60-1 ТС 203".

Касета опечатана двома оперезуючими клаптиками білого паперу з підписами учасників прослуховування і звукозапису.

Фонограма решти телефонних переговорів знаходиться у виконавців, які продовжують прослуховування переговорів, які ведуться через телефон № 510-19-27, відповідно до постанови слідчого від (дата).

Протокол прочитаний спеціалістом Ороньком С. Н., від якого ніяких зауважень і доповнень не надійшло.

Даний протокол надіслано до прокуратури м. Енська (дата).

Оперуповноважений ВКР Енського РВВС УВС м. Енська

майор мілщії (підпис)

Інженер ОТВ УВС м. Енська

старший лейтенант мілщії (підпис)

ПОСТАНОВА про накладення арешту на майно

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної справи, порушеної за ознаками статей 86і і 172 КК України, встановив: Васіна О. В., будучи скарбником профкому Енського міськторгу, протягом 199_ — 199_ рр. систематично привласнювала колективні кошти, чим завдала профспілковій організації матеріальних збитків на суму понад (вказати яку).

Беручи до уваги, що у даній справі заявлений цивільний позов на суму (яку), а також враховуючи, що санкція ст. 86 КК України передбачає конфіскацію майна, з метою забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна, керуючись статтями 125 і 126 КПК України, постановив:

Накласти арешт на майно, яке належить особисто громадянці Васіній Ользі Володимирівні, яка проживає за адресою: м. Енськ, вул. Широка, 99, кв. 51, де б воно не знаходилось і в чому не виражалось.

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

Постанову мені оголошено 4 січня 199_ р. (підпис Васіної О. В.)

ПРОТОКОЛ про накладення арешту на майно і^передачу його на зберігання

м. Енськ Дата

Розпочато о 14-й год., закінчено о 15-й год.

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р. на підставі своєї постанови від 3 січня 199_ р. про накладення арешту на майно, в присутності понятих Шугова Анатолія Миколайовича, який проживає в м. Енську, вул. Садова, 75, кв. З, і Бойка Степана Макарови-ча, який проживає в м. Енську, вул. Кільцева, 17, кв. 1, а також матері Васіної О. В. — громадянки Васильєвої Марії Іванівни, за участю старшого товарознавця Енського міськторгу Лібмана Бориса Ароновича, з додержанням вимог статей 85 і 125 КПК України провів накладення арешту на майно Васіної Ольги Володимирівни, яке знаходиться за адресою: м. Енськ, вул. Широка, 99, кв. 51.

Слідчий, зачитавши текст статей 126, 127 і 128і КПК України, роз'яснив понятим і спеціалісту-товарознавцю їхні права і обов'язки.

Арешт накладено на таке майно:

 1.  Набір меблів "Міраж" вартістю (сума).
 2.  Хутряна жіноча шуба вартістю (сума).
 3.  Шапка норкова вартістю (сума).
 4.  Чобітки жіночі, дві пари, загальною вартістю (сума).
 5.  Телевізор "Славутич Ц-202" вартістю (сума).

Холодильник "ЗИЛ-Москва" вартістю (сума).

7. Друкарська машинка "Образцовая Ундервуд" вартіс-
тю (сума).

Зазначене майно вилучено й передано на зберігання в Енський міськторг, представник якого Лібман Б. А., який брав участь в оцінюванні майна, попереджений під розписку про кримінальну відповідальність за його незбереження.

До протоколу додається підписаний учасниками даної слідчої дії опис переданого на зберігання майна з переліком усіх предметів та їхніх індивідуальних ознак1.

Згаданий документ не наводиться.


арешті майна і

(підпис) (підпис)

(підпис)

(підпис)

Заяв і зауважень від осіб, присутніх при передачі його на зберігання, не надійшло. Протокол прочитано слідчим вголос. Записане підтверджують:

Поняті

Особа, яка прийняла майно на зберігання

Мати Васіної О. В.

(підпис)

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-то класу

РОЗПИСКА

про попередження про кримінальну відповідальність за незбереження арештованого майна

м. Енськ Дата

Я, Лібман Борис Аронович, старший товарознавець Енського міськторгу, проживаю в м. Енську, вул. Крута, 60, кв. 1, даю дану розписку слідчому прокуратури м. Енська Ільєнку А. Р. про те, що мене попереджено про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 182 КК України, за розтрату чи утаювання майна, на яке накладено арешт у справі Васіної Ольги Володимирівни, переданого мені 4 січня 199_ р. за описом на зберігання.

(підпис Лібмана Б. А.)

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

„ — 26- ОГЛЯД, ОСВІДУВАННЯ,

ВІДТВОРЕННЯ ОБСТАНОВКИ І ОБСТАВИН ПОДІЇ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ

ПРОТОКОЛ огляду місця події

м. Енськ Дата

Огляд розпочато о 16-й год., закінчено о 18-й год. ЗО хв. Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р. о 15-й год. 40 хв., одержавши вказівку прокурора виїхати на місце автоаварії, яка сталася в районі торговельно-економічного інституту, прибув на місце події, де з участю спеціалістів: експерта-криміналіста ЕКВ УВС м. Енська лейтенанта міліції Долгіна Ю. К., старшого інспектора ДАІ того ж УВС старшого лейтенанта міліції Єв-стигнєєва Б. С, старшого товарознавця Енського міськторгу Лібмана Б. А., в присутності понятих Шибка Василя Петровича, який проживає в м. Енську, вул. Магістральна, 7, кв. 5, і Петренка Петра Олексійовича, який проживає в м. Енську, вул. Паркова, 3, кв. 37, а також водія вантажного автомобіля ЗІЛ-150, який належить АТП № 1062 м. Енська, Войчука Івана Петровича, керуючись ст. 190 КПК України, з додержанням вимог статей 84, 85 і 191 КПК України провів огляд місця події.

Перед початком огляду слідчий роз'яснив всім названим особам їх право бути присутніми при всіх діях, які проводяться при огляді, і робити заяви з занесенням до протоколу, їм також повідомлено про те, що при проведенні огляду будуть застосовуватися фотографування, засоби вимірювання і автотехнічного контролю. Понятим Шибку В. П. і Петренку П. А., крім того, роз'яснено, що вони відповідно до ст. 127 КПК України зобов'язані засвідчити своїми підписами відповідність записів у протоколі виконаним діям, а також те, що за ними як за понятими відповідно до ст. 92 КПК України зберігається середня заробітна плата за місцем роботи.

Спеціалістам Долгіну Ю. К.. Євстигнєєву Б. С, Лібма-ну Б. А. прочитано текст ст. 128і КПК України, роз'яснено їхні права і обов'язки та попереджено про відповідальність за відмову чи ухилення від виконання обов'язків спеціаліста.

У результаті огляду встановлено: місцем автомобільної аварії є нерегульоване тристороннє перехрестя вулиць Магістральної і Садової м. Енська. Головною вулицею вважається Магістральна, яка з'єднує м. Енськ з м. Лісним. За рухом в м. Лісне вздовж правого боку вул. Магістральної знаходиться паркова зона з кущами і деревами, окремі екземпляри яких досягають в діаметрі більше метра.

На лівому боці цієї вулиці розташовано жилі восьми- і 16-поверхові будинки з балконами, а на відстані 250 м від перехрестя з вул. Садовою — корпуси торговельно-економічного шституту. На вул. Садовій, вздовж її лівого боку, за рухом від вул. Магістральної також знаходяться жилі будинки, а з правого боку — корпуси вказаного шституту і кафе "Юність".

Дорожнє покриття обох вулиць заасфальтоване, рівне, сухе, розділене по центру переривчастою осьовою лінією. Загальна ширина проїжджої частини вулиць Магістральної і Садової — 14 м. Ширина тротуару — 3 м. Через вул. Садову, між тротуарами вул. Магістральної на асфальті білими лініями позначено пішохідний перехід шириною 4 м. З правого боку вул. Садової за рухом від вул. Магістральної стоїть автомобіль зеленого кольору ЗІЛ-150 з номерним знаком КІС 53-76. Він розташований під кутом 45° по відношенню до осьової лінії за рухом транспорту, на відстані 7 м від центру перехрестя. Праве заднє колесо автомобіля впирається в бордюр. Передня частина автомобіля знаходиться на тротуарі, а його переднє колесо — на обочині. Передньою частиною буфера автомобіль торкається дерева (сосна, 120 см в обхваті). Стовбур дерева на рівні буфера пошкоджений — обідрана кора, пошкоджена деревина глибиною до 10 см, буфер в місці дотику з деревом увігнутий під кутом 150°. Фарба на ньому злущена.

За рухом автомобіля від середини пішохідного переходу до його задніх коліс є дві подвійні паралельні лінії з закругленнями вліво довжиною 3 м і шириною, яка відповідає покришкам коліс. За кольором вони подібні до покришок автомобіля. На відстані 70 см від заднього лівого колеса, на проїжджій частині є свіжа пляма бурого кольору, схожа на кров, невизначеної форми, з максимальним розміром 15 см в поперечнику.

У кабіні автомобіля обстановка звичайна, не порушена, всі прилади на своїх місцях. Гальма включені. Тиск в шинах 5 атм. У кузові автомобіля знаходиться набір меблів.

На задній стінці однієї з шаф прикріплена етикетка з написом латинськими літерами "Міраж".

Старший товарознавець Енського міськторгу Ліб-ман Б. А. пред'явив опис, складений слідчим прокуратури м. Енська Ільєнком А. Р. У ньому, крім меблів, зазначено телевізор "Славутич Ц-202". Усі меблі зсунуті до кабіни автомобіля. Видимих пошкоджень меблів не виявлено. На обочині дороги, біля правого крила автомобіля, на відстані 130 см від нього лежить телевізор "Славутич Ц-202" з деформованим корпусом і розбитою трубкою. В самому телевізорі і біля нього — розбите скло.

Експерт ЕКВ Долгін Ю. К. зафіксував місце події за допомогою фотоапарата "Зеніт-ЗС" з об'єктивом "Індус-тор-26М" на фотоплівку чутливістю 45 од. при витримці 1/250 сек. Загальний вигляд місця події був сфотографований з чотирьох сторін від автомобіля ЗІЛ-150. Окремо були сфотографовані пляма, схожа на кров, місце зіткнення буфера автомобіля з деревом, розбитий телевізор. Усього витрачено 12 кадрів плівки.

Після фіксації на фотоплівку місця події і складення слідчим його схеми співробітник ДАІ Євстигнєєв Б. С. сів за кермо автомобіля, завів його двигун, випробував гальма, рульове управління, люфт якого не перевищував 25°, і заявив, що вони технічно справні.

Розбитий телевізор "Славутич Ц-202" завантажили у кузов автомобіля і разом з меблями в супроводі старшого товарознавця Енського міськторгу Лібмана Б. А. відправили на склад названого міськторгу. Потім автомобіль ЗІЛ-150, який зіткнувся з деревом, поставили на штрафний майданчик УВС м. Енська під відповідальне зберігання чергової частини УВС. Огляд відбувався за сухої сонячної погоди, при температурі повітря +4°С.

З плями на місці події за допомогою стерильного бинта (довжиною 1 м) вилучено зразки схожої на кров рідини. Бинт упаковано в чисту банку з-під майонезу, закрито поліетиленовою кришкою, загорнуто в цупкий білий папір, обв'язано шпагатом і опечатано печаткою слідчого. Упаковку підписано слідчим і понятими.

їм

До даного протоколу додається схема огляду місця події, складена через копіювальний папір у двох примірниках.

Усім учасникам огляду слідчий прочитав протокол вголос. Жодних зауважень, претензій ні від кого не надійшло. Тільки водій Войчук І. П. заявив клопотання про освіду-вання його на предмет встановлення факту, що він знаходився за кермом автомобіля в тверезому стані.

Усе написане повністю підтверджуємо.

Поняті.

(підпис)

(підпис)

Експерт ЕКВ УВС

(підпис)

Старший інспектор ДАІ УВС

(підпис)

Старший товарознавець Енського міськторгу

(підпис)

Водій автомобіля ЗІЛ-150

(підпис)

Слідчий прокуратури м. Енська,

(підпис)

юрист 2-го класу

ПРОТОКОЛ1

осмотра места дорожно-транспортного происшествия и внешнего осмотра трупа

Гор. (пос.) " " г.

(должность, звание, фамилия лица, производившего осмотр)

получив сообщение (указание)

(когда, от кого, о чем)

прибьіл

(указать точное место, куца прибьіл для осмотра)

и с участием

(должности, звання, фамилии лиц, принимающих

участив в осмотре, судебно-медицинского зксперта

или медицинских работников и специ алистов) в присутствии:

1. Понятьгх         .

1 Зразок цього бланка запозичено із посібника Т. В. Каткової, Г. К. Кожевникова "Образцьі бланков процессуальньк и иньк документов по уголовному делу". — Харьков, 1999. — С. 21—24.

(фамилия, имя, отчество, место жительства)

2. Других лиц

(водителей, пострадавших пассажиров

или пешеходов, лиц, сопровождающих грузьі и т. п.) руководствуясь ст. 190—192 УПК Украйни, произвел осмотр места дорожно-транспортного происшествия, о чем в соответствии со ст. 195 УПК Украиньї составил на-стоящий протокол.

Понятьш и участвующим в осмотре специалистам разьясненьї их права обязанности, предусмотренньїе ст. 127 и 128і УПК Украиньї.

Путем опроса (причастньгх к данному происшествию

лиц, очевидцев, других граждан)

(фамилия, инициальї,

место жительства лица, сообщившего о времени происшествия)
установил, что происшествие имело место

(указать час, минути, день, месяц и год) Осмотром места происшествия установлено:

І. Участок пути или улицьі, где произошло происшествие:

1. Наименование местности, где произошло дорожное
происшествие .

(наименования населенного гтункта, улицьі,

дороги на каком километре, координати места происшествия)

(асфальтное, щебеночное,

г, Ьульишое, грунтовое, песчаное и т п)

4. Состояние дорожного покрьітия    ■'

 1.  Направление дорожного полотна относительно час-тей света
 2.  Тип дорожного покрьітия

(сухое, мокрое,

покритеє снегом, гололед, замасленно) —

5^7^' - °ЛЄИ> КОЗФ*ИІсцепления шин с дорогойГ

5. Продольнни уклон дороги (в градусах) _______

проводилось измерение)

" (указать, в каком направлени и каким способом

(каким способом проводилось измерение)

 1.  Ширина проезжей части дороги (в метрах)
 2.  Ширина обочини (в метрах)
 3.  Ширина кюветов (в метрах)

 1.  Глубина кюветов (в метрах)
 2.  Ширина пешеходньгх дорожек (в метрах)
 3.  Угод наклона внутреннего откоса кювета (в градусах)

(каким способом замерялся)

 1.  Висота бордюров (в метрах)
 2.  Наличие дорожньгх знаков и зона их действия

15. Погодньїе условия в момент осмотра

(дождь, снег, туман, ветер, ясно, температура воздуха и т. д.)

16. Освещенность данного участка пути или улицьі

(солнечнмй или пасмурннй день,

состояние освещения в темное время суток)

17. Состояние видимости из кабиньї водителя с вьіклю-

ченньїм светом фар м, с включеними ближним светом

 м, с включеними дальним светом м, при дневном

свете м.

 1.  Видимость (обзорность) из кабиньї водителя от осе-вой линии дорог вправо м, влево м.
 2.  Способ регулирования движения на данном участке

II. Место дорожно-транспортного происшествия:

1. Положение транспортньгх средств на месте проис-
шествия  .

(вид транспорта, номерной знак,

к кромке дороги, близлежащих перекрестков, прилегающих к дороге строєний и предметов и т. д.)

2. Следьі и вещественньїе доказательства на месте происшествия:

а) следм шин

(видн следов, поверхностнне или обьемнне,

расположение машин на проезжей части по отношению направление, ширина колеи и протектора, рисунок протектора,

характерніше особенности шин и т. п.)

б) следьі торможения

(длина и расположение их по отношению к кромке проезжей части

и осевой линии, расстояние от конца тормозного следа до задних колес;

сплошной или прерьшистьт след, следьі торможения всех колес

либотолько колес справой или левой стороньї и т. п) Признаки направлення движения транспорта _

(по форме следа, брьізг от луж, капель вода и масла, по раздавленньш мелким предметам,

по направленню юза и следов буксования и т. п.)

в) наличие обломанньгх и утерянньгх частей машин
(крьілья, колеса, пробки радиатора и бензобака, обломков
кузова, частиц краски, стекол, фар и др.

(название обнаруженннх частей и деталей транспорта, их расположение на проезжей части по отношению к машинам

и другим предметам)

г) наличие предметов, оброненньгх водителем или пас-
сажирами скрьівшегося транспортного средства

д) наличие следов удара транспорта на окружающих
предметах

(на деревьях, столбах, заборе, строєний; форма следов,

их размерм и расположение от уровня земли и т. п.)

е) другие следьі и негативньїе обстоятельства

(наличие или отсутствие следов масла или тормозной жидкости при отрнве трубки, отсутствие следа встречного транспорта,

на помеху которого ссьілается водитель, и т. п.)

ж) наличие следов крови, мозгового вещества, волос
обрьшков одеждн, следов волочения и т. д. '

(точное месторасположение на проезжей части и окружающих предметах, их форма, размерьі и др.)

з) наличие следов ног и рух потерпевших на проезжей части и окружающих предметах и расположение личньгх вещей потерпевших (сумки, головного убора и т. п.) отно-сительно злементов дороги, транспортного средства

3. Труп:

а) данньїе о трупе, описание его одеждьі

б) месторасположение трупа и расположение его час-
тей по отношению к транспортному средству, к следам ма-
шиньї, окружающим предметам и злементам дороги

в) поза трупа

г) описание обнаруженньгх трупньгх явлений (степень
окоченения, трупньїе пятна, гнилостное разложение и др.)

д) наличие на теле трупа, его одежде и обуви поврежде-
ний, отпечатков рисунка протектора, радиатора, машин-
ной смазки, частиц краски, металла и стекла, дорожной
грязи и других вещественньгх доказательств, их характер,
форма и местоположение

III. Транспортнне средства (осмотр и проверка тех-нологического состояния транспортньїх средств в отдель-

юм протоколе).

Осмотр начат в " " ч " " мин.

Осмотр окончен в " " ч " " мин.

В качестве вещественньгх доказательств изьятьі:

(стекла фар, обломки кузова, частицьі краски,

  веши юдителя или пассажиров и т. п.)

В процессе оТмотТа составленьї и приобщеньї к делу:

(схема, протокол осмотра транспорта,

 Ьправки по дорожно-транспортному происшествию,

произведенн фотоснимки, слепки следов, шини, зарисовки и т. п.)

Заявлений и замечания лиц, в том числе водителей, участвовавших в осмотре по поводу осмотра, составления

протокола и схемьі

Протокол прочитай. Записано правильно

Подпись лица, производившего осмотр

Подписи лиц, участвовавших в осмотре:

2) пострадавшие Понятне:

1).

2)

1) водители.

ПОСТАНОВА про проведення освідування

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної справи по обвинуваченню Васіної О. В. у вчиненні злочинів, передбачених статтями 86і і 172 КК України,

встановив: 4 січня 199_ р. водій автомобіля ЗІЛ-150 автотранспортного підприємства № 1062 м. Енська Войчук І. П. перевозив описані меблі і інше майно на склад Енського міськторгу.

На перехресті вулиць Магістральної і Садової зазначений автомобіль врізався в дерево. Водій Войчук І. П. пояснив, що це сталося внаслідок того, що перед автомобілем несподівано упала дівчина, яка перебігала дорогу.

Беручи до уваги клопотання водія Войчука І. П. визначити, чи не знаходився він у стані алкогольного сп'яніння гцд час скоєння аварії, і враховуючи те, що для цього необхідно провести судово-медичне освідування, керуючись статтями 130 і 193 КПК України,

д- зй^жі^^&^г авгомобі-

явлення того чи не • а ПетР°вича для ви-

стані алкогольного сп'яїїїГ ВШ ЩД ? СК°ЄШМ ^ В

Освілування доручити лікарям наркологічного кабінету поліклініки № 1 Енського міського відділу охорони здоров'я.

Войчука І. П. направити до названої поліклініки.

Слідчий прокуратури м. Енська, (підпис)

юрист 2-го класу

Постанову мені оголошено 4 січня 199_ р.

Особа, яку потрібно освідувати (підпис)

ПРОТОКОЛ відтворення обстановки і обставин події

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р. відповідно до статей 194 і 195 КПК України з метою перевірки і уточнення результатів допиту підозрюваного Войчука Івана Петровича і потерпілої Севастьяніхі-ної Світлани Іванівни, а також даних, одержаних при огляді місця події, за участю старшого інспектора ДАІ УВС м. Енська лейтенанта міліції Сидорова Б. К., в присутності понятих Усика Олександра Михайловича, який проживає в м. Енську, вул. Березова, 38, кв. 119, і Вдовиченка Миколи Онисимовича, який проживає в м. Енську, вул. Зелена, 23, кв. 2, провів вказану слідчу дію, перед початком якої роз'яснив названим вище особам їх право бути присутніми при всіх діях слідчого і робити заяви з занесенням їх до протоколу.

Понятим Усику О. М. і Вдовиченко М. О., крім того, роз'яснено їх обов'язок, передбачений ст. 127 КПК України, засвідчити факт, зміст і результати проведеної слідчої дії, а також те, що за ними як за понятими згідно зі ст. 92 КПК України зберігається середній заробіток за місцем роботи.

Спеціалістові Сидорову Б. К. роз'яснено його права, обов'язки і відповідальність, визначені ст. 1281КПК України.

(підпис спеціаліста)

Відтворення обстановки і обставин події організовано і виконано таким чином: біля примкнення прокуратури м. Енська в автомобіль "Волга", керований водієм прокуратури Колосником А. В., сіли: поруч з водієм слідчий прокуратури Ільєнко А. Р., на заднє сидіння — поняті Усик О. М. і Вдовиченко М. О., потерпіла Севастьяніхіна С.1.

Слідчий запропонував потерпілій показати місце, де вона перебігала вулицю і дістала травму. Севастьяніхі-на С. І. сказала, що треба їхати по вул. Магістральній до торговельно-економічного інституту, а біля перехрестя з вул. Садовою попросила зупинити автомобіль. Було 10 год. ЗО хв. На цей час сюди уже прибули всі учасники слідчої дії. Потерпіла заявила, що все сталося на цьому перехресті. Слідчий запропонував їй розповісти про все детально і показати на місці, як все було. Вона підійшла до середини пішохідного переходу з лівого боку вул. Садової, якщо дивитись від вул. Магістральної, пройшла 12 м у бік кафе "Юність" під кутом 45° по відношенню до осьової лінії вул. Садової, зупинилась і пояснила, що саме на цьому місці 4 січня 199_ р. приблизно о 15-й год. вона бігла в кафе "Юність" і впала. Це сталося тому, що вона почула якийсь скрегіт, а озирнувшись, побачила вантажний автомобіль, який рухався прямо на неї.

Потім Севастьяніхіна С. І. розповіла про те, що вона злякалась, хотіла швидко перебігти проїжджу частину, але спіткнулась і впала обличчям на асфальт. В очах потемніло, з носа пішла кров, опам'яталась лише на станції швидкої медичної допомоги, коли їй давали нюхати нашатирний спирт.

Про дії водія вантажного автомобіля вона сказати нічого не може, оскільки все відбулося миттєво і несподівано.

Об 11-й год. 20 хв. потерпіла Севастьяніхіна С. І. була відвезена до прокуратури м. Енська.

Співробітник ДАІ Сидоров Б. К. залишився на місці події. Об 11-й год. 45 хв. в раніше названому автомобілі "Волга" знову розмістились в тому самому порядку слідчий прокуратури Ільєнко А. Р., поняті Усик О. М., Вдовиченко М. О. і підозрюваний Войчук І. П.

На пропозицію слідчого показати місце зіткнення керованого ним автомобіля з деревом Войчук І. П. сказав, що треба їхати по вул. Магістральній до перехрестя з вул. Садовою. На вказаному перехресті автомобіль було зупинено. Підійшов співробітник ДАІ Сидоров Б. К.

Всі учасники названої дії зупинились в центрі вказаного перехрестя.

Войчук І. П. показав і пояснив на місці, як сталося, що
керований ним автомобіль врізався в дерево: "4 січня
199 р. після завантаження автомобіля меблями та іншим
майном я їхав разом з товарознавцем Лібманом Б. А. по вул. Магістральній. Коли робив лівий поворот, на вул. Садовій раптом помітив дівчину, яка за перехрестям названих вулиць з боку пішохідного переходу перебігала вулицю в напрямку до кафе "Юність". Я різко загальмував, але дівчина впала на асфальт. Намагаючись уникнути наїзду, я повернув кермо вправо. Автомобіль продовжував рух за інерцією, виїхав на тротуар, вдарився бампером об дерево і зупинився. З кузова впав на землю телевізор. Я і Ліб-ман Б. А. вийшли з кабіни.

Дівчина продовжувала лежати на дорозі обличчям до асфальту, ногами до заднього лівого колеса, приблизно в 650 см від нього. В цей час поблизу проїжджала машина швидкої медичної допомоги, яка підібрала потерпілу. На асфальті лишилась калюжа крові. Наїзду на дівчину я запобіг. Лібман Б. А. по телефону повідомив прокуратуру про те, що сталося. Все це відбулося тут, де ми стоїмо".

Розповідь підозрюваного Войчука І. П. продовжувалась з 12-ї год. до 12-ї год. 16 хв.

Дана слідча дія проводилась за ясної сонячної погоди.

Протокол слідчим прочитано вголос. Все записано вірно.

Від учасників слідчої дії ніяких зауважень, заперечень не надійшло.

Потерпіла (підпис)

Підозрюваний (підпис)

Поняті (підписи)

Старший інспектор ДАІ (підпис)

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

ПРОТОКОЛ огляду документа — речового доказу

м. Енськ Дата

Огляд

розпочато о 14-й год., закінчено о 14-й год. 30 хв.

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р. в своєму службовому кабінеті при природному освітленні в присутності понятих Макогона Івана Пе-

тровича, який проживає в м. Енську, вул. Окружна, 7, кв. 5, і Пічка Сидора Артемовича, який проживає в м. Енську, вул. Дитяча, 17, кв. 1, керуючись ст. 190 КПК України, з додержанням вимог статей 79, 84 і 191 КПК України провів огляд заяви про видачу чекової книжки, вилученої слідчим 4 січня 199_ р. із справ Залізничного районного відділення Ощадбанку м. Енська (протокол виїмки на а. с. 61).

Перед початком огляду понятим Макогону І. П. і Пічку С. А. роз'яснено їх права бути присутніми при всіх діях, які проводяться під час огляду, робити заяви з занесенням до протоколу, а також обов'язок засвідчити своїми підписами факт, зміст і результат огляду документа, передбачені ет. 127 КПК України.

Під час огляду в верхньому лівому кутку нелінійованого білого аркушу паперу виявлено відбиток штампа профкому Енського міськторгу з зазначенням: "Вихід. № 37, 2 вересня 199_ р.", виконаним від руки барвником чорного кольору. Текст заяви виконано на друкарській машинці з характерним нахилом літери "Е" вправо. З правого боку зверху надруковано: "Залізничне районне відділення Ощадбанку СРСР в м. Енську". Заголовок тексту: "Заява про видачу нової чекової книжки".

Далі надруковано: "Профком Енського міськторгу просить видати нову чекову книжку замість втраченої". Внизу заяви, під її текстом написано: "Голова ПК (підпис нерозбірливий) Міркін, скарбник (підпис нерозбірливий) Васіна". Підпис Міркіна виконано фіолетовим барвником, а підпис Васіної — чорним.

Вказані підписи засвідчені відбитком круглої печатки профспілки Енського міськторгу. Оглянутий аркуш зліва вздовж поля має два круглі отвори діаметром 5 мм, розміщені на відстані 8 см один від одного.

Після огляду заяву упаковано в конверт, опечатано печаткою слідчого. На упаковці зроблено напис: "Заява про видачу чекової книжки засвідчена підписами понятих і слідчого. Буде надіслана на експертизу".

Протокол прочитано слідчим вголос. Все записано правильно. Від понятих жодних зауважень і заперечень не надійшло.

Слідчий прокуратури м. Енська, (підпис)

юрист 2-го класу

Поняті (підпис)

(підпис) 121

ПРОТОКОЛ про відібрання зразків почерку

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р. на підставі своєї постанови від 4 січня 199_ р., оголошеної обвинуваченій Васіній О. В., відповідно до статей 130 і 199 КПК України одержав від неї експериментальні зразки почерку. Це було організовано таким чином: обвинувачена Васіна О. В. сіла за полірований письмовий стіл, покритий білим ватманом, слідчий подав їй чисті не-лінійовані аркуші білого паперу стандартних розмірів і запропонував на одному з них під повільну (приблизно 60 звуків за 12 сек.) диктовку кульковою ручкою з чорним барвником чотири рази написати текст: "Заява на одержання чекової книжки має вихідний номер 37". Потім цей же текст, але вже під більш швидку диктовку (приблизно 60 звуків за 5 сек.) обвинувачена написала на іншому аркуші паперу (також чотири рази).

На такому ж окремому аркуші паперу обвинуваченій було запропоновано, сидячи за столом, написати в рядок по 30 разів своє прізвище і слово "Міркін А. П.и, ЗО разів поставити символічний підпис від свого імені так, як вона завжди підписує документи, і 230 разів від імені Міркі-на А. П. Крім того, на окремому аркуші паперу символічні підписи від свого імені і від імені Міркіна А. П. (кожний по 30 разів) обвинувачена Васіна О. В. виконала, стоячи за столом. Всі чотири аркуші зі зразками почерку Васіної О. В. та із зазначенням умов виконання кожного виду зразка засвідчені підписами слідчого Ільєнка А. Р. і обвинуваченої Васіної О. В.

Зразки почерку відбирались в кабінеті слідчого за ясної погоди і при природному освітленні з 10-ї год. до 10-ї год. 30 хв.

Даний протокол Васіна О. В. прочитала особисто. Все записано правильно. Жодних заяв, зауважень, заперечень не надійшло.

Слідчий прокуратури м. Енська, (підпис)

юрист 2-го класу

Обвинувачена (підпис)

ПОСТАНОВА про призначення почеркознавчої експертизи

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної справи по обвинуваченню Васіної О. В. у вчиненні злочинів, передбачених статтями 86і і 172 КК України, встановив: Васіна О. В., працюючи скарбником профкому Енського міськторгу і зловживаючи своїм посадовим становищем, систематично викрадала колективні кошти, завдавши профспілковій організації матеріальних збитків на загальну суму (зазначити яку). З метою викрадання коштів і приховання недостачі Васіна О. В. займалась посадовим підлогом. Зокрема, вона склала завідомо неправдиву заяву до Залізничного районного відділення Ощадбанку м. Енська на одержання чекової книжки, підробивши в ній підпис голови профкому Міркіна А. П. Васіна О. В. пояснила, що підпис Міркіна А. П. вона скопіювала шляхом просвічування документів на віконному склі.

Беручи до уваги, що для вирішення питання про те, чи справді Васіна О. В. сфабрикувала заяву на одержання нової чекової книжки, необхідні спеціальні знання в галузі почеркознавства, і керуючись статтями 75, 77 і 196 КПК України,

постановив:

1. Призначити у даній справі почеркознавчу експерти-
зу, проведення якої доручити Енському науково-дослідно-
му шституту судових експертиз Міністерства юстиції Ук-
раїни.

2. На вирішення експертизи поставити такі питання:

а) чи однією особою виконано рукописний напис: "Ви-
хід. № 37,2 вересня 199_ р." і підпис від імені голови проф-
кому Міркіна А. П. і скарбника Васіної О. В. на заяві про
видачу нової чекової книжки?

б) чи не виконано підпис на вказаній заяві від імені
Міркіна А П. обвинуваченою Васіною О. В.? якщо так, то "
яким чином?

З метою дачі відповіді на поставлені запитання експертам надати для дослідження заяву профкому Енського міськторгу від 2 вересня 199_ р. на одержання нової чекової книжки з районного відділення Ощадбанку експериментальні зразки почерку Васіної О. В. на чотирьох аркушах і вільні зразки почерку Васіної О. В. у вигляді її заяви про прийняття на роботу, автобіографії та особового листка по обліку кадрів, вилучених із відділу кадрів Енського міськторгу. За потреби, надати експерту для ознайомлення матеріали справи, які стосуються експертизи.

Слідчий прокуратури м. Енська, (підпис)

юрист 2-го класу

ПРОТОКОЛ ознайомлення обвинуваченого з постановою про призначення експертизи і роз'яснення йому прав

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., керуючись ст. 197 КПК України, склав даний протокол про те, що в своєму службовому кабінеті з 10-ї год. до 10-ї год. 20 хв. ознайомив обвинувачену Васі-ну О. В. з постановою від 5 січня 199_ р. про призначення у її справі почеркознавчої експертизи і роз'яснив їй права, передбачені ст. 197 КПК України.

Ознайомившись особисто з названою постановою і текстом ст. 197 КПК України, обвинувачена Васіна О. В. заявила, що вона розуміє зміст постанови, з якою ознайомилась, а також свої права, вказані в законі про призначення і проведення експертизи, і повністю згодна з постановою. Після закінчення експертизи Васіна О. В. висловила бажання ознайомитися з висновком експертів. Інших заяв не надійшло.

Протокол мною прочитано, все записано правильно, що і стверджую.

Обвинувачена (підпис)

Слідчий прокуратури м. Енська, (підпис)

юрист 2-го класу

ПОСТАНОВА

про призначення судово-бухгалтерської експертизи

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної справи

■о обвинуваченню Васіної О. В. у вчиненні злочинів, пе-бачених статтями 86і, 172 і ч. З ст. 193 КК України,

встановив: Васіна О. В., працюючи бухгалтером Енського міськ-гу і одночасно скарбником його профкому, зловживаю-своїм посадовим становищем і використовуючи підроблені документи, систематично з липня 199_ р. по січень 199_р. не оприбутковувала і недооприбутковувала кошти — профспілкові внески, які утримувались з працівників при видачі їм зарплати. Васіна О. В. також регулярно привласнювала великі суми грошей, які одержувала в районному відділенні Ощадбанку з поточного рахунку № 119 профкому міськторгу.

Одержання та привласнення грошей, приховування їх недостачі Васіна О. В. здійснювала шляхом підробки офіційних фінансових документів та маючи невраховану чекову книжку.

Раптова ревізія виявила недостачу грошей на загальну суму (зазначити суму). Обвинувачена Васіна О. В. на допиті заявила, що сума недостачі визначена неправильно і її треба зменшити на суму (зазначити яку) карбованців, що були одержані нею у відділенні Ощадбанку за чеком № 74655 напередодні проведення ревізії для придбання спортінвентарю. Ці гроші (сума) вона не мала змоги оприбуткувати тому, що сейф каси профкому опечатали ревізори.

Беручи до уваги, що для вирішення того, яку насправді недостачу грошей допустила обвинувачена Васіна О. В. і чи правильно була проведена документальна ревізія, необхідні спеціальні знання в галузі бухгалтерського обліку, ревізії та контролю, керуючись статтями 75, 77 і 196 КК України, постановив:

1. Призначити у даній справі судово-бухгалтерську екс-
пертизу, проведення якої доручити Карапозову Івану Ма-
каровичу, який вважається компетентним у цій галузі
знань.

2. На вирішення експерта поставити такі питання:

а) чи правильними є висновки документальної ревізії
щодо суми недостачі грошей у Васіної О. В. за весь період її
роботи скарбником профкому Енського міськторгу?

б) якщо у висновках документальної ревізії було допу-
щено помилок, то в чому вони конкретно полягають і яки-
ми документами підтверджуються?

в) чи всі бухгалтерські документи було враховано при
проведенні ревізії і встановленні недостачі, якщо не всі, то
які не враховано?

г) чи підтверджуються документами бухгалтерського
обліку висновки ревізії про приховування Васіною О. В.
недостачі грошей; якщо так, то якими конкретно?

д) чи підлягає зменшенню розмір недостачі грошей у
скарбника Васіної О. В. на суму (яку) одержаних нею у від-
діленні Ощадбанку за чеком № 74655 з врахуванням ЇЇ по-
яснень про те, що вона не мала змоги оприбуткувати ці
гроші? Якщо ці пояснення обвинуваченої будуть визнані
поважними, то яку остаточно суму складає недостача гро-
шей у скарбника Васіної О. В.?

є) чи правильно проводився облік приймання та витрат членських профспілкових внесків в Енському міськторзі? якщо ні, то яким чином це сприяло утворенню недостачі та її приховуванню?

3. Для дослідження експерту надати акт документальної ревізії по касі профкому від (дата) (т. 1, а. с. 11—150); додаток документів до нього згідно з реєстром; документи, вилучені при обшуку на квартирі Васіної О. В. (т. 1, а. с. 9— 10), а також з відділення Ощадбанку (т. 1, а. с. 22—29). У разі необхідності надати експерту й інші матеріали справи, які стосуються експертизи.

Слідчий прокуратури м. Енська, (підпис)

юрист 2-го класу

і, - \.5ііоі і с«.*0ойлюшчяі ПРОТОКОЛ

про вручення експерту постанови про призначення експертизи та роз'яснення йому обов'язків і прав

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., керуючись ст. 196 КПК України і беручи до уваги те, що судово-бухгалтерська експертиза провадиться не в експертній установі, склав цей протокол про те, що, упевнившись за паспортом громадянина України ХП-АМ № 426679, виданим РВВС м. Енська, в особі Карапузова Івана Макаровича, який проживає за адресою: м. Енськ, вул. Лшобережна, 37, кв. 40, призначеного постановою слідчого від (дата) експертом-бухгалтером у кримінальнії!


справі Васіної Ольги Володимирівни, обвинувачуваної у вчиненні злочинів, передбачених статтями 86і, 172, ч. З ст. 193 КК України, вручив йому копію названої постанови, роз'яснив обов'язки та права, передбачені ст. 77 КПК України і попередив його про кримінальну відповідальність за ст. 179 КК України за відмову від виконання покладених на нього обов'язків, а також про відповідальність за ст. 178 КК України за дачу завідомо неправдивого висновку.

Ознайомившись з 10-ї год. до 10-ї год. 20 хв. особисто з даним протоколом і текстом ст. 77 КПК України, експерт Карапузов І. М. заявив, що він розуміє зміст протоколу, з яким ознайомився, а також свої обов'язки, права та відповідальність і ніяких зауважень не має.

Про себе Карапузов І. М. повідомив, що він в 199_ р. закінчив економічний факультет Енського торговельно-економічного інституту за спеціальністю "Ревізія і контроль", має стаж роботи за спеціальністю 16 років, раніше декілька разів залучався до проведення судово-бухгалтерської експертизи, пенсіонер, з обвинуваченою Васіною О. В. та потерпілою Зюзіною Г. Т. не знайомий, ревізором у даній справі не був, а також що він особисто не зацікавлений в результатах справи.

Протокол мною прочитано, все записано вірно, що й стверджую.

Експерт (підпис)

Слідчий прокуратури м. Енська, (підпис)

юрист 2-го класу

Постанову про призначення експертизи та документи для дослідження, зазначені в цій постанові, отримав.

.О . ПОСТАНОВА

про призначення стаціонарної судово-психіатричної
експертизи
м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної справи по обвинуваченню Васіної Ольги Володимирівни у вчиненні злочинів, передбачених статтями 86і, 172, ч. З ст. 193 КК України,

Експерт (підпис)

встановив

(| В V В П:и і

Васіна О. В., будучи скарбником профкому Енського міськторгу, протягом 199_ — 199_ рр. систематично привласнювала колективні кошти, підроблювала документи. Всього вона викрала грошей на суму (яку). Крім того, Васіна О. В. 25 грудня 199_ р. викрала з квартири своєї сусідки Зюзіної Г. Т. диплом про закінчення економічного інституту. Мати обвинуваченої заявила, що давно помічала, що з дочкою щось не так: замкнута, сама з собою розмовляє, пише на окремих аркушах паперу якісь цифри і, заховавшись в туалеті, перераховує їх як гроші, боїться, що злі духи її обкрадуть. До лікарів дочка не зверталась, бо хворою

себе не вважає.

Наведені дані дають підстави вважати, що обвинувачена Васіна О. В. страждає психічним захворюванням. Беручи до уваги, що для визначення її психічного стану є обов'язковим проведення експертизи, пов'язаної з тривалим спостереженням, керуючись статтями 196, 204, 205 КПК України,

постановив:

1. Призначити в даній справі стаціонарну судово-
психіатричну експертизу, проведення якої доручити екс-
пертам-психіатрам Київської психоневрологічної лікарні

ім. І. П. Павлова.

2. На вирішення експертів поставити такі питання:

а) чи страждала Васіна О. В. перед вчиненням нею кра-
діжок і підробленням документів якою-небудь душевною
хворобою? якщо так, то якою? чи не позбавляло це захво-
рювання обвинувачену можливості усвідомлювати свої дії

або керувати ними?

б) чи не є Васіна О. В. душевнохворою в даний час? як-
що так, то яким захворюванням страждає і чи може в зв'яз-
ку з цим усвідомлювати свої дії або керувати ними?

в) чи не потребує Васіна О. В. в даний час застосування
до неї примусових заходів медичного характеру? якщо так,
то яких саме?

 1.  Експертам для вивчення надати всі матеріали кримінальної справи по обвинуваченню Васіної О. В. обсягом 300 сторінок.
 2.  Обвинувачену Васіну Ольгу Володимирівну, яка тримається під вартою в слідчому ізоляторі № 1 УВС м. Енська, направити до Київської психоневрологічної лікарні ім. І. П. Павлова для виявлення її психічного стану.

5. Примірник даної постанови надіслати до слідчого ізолятора № 1 для невідкладного доставлення арештованої Васіної О. В. в 13-те відділення психоневрологічної лікарні ім. І. П. Павлова.

Слідчий прокуратури м. Енська, (підпис)

юрист 2-го класу

ПОСТАНОВА про призначення медико-біологічної експертизи

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної справи по обвинуваченню Васіної О. В. у вчиненні злочинів, передбачених статтями 86і, 172 і ч. З ст. 193 КК України, встановив: 4 січня 199_ р. водій автомобіля ЗІЛ-150 автотранспортного підприємства № 1062 м. Енська Войчук І. П. перевозив на склад Енського міськторгу меблі та інше майно, описане в обвинуваченої Васіної О. В. На перехресті вулиць Магістральної і Садової названа автомашина зійшла з дороги і врізалась в дерево. Дорожньо-транспортна подія сталася через те, що перед автомобілем раптово перебігла дорогу студентка торговельно-економічного інституту Се-вастьяніхіна С. І., яка спіткнулась, несподівано упала і вдарилась головою об асфальт. "Швидка допомога", яка проїжджала, підібрала потерпілу і доставила її в лікарню, де вона перебуває третій тиждень. З місця події було вилучено зразки рідини, схожої на кров, виявлених на асфальті біля заднього колеса автомобіля.

Беручи до уваги, що для з'ясування стану, в якому перебувала потерпіла, а також для встановлення тяжкості і характеру тілесних ушкоджень, які вона одержала, та для вирішення інших питань, є необхідність у спеціальних знаннях в галузі біології і медицини, керуючись статтями 75-77, 196 КПК України,

постановив: 1. Призначити в даній справі медико-біологічну експертизу, проведення якої доручити експертам бюро судово-медичних експертиз при Енському обласному відділі охорони здоров'я.

5 0-08

2. На вирішення експертизи поставити такі питання:

а) чи не приймала Севастьяніхіна С. І. незадовго до
аварії алкоголь? якщо так, то в яких кількостях і яким був
ступінь тяжкості її сп'яніння?

б) чи є кров'ю людини зразки, взяті з місця дорожньої
події, яка сталася 4 січня 199_ р.? Чи могла ця кров належа-
ти потерпілій Севастьяніхіній СІ. і яка їх локалізація?

г) якими є характер і ступінь тяжкості тілесних ушкод-
жень, виявлених на тілі потерпілої Севастьяніхіної С. І.?

д) чи відповідають характер і давність тілесних ушкод-
жень, виявлених на тілі Севастьяніхіної С. І., механізмові
їх виникнення за обставин, на які вказала потерпіла (па-
діння і удар головою об асфальт)?

е) чи не є тілесні ушкодження на тілі Севастьяніхі-
ної С. І. наслідком наїзду на неї коліс автомобіля?

3. Для дослідження експертам надати:

зразки рідини, схожої на кров, які були вилучені з місця події згідно з протоколом від 4 січня І99_ р.; копію історії захворювання стаціонарної хворої Севастьяніхіної С. І. від (вказати дати).

Для ознайомлення експертам надати в оригіналі протокол огляду місця події від 4 січня І99_ р.; протокол відтворення обстановки і обставин події від (зазначити дату);

протоколи допитів потерпілої Севастьяніхіної С. І., свідка Войчука І. П. від (вказати дати).

Потерпіла Севастьяніхіна С. І. може бути оглянута експертами в клінічнШ лікарні № 22 Енського міськздороьвід-ділу, де вона продовжує лікування.

Постанову разом із зразками і зазначеними в ній документами надіслати для виконання експертам за адресою (зазначити).

Висновок експертів має бути складено відповідно до вимог статей 196,198, 200 КПК України.

Слідчий прокуратури м. Енська, (підпис)

юрист 2-го класу

т " -к: -г'лзі1с   *  с'ІОіН^ЦлООДхі. з ^<ИЦїтЈ<їі хнхіпіі^ КїіН5ШІСімв ■

ПРОТОКОЛ про пред'явлення обвинуваченому матеріалів експертизи

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р. відповідно до ст. 202 КПК України склав цей

60-0 с

протокол про те, що в своєму робочому кабінеті пред'явив Васіній Ользі Володимирівні, обвинувачуваній у вчиненні злочинів, передбачених статтями 86 , 172, ч. З ст. 193 КК України, матеріали судово-бухгалтерської експертизи на 11 сторінках з додатками, складені експертом Карапузо-вим І. М. (прикласти).

Обвинувачена Васіна О. В. ознайомилась з матеріалами експертизи з 10-ї до 12-ї години, після чого заявила, що зміст матеріалів експертизи їй зрозумілий, ніяких пояснень, зауважень, заперечень і клопотань не мас.

Слідчий прокуратури м. Енська, (підпис)

юрист 2-го класу

Протокол мною прочитано, все записано правильно ніяких зауважень не маю.

Обвинувачена (підпис)

2.7. ЗУПИНЕННЯ І ЗАКІНЧЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО СЛІДСТВА

ПОСТАНОВА про зупинення попереднього слідства

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А, Р., розглянувши матеріали кримінальної справи по обвинуваченню Васіної О. В. у вчиненні злочинів, передбачених статтями 86і, 172, ч. З ст. 193 КК України, встановив:

17 січня 199 р. Васіній О. В. пред'явлено обвинува-
чення в тому, що вона, працюючи скарбником профкому
Енського міськторгу, зловживаючи своїм посадовим ста-
новищем, шляхом підлогу документів систематично роз-
крадала колективні кошти, завдавши профспілковій орга-
нізації матеріальних збитків на суму (зазначити яку).

Крім того, вона викрала у громадянки Зюзіної Г. Т. диплом про закінчення інституту. 15 січня 199_р. щодо Васіної О. В. було застосовано запобіжний захід — тримання під вартою в слідчому ізоляторі № 1 м. Енська, з якого надійшло повідомлення, що арештовану Васіну О. В. 21 січня 199_ р. переведено в урологічне відділення клінічної лікар-

5*

 131

ні № 2 м. Енська. У витягу з історії хвороби № 102, підписаному головним лікарем і лікарями, які лікували Васі-ну О. В., зазначено, що 22 січня 199_ р. її було прооперовано у зв'язку з сечокам'яною хворобою і нині вона перебуває на стаціонарному лікуванні в лікарні № 2 м. Енська.

Беручи до уваги, що у справі виконано всі слідчі та інші процесуальні дії, проведення яких можливе за відсутності обвинуваченої Васіної О. В., а її тяжке захворювання перешкоджає закінченню розслідування справи, керуючись п. 2 ст. 206, ст. 208 КПК України,

постановив:

 1.  Попереднє слідство в даній справі призупинити до одужання обвинуваченої Васіної О. В.
 2.  Обраний щодо обвинуваченої Васіної О. В. запобіжний захід — тримання пщ вартою залишити без зміни. Копію даної постанови надіслати прокуророві м. Енська.

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

ПОСТАНОВА про відновлення попереднього слідства

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної справи по обвинуваченню Васіної О. В. у вчиненні злочинів, передбачених статтями 86і, 172 і ч. З ст. 193 КК України, встановив: 22 січня 199_ р. провадження в даній справі було призупинено у зв'язку з тяжким захворюванням обвинуваченої Васіної О. В.

20 лютого 199_ р. надійшла довідка № 63 від 18 лютого ц. р. з клінічної лікарні № 2 м. Енська, де Васіна О. В. перебувала на лікуванні, про те, що в даний час вона здорова.

Беручи до уваги, що підстави призупинення провадження у справі відпали, керуючись ст. 210 КПК України, постановив:

Попереднє слідство в даній справі відновити.

Копію постанови надіслати прокуророві м. Енська.

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

ПОСТАНОВА про закриття кримінальної справи

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної справи по обвинуваченню Васіної О. В. у вчиненні злочинів, передбачених статтями 86і, 172 і ч. З ст. 193 КК України, встановив: 4 січня 199_ р. водій АТП № 1062 м. Енська Войчук І. П. на автомобілі ЗІЛ-150 перевозив на склад Енського міськторгу меблі та інше описане майно обвинуваченої Васіної О. В. для подальшого зберігання. На шляху просування, в районі торговельно-економічного інституту, на тристоронньому перехресті вул. Магістральної і Садової автомобіль врізався передньою частиною в дерево, внаслідок чого вилетів з кузова, упав на землю і розбився телевізор "Славутич Ц-202", погнувся буфер автомашини. З-під заднього лівого колеса лікар "швидкої допомоги" витяг студентку 2-го курсу торговельно-економічного інституту Севастьяніхіну С. І. з травмою обличчя й голови. Судово-медична експертиза віднесла ці тілесні ушкодження до ступеня середньої тяжкості.

Із протоколів допитів потерпілої Севастьяніхіної С. І., підозрюваного Войчука І. П., свідків Лібмана Б. А, Кузько С. С, Асташкіна К. Д. видно, що Севастьяніхіна С. І. намагалась перебігти проїжджу частину дороги по вул. Садовій в безпосередній близькості від автомобіля, який рухався, але, спіткнувшись, упала і розбила об асфальт голову обличчя. Водій Войчук І. П., щоб запобігти наїзду на Севастьяніхіну С. І., різко загальмував і одночасно повернув кермо вправо. Автомобіль продовжував рухатися за інерцією і більшою своєю частиною виїхав на тротуар і узбіччя.

Із матеріалів проведеної в даній справі автотехнічної експертизи видно, що автомобіль, керований водієм Вой-чуком І. П., був технічно справний. Правил дорожнього руху порушено не було, а зіткнення з деревом було вимушеним, оскільки громадянка Севастьяніхіна С. І., нехтуючи правилами пішохода, раптово вискочила на проїжджу частину дороги, спіткнулась і впала перед автомобілем, який рухався, тим самим створивши аварійну ситуацію.

Беручи до уваги, що в діях підозрюваного Войчука І. П. відсутній склад будь-якого злочину, керуючись п. 2 ст. 6, статтями 130, 213—215 КПК України, постановив:

 1.  Кримінальну справу щодо Войчука Івана Петровича 193_ р. народження, водія АТП № 1062 закрити за відсутністю в його діях складу злочину.
 2.  Запобіжний захід — підписку про невиїзд, застосований щодо Войчука І. П., скасувати.

3. Копію даної постанови надіслати прокуророві
м. Енська, потерпілій Севастьяніхіній С. І., громадянину
Войчуку І. П.

Про закриття справи письмово повідомити громадянина Лібмана Б. А., який заявив у прокуратуру про аварію, а також дирекцію АТП № 1062, де працює Войчук І. П.

Дана постанова може бути оскаржена прокуророві м. Енська в семиденний строк з моменту одержання її копії чи відповідного повідомлення.

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

утутктзні спонршоноаз-онагузаотдог оі-Ј чатнзг^тз -б&овдЗ .няояоп Я иптіАтооїдігавбЛ' Ј .1 . □ уніхінклтоЕазЗ

ПОСТАНОВА про скасування постанови про закриття кримінальної справи

м. Енськ Дата

Прокурор м. Енська, радник юстиції Перушко С. А., розглянувши матеріали кримінальної справи по обвинуваченню Васіної О. В. у вчиненні злочинів, передбачених статтями 86і, 172 і ч. З ст. 193 КК України, встановив:

Водій АТП № 1062 м. Енська Войчук І. П. 4 січня

199 р. на автомашині 31Л-150 віз для здачі на склад

майно, описане в обвинуваченої Васіної О. В.

По дорозі до складу автомобіль врізався в дерево і дістав пошкодження. Кольоровий телевізор вилетів з кузова і розбився. Пошкоджено також інше майно, яке знаходилось в кузові. З-під заднього колеса автомобіля було витягнено студентку Севастьяніхіну С. І. з тілесними ушкодженнями середньої тяжкості.

.оицвугмз \{НйіцБаБ шшщоятз мнмвз мит :кзаахУа йкнк

25 січня 199_ р. слідчий прокуратури м. Енська Ільєнко А. Р. закрив кримінальну справу щодо водія Войчука І. П. за відсутністю в його діях складу злочину.

Своє рішення слідчий мотивував тим, що Севастьяніхі-на С. І., намагаючись перебігти проїжджу частину дороги в безпосередній близькості від автомобіля, який рухався, спіткнулась і впала, розбивши об асфальт обличчя й голову. Водій Войчук І. П. змушений був різко загальмувати, одночасно звернувши вправо, внаслідок чого і сталася автотранспортна подія.

Посилаючись на висновок автотехнічної експертизи, слідчий не знайшов порушення Правил дорожнього руху в діях водія і визнав, що аварійну ситуацію на дорозі створила потерпіла.

Цю постанову слідчого було оскаржено прокуророві батьком потерпілої — Севастьяніхіним І. М. У скарзі порушується питання про скасування постанови слідчого і притягнення водія Войчука І. П. до кримінальної відповідальності.

Як показав аналіз матеріалів справи і перевірка скарги, справа щодо Войчука І. П. на порушення вимог ст. 22 КПК України була закрита передчасно — без всебічного, повного і об'єктивного дослідження всіх її обставин. Слідчим не з'ясовано істотних обставин справи, зокрема те, на якій підставі водій АТП № 1062 Войчук І. П. перевозив описане майно Васіної О. В. (згідно з посвідченням про відрядження № 21 від 4 січня 199_ р. він повинен був у цей час знаходитись у відрядженні); чи правильно було проведено завантаження меблів та іншого майна; яких матеріальних збитків завдано внаслідок події.

Не перевірено також версію про передачу керма автомобіля громадянину Лібману Б. А., який їхав у кабіні. Неповно перевірено версію, що потерпіла Севастьяніхіна С. І. одержала тілесні ушкодження від того, що спіткнулась і впала на дорогу. Зокрема, не зрозуміло, як вона опинилась під заднім колесом автомашини. У справі немає характеристик на водія Войчука І. П. і потерпілу Севастьяніхі-нуС. І.

Автотехнічну експертизу проводили заінтересовані особи — спеціалісти АТП № 1062, де працює водій Войчук І. П.

На сенові викладеного постанова слідчого про закриття справи щодо Войчука І. П. визнається незаконною і необгрунтованою. У даній справі слідство необхідно відновити, виділити його в окреме провадження як таке, що має самостійне значення, а отже, його виділення не може негативно вплинути на всебічність, повноту і об'єктивність дослідження й вирішення справи по обвинуваченню Васіної О. В.

Беручи до уваги викладене, керуючись статтями 25, 26, 216, 227, 235 КПК України,

постановив:

 1.  Постанову слідчого прокуратури про закриття справи щодо Войчука І. П. від 5 січня 199_ р. скасувати як незаконну.
 2.  Справу щодо Войчука І. П. виділити з кримінальної справи по обвинуваченню Васіної О. В. у самостійне провадження.
 3.  Подальше ведення слідства доручити слідчому відділу УВС м. Енська.

Про прийняте рішення повідомити скаржника.

ЗШ.Я    .тотомнн кнкзшудоп вн .П .1 бл\нно8 одош вввотіз Прокурор м. Енська,

радник юстиції (підпис)

яЬв би ;зт вмзіЩКІШШшШШіЯУ.ї&ЦНтутм■ оніасок'с

Керуючому міським управлінням Ощадбанку м. Енська Шулєву 1.1.

ПОДАННЯ

про вжиття заходів до усунення причин і умов, що сприяли розкраданню коштів, які видаються в районних відділеннях Ощадбанку

Мною закінчено розслідування кримінальної справи щодо Васіної О. В., обвинувачуваної у вчиненні крадіжки грошових коштів у особливо великих розмірах (зазначити суму), які належали профспілковій організації Енського міськторгу.

Розслідування показало, що Васіна О. В., працюючи Іником профспілки Енського міськторгу, протягом івалого часу (з жовтня 199_ по січень 199_ р.) зловжива-своїм посадовим становищем, систематично розкрадала нити, займалась посадовими підлогами.

Васіна О. В. привласнювала великі суми грошей не иьки з каси торгу, одержуючи їх за видатковими касови-чеками, а й з рахунку № 119 профкому міськторгу у За-іничному районному відділенні Ощадбанку у м. Енську, сористовуючи для цього чеки.

Так, 2 вересня 199_ р. вона склала завідомо неправдиву іву до згаданого відділення Ощадбанку про одержання »вої чекової книжки, в якій підробила підпис голови >фкому Міркіна А. П. За цією заявою у відділенні Ощад-іку їй видали без доручення профкому чекову книжку з чеками.

Васіна О. В. одержала і привласнила: 3 вересня 199_ р. чеком № 74652 — (сума); 25 вересня 199_ р. за чеком 74653 — (сума); 13 листопада 199_ р. за чеком № 74654 (сума).

Зазначені суми грошей Васіна О. В. витрачала на особисті потреби — їздила на курорт, купляла речі, виплачува-вартість кооперативної квартири тощо. Розкрадання великих сум, які Васіна О. В. одержувала Залізничного відділення Ощадбанку, стало можливим іму, що працівники цього відділення безвідповідально ґавились до виконання своїх посадових обов'язків, грубо юрушували вимоги Статуту державних ощадних кас і розтленої на його основі Інструкції про порядок здійснення иіерацій за вкладами населення, а з боку керуючого відді-іенням Шумейка С. П. належного контролю не було.

Так, у вересні 199_ р. контролер Потихонько А. М., порушуючи вимоги статей 168, 170 названої Інструкції, видала чекову книжку Васіній О. В. без спеціального доручення при цьому належним чином не звірила підпис голови профкому Міркіна А. П. на заяві про видачу нової чекової книжки із зразком його підпису на особовому рахунку. Срім того, цей рахунок не було належним чином проаналізовано. Інакше легко можна було б виявити, що не всі видані раніше чеки використано. А в такому випадку Інст-укція забороняє видавати нові чеки, чекові книжки.

У Залізничному районному відділенні Ощадбанку склалась і така негативна практика, коли гроші видаються за чеками, підписаними не двома особами, які володіють правом розпоряджатися вкладом, як того вимагає Інструкція, а лише однією особою. Касир Воронько О. П. видавала великі суми грошей Васіній О. В., не звертаючи уваги на неправильне оформлення чеків, чим також порушила вимоги названої Інструкції.

Наведені факти свідчать про те, що керуючий відділенням Ощадбанку Шумейко С. П. слабо контролює роботу своїх підлеглих. Професійна підготовка працівників відділення перебуває на низькому рівні, не вживаються заходи щодо підвищення їхньої кваліфікації. Важливі інструктивні положення не завжди своєчасно доводяться до відома виконавців і належно не вивчаються.

Всі названі порушення й недоліки сприяли вчиненню злочинів Васіною О. В.

З метою усунення обставин, що сприяли розкраданню коштів, які видаються у відділеннях Ощадбанку, на підставі ст. 23і КПК України

: • ч"'-v" ;'-;п:\-    •     .'' -(«^з) —

пропоную:

 1.  Дане подання обговорити на зборах працівників районних відділень Ощадбанку м. Енська і вжити заходів щодо усунення даних порушень і недоліків.
 2.  Розробити і здійснити заходи по недопущенню надалі незаконного одержання грошових сум з районних відділень Ощадбанку.
 3.  Організувати серед працівників районних відділень Ощадбанку систематичне вивчення посадових інструкцій та інших відповідних нормативних актів. Посилити виховну роботу.

За даним поданням не пізніше ніж у місячний строк має бути вжито необхідних заходів і про результати повідомлено на нашу адресу.

Про час і місце обговорення подання прошу мене завчасно повідомити (сл. тел. 24-14-90).

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

.юіжнюі іаомзу ,нхзи іаон нтваядна зкнооодяє відані

м. Енськ, вул. Тиха, буд. 7, кв. 2.

в. о. голови профкому ока

Енського міськторгу Куцаку Р. С.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Відповідно до вимог ст. 217 КПК України повідомляю, ■о попереднє слідство в кримінальній справі колишнього рбника профкому Васіної О. В. визнано закінченим і рава підлягає направленню для віддання Васіної до суду за обвинуваченням у вчиненні злочинів, передбачених етаттями 86і, 172 і ч. З ст. 193 КК України.

Роз'яснюю, що Ви як керівник профспілкової організа-НЇЇ, визнаної цивільним позивачем, чи Ваш представник [маєте право ознайомитися з матеріалами кримінальної і справи. За письмовим чи усним клопотанням Ви можете почати ознайомлення зі справою 29 січня 199      р. з 10 рідини.

При явці в прокуратуру необхідно мати з собою службове посвідчення, а Вашому представникові — паспорт і відповідне доручення.

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

ПРОТОКОЛ про оголошення обвинуваченому про закінчення слідства і пред'явлення йому та його захисникові матеріалів справи

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної справи обвинуваченням Васіної О. В. у вчиненні злочинів, пе-дбачених статтями 86і, 172, ч. З ст. 193 КК України, і ви-авши зібрані докази достатніми для складення обвину-ьного висновку і виконавши вимоги ст. 217 КПК Украї-, відповідно до статей 218—221 КПК України оголосив винуваченій Васіній О. В., що слідство в її справі закінчено і вона має право ознайомитись з усіма матеріалами справи як особисто, так і з допомогою захисника, заявити клопотання про доповнення попереднього слідства та інші, а під час ознайомлення зі справою робити з неї виписки.

Обвинувачена заявила, що зі справою бажає знайомитись разом із захисником — адвокатом Фельдманом А. М. Захисник Фельдман А. М. пред'явив ордер юридичної консультації від 15 лютого 199_ р. на право участі в кримінальній справі Васіної О. В. і був допущений для ознайомлення зі справою.

Обвинуваченії! Васіній О. В. та її захисникові Фельдма-ну А. М. пред'явлено всі матеріали попереднього слідства в двох томах, підшиті й пронумеровані. У першому томі міститься 350 сторіїкж, у другому — 270.

Обвинувачена Васіна О. В. та її захисник Фельдман А. М. знайомилися з матеріалами справи в службовому кабінеті слідчого 15 лютого 199_ р. з 11 до 18 години з перервою з 13 до 14 години, а також 16 лютого 199_ р. з 12 до 18 години ЗО хвилин. Обвинувачена і захисник робили для себе відповідні виписки з матеріалш справи.

Після ознайомлення з матеріалами попереднього слідства від обвинуваченої Васшої О. В. ніяких клопотань, заяв не надійшло. Захисник Фельдман А. М. попросив приєднати до справи характеристику на Васіну О. В. за місцем її проживання, видану 13 лютого 199_ р. житлово-експлуатаційною дільницею № 11, а також заявив клопотання про закриття криміїїальної справи в частині обвинувачення Васіної О. В. за ст. 172 КК України, оскільки, на його думку, дії обвинуваченої по підробленню документш охоплюються диспозицією ст. 86і КК України, за якою Васіна О. В. притягується до відповідальності.

Протокол прочитано слідчим уголос. Ніяких зауважень, заяв від обвинуваченої та її захисника не надшшло. Все записано вірно.

Обвинувачена (підпис)

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

Захисник (підпис)

-цілі

ПОСТАНОВА про часткове задоволення клопотання захисника1

р, :л . ;/%н«ншанйг! .        ' .• с-і:є:. -,      -Ся

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу :нко А. Р., розглянувши клопотання захисника Фельд-а А. М., заявлене після ознайомлення з матеріалами «мінальної справи за обвинуваченням Васіної О. В. у кненні злочинів, передбачених статтями 86і, 172 і ч. З 193 КК України,

встановив: захисник Фельдман А. М., ознайомившись відповідно ст. 218 КПК України з матеріалами кримінальної справи обвинуваченням Васіної О. В., заявив усне клопотання, есене до протоколу пред'явлення матеріалів справи для найомлення,  про необхідність закрити кримінальну іраву в частині обвинувачення Васіної О. В. у вчиненні садового підлогу, передбаченого ст. 172 КК України, ос-ьки, на його думку, підроблення обвинуваченою доку-нтів охоплюється диспозицією ст. 86і КК України. За-існик, крім того, попросив приєднати до справи харак-ристику на Васіну О. В. з місця проживання, видану З лютого 199_ р. ЖЕД №11.

Зазначена характеристика може мати значення в спра-тому клопотання в цій частині слід задовольнити. Клопотання про закриття справи в частині обвинува-іення Васіної О. В. у вчиненні службового підлогу, передбаченого ст. 172 КК України, є необгрунтованим і не може Бути задоволене з таких підстав. Васіна О. В., будучи службовою особою, неодноразово підробляла з корисливих мотивів офіційні документи — заяви до районного відділення Ощадбанку на одержання нової чекової книжки, квитанцію на одержання профспілкових марок. В цих документах Васіна О. В. підробляла підписи, вносила до них завідомо Неправдиві відомості, а потім незаконно одержувала за ними з районного відділення Ощадбанку гроші, які здебільшого привласнювала, чим заподіяла профспілковій організації матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

го

' Даний документ вироблено практикою. В ч. З ст. 221 КПК України івориться лише про постанову про відмову в задоволенні клопотання.

Ці дії правильно кваліфіковані за сукупністю вчинених злочинів, передбачених статтями 172 і 86 КК України, оскільки тут мають місце два самостійні злочини, кожен з яких передбачений в законі. Підроблення документів не передбачається ст. 86 і КК України як конструктивна ознака розкрадання в особливо великих розмірах. Дії по підробленню документів утворюють окремий злочин.

На підставі викладеного, керуючись статтями 130, 221 КПК України,

постановив:

1. Заявлене в даній справі захисником Фельдма-
ном А. М. клопотання частково задовольнити. Приєднати
до справи характеристику Васіної О. В., видану 13 лютого
199_ р. ЖЕД № 11 м. Енська.

2. В частині закриття справи за обвинуваченням Васі-
ної О. В. у вчиненні злочину, передбаченого ст. 172 КК Ук-
раїни, в задоволенні клопотання відмовити як у заявлено-
му без достатніх підстав.

Дану постанову можна оскаржити прокуророві м. Енська.

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

Слідчому прокуратури м. Енська, юристу 2-го класу Ільєнку А. Р.

ВКАЗІВКИ

у справі Васіної О. В., яка обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених статтями 86і, 172, ч. З ст. 193 КК України

м. Енськ Дата

З метою забезпечення законності, повноти і всебічності дослідження обставин справи, а також усунення тяганини, допущеної при її розслідуванні, відповідно до п. З

'. 227 КПК України Вам необхідно терміново виконати кі дії:

1. Закрити справу в частині обвинувачення Васі-
О. В. у вчиненні злочину, передбаченого ст. 172 КК
аїни, оскільки дії обвинуваченої, що полягали у вчи-

нні посадового підлогу з метою розкрадання колективно майна в особливо великих розмірах, охоплюються ладом злочину, передбаченого ст. 86і КК України.

2. У зв'язку з тим, що Васіна О. В. при пред'явленні їй
івинувачення (дата) була допитана надзвичайно поверхо-
, особливо щодо матеріалів судово-бухгалтерської, судо-
-психіатричної, медико-біологічної, автотехнічної екс-
пиз та документальної ревізії, проведених у даній спра-
обвинувачену необхідно допитати повторно
і більш
ально з'ясувати всі обставини справи, звернувши особ-
»у увагу на ставлення обвинуваченої до матеріалів екс-
•тиз та документальної ревізії.

 1.  Вилучити зі справи всі письмові доручення, окремі іручення, вказівки слідчого органам дізнання та відповіді і них, що не є доказами в справі.
 2.  Звертаю Вашу увагу на допущену в справі тяганину, справі загалом понад 20 днів не проводились ніякі слідчі шші процесуальні дії.

Пропоную Вам більш активно вести розслідування у іраві Васіної О. В., яка знаходиться на контролі в облас-й прокуратурі, і закінчити проведення попереднього ства із складанням обвинувального висновку не пізні-|ше як (дата).

Прокурор м. Енська,

радник юстиції (підпис)

Прокурору Енської області, державному раднику юстиції 3-го класу Зеленковському С. П. копія:

прокурору м. Енська, раднику юстиції Петрушку С. А. (до відома)

ЗАПЕРЕЧЕННЯ щодо вказівок прокурора

м. Енськ Дата

У моєму провадженні знаходиться кримінальна справа за обвинуваченням Васіної О. В. у вчиненні злочинів, передбачених статтями 86і, 172, ч. З ст. 193 КК України.

У даній справі прокурор м. Енська, радник юстиції Петрушко С. А. (дата) дав мені вказівки, зокрема щодо обсягу обвинувачення та закриття справи в його частині.

Із вказівками прокурора я не згоден і, керуючись частинами 1, 2 ст. 114 КПК України, надаю Вам справу з письмовими вказівками прокурора міста, які вважаю незаконними і необгрунтованими як такі, що не узгоджуються з обставинами справи.

1. Вказівку прокурора щодо закриття справи в частині
вчинення Васіною О. В. злочину, передбаченого ст. 172 КК
України з тієї підстави, що начебто посадовий підлог охоп-
люється диспозицією ст. 86
і КК України, вважаю незакон-
ною і такою, яка суперечить практиці, що склалася (див.
аналогічну кримінальну справу за обвинуваченням Шихо-
вої А. Л., у якій Верховний Суд України вирок Енського
обласного суду (дата) залишив без змін).

Посадовий підлог є самостійним злочином, передбаченим ст. 172 КК України. Розкрадання майна шляхом зловживання посадовим становищем, пов'язане із вчиненням посадового підлогу, має кваліфікуватися за сукупністю злочинів (див. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. — Київ, 1994. — С. 256), що і було мною зроблено.

2. Я не бачу ніякого сенсу повторно допитувати обви-
нувачену Васіну О. В. щодо матеріалів проведених у справі
експертиз та документальної ревізії. Вона була ознайомле-
на з цими матеріалами і неодноразово висловлювала своє
ставлення до них (т. 1, а. с. 227). А при остаточному
пред'явленні Васіній О. В. обвинувачення вона відмови-
лась давати детальні пояснення з матеріалів експертиз і ревізії, пославшись на те, що вона неодноразово робила це раніїпе (т. 2, а. с. 229).

3. Мені запропоновано вилучити із справи всі письмові доручення, вказівки органам дізнання та відповіді на них на тій підставі, що вони не є доказами в справі. Така вказівка суперечить вимогам ст. 22 КПК України про всебічність, повноту і об'єктивність дослідження обставин справи.

Доручення, вказівки органам дізнання (як мої, так і прокурора) та відповіді на них мають залишитись у справі з тим, щоб було видно, які версії і наскільки повно були перевірені, аби суд чи учасники процесу до них не повертались.

4. Зауваження прокурора про допущену тяганину в справі і припис закінчити проведення слідства до (дата) є необ'єктивними. Твердження про те, що в справі більш як 20 днів не проводились ніякі дії, не відповідає насправді виконати роботі, облік якої тільки за датами процесуальних актш уявляється примітивним і суто формальним.

Мною проведено велику роботу по аналізу протоколи* допитів, організації проведення документальної ревізії, судово-біологічної,, автотехнічної експертиз та по оцінці їх матеріалів. Потрібно було планувати розслідування злочи-нів і проведення окремих слідчих дій, займатися розшуком необхідних документів, свідкш, складати варіанти різного роду постанов, редагувати їх, друкувати тощо. Уся ця робота слідчого прокурором міста, по суті, проігнорована.

Виконати вказівку прокурора про закінчення попереднього слідства зі складанням обвинувального висновку за ять днів не реально. Потрібно систематизувати і всебічно проаналізувати матеріали двотомної кримінальної справи, ознайомити з нею обвинувачену, потерпілу, цивільного позивача, вирішити їх клопотання, скласти і надрукувати обвинувальний висновок тощо. Треба також брати до [ уваги, що на сьогодні в моєму провадженні знаходиться ще десяток складних кримінальних справ.

Враховуючи викладене, прошу скасувати вказівки прокурора м. Енська у справі Васіної О. В., що були дані мені (дата).

Додаток:

кримінальна справа у 2-х томах,
т- 1 — арк., т. 2 -  ' арК.

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу підпис;

"Затверджую" Прокурор м. Енська ст. радник юстиції (дата) (щдпис)

ш хшгвн ішаотща ет вина-    :«       надійна- ,юшяч«од ОБВИНУВАЛЬНИЙ ВИСНОВОК у кримінальній справі Васіної Ольги Володимирівни, обвинувачуваної у вчиненні злочинів, передбачених статтями 86і, 172 і ч. З ст. 193 КК України

,мнт Є ІаВОДЗ у ЛЗЮЕКШНйВС «ПОШМ ХЕІІ-Ш Щ&упщ. \щ<ут

1 січня 199_ р. до прокуратури м. Енська надійшла заява від гр. Міркіна А П., який працює головою профкому Енського міськторгу, про те, що в касі профкому виявлена велика нестача грошей і що в цьому винна скарбник Васіна О. В.

Попереднім слідством у даній справі встановлено, що згідно з практикою, яка склалася в торзі, профспілкові внески утримувались касиром при видачі зарплати членам профспілки. Потім їх одержувала з каси за видатковими касовими чеками Васіна О. В. Профком також мав свій особовий рахунок № 119 в Залізничному районному відділенні Ощадбанку м. Енська, звідки Васіна О. В. отримувала грошові суми за чеками.

Васіна О. В. працювала бухгалтером Енського міськторгу і одночасно була скарбником профкому цього торгу. Будучи посадовою особою, вона систематично (з жовтня 199_ р. по січень 199 р.) зловживала своїм посадовим становищем, із корисливих мотивів складала фальшиві фінансові документи та підроблювала їх, вносячи до офіційної документації завідомо неправдиві відомості.

Васіна О. В. фальсифікувала документи з метою розкрадання грошових коштів шляхом неоприбуткування чи недоприбуткування одержуваних сум, які належали профспілковій організації за місцем роботи, а також за допомогою підроблених документів приховувала нестачі грошей.

Із каси Енського міськторгу Васіна О. В. одержала і, не оприбуткувавши, привласнила:

 1.  червня 199_ р. — (сума) (видатковий касовий чек №434);
 2.  жовтня 199_ р. — (сума) (видатковий касовий чек № 620);

12 вересня 199_ р. — (сума) (видатковий касовий чек № 239);

13 жовтня 199_ р. — (сума) (видатковий касовий чек
№286);

ЗО листопада 199_ р. — (сума) (видатковий касовий чек №344);

6 квітня 199_ р. — (сума) (видатковий касовий чек № 71);

14 червня 199_ р. — (сума) (видатковий касовий чек
№ 160);

З січня 199_ р. — (сума) (видатковий касовий чек № 506). Із них Васіна О. В. оприбуткувала по касі (сума), а (сума) витратила на свої потреби.

З метою приховати викрадення (сума) Васіна О. В. підробила квитанцію про одержання із Залізничного районного відділення Ощадбанку м. Енська профспілкових марок, виправивши суму 1109 на 1308.

Крім того, Васіна О. В. систематично привласнювала великі суми профспілкових грошових коштів, котрі одержувала в Залізничному районному відділенні Ощадбанку м. Енська з поточного рахунку № 119 профкому міськторгу. Маючи чекову книжку з невикористаними чеками, вона 2 вересня 199_ р. склала за відомо неправдиву заяву до названого відділення Ощадбанку на одержання нової книжки, в якій підробила підпис голови профкому Міркіна А. П. За підробленою заявою Васіна О. В. одержала в районному відділенні Ощадбанку чекову книжку з номерами чеків від 74651 до 74675. Чеки використовувала для розкрадання грошей. Зокрема, одержала і привласнила: З вересня 199_ р. за чеком № 74652 — (сума); 25 вересня 199_ р. за чеком № 74653 — (сума) (одержала нібито для купівлі спортивного інвентарю, але (сума) з них привласнила);

13 листопада 199_ р. за чеком № 74654 — (сума). Всього Васіна О. В. викрала (сума), заподіявши профспілковій організації Енського міськторгу матеріальних збитків в особливо великих розмірах. Викрадені гроші Васіна О. В. витрачала на свої особисті потреби: їздила відпочивати на курорти Криму, купляла меблі, одяг та інші цінності, оплачувала вартість кооперативної квартири, а також навчання дочки в музичній школі.

Крім того, Васіна О. В. 25 грудня 199_ р. зайшла до своєї сусідки Зюзіної Галини Тихонівни, 193_ р. народження, яка працює економістом планового відділу Енського металургійного заводу, і, скориставшись тим, що в квартирі була лише малолітня дочка Зюзіної Г. Т., викрала з її письмового столу важливий документ — диплом Р № 924912 про закінчення в 195_р. Саратовського економічного інституту з метою переробити його на своє ім'я.

Васіній О. В. було пред'явлено обвинувачення в розкраданні колективного майна в особливо великих розмірах, у здійсненні посадового підлогу та у викраденні важливого особистого документа.

Допитана як обвинувачувана у вчиненні вказаних злочинів, Васіна О. В. вину свою визнала повністю і дала такі показання. Маючи невелику зарплату (сума) і потребу у санаторно-курортному лікуванні, вона спочатку брала гроші начебто в борг. Згодом не стала повертати їх в касу. В 199_ р. привласнила (сума) і (сума), в 199_ р. витратила на свої потреби (сума), потім тричі по (сума). Влітку 199_ р., одержавши в касі (сума), привласнила з них (сума), а на початку 199_ р. недооприбуткувала (сума). Також отримувала великі суми грошей із Залізничного районного відділення Ощадбанку м. Енська і привласнювала їх. Так, восени одержала спочатку (сума), а потім (сума) та (сума) і більшу їх частину привласнила.

Васіна О. В. зізналася, що витратила на себе (сума) профспілкових грошей. Нестачі вдавалося приховувати, оскільки ревізії проводили рідко і не дуже детально, а також за допомогою неврахованої чекової книжки і підроблення документів.

Підсудна також підтвердила, що дійсно викрала з письмового столу своєї сусідки Зюзіної Г. Т. диплом про закінчення економічного інституту і хотіла переробити його на своє ім'я з тим, щоб працювати на більш високій посаді. У своїх вчинках Васіна О. В. розкаюється (т. 1, а. с. 24—27).

Особисті зізнання Васіної О. В. у вчиненні злочинів і пред'явлене обвинувачення підтверджуються зібраними в даній справі доказами: матеріалами документальної ревізії і судово-бухгалтерської експертизи, які підтверджують, що Васіна О. В. допустила нестачу грошей на (сума) (т. 1, а. с. 11—20); речовими доказами — підробленою заявою про одержання чекової книжки, квитанцією про одержання профспілкових марок, підроблення якої підтверджується почеркознавчою експертизою (т. 1, а. с. 22—29); вилученими при обшукові на квартирі Васіної О. В. чернетками, в яких вона вела облік викрадених грошей та їх витрат; грошима, добутими злочинним шляхом, у сумі (якій), також вилученими при обшукові (т. 1, а. с. 9—10); викраденим дипломом про закінчення інституту (т. 1, а. с. 15), визнаним речовим доказом; протоколом пред'явлення для впізнання друкарської машинки, на якій Васіна О. В. друкувала завідомо неправдиву заяву на одержання чекової книжки (т. 1, а. с. 17); описом майна Васіної О. В., придбаного на викрадені гроші (т. 1, а. с. 57).

Вина Васіної О. В. підтверджується також показаннями свідка Міркіна А. П., який пояснив, що на заяві про одержання чекової книжки підпис не його, а підроблений (т. 1, а. с. 44—45). Контролер районного відділення Ощадбанку Потихонько А. М. і касир цього відділення Воронько О. П., допитані як свідки у справі, показали, що обвинувачена одержувала у них чекові книжки, а за чеками — гроші (т. 2, а. с. 50—53).

Свідок Зубова О. В. пояснила, що під час непланової ревізії у Васіної вона спочатку виявила в касі нестачу в сумі (якій), але, як пізніше з'ясувалось, частину грошей Васіна просто не встигла оприбуткувати, оскільки сейф був опечатаний ревізором (т. 1, а. с. 60—65).

Вдовенко М. С, допитана як свідок, підтвердила, що двічі відпочивала з обвинуваченою в Ялті. Васіна О. В. завжди модно одягалась, харчувалась переважно в ресторанах, відвідувала культурно-розважальні заходи (т. 1, а. с. 100).

Свідок Юрченко І. С. показав, що жив з Васіною О. В. як з дружиною, іноді приводив до неї своїх друзів і вони разом з нею вживали спиртні напої (т. 1, а. с. 106). Показання Юрченка І. С. підтвердив свідок Акапян Г. Ф. (т. 1, а. с. 152-153).

Із показань потерпілої Зюзіної Г. Т. з'ясувалось, що у неї з квартири пропав її диплом про закінчення інституту. Взяла його Васіна О. В., яка заходила в квартиру і знала, де лежать документи (т. 1, а. с. 130—131). Дочка потерпілої, свідок Зюзіна О. Ф., підтвердила, що в день, коли пропав диплом, в кімнаті була Васіна О. В. і дзвонила по телефону (т. 1,а. с. 140).

Вина Васіної підтверджується також іншими документами, які є в справі: протоколом явки Васіної О. В. з повинною (т. 1, а. с. 4), протоколом про проведення виїмки

підробленої заяви про одержання неврахованої чекової книжки (т. 1, а. с. 25) та іншими1.

Обставинами, які пом'якшують відповідальність, є: явка Васіної О. В. з повинною і наявність у неї на утриманні малолітньої дочки. Обставин, обтяжуючих відповідальність обвинуваченої Васіної О. В., не вбачається.

Вчинення Васіною О. В. розкрадання грошей стало можливим тому, що ревізії в касі проводились нерегулярно, поверхово, прашвники районного відділення Ощадбанку м. Енська грубо порушували правила видачі чекових книжок — робили це без доручень і за наявності невикористаних чеків. Крім того, виплати грошових сум здійснювали без належного оформлення чеків, підписи на документах із зразками не звіряли (т. 2, а. с. 250—253, 350).

Особу обвинуваченої встановлено за паспортом громадянина України, виданим на ім'я Васіної О. В. (т. І, а. с. 18). Васіна О. В., вчинюючи злочини, усвідомлювала свої дії і керувала ними. Це підтверджується висновком експертів-психіатрів (т. 1, а. с. 80).

На основі викладеного, Васіна Ольга Володимирівна,

195 р. народження, уродженка с. Лебеді Липівського ра-
йону енської області, громадянка України, росіянка, освіта
середня спеціальна, закінчила торговельне училище в

196 р., одружена, з чоловіком не живе, має на утриманні
дочку — ученицю 3 класу, до арешту працювала бухгалте-
ром Енського міськторгу і одночасно була скарбником
профкому цього торгу, проживає в м. Енську, по вул. Ши-
рокій, буд. 99, кв. 51, раніше не судима, обвинувачується в
тому, що вона:

1. Працюючи бухгалтером Енського міськторгу і будучи одночасно скарбником профкому названого торгу, в період з жовтня 199_ р. по січень 199_ р., зловживаючи посадовим становищем, використовуючи підроблені документи, систематично не оприбутковувала і недооприбутковувала по касі профкому грошові кошти у вигляді профспілкових внесків, які утримувалися з працівників при видачі їм зарплати.

* Документ е лримірним, тому тут не наводяться всі докази, зібрані у справі та їх аналіз.

Із каси міськторгу Васіна О. В. одержала і, не оприбуткувавши, привласнила:

20 червня 199_ р. — (сума) (видатковий касовий чек
№434);

21 жовтня 199 р. — (сума) (видатковий касовий чек
| № 620);

12 вересня 199_ р. — (сума) (видатковий касовий чек
!*» 239);

13 жовтня 199_ р. — (сума) (видатковий касовий чек
1* 286);

30 листопада 199_ р. — (сума) (видатковий касовий чек №344);

6 квітня 199_ р. — (сума) (видатковий касовий чек №71);

14 червня 199_ р. — (сума) (видатковий касовий чек
№ 160);

З січня 199_ р. — (сума) (видатковий касовий чек |№ 506).

Із них Васіна О. В. оприбуткувала по касі (сума), а (су-іа) витратила на свої потреби.

З метою приховання крадіжки (сума) Васіна підробила квитанцію про одержання нею в Залізничному районному відділенні Ощадбанку м. Енська профспілкових марок, ви-I правивши суму 1109 крб. на 1308 крб.

Васіна О. В. також систематично привласнювала великі І суми грошей, які одержувала в названому відділенні Ощад-І'банку з поточного рахунку № 119 профкому міськторгу. І Маючи чекову книжку з невикористаними чеками, Васі-| на О. В. 2 вересня 199_ р. склала завідомо неправдиву заяву [до названого відділення Ощадбанку про одержання нової [чекової книжки, підробивши при цьому підпис голови [ профкому Міркіна А. П. За цією підробленою заявою Васі-[ на О. В. одержала нову чекову книжку з номерами чеків від [ 74651 до 74675. Чеки використовувала для розкрадання ! грошей, зокрема одержала і привласнила: і     3 вересня 199_ р. за чеком 74652 — (сума);

25 вересня 199_ р. за чеком 74653 — (сума) (одержала І нібито для купівлі спортивного інвентарю, але (сума) з них ; привласнила;

13 листопада 199 р. за чеком 74654 — (сума). Всього ' Васіна О. В. викрала для своїх потреб (сума), заподіявши профспілковій організації Енського міськторгу матеріальних збитків в особливо великих розмірах, тобто вчинила злочин, передбачений ст. 86і КК України.

 1.  Будучи посадовою особою, з жовтня 199_ р. по січень 199_ р. неодноразово з корисливих мотивів, з метою розкрадання коштів і приховання цього злочину займалась підробленням офіційних фінансових документів, вносила до них завідомо неправдиві відомості. Так, Васіна О. В. склала неправдиву заяву до Залізничного районного відділення Ощадбанку м. Енська для одержання чекової книжки, підробила підпис голови профкому Енського міськторгу Міркіна А. П., а також квитанцію про одержання з відділення Ощадбанку профспілкових марок, виправивши суму 1109 крб. на 1308 крб. Вона одержала гроші за незаконно отриманою чековою книжкою, чим вчинила посадовий підлог, тобто злочин, передбачений ст. 172 КК України.
 2.  25 грудня 199_ р. Васіна О. В. викрала з квартири своєї сусідки Зюзіної Галини Тихонівни важливий особистий документ — диплом Р № 924918 про закінчення в 195_ р. Саратовського економічного інституту і мала намір переробити його на своє ім'я, тобто вчинила злочин, передбачений ч. З ст. 193 КК України.

Обвинувальний висновок складено в м. Енську ^лютого 199_ р. з додержанням вимог ст. 223 КПК України.

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

Відповідно до статей 224, 254 КПК України до обвинувального висновку додаються:

1. Список осіб, які підлягають виклику до суду повіст-

^Обвинувачена:

Васіна Ольга Володимирівна, яка тримається в слідчому ізоляторі № 1 УВС м. Енська (т. 1, а. с. 24—27).

Свідки:

Міркін Анатолій Петрович, проживає в м. Енську, по вул. Чернишевського, буд. 5, кв. З (т. 1, а. с. 50—51);

Воронько Ольга Петрівна, проживає в м. Енську, по вул. Окружній, буд. 82, кв. 5 (т. 1, а. с. 60—61);

Зубова Ольга Володимирівна, проживає в м. Енську, по вул. Зеленій, буд. 44, кв. 1 (т. 1, а. с. 61—62);

Вдовенко Марія Степанівна, проживає в м. Енську, по вул. Береговій, буд. З, кв. 7 (т. 1, а. с. 100);

Юрченко Іван Семенович, проживає в м. Енську, по вул. Зеленій, буд. 5, кв. 32 (т. 1, а. с. 106);

.ШНйфїЧ лЛ об .тз ЙННЗР6С*В9<|зп <нїїі-оііЈ

Зюзіна Олена Федорівна, проживає в м. Енську, по вул. Широкій, буд. 99, кв. 50 (т. 1, а. с. 140). Експерт-бухгалтер:

Карапузов Іван Макаровим, проживає в м. Енську, по «ул. Лівобережній, буд. 37, кв. 40 (т. 1, а. с. 15—20).

2. Список осіб, які відповідно до ст. 254 КПК України,
мають бути повідомлені про день розгляду справи в суді:

— прокурор м. Енська Перушко Сергій Аврамович;

— громадський обвинувач від колективу Енського міськторгу Якушко Петро Сидорович (т. 2, а. с. 240);

захисник обвинуваченої — адвокат Енської міської юридичної консультації Фельдман Арон Мойсейович (т. 2, а. с. 260);

потерпіла Зюзіна Галина Тихонівна, проживає в м. Енську, по вул. Широкій, буд. 99, кв. 50 (т. 1, а. с. 130— 131);

представник цивільного позивача — в. о. голови профкому Енського міськторгу Петрова Ніна Іванівна

3. Довідки:

кримінальну справу порушено 3 січня 199_ р., об'єднано з іншою справою 17 січня 199_ р. (т. 1, а. с. 9).

Васіну О. В. взято під варту 15 січня 199_ р. з триманням у слідчому ізоляторі № 1 (т. 1, а. с. 35).

Обвинувачення Васіній О. В. пред'явлено 17 січня 199_р. (т. 1, а. с. 19).

Провадження у справі зупинено 22 січня 199_ р. і відновлено 20 лютого 199_ р. (т. 1, а. с. 82—83).

Строки слідства і тримання під вартою продовжено до 1 березня 199_р. (т. 1, а. с. 13).

Попереднє слідство у справі закінчено 15 лютого
199 р. (т. 2, а. с. 267).

Речові докази: заява про одержання чекової книжки, квитанція про одержання профмарок, чернетки, диплом про закінчення інституту, — знаходяться в даній справі (т. 1, а. с. 9, 10, 15, 22, 23); друкарська машинка — в прокуратурі м. Енська; вилучені гроші в сумі (яка) здано в касу профкому Енського міськторгу (т. 1, а. с. 8).

У справі заявлено цивільний позов на суму (яку) (т. 1, а. с. 17).

Накладено арешт на майно, яке знаходиться на складі Енського міськторгу, на загальну суму (яку), а також на гроші (сума) (т. 1, а. с. 13, 21).

Судові витрати в справі у зв'язку з проведенням судово-бухгалтерської експертизи становлять (сума) (т. 1, а. с. 66).

4. Вжито заходів щодо усунення умов, які сприяли вчиненню злочинів:

— внесено подання об'єднаному профкому Енського міськторгу і міському управлінню Ощадбанку м. Енська, проведено збори колективу працівників Енського міськторгу, прочитано лекцію для працівників Ощадбанку м. Енська (т. 2, а. с. 251—254)'.

Відповідно до вимог ст. 225 КПК України дана справа з обвинувальним висновком направляється прокуророві м. Енська.

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

«нін ЮЮГггчШ-ІГ

г *"Діа і -о        ї йигізон—ммііуЈ !в6(}пз ^ ШіНЗЖДБаООД 1.

* Ці заходи в обвинувальному висновкові повинні бути зазначені згідно з відомчими актами.

ли .з,Јл .т)т**вх&.

Глава 2

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ АКТИ ЯКІ СКЛАДАЮТЬСЯ В СУДОВИХ СТАДІЯХ

• і .

1. ВІДДАННЯ ОБВИНУВАЧЕНОГО ДО СУДУ. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД

здати ■ а' Х-^У ^гіїіі^М»й-УлН^*^1§*ї' 'НКР^О йНКнїііЧЗйі&>ї'тїП>ОЯЈ

Енському міському суду Обвинуваченої Васіної Ольги Володимирівни за статтями 86 , 172 і ч. З ст. 193 КК України

КЛОПОТАННЯ про колегіальний розгляд кримінальної справи

Мене, Васіну О. В. звинувачують у тому, що я, працюючи бухгалтером Енського міськторгу і будучи скарбником профкому цього торгу, підробляла документи і зловживаючи своїм службовим становищем розкрала профспілкових коштів в особливо великих розмірах (сума), та викрала у своєї сусідки диплом про закінчення нею економічного інституту.

Слідство з моєї справи закінчено і для розгляду направлено в Енський міськсуд.

Враховуючи, що за злочини, в яких мене звинувачено, передбачена можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років, у відповідності до і ст. 17 КПК України заявляю клопотання про те, щоб мою справу по першій інстанції розглядав суд колегіально у складі трьох осіб.

Такий розгляд справ вважаю буде найбільш демократичним, об'єктивним і справедливим.

Обвинувачена (підпис)

дата

ПОСТАНОВА
про віддання обвинуваченого до суду
м.
Енськ Дата

Суддя Енського міського суду Конін І. В., який діє від імені суду, розглянувши справу за обвинуваченням Васіної

Ольги Володимирівни у вчиненні злочинів, передбачених статтями 86і, 172 і ч. З ст. 193 КК України, встановив:

справа, яка надійшла на розгляд, підсудна Енському міському суду.

У даний час підстав для закриття або зупинення справи немає. Для розгляду справи в судовому засіданні є необхідні докази. Не притягнутих до відповідальності осіб, щодо яких були б зібрані докази, які викривали б їх у вчиненні злочинів, немає. Діяння обвинуваченої Васіної О. В. кваліфіковані органами розслідування за статтями 86і, 172 і ч. З ст. 193 КК України.

Правильність кваліфікації діянь обвинуваченої за статтями 86і, 172 і ч. З ст. 193 КК України, а також обраний щодо неї запобіжний захід — тримання під вартою ні обвинувачена, ні захисник не заперечують.

Обвинувальний висновок складено відповідно до вимог КПК України. Під час попереднього слідства було вжито заходи до усунення причин і умов, які сприяли вчиненню злочинів, а також до забезпечення відшкодування збитків і конфіскації майна.

Справу було порушено за наявності до того підстав. Попереднє слідство проводилось на підставі вимог КПК України.

Клопотання обвинуваченої щодо розгляду її справи колегіально заслуговує на увагу.

1 Вважаємо, що з метою додержання вимог закону (ч. 1 ст. 242 КПК) про недопустимість вирішення наперед питання про винність, ухвала про віддання до суду не повинна містити тверджень про те, що в справі немає підстав для її закриття, що всі особи, притягаєш до відповідальності, викриті у вчиненні злочинів зібраними у справі доказами, що кваліфікація діянь обвинуваченого за статтями Кримінального кодексу і обраний щодо нього запобіжний захід, є правильними. Особливо не можна допускати таких висновків у стадії віддання обвинуваченого до суду, коли на попередньому слідстві він не визнає себе винним, вимагає закрити щодо нього справу за реабілітуючими підставами і звільнити з-під варти. В протилежному випадку рішення про віддання обвинуваченого до суду матиме вигляд упередженого, з обвинувальним ухилом. У зв'язку з викладеним, вважаємо, що пп. 2, 4, 5, 7 ст. 242 КПК повинні повністю узгоджуватися з ч. 1 ст. 245 КПК.

Враховуючи викладене і беручи до уваги, що в даній справі є достатньо підстав для її розгляду в судовому засіданні, не вирішуючи наперед питання про винність1, керуючись статтями 237, 244, 245, 256 КПК України, суддя вирішив:

віддати Васіну Ольгу Володимирівну до суду як обвинувачену за статтями 86і 172 і ч. З ст. 193 КК України.

Запобіжний захід щодо Васіної О. В. залишити попе-| редній — тримання під вартою в слідчому ізоляторі № 1 УВС м. Енська.

Справу розглянути у відкритому судовому засіданні ко-і легіально у складі трьох судців за участю прокурора, громадського обвинувача Якушка П. С, обраного трудовим колективом Енського міськторгу, і захисника—адвоката Енської міської юридичної консультації Фельдмана А. М., запрошеного обвинуваченою.

В судове засідання викликати підсудну Васіну О. В., експерта-бухгалтера Карапузова І. М. і всіх свідків, зазначених у додатку до обвинувального висновку (т. 2, а. с. 299).

Про день слухання справи повідомити прокурора м. Енська Перушка С. А., громадського обвинувача Якушка П. С. (т. 2, а. с. 240), захисника підсудної Фельдмана А. М. (т. 2, а. с. 260), потерпілу Зюзіну Г. Т. (т. 1, а. с. 130), представника цивільного позивача Петрову Н. І. (т. 1, а. с. 15).

Слухання справи розпочати 9 березня 199_ р. о 10 годи-
ні в залі судового засідання № 1 Енського міського суду.
Суддя, який діє від імені
суду (підпис)

УХВАЛА

про відкладення розгляду справи

м. Енськ Дата

Енський міський суд в складі головуючого Коніна І. В., судців Шомка С. П. і Петриченка А. Я., при секретареві Вдовенко Р. С, за участю підсудної Васіної О. В., захисника Фельдмана А. М., громадського обвинувача Якушка П. С, потерпілої Зюзіної Г. Т., представника цивільного позивача — в. о. голови профкому Петрової Н.І., розглянувши в підготовчій частині судового засідання справу за обвинуваченням Васіної Ольги Володимирівни у вчиненні злочинів, передбачених статтями 86і, 172 і ч. З ст. 193 КК України,

встановив:

Васіна О. В. обвинувачується в розкраданні коштів на суму (яку), що належали профспілковій організації Енського міськторгу, кваліфікованому за ст. 86' КК України, в посадовому підлогу, передбаченому ст. 172 КК України, та у викраденні у своєї сусідки Зюзіної Г. Т. диплому про закінчення економічного інституту, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. З ст. 193 КК України.

Враховуючи характер і небезпечність вчинених Васі-ною О. В. злочинів, суддя постановою від 28 лютого 199_ р. про віддання Васіної О. В. до суду прийняв рішення про розгляд справи за участю прокурора, який своєчасно був повідомлений про час і місце слухання справи, проте в судове засідання не з'явився з невідомих для суду причин.

Заслухавши потерпілу Зюзіну Г. Т., представника цивільного позивача Петрову Н. І., громадського обвинувача Якушка П. С, які вважають, що необхідно відкласти розгляд справи до явки прокурора, а також думку підсудної Васіної О. В. та її захисника Фельдмана А. М., які заявили клопотання про розгляд справи без участі державного обвинувача, суд вирішив, що розгляд справи доцільно відкласти з тим, щоб розглянути и в судовому засіданні за участю прокурора.

З огляду на викладене і беручи до уваги те, що прокурора, який не з'явився, неможливо замінити іншою особою і що до закриття судового засідання вислухано й вирішено всі клопотання учасників судового розгляду, суд, керуючись статтями 273, 280, 289 КПК України,

ухвалив:

Через неявку в судове засідання прокурора відкласти судовий розгляд справи за обвинуваченням Васіної О. В. до 10 години 13 березня 199_ р.

Про неявку обвинувача повідомити прокурора м. Енська з метою забезпечення участі прокурора в другому судовому засіданні в кримінальній справі Васіної О. В., яке розпочнеться в приміщенні Енського міського суду.

Головуючий Судді

(підпис) (підписи)

УХВАЛА про направлення справи для проведення додаткового розслідування

м. Енськ Дата

Енський міський суд в складі головуючого Коніна І. В., судців Шомка С. П. і Петриченка А Я., при секретареві Вдовенко Р. С, за участю підсудної Васіної О. В. та її захисника Фельдмана А. М., прокурора Кашина С. Ф , громадського обвинувача Якушка П. С, потерпілої Зюзіної Г. Т., представника цивільного позивача Петрової Н. 1., розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу за обвинуваченням Васіної Ольги Володимирівни, 19_ р. народження, уродженки с. Лебеді Липівського району Енської області, громадянки України, росіянки, освіта середня спеціальна, одруженої, працювала бухгалтером Енського міськторгу і одночасно скарбником профкому цього торгу, яка мешкає в м. Енську, по вул. Широкій, буд. 99, кв. 51, раніше не судимої,

встановив:

Васіна О. В. обвинувачується в тому, що вона, працюючи бухгалтером Енського міськторгу і скарбником профкому названого торгу, в період з жовтня 199_ р. по січень 199_ р., зловживаючи своїм посадовим становищем, з використанням підроблених документів систематично розкрадала грошові кошти, які надходили в касу у вигляді профспілкових внесків, а також привласнювала великі суми грошей, одержуючи їх у Залізничному відділенні Ощадбанку м. Енська з поточного рахунку профкому міськторгу. Таким чином, Васіна О. В. викрала (вказати суму), заподіявши профспілковій організації матеріальних збитків в особливо великих розмірах. Ці діяння кваліфіковані як злочин, передбачений ст. 86' КК Украши.

Васіна О. В. обвинувачується також у вчиненні посадового підлогу, передбаченого ст. 172 КК України. Будучи посадовою особою, вона неодноразово з корисливих спонукань, з метою розкрадання грошових коштів і приховання цього злочину підроблювала офіційні документи, зокрема заяву в Ощадбанк на одержання чекової книжки, квитанцію на одержання профспілкових марок, свідомо вносила в них неправдиві відомості.

Васіна О. В. обвинувачується і в тому, що 25 грудня 199_ р. вона викрала з квартири своєї сусідки Зюзіної Г. Т. диплом про закінчення економічного інституту з метою переробити його на своє ім'я, тобто вчинила злочин, передбачений ч. З ст. 193 КК України.

В ході судового слідства захисник обвинуваченої Фельдман А. М. і підсудна Васіна О. В. заявили клопотання про направлення справи на додаткове розслідування через неповноту попереднього слідства — не з'ясовано обставини, які мають істотне значення для справи, не витребувано документи, які впливають на правильне її вирішення.

У зв'язку з питаннями, які виникли, суд заслухав думку прокурора Кашина С. Ф., громадського обвинувача Якуш-ка П. С, потерпілої Зюзіної Г. Т., представника цивільного позивача Петрової Н. І., які вважають, що немає необхідності направляти справу на додаткове розслідування, а є підстави для продовження її розгляду.

Суд вважає, що за неможливості усунути неповноту попереднього слідства в судовому засіданні, справу належить повернути на додаткове розслідування, в ході якого мають бути з'ясовані обставини, що мають істотне значення для правильного вирішення справи. Так, у справі немає графіка проведення ревізій у касі профкому, а також даних, коли і хто проводив такі ревізії до виявлення нестачі, акти цих ревізій до справи не додано. Необхідно також провести ревізію на складі спортивного інвентарю за 199_ р., оскільки Васіна О. В. в цьому році одержала (сума) для його придбання і з одержаної суми викрала (зазначити суму).

У матеріалах справи є чернетки Васіної О. В., дуже важливі для встановлення істини. Але вони не направлялись на почеркознавчу експертизу. Органи попереднього слідства не з'ясували, хто й коли призначив чи обрав Васі-ну О. В. скарбником профкому. Не витребуваний і не доданий до справи договір про її матеріальну відповідальність.

Під час додаткового розслідування необхідно також з'ясувати, хто виписував видаткові касові ордери, де Васіна О. В. взяла підроблену нею квитанцію про одержання профспілкових марок на суму (яку).

Немає повної ясності і в тому, куди витрачала Васі-О. В. викрадені гроші. На допитах вона пояснила, ■ю хворіє і постійно потребує санаторно-курортного ліку-" ня. Але ці показання також належним чином не пере-гно.

Виходячи з викладеного і беручи до уваги, що нез'ясовні обставини є істотними для справи і для їх з'ясування обхідно провести значний обсяг слідчих і розшукових ї, які неможливо здійснити безпосередньо в судовому за-анні для усунення зазначеної неповноти попереднього Ьгідства, керуючись статтями 281, 354 КПК України, суд в нарадчій кімнаті

ухвалив:

кримінальну справу за обвинуваченням Васіної Ольги лодимирівни у вчиненні злочинів, передбачених стаття-86і, 172 і ч. З ст. 193 КК України повернути прокуророві . Енська для проведення додаткового розслідування. Запобіжний захід щодо підсудної Васіної О. В. залиши-попередній — тримання під вартою в слідчому ізоляторі 1 УВС м. Енська.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути есено окреме подання прокурором до судової колегії в имінальних справах Енського облсуду в семиденний ок від дня її винесення.

Головуючий (підпис)

Судці (підписи)

ПРОТОКОЛ судового засідання

Дата

головуючого Коні-

м. Енськ

Енський міський суд у складі . а 1. Ф., судців Дороніної Т. Ю. і Пономарьова С. Н., при "кретареві Антоненко Т. П. почали розгляд у відкритому довому засіданні в залі Енського міського суду кримі-альної справи за обвинуваченням Васіної Ольги Володи-~ рівни у вчиненні злочинів, передбачених статтями 86', 72 і ч. З ст. 193 КК України, про що відповідно до вимог 87 КПК України складено даний протокол.

0-08

 161

Головуючий о 10 годині відкриває судове засідання, оголошує, яка справа буде розглядатися, перевіряє явку учасників судового розгляду.

До залу судового засідання під конвоєм доставлено підсудну Васіну О. В.

З'явились: прокурор Кашин С. Ф., захисник обвинуваченої Фельдман А. М., громадський обвинувач Якуш-ко П. С.,експерт-бухгалтер Карапузов І. М.

Суд перевіряє повноваження громадського обвинувача. У справі є протокол зборів трудового колективу Енського міськторгу про обрання Якушка П. С. громадським обвинувачем у справі Васіної О. В. Порадившись на місці, суд відповідно до ст. 284 КПК України ухвалив: допустити Якушка П. С. до участі в справі як громадського обвинувача.

Суд на підставі вимог статей 75,196 КПК України встановлює відомості про особу експерта, його компетентність, стосунки з обвинуваченою, потерпілою та його відношення до проведення ревізії в справі.

Експерт пред'явив паспорт громадянина України на своє ім'я, диплом про закінчення в 197_ р. економічного факультету Енського торговельно-економічного інституту за спеціальністю "Ревізія і контроль" та пояснив, що має стаж роботи за спеціальністю 16 років, є пенсіонером, з обвинуваченою Васіною О. В. і потерпілою Зюзіною Г. Т. раніше знайомий не був, ревізором у даній справі також не був. Порадившись на місці, суд вирішив: допустити Кара-пузова І. М. до участі у справі як експерта-бухгалтера.

До суду також з'явились: потерпіла Зюзіна Г. Т., представник цивільного позивача Петрова Н. І., свідки Мір-кін А. П., Потихонько А. М., Воронько О. П., Зубова О. В., Вдовенко М. С, Юрченко І. С. Не з'явилась неповнолітня Зюзіна Олена Федорівна як свідок, оскільки перебуває на лікуванні в лікарні № 2 м. Енська.

Суд встановлює особу підсудної і час, коли їй вручили копію обвинувального висновку.

На запитання головуючого щодо анкетних даних підсудна відповіла:

Васіна Ольга Володимирівна, народилась в с. Лебеді Липівського району Енської області в 195_ р. 2 вересня; проживала в м. Енську, по вул. Широкій, буд. 99, кв. 51; працювала бухгалтером Енського міськторгу і одночасно

скарбником профкому цього торгу; одружена, з чоловіком не живе; має десятирічну дочку, ученицю 3 класу, яка зараз проживає з бабусею; освіта середня спеціальна, закінчила Енське торговельне училище в 196_ р.; раніше не судима; копію обвинувального висновку одержала 5 квітня 199_ р.

Питань з анкетних даних до підсудної Васіної О. В. учасники судового розгляду не мають.

Оголошується склад суду і учасників судового розгляду: головуючий — Конін І. В., судді Дороніна Т. Ю. і Понома-рьов С. Н., прокурор — Кашин С. Ф., громадський обвинувач — Якушко П. С, захисник — Фельдман А. М., експерт-бухгалтер — Карапузов І. М., секретар — Антоненко Т. П.

Головуючий роз'яснив підсудній та іншим учасникам судового розгляду право відводу і запитував, чи не заявляють вони відводи кому-небудь та чи немає самовідводів. Підсудна: відводів не маю.

Прокурор, громадський обвинувач, захисник, потерпіла, представник цивільного позивача також заявили, що не мають відводів.

Самовідводів не заявлено.

Головуючий ставить запитання про можливість розгляду справи у відсутності свідка Зюзіної О. Ф., яка не з'явилась з поважної причини — перебуває в лікарні.

Суд з цього питання вислухав думки підсудної, її захисника, потерпілої, представника цивільного позивача — всі вважають можливим розглядати справу без свідка Зюзіної О. Ф. Прокурор також пропонує продовжити розгляд справи у відсутності свідка, який не з'явився, і оголосити її показання, дані на попередньому слідстві.

Порадившись на місці, суд вирішив: продовжити розгляд справи у відсутності свідка Зюзіної О. Ф., яка не з'явилась, а її показання оголосити в кінці судового слідства.

Головуючий дає розпорядження про видалення свідків із залу судового засідання. Всі свідки видаляються із залу судового засідання.

Головуючий зачитує текст ст. 263 КПК України і роз'яснює підсудній її права, передбачені цією статтею.

Підсудна: Права мені зрозумілі, ніяких клопотань не маю.

Головуючий роз'яснює Зюзіній Г. Т. права і обов'язки, відповідальність потерпілого, передбачені ст. 267 КПК України, зачитавши її текст.

6* 163

Потерпіла: Свої права, обов'язки, відповідальність знаю, клопотань, заяв не маю.

Таким же шляхом головуючий роз'яснює представникові цивільного позивача Петровій Н. І. права, передбачені ст. 268 КПК України.

Представник цивільного позивача: Права мені зрозумілі, клопотань не маю.

Головуючий роз'яснює громадському обвинувачу Якушку П. С. права, передбачені ч. 4 ст. 265 КПК України, зачитавши їх.

Громадський обвинувач: права свої знаю, клопотань не маю.

Головуючий роз'яснює експертові Карапузову І. М. права, обов'язки і відповідальність, передбачені ст. 77 КПК України, зачитавши її текст.

Експерт: Зміст ст. 77 КПК України мені зрозумілий, заяв не маю.

Головуючий оголошує про закінчення підготовчих дій і про початок судового слідства.

За дорученням головуючого обвинувальний висновок зачитує суддя Дороніна Т. Ю.

Головуючий роз'яснює підсудній суть обвинувачення і запитує, чи зрозуміла вона його, чи визнає себе винною, а також чи визнає цивільний позов, чи бажає давати показання.

Підсудна: Мені зрозуміло, в чому я обвинувачуюсь, винною себе визнаю, а також визнаю цивільний позов. Показання даватиму українською мовою.

Головуючий з'ясовує думку учасників судового розгляду про те, в якій послідовності належить досліджувати докази.

Прокурор: У зв'язку з тим, що підсудна Васіна О. В. визнає свою вину, пропоную судове слідство розпочати з її допиту, а потім допитати потерпілу і свідків у порядку списку, доданого до обвинувального висновку.

Підсудна: Не заперечую.

Захисник: Приєднуюсь до думки моєї підзахисної. Потерпіла: Згодна з думкою прокурора. Представник цивільного позивача поділяє думку прокурора.

Порадившись на місці, суд вирішив: дослідження доказів почати з допиту підсудної, а потім допитати потерпілу і свідків за списком, який додається до обвинувального висновку.

Головуючий пропонує підсудній дати показання у справі.

Підсудна Васіна О. В.: Я постійно бідувала, гроші йшли на лікування, виплату паю за кооперативну квартиру, навчання дочки в музичній школі. Спочатку я брала гроші з каси в борг. Потім перестала повертати. Профспілкові внески в торзі утримувались із зарплати. Я одержувала їх із каси за видатковими касовими чеками і здавала в районне відділення Ощадбанку на рахунок нашого профкому. Для потреб профспілки я одержувала гроші з Ощадбанку за чеками. Не повертати гроші в касу почала з 199_ р. Спочатку витратила (сума), потім (сума), а в 199_ р. витратила на свої потреби (сума) і тричі по (сума), влітку 199_ р. недодала в касу (сума) і недооприбуткувала (сума). Великі суми одержувала за чековою книжкою з районного відділення Ощадбанку. Пам'ятаю, восени 199_ р. я одержала за чеками близько (сума), за три рази. За підрахунками ревізорів, майже всю цю суму я витратила на свої потреби.

Прокурор: На які конкретно потреби ви витрачали викрадені гроші?

Підсудна: Декілька разів я їздила на південь лікуватися, сплачувала вартість кооперативної квартири, витрачала на інші свої потреби — я вже говорила.

Представник цивільного позивача: Чи згодні ви відшкодувати збитки (сума) нашому профкому?

Підсудна: Якщо суд присудить, буду виплачувати. Частину грошей у мене забрали, описали також майно.

Захисник: Чи правильно був визначений розмір матеріальних збитків?

Підсудна: Спочатку неправильно, а потім начебто правильно. Ревізори і експерт показували мені документи, які підтверджували, що я одержувала певні суми, але по них не звітувала. Виправдувальних документів я пред'явити не змогла.

Головуючий за пред'явленим паспортом встановлює особу свідка: Потихонько Ганна Михайлівна, 192_ р. народження, проживає в м. Енську, по вул. Крутій, буд. 6, кв. З, освіта середня спеціальна, працює контролером в Залізничному відділенні Ощадбанку в м. Енську; роз'яснює свідку обов'язок повідомити суду все, що відомо в справі, і попереджає про кримінальну відповідальність за статтями 178, 179 КК України за дачу завідомо неправдивих показань і за відмову від дачі показань.

Головуючий: В яких стосунках Ви перебуваєте з підсудною Васіною О. В. і потерпілою Зюзіною Г. Т.?

Свідок: Із Зюзіною Г. Т. я не знайома. З Васіною О. В. у мене стосунки нормальні.

Головуючий: Розкажіть суду все, що вам відомо в даній справі.

Свідок: Васіну О. В. я знаю по роботі. Вона приходила Одержувати гроші за чековою книжкою. Підроблених документів на одержання грошей я не помічала. Більше нічого не знаю.

Громадський обвинувач (з дозволу головуючого): Чому ви не звіряли контрольні підписи відповідальних посадових осіб з підписами на документах, за якими підсудна одержувала великі суми?

Свідок: Як правило, ми звіряємо. Підроблень не помічала. Крім того, Васіну О. В. давно знаю в обличчя.

Головуючий за пред'явленим паспортом встановлює особу свідка: Воронько Ольга Петрівна, 193_ р. народження, проживає в м. Енську, по вул. Окружній, буд. 82, кв. 5, освіта середня спеціальна, працює касиром в Залізничному відділенні Ощадбанку в м. Енську. Головуючий роз'яснює свідку обов'язок повідомити все, що відомо в справі, і попереджає про кримінальну відповідальність за статтями 178, 179 КК України за дачу завідомо неправдивих показань і за відмову від дачі показань.

Головуючий: В яких стосунках Ви перебуваєте з підсудною і потерпілою? Що вам відомо у справі?

Свідок: Потерпілу не знаю. Васіну О. В. знала як скарбника профкому Енського міськторгу. Вона часто одержувала гроші в нашому відділенні Ощадбанку. Стосунки з нею були нормальними. Про те, що вона підроблювала документи і незаконно одержувала гроші навіть не здогадувалась. Одержавши гроші, Васіна О. В. завжди їх рахувала. Претензій у неї до мене ніколи не було.

Головуючий до підсудної: Уточніть, як вам вдавалось одержувати і привласнювати гроші?

Підсудна: Я підробила документи: квитанцію на одержання профспілкових марок і заяву в районне відділення Ощадбанку на видачу нової чекової книжки. На заяві я під-

робила підпис голови профкому. Нову чекову книжку я не зареєструвала і по ній одержувала гроші. Підроблені документи допомагали приховувати нестачу.

Головуючий за пред'явленим паспортом встановлює особу свідка: Міркін Анатолій Петрович, 193_ р. народження, проживає в м. .Енську, по вул. Бульварній, буд. 32, кв. 6, освіта вища юридична; роз'яснює свідку обов'язок повідомити все, що йому відомо в справі, попереджає про кримінальну відповідальність за статтями 178, 179 КК України за дачу завідомо неправдивих показань, а також за відмову від дачі показань, ставить запитання про те, в яких стосунках він перебуває з підсудною, потерпілою, що йому відомо в справі.

Свідок: 3 потерпілою я не знайомий. Васіну О. В. знаю. Стосунки з нею були виключно службові — по роботі в профкомі міськторгу. Як голова профкому я довіряв їй в усьому, а вона мене підвела, як тепер з'ясувалось. Про нестачу дізнався лише з матеріалів ревізії.

Прокурор до головуючого: Дозвольте запитання підсудній?

Головуючий: Дозволяю.

Прокурор: Скажіть, підсудна, хто вчинив підпис на заяві про одержання чекової книжки від імені голови профкому Міркіна А. П.?

Підсудна (оглянувши документ): Я.

Головуючий: Свідок Міркін А. П., вам пред'являється заява на одержання чекової книжки. Чи ваш підпис на заяві?

Свідок (оглянувши документ): Ні, не мій. Хто це зробив, не знаю. Васіна О. В. тільки що сказала, що підписала вона.

Суддя Пономарьов С. П.: Підсудна, з якою метою Ви оформили заяву без відома профкому?

Підсудна: Для того, щоб одержати додаткову, невраховану чекову книжку, а за нею — гроші.

Головуючий за пред'явленим паспортом встановлює особу свідка: Зубова Ольга Володимирівна, 192_ р. народження, проживає в м. Енську, по вул. Зеленій, буд. 44, кв. 1, освіта вища економічна; роз'яснює свідку обов'язок повідомити все, що відомо в справі, попереджає про кримінальну відповідальність за статтями 178, 179 КК України за дачу завідомо неправдивих показань, а також за відмову від дачі показань.

Головуючий: В яких стосунках Ви перебуваєте з підсудною і потерпілою? Що вам відомо в даній справі?

Свідок: Я працюю в Енському міськторзі бухгалтером. За завданням керівника торгу проводила ревізію каси профкому. При цьому була виявлена нестача на суму (яка). Пізніше виявилось, що частину грошей Васіна О. В. просто не встигла оприбуткувати, оскільки я опечатала сейф.

Раніше ревізій в цій касі я не проводила. Стосунки з Васіною О. В. нормальні, особистих рахунків у нас немає. Зюзіну Г. Т. особисто не знаю, але кілька разів бачила її разом з Васіною.

Головуючий за пред'явленим паспортом встановлює
особу свідка: Вдовенко Марія Степанівна, 195 р. на-
родження, проживає в м. Енську, по вул. Береговій, буд. З,
кв. 7, освіта середня спеціальна, працює техніком-монтаж-
ником в побуткомбінаті м. Енська; роз'яснює свідку
обов'язок повідомити все, що відомо в справі, попереджає
про кримінальну відповідальність за статтями 178, 179 КК
України за дачу завідомо неправдивих показань і за відмову
від дачі показань.

Головуючий: В яких стосунках Ви перебуваєте з потерпілою Зюзіною Г. Т. і підсудною Васіною О. В.? що вам відомо в даній справі?

Свідок: Потерпілу я не знаю, бачу вперше. З Васіною О. В. знайома, стосунки з нею нормальні. Познайомились влітку 199_ р. в Ялті в санаторії "Енергетик". Вдруге ми зустрілись влітку 199_ р. також в Ялті. Ольга модно одягалась, харчувалась в ресторанах. Жила одна в квартирі, часто відвідувала концерти. Про розкрадання нею грошей я нічого не знаю. Ми листувались.

Прокурор: Чи писали Ви підсудній листи після вашого допиту за місцем роботи і про що?

Свідок: Так, після виклику в прокуратуру я вирішила написати листа Васіній О. В. і дізнатись, в чому справа. Я також збиралась до неї приїхати, але не вийшло.

Захисник: Чи вела Васіна О. В. в Ялті аморальний спосіб життя?

Свідок: Я б цього не сказала. Вона жила в Ялті як і більшість інших відпочиваючих.

Головуючий за пред'явленим військовим квитком встановлює особу свідка: Юрченко Іван Семенович, 195_ р. народження, проживає в м. Енську, по вул. Зеленій, буд. 5, юз. 32, освіта неповна середня, працює водієм в АТП № 11082; роз'яснює свідку обов'язок повідомити все, що тому відомо в справі; попереджає про кримінальну відповідальність за статтями 178, 179 КК України за дачу судові завідомо неправдивих показань і за відмову від дачі показань.

Головуючий: Свідок, в яких стосунках Ви перебуваєте з підсудною Васіною О. В., потерпілою Зюзіною Г. Т.? що вам відомо в даній справі?

Свідок: 3 Васіною Ольгою я познайомився, коли підвозив її на автомобілі додому. Бував у неї вдома. Останнім часом жив з нею як з дружиною. Із своїм чоловіком вона розійшлася. Про нестачу у неї грошей нічого не знаю. Поганого сказати про неї нічого не можу. Зюзіну Г. Т. знаю як сусідку Васіної О. В., претензій до неї у мене ніяких немає.

Суддя Пономарьов С. Н.: За чий рахунок Ви зі своїми друзями пиячили?

Свідок: Ніяких пиятик не було. Коли ми вечеряли у Васіної, спиртне вживали для апетиту.

Громадський обвинувач: При обшукові у Вас в квартирі був знайдений самогонний апарат і самогон. Що Ви можете сказати з цього приводу?

Свідок: Самогон виготовляв для себе. До Васіної О. В. його не приносив. Про самогоноваріння вона нічого не знає. Я їй про це нічого не говорив.

Громадський обвинувач: Розкажіть детальніше про самогоноваріння, яким Ви займалися.

Головуючий: Я відвожу запитання, тому що воно не стосується суті справи, яку ми розглядаємо.

Громадський обвинувач: Я заперечую проти дій головуючого, який зняв з розгляду моє питання. Прошу моє заперечення занести до протоколу. Самогоноваріння — небезпечне соціальне явище.

Суддя Дороніна Т. Ю.: За чий рахунок ви зі своїми друзями пиячили на квартирі Васіної О. В.?

Свідок: Я ще раз кажу, що пиятик не було, а коли й вечеряли на квартирі у Васіної О. В., то спиртне приносили з собою і тільки для апетиту. Правда, інколи співали пісні, але громадський порядок не порушували.

Головуючий: Допит свідків, які з'явилися в судове засідання, закінчено.

Головуючий оголошує показання свідка Зюзіної Олени Федорівни, дані нею на попередньому слідстві (т. 1, а. с. 140) через її неявку в судове засідання з поважних причин.

Головуючий за пред'явленим паспортом встановлює особу потерпілої: Зюзіна Галина Тихонівна, 193_ р. народження, проживає в м. Енську, по вул. Широкій, буд. 99, кв. 50, освіта вища економічна; роз'яснює їй право давати показання і попереджає про кримінальну відповідальність за ст. 178 КК України за дачу завідомо неправдивих показань.

Головуючий: Що Ви можете пояснити суду про свої стосунки з підсудною?

Потерпіла: Стосунки з сусідкою Васіною О. В. були нормальні. З моїх слів вона знала, що я закінчила економічний інститут. 26 грудня 199_ р. я виявила, що пропав мій диплом, який завжди лежав у столі. Напередодні до квартири в мою відсутність заходила Васіна О. В. — дзвонила по телефону. Дома була лише моя 10-річна дочка Олена. Про те, що в мене пропав диплом, я повідомила в міліцію. З'ясувалось, що диплом взяла Васіна О. В., але як вона зуміла це зробити, я пояснити не можу.

Головуючий: Підсудна, чи визнаєте Ви себе винною у викраденні диплому Зюзіної Г. Т.? поясніть суду, навіщо Ви це зробили?

Підсудна: Так, я винна в тому, що взяла диплом Зюзіної Г. Т. Хотіла переробити його на своє ім'я, оскільки диплом потрібний мені для роботи.

Захисник: Потерпіла, чи вплинуло якимось чином на Вашу роботу те, що у Вас тимчасово не було диплому?

Потерпіла: Ні, не вплинуло. За цей час у мене на роботі ніхто про диплом не запитував. Прошу суд повернути мені диплом.

Головуючий пропонує прокуророві, підсудній, захиснику, громадському обвинувачу, представникові цивільного позивача, потерпілій відповідно до статті 310 КПК України подати суду в письмовій формі запитання, які вони бажають поставити експерту-бухгалтеру. Прокурор, підсудна, захисник, громадський обвинувач заявили, що у них немає запитань до експерта.

Представник цивільного позивача Петрова Н. І.: Заявляю клопотання про оголошення висновків судово-бухгалтерської експертизи.

Прокурор: Дозвольте усно поставити запитання експерту Карапузову І. М.

Головуючий: Дозволяю.

Прокурор: Чи підтверджуєте Ви свій висновок, даний на попередньому слідстві?

Експерт: Так, підтверджую, під час суду нічого не змінилось, не надійшли ніякі нові документи, які могли б змінити розмір матеріальних збитків.

Прокурор: Ви раніше бухгалтерські експертизи проводили?

Експерт: Проводив і не один раз.

Прокурор: Прошу пояснити методику, яку Ви застосували при встановленні розміру матеріальних збитків, нестачі грошових коштів. Чи не могли Ви допустити помилку?

Експерт: Я не буду вдаватись до подробиць, оскільки все детально викладено в моєму висновку. Скажу лише, що нестача грошей у матеріально відповідальної Васіної О. В. на суму (вказати, яку) була підтверджена мною перш за все традиційним шляхом зіставлення прибуткових і видаткових документів, які складала Васіна О. В. Помилок не повинно бути.

Головуючий: Суд переходить до огляду речових доказів: заяви про одержання чекової книжки, квитанції про одержання профспілкових марок, чернеток, диплома про закінчення Зюзіною Г. Т. економічного шституту. Названі речові докази пред'являються для огляду всім учасникам судового розгляду.

Суд пред'явив обвинуваченій Васіній О. В., її захисникові Фельдману А. М., громадському обвинувачеві Якушку П. С, потерпілій Зюзіній Г. Т. названі речові докази для огляду.

Захисник Фельдман А. М.: Прошу суд звернути увагу на диплом, який знаходиться в хорошому стані і ніяких змін не зазнав.

Головуючий: Судом розглянуто всі докази, які є в справі.

Потім головуючий опитує всіх учасників судового розгляду: прокурора, громадського обвинувача, потерпілу, представника цивільного позивача, захисника, чи бажають вони доповнити судове слідство і в чому саме. Доповнень від названих учасників судового розгляду не надійшло.

Головуючий оголошує судове слідство закінченим.

Суд переходить до судових дебатів.

Слово надається прокуророві. В своїй промові прокурор Кашин С. Ф. дає суспільно-політичну характеристику злочинів, які ставляться за провину підсудній, викладає фактичні обставини справи. Далі він аналізує докази, коментує зміст статей 86і, 172, ч. З ст. 193 КК України і формулює висновок, що діяння підсудної кваліфіковано правильно.

Прокурор звертає увагу на ту обставину, що Васіна О. В. за місцем роботи в основному характеризується позитивно. Проте вона все-таки вела неправильний спосіб життя, не хотіла долати труднощі чесним шляхом, збирала в своїй квартирі чоловіків, пиячила з ними. Васіна О. В. з корисливих мотивів викрала особливо велику суму грошей, чим заподіяла матеріальних збитків профспілковій організації Енського міськторгу. В той же час, необхідно врахувати, що Васіна О. В. з'явилась з повинною, має на утриманні малолітню дочку. Ревізії в касі проводились нерегулярно і неякісне. Працівники районного відділення Ощадбанку грубо порушували правила видачі чекових книжок, видавали їх без доручення, за наявності невикористаних чеків, а також належно не оформляли документи при видачі грошей.

Прокурор вважає, що підсудну Васіну О. В. слід визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених статтями 86і, 172 і ч. З ст. 193 КК України, і призначити їй покарання: за ст. 86і КК — позбавлення волі строком на 12 років з конфіскацією майна, за ст. 172 КК — позбавлення волі строком на 2 роки і за ч. З ст. 193 КК — позбавлення волі строком на 1 рік, а відповідно до ст. 42 КК України остаточно визначити покарання за сукупністю злочинів у вигляді позбавлення волі на строк 13 років з відбуванням покарання у виправно-трудовій колонії загального режиму.

На думку прокурора, пред'явлений цивільний позов на користь профспілкової організації Енського міськторгу в розмірі (якому) належить задовольнити, описане у підсудної майно на суму (яку) і вилучені в неї гроші (сума) конфіскувати для відшкодування заподіяних збитків.

Речові докази: диплом про закінчення вузу — повернути потерпілій Зюзіній Г. Т., а друкарську машинку "Ундер-вуд" — конфіскувати на користь держави.

Стягнути з підсудної судові витрати у зв'язку з проведенням судово-бухгалтерської експертизи в сумі (якій).

Запобіжний захід щодо підсудної Васіної О. В. залишити без змін — тримання під вартою в слідчому ізоляторі.

Виступає громадський обвинувач. Він дає характеристику підсудній Васіній О. В., говорить про відсутність контролю за її роботою, про те, що вона зганьбила колектив, поставила в скрутне становище профспілкову організацію, яку він представляє, заявляє, що згодний з пропозиціями прокурора.

Представник цивільного позивача в своєму виступі просить суд стягнути з Васіної О. В. гроші (вказати суму) на користь профспілкової організації Енського міськторгу, які вона викрала (і це було доведено в судовому засіданні), з урахуванням того, що вилучені в неї гроші (сума) було повернено в касу.

З промовою виступає захисник. Він просить суд врахувати умови роботи підзахисної, характеристику її особи, обставини, які пом'якшують її відповідальність (явка з повинною, щире розкаяння, сприяння розкриттю злочинів, вчинення злочинів внаслідок збігу важких сімейних обставин, відшкодування частини матеріальних збитків, те, що вона виховує малолітню дочку). Захисник не згодний з тим, що дшння підзахисної спричинили тяжкі фінансові наслідки для профспілкової організації Енського міськторгу, оскільки судові не було представлено жодних доказів, які б це підтверджували. Він наполягає на тому, щоб суд виправдав підсудну Васіну О. В. у вчиненні злочину, передбаченого ст. 172 КК України, оскільки вважає, що в даній справі підроблення документів охоплюється диспозицією ст. 86і КК України. Якщо ж суд визнає Васіну О. В. винною за ст. 86 і ч. З ст. 193 КК, то їй слід призначити покарання, не пов'язане з позбавленням волі, оскільки підза-хисна в даний час не становить небезпеки для суспільства.

Головуючий: Судові дебати закінчено. Чи хочуть учасники судових дебатів обмінятися репліками?

Прокурор, громадський обвинувач, представник цивільного позивача, захисник правом репліки не скористались. Надається останнє слово підсудній. Підсудна: За час проведення